Velkommen som ny medarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen som ny medarbejder"

Transkript

1

2 Velkommen som ny medarbejder 2 Vi har lavet denne folder, så du kan få svar på nogle af de praktiske spørgsmål, der tit melder sig, når man er ny på en arbejdsplads. Folderen er en Pixie udgave af vores personalehåndbog, som uddyber de forskellige emner og som ligeledes indeholder diverse instrukser og retningslinier. Personalehåndbogen er placeret i det store administrationslokale. Vi tror, at en god velkomst og en god introduktion er medvirkende til et godt fremtidigt samarbejde. Det er i starten, man danner sig de første indtryk af sin nye arbejdsplads og disse indtryk kan være med til, at give en grundopfattelse, af arbejdspladsen, som kan være afgørende i lang tid. Vi ønsker at du som ny medarbejder: Føler dig velkommen. Får overordnet kendskab til Solbakken Kender dit eget kompetenceområde Introduktionen tilrettelægges individuelt, med tilknytning til en eller flere kontaktpersoner. Som vejledning er der udarbejdet et afkrydsnings-skema, der skal sikre, at du som ny medarbejder introduceres til alle relevante områder.

3 3 ET HURTIGT OVERBLIK Adresse: Telefon: Solbakken Motalavej Korsør Uniformer fodtøj og uniformsetikette: Alle medarbejdere, ansat i plejen både på plejecentret og i Frit Valg, får stillet uniform til rådighed. Medarbejdere ansat i plejen må ikke bære armbånd, ure og fingerringe, af hygiejniske årsager. Der stilles håndsprit og i vinterhalvåret, håndcreme til rådighed. Håret skal være sat op og piercinger i ansigtet skal dækkes med et plaster. Dog tillades en lille piercing i næsen. Uniformen skal skiftes dagligt og til vask i kurven i omklædningsrummet. Uniformen bliver vasket af nattevagterne på Solbakken. Medarbejderen skal selv sørge for fodtøj han/hun føler sig godt tilpas i og som sidder fast på foden. Dvs. fodtøjet skal minimum have hælkappe. Solbakken financierer badetræsko til medarbejdere i dagvagt, efter 2 måneders ansættelse. Aften og nattevagter samt afløsere tilbydes lånetræsko. Id-kort og nøgler: Alle medarbejdere skal bære synligt id-kort, som sammen med nøgler, udleveres ved ansættelsen. Medarbejderen kvitterer for modtagelse af nøgler og Id-kort. Id-kort og nøgler tilbageleveres ved fratrædelse. Omklædning: Der stilles omklædningsrum med eget skab til rådighed. Der er brusebad til rådighed i omklædningsrummet. Medarbejdere i Frit Valg har hyldeplads til deres uniformer og klæder om hjemmefra, idet de kører direkte ud til borgerne. Rygning: Der må ikke ryges indenfor på Solbakken. Flere medarbejdere må ikke forlade en etage for at ryge samtidig. Der må holdes to rygepauser i hver vagt. Rygning forgår i dagvagten ved personaleindgangen og i aften- og nattevagten på altanen på 1. sal. Private Mobiltelefoner: Skal være slukkede i arbejdstiden. I særlige tilfælde kan det aftales med centerkoordinatoren, hvis det er nødvendig at telefonen skal være åben. Medarbejdernes børn, ægtefæller og bekendte må altid ringe på Solbakkens telefon nr. hvis de skal tale med en medarbejder.

4 4 BAGGRUND Solbakken åbnede 1. april Det var det gamle plejehjem "Solgården" i Tårnborg der lukkede og beboerne herfra, flyttede ind på Solbakken. Vi servicerer 26 plejeboliger og 4 aflastningsstuer. De i alt 30 boliger er fordelt på 3 bofællesskaber. 2 aflastningsboliger er beliggende i "stuen" og 2 på "2. sal." Beliggende på centret er der også 21 ældreboliger og 10 boliger for udviklingshæmmede. De 10 boliger for udviklingshæmmede har deres egen ledelse og personale. Fra april 2011 servicerer Solbakken også et hjemmepleje distrikt. Det drejer sig om følgende veje som ligger tæt på centret: Motalavej, Egernsundsvej, Fasanstien, Hyvingevej, Fasanhaven, Lersøparken og Geddesøparken I plejeboligerne visiterer vi selv til ydelserne, under hensyn til kommunens kvalitets standarder, så vi overholder det serviceniveau, som er besluttet politisk. Vores kerneydelser er: Personlig bistand hele døgnet Praktisk bistand Aktiviteter Vedligeholdende træning Sygepleje Aflastningspladserne er et tilbud til borgere, som i en periode har behov for tæt pleje/omsorg. Tilbuddet bruges også til terminal pleje. Som nævnt har vi 4 aflastningspladser. Den centrale visitation visiterer til aflastningspladserne. Ydelserne visiterer vi selv til. Solbakken er uddannelsessted for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ældreboligerne og hjemmepleje distriktet: Det er den centrale visitation der visiterer til boligerne og ydelserne.

5 5 SOLBAKKENS LEDELSE Dorthe Flindt er centerleder på Solbakken og er ansvarlig for den daglige drift og økonomi og for at tilbuddene udføres med beboerne i centrum og i overensstemmelse med Slagelse Kommunes kvalitetsstandarder. Jane Andersen er centerkoordinator og er ansvarlig for den daglige planlægning. Charlotte Mohr er centersygeplejerske og har det overordnede sygeplejefaglige ansvar. Vi arbejder som oftest for åben dør, idet vi altid tilstræber, at være imødekommende ved enhver henvendelse fra beboere, pårørende og medarbejdere. Vi tilstræber ligeledes, at have et højt informationsniveau. SOLBAKKENS VÆRDIGRUNDLAG Solbakkens medarbejdere har på 2 temadage i 2007 udarbejdet vores værdigrundlag, der bygger på 5 nøgleord: Åben, ansvarlig, omsorgsfuld, ærlig og fleksibel. Til disse ord knytter sig en masse holdninger og handlinger. Det vi har aftalt at gøre i hverdagen. Som nyansat får du værdigrundlaget udleveret og introduceres til det i løbet af de første dage. Du kan også se værdigrundlaget på vores plakater, der hænger rundt omkring i huset. Hen over efteråret og vinter 2009/2010 arbejdede vi med at integrere Slagelse Kommunes nye værdier i vores eget værdigrundlag. De nye værdier er: Modig, tydelig, kompetent og med glæde Enhver medarbejder tager ansvar for at efterleve værdigrundlaget.

6 EJENDOMMEN Ejendommen ejes og drives af det almennyttige boligselskab "Bolig Korsør". Bolig Korsør varetager den nødvendige ude og indvendige vedligeholdelse af Solbakken. Bolig Korsør sikrer ligeledes, at alle lovpligtige tilsyn på f.eks. brandalarmerings anlæg, elevator osv. overholdes. 6 RENGØRING Solbakkens husassistent varetager rengøring hos beboerne og dele af fællesarealerne. Bolig Korsør varetager rengøring i elevatortårnet samt på alle gange. Den daglige hjælper varetager vask og rengøring hos beboere i ældreboligerne. MADLEVERING Køkkenet på Plejecentret Skovvang i Slagelse varetager tilberedning og levering af varmeholdt middagsmad til beboere i plejeboligerne, der har valgt den kommunale leverandør. Derudover laver vi indimellem selv mad til beboerne i fælleskøkkenerne i bofællesskaberne. Medarbejderne i bofællesskaberne køber selv ind til morgen- og aftensmad og står selv for anretning og tilberedning. Gæster og pårørende kan altid købe et måltid. Beboere i ældreboligerne og i hjemmepleje distriktet kan visiteres til madservice af enten kommunal eller privat godkendt madleverandør. Maden leveres frossen 2 gange ugentligt og der stilles mikrobølgeovn, til tilberedningen, til rådighed. AKTIVITETER Vi tilstræber at have mange aktiviteter for beboerne så de oplever glæde og adspredelse i deres hverdag. Vi har en aktivitetsmedarbejder ansat, der sammen med beboere og de øvrige medarbejdere planlægger daglige aktivitetstilbud for beboerne. Mange af aktivitetstilbuddene planlægges i et samarbejde mellem Solbakkens Venner, Bruger-pårørenderådet og medarbejderne. Solbakkens Venner er frivillige hjælpere, som hver især yder en indsats til gavn for beboerne. Af aktiviteter kan nævnes: Byture, erindringsværksted, dans, søndagscafé, håndarbejde og spil. Vi har også årligt tilbagevendende begivenheder, bl.a. fastelavn, løvfaldstur, høstfest og adventshygge. En gang om måneden udkommer "Beboerbladet". Her kan man se en oversigt over månedens aktiviteter, ligesom der hænger aktivitetsplaner på opslagstavlerne på afdelingerne. HJÆLPEMIDLER/TRÆNING Solbakken har et træningslokale, der frit kan benyttes af beboere og medarbejdere. Medarbejderne yder selv den vedligeholdende træning til beboerne. Genoptræning varetages af sygehus eller kommunens fysioterapeuter, efter visitation. Det er hjælpemiddelafdelingen der behandler og godkender ansøgninger til hjælpemidler.

7 SAMARBEJDSORGANISATIONEN OG SIKKERHEDSARBEJDET 7 MED-STRUKTUR På Solbakken har vi besluttet at have et MED-Udvalg. MED står for medindflydelse og medbestemmelse. Strukturen skal sikre fortsat styrkelse og udvikling mellem ledelse og medarbejdere på Solbakken. Sikkerhedsarbejdet indgår som et særligt punkt på dagsordnen. Der holdes møde min. 4 gange årligt. Du kan se hvem der sidder i MED-udvalget på opslagstavlen. Der er valg til MED-Udvalget en gang årligt. TILLIDSKVINDE Du kan se hvem der er tillidskvinde på opslagstavlen. SIKKERHEDSARBEJDET Er et samarbejde mellem centerlederen og medarbejdernes arbejdsmiljørepræsentanter. Der holdes møde min. 4 gange årligt. Arbejdsmiljørepræsentanternes navne står på opslagstavlen. Der laves APV årligt den sidder i personalehåndbogen i administrationskontoret. Flere medarbejdere er forflytningsinstruktører og målet er, at der bliver holdt flyttecafé, som alle medarbejdere skal deltage i, mindst en gang hvert år. Alle nye medarbejdere der skal arbejde i plejen, modtager forflytningsundervisning indenfor den 1. uge de er ansat.

8 ANSÆTTELSESFORHOLD 8 TAVSHEDSPLIGT Som ansat på Solbakken har du tavshedspligt. Tavshedspligten gælder forhold, du bliver bekendt med under arbejdet og som kræver hemmeligholdelse. Tavshedspligten er til for at beskytte borgerens privatliv. Tavshedspligten ophører ikke ved fratræden. OPLYSNINGSPLIGT I visse tilfælde kan det være nødvendigt at videregive oplysninger, uden beboerens samtykke: Såfremt der videregives oplysninger skal den oplysningen angår, snarest mulig orienteres om videregivelsen og formålet hermed, ligesom man skal huske at dokumentere. MUS SAMTALER Den individuelle medarbejder udviklings samtale, med centerlederen, afholdes 1 gang årligt. Samtalerne foregår under afslappede former. LØN Lønkrav stilles ved ansættelsessamtalen eller indgives til centerlederen. Slagelse Kommunes lønpolitik kan findes i personalehåndbogen.

9 LØN-INDBERETNING 9 Centerkoordinatoren sørger for at løn-indberetningen stemmer overens med tjenestetidsplanen. Lønnen indberettes elektronisk og lønkontoret trækker selv oplysningerne fra vagtplanssystemet. BEFORDRING OG BEFORDRINGSGODGØRELSE Medarbejder ansat i hjemmepleje distriktet bruger cykler som transportmiddel. BRUG AF EGEN BIL I TJENESTEN: Der ydes godtgørelse efter gældende takst, for tjenestekørsel. Medarbejderen skal føre regnskab, for den kørsel de har udført. KØRSEL TIL KURSER OG KONFERENCER: Der ydes godtgørelse efter gældende takst. KØRSEL MED BORGER I EGEN BIL: I specielle tilfælde og i pædagogisk øjemed kan borgeren blive kørt af personalet. Det er bilejerens egen ansvarsforsikring, der dækker eventuelle skader/ulykker.

10 ARBEJDSTIDER Arbejdstiderne planlægges af gruppe- og centerkoordinatoren ud fra de givne behov. 10 Arbejdet tilrettelægges ud fra den gældende overenskomst for området. Tjenestetidsplanerne skal være lagt 4 uger før at perioden starter. Ønsker om frihed skrives i "ønskebogen." Gruppe- og Centerkoordinatoren kan til enhver tid ændre tjenestetidsplanen med 4 ugers varsel. Ændres tjenestetidsplanen uden for denne frist, skal medarbejderne personligt have besked. Såfremt at medarbejderen enten arbejder mere eller mindre end den planlagte tid, skal centerkoordinatoren have besked. Opstår der behov for frihed efter tjenestetidsplanen er lagt, aftales dette med centerkoordinatoren. SYGEFRAVÆRSPOLITIK Solbakken følger Slagelses Kommunes fraværspolitik. Solbakkens medarbejdere er kendt for at være stabile og vi er enige om, at tilbuddet til beboerne og arbejdsmiljøet bliver bedst ved lavt sygefravær. Vi vil også meget hellere bruge vores penge på uddannelse/kurser til medarbejderne, i stedet for til sygdoms afløsning. DEFINITION AF SYGEFRAVÆR: I denne forbindelse medregnes følgende som sygdom: Arbejdsskader Barns 1. sygedag Graviditets gener Sygdom HVAD ER FOR STORT SYGEFRAVÆR? Hvis en medarbejder har et sygefravær svarende til 14 dage eller mere på ½ år, fordelt på flere perioder, eller hvis man er fraværende 4 gange på et ½ år, eller hvis fraværet har et mønster, vurderer centerlederen om medarbejderen skal indkaldes til en omsorgs/sygefraværssamtale.

11 FRAVÆR 11 Ved fravær kontaktes Solbakken telefonisk, før tjenestens påbegyndelse. Hovedtelefonen, svarer hele døgnet: Ved sygdom kan gruppe- og centerkoordinatoren spørge til varighed, eller centerkoordinatoren kan efter få dages sygdom ringe til medarbejderen om varighed. Dette er af hensyn til planlægning af arbejdet. RASKMELDING: Skal foregå dagen inden man møder før kl. 12. Aften- og nattevagter kan raskmelde sig inden kl. 9, den dag vagten skal påbegynde. Dog er man altid velkommen på arbejde også selvom man ikke fik raskmeldt sig i tide. TANDLÆGE, - LÆGE OG SPECIALLÆGEBESØG: Disse skal ske på fridage/afspadseringsdage. Afvigelser fra denne aftale f.eks. ved længerevarende undersøgelse/behandling, skal i hvert enkelt tilfælde aftales med centerlederen. BELASTEDE SITUATIONER/LIVSKRISER Belastede situationer/livskriser, som relaterer sig til den hjemlige situation (alvorlig sygdom eller dødsfald i familien, skilsmisse, børns indlæggelser osv.) og som kan lettes ved at have fri nogle dage/en periode, skal ikke udelukkende løses ved sygemelding. Medarbejderen skal i disse situationer kontakte centerlederen med henblik på en aftale. Løsningen kan eksempelvis bestå i afspadsering, evt. på forskud, tjenestefri uden løn eller plejeorlov.

12 FERIE OG 6. FERIEUGE 12 Ferien afholdes i timer ud fra given ansættelsesnorm. Der afholdes hovedferie i perioden 1. maj til 30. september. Medarbejdere med skolesøgende børn har fortrinsret til minimum 2 sammenhængende ferie uger i skolesommerferien. Som hovedregel afholdes restferie og 6. ferieugen fordelt med halvdelen før jul og halvdelen efter jul. Hovedferien skal være godkendt senest 1. februar. Der må ønskes 3 weekendfri. OMSORGSDAGE For ansatte med børn indtil 7 år, er der mulighed for at afholde 2 omsorgsdage pr. år. Omsorgsdagene skal ikke sidestilles med feriedage, men kan bruges i barnets tarv. AFSPADSERING Der planlægges afspadsering ud fra gældende overenskomster. Afspadsering kan om nødvendigt inddrages. VEJRFORHOLD Hvis du ikke kan møde på arbejde p.g.a. vejrforholdene, betragtes det som afspadsering eller feriedag. SENIORDAGE Medarbejdere har fra det år hvor de fylder 58 år ret til seniordage. Se nærmer i personalehåndbogen.

13 TJENESTEFRIHED 13 FØDSELSDAGE: Ved egen 50, 60 og 70 års fødselsdag gives tjenestefrihed på dagen eller hvis dette i forvejen er en fridag, da gives der tjenestefrihed en arbejdsdag før eller efter fødselsdagen. Ved rund fødselsdag får man en buket blomster fra Solbakken. BRYLLUP, SØLV- OG GULDBRYLLUP: Ved eget bryllup, kobber, sølv- eller guldbryllup gives tjenestefrihed på dagen. SYGDOM: Ved alvorlig sygdom i den nærmeste familie (børn, ægtefælle, forældre o.s.v.) gives tjenestefrihed efter nærmere aftale med centerlederen. DØDSFALD: Ved dødsfald i den nærmeste familie gives der 2 tjenestefri dage. Evt. tjenestefrihed efter nærmere aftale med centerlederen. KONFIRMATION af egne/ægtefælle eller samlevers børn: Der gives tjenestefrihed på dagen. JUBILÆUM: Der ydes tjenestefrihed på dagen ved 25, 40 og 50 års jubilæum, eller på dagen hvor medarbejderen ønsker at holde jubilæet.

14 INFORMATIONSGANGE 14 REFERATER Medarbejderne er selv ansvarlig for at læse de referater og informationer, som bliver hængt op på opslagstavlen eller sat i mapper. HJEMMESIDE OPSLAGSTAVLE Hænger i det store administrationskontor. På opslagstavlen hænger der bl.a.: Vagtplaner Hvem der sidder i MED-udvalget. Hvem der sidder i Sikkerhedsudvalget Hvem der er tillidsmand BREVBAKKER Under opslagstavlen, er der et skab med brevbakker. Der er en brevbakke til alle medarbejdere. Medarbejderen skal selv kigge efter post i sin bakke med jævne mellemrum. I det store administrationskontor har centersygeplejerske, gruppe- og centerkoordinator samt centerleder deres postbakke. Her finders også bakker til udgående post.

15 EDB Solbakkens sundhedspersonale har adgang til EDB systemet. Det betyder, at de har adgang til Outlook og Uniq omsorg. Der er computere i alle bofællesskaber. Al dokumentation omkring beboerne foregår elektronisk. 15 Beskeder der er borger relateret, sendes via omsorgssystemets advis system. Beskeder der ikke er borger relateret, sendes via Outlook systemet. Der tilbydes oplæring efter behov, til det personale, der skal bruge det i hverdagen. UDDANNELSE OG KOMPETANCEUDVIKLING Medarbejdernes ønske om efter uddannelse og relevante kurser imødekommes i høj grad. Medarbejderne på Solbakken er kendt for at have et højt kompetenceniveau. De fleste social- og sundhedshjælpere måler blodsukker, giver insulin, og sondemad. Medarbejderne har demenskursus, kommunikations kursus og uddannelse indenfor kost og ernæring til ældre. Desuden kursus i palliation og diabetes. Vi har en årlig temadag for alle medarbejdere. MØDER Der afholdes gruppemøder hver 14 dag. Aften og nattevagter deltager 1 gang om måneden. Hver etage tilrettelægger selv dagsorden og der skrives referat. På møderne diskuteres forskellige problemstillinger både beboerrelateret, men også personalemæssige forhold, arbejdsgange, div. orientering osv.

16 MEDARBEJDERFORDELE 16. MOTION Vi har et træningslokale, hvor du er velkommen til at benytte redskaberne og kondicykel. WELL-NESS Solbakken har indrettet et well-ness rum for medarbejderne. Der er i den forbindelse indkøbt en massagestol til fri afbenyttelse udenfor arbejdstiden. I særlige tilfælde kan stolen benyttes i arbejdstiden efter aftale med centerkoordinator. Man kan få 100 kr. i tilskud til behandling hos, kiropraktor, zoneterapi og fodbehandling. Tilskuddet gives max. 12 gange årligt til hver medarbejder. Vi har desuden ansat en uddannet massør, hvor medarbejderne kan bestille tid kvit og frit. GAVE-OG KAFFEKASSE Det er muligt at være med i både gave og Brødkassen. Kaffe og the er gratis. TRIVSEL FOR MEDARBEJDERNE For at styrke vores gode arbejdsmiljø og sammenholdet har vi tre årlig sammenkomster for alle medarbejdere. Et arrangement forår, efterår og en julefrokost. Et arrangement kan være bowling, biograf, dame-aften tur på Bakken og lign. Dette var forhåbentlig svar på nogle af dine spørgsmål. Når du begynder at arbejde, vil der naturligvis opstå flere spørgsmål af personlig og faglig karakter, som vi nok skal hjælpe med at besvare. Endnu engang velkommen til Solbakken Dorthe Flindt Centerleder

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST.

INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST. INTRODUKTION TIL NYE FASTANSATTE / MIDLERTIDIGT ANSATTE OVER 3 MDR. I HJEMMEPLEJEN MIDT/VEST. Introduktion af nye kolleger er vigtig. Formålet med introduktionsmaterialet er at de nyansatte: føler sig

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T

Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon I T Trivselstilbud og -aktiviteter på Pharmakon 2010 PHARMAKON I TRIVSEL P I T Sundhedsambassadører Sundhedsambassadørerne er ikke eksperter, men kolleger, som er aktivt interesserede i at være med til at

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK. FOR SYGEPLEJERSKER i KARKIRURGISK AFD. V

ARBEJDSTIDSPOLITIK. FOR SYGEPLEJERSKER i KARKIRURGISK AFD. V ARBEJDSTIDSPOLITIK FOR SYGEPLEJERSKER i KARKIRURGISK AFD. V Udarbejdet august-oktober 2003 på baggrund af oplæg fra : tillidsrepræsentant Malene Jensen og oversygeplejerske Susanne Kolding Seniorpolitik

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10:

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Kapitel 3 Personale Indeksnr. 300 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Overordnet beskrivelse Tjenestemænd, reglements- og funktionæransatte

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET

INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET INTERN PERSONALEPOLITIK OPERATIONSAFSNITTET I denne personalepolitik tages der udgangspunkt i den overordnede personalepolitik, der er for Regionshospitalet Horsens og Brædstrup og i den personalepolitik,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge.

Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. Arbejdstiden for en fuldtidsansat er som hovedregel 37 timer pr. uge. ARBEJDSFORHOLD I ODDER KOMMUNE, jfr. Samarbejdsreglernes 5, stk. l, bogstav A. Alle ændringer i nedenstående skal forelægges Det Centrale Hovedudvalg. 1. - Placering af den daglige arbejdstid A. Arbejdstid.

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Rehabiliteringsafdelingen. Årsrapport 2013

Rehabiliteringsafdelingen. Årsrapport 2013 Rehabiliteringsafdelingen Årsrapport 2013 2/10 Udarbejdet af områdeleder Karina Buhl Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Borgerforløb i tal... 4 Nye faglige og organisatoriske tiltag... 4 Visitering af

Læs mere

Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed

Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed OPLÆG Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed Formelle krav til Nyttejob: Information om tavshedspligt Ren straffeattest (som kandidaten medbringer til første samtale) Udfyldelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indhold

Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Velkommen til Hybyhus Plejecenter... 2 Indflytning... 3 Boligselskabet Futura (vicevært)... 3 Den nye hverdag på Hybyhus... 4 Økonomi... 4 Livshistorie... 4 Forplejning... 5

Læs mere

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Introduktion til Time Care metoden Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Helt kort om Time Advice A/S Vi planlægger menneskers

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti

Stillingsbeskrivelse. Administrationschef. Ved. Ringsted Sogn. Ringsted Sorø Provsti Stillingsbeskrivelse Administrationschef Ved Ringsted Sogn I Ringsted Sorø Provsti GENERELT Administrationschefen er den øverste daglige leder af sognets kirkelige administration, herunder kirkegården,

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere