Velkommen som ny medarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen som ny medarbejder"

Transkript

1

2 Velkommen som ny medarbejder 2 Vi har lavet denne folder, så du kan få svar på nogle af de praktiske spørgsmål, der tit melder sig, når man er ny på en arbejdsplads. Folderen er en Pixie udgave af vores personalehåndbog, som uddyber de forskellige emner og som ligeledes indeholder diverse instrukser og retningslinier. Personalehåndbogen er placeret i det store administrationslokale. Vi tror, at en god velkomst og en god introduktion er medvirkende til et godt fremtidigt samarbejde. Det er i starten, man danner sig de første indtryk af sin nye arbejdsplads og disse indtryk kan være med til, at give en grundopfattelse, af arbejdspladsen, som kan være afgørende i lang tid. Vi ønsker at du som ny medarbejder: Føler dig velkommen. Får overordnet kendskab til Solbakken Kender dit eget kompetenceområde Introduktionen tilrettelægges individuelt, med tilknytning til en eller flere kontaktpersoner. Som vejledning er der udarbejdet et afkrydsnings-skema, der skal sikre, at du som ny medarbejder introduceres til alle relevante områder.

3 3 ET HURTIGT OVERBLIK Adresse: Telefon: Solbakken Motalavej Korsør Uniformer fodtøj og uniformsetikette: Alle medarbejdere, ansat i plejen både på plejecentret og i Frit Valg, får stillet uniform til rådighed. Medarbejdere ansat i plejen må ikke bære armbånd, ure og fingerringe, af hygiejniske årsager. Der stilles håndsprit og i vinterhalvåret, håndcreme til rådighed. Håret skal være sat op og piercinger i ansigtet skal dækkes med et plaster. Dog tillades en lille piercing i næsen. Uniformen skal skiftes dagligt og til vask i kurven i omklædningsrummet. Uniformen bliver vasket af nattevagterne på Solbakken. Medarbejderen skal selv sørge for fodtøj han/hun føler sig godt tilpas i og som sidder fast på foden. Dvs. fodtøjet skal minimum have hælkappe. Solbakken financierer badetræsko til medarbejdere i dagvagt, efter 2 måneders ansættelse. Aften og nattevagter samt afløsere tilbydes lånetræsko. Id-kort og nøgler: Alle medarbejdere skal bære synligt id-kort, som sammen med nøgler, udleveres ved ansættelsen. Medarbejderen kvitterer for modtagelse af nøgler og Id-kort. Id-kort og nøgler tilbageleveres ved fratrædelse. Omklædning: Der stilles omklædningsrum med eget skab til rådighed. Der er brusebad til rådighed i omklædningsrummet. Medarbejdere i Frit Valg har hyldeplads til deres uniformer og klæder om hjemmefra, idet de kører direkte ud til borgerne. Rygning: Der må ikke ryges indenfor på Solbakken. Flere medarbejdere må ikke forlade en etage for at ryge samtidig. Der må holdes to rygepauser i hver vagt. Rygning forgår i dagvagten ved personaleindgangen og i aften- og nattevagten på altanen på 1. sal. Private Mobiltelefoner: Skal være slukkede i arbejdstiden. I særlige tilfælde kan det aftales med centerkoordinatoren, hvis det er nødvendig at telefonen skal være åben. Medarbejdernes børn, ægtefæller og bekendte må altid ringe på Solbakkens telefon nr. hvis de skal tale med en medarbejder.

4 4 BAGGRUND Solbakken åbnede 1. april Det var det gamle plejehjem "Solgården" i Tårnborg der lukkede og beboerne herfra, flyttede ind på Solbakken. Vi servicerer 26 plejeboliger og 4 aflastningsstuer. De i alt 30 boliger er fordelt på 3 bofællesskaber. 2 aflastningsboliger er beliggende i "stuen" og 2 på "2. sal." Beliggende på centret er der også 21 ældreboliger og 10 boliger for udviklingshæmmede. De 10 boliger for udviklingshæmmede har deres egen ledelse og personale. Fra april 2011 servicerer Solbakken også et hjemmepleje distrikt. Det drejer sig om følgende veje som ligger tæt på centret: Motalavej, Egernsundsvej, Fasanstien, Hyvingevej, Fasanhaven, Lersøparken og Geddesøparken I plejeboligerne visiterer vi selv til ydelserne, under hensyn til kommunens kvalitets standarder, så vi overholder det serviceniveau, som er besluttet politisk. Vores kerneydelser er: Personlig bistand hele døgnet Praktisk bistand Aktiviteter Vedligeholdende træning Sygepleje Aflastningspladserne er et tilbud til borgere, som i en periode har behov for tæt pleje/omsorg. Tilbuddet bruges også til terminal pleje. Som nævnt har vi 4 aflastningspladser. Den centrale visitation visiterer til aflastningspladserne. Ydelserne visiterer vi selv til. Solbakken er uddannelsessted for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Ældreboligerne og hjemmepleje distriktet: Det er den centrale visitation der visiterer til boligerne og ydelserne.

5 5 SOLBAKKENS LEDELSE Dorthe Flindt er centerleder på Solbakken og er ansvarlig for den daglige drift og økonomi og for at tilbuddene udføres med beboerne i centrum og i overensstemmelse med Slagelse Kommunes kvalitetsstandarder. Jane Andersen er centerkoordinator og er ansvarlig for den daglige planlægning. Charlotte Mohr er centersygeplejerske og har det overordnede sygeplejefaglige ansvar. Vi arbejder som oftest for åben dør, idet vi altid tilstræber, at være imødekommende ved enhver henvendelse fra beboere, pårørende og medarbejdere. Vi tilstræber ligeledes, at have et højt informationsniveau. SOLBAKKENS VÆRDIGRUNDLAG Solbakkens medarbejdere har på 2 temadage i 2007 udarbejdet vores værdigrundlag, der bygger på 5 nøgleord: Åben, ansvarlig, omsorgsfuld, ærlig og fleksibel. Til disse ord knytter sig en masse holdninger og handlinger. Det vi har aftalt at gøre i hverdagen. Som nyansat får du værdigrundlaget udleveret og introduceres til det i løbet af de første dage. Du kan også se værdigrundlaget på vores plakater, der hænger rundt omkring i huset. Hen over efteråret og vinter 2009/2010 arbejdede vi med at integrere Slagelse Kommunes nye værdier i vores eget værdigrundlag. De nye værdier er: Modig, tydelig, kompetent og med glæde Enhver medarbejder tager ansvar for at efterleve værdigrundlaget.

6 EJENDOMMEN Ejendommen ejes og drives af det almennyttige boligselskab "Bolig Korsør". Bolig Korsør varetager den nødvendige ude og indvendige vedligeholdelse af Solbakken. Bolig Korsør sikrer ligeledes, at alle lovpligtige tilsyn på f.eks. brandalarmerings anlæg, elevator osv. overholdes. 6 RENGØRING Solbakkens husassistent varetager rengøring hos beboerne og dele af fællesarealerne. Bolig Korsør varetager rengøring i elevatortårnet samt på alle gange. Den daglige hjælper varetager vask og rengøring hos beboere i ældreboligerne. MADLEVERING Køkkenet på Plejecentret Skovvang i Slagelse varetager tilberedning og levering af varmeholdt middagsmad til beboere i plejeboligerne, der har valgt den kommunale leverandør. Derudover laver vi indimellem selv mad til beboerne i fælleskøkkenerne i bofællesskaberne. Medarbejderne i bofællesskaberne køber selv ind til morgen- og aftensmad og står selv for anretning og tilberedning. Gæster og pårørende kan altid købe et måltid. Beboere i ældreboligerne og i hjemmepleje distriktet kan visiteres til madservice af enten kommunal eller privat godkendt madleverandør. Maden leveres frossen 2 gange ugentligt og der stilles mikrobølgeovn, til tilberedningen, til rådighed. AKTIVITETER Vi tilstræber at have mange aktiviteter for beboerne så de oplever glæde og adspredelse i deres hverdag. Vi har en aktivitetsmedarbejder ansat, der sammen med beboere og de øvrige medarbejdere planlægger daglige aktivitetstilbud for beboerne. Mange af aktivitetstilbuddene planlægges i et samarbejde mellem Solbakkens Venner, Bruger-pårørenderådet og medarbejderne. Solbakkens Venner er frivillige hjælpere, som hver især yder en indsats til gavn for beboerne. Af aktiviteter kan nævnes: Byture, erindringsværksted, dans, søndagscafé, håndarbejde og spil. Vi har også årligt tilbagevendende begivenheder, bl.a. fastelavn, løvfaldstur, høstfest og adventshygge. En gang om måneden udkommer "Beboerbladet". Her kan man se en oversigt over månedens aktiviteter, ligesom der hænger aktivitetsplaner på opslagstavlerne på afdelingerne. HJÆLPEMIDLER/TRÆNING Solbakken har et træningslokale, der frit kan benyttes af beboere og medarbejdere. Medarbejderne yder selv den vedligeholdende træning til beboerne. Genoptræning varetages af sygehus eller kommunens fysioterapeuter, efter visitation. Det er hjælpemiddelafdelingen der behandler og godkender ansøgninger til hjælpemidler.

7 SAMARBEJDSORGANISATIONEN OG SIKKERHEDSARBEJDET 7 MED-STRUKTUR På Solbakken har vi besluttet at have et MED-Udvalg. MED står for medindflydelse og medbestemmelse. Strukturen skal sikre fortsat styrkelse og udvikling mellem ledelse og medarbejdere på Solbakken. Sikkerhedsarbejdet indgår som et særligt punkt på dagsordnen. Der holdes møde min. 4 gange årligt. Du kan se hvem der sidder i MED-udvalget på opslagstavlen. Der er valg til MED-Udvalget en gang årligt. TILLIDSKVINDE Du kan se hvem der er tillidskvinde på opslagstavlen. SIKKERHEDSARBEJDET Er et samarbejde mellem centerlederen og medarbejdernes arbejdsmiljørepræsentanter. Der holdes møde min. 4 gange årligt. Arbejdsmiljørepræsentanternes navne står på opslagstavlen. Der laves APV årligt den sidder i personalehåndbogen i administrationskontoret. Flere medarbejdere er forflytningsinstruktører og målet er, at der bliver holdt flyttecafé, som alle medarbejdere skal deltage i, mindst en gang hvert år. Alle nye medarbejdere der skal arbejde i plejen, modtager forflytningsundervisning indenfor den 1. uge de er ansat.

8 ANSÆTTELSESFORHOLD 8 TAVSHEDSPLIGT Som ansat på Solbakken har du tavshedspligt. Tavshedspligten gælder forhold, du bliver bekendt med under arbejdet og som kræver hemmeligholdelse. Tavshedspligten er til for at beskytte borgerens privatliv. Tavshedspligten ophører ikke ved fratræden. OPLYSNINGSPLIGT I visse tilfælde kan det være nødvendigt at videregive oplysninger, uden beboerens samtykke: Såfremt der videregives oplysninger skal den oplysningen angår, snarest mulig orienteres om videregivelsen og formålet hermed, ligesom man skal huske at dokumentere. MUS SAMTALER Den individuelle medarbejder udviklings samtale, med centerlederen, afholdes 1 gang årligt. Samtalerne foregår under afslappede former. LØN Lønkrav stilles ved ansættelsessamtalen eller indgives til centerlederen. Slagelse Kommunes lønpolitik kan findes i personalehåndbogen.

9 LØN-INDBERETNING 9 Centerkoordinatoren sørger for at løn-indberetningen stemmer overens med tjenestetidsplanen. Lønnen indberettes elektronisk og lønkontoret trækker selv oplysningerne fra vagtplanssystemet. BEFORDRING OG BEFORDRINGSGODGØRELSE Medarbejder ansat i hjemmepleje distriktet bruger cykler som transportmiddel. BRUG AF EGEN BIL I TJENESTEN: Der ydes godtgørelse efter gældende takst, for tjenestekørsel. Medarbejderen skal føre regnskab, for den kørsel de har udført. KØRSEL TIL KURSER OG KONFERENCER: Der ydes godtgørelse efter gældende takst. KØRSEL MED BORGER I EGEN BIL: I specielle tilfælde og i pædagogisk øjemed kan borgeren blive kørt af personalet. Det er bilejerens egen ansvarsforsikring, der dækker eventuelle skader/ulykker.

10 ARBEJDSTIDER Arbejdstiderne planlægges af gruppe- og centerkoordinatoren ud fra de givne behov. 10 Arbejdet tilrettelægges ud fra den gældende overenskomst for området. Tjenestetidsplanerne skal være lagt 4 uger før at perioden starter. Ønsker om frihed skrives i "ønskebogen." Gruppe- og Centerkoordinatoren kan til enhver tid ændre tjenestetidsplanen med 4 ugers varsel. Ændres tjenestetidsplanen uden for denne frist, skal medarbejderne personligt have besked. Såfremt at medarbejderen enten arbejder mere eller mindre end den planlagte tid, skal centerkoordinatoren have besked. Opstår der behov for frihed efter tjenestetidsplanen er lagt, aftales dette med centerkoordinatoren. SYGEFRAVÆRSPOLITIK Solbakken følger Slagelses Kommunes fraværspolitik. Solbakkens medarbejdere er kendt for at være stabile og vi er enige om, at tilbuddet til beboerne og arbejdsmiljøet bliver bedst ved lavt sygefravær. Vi vil også meget hellere bruge vores penge på uddannelse/kurser til medarbejderne, i stedet for til sygdoms afløsning. DEFINITION AF SYGEFRAVÆR: I denne forbindelse medregnes følgende som sygdom: Arbejdsskader Barns 1. sygedag Graviditets gener Sygdom HVAD ER FOR STORT SYGEFRAVÆR? Hvis en medarbejder har et sygefravær svarende til 14 dage eller mere på ½ år, fordelt på flere perioder, eller hvis man er fraværende 4 gange på et ½ år, eller hvis fraværet har et mønster, vurderer centerlederen om medarbejderen skal indkaldes til en omsorgs/sygefraværssamtale.

11 FRAVÆR 11 Ved fravær kontaktes Solbakken telefonisk, før tjenestens påbegyndelse. Hovedtelefonen, svarer hele døgnet: Ved sygdom kan gruppe- og centerkoordinatoren spørge til varighed, eller centerkoordinatoren kan efter få dages sygdom ringe til medarbejderen om varighed. Dette er af hensyn til planlægning af arbejdet. RASKMELDING: Skal foregå dagen inden man møder før kl. 12. Aften- og nattevagter kan raskmelde sig inden kl. 9, den dag vagten skal påbegynde. Dog er man altid velkommen på arbejde også selvom man ikke fik raskmeldt sig i tide. TANDLÆGE, - LÆGE OG SPECIALLÆGEBESØG: Disse skal ske på fridage/afspadseringsdage. Afvigelser fra denne aftale f.eks. ved længerevarende undersøgelse/behandling, skal i hvert enkelt tilfælde aftales med centerlederen. BELASTEDE SITUATIONER/LIVSKRISER Belastede situationer/livskriser, som relaterer sig til den hjemlige situation (alvorlig sygdom eller dødsfald i familien, skilsmisse, børns indlæggelser osv.) og som kan lettes ved at have fri nogle dage/en periode, skal ikke udelukkende løses ved sygemelding. Medarbejderen skal i disse situationer kontakte centerlederen med henblik på en aftale. Løsningen kan eksempelvis bestå i afspadsering, evt. på forskud, tjenestefri uden løn eller plejeorlov.

12 FERIE OG 6. FERIEUGE 12 Ferien afholdes i timer ud fra given ansættelsesnorm. Der afholdes hovedferie i perioden 1. maj til 30. september. Medarbejdere med skolesøgende børn har fortrinsret til minimum 2 sammenhængende ferie uger i skolesommerferien. Som hovedregel afholdes restferie og 6. ferieugen fordelt med halvdelen før jul og halvdelen efter jul. Hovedferien skal være godkendt senest 1. februar. Der må ønskes 3 weekendfri. OMSORGSDAGE For ansatte med børn indtil 7 år, er der mulighed for at afholde 2 omsorgsdage pr. år. Omsorgsdagene skal ikke sidestilles med feriedage, men kan bruges i barnets tarv. AFSPADSERING Der planlægges afspadsering ud fra gældende overenskomster. Afspadsering kan om nødvendigt inddrages. VEJRFORHOLD Hvis du ikke kan møde på arbejde p.g.a. vejrforholdene, betragtes det som afspadsering eller feriedag. SENIORDAGE Medarbejdere har fra det år hvor de fylder 58 år ret til seniordage. Se nærmer i personalehåndbogen.

13 TJENESTEFRIHED 13 FØDSELSDAGE: Ved egen 50, 60 og 70 års fødselsdag gives tjenestefrihed på dagen eller hvis dette i forvejen er en fridag, da gives der tjenestefrihed en arbejdsdag før eller efter fødselsdagen. Ved rund fødselsdag får man en buket blomster fra Solbakken. BRYLLUP, SØLV- OG GULDBRYLLUP: Ved eget bryllup, kobber, sølv- eller guldbryllup gives tjenestefrihed på dagen. SYGDOM: Ved alvorlig sygdom i den nærmeste familie (børn, ægtefælle, forældre o.s.v.) gives tjenestefrihed efter nærmere aftale med centerlederen. DØDSFALD: Ved dødsfald i den nærmeste familie gives der 2 tjenestefri dage. Evt. tjenestefrihed efter nærmere aftale med centerlederen. KONFIRMATION af egne/ægtefælle eller samlevers børn: Der gives tjenestefrihed på dagen. JUBILÆUM: Der ydes tjenestefrihed på dagen ved 25, 40 og 50 års jubilæum, eller på dagen hvor medarbejderen ønsker at holde jubilæet.

14 INFORMATIONSGANGE 14 REFERATER Medarbejderne er selv ansvarlig for at læse de referater og informationer, som bliver hængt op på opslagstavlen eller sat i mapper. HJEMMESIDE OPSLAGSTAVLE Hænger i det store administrationskontor. På opslagstavlen hænger der bl.a.: Vagtplaner Hvem der sidder i MED-udvalget. Hvem der sidder i Sikkerhedsudvalget Hvem der er tillidsmand BREVBAKKER Under opslagstavlen, er der et skab med brevbakker. Der er en brevbakke til alle medarbejdere. Medarbejderen skal selv kigge efter post i sin bakke med jævne mellemrum. I det store administrationskontor har centersygeplejerske, gruppe- og centerkoordinator samt centerleder deres postbakke. Her finders også bakker til udgående post.

15 EDB Solbakkens sundhedspersonale har adgang til EDB systemet. Det betyder, at de har adgang til Outlook og Uniq omsorg. Der er computere i alle bofællesskaber. Al dokumentation omkring beboerne foregår elektronisk. 15 Beskeder der er borger relateret, sendes via omsorgssystemets advis system. Beskeder der ikke er borger relateret, sendes via Outlook systemet. Der tilbydes oplæring efter behov, til det personale, der skal bruge det i hverdagen. UDDANNELSE OG KOMPETANCEUDVIKLING Medarbejdernes ønske om efter uddannelse og relevante kurser imødekommes i høj grad. Medarbejderne på Solbakken er kendt for at have et højt kompetenceniveau. De fleste social- og sundhedshjælpere måler blodsukker, giver insulin, og sondemad. Medarbejderne har demenskursus, kommunikations kursus og uddannelse indenfor kost og ernæring til ældre. Desuden kursus i palliation og diabetes. Vi har en årlig temadag for alle medarbejdere. MØDER Der afholdes gruppemøder hver 14 dag. Aften og nattevagter deltager 1 gang om måneden. Hver etage tilrettelægger selv dagsorden og der skrives referat. På møderne diskuteres forskellige problemstillinger både beboerrelateret, men også personalemæssige forhold, arbejdsgange, div. orientering osv.

16 MEDARBEJDERFORDELE 16. MOTION Vi har et træningslokale, hvor du er velkommen til at benytte redskaberne og kondicykel. WELL-NESS Solbakken har indrettet et well-ness rum for medarbejderne. Der er i den forbindelse indkøbt en massagestol til fri afbenyttelse udenfor arbejdstiden. I særlige tilfælde kan stolen benyttes i arbejdstiden efter aftale med centerkoordinator. Man kan få 100 kr. i tilskud til behandling hos, kiropraktor, zoneterapi og fodbehandling. Tilskuddet gives max. 12 gange årligt til hver medarbejder. Vi har desuden ansat en uddannet massør, hvor medarbejderne kan bestille tid kvit og frit. GAVE-OG KAFFEKASSE Det er muligt at være med i både gave og Brødkassen. Kaffe og the er gratis. TRIVSEL FOR MEDARBEJDERNE For at styrke vores gode arbejdsmiljø og sammenholdet har vi tre årlig sammenkomster for alle medarbejdere. Et arrangement forår, efterår og en julefrokost. Et arrangement kan være bowling, biograf, dame-aften tur på Bakken og lign. Dette var forhåbentlig svar på nogle af dine spørgsmål. Når du begynder at arbejde, vil der naturligvis opstå flere spørgsmål af personlig og faglig karakter, som vi nok skal hjælpe med at besvare. Endnu engang velkommen til Solbakken Dorthe Flindt Centerleder

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort...

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort... Indholdsfortegnelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 6 Forebyggelse og hjælp

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Vejen Kommune elevmateriale SOSU- TRIN 1 Juni 2015 0 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk 2 Introduktion til Børnehuset Troldemosen: Børnehuset Troldemosen er en specialbørnehave

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Personale- pjece Juni 2014

Personale- pjece Juni 2014 Personale- pjece Juni 2014 Kære... Velkommen til Solgaven. Vi håber, du vil befinde dig godt, med nye udfordringer og muligheder. Vi er en meget aktiv arbejdsplads med engagerede medarbejdere, beboere

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

PERSONALEFOLDER KARLA GRØN

PERSONALEFOLDER KARLA GRØN PERSONALEFOLDER KARLA GRØN Velkommen i Karla Grøn, Vejle kommune. I denne introduktionsfolder vil du finde de oplysninger du har brug for at vide om din nye arbejdsplads. Jeg håber, at du vil finde dig

Læs mere

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter.

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter. Personalehåndbog FORORD Denne personalehåndbog beskriver den konkrete udmøntning af Furesø Kommunes personalepolitik og indeholder en forhåbentlig letlæselige gennemgang af hvilke regler, retningslinier

Læs mere

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S

Personalehåndbog for. Vestegnens Brandvæsen I/S Personalehåndbog for Vestegnens Brandvæsen I/S Indhold - oversigt 1. Brandchefen byder velkommen... 1 2. Vores vision... 3 3. Vores mission... 3 4. Vores værdigrundlag... 3 5. Menneskesyn... 5 6. Vores

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Personalepolitik Kløverengen 2010

Personalepolitik Kløverengen 2010 Personalepolitik Kløverengen 2010-1 - Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen... 4 2.0 Kløverengens organisation og kultur... 5 2.1 Kløverengens mission... 5 2.2 Kløverengens værdigrundlag... 6 2.2.1 Faglighed...

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus

Arbejdernes Andels Boligforening. Personalehåndbog. Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Arbejdernes Andels Boligforening Personalehåndbog Håndbog for alle medarbejdere i AAB Aarhus Havebyen Skovbakken«og Komplekset Teglgaarden er Seværdigheder paa Boligbyggeriets Omraade, som forevises for

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd

Personalehåndbog for Horne-Asdal sogne PERSONALEHÅNDBOG. for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE. v/horne-asdal Menighedsråd PERSONALEHÅNDBOG for medarbejderne ved Horne og Asdal kirker HORNE-ASDAL SOGNE v/horne-asdal Menighedsråd Godkendt i Horne-Asdal menighedsråd den 23. september 2014 [1] Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN

Læs mere

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47

SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 SSH Elevmateriale TRIN 1 - Godkendt 01.05.2014 Side 1 af 47 Velkommen Esbjerg Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så du

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere