Fremstillinger, rekommandationer og interne beslut / / / / /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremstillinger, rekommandationer og interne beslut / / / / /"

Transkript

1 Fremstillinger, rekommandationer og interne beslut / / / / / side 1 af 13

2 side 2 af 13

3 Fremstillinger vedtaget af Præsidiet januar oktober 2011 Fremst. 1/ Afgiftsnedsættelse for personalet i Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond (A 1522/presidiet) at vedtage en nedsættelse af afgiften på personalets lønninger med virkning fra 1. januar 2011 svarende til den skattesænkning, der er gennemført i forbindelse med den danske skattereform i 2010 Fremst. 2/ Nedbringelse af kortrækkende taktiske våben samt udvikling mod en atomvåbenfri zone i Arktis (A 1508/presidiet) Nordisk Råd rekommanderer de nordiske landes regeringer, at som del af bestræbelserne på at få en verden uden atomvåben bidrage til arbejdet for at få nedbragt og afskaffet kortrækkende taktiske våben i Europa og dets nærområder med kapacitet til at fremføre atomvåben at bidrage til arbejdet for at få formindsket militærdrevet transport af kernevåben over Arktis som en gradvis og skridtvis udvikling hen imod en atomvåbenfri zone i Arktis Fremst. 3/ Nordisk Forum for at styrke netværket om fred og konfliktløsning (A 1500/presidiet) Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd at afholde et nordiskt forum for at styrke netværket om Norden sammen om fred og konfliktløsning med deltagelse af eksisterende fredsinstitutter, organisationer og politikere Fremst. 4/ Nordisk samarbeid for å fremme FNs konferanse om bærekraftig utvikling i 2012 (Rio + 20) (A 1528/miljø) Nordisk råd rekommenderar Nordisk ministerråd å igangsette tiltak som fremmer Rio + 20-prosessen og avsetter midler til dette formål i budsjettet Vedtaget af Presidiet den 26. januar Vedtaget af Presidiet den 31. marts Vedtaget af Presidiet den 30. juni Vedtaget af Presidiet den 30. juni 2011 side 3 af 13

4 Rekommandationer som godkänts av Nordiska Rådet under den 63:e sessionen Rek. 5/2011 Nordisk Ministerråds samlede budget for 2012 (B 272/presidiet) at inddrage Nordisk Råds prioriteringer, når de nye prioriterede indsatsområder fra 2013 skal fastlægges det kommende år at notere behovet for at oprette et nyt topforskningsinitiativ, der skal omhandle velfærd og helse at der indenfor rammen for det nordiske forsknings- og innovationsområde, NORIA, ( ) afsættes 1,5 MDKK til udbygning af Nordic Academies at Nordisk Råds synspunkter vedrørende informationskontorerne i Baltikum, herunder principper for finansieringen, vil indgå, når retningslinjerne/strategien for nabosamarbejdet skal revideres i at Nordjobb ( ) tilføjes yderligere DKK som en fast ordning at teksten til budgetpost om Nordens Velfærds Center (NVC) udvides med følgende formål (understreget): NVC s opgaver er at fremme udviklingen indenfor det velfærdspolitiske område i Norden og dets nærområder samt at bidrage til at udvikle den nordiske velfærdsmodel i et globalt perspektiv, herunder inkludering og mangfoldighed at det fremgår i den generelle del af budgettet, at Nordisk Ministerråd vil arbejde for de åbne demokratiske nordiske samfund, og de enkelte ministerråd vil se nærmere på, hvordan dette arbejde kan indarbejdes at der under formandskabspuljen åbnes op for et lavere krav om egenfinansiering for konsumentprojekter end 50 % at der øremærkes 0,2 MDKK til at gennemføre en konference i Nordisk Råds regi med temaet: Hvordan sikres en effektiv nordisk konsumentpolitik, der bidrager til at sikre nordiske konsumenters rettigheder? Formålet med konferencen er at afklare, hvordan nordisk konsumentpolitik bedst muligt udvikles, samt hvordan der bedst arbejdes for at nordiske konsumentværdier implementeres i EU s konsumentpolitik at bevillingen til Nordisk Energi Forskning ( ) forhøjes med 1 MDKK at der sker en betinget øremærkning i budgettet, der sikrer Svanemærket ( ) et samlet totalbeløb på 3,5 MDKK, såfremt kortlægningen og den økonomiske analyse af miljømærket konkluderer, at mærket bør tilføres yderligere midler i den størrelsesorden at der afsættes 0,2 MDKK af budgetposten Arbejdsgrupper ( ) til en omkostnings-nytte-analyse af et nordisk pantsystem at ministerrådet afsætter 0,2 MDKK til en udredning om, hvordan eksisterende støtteordninger i landbruget kan udvikles med sigte på at fremme bæredygtig landbrugsproduktion og grøn vækst at ministerrådet anvender 1 MDKK til Kultur og kreativitet i skolen. Midlerne finansieres delvist gennem globaliseringsprojektet En god oplæring for ungdom og voksne ( ) og delvist gennem MR-Ks globaliseringsprojekt Nordisk satsning på kulturinstitutioner og skoler at der bevilges 1,5 MDKK i 2012 til Nordisk Kulturfestival at ministerrådet i dialog med Nordisk Råd udreder mulighederne for at udarbejde en strategi for Nordisk Kulturfestival for , der dels sikrer en årlig nordisk kulturfestival af høj kvalitet og fastsætter de nordiske hovedstæder som kulturmetropoler, dels bidrager til at brande nordisk kultur i og uden for Norden at ministerrådet afsætter 0,2 MDKK til en nordisk markedsundersøgelse af interessen for etablering af en ny kulturkanal ArteNorden enten som en TVeller en netbaseret tjeneste side 4 af 13

5 at øremærke 1,9 MDKK til en kommunikationsindsats og deltagelse i Göteborgs Bokmässa 2012 med temaet Velfærd. Finansieringen kan ske med midler fra Kultur, Kommunikation, Norden i Fokus og Informationsaktiviteter samt eventuelt fra nogle af de nordiske institutioner Rek. 6/2011 Revideret samarbejdsprogram for justitssektoren (B 269/medborger) Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet, att genomföra Ministerrådsförslag för justitiesektorn, B 269/medborgar, som det beskrivs i ministerrådsförslaget och under beaktande av de synpunkter som framförs i betänkandet Rek. 7/2011 Nyt arktisk samarbejdsprogram (B 273/presidiet) at gennemføre ministerrådsforslag B 273/presidiet over nyt arktisk samarbejdsprogram samt indarbejde Præsidiets bemærkninger som fremgår af denne betænkning Rek. 8/2011 Retningslinjer for samarbejdet med Nordens naboer i vest (Canada) (B 270/presidiet) at gennemføre retningslinjer for samarbejdet med Nordens naboer i vest (Canada) som beskrevet i ministerrådsforslaget B 270/presidiet samt indarbejde Præsidiets synspunkter som fremgår af betænkningen side 5 af 13

6 Rek. 9/2011 Hva kan motvirke ghettofisering i nordiske boligområder? (A 1543/velferd) 1) å utvikle et integrasjonsbarometer i Norden 2) å oppfordre til økt deltakelse av kvinner og menn med annen etnisk bakgrunn enn nordisk i råd, utvalg, styrer, verv og organisasjoner i Norden 3) å sette ned en nordisk "task force" på ministernivå for å arbeide frem et tipunkts handlingsprogram for hvordan de nordiske regjeringene i fellesskap vil skape et mer inkluderende samfunn i Norden 4) å utvikle en nordisk helseplan med fokus på sosiale forskjeller innen helseområdet, og komme med forslag om forebyggende tiltak med nordisk nytteverdi 5) å ta initiativ til en konferanse som analyserer sosiale støtte- og trygdeordningers effekt på deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv 6) å stimulere til økt samarbeid mellom privat og offentlig sektor for å få til en utvikling av sosialt partnerskap 7) å kartlegge den nordiske boligpolitikken med særlig fokus på konkrete tiltak for å fremme variert boligtilbud i sosialt utsatte områder 8) å i verksette tiltak for å sikre en positiv språkutvikling i god tid før skolestart 9) å arrangere en konferanse om Rinkebyskolens virkemidler og erfaringer med å skape en inkluderende skole for alle 10) å samle inn data fra de nordiske landene, Grønland, Åland og Færøyene om praksis for godkjenning av utenlandsk utdanning og yrkeskompetanse, og vurdere tiltak som kan styrke ordningen og gjøre den smidigere, uten at kvaliteten blir dårligere Rek. 10/2011 En fælles nordisk indsats mod ungdomsarbejdsløshed (A 1510/næring) Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att utarbeta en gemensam strategi för att möta ungdomsarbetslösheten i de nordiska länderna som fokuserar på tre huvudområden: utanförskap (konsekvenser för ungdomars möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden); utbildningsområdet (statens roll) samt tillväxt och företagande (möjligheter att skapa arbetsplatser) följa upp strategin med effektanalyser av gjorda insatser Rek. 11/2011 Utvikling av et mål for brutto nasjonal livskvalitet (A 1521/presidiet) Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd at snarest initiere en felles nordisk utredning med sikte på å utvikle et mål for brutto nasjonal livskvalitet som et supplement til bruttonasjonalprodukt side 6 af 13

7 Rek. 12/2011 One Health multiresistens hos mennesker og dyr (A 1523/medborger) at, i samarbejde med Nordisk Råd, afholde en nordisk ekspertkonference om One Health, der skal afdække problemernes omfang samt indeholde en høring med relevante aktører at udarbejde en nordisk handleplan for One Health i Norden indeholdende politiske anbefalinger, samordning af viden og erfaringer om emnet for de nordiske lande og en plan for, hvordan Norden kan bidrage til at sætte spørgsmålet og nordiske løsningsmodeller på dagsordenen globalt Rek. 13/2011 One Health i det danska EU-ordförandeskaps-programmet, 2012 (A 1523/medborger) Nordisk Råd rekommanderer Danmarks regering att inkorporera de nordiska erfarenheterna kring One Health och antibiotikaresistens i det danska EU-ordförandeskapsprogrammet under första halvåret 2012 Rek. 14/2011 Nordisk samarbejde om Ryggmargsskade (RMS) (A 1524/velferd) Nordisk råd rekommanderar Nordisk ministerråd, å opprette en arbeidsgruppe av leger og forskere med spesialistkunnskap om ryggmargsskade med det formål å samle inn informasjon og utarbeide en rapport med oversikt over nordiske og annen forskning av behandlingsformer for ryggmargsskade og stille forslag om hvordan forskning og behandling av ryggmarksskade kan forbedres å etablere en nordisk studie om arbeidsaktivitet for personer med ryggmargsskade som vil gi viktig kunnskap om muligheter og begrensninger i ordninger som er innført for å få personer med funksjonsbegrensninger inn i yrkesaktivitet å styrke arbeidet med etableringen av et felles nordisk kvalitetsregister for ryggmargsskade (The Nordic Spinal Cord Injury Council) Rek. 15/2011 Revidering af programmet Ny Nordisk Mad inkludering af Mad til Mange (A 1529/velfærd) Nordisk råd rekommanderar Nordisk ministerråd å implementere en strategi for Ny Nordisk Mat til Mange med henblikk på sunn, velsmakende og miljøriktig mat, som er tilpasset behovet til mottakere i private og offentlige institusjoner som serverer mat til mange å implementere i overnevnte strategi en plan for å redusere matavfall i sektoren å fokusere på matens helbredende effekt hos pasienter på sykehus i overnevnte strategi side 7 af 13

8 Rek. 16/2011 Nordisk samarbejde om madspild (A 1530/miljø) Nordisk råd rekommanderar Nordisk ministerråd å videreføre eksisterende og igangsette ytterligere tiltak for å undersøke og analysere årsaker og konsekvenser av matavfall å utarbeide anbefalinger om hvordan matavfall kan reduseres og matrester utnyttes å integrere arbeidet med matavfall i de relevante handlingsplaner og programmer under MR-Miljø, MR-NER og MR-FJLS, og samarbeide om disse Rek. 17/2011 Omstrukturering av NIKK till samarbetsorgan (B 275/medborger) Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att omstrukturera Nordiska Institutet för Kunskap om Kön (NIKK) till ett samarbetsorgan med verkan från som beskrivet i ministerrådsforslag B 275/medborger Rek. 18/2011 Økt sjøfartssikkerhet og miljøvern i Arktis (A 1539/miljø) Nordisk Råd rekommanderer de nordiske lands regjeringer å styrke det nordiske samarbeidet om havovervåkning i Arktis innenfor rammen av Nuuk-avtalen å etablere, i henhold til Nuuk-avtalens intensjoner, en nordisk maritim innsatsenhet i Arktis bestående av elementer fra de nordiske landenes kystvakter og redningstjenester å forbedre den nasjonale og den nordiske koordinering med hensyn til det pågående arbeid i IMO i forbindelse med Polar Code, så de nordiske land kan tale med en stemme å stille tilsvarende krav i sin nasjonale regulering når det foreligger klarhet om innholdet i en kommende obligatorisk IMO Polar Code å arbeide for et påbud om at større passasjerskip skal seile parvis i visse deler av de arktiske farvann, hvor dette vurderes å kunne øke sjøfartssikkerheten å bruke de erfaringer de har med Københavnavtalen til å utvikle og få godkjent en bred internasjonal avtale for å bekjempe forurensing av de arktiske havområder å utrede hvordan de nordiske land kan finansiere voksende utgifter knyttet til utbygning av overvåkning- og redningskapasitet i de arktiske havområder side 8 af 13

9 Rek. 19/2011 Nordisk politikk i arbeidet med klimautfordringene (A 1536/miljø) Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd å kartlegge ytterligere tiltak som kan begrense utslipp av kortlivede klimastoffer, som både kan gjennomføres i Norden, men også i andre land, og at det utvikles en nordisk handlingsplan for å fremme innsatsen på dette området, herunder også i u-land å utrede forutsetningene for å etablere tett samarbeid mellom et begrenset antall land med ambisiøse mål om utslippsreduksjoner ("etablere en boble"), som inkluderer de nordiske land og er åpen for en bredere deltakelse å gjennomføre en konferanse for å belyse hvilke politiske instrumenter som har vist seg å være mest effektive til å redusere utslipp av klimagasser i Norden Rek. 20/2011 Nordisk politikk i det globale klimaarbeidet (A 1537/miljø) Nordisk råd rekommanderer de nordiske lands regjeringer å styrke finansministrenes rolle i klimaarbeidet i de enkelte land med konkrete tiltak at de nordiske statsministre, utenriksministre og finansministre regelmessig setter klimaspørsmål på dagsorden i sine nordiske møter, og at en samlet nordisk posisjon brukes som grunnlag for å fremme klimaspørsmål i tilsvarende møter i andre internasjonale fora som EU, OECD, FN, osv. å arbeide for å opprette et internasjonalt fond for å finansiere teknologiutvikling med risikovillig kapital, et fond som skal kunne tiltrekke kapital fra mange kilder, inklusive fra private investorer og filantropiske organisasjoner å fremme informasjonsformidling om energi og klimaløsninger i u-land, som også inkluderer innsats for å redusere utslipp av sot Rek. 21/2011 Nordisk innsats for å løse konflikten om makrellfiske (A 1540/miljø) å prioritere arbeidet med å finne en løsning snarest mulig på den pågående konflikten om makrellfiske i Nord-Atlanteren å styrke det vitensskaplige grunnlaget vedrørende vurderingen av makrellbestandens størrelse og utbredelse å utvikle forslag til forvaltningssystem som fremmer en bærekraftig utnyttelse av de pelagiske fiskestammer i Nord-Atlanteren og redusere risikoen for konflikter side 9 af 13

10 Rek. 22/2011 Utviklingen av det nordiske el-nett og prisfluktasjoner (A 1541/næring) Nordisk råd rekommanderer de nordiske lands regjeringer, å styrke den nordiske nettkapasiteten og det nordiske el-marked, samt arbeide for å knytte det nordiske el-nett til det europeiske el-nett å understøtte utviklingen av et Nordsjønettverk, som knytter de respektive lands el-nett sammen med havmølleparker i Nordsjøen å utvikle og gjennomføre tiltak som motvirker at prisene på el i Norden stiger meget kraftig som følge av kalde vintre, samt tiltak som gjør prisene på el mere gjennomsiktige for de nordiske forbrukere Rek. 23/2011 Energieffektivitet, fornybar energi og energiforskning (A 1542/næring) Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd, å utvikle felles metoder til å måle utviklingen av energieffektivitet innenfor rammen av en felles handlingsplan, som setter ambisiøse og forpliktende mål om energieffektivitet og følger opp på hvordan målene oppnås å utrede hvordan nordisk næringsliv i størst mulig grad kan utnytte de muligheter som skapes ved utbygningen av et Nordsjønettverk, og mer generelt, utviklingen av et pan-europeisk elektrisitetsnett å styrke felles nordisk innsats innenfor forskning og innovasjon for økt energieffektivitet og økt bruk av fornybar energi, som adresserer et mangfold av mulige løsninger innenfor fornybar energi, som biogass, solenergi og bølgekraft, i tillegg til vindkraft Rek. 24/2011 Sammenlægning af Kulturkontakt Nord og Nordens institut i Finland (B 274/kultur) Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd at gennemføre ministerrådsforslag B 274/kultur om sammenlægning av Kulturkontakt Nord og Nordens institut i Finland som beskrevet i ministerrådsforslaget og under hensyntagen til de synspunkter som fremføres i denne betænkning Rek. 25/2011 Neste generasjon av Nordplus (B 271/kultur) Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd at gennemføre Ministerrådsforslag om næste generation af Nordplus samt indarbejde Kultur- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger om, at ministerrådet i forbindelse med Nordplus programmet bør være med til at udbygge integration og samarbejde mellem uddannelse og erhvervsliv, for derved at skabe et fælles nordisk praktikmarked, der sikrer, at studerende i Norden får optimale støttemuligheder til mobilitet, udveksling samt praktik- og studieophold (se - A 1527/kultur). Videre bør programmet tilrettes således, at friluftsaktiviteter i undervisningen for børn og unge tilgodeses og understøttes i videst muligt omfang, når der uddeles midler side 10 af 13

11 Rek. 26/2011 Rörligheten i Norden (A 1527/kultur) Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd å utarbeide en felles strategi for å gjøre mobiliteten lettere for alle unge som vil studere i et annet nordisk land å opprette et program i Nordplus for finansiell støtte til studerende som ønsker arbeidstrening i et annet nordisk land å opprette et program i Nordjobb med tilbud om virksomhetspraksisplasser, boliger og fritidsprogram i de nordiske landene for nordiske studerende å bygge ut informasjon om mulighetene for ulike typer av utdanninger foretakspraksisplasser i de nordiske landene Rek. 27/2011 Samarbejdet med Nordisk Ministerråd (A 1538/præsidet) Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, at mødes med Nordisk Råd på politisk niveau fire gange årligt i tilknytning til samarbejdsministrenes planlagte møder at ministerrådet senest fire måneder efter modtagelsen af rekommandationer fra Nordisk Råd, afgiver sit første syn på sagen med henblik på at opnå enighed mellem de to parter at sørge for, at når der indtræffer uenighed ved behandling af politiske spørgsmål i forberedende embedsmandsorganer, skal uenigheden afgøres på det politiske niveau i ministerrådet Rek. 28/2011 Flertalsbeslutninger i Nordisk Ministerråd (A 1538/præsidet) Nordisk råd rekommanderer de nordiske landes regering, at de i højere grad anvender sig af muligheden for at træffe politiske vedtagelser ved flertalsbeslutninger med mulighed for, at enkelte lande kan vælge at stå uden for samarbejdet (opting out) Beslut om ikke at foretage sig yderligere 1 Medlemsförslag om utbyggnad av den nordiska trianglen, A 1490/näring 2 Medlemsforslag om å styrke den felles innsatsen for å bygge ut jernbane og togtilbud mellom de nordiske land, A 1501/næring 3 Medlemsförslag om att bevara och stärka Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift (NAT), A 1525/välfärd Interne beslut A 1533/presidiet Retningslinjer for Nordisk Råds samarbejde IB 2/ med Statsduma og Føderationsråd i Rusland samt med regionale parlamenter i Nordvestrusland A 1535/presidiet En EU-strategi for Nordisk Råd IB 3/2011 A 1538/presidiet Nye arbejdsformer i Nordisk Råd IB 1/2011 side 11 af 13

12 Liste over sager i kronologisk rækkefølge A 1490/näring A 1500/presidet A 1501/næring A 1508/presidiet A 1510/næring A 1521/presidiet A 1522/presidiet Medlemsförslag om utbyggnad av den nordiska trianglen Medlemsforslag om et styrket nordisk fredsinstitut, der kan foretage international mægling Medlemsforslag om å styrke den felles innsatsen for å bygge ut jernbane og togtilbud mellom de nordiske land Medlemsförslag om att göra Norden till en kärnvapenfri zon Medlemsforslag om fælles nordisk indsats mod ungdomsarbejdsløshed Medlemsforslag om utvikling av et mål for brutto nasjonal livskvalitet Præsidieforslag om afgiftsnedsættelse for personalet i Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond A 1523/medborger Medlemsforslag om One Health multiresistens hos mennesker og dyr Ikke foretage sig yderligere Fremst. 3/2011 Ikke foretage sig yderligere Fremst. 2/2011 Rek. 10/2011 Rek. 11/2011 Fremst. 1/2011 Rek. 12/2011 Rek. 13/2011 A 1524/velferd Utvalgsforslag om Ryggmargsskade (RMS) Rek. 14/2011 A 1525/välfärd Medlemsförslag om att bevara och stärka Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift Ikke foretage sig yderligere A 1527/kultur Medlemsförslag om rörligheten i Norden Rek. 26/2011 A 1528/miljø A 1529/velfærd A 1530/miljø A 1533/presidiet A 1535/presidiet A 1536/miljø A 1537/miljø A 1538/presidiet A 1539/miljø A 1540/miljø A 1541/næring A 1542/næring A 1543/velferd Utvalgsforslag om nordisk samarbeid for å fremme FNs konferanse om bærekraftig utvikling i 2012 (Rio + 20) Medlemsforslag om revidering af programmet Ny Nordisk Mad inkludering af Mad til Mange Medlemsforslag om nordisk samarbejde om madspild Præsidieforslag om retningslinjer for Nordisk Råds samarbejde med Statsduma og Føderationsråd i Rusland samt med regionale parlamenter i Nordvestrusland Præsidieforslag om en EU-strategi for Nordisk Råd: En stemme i EU Utvalgsforslag om nordisk politikk i arbejdet med klimautfordringerne Utvalgsforslag om nordisk politikk i det globale klimaarbeidet Præsidieforslag om nye arbejdsformer i Nordisk Råd Utvalgsforslag om økt sjøfartssikkerhed i Arktis Utvalgsforslag om nordisk innsats for å løse konflikten om makrellfiske Utvalgsforslag om utviklingen av det nordiske el-nett og prisfluktasjoner Utvalgsforslag om energieffektivitet, fornybar energi og energiforskning Utvalgsforslag om hva kan motvirke ghettofisering i nordiske boligområder? Fremst. 4/2011 Rek. 15/2011 Rek. 16/2011 IB 2/82011 IB 3/2011 Rek. 19/2011 Rek. 20/2010 IB 1/2011 Rek. 27/2011 Rek. 28/2011 Rek. 18/2011 Rek. 21/2011 Rek. 22/2010 Rek. 23/2011 Rek. 9/2011 side 12 af 13

13 B 269/medborger B 270/presidiet B 271/kultur B 272/presidiet B 273/presidiet B 274/kultur B 275/medborgar Ministerrådsforslag om revideret samarbejdsprogram for justitssektoren Ministerrådsforslag om retningslinjer for samarbejdet med Nordens naboer i vest (Canada) Ministerrådsforslag om neste generasjon av Nordplus Ministerrådsforslag om om Nordisk Ministerråds samlede budget for 2012 Ministerrådsforslag om nyt arktisk samarbejdsprogram Ministerrådsforslag om sammenlægning af Kulturkontakt Nord og Nordens institut i Finland Ministerrådsforslag om omstrukturering av NIKK till samarbetsorgan Rek. 6/2011 Rek. 8/2011 Rek. 25/2010 Rek. 5/2011 Rek. 7/2011 Rek. 24/2010 Rek. 17/2011 side 13 af 13

Rekommandationer som godkänts av Nordiska Rådet under den 62:a sessionen

Rekommandationer som godkänts av Nordiska Rådet under den 62:a sessionen Rekommandationer som godkänts av Nordiska Rådet under den 62:a sessionen Rek. 7/2010 Nordiska ministerrådets planer og budget for 2011 (B 266/presidiet) Nordiska rådet rekommanderar Nordiska ministerrådet,

Læs mere

Fremstillinger, rekommandationer og interne beslut 2010

Fremstillinger, rekommandationer og interne beslut 2010 Fremstillinger, rekommandationer og interne beslut 2010 27-01-2010/14-04-2010/29-06-2010/22-09-2010/2-11-2010 Fremstillinger vedtaget af Præsidiet januar oktober 2010 Fremst. 1/2010 1 Undersøgelse af farlige

Læs mere

lighed ligestilling tolerance

lighed ligestilling tolerance SOCIALDEMOKRATERNE I NORDISK RÅD Norden i Europa lighed ligestilling tolerance VIRKSOMHEDSPLAN 2015 s-norden.org 1 EU har væsentlig indflydelse på hverdagen for borgerne i Norden og på de nordiske landes

Læs mere

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om nordisk romfartspolitisk samarbeid. Næringsutvalgets betenkning over.

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om nordisk romfartspolitisk samarbeid. Næringsutvalgets betenkning over. BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betenkning over Medlemsforslag om nordisk romfartspolitisk samarbeid 1. Utvalgets forslag foreslår, at rekommanderer Nordisk Ministerråd, at ta initiativ til økt satsing,

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for energi, EK-E Mødetid 12. maj 2009 Mødested Nordisk Ministerråds Sekretariat, Store Strandstræde 18, København, møderum 408 Store Strandstræde

Læs mere

Referat. 26/11 Valg af mødeleder. 27/11 Godkendelse af dagsorden. 28/11 Godkendelse af referat fra Præsidiets møde den 30. juni 2011 i Bruxelles

Referat. 26/11 Valg af mødeleder. 27/11 Godkendelse af dagsorden. 28/11 Godkendelse af referat fra Præsidiets møde den 30. juni 2011 i Bruxelles Nordisk Råd Mødegruppe Præsidiet, P Mødetid 21. september 2011 Mødested Oslo, Norge Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat

Læs mere

Referat. 35/13 Godkendelse af dagsorden. 36/13 Betænkning over meddelelse ang. Rek. *8/2010-Udvisning af nordiske medborgere (første og anden at-sats)

Referat. 35/13 Godkendelse af dagsorden. 36/13 Betænkning over meddelelse ang. Rek. *8/2010-Udvisning af nordiske medborgere (første og anden at-sats) Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 25. juni 2013 Mødested Flensburg Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for regionalpolitik, EK-R Mødetid 30. september 2008 Mødested Hotel Scandic Plaza, Umeå Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden

NORDISK MINISTERRÅD November Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November Godkendelse af dagsorden NORDISK MINISTERRÅD November 2004 Godkendt referat fra EK-M møde den 1. November 2004. Hugi Ólafsson var formand for mødet. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en ændring af dagsordenspunkternes

Læs mere

Referat. Godkendelse af dagsorden. 55/13 Godkendelse af dagsorden. 56/13 Godkendelse af referat fra foregående møde i juni 2013.

Referat. Godkendelse af dagsorden. 55/13 Godkendelse af dagsorden. 56/13 Godkendelse af referat fra foregående møde i juni 2013. Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 24. september 2013 Mødested Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Fremstillinger, rekommandationer og interne beslutninger 2013

Fremstillinger, rekommandationer og interne beslutninger 2013 Fremstillinger, rekommandationer og interne beslutninger 2013 29-01-2013/11-04-2013/18-06-2013/24-09-2013/29-10-2013/3-12-2013 Beslutning truffet efter fremstilling i Præsidiet: Fremst. 1/2013 Nordisk

Læs mere

Det internationale Norden. Nordisk Ministerråds internationale samarbejde

Det internationale Norden. Nordisk Ministerråds internationale samarbejde Nordisk Ministerråds internationale samarbejde 2 Nordisk Ministerråds internationale samarbejde Indledning 5 Estland, Letland og Litauen 7 Rusland 9 Østersøregionen 13 Hviderusland 14 Arktis 17 Nordens

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra Præsidiets møde den december 2010 i Majvik. Nordisk Råd

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra Præsidiets møde den december 2010 i Majvik. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Presidiet, P Mødetid 26. januar 2011 Mødested Dipoli, Esbo Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org Referat 28.

Læs mere

Vision og retningslinier for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Vision og retningslinier for samarbejdet mellem spejderne i Norden Vision og retningslinier for samarbejdet mellem spejderne i Norden Visjon og formål Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den

Læs mere

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk. Presidiets betænkning over.

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk. Presidiets betænkning over. BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betænkning over Medlemsforslag om etablering av nordisk informationskontor i Minsk 1. s forslag foreslår at rekommanderer Nordisk Ministerråd at etablere et nordisk informationskontor

Læs mere

Fremstillinger, rekommandationer og interne beslut 2012

Fremstillinger, rekommandationer og interne beslut 2012 Fremstillinger, rekommandationer og interne beslut 2012 25-01-2012/23-03-2012/13-06-2012/27-09-2012/30-10-2012/3-12-2012 Rekommandationer vedtaget på temasessionen 23. marts 2012 Rek. 1/2012 Nordisk velferdspolitikk

Læs mere

Referat. Sager til behandling. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 14. april

Referat. Sager til behandling. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 14. april Nordisk Råd Mødegruppe Näringsutskottet, N Mødetid 22. juni 2010 Mødested Torshavn, Færøerne Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for arbejdsliv, EK-A Mødetid 3. oktober 2007 Mødested Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, København K, mødelokale F Store Strandstræde 18 DK-1255

Læs mere

3 Protokollering av generalsekretærbeslutninger vedrørende utnevnelse av medlemmer i komitéer og styringsgrupper 2006:

3 Protokollering av generalsekretærbeslutninger vedrørende utnevnelse av medlemmer i komitéer og styringsgrupper 2006: NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 5/2006 den 9.9.2006 på Svalbard Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org Jnr:

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Læs mere

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg Kreativitet,

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested. Til stede

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested. Til stede Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 4. september 2008 Mødested Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat 11.

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Nordplus Junior Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Indholdsfortegnelse 1. Programmet...2 1.1 Overordnet formål for alle Nordisk Ministerråds mobilitets- og støtteprogrammer

Læs mere

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 NORDISK MINISTERRÅD Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) EK-U 1/07 23.03.2007/IKA Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 Tid: 7. februar 2007 Sted:

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Handlingsplan for støy Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Notat Trondheim Havn UDVIDELSE AF TRONDHEIM HAVN ORKANGER Handlingsplan vedrørende støjforhold 8. oktober 2014 Projekt nr. 217657-01

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Referat. 78/12 Godkendelse af dagsorden. A 1564/kultur: Udvalgsforslag om Nordisk. Uddannelsestopmøde

Referat. 78/12 Godkendelse af dagsorden. A 1564/kultur: Udvalgsforslag om Nordisk. Uddannelsestopmøde Nordisk Råd Mødegruppe Kultur- och utbildningsutskottet, KU Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsingfors Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Læs mere

Referat. Sager til beslutning. 77/12 Godkendelse af dagsorden

Referat. Sager til beslutning. 77/12 Godkendelse af dagsorden Nordisk Råd Mødegruppe Præsidiet, P Mødetid 26. september 2012-27. september 2012 Mødested Göteborg Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 ISBN 978-92-893-4047-2 (PRINT) ISBN 978-92-893-4054-0 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2015-741

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat. 3. Grønland, arktiske levevilkår. Nordisk Råd

Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. 2. Godkendelse af referat. 3. Grønland, arktiske levevilkår. Nordisk Råd Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 28. juni 2010 Mødested Kangerlussuak, Grønland Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org

Læs mere

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi

Bilagor: Deltagarlista Kommuniké från de nordiska energi-, regional-, och näringsministrarna. Ministererkläring för energi REFERAT Nordisk Ministerråd Till MR-NER Från Nordisk Ministerråds sekretariat Ämne Godkänt referat Bodö 2006 Telm+45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 Godkänt referat fra MR-NERs møde den 7.-8. september 2006

Læs mere

NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde

NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde 1 NORA 20 år en katalysator og The Missing Link i nordisk og arktisk samarbejde Kære venner. Bedste nordiske frænder. Kære gæster. Det er en stor glæde og hæder for mig som færøsk fiskeriminister, som

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Fremstillinger, rekommandationer og interne beslut 2008 30-01-2008/15-04-2008/24-06-2008/24-09-2008/27-10-2008

Fremstillinger, rekommandationer og interne beslut 2008 30-01-2008/15-04-2008/24-06-2008/24-09-2008/27-10-2008 Fremstillinger, rekommandationer og interne beslut 2008 30-01-2008/15-04-2008/24-06-2008/24-09-2008/27-10-2008 side 1 af 16 Fremstillinger vedtatt av Presidiet januar oktober 2008 Fremst. 1/2008 1 Bekæmpelse

Læs mere

Struktur og språk i personvernforordningen. Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO

Struktur og språk i personvernforordningen. Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO Struktur og språk i personvernforordningen Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO Forholdet mellom den generelle personvernforordningen (PVF) og annen

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK 7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK Som formalisert samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kundskapsdepartementet befinner (DKS) seg i skjæringspunktet mellom

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK GODKENDT REFERAT FRA MØDE I EMBEDSMANDSKOMITÈEN FOR MILJØSPØRGSMÅL, (EK-M), KØBENHAVN DEN 18 FEBRUAR 2002 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg Kreativitet,

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562 Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 30. oktober 2012 Mødested Helsinki, Riksdagen lokale E 562 Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Læs mere

Nordic funding instruments. Torfi Johannesson 15 November 2016

Nordic funding instruments. Torfi Johannesson 15 November 2016 Nordic funding instruments Torfi Johannesson 15 November 2016 Nordisk Ministerråd består af samarbejdsministrene og 10 fagministerråd (MR) for de forskellige sektorer som støttes af 16 embedsmandskomitéer

Læs mere

NordVindworkshoppen. Opsamling og konklusioner

NordVindworkshoppen. Opsamling og konklusioner NordVindworkshoppen Gotland 7-8 juni 2007 Opsamling og konklusioner Nordiske styrkepositioner Norden er et af de bedste områder i Verden for en storskala udnyttelse af vindkraft Et stort vindkraft-potentiale

Læs mere

Strategi for børn og unge i Norden

Strategi for børn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for børn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:708 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2010-8 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Læs mere

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendt udkast til dagsorden.

Beslutning: Medborger- og Forbrugerudvalget godkendt udkast til dagsorden. Nordisk Råd J-Nr: 05-952-07 Dato: 22. september 2006 Referat fra møde i Medborger- og Forbrugerudvalget onsdag den 20. september kl. 09.30 12.00 & kl. 13.00 15.30 i Lahti, Finland Lokale: Sibeliushuset,

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for næring, EK-N Mødetid 17. marts 2011 Mødested Nordisk ministerråd, Ved stranden 18, 1061 København K Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel

Læs mere

Fremstillinger, rekommandationer og interne beslut 2009

Fremstillinger, rekommandationer og interne beslut 2009 Fremstillinger, rekommandationer og interne beslut 2009 28-01-2009/17-04-2009/25-06-2009/30-09-2009/27-10-2009 Fremstillinger vedtaget af Præsidiet januar oktober 2009 Fremst. 1/2009 1 Felles nordisk artsdatabank

Læs mere

Prop. 51 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1291/ 2013 om

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte til

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Overordnet mål: Udvikle fremtidsbilleder for bæredygtig regional udvikling i Arktis

Overordnet mål: Udvikle fremtidsbilleder for bæredygtig regional udvikling i Arktis NOTAT Nordisk Ministerråd Til Arbeidsgruppene under Ministerrådet for Næring, Energi og Regionalpolitikk Kopi Fra Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordisk embedsmandskomite for energi, EK-E Mødetid 27. august 2008-28. august 2008 Mødested Näringsdepartementet, Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel

Læs mere

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om mer resursvennlig fiskeri og forbud mod dumping av fisk

BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag om mer resursvennlig fiskeri og forbud mod dumping av fisk BETENKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betenkning over Medlemsforslag om mer resursvennlig fiskeri og forbud mod dumping av fisk 1. Utvalgets forslag foreslår, at rekommanderer de nordiske landes regeringer,

Læs mere

Med fokus på køn er målet et ligestillet samfund

Med fokus på køn er målet et ligestillet samfund Med fokus på køn er målet et ligestillet samfund Nordisk ligestillingssamarbejde 2006-2010 dansk, norsk, svenska, suomi, íslenska ANP 2006:702 Med fokus på køn er målet et ligestillet samfund Nordisk ligestillingssamarbejde

Læs mere

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2 Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2 Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid Bjørn Stensaker og Trine Danø NIFU STEP TemaNord 2006:575 Nordisk kvalitetssikring av høyere

Læs mere

Henvisning til bilag i mødematerialet: 2.1 Udkast til referat fra møderne i Villmanstrand og Vanda den 25. juni 2003

Henvisning til bilag i mødematerialet: 2.1 Udkast til referat fra møderne i Villmanstrand og Vanda den 25. juni 2003 Miljö- och naturresursutskottet København, 8. oktober 2003 J.nr.: 03-922-05 Referat Ved mødet i Miljø- og Naturresurseudvalget den 23. september 2003 i Frederikshavn, Danmark Tid og sted: 23. september

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS)

Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) Arbejdsprogram 2014 for SamNordisk Skogforskning (SNS) 1. Rammer og mål SNS handlingsplan for år 2014 gennemføres indenfor rammerne af SNS resultataftale med Nordisk Ministerråd for 2014-2017 samt prioriteringerne

Læs mere

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd

Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 Børn og unge i Norden en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022 ISBN 978-92-893-4596-5 (PRINT) ISBN 978-92-893-4597-2

Læs mere

Virksomhetsplan 2016 2018

Virksomhetsplan 2016 2018 Virksomhetsplan 2016 2018 Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for den nordiske kultur. Vision Spejder möter scout betyder

Læs mere

Inklusion i teori og praksis - hvordan skabes den skole, hvor ingen indenfor systemet føler sig udenfor?

Inklusion i teori og praksis - hvordan skabes den skole, hvor ingen indenfor systemet føler sig udenfor? Inklusion i teori og praksis - hvordan skabes den skole, hvor ingen indenfor systemet føler sig udenfor? v/ Line Skov Hansen, Ole Hansen og Øivind Jacobsen, FLiK-projektet Et historisk blik Inkludering

Læs mere

BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag. om uvildig undersøgelse af Scandinavian Star-ulykken. Medborger- og Forbrugerudvalgets betænkning over

BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG. Medlemsforslag. om uvildig undersøgelse af Scandinavian Star-ulykken. Medborger- og Forbrugerudvalgets betænkning over BETÆNKNING OVER MEDLEMSFORSLAG s betænkning over Medlemsforslag om uvildig undersøgelse af Scandinavian Starulykken 1. s forslag foreslår, at ikke foretager sig yderligere i anledning af Medlemsforslag

Læs mere

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning ARBEIDSNOTAT 16/2006 Bjørn Stensaker og Trine Danø Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid? NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Læs mere

Klimatilpasning samspil mellem aktørerne

Klimatilpasning samspil mellem aktørerne Klimatilpasning samspil mellem aktørerne Susanne Krawack IDA den 28. oktober 2013 CONCITO Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. Formålet er

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet i Medborger- og forbrugerudvalget den 25. september 2007

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra mødet i Medborger- og forbrugerudvalget den 25. september 2007 Nordisk Råd Mødegruppe Medborgar- och konsumentutskottet, MK Mødetid 30. oktober 2007 Mødested Rom K-210 Stortinget, Oslo, Norge (K=Komitehuset) Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0400

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering Nordisk Alfabetiseringskonference den 22. - 24 september 2010 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration skal byde velkommen til Helsingør til denne nordiske konference om alfabetisering En

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

--NCCS-- RUNDBREV 24. JANUAR 2002. Lederens hilsen

--NCCS-- RUNDBREV 24. JANUAR 2002. Lederens hilsen --NCCS-- NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE RUNDBREV 24. JANUAR 2002 Lederens hilsen Så akkurat de møtene! Det kan være øyeblikk, det kan være dager, det kan være uker. Men det har å gjøre med det magiske

Læs mere

Samskapelse hva er det, og hva betyr det? Asbjørn Røiseland Nord universitet

Samskapelse hva er det, og hva betyr det? Asbjørn Røiseland Nord universitet Samskapelse hva er det, og hva betyr det? Asbjørn Røiseland Nord universitet «Begrepenes marked» Begreper er verktøy for forskning og utvikling Men begreper er også business. og politikk «Samskapelse»

Læs mere

Detaljerede programoversigt med oplægsholdere. Forstander Bente Andersen Stefanshjemmet. Handicap, mestring og hjælpemidler

Detaljerede programoversigt med oplægsholdere. Forstander Bente Andersen Stefanshjemmet. Handicap, mestring og hjælpemidler Detaljerede programoversigt med oplægsholdere Konsulent & koordinator Anne Skov Socialstyrelsen Forstander Bente Andersen Stefanshjemmet Ældre Udviklingshæmmede en kommunal kortlægning. Workshoppen og

Læs mere

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari WC 2015 in Herning Denmark 2013-11-01 Timo Rajasaari a Nordic cooperation www.vm2015.com NIF Nordisk Islandshestforbund Even Hedland, Chairman, Norge Haraldur Þórarinsson, Island Magnus Tiderman, Finland

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket 2017 til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte

Læs mere

Nordisk Ministerråd Strategier og politik

Nordisk Ministerråd Strategier og politik Strategier og politik Bente Stærk Levnedsmiddelrådgiver, cand.brom. Reykjavik 28. januar 2005 Hvad er Norden? Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige och de tre självstyrande områdena Färöarna

Læs mere

Fri rörlighet och funktionshinder

Fri rörlighet och funktionshinder Fri rörlighet och funktionshinder 13. Oktober Nordatlantens Brygge Det grænseløse Norden og dets begrænsninger, København 2015 1 Statsministerdeklaration fra 2013 Oktober 2013 udsendte de nordiske statsministre

Læs mere

Prop. 43 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 43 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 43 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1288/2013 om Tilråding

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Nordisk samarbejde 2004

Nordisk samarbejde 2004 Nordisk samarbejde 2004 Beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed ANP 2005:767 Nordisk samarbejde 2004 Beretning om Nordisk Ministerråds virksomhed ANP 2005:767 Nordisk Ministerråd, København 2005 ISBN

Læs mere

REKOMMANDATION. Et kvalitetsmærke om ligebehandling og ligestilling i børnehaver og skoler. Nordisk Råd

REKOMMANDATION. Et kvalitetsmærke om ligebehandling og ligestilling i børnehaver og skoler. Nordisk Råd REKOMMANDATION Et kvalitetsmærke om ligebehandling og ligestilling i børnehaver og skoler Enligt artiklarna 45 och 56 i Helsingforsavtalet har Nordiska rådet den 8 april 2014 antagit nedanstående rekommendation

Læs mere

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015

Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning. Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) gældende fra 2015 541 TRYKSAG 457 Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 3. september 2014 Mødested NMRS, Köpenhamn.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 3. september 2014 Mødested NMRS, Köpenhamn. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Nordiska samarbetskommittén, NSK Mødetid 3. september 2014 Mødested NMRS, Köpenhamn V ed Stranden 1 8 DK-1061 København K T el +4 5 3 3 9 6 0 200 Fax +4 5 3 3 9 6 0 202 www.norden.org

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde, april 2010

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde, april 2010 Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 22. september 2010 Mødested Malmö, Sverige Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Planer og budget 2016 sammenfatning

Nordisk Ministerråd. Planer og budget 2016 sammenfatning Nordisk Ministerråd Planer og budget sammenfatning 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse 5 Planer og budget 6 Budgettets totalramme og budgettet fordelt på budgetsektorer 9 Hovedlinjer i budget 9 Ministerrådenes

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråd. En minihåndbog om arbejde og arbejdsformer i Nordisk Ministerråd

Velkommen til Nordisk Ministerråd. En minihåndbog om arbejde og arbejdsformer i Nordisk Ministerråd Velkommen til Nordisk Ministerråd En minihåndbog om arbejde og arbejdsformer i Nordisk Ministerråd 2 Velkommen til Nordisk Ministerråd Velkommen til Nordisk Ministerråd En minihåndbog om arbejde og arbejdsformer

Læs mere

Sektorplan. Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation

Sektorplan. Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation Sektorplan Tværfagligt samarbejde med vægt på klima og innovation Ministerrådet for næring, energi og regionalpolitik Islands formandskapsprogram 2009 Dagsorden for MR-NER 2009 Ministermøde og konferencer

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

MATRICEN Status for de fællesnordiske Haga projekter og fokusområder, den 12. november 2010

MATRICEN Status for de fællesnordiske Haga projekter og fokusområder, den 12. november 2010 MATRICEN Status for de fællesnordiske Haga projekter og fokusområder, den 12. november 2010 Den 27. april 2009 tiltrådte alle de nordiske ministre med ansvar for beredskabet en hensigtserklæring vedrørende

Læs mere

EU og det Arktiske område

EU og det Arktiske område Gardermoen 13 November 2010 EU og det Arktiske område Martin Lassen Skylv Ambassaderåd Oversigt 1. Seks grunde til en arktisk politik i EU 2. Vurdering af situationen i Arktis 3. Indholdet i EU s politikdokumenter

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004

Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004 Rekommandation nr. 1/2003 Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004 Vestnordisk Råd har vedtaget følgende rekommandation under Rådets årsmøde 2003. 15 stemmer var for, ingen var imod og 3 var fraværende. Vestnordisk

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere