Budget beboermøde. Tirsdag den 20. september 2016 kl. 19:00, i Beboerhuset Ørnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget beboermøde. Tirsdag den 20. september 2016 kl. 19:00, i Beboerhuset Ørnen"

Transkript

1 Albertslund den 12. september 2016 Budget beboermøde Tirsdag den 20. september 2016 kl. 19:00, i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Godkendelse af forretningsordenen 5. Godkendelse af dagsordenen 6. Godkendelse af referat fra ordinært beboermøde den 15. marts Godkendelse af referat fra ekstraordinært beboermøde den 30. august Indkomne forslag A. Ændring af regler for leje af beboerhuset B. Driftssamarbejde med VA 4 Række C. Fleksibel anvisning D. Molokplacering i Ravnens Kvarter E. Tilføjelse til den eksisterende husorden F. Husdyrreglement 9. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017 A. Budget B. PPV plan C. Antennebudget 10. Eventuelt Forsalg der ønskes behandlet på beboermødet skal være afdelingsbestyrelsen i hænde, senest tirsdag den 6. september Indkaldelse til beboermøde er første gang bragt i august udgaven af Betonhjertet, som er husstandsomdelt primo august. Endelig dagsorden med bilag husstandsomdeles den 12. og 13. september Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har bolighavende medlemmer i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

2 - Forretningsorden for beboermøde 1 Åbning af beboermøde Beboermødet åbnes af et afdelingsbestyrelsesmedlem. 2 Valg af dirigent og referent Afdelingsbestyrelsesmedlemmet leder valget af dirigent og referenter. 3 Fastlæggelse af forretningsorden Dirigenten konstaterer beboermødets lovlighed og beslutningsdygtighed i henhold til VA' s vedtægter og sikrer at mødets forretningsorden bekendtgøres. 4 Valg af stemmeudvalg Dirigenten sørger for, at der vælges et stemmeudvalg på mindst 3 medlemmer. 5 Fastlæggelse af dagsorden. Dirigenten oplæser forslag til dagsorden og den endelige dagsorden vedtages. 6 Godkendelse af seneste beboermøde referat. Seneste beboermøde referat skal enten husstandsomdeles eller fremgå af Betonhjertet. 7 Diskussion af dagsordenens punkter i plenum. Stk. 1 Under diskussionen giver dirigenten mødedeltagerne ordet i den rækkefølge, de indtegner sig hos dirigenten. Stk. 2 Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse. Stk. 3 Indbudte gæster og observatører har taleret men ikke stemmeret. Stk. 4 Talerne må holde sig til det foreliggende emne og i øvrigt rette sig efter dirigentens anvisninger. Stk. 5 Dirigenten og enhver anden deltager har ret til mundtligt at stille forslag om afslutning eller indskrænkning af taletiden. Et sådant forslag skal straks sættes til afstemning. Stk. 6 Forslag til beslutning under det diskuterede punkt samt ændringsforslag skal fremsættes skriftligt før vedtaget afslutning af diskussionen af punktet. Stk. 7 Forslagsstiller kan få ordet som sidste taler. Stk. 8 En mødedeltager kan efter anmodning få ordet for en kort bemærkning. Den korte bemærkning skal være af oplysende eller korrigerende art og ikke vare over et minut. Stk. 9 Dirigenten sørger for at diskussionen opsummeres ved afslutning af hvert dagsordenspunkt. 8 Afstemning på beboermødet. Stk. 1 Stemmeberettigede på beboermødet er boligtagere i 4 Syd, disses ægtefæller eller ligestillede. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Stk. 2 Dirigenten sørger for, at det forslag, der er til afstemning er læst op i sin fulde ordlyd. Stk. 3 Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre 1/3 af de fremmødte forlanger skriftlig afstemning. Stk. 4 Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Stk. 5 I tilfælde af stemmelighed opretholdes det bestående. Stk. 6 Ændringsforslag sættes til afstemning før det oprindelige forslag. Det mest Vidtgående ændringsforslag sættes først til afstemning. 9. Valg af afdelingsbestyrelse. Stk.1 Antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer fastsættes af beboermødet ved almindeligt flertal. Stk. 2 Beboermødet afgør om der skal holdes særskilt valg af suppleanter eller om de kandidater, der uden at blive valgt til afdelingsbestyrelsen, der opnår flest stemmer, indtræder som suppleanter. Stk. 3 Ved personvalg skal der foretages skriftlig afstemning når mindst 1 stemmeberettiget mødedeltager forlanger det. Stk. 4 Kandidaterne opstilles i den rækkefølge de foreslås og der bør være skriftligt tilsagn fra fraværende kandidater. Stk. 5 Beboermødet beslutter hvilken afstemningsprocedure, der skal gælde: a. Hver af de fremmødte stemmeberettigede afgiver et antal stemmer, der svarer til antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. b. Hver af de fremmødte stemmeberettigede afgiver op til det antal stemmer, der svarer til antallet af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed, afgør dirigenten rækkefølgen ved lodtrækning. Stk. 7 I umiddelbar forlængelse af beboermødet afholder afdelingsbestyrelsen konstitueringsmøde. Konstitueringen omfatter mindst én formand samt en kasserer. 10 Generelt Stk. 1 En mødedeltager kan altid få ordet til forretningsordenen, hvis det opgives til hvilket punkt. Stk. 2 Forslag til ny dirigent sættes straks under afstemning, der varetages af et afdelingsbestyrelsesmedlem. Stk. 3 Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af nærværende forretningsorden afgøres af dirigenten. Stk. 4 Der drikkes kaffe, the og vand og en øl i pausen.

3 Albertslund den 15. marts 2016 Referat fra beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Vinie Hansen blev valgt. 2. Valg af referent Line Christiansen blev valgt. 3. Godkendelse af forretningsordenen Godkendt uden indvendinger. 4. Valg af stemmeudvalg Valgt blev Anne-Lise Hansen, Christel Gyllenborg og Erik Vang Nielsen. 5. Godkendelse af dagsordenen Dirigenten konstaterede at beboermødet var lovligt i forhold til VA s vedtægter. Dagsordenen blev herefter godkendt. 6. Godkendelse af referat fra ordinært beboermøde den 7. september 2015 Tove Meyling påpegede at punkt 7 B er mangelfuldt beskrevet, idet man mangler at kunne udlede essensen af det forslag der blev vedtaget. Det vedtagne var et forslag om en bevilling på kroner til projektering af ombygning af beboerhuset, og ikke et endeligt forslag om ombygning. Med denne tilføjelse blev referatet godkendt. 7. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2015 a. Afdelingsregnskab Michael Willumsen orienterede om regnskabet for 2015 på baggrund af det omdelte regnskab. Regnskabet udviser et samlet overskud på kroner. Offentlige og andre faste udgifter. Der blev præsenteret et samlet overskud på kroner. Ejendomsskatter, besparelse på kroner Renovationen, besparelse på kroner Forsikringer, besparelse på Besparelsen skyldtes fortrinsvist et lavt antal belastende skader. El til udendørsbelysningen, merforbrug på kroner Vand og varme til fælles faciliteter, besparelse på kroner Mindre udsving ved udgifter på administrationsbidrag til BO-Vest, samt bidrag til VA s dispositionsfond og arbejdskapital. 1

4 Variable udgifter Renholdelse som indeholder personale relateret omkostninger, herunder lønninger, pension og kurser. En medarbejder er gået ned i tid, hvilket er den primære årsag til besparelsen på kroner. Almindelig vedligeholdelse indeholder en besparelse på kroner. Dette blev forklaret i henhold til byggesagen, samt at en del udgifter er flyttet over til planlagt vedligeholdelse. Særlige aktiviteter, blandt andet beboerhuset. Der blev præsenteret et merforbrug på , som blev forklaret ved en overført udgift fra 2014, som følge af for lav varmebetaling. Af henlæggelserne er der forbrugt kroner, mod et planlagt forbrug på kroner. Baggrunden for det mindre forbrug skyldes den forestående renovering. Diverse henlæggelser I 2015 er der hensat kroner til planlagt vedligeholdelse. Der henlægges desuden kroner på en reguleringskonto til brug i forbindelse med renoveringen. Ekstraordinære udgifter Besparelse i forhold til budgettet på kr. Indtægter Der blev orienteret om en forandring i rentesatsen, renteindtægter er derfor kr. lavere end forventet. Huslejen er som budgetteret. I forbindelse med den forestående renovering modtager afdelingen allerede på nuværende tidspunkt tilskud fra Landsbyggefonden. Tilskuddet skal delvist dække tilbagekøb af et hjemfald, og den tilbageværende del hensættes til selve renoveringen. Anvendelse af overskuddet fra 2015 skal besluttes af afdelingen. Det akkumulerede overskud udgøre ved udgangen af 2015 i alt kroner. Kommentarer fra salen: I forhold til konto 119 har de beboeransvarlige for beboerregnskaber ikke modtaget tilstrækkelige budgetopfølgninger, hvorfor man ikke har kunnet følge hvilke udgifter der er dækket af hvilke konti. Det er misvisende at der i det store regnskab på side 16 i teksten er anført løn, pension og sociale ydelser under cafeens regnskab, da caffen ikke afholder den type udgifter. Man kan ikke se cafeens separate indtægter, da denne er summeret under konto 119. Responsen til denne kommentar kom fra Michael Willumsen, der vil sikre sig, at cafeens separate overskud fremgår af referatet. Konto Realiseret Café driftsomkostninger , Café indtægter ,75 Overskud 2.237,81 2

5 Spørgsmål vedrørende kroner i selvrisiko. Michael Willumsen forklarede, at det var forudsætningen for en billig forsikring til afdelingen. b. Beboeraktiviteter - konto 119 Michael Willumsen orienterede overordnet om forbruget på konto 119 til eksempelvis fastelavnsfest, caféen og øvrige beboeraktiviteter. Totalforbrug er Spørgsmål og kommentarer: Der blev spurgt ind til hvorfor visse egenbetalinger er anført som både debet og kredit. Det blev forklaret, at dette sker i forbindelse med fejlkonteringer. Under Sydspætternes budget er der blevet dobbeltbogført flere steder, hvor der er blevet tilbageført. Post 309 er dog ikke blevet tilbageført, og dermed ført dobbelt. Eventuelle fejl blev af driften beklaget for beboerne. Der blev i salen efterlyst et mere overskueligt regnskab, en indtægtskonto og et regnskab for genbrug og miljø samt automatiseret bogføring. Det blev efterspurgt, at konto 119 i specificeret form skal vedhæftes det store regnskab, så man kan se detaljerne på 119 udgifterne, i stedet for kun at modtage det som en samlet post. Der blev stillet spørgsmålstegn ved gennemskueligheden af Sydspætternes regnskab. Fra afdelingsbestyrelsen blev forsamlingen stillet i udsigt, at regnskabet for konto 119 fremover indeholder en tydelig opgørelse af indtægter og udgifter forbundet med de forskellige grupper. Dirigenten tilbød sig som konsulent til næste beboerregnskab, så det fremgår tydeligere og mere overskueligt hvordan pengene bruges. c. Antenneregnskab Der blev spurgt ind til det skyldige beløb på bolignettet, og den tilbageværende tidsramme for afdrag. Michael Willumsen svarede, at der forsat skyldes ca kroner på anlægget, samt at lånet løber i endnu 10 år. Da anlægget i sin tid skulle finansieres, fremsatte kommunen krav om at en mindre del af etableringen skulle afskrives over fem år. Størstedelen af etableringen blev finansieret via et 20-årigt kreditforeningslån på kroner. Ved afstemningen blev det samlede regnskab fra år 2015 enstemmigt godkendt. 8. Fremlæggelse af beretninger fra a. Afdelingsbestyrelsen Flemming V. Wallin præsenterede afdelingsbestyrelsens beretning, og supplerede med at opfordre interesserede beboere til at benytte afdelingens Facebook gruppe. Fremadrettet vil afdelingsbestyrelsen blandt andet arbejde med effektiv drift, og herunder kigge på mulighederne for at udvide det eksisterende driftssamarbejde. Målet med effektivisering og samarbejde er ikke en huslejenedsættelse, men en begrænsning af huslejestigninger. 3

6 Spørgsmål fra salen: Der blev fra salen anmodet om en forklaring på beretningens benævnelse af Spættegrunden og en projektskitse. Forklaringen lød på, at afdelingen har fået tildelt brugsret på 5 år af Spættegrunden og Kirkgrunden fra kommunen. Der arbejdes på at opnå en aftale, som dækker en længere periode. En arbejdsgruppe har arbejdet på en skitse for anvendelsesmuligheder af området. Gruppen består af Tove, Annelise, Maja og Anita. Beretningen blev ved mødet enstemmigt godkendt. b. Miljøgruppen Hovedpunkter fra Miljøgruppens beretning blev præsenteret. Medlemmerne af den nuværende miljøgruppe ønsker ikke at forsætte. Miljøgruppen har oplevet, at der er blevet stillet spørgsmålstegn ved deres kompetencer, og efterlyste i den forbindelse opbakning til deres arbejde fra afdelingsbestyrelsen og driften. De efterlyste mere information fra driften om projekter til orientering til beboerne via betonhjerterne. Der blev opremset eksempler på miljøgruppens projekter og resultater, såsom Energibesparelseskonkurrencen og vandbesparelseskonkurrencen. Det blev fremhævet at renoveringen af husene i afdelingen fylder meget i forhold til forskønnelse af facaderne og energispareforanstaltninger. Endelig blev der inviteret til at andre interesserede kunne overtage opgaven. Kommentarer: Der blev af salen tilkendegivet ærgrelse over den foreløbige nedlæggelse af gruppen. Indsatsen har været værdsat og blev stort rost med både ord og klapsalve. Michael Willumsen takkede gruppen for samarbejdet igennem de sidste femten år, og opfordrede til genindtrædelse efter renoveringen. Der blev udtrykt ønske om, at beboerhusudvalget viderefører nogle af miljøgruppens årligt tilbagevendende aktiviteter. Beretningen blev enstemmigt godkendt. c. Beboerhusudvalget Udvalget viderefører gerne nogle af Miljøgruppens aktiviteter. Beboerhusudvalgets beretning blev enstemmigt vedtaget d. Genbrugsgruppen Genbrugsgruppen præsenterede en mundtlig beretning. Dette indeholdt: Ros til beboerne for grundig og veludført affaldssortering. Efterspørgsel på status for lukning af torsdagsåbninger fra driftens side. I den forbindelse, fremhævelse af det forhold, at ikke alle har mulighed for at aflevere affald om søndagen. 4

7 Ønsker til driften om indkøb af ting til indretning og fornyelse af hallen. Dette i samarbejde med en gruppe, der udarbejder en plan for en eventuel fornyelse. Spørgsmål og kommentarer fra salen Der blev spurgt, om der være mulighed for at udvide åbningsmulighederne. Michael Willumsen svarede, at der er tale om en forsøgsordning og efterspørgslen vil blive taget med i overvejelserne under evalueringen. Denne vil være klar efter udløb af den planlagte tre måneders prøveperiode, der strækker sig over januar, februar og marts. Der blev nævnt, at lukningen ikke har medført øgede problemer med dumping af affald uden for åbningstid. Overvejelserne omkring indskrænkningen af åbningstiden og dermed evalueringen af projektet bygger på behovet for åbning ud over søndag. Medlemmer af gruppen tilkendegav, at der på andre dage sjældent er noget nævneværdigt at foretage sig Det blev forslået en ordning med en frivillig kontaktperson med ekstraordinært behov for adgang til genbrugspladsenn, som kompensation for den indskrænkede åbningstid. Forsamlingen tog den mundtlige beretning til efterretning. e. Informationsudvalget Generel ros fra salen. f. Sydspætterne Spørgsmål Der blev spurgt om ture ud af huset er åbne for alle. Sidste år blev det beskrevet i Sydspætternes beretning som sociale arrangementer for kvinder. Budgetbeboermødet kan afgøre om det er acceptabelt med eksklusive aktiviteter, hvor visse beboergrupper, i dette tilfælde mænd, udelukkes fra aktiviteter som er fælles finansieret. Beretningen blev godkendt med to stemmer imod. 9. Indkomne forslag a. Ombygning af beboerhus, Beboerhusudvalget Michael Willumsen præsenterede projektet vedrørende ombygning af beboerhuset, samt den tilhørende økonomi. Projektet søges finansieret via det overskud der blev præsenteret under gennemgangen af afdelingsregnskabet. Dirigenten påpegede at forslaget rettelig hørte hjemme på et budgetmøde. Hertil replicerede Michael Willumsen, at fremgangsmåden var forelagt BO-Vest, som ikke havde nogen indvendinger. Renoveringen forventes at foregå henover sommerperioden. Huset er derfor reserveret fra midten af juni og to måneder frem. I denne periode, blev det foreslået fra salen, at man eventuelt kan låne lokalerne i Bakkehuset. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 5

8 b. Motorkørsel på gangarealer, Afdelingsbestyrelsen c. De opsatte forhindringer/stolper ved Duens Kvarter fjernes, Beboerhusudvalget Da begge forslag omhandler samme problematik, valgte dirigenten en samlet behandling. Spørgsmål og kommentarer: Der blev fra beboerhusgruppen opfordret til, at afdelingsbestyrelsen trak deres forslag tilbage inden afstemningen. Der blev spurgt, om der har været mange henvendelser til bestyrelsen om unødig motorkørsel på gangarealerne. Dette meddelte afdelingsbestyrelsen, ikke var tilfældet, med at de individuelle medlemmer i bestyrelsen uafhængigt af hinanden har kunnet berette om overtrædelser. Brandsikkerhed blev af salen fremhævet som et argument for, at pullerterne kan pilles ned efter behov. Michael Willumsen nævnte at dette ikke var et problem, brandsikkerhed er taget med i betragtning da pullerterne er opsat. Det blev diskuteret om kørsel på gangarealerne er et reelt problem eller ej. Her blev der af afdelingsbestyrelsen fremhævet den principielle nødvendighed i, at vedtagne regler respekteres og overholdes idet afdelingens husorden indeholder et forbud motorkørsel på gangarealerne. Med udgangspunkt i begge forslag fremsatte Flemming V. Wallin et ændringsforslag, som blev sat til afstemning. Dette lød som følger: De nuværende pullerter i Duens kvarter nedtages, og reglerne vedrørende motorkørsel på gangarealerne indskrives i husordenen og lejeaftale for beboerhuset, jf. afdelingsbestyrelsens oprindelige forslag Fire stemte imod, fire undlod. Det ændrede forslag blev herved vedtaget. d. Kommissorium, Genbrugsgruppen Kommissoriet er blevet kogt lidt sammen. Desuden er åbningstiderne fjernet fra kommissoriet, da disse er varierende. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. e. Ordensregler for genbrugspladsen, Genbrugsgruppen Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 10. Valg til afdelingsbestyrelsen Der skulle ved valget til afdelingsbestyrelsen vælges to medlemmer og to suppleanter. I denne forbindelse valgte Vibeke ikke at genopstille, og trådte ud efter ti år i bestyrelsen. Hun blev takket varmt af salen, og modtog en gave for hendes indsats. a. Ved valg til afdelingsbestyrelsen opstillede 4 personer, og valget foregik ved at der skulle angives 2 navne på stemmesedlen. 6

9 Udfaldet af valget blev som følger: Maja Reutzer: 45 stemmer Tommy Larsen: 32 stemmer Christel Gyllenborg: 27 stemmer Tonny Lilja: 17 stemmer Herved blev Maja Reutzer og Tommy Larsen valgt for en periode på to år. b. Ved valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen opstillede 2 personer, og der var dermed ikke behov for at gennemføre et egentligt valg. Begge er valgt for en periode på et år. Dorthe Larsen Christel Gyllenborg Flemming V. Wallin bød alle nye medlemmer og suppleanter velkommen. 11. Valg til Brugergruppen Der skulle vælges et medlem af brugergruppen og en suppleant. De to hidtidige repræsentanter var villige til genvalg, og blev valgt uden modkandidater. Tove Jensen blev valgt som afdelingens medlem af brugergruppen Lena Kujahn blev valgt som suppleant Begge er valgt for en periode på et år. 12. Valg til Beboerhusudvalget Valgt blev Tove Meyling, Annette Voergård, Maja Reutzer, Dorthe Larsen, Tonny Lilja, Villy Andersen og Jørgen Hansen. 13. Valg til Miljøgruppen De hidtidige medlemmer ønskede ikke at genopstille. Ifølge miljøgruppens kommissorium skal der vælges mindst 3 medlemmer, hvis gruppen skal fortsætte. Ingen stillede op Gruppen hviler indtil videre. 14. Valg til Genbrugsgruppens styregruppe Styrergruppen skal bestå af tre medlemmer og genbrugsgruppen indstillede følgende: Anne-Lise Hansen Vibeke Hansen Erik Vang Nielsen Beboermødet fulgte indstillingen, og alle tre blev herved valgt. 15. Valg til Informationsudvalget Dorthe Larsen, Tonny Lilja og Jørgen Hansen blev valgt. 16. Generalforsamling i VA 7

10 Vinie Hansen omtalte enkelte punkter fra dagsordenen til årets generalforsamling i VA. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 19. maj, kl. 19:00 i Musikteatret. Generalforsamlingen skal blandt andet behandle VA bestyrelsens forslag til et nyt målsætningsprogram. Programmet bygger på en målsætningskonference afholdt i januar, hvor alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer var inviteret. Programmet omhandler blandt andet temaer som beboerdemokrati, effektiv drift og samarbejde med andre boligområder. Der vil ved generalforsamlingen være valg af tre bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter. En gruppe beboere fra VA 4 Syd påtænker at fremsætte forslag om, at generalforsamlingen omdannes til et repræsentantskab for at øge den demokratiske værdi. Frem til generalforsamlingen vil gruppen arbejde på at opnå et kvalificeret flertal på 2/3 af stemmerne, som der kræves for at gennemføre en vedtægtsændring. 17. Eventuelt Intet Både Vinie Hansen og Flemming V. Wallin takkede for et godt møde. Vinie Hansen Dirigent Flemming V. Wallin Formand 8

11 Albertslund den 31. august 2016 Referat af ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 30. august 2016 kl. 19:00, i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Astrid Hansen blev valgt. Mødet er lovligt varslet med 14 dage, og dagsorden inklusive bilag er husstandsomdelt den 23. august 2016, hvilket også er i henhold til VAs vedtægter. 2. Valg af referent Sofie Pedersen blev valgt. 3. Godkendelse af forretningsordenen Godkendt. 4. Valg af stemmeudvalg Dirigenten udpegede en række stemmetællere. 5. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. 6. Godkendelse af ny affaldsordning Michael Willumsen fremlagde, hvor de forskellige molokker skal stå i de forskellige kvarterer og områder. Ni øer i alt. De husstandsomdelte tegningerne var ikke gode, det beklagede han. I stedet var de printet i A3 på bordene, som beboerne kunne se på. Det blev påtalt, at nogle af molokkerne står for tæt på haver. Hertil svarede Michael Willumsen, at der er ikke nogle regler for hvor tæt affaldsøerne må placeres på eksempelvis haverne. Affaldsøerne er søgt placeret til mindst mulig gene, og det har desuden været nødvendigt at tage hensyn til eksisterende ledningsvej, kabler og kloakker. Der skal også tages hensyn til, at der ikke må bruges for mange parkeringspladser. Derudover har afdelingsbestyrelsen besluttet, at ingen skal have øer lige udenfor hoveddøren.

12 Kort tid inden molokkerne tages i brug, husstandsomdeles en pjece med billeder, som informere om, hvordan molokkerne bruges rigtigt. Fremover udleveres gratis bioposer, der skal bruges, og bruges disse korrekt vil de nedbringe risikoen for lugtgener. Der kan opstå pergulat (saft) i biobeholderen, hvorfor det er vigtigt at bioposerne behandles korrekt. Det vil sige at de skal være hele, og at de lukkes forsvarligt inden de dumpes i den rigtige beholder. Renovatøren som henter affaldet, har ansvaret for at tørre op efter sig, hvis de spilder noget, og driften bør følge op på hvorvidt det bliver gjort. Hvordan de enkelte beboere håndterer affaldssorteringen i egen bolig er en privat sag, men fra Agenda Centret er der en række forslag til mulige løsninger. Genbrugspladsen bliver bevaret. Michael Willumsen gennemgik økonomien. De samlede anlægsudgifter beløber sig til kroner, og financierers via langtidsplanen. Der er dog kun afsat kroner til projektet, og derfor vil der komme en overskridelse på kroner. Der er dog besparelse på andre poster på langtidsplanen, og der er derfor plads til denne overskridelse. Det vil derfor ikke være nogen huslejekonsekvens. Overgangen fra den nuværende stativ ordning til de nye Molokker, forventes at give en årlig besparelse på ca kroner. Finansieringsmodel og fremgangsmåde er ifølge Michael Willumsen forlagt og godkendt i BO-Vest. Der blev stillet spørgsmål til økonomien. Michael Willumsen mente, at det produkt, der er udvalgt og skal bruges, er det bedste, og derfor er det valgt frem for andre mulige produkter. Flemming V. Wallin fremsatte et forslag vedrørende placering: I Hanen, Duen og Uglen søges affaldsøerne placeret på de nuværende campingvogns parkeringspladser. Er dette ikke teknisk muligt, så placeres øerne jf. det oprindelige forslag. Det blev præciseret, at det er på den nordligste af de to parkeringspladser i Hanens Kvarter affaldsøen søges placeret.

13 Dirigenten læste ændringsforslaget højt, hvorefter forslaget blev sat til afstemning: Forslaget blev godkendt med overvældende flertal. Herefter blev det samlede forslag sat til afstemning: For stemte 68 Imod stemte 16 Ingen stemte hverken for eller imod Det samlede forslag blev dermed vedtaget. Herefter var dagsordenen udtømt, og dirigenten takkede for god ro og orden.

14 8 A - Forslag til beboermøde den 20. september 2016 Ændring af regler for leje af beboerhuset Huset udlejes/lånes i tidsrummet kl. 10:00 til 10:00 mandag til torsdag i weekender kun fra fredag kl. 16:00 til søndag kl. 16:00 (eller efter aftale med driften). Rengøring kan bestilles hos driften til dagspris Pris for leje af huset 600 kr. pr dag weekend kr. Depositum kr. Fremsat af Beboerhusudvalget. 1

15 8 B - Forslag til beboermøde den 20. september 2016 Driftssamarbejde med VA 4 Række Under overskriften Effektiv drift ønsker afdelingsbestyrelsen beboermødets godkendelse af, at vi undersøger muligheder for et driftssamarbejde med VA 4 Række. Vi vil undersøge om der er mulighed for, at få mere for de samme penge og samtidig få en mindre sårbar organisation, i tilfælde af eksempelvis sygdom eller ferie, hvis der udvikles et driftssamarbejde mellem to afdelinger. Det vil være naturligt at etablere et samarbejde med VA 4 Række, da vi allerede deler ejendomsleder. De to afdelingsbestyrelser har etableret en fælles driftsgruppe, som skal gennemføre undersøgelsen, samt om muligt forhandle en aftale på plads. På gruppens første møde blev det besluttet, at anmode BO-VEST om at få tilknyttet en projektleder til projektet. Afdelingens andel af omkostningerne til en projektleder anslås til at udgøre ca kroner. Kan beboermødet godkende: 1. at der arbejdes på at etablere et driftssamarbejde med VA 4 Række 2. at der i budgettet afsættes kroner til en projektleder Når undersøgelse er gennemført og der om muligt foreligger en aftale, vil denne blive forelagt beboermødet til godkendelse. Fremsat af afdelingsbestyrelsen 1

16 8 C - Forslag til beboermøde den 20. september 2016 Fleksibel anvisning I dag udlejes 75 % af boligerne i VA 4 Syd via den almindelige venteliste, og 25 % af boligerne udlejes af kommunen. Lovgivningen giver mulighed for, at en del af de boliger, som udlejes via den almindelige venteliste, kan udlejes via en fleksibel liste. Det kan være en selvstændig liste, eller det kan være den eksisterende venteliste, hvor beboere der kan dokumentere, at de lever op til nogle udvalgte kriterier, kan komme foran i køen til en bolig. Hvis der fx er 25 % fleksibel anvisning vil det betyde, at hver 4. bolig går til en person, der er på den fleksible venteliste. Den nuværende anvisningsaftale med Albertslund Kommune skal genforhandles, og kommunen er åben over for en dialog om at indføre fleksible kriterier i de afdelinger, hvor kommunen i dag har anvisningsret til 25% af boligerne det vil sige blandt andet VA 4 Syd. Bestyrelsen i VA ønsker at kende afdelingernes ønsker og behov, inden der arbejdes videre med at udarbejde nye anvisningsaftaler. Der er enighed i afdelingsbestyrelsen om at vi bør benytte os af muligheden for fleksibel anvisning, blandt andet for over en årrække at gennemsnitsalderen nedbringes, og vi derved opnår en større brede i beboersammensætningen. Et flertal i afdelingsbestyrelsen ønsker at kommunens anvisningsandel reduceres til 0 procent, og at der så sker en 50/50 fordeling mellem anvisning fra den almindelige venteliste, og anvisning fra den fleksible liste. Et mindretal i afdelingsbestyrelsen ønsker en tre deling så kommunen, den almindelige venteliste og fleksible liste hver står for anvisning af en tredjedel. Uanset hvordan anvisningen fordeles, så er der enighed om at den fleksible liste skal deles i to, med en del som vedrører alle boliger på 93 M2 og en del som vedrører alle 108 M2 og 144 M2 boliger. Det fleksible kriterie for 93 M2 boligerne er: Personer med arbejde i Albertslund, som søger bolig i kommunen Det fleksible kriterie for 108 M2 og 144 M2 boliger er: Der skal være tale om børnefamilier, og hvis det er muligt, så skal familien bestå af henholdsvis 2 eller 3 børn. Kan beboermødet godkende: 1. at der arbejdes på at indføre fleksibel anvisning i afdelingen 2. en 50/50 fordeling mellem anvisning fra den almindelige venteliste og den fleksible liste 3. en tredeling mellem anvisning fra kommunen, den almindelige venteliste og fleksible liste 4. at den fleksible liste tilgodeser personer med arbejde i Albertslund og børnefamilier Det skal understreges, at det kun er en ønskeliste, da den endelige aftale skal forhandles med Albertslund Kommune og godkendes af kommunalbestyrelsen. Fremsat af afdelingsbestyrelsen 1

17 8 D - Forslag til beboermøde den 20. september 2016 Molokplacering i Ravnens Kvarter På baggrund af beboerhenvendelser forslås det, at undersøge muligheden for en alternativ molokplacering på parkeringspladsen i Ravnens Kvarter. Planlagt placering Alternativ placering Den alternative placering vil betyde en nedlægges af en eller to parkeringsbåse. Det foreslås dog, at der kompenseres for dette ved at konverter et tilsvarende antal trailerbåse til parkeringsbåse, hvorved parkeringspladsen forsat har samme kapacitet. Er trailerbåsene udlejet, så opsiges disse aftaler og lejerne tilbydes en trailerbås på parkeringspladsen i Ørnens Kvarter, hvor der indtil videre er ledig kapacitet. Kan beboermødet godkende: en alternativ molokplacering på parkeringspladsen i Ravnens Kvarter, og de deraf afledte konsekvenser. Fremsat af afdelingsbestyrelsen 1

18 8 E - Forslag til beboermøde den 20. september 2016 Tilføjelse til den eksisterende husorden Afdelingsbestyrelsen ønsker en præcisering af, at afdelingens gangarealer er forbeholdt gående og cyklende trafik. Med den foreslåede ændring vil det ikke være tilladt, at parkere eller henstille eksempelvis knallerter og motorcykler på gangarealerne. Ønsker man at parkere sit to hjulede motorkøretøj tæt på boligen, så skal det ske i haven. Ændringen er markeret med kursiv. Husorden:III Omgivelserne -> Motorkørsel Nuværende 7 I forbindelse med afdelingens aktiviteter i beboerhuset eller ved beboernes leje af beboerhuset, er der med henblik på af og pålæsning, mulighed for at køre til og fra beboerhuset via parkeringspladsen i Duens Kvarter. Motorkørsel på gangarealer udover ovenstående er ikke tilladt. Ejendomskontorets nødvendige motorkørsel er tilladt Ændres til 7 I forbindelse med afdelingens aktiviteter i beboerhuset eller ved beboernes leje af beboerhuset, er der med henblik på af og pålæsning, mulighed for at køre til og fra beboerhuset via parkeringspladsen i Duens Kvarter. Med motorkøretøjer er kørsel, standsning og parkering på afdelingens gangarealer udover ovenstående, ikke tilladt. Ejendomskontorets nødvendige motorkørsel er tilladt Fremsat af afdelingsbestyrelsen 1

19 8 F - Forslag til beboermøde den 20. september 2016 Ændring af Husdyrreglementet På opfordring er der lavet en opdatering af afdelingens husdyrreglement. Opdateringerne omhandler: en justering af begrebet husdyr, samt hvordan disse holdes en mulighed for at søge dispensation i forbindelse med avl en stramning af reglerne for løsgående husdyr Derudover er der sket en række sproglige justeringer, og så er afsnittet omkring hunde med en aggressiv adfærd fjernet helt, da punktet anses for at være dækket ind jf. lovgivningen. Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Nyt reglement Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen, såfremt man holder sine dyr i en sundhedsmæssig forsvarlig tilstand og hvis de ikke er til gene eller fare for de øvrige beboere. Ved husdyr forstås alle mindre dyr såsom hunde, katte, høns, ænder, kaniner og dyr i bur. Høns, ænder og andre fugle samt marsvin, fritter og lignende dyr skal holdes i et passende bur. Specielt for krybdyr. Dispensationen skal søges via ejendomskontoret hos afdelingsbestyrelsen. Det er tilladt at holde indtil 2 hunde eller katte pr. husstand. Alle husdyr skal senest en måned efter indflytning/anskaffelse, have registreret de lovpligtige attester på ejendomskontoret. Ved registreringen medbringes følgende: Hunde over 16 uger: Gyldige forsikringspapirer Gyldig vaccinationsattest lydende på hundesyge, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospirose og Coronavirus. Attest for registrering i Dansk Hunderegister. Katte over 16 uger: Gyldig vaccinationsattest lydende på kattesyge og katteinfluenza. Attest for registrering i et landsdækkende register Nuværende reglement Det er tilladt at holde husdyr i afdelingen, såfremt man holder sine dyr i en sundhedsmæssig forsvarlig tilstand og hvis det er sådan, at de ikke er til gene eller fare for de øvrige beboere. Ved husdyr forstås alle mindre dyr såsom hunde, katte, høns, ænder, kaniner og bur- og akvariedyr. Det er tilladt at holde indtil 2 hunde eller katte pr. husstand. Alle hunde og katte skal registreres på ejendomskontoret senest en måned efter indflytning/anskaffelse. Ved registreringen skal følgende medbringes: Hunde over 16 uger: Gyldige forsikringspapirer Gyldig vaccinationsattest lydende på hundesyge, Parvovirus, Parainfluenza, Leptospirose og Coronavirus. Attest for registrering i Dansk Hunderegister Katte over 16 uger: Gyldig vaccinationsattest lydende på kattesyge og katteinfluenza Attest for registrering i et landsdækkende register 1

20 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Katte over et år skal være neutraliserede. Hunkatte: P-piller/sterilisation, Hankatte: Kastration. Dispensation kan gives for katte, der benyttes til opdræt. Dispensationen søges via ejendomskontoret hos afdelingsbestyrelsen. Ejeren er forpligtet til at erstatte den skade dyret evt. forvolder. Hunde og katte skal være øre- eller chipmærket. Katte over et år skal være neutraliserede. Hunkatte: P-piller/sterilisation Hankatte: Kastration Dispensation kan gives for inde katte, der benyttes til opdræt. Dispensationen søges via ejendomskontoret hos afdelingsbestyrelsen. Ejeren er forpligtet til at erstatte den skade dyret evt. forvolder. Hunde og katte skal være øre eller chipmærket. Pkt. 7 Det er forbudt at lade sit husdyr (se Pkt. 1.) færdes i afdelingen uden at det føres i snor, og husdyr må ikke overlades til personer, som ikke har den fornødne myndighed over dem. Det er forbudt at lade sin hund færdes i afdelingen uden at den føres i snor, hunden må ikke overlades til personer, som ikke har den fornødne myndighed over den. Pkt. 8 Pkt. 9 Udgår Ingen husdyr må besørge i afdelingens områder, skulle der ske et uheld skal ejeren straks sørge for, at fjerne efterladenskaberne. Hundeejere skal sørge for, at hunden ikke besørger i afdelingens områder, skulle der ske et uheld skal ejeren sørge for, at fjerne efterladenskaberne. Katteejere skal anlægge et passende altid nygravet/revet jordstykke i egen have, så katten kan bruge det som toilet. Hunde med aggressiv adfærd vil ikke blive accepteret i afdelingen, og skal anmeldes til ejendomskontoret, desuden gælder den almindelige Politi vedtægt. Det er ikke tilladt at anskaffe eller tilflytte afdelingen med hunde af kamp- og muskelhundetypen defineret ved 9 forskellige racer: Amstaff Bullmastiff Bullterrier Dogo Argentino Dogo de Bordeux Americano Bull Terrier Pitt Bull Terrier og Tosa Inu (begge forbudt ved lov) Blandinger hvor ovenstående racer indgår. Opstår der tvivl om en hunds racetilhørsforhold, skal beboeren (efter krav fra ejendomskontoret) kunne dokumentere tilhørsforholdet ud fra en konsultation hos en af BO-VEST godkendt dyrlæge. 2

21 Pkt. 9 Nyt Pkt. 10 Pkt. 11 Pkt. 12 Udgår Pkt. 12 Nyt Hvis man ønsker at ens husdyr skal avle, kan der på ejendomskontoret søges om en dispensation til en midlertidig (6 måneder) udvidelse af husdyrbestanden. Denne tilladelse skal via driftskontoret søges hos afdelingsbestyrelsen inden en eventuel avl påbegyndes. Kun skriftlige klager over brud på afd. 4 syds husdyrregler kan tages op til behandling af afdelingen eller VA. Konstateres det, at overstående regler overtrædes, vil det medføre en advarsel, ved gentagelser kan tilladelsen til husdyrhold inddrages og husdyret omgående fjernes fra bebyggelsen. Såfremt tilladelsen er inddraget og beboeren forsat holder husdyr, vil dette blive betragtet som misligholdelse af lejemålet og lejemålet vil blive ophævet i henhold til lejeloven. Der kan gives dispensation til pasning af andres husdyr i en periode af op til 6 måneder. Dispensationen søges via ejendomskontoret hos afdelingsbestyrelsen. Kun skriftlige klager over brud på afd. 4 syds husdyrregler kan tages op til behandling af afdelingen eller VA Konstateres det, at overstående regler overtrædes vil det medføre en advarsel, ved gentagelser kan tilladelsen til husdyrhold inddrages og husdyret omgående skal fjernes fra bebyggelsen. Såfremt tilladelsen er inddraget og beboeren fortsat holder husdyr, vil dette blive betragtet som misligholdelse af lejemålet og lejemålet vil blive ophævet i henhold til lejeloven. Specielt for krybdyr. Her skal man indhente en skriftlig tilladelse på ejendomskontoret. Opdateringen bringe afdelingens husdyrreglement i overensstemmelse med Mark- og vejfredsloven* samt give de beboere der ønsker det, mulighed for at avle på deres husdyr, hvilket ikke er tilladt med det nuværende husdyrreglement. * Ifølge Mark- og vejfredsloven er din nabo, på trods af kattens strejfende natur, forpligtet til at holde den på sin egen grund. Fremsat af afdelingsbestyrelsen 3

22 Syd Budgetforslag for perioden 1. januar december 2017 Huslejestigning pr. 1. januar ,39% Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 2,39%, svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr , med ikrafttrædelse pr. 1. januar Et eksempel på den månedlige husleje for en gennemsnitlig lejlighed vil se således ud: Nuværende husleje Ændring 136 Husleje pr. 1. januar Ønsker du at se, hvad budgetforslaget betyder for netop din husleje, kan du rekvirere et udvidet budget og langtidsplan på ejendomskontoret. Sådan er huslejestigningen fordelt 3,32% 4,24% -14,85% -4,38% 14,06% Afdrag og renter på ombygningslån falder med kr Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr Indtægt grundet overført fra opsamlet resultat stiger med kr Afskrivning på forbedringsarbejder stiger med kr Diverse reguleringer, forskellige konti stiger med kr Side 1 af 5

23 Syd Budgetforslag for perioden 1. januar december 2017 Beboerindflydelse Mindre beboerindflydelse Ingen beboerindflydelse Beboer indflydelse UDGIFTER Afdrag og renter på kreditforeningslån Nettokapitaludgifter i alt 106 Ejendomsskatter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 El og varme i fællesarealer 112 Administration Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter i alt Henlæggelser i alt Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse - Dækket af afdelingens opsparing Istandsættelse ved fraflytning - Dækket af afdelingens opsparing Drift af fællesfaciliteter Diverse udgifter Opsparing til planlagt vedligeholdelse Andre opsparinger 125 Afdrag og renter på forbedringslån 126 Afskrivning på forbedringsarbejder Afdrag og renter på ombygningslån Tab ved fraflytninger - Dækket af afdelingens opsparing - Dækket af dispositionsfonden 131 Andre renter 132 Afdrag og renter på driftstabslån Andre ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt 140 Udgifter i alt INDTÆGTER Årets overskud 201 Husleje 202 Renter 203 Andre indtægter Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter i alt Balance Konto Kontonavn Nødvendig huslejestigning Regnskab Budget Nyt budget (i kr.) (i kr.) (i kr.) Side 2 af 5

24 Syd Budgetforslag for perioden 1. januar december 2017 Ændring af hjemfald med virkning fra 1. januar 2017: Uglens Kvarter m.fl. Type Nugældende bidrag Ændring Bidrag pr. 1. januar 2017 Beboerbetaling pr. m² Beboerbetaling pr. m² pr. år Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2017: Uglens Kvarter m.fl. Type Nugældende bidrag Ændring Bidrag pr. 1. januar 2017 Antenneudgift Antennebidrag pr. måned Specifikation af antennebidrag Nugældende bidrag Ændring Bidrag pr. 1. januar 2017 Resultat overført fra tidligere år Afskrivning på antenneanlæg Antennekontingent Internt TV Administrationsbidrag Antennebidrag pr. måned Ønsker du et antennebudget, kan det hentes på ejendomskontoret. Antennebidraget dækker udgifterne til abonnementet hos antenneudbyderen, Copy-Dan, evt. afskrivning på antenneanlæg samt det foregående års over- eller underskud. Købet af TV signalet hos antenneudbyderen sker igennem den kollektive aftale, som boligorganisationen har med antenneudbyderen. BO-VEST kan én gang årligt, i forbindelse med varsling af huslejeændring, også varsle ændring af antennebidraget, ud fra de forudsætninger, der er på dette tidspunkt. Det skal bemærkes, at BO-VEST på dette tidspunkt ikke har kendskab til, hvor meget antenneudbyderen vil opkræve fremover. Da vi ikke må budgettere med over- eller underskud på antenneregnskabet, bliver der budgetteret med den sidst kendte sats tillagt en tilladt procentstigning. Dette kan medføre et over- eller underskud, som så skal indregnes i næste års antennebidrag. Ifølge lovgivningen skal hele over- eller underskuddet indgå i næste års antenneregnskab. Herudover skal der, såfremt afdelingen har eget antenneanlæg, ske en afskrivning på eventuelle forbedringer. Forbedringer på antenneanlægget skal ifølge lovgivningen afskrives over maksimalt 10 år. Ovenstående antennebidrag kan således ikke sammenlignes med priserne på antennepakker købt direkte hos antenneudbyderen, idet disse priser er her og nu priser og ikke indeholder tidligere års efterslæb i prisen, afskrivning på antenneanlæg m.m. Side 3 af 5

25 10-årig budget for vedligeholdelse og opsparing hertil Planlagt forbrug Årets opsparing Opsparing ultimo Regnskab Budget Opsparing primo Planlagt forbrug Årets opsparing Anden finansiering Opsparing ultimo Saldo pr. bolig Saldo pr. m² Opsparing pr. m²

26 Syd Budget for fællesantenneanlæg 1. januar december 2017 Uglens Kvarter m.fl. Regnskab Gældende budget Revideret budget Budget Udgifter: Overført fra tidligere år Forrentning og afskrivning Oprettelse og tilslutning Leasing af antenneanlæg Henlæggelse Teleinspektionsgebyr Antennekontingent Copy-dan Antenneforsikring Diverse I alt Administrationsbidrag Antenneudgifter i alt Lejernes indbetalinger: Antennebidrag Copy-Dan bidrag 0 0 Resultat regnskab Beregnet resultat Budget Copy-dan afgift pr. lejemål pr. år 0 Antenneudgift pr. lejemål pr. år excl. Copy-dan Antenneudgift pr. lejemål pr. år incl. Copy-dan Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. incl. Copy-dan Budget Antenne- og Copy-Dan bidrag pr. md. Nugældende 2017 Copy-dan afgift pr. lejemål pr. mdr. 0 0 Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. excl. Copy-dan Antenneudgift pr. lejemål pr. mdr. incl. Copy-dan Ejendomsdata: Lejemål Tilslutninger Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Erhverv Institutioner Fællesrum I alt

Referat fra beboermøde med regnskab og valg. Tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen

Referat fra beboermøde med regnskab og valg. Tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Albertslund den 15. marts 2016 Referat fra beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 15. marts 2016, kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Vinie Hansen blev valgt. 2. Valg af referent

Læs mere

Syd Budget for perioden 1. januar december 2017

Syd Budget for perioden 1. januar december 2017 96167-4 Syd Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Uglens Kvarter m.fl., 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup

Læs mere

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017 96159 - Galgebakken Budget for perioden Adresse: Galgebakken Torv m.fl., 2620 Albertslund Tilsynsførende kommune: Administrator: Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen

Læs mere

Opdateret 16. maj 2013

Opdateret 16. maj 2013 Husorden En boligafdeling er et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det nødvendigt at opstille nogle almindelige regler, som kan medvirke

Læs mere

4 SYD Afdelingsbestyrelsen

4 SYD Afdelingsbestyrelsen 4 SYD Afdelingsbestyrelsen Referat - Beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 28. april 2009 klokken 19:00 i beboerhuset Ørnen 1. Valg af dirigent Søren Mathiesen 2. Valg af referent Flemming V. Wallin

Læs mere

Det påhviler beboeren at foretage indvendig og udvendig vedligeholdelse i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement.

Det påhviler beboeren at foretage indvendig og udvendig vedligeholdelse i henhold til afdelingens vedligeholdelsesreglement. Husorden En boligafdeling er et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det nødvendigt at opstille nogle almindelige regler, som kan medvirke

Læs mere

Ikrafttræden 1. Nærværende husorden er gældende fra 19. juni 2013, og står i stedet for alle tidligere udgaver.

Ikrafttræden 1. Nærværende husorden er gældende fra 19. juni 2013, og står i stedet for alle tidligere udgaver. Husorden En boligafdeling er et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange ting. Derfor er det nødvendigt at opstille nogle almindelige regler, som kan medvirke

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat

Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 27. juli 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Vibeke Hansen, Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud) og Flemming V. Wallin Suppleanter: Dorthe Larsen

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt Afdelingsbestyrelsesmøde 21. januar 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Suppleanter: Drift/BO-Vest: Dirigent: Referent: Vibeke Hansen (afbud), Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud)

Læs mere

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia Referat af Budget Beboermøde. Afholdt den 30. oktober 2006 kl. 19.00 i Mosegårdshallen, Spindestræde 82. 1. Velkomst Henning Bjerre bød velkommen. 2. Formalia Valg af dirigent: Valg af referent: Fra VA

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Beboermøde Afdeling 18 og 25

Beboermøde Afdeling 18 og 25 Beboermøde Afdeling 18 og 25 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

4 SYD Albertslund den 28. august 2012

4 SYD Albertslund den 28. august 2012 4 SYD Albertslund den 28. august 2012 Indkaldelse til beboermøde med budget Onsdag den 5. september 2012 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag den 15. september 2016

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag den 15. september 2016 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 Torsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016 FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 15,61% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 8 658,98 625.704 949,50 821,29 3 rum

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

HUSDYRHOLD REGLER OG RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSERNE PÅ SUNDVEJ HJORTSØGÅRDVEJ

HUSDYRHOLD REGLER OG RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSERNE PÅ SUNDVEJ HJORTSØGÅRDVEJ HUSDYRHOLD REGLER OG RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSERNE PÅ SUNDVEJ HJORTSØGÅRDVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 3 HUSDYR SOM IKKE MÅ HOLDES... 4 HVILKE HUSDYR KAN DER GIVES TILLADELSE TIL

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

VA 4 syd Nr. 6 juni 2009

VA 4 syd Nr. 6 juni 2009 VA 4 syd Nr. 6 juni 2009 Betonhjertet nr 6 2009 1 INDHOLD CAFE ØRNEN 3 INDLÆG OM BEBOERMØDE DEN 28. APRIL 2008 4 SOMMERFESTSTEMMINGER 5 TRE NYE BOLIGSOCIALEVICEVÆRTER 6-7 HUSDYR REGLEMENT FOR VA4SYD 8-9

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Til boligtagerne. Den 23. april 2012 Afd. 12 Søjlegården. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Referat: 0. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Olsen bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelse 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Haraldsvej 4, lejl. 1-8 8600 Silkeborg Antal lejemål: 8 Antal m²: 536 Budgettet viser en samlet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

VA 4 syd Nr. 3 April 2002

VA 4 syd Nr. 3 April 2002 VA 4 syd Nr. 3 April 2002 Tivoli åbner snart Betonhjertet April 2002 1 INDHOLD Husdyrreglement side 3 Hundelorte 4 Vedligeholdelse 5 Vigtigt 5 Flere Email 5 Forårsrengøring 6 Maling 6 Brev fra en beboer

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

De almene plejeboliger på Stenbanen

De almene plejeboliger på Stenbanen Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.120.212 1.148.265 849.638 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Beboermøde Afdeling 11

Beboermøde Afdeling 11 Beboermøde Afdeling 11 Dagsorden beboermøde afdeling 11 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Status helhedsplanen 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33.

Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl , der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 18. juni 2014 kl. 19.00, der afholdtes i beboerhuset Gadehjørnet Øksen 33. Til stede fra bebyggelsen: 70 husstande Endvidere deltog:

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Afdelingsmøde aflyst, godkendt af hovedbestyrelsen Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 9A-9B 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 715 Budgettet viser en

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere