Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 35

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Den Selvejende Institution Fynbohus 8830 Tlf.: Hjemmeside: fynbohus.viborg.dk ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) 20 til 82 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 24 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Thomas Jensen (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsyn Midt har fortaget et anmeldt driftsorienteret tilsyn på Fynbohus d. 2. februar De 3 temaer Målgruppe, Metoder og Resultater, Økonomi samt Fysiske Rammer er vurderet ved dette tilsyn. Øvrige temaer er her overført fra Side 2 af 35

3 Det overordnede indtryk var meget positivt. I henhold til kvalitetsmodellen konkluderes følgende: Uddannelse og beskæftigelse: Overført fra 2014: Borgerne på Fynbohus er sårbare, hovedparten er udviklingshæmmede med psykiatriske overbygninger og de har et massivt behov for støtte i hverdagen. Der vil kun i meget få tilfælde være mulighed for at deltage i uddannelse eller beskæftigelse. Fynbohus støtter alle deres borgere i de aktivitetstilbud de er i og er dermed med til at sikre en højere grad af livskvalitet. Selvstændighed og relationer: Overført fra 2014: Personalet er meget opmærksomme på at styrke borgernes selvstændighed, hvilket afspejles i pædagogikken. Der tages udgangspunkt i hver enkelt borger. Fynbohus viser dog at de er i stand til skabe ofte små fremskridt i forhold til selvstændighed. For en stor del af borgerne, er der tale om et meget lille netværk, men Fynbohus understøtter på bedste måde borgernes relationer til familierne. Målgruppe, metoder og resultater: Fynbohus arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder, der er tilpasset den enkelte borger. De medarbejder tilsynet talte med, var lidt uklare i forhold til at fortælle om de pædagogiske tilgange. Tilsynet har dog ikke en bekymring omkring praksis. Tilsynet oplevede endnu en gang, at leder og gruppeledere var klædt godt på fagligt i beskrivelsen af tilgange og metoder. Overordnet set, er der tale om en meget struktureret tilgang og en bred anerkendende tilgang. Personalet forsøger løbende at folde begrebet anerkendelse ud og implementere tilgangen. Der er mange ældre borgere på Fynbohus, hvor der følger meget pleje og omsorg med i opgaveløsningen. Borgerne sikres gennem pædagogikken og den daglige pleje og omsorg en af trivsel. Mange af borgerne ønsker ikke store forandringer, men stabilitet og gentagelser. Borgerne bliver præsenteret for en række af tilbud i forhold til motion og kost. Fynbohus sikre at borgerne får anden hjælp fra eksterne, som for eksempel, massør, fysioterapeut, frisør og fodterapeut. Fynbohus er meget opmærksomme på at forebygge magtanvendelser og Side 3 af 35

4 overgreb. De få magtanvendelser der er, bliver håndteret professionelt. Fynbohus har siden sidste tilsyn udarbejde en procedure omkring magtanvendelser. Organisation og ledelse: Overført fra 2014: Tilsynet vurdere at den daglige ledelse på Fynbohus varetages kompetent. Dette skal ses på baggrund af lederens uddannelsesmæssige baggrund og relevante erfaring. Lederen har uddelegeret en del af den daglige drift og beslutninger til de tre teamkoordinatorer. Der er at tæt samspil mellem lederen og disse tre. Der er en meget tydelig og åben kommunikation i organisationen. Der er et lavt sygefravær og en lille gennemstrømning af personale. Kompetencer: Overført fra 2014: Personalet på Fynbohus besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og til tilbuddets metoder. Der er tale om en personalegruppe, der repræsenterer det pædagogiske og den social- og sundhedsfaglige vinkel. Der hentes undervisere ind til hele personalegruppen og ligeledes trækker Fynbohus som tilbud, på hjælp ude fra, når det er nødvendigt. Økonomi: Overordnet vurderes Fynbohus at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi, hvilket blandt andet skyldes, at tilbuddet har driftsaftale med Viborg Kommune. Fysiske rammer: De fysiske rammer på Fynbohus virker meget lyse, handicapvenlige og indbydende. Fælles opholdsarealer giver borgerne god mulighed for at samles omkring spisning og aktiviteter. Borgernes lejligheder fremstod alle som værende meget fine i størrelse, opbygning og stand. Aktivitetsafdelingen Kuben oplevedes på tilsynsdagen, som et rum, der er meget lille til de mange borgere og aktiviteter. Der er på Fynbohus, gode muligheder for at skærme de borgere der måtte have brug for dette. Udendørsarealerne virkede indbydende. Side 4 af 35

5 *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 5 af 35

6 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Dagbogsnotater på 2 borgere for december og statusrapport på samme 2 borgere Handlingsplan for Fynbohus efter sidste tilsyn Samtykkeerklæring vedrørende foto af borgere Observation Interview Observation i aktivitetsrummet Kuben, 45 minutter. 10 borgere og 4 personaler til stede. Medarbejder: 3 i alt. TR rep. for pædagog. Amir ikke uddannet. TR for FOA ingen uddannelse. De 2 sidste er fastansatte vikarer som har været her 5-6 år. De 2 sidste har ligeledes 30 timer. De er med til alt det de andre også er med til. Ledelse: 5 fra leder gruppen. Interviewkilder Vi talte med x antal borgere i forbindelse med ophold i Kuben. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 6 af 35

7 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Martin Nolfi Thomas Jensen Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 7 af 35

8 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 8 af 35

9 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget opfyldt. 4. i opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,5 2014: Fynbohus' målgruppe er sårbare borgere, hovedparten er udviklingshæmmede med psykiatriske overbygninger og de har et massivt behov for støtte i hverdagen. Det er ikke realistisk at særligt mange vil komme i uddannelse eller beskæftigelse. Fynbohus støtter alle deres borgere i de aktivitetstilbud de er i og er dermed med til at sikre en højere grad af livskvalitet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Fynbohus støtter alle borgere i de aktivitets- og beskæftigelsesmuligheder, der kan styrke udvikling og sikre en højere grad af livskvalitet. Meget få borgere på Fynbohus vil være i stand til at tage uddannelse. Det potentiale hver enkelt borger måtte have, bliver sat i spil i forhold til meningsgivende aktiviteter. Side 9 af 35

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 2 (i lav grad opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 2014: Det er tilsynets vurdering at tilbuddet i lav grad har konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse og beskæftigelse og at de følger op på disse mål. Halvdelen af borgerne er i ekstern beskæftigelse og den anden halvdel benytter aktivitetstilbuddet på Fynbohus. Borgerne er ikke i stand til at tage en uddannelse, grundet deres massive vanskeligheder; hovedgruppen er udviklingshæmmede med en psykiatrisk overbygning. Én borger har i løbet af de sidste to år været på STU. 2014: Tilsynet vurdere at tilbuddet i meget sikre at alle er i beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Halvdelen af borgerne er i ekstern beskæftigelse. Resten er aktiveret hjemme i Kuben, som er beliggende på Fynbohus. Normeringen er bedre end den er i aktivitetscentrene. Det er flere gåture og køreture på Fynbohus end på eksterne beskæftigelsestilbud. Aktiviteterne tager udgangspunkt i borgernes ønsker. Der er dagligt fast 2 i dagbeskæftigelsen. Disse er gennemgående resten er personale fra døgn afdelingerne. * Vurdering af tema Udviklingspunkter : Det vurderes at Fynbohus er bevidste om at styrke borgernes selvstændighed og relationer. For mange af borgerne kan det være meget overvældende at indgå i nye relationer og møde de krav samfundet omkring stiller. Borgerne har som oftest få relationer og Fynbohus beskriver selv, at de som tilbud, ofte er den bærende ramme og del af borgernes netværk. Borgerne har kontakt til deres familier, besøg og kontakt sviger fra ugentlige besøg til et par gange om året. Fynbohus viser Side 10 af 35

11 dog at de er i stand til skabe ofte små fremskridt i forhold til selvstændighed. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Grundet borgernes ofte komplekse problemstillinger og et der af lavt funktionsniveau, er det en meget stor udfordring at styrke de sociale kompetencer. Mange af borgerne har boet det meste af deres liv på institutioner og har haft brug for skærmning. For mange af borgerne kan det være overvældende med nye relationer og krav om at fungere på mange af de præmisser, samfundet omkring tilbyder. Fynbohus viser dog at de er i stand til skabe ofte små fremskridt i forhold til selvstændighed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 3 (i middel grad 2 (i lav grad Indikator 02.c: Borgerne har med 4 (i 2014: Grundet borgernes vanskeligheder og funktionsniveau er det meget vanskeligt for tilbuddet at inddrage borgerne i udarbejdelsen af individuelle mål for sociale kompetencer og selvstændighed. Det er dog tilsynets vurdering at Fynbohus i middel grad lykkes med dette. Personalet inddrager borger i det omfang det giver mening og har fokus på at borgerne får og har indflydelse på de nære ting og aktiviteter i hverdagen der kan styrke sociale kompetencer. Borgerne har mulighed for indflydelse på valg af mad og præsenteres for en række af aktivitetstilbud, blandt andet gennem en bog med billeder. 2014: Borgerne på Fynbohus opholder sig meget af tiden på institutionen, grundet deres vanskeligheder med sociale relationer. For mange af borgerne kan det opleves som stærkt provokerende at skulle forholde sig til for mange nye indtryk og relationer. Fællesskaberne og netværkene er på Fynbohus. Personalet fortæller at flere af borgerne ikke har noget netværk og at de som personale kan opleve at være netværk for borgerne. Der bliver dog arrangeret turer ud af huset for at give mulighed for oplevelser og kontakt med andre end borgerne på Fynbohus. Tilsynet vurdere at Fynbohus gør hvad der er muligt, men borgerne indgår kun i lav grad i relationer i det omgivende samfund. 2014: Tilsynet vurderer at borgerne i bliver imødekommet på deres ønsker om samvær og Side 11 af 35

12 udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse kontakt med deres familier. Personalet fortæller at flere af borgerne ikke er interesserede i at komme ud i samfundet. Det gælder dog ikke for den yngre del af borgerne. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,8 2015: Fynbohus arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder der er tilpasset den enkelte borger. De medarbejder tilsynet talte med, var lidt uklare i forhold til at fortælle om de pædagogiske tilgange. Tilsynet har dog ikke en bekymring omkring praksis. Tilsynet oplevede endnu en gang, at leder og gruppeledere var klædt godt på fagligt i beskrivelsen af tilgange og metoder. Overordnet set, er der tale om en meget struktureret tilgang og en bred anerkendende tilgang. Der til kommer, at der udarbejdes handleplaner på baggrund af neuropædagogisk screening. I den pædagogiske opgaveløsning er der både tale om at udvikle og vedligeholde borgernes forskellige færdigheder. Personalet er mest optaget af det daglige arbejde og målene er " ned på jorden og ikke blot floskler". Tilsynet oplevede ved gennemlæsning af dagbøger at personalets frustrationer over manglende overholdelse Opmærksomhed på, om der altid skrives anerkendende om borgerne i dagbogssystemet, særligt når Fynbohus har den anerkendende tilgang som særlig tilgang. Side 12 af 35

13 af indgåede aftaler, blev beskrevet som mindre anerkendende i forhold til enkelte beboere. Ledelsen er opmærksom på dette og tager det løbende op. Der er mange ældre borgere på Fynbohus, hvor der følger meget pleje og omsorg med i opgaveløsningen. Tilsynet vurderer at resultaterne overordnet set er positive. Personalet har en anerkendende tilgang og forsøger løbende at folde begrebet ud og implementere tilgangen. Borgerne sikres gennem pædagogikken og den daglige pleje og omsorg en af trivsel. Mange af borgerne ønsker ikke store forandringer, men stabilitet og gentagelser. Personalet er i stand til at differentiere indsatsen og gør god brug af handleplaner, udviklingsskemaer og evalueringer. Fynbohus gør meget ud af at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed. Borgerne bliver præsenteret for en række af tilbud i forhold til motion og kost, enkelte borgere har en daglig gåtur, andre bruger motionscyklen. Fynbohus sikre at borgerne får anden hjælp fra eksterne, som for eksempel, massør, fysioterapeut, frisør og fodterapeut. Fynbohus er meget opmærksomme på at forebygge magtanvendelser og overgreb. De få magtanvendelser der er, bliver håndteret professionelt. Fynbohus har Side 13 af 35

14 siden sidste tilsyn udarbejde en procedure omkring magtanvendelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Fynbohus arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder der er tilpasset den enkelte borger. De medarbejder tilsynet talte med, var lidt uklare i forhold til at fortælle om de pædagogiske tilgange. Tilsynet har dog ikke en bekymring omkring praksis. Tilsynet oplevede endnu en gang, at leder og gruppeledere var klædt godt på fagligt i beskrivelsen af tilgange og metoder. Overordnet set, er der tale om en meget struktureret tilgang og en bred anerkendende tilgang. Der til kommer at der udarbejdes handleplaner på baggrund af neuropædagogisk screening. I den pædagogiske opgaveløsning er der både tale om at udvikle og vedligeholde borgernes forskellige færdigheder. Personalet er mest optaget af det daglige arbejde og målene er " ned på jorden og ikke blot floskler". Tilsynet oplevede ved gennemlæsning af dagbøger at personalets frustrationer over manglende overholdelse af indgåede aftaler, blev beskrevet som mindre anerkendende i forhold til enkelte beboere. Ledelsen er opmærksom på dette og tager det løbende op. Der er mange ældre borgere på Fynbohus, hvor der følger meget pleje og omsorg med i opgaveløsningen. Tilsynet vurderer at resultaterne overordnet set er positive. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i 2015: Tilsynets indtryk er, at den pædagogiske indsats er dynamisk og tilpasset den enkelte. Tilsynet oplever en stor nysgerrighed fra medarbejderne/ledelsen på borgernes trivsel, hvorfor de svinger og hvorfor de i perioder har det svært. Det er tilsynets vurdering, at Fynbohus i anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante til stedet målsætning og målgruppe. Leder oplyser at de er blevet " blåstemplet som speciale for udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning. " Struktur skaber tryghed og er den vigtigste nøgle i stedets pædagogiske arbejde, samtidig med at medarbejderne er anerkedende i deres tilgang til borgerne. Der bliver fra ledelsen og medarbejdergruppen talt meget om, at tilbuddet altid ønsker at skabe rammer for at beboerne kan Side 14 af 35

15 opleve værdighed. Der bliver altid arbejdet ud fra individuelle planer, " målene er ned på jorden og er ikke nogle overordnet floskler" fortæller personalet. En stor del af det daglige arbejdet er plejeopgaver. Pleje og pædagogik hænger meget sammen på Fynbohus og den anerkendende tilgang har også her sin berettigelse. Tilsynet læste et eksempel op fra dagbogen i forhold til anerkendelse/trusler om at tage lommepenge. Ledelsen giver udtryk for at det handler om en diskussion internt i medarbejdergruppen. Lederen har været inde og tage snakken med den medarbejder der har skrevet bemærkningen. Alle går ind og læser dagbog mv. hver dag. Er der noget der ikke er som det skal være bliver det påpeget. Tilsynet fremhæver et par eksempler i dagbogen hvor der køres på borgernes følelser. Når ledelsen læser i BB ( dagbogssystemet) er de opmærksomme på at læse de trætte sætninger i forhold til borgene. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen De medarbejder vi talte med, var lidt uklare i forhold til at fortælle om de pædagogiske tilgange. Tilsynet har dog ikke en bekymring omkring praksis. Tilsynet oplevede endnu en gang, at leder og gruppeledere var klædt godt på fagligt i beskrivelsen af tilgange og metoder. 2014: Tilsynet vurderer at Fynbohus i meget dokumentere det pædagogiske arbejde. Handleplanen bliver brugt som pejling og disse bliver flittigt brugt. Alle kender det fæles mål, men det kan være individuelt hvordan man når derhen. Målene bliver løbende vurderet på gruppemøder. Delhandleplanerne ligger i dagbogssystemet BB og står også i borgernes mapper. Tilsynet gennemgik BB for en borger og der var tale om en fin dokumentation; det virkede overskueligt og anvendeligt. Tilsynet gennemgik ligeledes en udviklingsprofil, udarbejdet på baggrund af Susanne Freltoftes Side 15 af 35

16 model, Det er personalets erfaring, at når der arbejdes på det de er bedst til, så bliver de også bedre på andre områder. Tilsynet gennemgik en medicin oversigt; den var meget overskuelig, informativ og nylig revideret. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold BB: Vi gennemgik BB på computeren for en borger. Super fin dokumentation. Overskuelig og anvendelig. 2014: Tilsynet vurderer at Fynbohus i meget følger handleplanerne og kan dokumentere de positive resultater. De mål der er opstillet af de visiterende kommuner er kendte af hele personalegruppen og der bliver arbejdet mod disse mål. Personalet og ledelsen mener at der dokumenteres rigtigt meget og tilsynet er enigt heri. Tilsynet gennemgik følgende: 1) dagbogssystemet på computeren for en borger. Der var tale om en meget fin dokumentation, der var overskuelig og anvendelig. 2) En medicinoversigt; den var meget overskuelig, informativ og nylig revideret. 3) En udviklings profil. Personalet fortæller : " Vi sætter ind der hvor de scorer højt. Det er vores erfaring at når vi satser på det de er bedst til, så bliver de også bedre på andre områder. Udviklingsprofilerne laves på baggrund ad Susanne Freltoftes model. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse Fynbohus har en anerkendende tilgang til alle borgerne og inddrager borgerne de steder hvor det er forsvarligt og muligt. Borgerne ønsker ikke altid forandring og udvikling, men søger stabilitet og genkendelighed, for at få en høj grad af trivsel. Beboerne bliver inddraget i hverdags ting som madvalg, aktiviteter og turer ud af huset. Side 16 af 35

17 på eget liv og hverdagen i tilbuddet Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 2015: Tilsynet vurdere at borgerne i meget bliver hørt, anerkendt og respekteret. Personalet omtaler borgerne med respekt og vi fornemmede at der var en værdighed omkring borgerne og deres liv. Dette blev underbygget gennem interview med personale og observationer i aktivitetstilbuddet Kuben. Tilsynet vurdere at borgerne i meget bliver hørt, anerkendt og respekteret. Personalet omtaler borgerne med respekt og vi fornemmede at der var en værdighed omkring borgerne og deres liv. Dette blev underbygget gennem interview med personale og observationer i aktivitetsafdelingen Kuben. Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Leder oplyser at der ikke er udarbejdet samtykkeerklæringer, da tilbuddet ikke har fået info fra juridisk afdeling endnu. Fynbohus vil ikke vente mere og laver samtykkeerklæringerne selv. Tilsynet understøtter denne beslutning og påpeger at Fynbohus er en selvejende institution og ikke en del af Viborg kommune. 2015: Borgerne har i meget indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Medarbejder forsøger at give beboerne en at medbestemmelse, blandt andet gennem en lang række valg i dagligdagen, som aktiviteter, tøj, mad, mv. Tilsynet talte meget med personalet om medbestemmelse/selvbestemmelse og de dilemmaer der ligger heri. Det gav blandt andet en snak om borgenes seksualitet. Personalet fortalte, at de også følger enkelte borgere til prostitueret. Hvis borgerne har et ønske om at det skal foregå i huset, så er det ok. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 17 af 35

18 Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Tilsynet vurderer, at Fynbohus gør meget ud af at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed. Borgerne bliver præsenteret for en række af tilbud i forhold til motion og kost, enkelte borgere har en daglig gåtur, andre bruger motionscyklen. Økonomaen på Fynbohus er med til at sikre, at der bliver serveret sund mad. Mange af opgaverne er pleje- og omsorgsorienterede og der igennem opnår borgerne er af trivsel. På Fynbohus er der to "hushunde"; borgerne har meget glæde af, at kæle for hundene og lufte dem. Personalet oplyser, at de forsøger at lave en lang række aftaler omkring tobak og slik, "men vil de bruge 1000 kr. på slik, ja så kan vi jo dybest set ikke stille noget op det er jo deres penge ". Fynbohus sikre, at borgerne får anden hjælp fra eksterne, som for eksempel, egen læge, massør, fysioterapeut, frisør og fodterapeut. Dagligdagen, er for den enkelte borger, bygget op med aktiviteter, der understøtter trivslen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 2015: Tilsynet vurderer at borgerne i meget trives i tilbuddet. Tilsynet var i aktivitets og samværsdelen Kuben for at observere og fik her det klare indtryk at der var meget høj trivsel og go kontakt borgere og personale i mellem. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 2014: Tilsynet oplevede en meget af trivsel og at stemningen på Fynbohus var rar og at der var plads til grin og pjat. Beboeren vi talte med understøttede dette. Beboeren fortalte at det " er det bedste sted jeg har boet". Af interviewet med repræsentanter fra brugerrådet, fremgik det ligeledes at Fynbohus er et rigtigt rat sted at komme og 2014: Tilsynet vurdere at Fynbohus i meget støtter borgerne i at komme til eller få de sundhedsydelser de har brug for. Fynbohus har som eksempel en fysioterapeut der kommer og hjælper de borgere der har brug for fysioterapi. Ligeledes kommer massør, ergoterapeut og fod terapeut på Fynbohus. Side 18 af 35

19 Der er ansat en økonoma, der er med til at sikre sund mad. Personalet har meget fokus på borgernes daglige hygiejne. Gåture, løbebånd, motionscykler er en vigtig del af dagligdagen. Personalet oplyser at de forsøger at lave en lang række aftaler, "men vil de bruge 1000 kr. på slik ja så kan vi jo dybest set ikke stille noget op det er jo deres penge! " Personalet følger også borgerne til prostitueret. Hvis borgerne har et ønske om at det skal foregå her i huset så er det ok.vi talte meget om medbestemmelse/selvbestemmelse og de dilemmaer der ligger heri. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Der er et tæt samarbejde med borgernes praktiserende læger og 2014 : Tilsynet vurdere at Fynbohus i meget har indarbejdet de forhold, der har betydning for borgernes mentale og fysiske sundhed i handleplanerne og i dagligdagen. Dette ses i strukturen og i den enkeltes plan. Der er skemaer for, hvornår borgerne kan og skal gøre brug af almene og særlige støtteforanstaltninger. Fynbohus har et stærkt fokus på borgernes sundhed. Vi debatterede gråzoner i forhold til at administrere en borgers tobak. Alkohol fylder ikke på negativ vis. På Fynbohus er der to "hushunde"; borgerne har meget glæde af at kæle for hundene og lufte dem. Leder oplyser, at 3 ældre borgere døde over en periode på halvanden måned. Der er på Fynbohus en procedure vedr. håndteringen af dette. Ledelsen udtrykker, at proceduren har fungeret super godt, men det har været en meget hård periode. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Der er lavet en magtanvendelsesprocedure, siden sidste tilsyn. Tilsynet fik den udleveret i dag. Den er dog ikke blevet godkendt i personale gruppen endnu. Der bliver fulgt godt op på magtanvendelserne. Der bliver, på personalemøderne talt meget om etikken i forbindelse med magtanvendelser. Side 19 af 35

20 Tilsynet tog et eksempel op med en tilladelse til en magtanvendelse det tog udgangspunkt i et dagbogsnotat. Leder fortæller, at det væsentligste i konflikthåndtering er, at personalet er på forkant med situationen og at den stramme struktur udleves. Leder har efterspurt at alle kommer på konflikthåndteringskursus. Fynbohus gør brug af supervisor i forbindelse med magtanvendelser. Her er der mere tale om en efterbearbejdning end en forebyggelse. Fynbohus har sat loven om magtanvendelser i en mappe på kontoret. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring 4 (i 2015: Der er lavet en magtanvendelsesprocedure. Tilsynet fik den udleveret i dag. Den er dog ikke blevet godkendt i personale gruppen endnu. Der bliver fulgt godt op på magtanvendelserne. Der bliver, på personalemøderne talt meget om etikken i forbindelse med magtanvendelser. Tilsynet tog et eksempel op med en tilladelse til en magtanvendelse det tog udgangspunkt i et dagbogsnotat. Leder fortæller, at det væsentligste i konflikthåndtering er, at personalet er på forkant med situationen og at den stramme struktur udleves. Leder har efterspurt at alle kommer på konflikthåndteringskursus. Fynbohus gør brug af supervisor i forbindelse med magtanvendelser. Her er der mere tale om en efterbearbejdning end en forebyggelse. Fynbohus har sat loven om magtanvendelser i en mappe på kontoret. 2014: Fynbohus har haft 3 magtanvendelser siden sidste tilsyn i 2013 og disse er sendt til fagkonsulenten i Viborg kommune, ligesom de er behandlet på personalemøder. Alle magtanvendelser bliver dokumenteret og der bliver anvendt supervision med henblik på at sikre løbende læring og forbedring af indsatsen. Tilsynet vurderer at Fynbohus i meget foretager Side 20 af 35

21 og forbedring af indsatsen den nødvendige dokumentation. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb På Fynbohus er både ledelse og medarbejdere er meget opmærksomme på overgreb i forbindelse med en enkelt borger. Her menes der, at når der har været voldsomme episoder med borgeren i fællesrummene, i form af verbale overgreb på andre medborgere. Der blev givet eksempel på at voldspolitikken forløb rigtig godt. Medarbejder fortæller at de er tilstede, og at det er meget præventivt. Hvis der er konflikter under optræk anbefaler personalet at de andre fortrækker fra fællesrummene og det bliver de bedre og bedre til. Der tages udgangspunkt i og hensyn til den enkelte borger, ligesom personalet har øje for gruppen af borgere. Pædagogikken lægges særligt tilrette hvis der eksempel vis er tale om en borger der har været udsat for overgreb, før borgeren kom til Fynbohus. Pædagogikken virker konfliktnedtrappende og strukturen gør, at den samlede personalegruppe, er klædt godt på. Borgerne profiterer af dette. Side 21 af 35

22 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 2015: Leder oplyser at både ledelse og medarbejdere er meget opmærksomme på overgreb i forbindelse med en enkelt borger. Her menes der, at når der har været voldsomme episoder med borgeren i fællesrummene, i form af verbale overgreb på andre medborgere. Der blev givet eksempel på at voldspolitikken forløb rigtig godt. Medarbejder fortæller at de er tilstede, og at det er meget præventivt. Hvis der er konflikter under optræk anbefaler personalet at de andre fortrækker fra fællesrummene og det bliver de bedre og bedre til. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 2014: Tilsynet vurderer at Fynbohus i meget arbejder på at der ikke forekommer overgreb på stedet. Dette sikres blandt andet gennem den tydelige struktur og den anerkendende tilgang. Leder fortæller at et par af de mandlige borgere går meget tæt på. Når de oplever at en borger går tæt på og nogen føler sig krænket, så er der en fælles tilgang der er med til at sikre at borgerne ændre adfærd. På Fynbohus er personalet meget opmærksomme på at ex. vis mandlige pædagoger ikke er i bade situationer med kvinder, der har været udsat for sexuel overgreb. Personalet oplever ikke de store verbale overgreb. De er meget opmærksom på, ikke at stille store krav når borgerne er trætte. 2014: Tilsynet fik gennem interview med personalet en fornemmelse af, at beredskabet i forhold til at forebygge overgreb, i meget er kendt af medarbejderne. Pædagogikken er klar og konfliktnedtrappende. Borgerne bliver altid mødt med anerkendelse og personalet presser ikke borgerne unødigt. Det faste struktur er som en bærende del, med til at sikre at der forekommer få verbale overgreb. Side 22 af 35

23 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Der er lavet en udførlig introdunkionsprocedure til nyansatte - fast personale såvel som vikarer. * Vurdering af tema Udviklingspunkter : Tilsynet vurdere at den daglige ledelse på Fynbohus varetages kompetent. Dette skal ses på baggrund af lederens uddannelsesmæssige baggrund og relevante erfaring. Lederen er, i gennem sit virke, med til at sikre en høj faglighed på Fynbohus. Lederen har uddelegeret en del af den daglige drift og beslutninger til de tre teamkoordinatorer. Der er at tæt samspil mellem lederen og disse tre. Der er en meget tydelig og åben kommunikation i organisationen. Bestyrelsen er bredt repræsenteret og har et godt samarbejde med lederen. Der er et lavt sygefravær og en lille gennemstrømning af personale. Dette tilskriver tilsynet både personalets og ledelsens kompetencer og evner til samarbejde. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilsynet vurdere at lederen på Fynbohus har de fornødne kompetencer og en lang brugbar erfaring med ledelse og med målgruppen. Lederen har en lang række af opkvalificerende kurser, ligesom lederen har en uddannelse som psykoterapeut. Lederen formår at sikre et højt fagligt niveau og udvikling af pædagogikken på stedet. lederen står for en del af den daglige Sparring og supervision. Tilsynet fik et klart indtryk af, at lederen havde fingeren på pulsen hvad angår målgruppe, personale, bestyrelse og samarbejde med visiterende kommuner. Lederen havde øje for den betydning ombygningen af institutionen har haft for personalet. Lederen beskrives af persoanle og brugerråd som værende stabil og faglig dygtig. Side 23 af 35

24 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 2014: Det er tilsynets vurdering at lederen i meget har relevante kompetencer i forhold til at lede stedet. Lederen er uddannet socialpædagog og har efterfølgende taget en uddannelse som psykoterapeut. Der til kommer en række af relevante kurser omkring ledelse. Lederen har været ansat som forstander på Fynbohus siden Medarbejdere, pårørende og borger fortæller samstemmende om en meget kompetent ledelse. 2014: Tilsynet vurderer, at Fynbohus i meget benytter sig af relevante former for supervision og sparring. På Fynbohus har man både intern og ekstern supervision. Den intern supervision forestås af lederen. Ulla Bredahl forestår den eksterne supervision. Den supervision personale og ledelse får, opleves som værende meget givende. Der er ligeledes mulighed for supervision i krisesituationer. Lederen deltage meget i den daglige sparring. Lederen har dialog møde en gang om måneden med sin leder. Det står ikke i stedet for supervision. Lederen får ekstern ledelsessupervision. Personalet fortæller at de er gode til at sparre med hinanden. Der er meget sparring i det daglige med teamkoordinatorerne. Ligeledes oplever personalet at de får supervision når der er behov for det. 2014: Det er tilsynets vurdering at Fynbohus i meget har en kompetent og aktiv bestyrelse. Tilsynet har fået kopi af forretningsorden og af bestyrelsessammensætningen. Formanden for bestyrelsen var inviteret i dag men kunne ikke komme. Leder oplever at det fungerer rigtig godt med bestyrelsen. Lederen sætter dagsordenen til bestyrelsesmøderne, men i samarbejde med bestyrelsesformanden. Lederen er sekretær i bestyrelsen. Side 24 af 35

25 Pårørenderåd oplevelse af at det fungerer godt med bestyrelsens arbejde og udtaler at " det er en dygtig bestyrelses formand." Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange om året. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Tilsynet vurderer at den daglige drift på Fynbohus i meget varetages kompetent. Personalet er fagligt velfunderede, reflektere modent og handler sikkert pædagogisk. Sammensætningen af faggrupper matcher målgruppen og de opgaver der stilles gennem handleplanerne. Personalet lykkes med at skabe et tilbud der giver borgerne den tryghed, omsorg og udvikling de har brug for. Vi oplevede en meget engageret personalegruppe, der havde fokus på tryghed, gennem en fast struktur og som benyttede sig af såvel 141 handleplaner som stedet egne handleplaner. Der er tale om en personalegruppe med en af stabilitet. Personalet har styr på medicingivning, registrering, opfølgning på mål og præsenterer borgerne for en række tilbud. Lederen er i med til at skabe sikker drift. Side 25 af 35

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 2014: Borgerne på Fynbohus har i meget kontakt til personale med relevante kompetencer. Hovedparten af personalet har pædagogisk baggrund, øvrige personaler har anden relevant baggrund og erfaring der understøtter pædagogikken og omsorgen for borgerne. Der er ligeledes ansat sygeplejersker, som tilsynet vurdere er med til at sikre at borgerne har kontakt med relevante faggrupper med de kompetencer der styrker den faglige indsat. Lederen beskriver normeringen i intern beskæftigelse på Fynbohus som god. Der er 2 faste medarbejdere i dagbeskæftigelsen. Personalet fortæller at borgerne oplever stor tryghed i at der er en god personaledækning 24 timer i døgnet. Personalet oplever, at der sker stor udvikling. Der blev givet et eksempel på et gode udviklingsforløb. Det skyldes blandt andet at strukturen. Borgeren er blevet en del af et fællesskab. Der er stor genkendelighed og tydelighed. Der er tydelige grænser. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Personalet arbejder blandt andet ud fra Susanne Freltoftes model rettet mod brugergruppen. 2014: Fynbohus har i meget en fast personalegruppe og en leder der har været på stedet i mange år. Denne stabilitet gavner borgerne og sikre tryghed. Brugen af vikarer er lav. 2014: Tilsynet vurderer at sygefraværet på Fynbohus i meget er lavt. Dette tager vi som et udtryk for at det er en attraktiv arbejdsplads med tydelig ledelse og et godt samarbejdsklima. Side 26 af 35

27 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer : Personalet på Fynbohus besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og til tilbuddets metoder. Der er tale om en personalegruppe, der repræsenterer det pædagogiske og den social- og sundhedsfaglige vinkel. Personalet er bevidste om metoderne og hvordan disse skal bruges i forhold til den enkelte borger. Den tydelige struktur er et bevidst valg med baggrund i viden om målgruppen. Der hentes undervisere ind til hele personalegruppen og ligeledes trækker Fynbohus som tilbud, på hjælp ude fra, når det er nødvendigt. Personalet føler sig klædt på til opgaverne og har samtidig lyst til at opdatere sig på nye metoder og ny viden. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilsynet vurderer at Fynbohus i meget har en medarbejdergruppe der samlet set har den relevante uddannelse og erfaring med målgruppen, hvilket blev bekræftet gennem interview med personale og leder. Der er tale om en personalegruppe der repræsenterer det pædagogiske og den social- og sundhedsfaglige vinkel. Personalet svarede uddybende og med faglige tilgange på tilsynets spørgsmål. Personalet har i praksis en anerkendende tilgang til borgerne. Den tydelige og stramme struktur er forankret i kendskab til brugergruppen og dennes behov. På Fynbohus har man valgt at bruge Susanne Freltoftes model som en del af grundlaget for den pædagogiske Side 27 af 35

28 indsats. Dette giver rigtig go mening, vurderer tilsynet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 2014: Tilsynet vurderer at Fynbohus i meget har en medarbejdergruppe der samlet set har den relevante uddannelse og erfaring med målgruppen, hvilket blev bekræftet gennem interview med personale og leder. Lederen giver udtryk for at hun er meget stolt af personalet og at de i meget har de nødvendige kompetencer. Der udarbejdes undervisningsplan for hele personalegruppen. Fynbohus indhenter undervisere til at styrke fagligheden og sikre at alle er opdaterede på eksempelvis viden om psykiatriudfordringer med målgruppen. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse Personalegruppen har et solidt fundament i såvel den pædagogiske som den social- og sundhedsfaglige verden. 2014: Tilsynet oplevede på rundvisningen at personalet i meget har relevante kompetencer, mødte borgerne med respekt og anerkendelse. Der var en god stemning og personalet havde en omsorgsfuld og faglig tilgang til borgerne. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 3,2 Overordnet vurderes Fynbohus at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi, hvilket blandt andet skyldes, at tilbuddet har driftsaftale med Viborg Kommune. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er Fynbohus vurderes i at have en bæredygtig økonomi, da Viborg Kommune understøtter tilbuddets Side 28 af 35

29 økonomisk bæredygtigt økonomi som følge af driftsaftalen. Bæredygtigheden er således betinget af den fortsatte opretholdelse af driftsaftalen. Det er først lovpligtigt for kommunale og regionale tilbud at indberette årsregnskabsnøgletal, når tilbuddet er godkendt af socialtilsynet, hvorfor dette først er pligtigt for Fynbohus pr. 1. maj Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad 1 (i meget lav grad Revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i regnskab Tilsynet har endnu ikke godkendt tilbuddets budget for Budgettet forventes dog at kunne godkendes, når tilbuddet har tilføjet tilstrækkelige specifikationer til det indberettede budget for Tilbuddets soliditetsgrad vurderes i meget rimelig også henset til driftsaftalen med Viborg Kommune, som er med til at understøtte tilbuddets soliditet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i Tilsynet bedømmer budget og økonomi til at være bæredygtigt. Det er muligt at sikre den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og målgruppen. Side 29 af 35

30 forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 2015: Der vurderes at være en økonomisk ramme vedrørende normering, kompetenceudvikling og øvrige aktivitetsomkostninger, der understøtter et kvalitetsniveau svarende til tidligere år. Leder oplyser at der ikke er planer om væsentlige ændringer. Tilsynet vurdere at der er en høj stabil faglig udvikling på Fynbohus og indikatoren bedømmes til i meget at være opfyldt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Styringen af tilbuddenes økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne i Region Midtjylland eller Syddanmark. Overordnet set anses økonomien derfor for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Indikatoren kan endnu ikke bedømmes, da målingen kun sker på baggrund af nøgletal fra årsrapport og ikke på baggrund af budgetnøgletallene * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 2015: De fysiske rammer på Fynbohus er i med til at sikre trivsel for borgerne. Bygningerne er nyistandsatte og virker meget lyse, handicapvenlige og Bedre fysiske rammer til aktivitet og samvær; der er flere og flere borgere, der benytter dagbeskæftigelsen og Kuben kan knapt rumme alle. Side 30 af 35

31 indbydende. Fælles opholdsarealer giver borgerne god mulighed for at samles omkring spisning og aktiviteter. Tilsynet fik set en række af borgernes lejligheder og disse fremstod alle som værende meget fine i størrelse, opbygning og stand. Aktivitetsafdelingen Kuben oplevedes på tilsynsdagen, som et rum, der er meget lille til de mange borgere og aktiviteter. Mange af borgerene gør brug af motionsredskaber og tilsynet vurderer, sammen med personalet, at det ville være en stor fordel at have gode lokaler til dette. Der er på Fynbohus, gode muligheder for at skærme de borgere der måtte have brug for dette. Udendørsarealerne virkede indbydende. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Tilsynet vurderer at de fysiske rammer på Fynbohus i understøtter trivsel og udvikling for borgerne. Bygningerne er nyistandsatte og virker lyse, praktiske og indbydende. Borgerne virkede til at trives i rammerne. Fælles opholdsarealer giver borgerne god mulighed for at samles omkring spisning og aktiviteter. Der er overordnet set taget hensyn til borgere med fysiske handicaps. Tilsynet fik set en række af borgernes lejligheder og disse fremstod alle som værende meget fine i størrelse, opbygning og stand. Aktivitetsafdelingen Kuben oplevedes på tilsynsdagen, som et rum, der er meget lille til de mange borgere og aktiviteter. Side 31 af 35

32 Mange af borgerene gør brug af motionsredskaber og tilsynet vurderer, sammen med personalet, at det ville være en stor fordel at have gode lokaler til dette. Borgerne vi talte med var glad for rammerne. Der er på Fynbohus, gode muligheder for at skærme de borgere der måtte have brug for dette. Udendørsarealerne virkede indbydende og er handicapvenlige. Rengøringsstandarten virkede høj. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 3 (i middel grad 2014: Tilsynet fik en klar fornemmelse af at borgerne i meget trives i, og med, de fysiske rammer. Fynbohus har været i gennem en omfattende om- og tilbygning i og fremstår som meget ny og imødekommende. Borgerne vi talte med gav udtryk for at være meget glad for, eget værelse, fællesrum og aktivitetsrum. Vi fik ved rundvisningen indtrykket af af de borgere vi mødte, i meget trives med rammerne. 2015: Fynbohus har været i gennem en omfattende om- og tilbygning i og fremstå med ny, lys og brugervenlig. Der er særdeles gode muligheder for at skærme de borgere der måtte have dette behov. Opdelingen i mindre enheder tilgodeser brugergruppen generelt. Lejlighederne er store, lyse og nemme at indrette. Fællesarealerne er strategisk godt placeret. Aktivitetsafdelingen Kuben oplevedes på tilsynsdagen, som et rum, der er meget lille til de mange borgere og aktiviteter. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem Mange af borgerene gør brug af motionsredskaber og tilsynet vurderer, sammen med personalet, at det ville være en stor fordel at have gode lokaler til dette. 2015: Tilsynet vurdere at de fysiske rammer i meget afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem. Borgerne kan indrette egne lejligheder som de ønsker og de fælles rum fremstår som en god blanding af institution og borgernes hjem. Side 32 af 35

33 Side 33 af 35

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere