Dansk Arbejder Idrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Arbejder Idrætsforbund"

Transkript

1 Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 6-05/08 Dato 15. juni 2006 kl Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Annie Nielsen, Annie Kristensen og Palle Thomsen Afbud fra Peter Rasmussen og Mogens Damgaard Referat til Kredsene, udvalgsformænd, personale, m.fl. Nyt møde 17. august 2006 kl i Idrættens Hus, Brøndby 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 5-05/ Opfølgning af sager 3. Sager til behandling 4. Økonomi 4.1. Orientering og ansøgninger 4.2. Omkostningsgodtgørelser 4.3. Status på initiativerne omkring økonomi til ældreidræt 5. Kort status 5.1. Idrætsudvalget 5.2. Kredsudvikling og organisatorisk struktur 5.3. Idræt for sindslidende 5.4. Motion for livet 5.5. Ældreidræt 5.6. Ungdom, ungledere og uddannelse 5.7. Lederpleje og lederudvikling 5.8. Internationalt arbejde 5.9. Information, kommunikation og PR 6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Optagelse af foreninger 6.2. Udmeldelse af foreninger 6.3. Orientering om ansættelse af ny konsulent for ældreidræt 6.4. Baneproblemer i København 7. Kommende mødeaktiviteter Dato for næste møder 8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l Orientering om årsmøde i Danmarks Idræts-Forbund 6. maj Orientering om kredsgeneralforsamling i Jylland 29. maj 8.3. Koordinerende forum vedr. motionsindsatser for voksne 8.4. Konference for Frivillighedsundersøgelsen 14. september 2006

2 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen JL bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt. 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 5-05/08 Godkendt Opfølgning af sager JL og PT afholder møde med SponsorPeople 19. juni. Det var ikke muligt at finde øvrige deltagere, hvorfor PR valgte ikke at deltage i organisationsmødet i håndbolddommersamarbejdet 22. maj. Øvrige sager er på dagsordenen eller overføres til ny liste. 3. Sager til behandling Ingen sager til behandling. 4. Økonomi 4.1. Orientering og ansøgninger Der er blevet afholdt kritisk revision af årsregnskabet for juni. Protokollat fra den statsautoriserede revisor er først modtaget for få dage siden indeholdende flere fejl. Skulle have været færdigt samtidigt med årsrapporten. PT har aftalt møde med den statsautoriserede revisor 27. juni for at få strammet op få deres arbejde. Der laves et notat til DIF omkring dette. Der blev omdelt regnskaber for perioden 1. januar 31. maj for forbundet og projekterne Omkostningsgodtgørelser Det blev besluttet at udbetale statens takster for omkostningsgodtgørelser til forbundsledelsens medlemmer og suppleanter, hvilket i 2006 er følgende: Telefon- og internet: kr. pr. år Administrative omkostninger.: 800 kr. pr. år Status på initiativerne omkring økonomi til ældreidræt Som opfølgning på de to foretræder for hhv. Folketingets Sundhedsudvalg og Folketingets Socialudvalg har der været afholdt møde med sundhedsudvalgets formand Birthe Skaarup (formanden for socialudvalget var blevet forhindret), hvor hun anmodede om at få et oplæg til brug for Dansk Folkeparti s oplæg til ny finanslov. Det er efterfølgende aftalt med Socialdemokraterne, at samme oplæg sendes til brug for deres oplæg til finanslovsbehandlingerne på sundhedsområdet. Begge oplæg skal være klare til brug primo august. Det blev anbefalet samtidigt at ansøge satspuljemidler. 5. Kort status 5.1. Idrætsudvalget Der har været afholdt møde i idrætsudvalget 29. maj samt møde mellem idrætsudvalget og nyt fremtidsudvalg samme dag. Der er aftalt opfølgningsmøde med fremtidsudvalget 4. juli, hvor det skal aftales, hvor og med hvilke idrætter, der skal sættes ind. Møde i Idrætsforum afholdes 30. september.

3 5.2. Kredsudvikling og organisatorisk struktur Der er udsendt et omfattende debatoplæg til kredsene og AN er i færd med at komme rundt i alle kredse for at debattere oplægget. Første møde blev holdt med Københavnskredsen 14. juni, hvor der blev taget godt imod oplægget. Målet er i første omgang at få mødet i samarbejdsudvalget 28. august til at godkende en opdeling af landet i fem regioner Idræt for sindslidende Årets idrætsfestival afholdes i Vejle i uge Motion for livet Forebyggelsesrådet i Frederiksborg amt har givet tilladelse til at bruge kr. til evaluering og udarbejdelse af endelig projektrapport; herunder formidling af projektets resultat. Resten af det samlede mindreforbrug i 2004/2005 skal sendes retur til amtet. 11 kommuner i Vestsjællands amt har fået tilbudt at deltage i projektet, hvoraf tre kommuner har givet formelt afslag på at deltage. Idéen med at lave en generel DAI konference i november 2006 omkring emnet: Hvordan motiveres fysisk inaktive og sårbare til at motionere og hvad skal der til for at fastholde en sund livsstil? blev drøftet. Konferencen skal have til formål at præsentere, hvad DAI kan tilbyde kommunerne omkring Motion for livet, ældreidræt og idræt for sindslidende. Forbundsledelsen fandt idéen god og gav grønt lys for, at der kan arbejdes videre Ældreidræt Der har været afholdt møde i FU ældre 8. juni. DAI kom blandt prismodtagerne (en delt 3. plads) ved konkurrencen Fremtidens Lokalcenter udskrevet af Århus kommune. Overrækkelse fandt sted 14. juni. Prisen udgjorde kr. som fordeles i gruppen bag forslaget med kr. til DAI, kr. til Randers kommune og kr. til Ribe amt. Der er udarbejdet et første oplæg på en ambassadørordning inden for ældreidræt og forbundsledelsen godkendte, at der kunne arbejdes videre med forslaget, og at det ikke skulle afvente en generel ordning for hele DAI. Sideløbende med uddannelse af ambassadørerne er det tanken at afholde lederkurser på tværs af idrætsgrenene og aktivitetsområderne i hver af de fem regioner. Ældreidrættens forretningsudvalg har anmodet om at kunne dispensere for, at ældreidrætten deltager i mødet i Idrætsforum 30. september ud fra den vurdering, at det bliver nødvendigt at samle kredsenes udvalg allerede i august. Forretningsudvalget sagde god for dette. Det er så vigtigt at gøre opmærksomt på, at denne gang er en undtagelse Ungdom, ungledere og uddannelse Der har været samling af unglederne juni, hvor unglederne bl.a. hver fik lavet en personprofil ved ekstern konsulenthjælp. Der blev også aftalt en ny måde at organisere sig på med personer ansvarlige for forskellige aktivitetsområder. Det er vigtigt at de ansvarlige kommer til at forestå mindst en reel aktivitet om året. Der blev i weekenden igangsat en masse aktiviteter omkring organisering og strukturering i den nye forening. Hjemmesiden indeholder en artikel fra samlingen Lederpleje og lederudvikling Ingen bemærkninger.

4 5.8. Internationalt arbejde DAI har været med som partner på en ansøgning til EU om støtte til gennemførelse til en ungdomsudveksling/ seminar og EU har imødekommet ansøgningen, hvilket gør det muligt for DAI at sende 6 unge (18-25 år) samt 1 leder til Østrig august Ophold dækkes 100% og rejseudgifter dækkes med 70%. Karate har været til CSIT-mesterskaber for juniorer og kadetter i Bulgarien maj og vundet 1 guld, 1 sølv og 2 bronze. Forholdene omkring indkvartering og forplejning var rigtig gode, mens mesterskaberne var meget dårligt organiseret. Der var to dommere med, der fik godkendelse som internationale dommere. DAI deltager med 12 spillere, 1 holdleder/træner samt i hovedleder i CSIT-mesterskaberne for veteraner i Terni, Italien juni. DAI deltager med 18 spillere, 1 træner, 1 holdleder, 1 dommer, 1 massør og 1 hovedleder ved CSIT-mesterskaberne i fodbold i Salzburg 25. juni 2. juli. Fynskredsen kunne ikke stille hold til udtagelseskamp, hvorfor alle spillere er udtaget fra Københavnskredsens turnering. Internationalt udvalg indstiller til forbundsledelsen, at Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen og Ole Juhl deltager i CSIT s generalforsamling oktober i Tunesien. Desuden deltager Palle Thomsen. Indstillingen blev imødekommet. Det blev vedtaget fremover at lave en turnusordning blandt medlemmerne af forbundsledelsen. Formanden, personer med valgte tillidsposter i CSIT samt forbundssekretæren er selvskrevne deltagere i CSIT s generalforsamlinger og kongresser. PT har deltaget i møde i CSIT s arbejdsgruppe for ældreidræt 12. maj og er efterfølgende blevet inviteret til at forelægge og drøfte resultatet af arbejdet med CSIT s forretningsudvalg 30. juni 2. juli. AK har deltaget i møde i CSIT s arbejdsgruppe for kvinder 12. juni Information, kommunikation og PR DVD en om Futsal er nu sendt ud til fodboldklubber i udvalgte områder af landet. Der vil i starten af august blive fulgt op med breve omkring turneringstilmelding. Der er brug for en koordinering mellem administrationen, idrætsudvalget og kredsene. 6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Optagelse af foreninger Følgende foreninger er blevet optaget: Jylland: IF Silkesind (Sind), Randers Gymnastiske Forening (stavgang) Udmeldelse af foreninger Følgende foreninger er udmeldt/ slettet: København: IF Frem Hellebæk. Fyn: DAI Sport Syd, Klub 17 Åhaven, Havebæk Stolemotion Orientering om ansættelse af ny konsulent for ældreidræt Rikke Birkedal er pr. 12. juni blevet ansat som ny konsulent for ældreidræt.

5 6.4. Baneproblemer i København DAI s fodboldturnering i København er igen ved at blive klemt; denne gang i forbindelse med planer om at bygge boliger på Kløvermarken, der kan betyde nedlæggelse af ti baner. Planerne er foreløbigt stemt ned i borgerrepræsentationen, men er langt fra skrinlagt, hvorfor det er vigtigt fortsat at arbejde politisk på at forhindre, at planerne bliver ført ud i livet. Overborgmester Ritt Bjerregaard har til trods for en ny henvendelse ikke reageret på DAI s anmodning om et møde for drøftelse af hal byggeri. 7. Kommende mødeaktiviteter 7.1. Dato for næste møder Der blev aftalt følgende datoer for møder i forbundsledelsen: 17. august 21. september 30. oktober 27. november 8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l Orientering om årsmøde i Danmarks Idræts-Forbund 6. maj 2006 JL, AN, AK og PT deltog i årsmødet, hvor de tværgående forbunds forslag om ændring af fordelingsnøglen blev stemt ned med stort flertal. Der var ikke meget solidaritet at hente hos de øvrige specialforbund Orientering om kredsgeneralforsamling i Jylland 29. maj JL og PT deltog i et møde med meget få deltagere. Bent Thougaard blev valgt som ny kredsformand Koordinerende forum vedr. motionsindsatser for voksne DAI er blevet inviteret af Sundhedsstyrelsen til at deltage i et koordinerende forum vedrørende motionsindsatser for voksne. PT repræsenter DAI, og første møde blev afholdt 31. maj. Det er tanken at samle dette forum ca. to gange årligt for at give gensidig orientering om kampagner og initiativer, for at etablere mulighed for langsigtet planlægning og koordinering af indsatser samt for at etablere mulighed for samarbejde og inspiration mellem interessenterne. Ud over DAI deltager følgende: Motions- og Ernæringsrådet, DIF, DFIF, DGI, Dansk Cyklist Forbund, Helse, Kommunernes Landsforening, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen. Brøndby, den 26. juni 2006 Referent: Palle Thomsen

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 4-05/08 Dato 20. marts 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie Nielsen,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 2-05/08 Dato 13.-14. januar 2006 på Fangel Kro og Hotel Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 12-05/08 Dato 16. april 2007 kl. 17.00 Sted Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 10-05/08 Dato 2. januar 2007 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 14-08/11 Dato 31. maj 2010 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen(JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 11-11/14 Dato 7. februar 2013 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-08/11 Dato 15. december 2008 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Medlemmer, klubber, udvalg, projektgrupper og revision Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Mødested Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND

REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND REGULATIVER FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund Indholdsfortegnelse: Sektion C: Regulativer for Dansk Døve-Idrætsforbund og tilsluttede klubber - C.1 Hovedbestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere