Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision - HD Regnskab og Økonomistyring, Speciale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision - HD Regnskab og Økonomistyring, Speciale"

Transkript

1 Strategisk analyse og Værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision - HD Regnskab og Økonomistyring, Speciale Forfatter: Søren Møller Vejleder: Thomas Selsøe Afleveret den 13. maj

2 Økonomistyring, Speciale 1. Indledning Problemstilling Har Harboe en konkurrencestrategi og matcher den det danske marked successfuldt? Har Harboe et synligt strategiudviklingsarbejde og hvorledes kommer det til udtryk? Er Harboe s B aktie overvurderet Afgrænsning Metode Strategisk Analyse PEST-analyse Porters Five Forces Produktlivscyklusmodellen Regnskabsanalyse Budget Værdiansættelse Virksomhedsprofil Konkurrenter Carlsberg Gruppen Royal Unibrew Strategisk Analyse PEST-Analyse Politiske forhold Økonomiske forhold Sociale forhold Teknologiske forhold Samlet vurdering Porters Five Forces Rivalisering i Øl-branchen Adgangs barrierer Substitutter og komplementære goder Kundernes forhandlingsstyrke Søren Møller Side

3 Økonomistyring, Speciale Leverandørernes forhandlingsstyrke Delkonklusion på Porters brancheanalyse Produktlivscyklusmodellen Regnskabsanalyse Revisionspåtegning Vurdering af anvendt regnskabspraksis Reklassificering af poster i årsregnskabet Reformulering af egenkapitalopgørelse Reformulering af balancen Reformulering af resultatopgørelsen Reformulering af pengestrømsopgørelsen Rentabilitetsanalyse Egenkapitalforrentning (ROCE) Analyse af Drift og Finansieringsaktiviteten Overskudsgrad og Omsætningshastighed PM Drivere og ATO Drivere Konklusion på Regnskabsanalysen Risikoanalyse Operationel risiko Financiel risiko Budget Net sales Net Operating Assets - ATO Værdiansættelse Kapitalstruktur Den risikofrie rente Risikopræmie Beta Markedsværdi af genkapitalen (CSE) Kapitalomkostninger Beregning af virksomhedens værdi Konklusion Søren Møller Side

4 Økonomistyring, Speciale 12.1 Har Harboe en konkurrencestrategi og matcher den det danske marked successfuldt? Har Harboe et synligt strategiudviklingsarbejde og hvorledes kommer det til udtryk? Er Harboe s B aktie overvurderet Litteratur Bøger Artikler og Rapporter Bilag Balancer i analyseperioden Søren Møller Side

5 Økonomistyring, Speciale 1. Indledning Harboe Bryggerierne A/S har eksisteret i Danmark i over 100 år. Idag er ølmarkedet i Danmark et monopol med 2 andre aktører heriblandt Harboe samt en masse mikrobryggerier. Harboe har idag en markedsandel på ca. 10 % og er dermed den 3. største aktør på det danske marked. Denne opgave tager udgangspunkt Harboe Bryggerierne A/S og i det danske marked da analysen ellers vil blive for omfattende. Finanskrisen er en ofte valgt afvigelsesforklaring når dårlige resultater præsenteres. Det gælder i alt fra politik til boligmarkedet og også på øl- og læskedrikmarkedet. Finanskrisen er der ikke noget nyt og både politikere og virksomheder har haft tid til at reagere på de ændrede markedsvilkår. Finanskrisen betyder ikke nødvendigvis faldende indtjening endsige tab af værdi. Det afhænger i sidste ende af virksomhedens valg af strategi og dens eksekvering heraf. I Danmark og resten af Nordvesteuropa samt i Nordamerika er antallet af liter øl pr. person faldende 1. Det har ført til omfattende fusioner og forsøg på at opnå Economies of scale fordele. Hvorledes Harboe har ageret og med hvilken success (success = værdiforøgelse) vil jeg forsøge at stille skarpt på i denne opgave. Figur 1 The Economist, The Global Beer Industry Det ultimative formål med en fundamentalanalyse er - for et givent niveau af risiko at øge afkastet til investor. Under forudsætning af, at forkert prisfastsatte aktier over tid vil konvergere mod deres 1 The Economist, The Global Beer Industry, 2011 Søren Møller Side

6 Økonomistyring, Speciale fundamentale (eller sande) værdi kan fundamentalanalyse koges ned til at identificere aktier, der er prisfastsat højere eller lavere end deres fundamentale værdi. Den fundamentale værdi af en investering er lig nutidsværdien af dens forventede fremtidige pengestrømme diskonteret med en passende risikojusteret rate. Fundamentalanalyse er detaljeret og omkostningsfuld. Simple tilgange undgår budgettering og minimerer informationsanalyse. Men de mangler præcision 2. Der findes således 3 typer værdier: Going-concern værdien: Forudsætningen om going-concern hviler på, at virksomheden vil fortsætte sine driftsaktiviteter i det uendelige. Going-concern på en virksomhed er værdien under forudsætning af going-concern. Likvidationsværdien: I tillæg til going-concern værdien overvejer markedet imidlertidig også andre værdier. En virksomheds likvidationsværdi er dens værdi, hvis den blev likvideret og aktiverne blev solgt fra. Fair value: Den højeste af enten virksomhedens going-concern værdi eller dens likvidationsværdi er virksomhedens fair value. Såfremt markedsdeltagerne har tillid til at virksomhedens handler for at fremme ejernes interesser bør markedspriserne gennemsnitligt betragtet afspejle fair value. 2 Noter fra undervisningen i Regnskabsanalyse og Værdiansættelse Søren Møller Side

7 Økonomistyring, Speciale 2. Problemstilling 2.1 HarHarboeenkonkurrencestrategiogmatcherdendetdanske markedsuccessfuldt? Harboe operer primært i Danmark hvor der i årevis har været monopol tilstand med Carlsberg i front med ca. 60% markedsandel. Herudover er der 2 andre aktører (udover ca. 500 mikrobryggerier): Royal Unibrew 20 % og Harboe 10%. Med hvilken strategi har Harboe valgt at gribe denne markedssituation an og hvor successfulde har de været i forhold til at skabe værdi? 2.1 HarHarboeetsynligtstrategiudviklingsarbejdeoghvorledes kommerdettiludtryk? Harboe opererer i et stærkt konkurrencepræget marked under stadig udvikling og det skønnes umiddelbart at være essentielt løbende at arbejde med at optimere de strategier hvormed fremtidig værdi og konkurrencekraft skal skabes? Med andre ord er jeg interesseret i at identificerere kvantitative, bevidste, planlagte strategiske tiltag med henblik på at skabe merværdi. Et eksempel herpå kunne være en børsemmission med henblik på at opkøbe Scottish & Newcastle (ex. Carlsbergs udmelding i forbindelse med overtaget af S&N) med henblik på at indtage en markedsandel og dermed være markedsledende på det Russiske marked. 2.2 ErHarboe saktieovervurderet Harboe s B-aktie handles Ultimo 2012 til DKK 86,2 på NASDAQ OMX. Det er interressant om markedsprisen stemmer med prisen som en nærmere analyse vil indikere? 3. Afgrænsning I forbindelse med udarbejdelsen af denne afhandling, har der været forhold og faktorer, som jeg har valgt at afgrænse mig fra i forhold til relevans for indholdet og konklusionen. Det forudsættes derudover at relevante gængse modeller og analysemetoder kendes af læserne. Værdiansættelsen udarbejdes ud fra en forudsætning om at der ses bort fra al salg og produktion til udlandet, da dette vurderes, at være en for omfattende opgave i denne sammenhæng. Dog nævnes Tyskland ind imellem idet der ligger en del omsætning grænsemarkedet, også så man kan få en fornemmelse af hvor stor Harboe Bryggerierne er, og hvor stort et marked det spænder over. Søren Møller Side

8 Økonomistyring, Speciale Opgaven vil både omfatte sodavandsmarkedet og ølmarkedet da jeg ser disse to markeder som de væsentligste for Harboe Denne afhandling er dg primært om Øl. Afhandling har været noget tid under udarbejdelse, hvorfor informationsstrømmen dækker en lang periode. Værdiansættelsen vil udarbejdes med udgangspunkt i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2012 (fremover også kaldet Analyseperioden). Afhandlingen er således udarbejdet med den viden til rådighed i dag. Som skæringspunkt har jeg valgt 1. marts Oplysninger offentliggjort efter denne dato vil således ikke indgå i værdiansættelsen. 4. Metode 4.1 StrategiskAnalyse PEST-analyse PEST-analysen vil blive anvendt til at analysere de forhold, der omgiver ølbranchen og som vil kunne have en indflydelse på virksomhedens indtjeningsevne. De forhold, der analyseres i en PEST-analyse, påvirker ikke kun den aktuelle virksomhed, men hele branchen, hvilket er vigtigt at holde sig for øje. Ses der på samtlige forhold i omverdenen vil det give alt for mange informationer, hvoraf de fleste alligevel ikke vil være nyttige 3. Der udvælges derfor de aspekter i omverdenen, der menes at kunne påvirke investorernes vurdering af Harboe s indtjeningsevne samt give anledning til muligheder eller trusler i fremtiden. Påvirkningerne kan være både direkte og indirekte, og de kan være til stede lige her og nu, eller de kan komme til udtryk senere hen. Modellen vurderes derfor at være forholdsvis dynamisk PortersFiveForces Porters teori om The Five Forces er et velkendt værktøj til beskrivelse af konkurrencesituationen indenfor al industriel strategisk tankegang: Du ved at for at opnå long-term profitability, bliver du nødt til at komme med strategiske svar på konkurrence 4. Porters Five Forces bruges til at analysere virksomhedens markedsposition og Harboe s konkurrencemæssige styrke ift. leverandører, kunder, nye konkurrenter, substituerende 3 Johnson, Whittington, Scholes: Exploring Strategy, 9.th. edition, Prentice Hall, 2011, s Porter, Michael: The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Harvard Business Review, 2000 Søren Møller Side

9 Økonomistyring, Speciale produkter og konkurrencen på markedet 5. analysere: Formålet med at benytte modellen er således at Den interne rivalisering I branchen (Graden af konkurrence mellem spillerne i industrien) Adgangen til branchen (Hvor let er det at entrere industrien?) Substitutter og komplementære goder (Produkter udenfor industrien, dækker samme formål/behov) Købernes forhandlingsstyrke (Hvilken magt har køberne?) Leverandørenes forhandlingsstyrke (Hvilken magt har leverandørerne?) Analysere attraktiviteten af en industri (Monopol, Oligopol, Hypercompetitive, Perfekt konkurrence) Vurdere profitabiliteten i en branche. Identificere muligheder (opportunities) og trusler (threats) Blandt fordele og ulemper ved denne model kan nævnes: At det kan være svært at identificere den rette industri & de fleste industrier er dynamiske At modellen antager et for generelt perspektiv Produktlivscyklusmodellen Sammenkædet med Porters Five Forces retter Industry Life Cycle modellen fokus på markedets vækstpotentiale samt understreger behovet dynamisk analyse for at modsvare en industris eventuelle selvtilfredshed og langsomme/manglende svar på ny konkurrence. 6 Modelllen karakteriserer en given industri indenfor 5 stadier af modenhed og sammenkæder strategiske svar herpå udfra Porter s Five Forces. Blandt fordele og ulemper ved denne model kan nævnes: PLC - Giver en god forklaring på hvorfor konkurrencesituationen er som den er Strategiske grupper Identificerer & Simplificerer forskellene på konkurrenterne 4.2 Regnskabsanalyse Procedure for regnskabsanalyse 7 : 1. Reformuler egenkapitalopgørelsen på clean surplus basis 2. Reformuler balancen for at skelne mellem drifts- og finansielle aktiver og forpligtelser. 5 Johnson, Whittington, Scholes: Exploring Strategy, 9.th. edition, Prentice Hall, 2011, s Johnson, Whittington, Scholes: Exploring Strategy, 9.th. edition, Prentice Hall, 2011, s Noter fra undervisningen i Regnskabsanalyse og Værdiansættelse Søren Møller Side

10 Økonomistyring, Speciale 3. Reformuler resultatopgørelsen på clean surplus basis og skeln mellem overskud fra drift og finansiering 4. Sammenlign reformulerede balancer og resultatopgørelser med tilsvarende for sammenlignede virksomheder samt over tid (common size og trendanalyse). 5. Foretag en analyse af egenkapitalforrentningen ved den tilpassede Dupont model 6. Foretag en vækstanalyse Niveau 1: Dekomponering af ROCE, i RNOA Niveau 2: Dekomponering til ATO og PM Sammenhæng mellem konkurrenceforhold og OG/AOH Niveau 3: Yderligere dekomponering af ATO og PM drivere Søren Møller Side10

11 Økonomistyring, Speciale Strukturen inddeler værdidriverne i 3 analyseniveauer, hvor analyse på et lavere niveau er hægtet sammen med de overliggende analyseniveauer. ROCE afhænger af udviklingen i RNOA, der måler, hvor profitabelt virksomheden er i stand til at udnytte de ressourcer (nettodriftsaktiver), den har til rådighed. Jo bedre udnyttelse desto større bliver RNOA og dermed ejerens afkast i form af ROCE. ROIC niveau 1 ROIC (return on invested capital) beregnes som driftsoverskud (DO) divideret med netto driftsaktiver (NDA). ROIC kan dekomponeres på niveau 2 til OG og AOH. FGEAR niveau 1 FGEAR beregnes som netto finansielle forpligtelser (NFF) divideret med egenkapitalen (EK). FGEAR måler forholdet mellem de to finansieringskilder (NFF og EK) og deres virkninger for ROE på grundlag af: 1. afkast på nettodriftsaktiver (ROIC = DO/NDA) 2. finansiel gearing (FGEAR = NFF/EK) 3. forskellen mellem ROIC og r (SPREAD), hvor r = NFO/NFF SPREAD niveau 1 SPREAD beregnes som ROIC r, hvor r beregnes som NFO/gns. NFF. Hvis en virksomhed har positiv SPREAD, siges den at have en positiv gearing, da ROIC er gearet op til at afkaste en højere ROE. Modsat benævnes et negativt SPREAD som negativ gearing, fordi ROE forringes i forhold til ROIC. ROIC niveau 2 ROIC kan dekomponeres på niveau 2 i to underliggende drivers: Overskudsgraden (OG) o Overskudsgraden måler overskuddet for en krones salg fra virksomhedens driftsaktivitet Søren Møller Side11

12 Økonomistyring, Speciale o Overskudsgraden beregnes som driftsoverskuddet (efter skat) divideret med nettoomsætningen. Nettoaktiverens omsætningshastighed (AOH) o AOH måler salget pr. krone, der er investeret i nettodriftsaktiver. o AOH beregnes som nettoomsætningen divideret med netto driftsaktiver. OG niveau 3 På niveau 3 kan overskudsgraden dekomponeres på følgende vis: overskudsgrad v. salg overskudsgrad v. andet Overskud v. andet omfatter for eksempel andre driftsindtægter / omkostninger, indtægter fra ass. virksomheder, udbytter m.v. AOH niveau 3 Nettoaktivernes underliggende drivers. Netto driftsaktiver udgøres af mange individuelle poster. Der kan derfor foretages en dekomponering i omsætningshastigheder for de individuelle driftsaktiver og driftsforpligtelser: im-/materielle anlægsaktiver varelager varedebitorer/kreditorer hensættelser 4.3 Budget Den værdi som en virksomhed skaber for sine ejere er et resultat af komplekse relationer mellem drifts- investering og finansieringsaktiviteterne. For at kunne foretage et skøn af den fremtidige værdiskabelse er det derfor nødvendigt at budgettere disse aktiviteter, hvilket sker på grundlag af de underliggende ikke-finansielle værdidrivere (økonomiske faktorer). Aktiviteterne budgetteres på basis af resultatopgørelser og balancer 8. Budgetperioden begynder med det nuværende regnskabsår og løber frem til det tidspunkt hvor det ikke længere er meningsfuldt for en at lave forecast frem for at forudsætte, at regnskabsposterne i 8 Noter fra undervisningen i Regnskabsanalyse og Værdiansættelse Søren Møller Side12

13 Økonomistyring, Speciale proforma opgørelserne vil vokse med en konstant vækstrate. Udtrykt mere præcist skal terminalværdien begynde når forecastet møder følgende fire betingelser: 1. Væksten i salget må falde til en konstant (langsigtet) vækstrate. 2. Overskudsgraden må forblive konstant. Denne betingelse sikrer sammen med punkt 1, at driftsomkostningerne vokser med samme rate som salget. 3. Den samlede omsætningshastighed må forblive konstant. Denne betingelse sikrer sammen med punkt 1, at kerne NDA vokser med samme vækstrate som salget. 4. FGEAR må forblive konstant. Denne betingelse sikrer sammen med punkt 1 og 3, at NFF vokser med samme vækstrate som salget. Samlet vil disse 4 betingelser sikre, at alle posterne i proforma opgørelserne vil vokse med samme vækstrate som væksten i salget. Som et resultat vil værdikomponenterne vokse med en konstant rate. I realiteten vil vækstraten for salget, overskudgraden, omsætningshastigheden samt FGEAR konstant ændre sig, men pointen er, at de ikke afviger systematisk fra det konstante forudsatte forløb. Det er et estimat for terminalperioden et unbaised skøn over, hvordan disse nøgletal vil udvikle sig på lang sigt. Længden af budgetperioden afhænger af, hvor langt ud i fremtiden man med rimelighed kan forudsige variationer i de underliggende variable, før de når steady state. Dette afhænger imidlertid af branchen samt mængden af tilgængelig information til at udarbejde budgettet. I det tilfælde hvor der er tale om en virksomhed i en moden branche med et veletableret produkt, stabile efterspørgsels og produktionsteknologiske forhold, og hvor ledelsen ikke oplyser om ekspansionsplaner, er det rimeligt at antage at de nuværende finansielle værdidrivere vil forblive konstante på deres nuværende niveau. I sådanne tilfælde er der ingen budgetperiode, idet det første år udgør terminalperioden Værdiansættelse Virksomhedsværdien måler kapitalværdien af virksomhedens drift uafhængig af, hvordan virksomheden er finansieret. Fordringshaverne til virksomhedsværdien er dermed såvel ejere som långivere. Virksomhedsværdien kan estimeres på grundlag af to diskonteringsmodeller: Cash flow modellen, FCFF, tilbagediskonterer det frie cash flow som i ovennævnte FCFEmodel men før fradrag af nettopengestrømmen til långiverne. 9 Noter fra undervisningen i Regnskabsanalyse og værdiansættelse Søren Møller Side13

14 Økonomistyring, Speciale Residualindkomst-modellen tager udgangspunkt i den bogførte værdi af netto driftsaktiver (NDA) og tilbagediskonterer residualindkomsten der nu defineres som virksomhedens driftsoverskud (på totalindkomstbasis) med fradrag af kapitalomkostningerne af netto driftsaktiver (RIDO). Begge modeller fører frem til virksomhedsværdien. som diskonteringsfaktor benyttes et vejet gennemsnit af kapitalomkostningerne for finansielle forpligtelser (rentebærende gæld) og egenkapital med den planlagte langsigtede kapitalstruktur som vægte,. På det teoretiske plan fører samtlige diskonteringsmodeller til samme egenkapitalværdi. De fleste analytikere foretrækker imidlertid den indirekte metode, fordi den fokuserer på driftsaktiviteten som eneste værdidriver og ser bort fra finansieringsaktiviteten som potentiel værdidriver. I praksis vælger professionelle analytikere som regel en begrænset budgetperiode (typisk 5 til 10 år) hvor der for hvert år i budgetperioden opstilles eksplicitte forekast for det forventede salg, driftsoverskud mv. Budgetperiodens længde bør strække sig frem til det tidspunkt, hvor analytiker ikke kan udarbejde et bedre forekast end at forudsætte at alle posterne i budgettet følger en konstant vækstrate,. Perioden efter budgetperioden kaldes terminalperioden og sammenfatter analytikers skøn over budgetperioden. Værdien kaldes terminalværdien og er modsat indfrielsesbeløbet ved en obligation, en ren teoretisk konstruktion. Virksomhedsværdi = Egenkapitalværdi + værdi af finansielle forpligtelser Virksomhedsværdi benævnes også Enterprise Value (EV) Residualindkomst-modellen gør brug af forekast af residualoverskud og bogført værdi til beregning af enten egenkapitalværdi eller virksomhedsværdi. Modellen beskriver dermed værdi som en funktion af bogført værdi og residualoverskud og efterlader ikke indtrykket af at være cash flow baseret. De indre sammenhænge mellem resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse indebærer imidlertid, at modellen er konsistent med såvel de cash flow baserede modeller som dividende modellen 10. Denne opgave tager sit udgangspunkt i Residualindkomst-modellen. 10 Noter fra undervisningen i Regnskabsanalyse og Værdiansættelse Søren Møller Side14

15 Økonomistyring, Speciale 5. Virksomhedsprofil Harboes Bryggeri har hovedsæde i Skælskør, samme sted som da virksomheden blev grundlagt i I 1957 blev Harboes Bryggeri omdannet til et aktieselskab, og op gennem 1970 erne ekspanderede bryggeriet kraftigt. I 1989 blev virksomheden børsnoteret, hvilket skabte grundlag for yderligere ekspansion. Gennem de seneste årtier har Harboes Bryggeri været i konstant vækst og koncernen fremstår i dag som en attraktiv og fremsynet arbejdsplads. Lokalt og internationalt 11. Bryggerivirksomhedens vigtigste hovedmarkeder omfatter: Danmark Tyskland, herunder grænsehandel Sverige Norge Baltikum Udfordringerne på de 2 største markeder for tiden er for Danmark og Tyskland prægt af 12 : Fortsat faldende ølforbrug Læskedrikmarkedet svagt stigende tendens Forbrugerfokus igen rettet mod pris Generel tilbagegang i detailhandelen Intensiveret konkurrence i detailhandlen Discountsegmentet i fortsat vækst (Tyskland) Nye kunder (Tyskland) Søren Møller Side15

16 Økonomistyring, Speciale Figur 2-Kursudvikling Harboe B, periode: Konkurrenter 6.1 CarlsbergGruppen Carlsberg-gruppen er verdens fjerdestørste brygger. Vores omfattende portefølje har øl til enhver lejlighed og for enhver smag. Vores fl agskib, Carlsberg, er et af de bedst kendte ølmærker i verden, og Baltika, Carlsberg, Tuborg og Kronenbourg er blandt de største mærker i Europa. Derudover har vi en lang række førende ølmærker på lokale markeder. Vores forretning er primært koncentreret i Vesteuropa, Østeuropa og Asien, hvor vi har stærke markedspositioner. Resten af verden dækkes overvejende gennem eksport- elle licensaftaler 13. Carlsberg er den næststørste brygger i Vesteuropa. Regionen består hovedsageligt af modne markeder og er generelt kendetegnet ved en veletableret detailstruktur og en stærk tradition for at drikke øl på de fl este markeder. Ølforbruget er overvejende fladt eller svagt faldende. De usikre makroøkonomiske forhold har dog haft en svagt negativ effekt på forbruget og har desuden medført et skift fra on-trade- til off-tradeforbrug. Carlsbergs fokus i regionen er dobbelt: at øge markedsandelen gennem forbedret, Value Management, overlegen eksekvering, på salgssteder og promovering af internationale og lokale premium-mærker, samt at forenkle vores forretningsmodel, øge effektiviteten og fjerne omkostninger,samtidig med at vi leverer kundeservice og produkter i topklasse 14. Gruppens strategi blev revideret og opdateret i 2012 for at afspejle de seneste års ændringer i Carlsberg og i verden og for at ruste organisationen til de udfordringer og muligheder, som gruppen 13 Carlsberg Group Report 2012 S Carlsberg Group Report 2012 S. 4 Søren Møller Side16

17 Økonomistyring, Speciale står over for. Strategien viser, hvilken retning Carlsberg skal bevæge sig i, og hvordan der skal skal prioriteres, for at nå de langsigtede mål for regionerne og opfylde ambitionen om at blive den hurtigst voksende internationale bryggerigruppe RoyalUnibrew Royal Unibrew er en ledende regional aktør på en række markeder i Vest- og Østeuropa samt på de internationale markeder for maltdrikke. Og er Danmarks næststørste bryggerivirksomhed. Virksomheden ejer de danske bryggerier Albani, Faxe, Maribo Bryghus og Ceres og har desuden en række bryggerier i Letland, Liauen og Polen. Royal Unibrew markedsfører i Danmark øl fra sine fire danske bryggerier under individuelle mærker, men har derudover haft succes med at sælge det fælles mærke, Royal, som blev skabt ud fra Ceres-øllen Ceres Royal Export, da gruppens øvrige ølmærker primært solgte regionalt. Royal Unibrew indgik i 2003 en salgsaftale med det Hollandske bryggeri Heineken om at markedsføre Heineken-øl i Danmark, og man licensproducerer desuden nogle af PepsiCos læskedrikke i Danmark. I 2006 startede Royal Unibrew X-beer, der importerer udenlandske Specialøl StrategiskAnalyse Den strategiske analyse vil lede frem til de væsentligste ikke finansielle valuedrivers, som har en stor betydning for virksomheden. De er ofte også indikatorer for den fremtidige udvikling i de finansielle valuedrivers og derfor af stor betydning for prognosen af den fremtidige indtjening PEST-Analyse Politiskeforhold Et af de vigtigeste forhold på markedet for læskedrikke lige nu er afgifter. Eller udtrykt således: risici forbundet med nye og skiftende politiske og reguleringsmæssige regimer og forretningspraksis, som kan påvirke handelsvilkår 18. Der eksisterer idag en lang række lovgivningsmæssige forhold der kan udgøre en trussel for bryggeribranchen. Her er de mest væsentlige skærpede regler til både markedsføring og salg af alkohol og naturligvis afgiftsforøgelser, der kan ramme både øl og sodavandssalget. 15 Carlsberg Group Report, S. 6, Ledelsesrapport 16 Wikipedia 17 Elling, Jens O. mf.: "Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang", 3. udgave, Gjellerup, 2009, s Harboes Bryggeri, Årsrapport , s. 34 Søren Møller Side17

18 Økonomistyring, Speciale Ydermere er en risiko som ændring af aldersgrænsen for køb af alkohol, som kunne gøre sig gældende i samfundet på to måder. Den første vedrører detailhandelen, hvor aldersgrænsen i Danmark er 16 år. Ændres denne kan det påvirke salget i detailhandelen. Den anden mulighed for en ændring i aldersgrænsen er omkring udskænkningsloven. Denne kan man fx ændre fra den nuværende grænse som siger 18 år til fx 21 år. Dette vil kunne betyde væsentlige ændringer i markedet. Salget på beværtningerne vil falde, da en del af deres målgruppe fjernes Økonomiskeforhold Uanset forskellige scenarier om afslutning af finanskrisen indenfor en given årrække er det evident at det har påvirket branchen ligesom så mange andre og vil have en indvirkning på afsætningen og ligeledes indtjeningen for bryggeribranchen. Dette til trods for, at øl og læskedrikke normalt ikke påvirkes i samme grad som andre produkter. Det har under den nuværende krise vist sig, at heller ikke øl- og sodavandssalget kan forblive upåvirket Socialeforhold Øl-branchen i Danmark går en række udfordringer i møde som følge af en faldende interesse for øl, delvist grundet et øget helbredsfokus og en øget indsats fra helbredsstyrelsen om at sænke det høje alkoholforbrug i Danmark. Samme trend for helbredsfokus ses i resten af Europa, sågår Rusland. Et øget helbredsfokus rammer således ikke kun ølmarkedet, men også dele af læskedriksegmentet. Branchen står overfor demografiske udfordringer, da den storforbrugende gruppe unge bliver mindre og generelt også har en faldende interesse for øl. Ydermere ser man en tendens til, at flere vælger light produkter. Og der kommer også flere til af slagsen. Også på ølmarkedet ser man light produkter nu, og der er stadig samme alkoholindhold som i de almindelige øl Teknologiskeforhold Forskning På den teknologiske front er der flere faktorer som kan medvirke til at reducere produktionstiden samt ligeledes produktionsomkostningerne. Primært en effektivisering af den komplekse og tidskrævende brygningsproces samt nedbringelse af råvareomkostningerne der vurderes mest væsentlige. Effektiviseringen vil i fremtiden delvist bestå af procesoptimering, men også anvendelsen af enzymer, som gør produktionen nemmere, billigere, hurtigere og mere stabil. Søren Møller Side18

19 Økonomistyring, Speciale Harboe vil fortsat undersøge mulighederne for at skabe en klimaresistent byg, som kan nedbringe transportomkostningerne og vandforbruget. Brugen af alternative råvarer, som kan reducere energiforbruget, vil også blive undersøgt. Forskning inden for produktion af energi fra biprodukter vil blive styrket gennem oprettelsen af et pilotanlæg til energiproduktion. Som produkt bliver øl formentlig aldrig forældet, men det gør metoderne til forarbejdning og produktion. Produktion af øl var tidligere et manuelt håndværk, men er nu blevet et næsten fuldt ud automatiseret industrielt masseproduceret produkt. De fleste store bryggeriers omkostningsminimeringsstrategi, er baseret på nøje at følge med i den teknologiske udvikling, for at minimere den gennemsnitlige stk. pris pr. producerede liter øl. På trods af ovenstående hersker der dog på nuværende tidspunkt tvivl om potentialet i eksempelvis enzymer, genteknologi og mikroorganismer Samletvurdering Man forventes i Harboe at udfordres på høje omkostninger til råvarer og begrænsede muligheder for at overføre disse på salgspriserne vil imidlertid fortsætte med at sætte indtjeningsmarginerne under pres i det kommende regnskabsår 19. Ydermere må det forventes at branchen går store udfordringer i møde, især på kort sigt. Det gælder i særdeleshed på afsætningssiden grundet ændringer i forbrugsmønstrene, den nuværende generelle økonomiske situation samt lovgivningsmæssige tiltag, der alt sammen kan være begrænsende for efterspørgslen. Ud fra ovenstående vurderer jeg at den fremtidige indtjening i høj grad vil være påvirket af, hvorledes Harboe vælger at imødekomme ændringer fra de politiske, teknologiske og lovmæssige faktorer. Harboe s fremtid vil således være påvirket af deres evne til at være med i front i samme tempo, som teknologien ændrer sig. Dette kræver, at selskabet tænker radikalt og innovativt. 19 Harboe s Bryggeri, ledelsesberetning, Årsrapport , s. 15 Søren Møller Side19

20 Økonomistyring, Speciale 7.2 PortersFiveForces Porter Analysen består af fem faktorer, der tilsammen giver en grundlæggende indikation af, hvor attraktiv branchen er, og hvilket potentiale branchen har i fremtiden. Modellen giver ledelsen mulighed for at undersøge konkurrenceintensiteten i branchen samt at give et indblik i påvirkningen af branchen fra udefrakommende faktorer, herunder leverandører, aftagere, potentielle indtrængere/konkurrenter og substituerende produkter. Formålet med denne model er derfor at anvende denne viden til at udvikle konkurrencemæssige fordele med henblik på at besejre sine rivaler. Figur 3 - Porters Five Forces, Harvard Business Review, RivaliseringØl-branchen Ifølge Bryggeriforeningen i Danmark er konkurrencen imellem bryggerierne sund og hård 20. Det er dog værd at bemærke at Danmark har monopol-marked. Og at Carlsberg er den altoverskyggende leverandør af øl. Denne tilstand er ikke sund for prisdannelsen. Og Harboe vurderer ligeledes selv om 20 Søren Møller Side20

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK 2842011 HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK VÆRDIANSÆTTELSE AF Forår 2011 1 Indhold Bilag 1 Reformulering

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S

Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S HD Finansiering Copenhagen Business School Hovedopgave efterår 2011 Stratetisk analyse og værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Afleveringsdato: 1. november 2011 Vejleder: Udarbejdet af: Claus Bajlum

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Regnskabsanalyse og værdiansættelse

Regnskabsanalyse og værdiansættelse Regnskabsanalyse og værdiansættelse Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang Ole Sørensen Gjellerup Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 2017 Ole Sørensen og Gjellerup

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S

Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S Cand.merc.fir.-studiet Institut for finansiering og regnskab Kandidatafhandling Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg A/S Udarbejdet af Christian H. K. Pedersen Vejleder: Jacob Gruelund

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S Årsrapport 24 17. marts 25 1 Overblik Om virksomheden Næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien Skandinaviens største eksportør af øl 2. medarbejdere Over 13. aktionærer Om produkterne Ceres er et

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab?

Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? Finansielle nøgletal - hvordan anvendes nøgletal til at give et overblik over den økonomiske udvikling i et selskab? v./ Jens Houe Thomsen Senioraktieanalytiker Jyske Bank DIRF 22. maj 2012 Agenda Hvorfor

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere