REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset."

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar Analyserapport Håndtering af STU i Rebild Kommune Projekt Jobstrategi Offentlig-privat partnerskabsaftale Orientering marts Underskriftsside 54 41

3 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2012 J.nr.: P22. Sagsnr.: 11/255 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Opfølgning måltal og ugens tal Sygedagpenge Siden årsskiftet har antallet af sygedagpengesager været jævnt faldende. Ved udgangen af februar 2012 var der 403 løbende sygedagpengesager mod et gennemsnit på 421 i første kvartal Trods faldende sagsantal har niveauet for antal sager over 26 uger været forholdsvis højt. Ved udgangen af januar 2012 var der 171 sager over 26 ugers varighed mod et gennemsnit på 131 sager i første kvartal Dog er antallet af sager med mere end 26 ugers varighed faldet til 148 sager ved udgangen af februar Aktiveringsgraden for personer med varighed 9 52 uger har været faldende i løbet af februar 2012, hvor det specielt er delvise raskmeldinger som er faldet. Der er et mål om, at der skal afsluttes 65 sager pr. måned. I februar 2012 er der afsluttet 73 sager. I februar er det specielt Aktiv Indsats, der har lukket mange sager. De har et måltal på 20 afsluttede sager pr. måned, men har afsluttet 27 i februar Samlet er der lukket gennemsnitlig 74 sager i årets første to måneder. Ledighedsydelse Måltallet for 2012 er afslutning af 6 sager pr. måned. Der er i 2012 afsluttet 13 sager, så gennemsnitligt opfyldes målsætningen. Der er fortsat en stigning i antallet af borgere på ledighedsydelse. Ved udgangen af februar 2012 var der 115 løbende sager mod et gennemsnit på 91 sager i 1. kvartal Kontanthjælp Udviklingen i antallet af kontanthjælpssager variere en del på de enkelte uger. Ved udgangen af januar 2012 var antallet 339 og ved udgangen af februar 2012 var det steget til 349 personer. Bare fra uge 8 til uge 9 var antallet steget med 9 personer netto. Stigningen er både for sager under og over 30 år. Dog fastholdes et højt aktiveringsniveau. I 2012 har aktiveringsgraden svaret til, at der altid er minimum 50 % af kontanthjælpsmodtagerne, som er i aktiveringstilbud. Ved udgangen af februar var 23,8 % i virksomheds- eller uddannelsesrettet aktivering. Samlet aktiveringsgrad var 51,9 %. I februar blev der afsluttet 22 personer fra kontanthjælp heraf 10 i Ungeindsats. Dagpenge Af systemmæssige årsager kan der ikke indhentes data for uge

4 I uge 8 var der 899 forsikrede ledige i Rebild Kommune. Antallet er 19 personer lavere end gennemsnitlig for 1. kvartal 2011, men højere end 4. kvartal Der er lavet måltal for 2012 på etablering af jobrotation og løntilskud på henholdsvis 100 og 200 for hele året. Der er i årets to første måneder etableret 24 jobrotationsforløb og 21 løntilskudsforløb. Ungeindsats måler endvidere på, hvor mange dagpengesager der lukkes. Målgruppen er unge under 30 år uden uddannelse. Der er sat måltal på 6 pr. måned og i januar 2012 blev der afsluttet 9 sager og i februar sager. Nedenstående graf viser udviklingen i bruttoledigheden, hvilket svarer til ledige inkl. personer i aktive tilbud. Rebild Kommune havde både i december 2009 og december 2010 en bruttoledighed på 5,4 %. I december 2011 er den faldet til 4,5 %. Rebild Kommune har i hele perioden haft en lavere ledighed end resten af Nordjylland. I 2009 og 2010 lå Rebild Kommune over landsgennemsnittet, men denne har i 2011 været svagt stigende, hvor Rebild Kommune har oplevet fald, så der ved årets udgang 2011 var en bruttoledighed på 4,5 % mod landsgennemsnittet på 4,8 %. Kilde: Jobindsats. Bruttoledighed fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser 43

5 Indstilling: Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning Åben Ugens tal feb 2012.pdf Åben Måltal total feb pdf 44

6 2. Analyserapport 2012 J.nr.: K07. Sagsnr.: 12/2722 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Beskæftigelsesråd og -region Nordjylland har udgivet den årlige analyserapport, som præsenterer de væsentligste udfordringer og muligheder på det nordjyske arbejdsmarked i de kommende år. I analysen vises udviklingen på relevante områder inden for erhvervs- og beskæftigelsesområdet og konkluderer følgende udfordringer i overskrifter: Der er stadig mange jobåbninger Arbejdsstyrken skal have de rette kompetencer De kortuddannedes kompetencer skal styrkes Mange modtager offentlig forsørgelse Arbejdskraftreserven og langtidsledigheden er steget Tilgangen til permanente forsørgelsesydelser skal nedbringes De unge skal i uddannelse eller arbejde Arbejdsmarkedet har brug for ikke-vestlige borgere Vi skal bruge den viden, vi har Analyserapporten kan læses på Beskæftigelsesregionens hjemmeside: aspx Rapporten udsendes til et med dagsordenen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Indstilling: Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning Arbejdsmarkedsstyrelsens Analyserapport januar vedlægges til AMU Beslutning i den : Taget til efterretning. 45

7 Åben Analyserapport-2012.pdf 46

8 3. Håndtering af STU i Rebild Kommune J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 08/7357 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Håndtering af STU (særlig tilrettelagt uddannelse) i Rebild Kommune Center Arbejdsmarked (CA) har i samarbejde med Center Familie & Handicap (CFH) beskrevet procedurerne for vurderinger og afgørelser i sager om STU. STU dækker over særlig tilrettelagt uddannelse til en mindre gruppe af yngre borgere i Rebild Kommune. Fælles for målgruppen er at de ofte har sager i flere centre, hvorfor koordinering er afgørende for en smidig sagsbehandling. De konkrete aftaler er beskrevet i vedhæftede bilag. Generelt er der lavet følgende aftaler: Der afholdes årligt to bevillingsmøder. Mødet er delt op i to elementer: 1. Der laves målgruppevurdering af borgere. Såfremt borgeren vurderes at være omfattet af målgruppen arbejdes der efterfølgende på at finde konkrete tilbud der kan imødekomme behovet for STU. 2. Der træffes afgørelser i sager om tilbud til STU. Baggrunden for opdelingen er, at sikre en tidlig forventningsafstemning i sagerne, således der ikke arbejdes med at finde konkrete tilbud til borgere, der ikke er omfattet af målgruppen. På mødet deltager repræsentanter fra både CFH og CA, herunder UU som laver den konkrete uddannelsesplan. Aktuelt er der ca. 25 aktive STU-forløb i gang i Rebild Kommune, og der forventes årligt at træffes afgørelse i 5-7 sager. Det er målet for samarbejdet at udvikle fleksible og lokale STU-løsninger. I den forbindelse kan lokale bo- og uddannelsestilbud tænkes ind. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Budgettet til STU er placeret i CA, herunder evt. kørsel. Udgifter til bodelen afholdes af CFH. Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af den beskrevne sagsgang. Indstilling: Forvaltningen indstiller at orientering om håndtering af STU i Rebild Kommune tages til efterretning 47

9 Bilag udsendes med dagsorden til AMU Beslutning i den : Taget til efterretning Åben Intern procedure for STU marts

10 4. Projekt Jobstrategi J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 12/2950 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Aalborg Universitet og Væksthus Nordjylland har henvendt sig til Rebild Kommune med ønske om samarbejde omkring Projekt Jobstrategi med henblik på at fastholde højtuddannet arbejdskraft i Nordjylland. Projekt Jobstrategi er finansieret af EU s socialfond og løber i 3 år frem til 31. juli Der indgår 3 delelementer i projektet: 1. For virksomhederne en forstærket indsats overfor virksomhederne for at udbrede kendskabet til akademisk arbejdskraft og de forskellige tilskudsordninger. 2. For studerende en forstærket indsats for at forberede de studerende til arbejdsmarkedet via information om erhvervslivet og jobmulighederne i Nordjylland 3. For nyledige en forstærket indsats via tilbud om kompetenceafklaring og målrettet jobsøgning Universitet ønsker at indgå samarbejde med Rebild Kommune omkring den virksomhedsrettede indsats, hvor Rebild Kommune står for den opsøgende virksomhedskontakt. Succeskriterier for projektet er opsat ud fra minimumsmål i forhold til Rebilds andel i regionen og EU s finansieringsmodel og indebærer som minimum 6 årlige virksomhedsbesøg, 1 jobmatch og oprettelse af 3 projekter/praktikforløb for højtuddannede. Målene forventes som minimum opfyldt via at tværgående samarbejde internt i Rebild Kommune mellem jobcenteret, erhvervskontoret og Fællescenter HR og Projekt, hvor en arbejdsgruppe vil konkretisere og planlægge lokale initiativer, se idéskitse i bilag. Jobcenter Rebild vil endvidere indarbejde og videreformidle projektindholdet i forhold til det eksisterende virksomhedssamarbejde, hvor der allerede er fokus på ledige med længerevarende uddannelse eftersom der ikke længere er lovmæssigt krav om at anden aktør skal varetage jobformidling for denne målgruppe og jobcenteret derfor har hjemtaget opgaven. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Rebild Kommune finansierer de lokale initiativer i den virksomhedsrettede indsats, primært vedrørende medarbejderressourcer. Projektet bidrager med medfinansiering inden for projektets ramme, f.eks. markedsføring, jf. bilag. Beskæftigelsesregion Nordjylland vil blive kontaktet med henblik på inddragelse i projektet og evt. medfinansiering. 49

11 Indstilling: Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning Åben Projekt Jobstrategi samarbejdsaftale Rebild.docx 50

12 5. Offentlig-privat partnerskabsaftale J.nr.: P27. Sagsnr.: 12/2951 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Offentligt-privat partnerskab mellem PensionDanmark, Quick Care og Center Arbejdsmarked, Rebild Kommune Center Arbejdsmarked er, via samarbejdspartner Quick Care (QC), blevet kontaktet af Pension Danmark(PD) med henblik på at undersøge mulighederne for et offentligt-privat partnerskab. Pension Danmark repræsenterer medlemmer inden for et bredt spekter af fagområder, som eksempelvis tømrer, medarbejdere i fiskeindustrien, taxichauffører, anlægsgartnere. Pension Danmark ønsker, i samarbejde med Center Arbejdsmarked og Quick Care at etablere et tværfagligt samarbejde til gavn for PDs medlemmerne. Næsten PD-medlemmer får hvert år tilkendt førtidspension og PD har konstateret, at der er store forskelle mellem kommunerne i forhold til antallet af tilkendelser. PD har beregnet at hvis alle kommuner i Danmark lå på niveau med de 20 % af kommunerne, som er bedst til at fastholde borgerne på arbejdsmarkedet, ville dette forebygge førtidspension blandt PD s medlemmer med ca. en tredjedel. På tilsvarende vis oplever Rebild Kommune at indsatsen ift risikogrupper kan forstærkes og udvikles således at langvarig sygdom og dermed risikoen for flere borgere på fleksjob eller førtidspension forebygges. Ønsket er derfor, via en helhedsorienteret og koordineret samarbejdsindsats mellem PD, QC og CA, at opnå en best practice-model. En model, som PD efterfølgende kan udbrede til andre kommuner og som CA kan udbrede til andre pensionsselskaber. Endelig vil QC få muligheden for at udvikle et nyt tilbud til andre jobcentre. Centrale elementer i PDs tilbud er eksempelvis: Hurtig Diagnose, sundhedsordning ubegrænset antal behandlinger hos fysio- og zoneterapeut, kiropraktor og massør samt telefonrådgivning vedr. psykologhjælp og misbrugsrådgivning. Omdrejningspunktet for samarbejdet skal være en fælles koordinering af sygedagpengesager, hvor der statistisk set er en øget risiko for afslutning til førtidspension. Hensigten er, at udvide CA s redskabsvifte på sygedagpengeområdet til også at indbefatte QC s tilbud og PD s forsikringsordning, således at der opnås en målrettet og koordineret indsats med fokus på tidlig forebyggelse, hurtigere diagnosticering, samt opkvalificering og afklaring. Tids- og handleplan, marts/april 2012 Jobcenter Rebilds analyse af FØP sager evalueres og implementeres Viden fra PD omkring konkrete virksomheders rolle evalueres og implementeres Udformning af projektdesign, succeskriterier og effektmåling Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelse for projektet 51

13 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: På kort sigt forventes ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Evt. et besparelsespotentiale på længere sigt. Indstilling: Forvaltningen indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. 52

14 6. Orientering marts 2012 J.nr.: A00. Sagsnr.: 12/35 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Forvaltningen orienterer om: Kommende sager til AMU Status projekt for ressourcesvage familier Beskæftigelsesregion Nordjylland - Den nordjyske arbejdsstyrke 2011 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indstilling: Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Beskæftigelsesregion Nordjylland - Den nordjyske arbejdsstyrke vedlægges til AMU Beslutning i den : Taget til efterretning Åben Kommende sager til AMU 53

15 Underskriftsside Klaus Anker Hansen - Formand Morten Lem - Medlem Søren Konnerup - Medlem Axel Rene Aubertin - Medlem Mogens Schou Andersen - Næstformand 54

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Søren Konnerup Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo november

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere