Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2016"

Transkript

1 Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2016 Ansøgningsskemaet skal bruges ved ansøgning om midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Under ansøgningsskemaets forskellige punkter findes vejledninger skrevet i kursiv. Disse vejledninger er ment som en hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, og de skal slettes efterhånden, som skemaet udfyldes. Det vejledende omfang af en udfyldt ansøgning er 5-10 sider. Til brug for udarbejdelsen af ansøgningen henvises til Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan samt Uddannelsesbarometer 2015, der kan findes via hjemmesiden: Det udfyldte skema med relevante bilag sendes elektronisk til: Specificeret budget skal medsendes som bilag, ved at anvende den budget- og regnskabsskabelon som findes på Et første men dog kvalificeret bud på en forandringsteori (se pkt. 4f) skal ligeledes vedlægges som bilag. Evt. anden relevant dokumentation kan ligeledes vedlægges som bilag. Hvis der er spørgsmål til skemaet, er I altid velkomne til at kontakte uddannelsesteamet, Region Syddanmark. Kontaktinformation findes ligeledes på 1. Generelle informationer Projektnavn Totalt budget Karrierelæring på tværs ,- kr. Ansøgt beløb Projektperiode start/slut 1. august 2016 til 30. juni Ansøger Ansøgers navn Adresse EUC Lillebælt Teknikervej 2, 7000 Fredericia Pengeinstitut CVR-nummer Middelfart Sparekasse Kontaktperson(er) Telefonnummer Regnskabsansvarlig Anders Ladegaard, Hugo Nielsen, Anders Ladegaard 1

2 3. Projektbeskrivelse 3.a. Kort resumé af projektet (max. 12 linjer) Med afsæt i en tværinstitutionel styrings- og læringsplatform planlægges, gennemføres og evalueres intensive læringsforløb på tværs af grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder. Omdrejningspunktet er karrierelæring, karrierekompetencer og motivationsformer. Elevernes motivation for skole og læring dykker i udskolingsforløbet og det giver et dårligt afsæt for en god start på en ungdomsuddannelse. Projektet vil gennem intensive læringsforløb på tværs knække kurven, sådan at eleverne via forløbene udarbejder konkrete og meningsfulde mål for dem selv, som er knyttet til bestemte motivationsformer og klare mål for valg af ungdomsuddannelse. Samtidig vil den tværinstitutionelle læringsplatform for de professionelle være et kompetenceløft for lærerne i grundskolen, idet de lærer at planlægge og gennemføre en undervisning, som introducerer eleverne til de læringsformer, som er karakteristiske for især erhvervsuddannelser. Endelig vil inddragelsen af lokale virksomheder bidrage positivt til planlægningen af en anvendelsesorienteret undervisning, hvor elever og lærere får erfaringer med de mange muligheder og krav, der er i erhvervslivet og derefter kan knytte disse til læring, undervisning og personlige mål. 3.b. Formål Overordnet er formålet at tage hånd om følgende problemstillinger: EVA s rapport som dokumenterer at lærerne i grundskolen i meget ringe grad er i stand til at gennemføre en undervisning, som forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse. CEFU s rapport som dokumenterer at der er 5 motivationsorienteringer, som der skal arbejdes med, hvis vi skal knække motivationskurven i udskolingen: mestringsmotivation, præstationsmotivation, relationsmotivation, vidensmotivation og involveringsmotivation. CEFU s rapport som dokumenterer, at især mellemgruppen (karakterniveau 4,0-7,9) har meget svært ved at vælge ungdomsuddannelse og derfor tager det automatiske valg gymnasiet. Ministeriet nylige udspil til en styrket undervisning i udskolingen, hvor man konstaterer, at man i udskolingen har svært ved etablere virkningsfulde læringsformer, som rykker på elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer. I udspillet peges blandt andet på karrierelæring og motivation, som væsentlige faktorer. På det mere konkrete plan vil vi adressere ovenstående udfordringer ved: At lærerne i grundskolen bliver i stand til at gennemføre en undervisning, som forbereder eleverne til ungdomsuddannelserne og motiverer eleverne i denne retning. 2

3 At de 5 motivationsretninger bliver et indarbejdet og produktivt værktøj i udskolingen, overgangen til ungdomsuddannelse og gennemførsel af ungdomsuddannelse. At karrierelæring og karrierekompetencer bliver omdrejningspunktet i det tværsektorielle arbejde og at begreberne implementeres i både vejledningen, de intensive læringsforløb, det timeløse emne Uddannelse og Job og den almindelige undervisning. At relationsmotivationen faciliteres i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse for udvalgte elever via elevguider. At det tværsektorielle samarbejde effektiviseres, styres og koordineres, således at der frigives flere ressourcer til elevrettede aktiviteter og læringsforløb. 3.c. Projektets leverancer En model for hvordan man på tværs af kommuner, grundskoler, ungdomsuddannelser, UU og virksomheder kan etablere en styrings- og læringsplatform, som kan håndtere forskellige målgrupper og forskellige indsatser uden at der skal startes forfra hver gang. Erfaringerne fra blandt andet Mobication og Hands On er, at der anvendes betydelige ressourcer på at etablere og vedligeholde tværinstitutionelle samarbejder og at disse samarbejder løbende forgår og nye opstår. Alt for mange ressourcer går tabt i disse processer og det går i sidste ende ud over eleverne, deres læring og motivation. Læringsplatformen vil være en permanent base som kan styre, koordinere og udvikle, samt opsuge nye ideer og initiativer og effektivt sætte dem i drift. En række eksemplariske intensive læringsforløb for både hele klasser og udvalgte målgrupper på tværs. En række eksemplariske læringsforløb, som forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse. En klar til ungdomsuddannelsespædagogik og didaktik, som kan implementeres i udskolingen. Konkrete didaktiske og pædagogiske værktøjer og greb hvor de 5 motivationsretninger sættes i spil i undervisningen. Et færdigt koncept for uddannelse af og styring af elevguider på ungdomsuddannelserne En tværinstitutionel og progressionsopbygget karrierelæringstrappe fra 0. klasse til gennemført ungdomsuddannelse. 3.d. Projektets målgruppe og omfang. Projektets primære målgruppe er elever i udskolingen fordelt i tre undergrupper samt deres lærere: 1.a. De elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. kl. For denne gruppe vil der blive arbejdet med læringsforløb på tværs.af skoler. 1.b. Midtergruppen af elever, der har et karaktergennemsnit mellem 4-7,9 Denne gruppe er så stor, at vi her vælger at arbejde med klassebaserede læringsforløb. 3

4 1.c. De særligt talentfulde og/eller teknisk interesserede elever, der oplever at bliver skolemætte og demotiverede. For denne gruppe vi der blive arbejdet med lærings- og talentforløb på tværs af skoler. 1.d.: Udskolingslærere i folkeskoler i Fredericia og Middelfart Kommuner Her vil vi etablere miniteams på de enkelte skoler, som gradvist øges i antal lærere som projektperioden skrider frem. Det er vigtigt, at lærernes kompetenceløft implementeres i et netværk på egen skole, sådan at udviklingen fortsætter her og spreder sig. Derudover er projektet rettet mod projektets samarbejdspartnere: Undervisere og vejledere på ungdomsuddannelser i Fredericia og Middelfart Kommuner og vejledere i UU-Lillebælt 25 undervisere fra ungdomsuddannelser 20 virksomheder 75 lærere fra grundskolerne i Fredericia og Middelfart 9 UU vejledere 30 studerende fra ungdomsuddannelser (elevguider) 2-3 undervisere fra Fredericia Maskinmesterskole Ca udskolingselever fra klasse 3.e. Tidsplan for projektet Ca. 15 ledere og direktører fra ungdomsuddannelser, kommuner og UU. Angiv de vigtigste milepæle i projektet opdelt på halvår. Det skal bemærkes, at der med halvår forstås perioden fra henholdsvis 1. januar 30. juni og perioden 1. juli 31. december. Det skal være tydeligt, hvornår der er tale om henholdsvis udviklings-, afprøvnings-, og implementeringsaktiviteter. 1. halvår (efterår 2016) Udviklingsaktivitet: Etablering af den tværsektorielle styrings- og læringsplatform. Implementeringsaktivitet: Identificering af og aftale om, hvilke områder og ressourcer, der kan sættes i spil når indsatsen skal forankres. 2. halvår (forår 2017) Udviklingsaktivitet: Uddannelse af elevguider. Planlægning af intensive læringsforløb målrettet 8. årgang. Afprøvningsaktivitet: Gennemførsel af intensive læringsforløb målrettet 8. årgang. Implementeringsaktivitet: Samarbejdsaftale med virksomheder. 3. halvår (efterår 2017) Udviklingsaktivitet: Planlægning af intensive læringsforløb målrettet 7. og 9. årgang. Afprøvningsaktivitet: Forsøg med elevguider. Gennemførsel af intensive læ- 4

5 ringsforløb målrettet 7. og 9. årgang. Implementeringsaktivitet: Eksemplariske forløb deles ud i de etablerede teams. 4. halvår (forår 2018) Udviklingsaktivitet: Planlægning af nye intensive læringsforløb, som integrerer læringen fra 2. og 3. halvår. Nye elevguider uddannes. Koncept for opfølgende vejledningsforløb på ungdomsuddannelserne udvikles. Afprøvningsaktivitet: Afprøvning af nye intensive læringsforløb, som integrerer læringen fra 2. og 3. halvår. Implementeringsaktivitet: De nye teams på grundskolerne medtages i kommende skoleårs planlægning på de involverede skoler. Statusmøde med direktører, rektorer, uddannelseschefer og skolechefer om implementerings- og forankringsplan på baggrund af erfaringer med styrings- og læringsplatformen hidtidigt i projektet. 5. halvår (efterår 2018) Udviklingsaktivitet: Intensive læringsforløb tænkes ind i de kommunale 10. klasser. Afprøvningsaktivitet: Intensive læringsforløb afprøves i 10. klasse og nye forløb afprøves for elever i 9. klasse. Elevguider kører på ungdomsuddannelserne. Opfølgende vejledningsforløb på ungdomsuddannelserne for udvalgte unge prøves af. Implementeringsaktivitet: Implementerings- og forankringsplan vedtages på lederniveau. 6. halvår(forår 2019) Udviklingsaktivitet: Der udvikles en samlet konceptbeskrivelse om karrierelæring. Karrierekompetencer, karrieretrappen 0- klasse til endt ungdomsuddannelse, hvordan man arbejder med motivationsretninger og koncept med elevguider. Afprøvningsaktivitet: Slutkonference hvor ideer, erfaringer og koncepter videregives til alle med interesse. Implementeringsaktivitet: Rektorer, uddannelseschefer og direktører udarbejder og underskriver den endelige forankringsaftale. 4. Krav og kriterier for støtte fra Uddannelsespuljen 4.a. Udviklingsprojekt Der er tale om et udviklingsprojekt, fordi karrierelæring, karrierekompetencer og motivationsretninger er begreber som hænger i luften uden at der nogen steder er taget greb om dem i form af udviklingsarbejde og implementering. Endvidere er der tale om udvikling af en tværsektoriel platform, som ikke er set nogle ste- 5

6 der før. Endelig er der tale om at se på overskrifter og forventninger i de seneste års reformer med ét blik på tværs af sektoren, sådan at vi bryder med den fragmentering, som der ofte er tale om når reformer implementeres i sektorer hver for sig. 4.b Anvend viden Projektet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale og Regionsrådets handlingsplan ved at arbejde aktivt for at: Viden og erfaringer skal anvendes. I projektet trækkes der bl.a. på erfaringer fra Hands On og Mobication samt intensive vejledningsforløb. Derudover er selve projektets fundament: Karrierelæring, karrierekompetencer og motivationsorienteringer valgt, fordi netop disse tre begreber anbefales af forskellige forskere for at styrke de unges personlige, sociale og faglige forudsætninger for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Se bilag 1 og bilag 3 for opsummering af projektets referenceramme. De unges forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse skal styrkes. Med de intensive læringsforløb, kompetenceudviklingen blandt lærerne i udskolingen samt øvrige samarbejdspartnere skabes en undervisning og læring for og med de unge, der i langt højere grad er anvendelsesorienteret og forbereder de unge på overgangen til ungdomsuddannelserne. De unge skal have en bedre start på ungdomsuddannelserne. Se ovenfor. Derudover tilknyttes der elevguider til de unge, når de starter på en ungdomsuddannelse. Fokus på science. I de intensive læringsforløb for de tre unge-målgrupper vil der bl.a. være fokus på uddannelses- og jobprofiler indenfor science-området, hvilket vil medvirke til at synliggøre mulighederne indenfor området. Derudover vil målgruppen med de særligt talentfulde også have muligheder for at komme i erhvervspraktikker indenfor Science-området, der følges tæt af lærerne i udskolingen og den pågældende uddannelsesvejleder. Desuden henviser vi til bilag 3, hvor vi henviser til national viden, som projektet tager sig afsæt i. 4. c Effekt på et af de fire mål i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse Den tværinstitutionelle platform skal sikre, at lærerne i udskolingen bliver klædt bedre på til at forberede de unge på at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse, så eleverne oplever en anvendelsesorienteret undervisning og læring, der afspejler de krav og metoder, som er i ungdomsuddannelserne. Med udgangspunkt i karrierelæring, karrierekompetencer og motivationsorienteringer vil lærere i udskolingen og de øvrige samarbejdspartnere bliver klædt på til at udvikle og gennemføre intensive læringsforløb, hvor formålet er at styrke de unges valgkompetencer samt deres personlige, sociale og faglige forudsætninger for at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. 25 % af en ungdomsårgang skal påbegynde en erhvervsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Lærerne i udskolingen vil blive klædt bedre på til at planlægge og gennemføre en undervisning, som retter sig mod erhvervsuddannelserne 6

7 og gennem de intensive læringsforløb introduceres eleverne til erhvervsuddannelserne som en attraktiv karrierevej. 20% flere af en ungdomsårgang skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse end i 2010 I de intensive læringsforløb for de tre unge-målgrupper vil der bl.a. være fokus på uddannelses- og jobprofiler indenfor science-området, hvilket vil medvirke til at synliggøre mulighederne indenfor området. 4.d. Realisering af handlingsplan Først og fremmest er vi enige i, at den relative store mængde af forskning på uddannelsesområdet, herunder dokumentation af hvad der virker på målgrupperne, kan anvendes mere aktivt (s. 8. i handleplanen). 2 medarbejdere har derfor dykket ned i forskningslitteraturen forud for denne ansøgning - henvisninger fremgår af bilag 1 og bilag 3. Konkret retter Karrierelæring på tværs sig mod: Forudsætninger på plads, fordi et nyt og øget fokus på motivation og anvendelsesorienteret undervisning øger elevernes forudsætninger. Bedre uddannelsesstart, fordi karrierelæring og karrierekompetencer gennem intensive læringsforløb giver eleverne en bedre indsigt i ungdomsuddannelserne og kobler det med personlige mål. Dette suppleres med elevguider for udsatte unge. Flere og bedre faglærte, fordi erfaringerne i Mobication viser, at elevernes øjne åbnes for nye muligheder når de deltager i læringsforløb, som foregår på ungdomsuddannelser og er koblet til karrierebilleder i lokale virksomheder. Fokus på science, fordi især de naturvidenskabelige fag er tænkt ind som et omdrejningspunkt for de intensive læringsforløb og fordi Fredericia Maskinmesterskole er med som en ny og interessant partner, som kan give langsigtede karriereperspektiver inden for science. 4.e. Indikatorer fra Uddannelsesbarometret (Effekt på langt sigt) Angiv hvilke(n) indikatorer fra Uddannelsesbarometer 2015 som projektet forventes at have en langsigtet effekt på. Begrund hvorfor denne/disse indikatorer er valgt. Uddannelsesbarometeret kan findes på Fokusområde 1: De unges nødvendige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse: 1.1.: Dansk og matematikforudsætninger: Projektet medvirker til via den tværinstitutionelle platform og de intensive læringsforløb at forbedre de unges faglige forudsætninger, så flere unge opnår 02 i dansk og matematik. 1.2.: Uddannelsesparathed: Projektet medvirker til via den tværinstitutionelle platform, kompetenceløftet for lærerne i grundskolen og de intensive læringsforløb at forbedre de unges personlige, sociale og faglige forudsætninger, så flere unge vurderes uddannelsesparate. Endvidere skal kompetenceløftet også være med til at sikre at flere unge forberedes til at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed vurderes uddannelsesparate. Projektets fokus på karrierelæring, karrierekompetencer og motivationsorienteringer skal desuden styrke de unges valgkompetencer. 7

8 Fokusområde 2: Overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse 2.2.: Opstart på ungdomsuddannelser: Projektet medvirker til via den tværinstitutionelle platform, kompetenceløftet for lærerne i grundskolen og de intensive læringsforløb at forberede de unge på at træffe et reflekteret og realistisk ungdomsuddannelsesvalg, så de unge starter på den ungdomsuddannelse, som de har valgt. Derudover er projektets fokus på kompetenceløftet også med til at arbejde for, at de unge har realistiske forventninger til opstart på ungdomsuddannelserne, samt at de unge ikke i ringere grad forberedes til en erhvervsuddannelse frem for en gymnasial uddannelse Optag på en science-retning: Mange intensive læringsforløb vil i større eller mindre grad have fokus på science-retningen både i forhold til jobprofiler og uddannelsesmuligheder i region Syddanmark. Fokusområde 3: Forløbet på ungdomsuddannelse 3.1.: Uddannelsesstatus over tid: Projektet medvirker til via den tværinstitutionelle platform, kompetenceløftet for lærerne i grundskolen og de intensive læringsforløb at forberede de unge på at træffe et reflekteret og realistisk ungdomsuddannelsesvalg, så de unge starter på og gennemfører den ungdomsuddannelse, som de har valgt. 3.6.: Fremtidig andel med mindst en ungdomsuddannelse: Projektets tilsigtede effekt er at unge blive bedre forberedt på at komme i gang med en velvalgt ungdomsuddannelse, så de gennemfører den. 4.f. Projektets resultater på projektniveau. At minimum 50 % af lærerne i udskolingen oplever, at deres undervisning i lige så høj grad forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse som en gymnasial uddannelse. At 60 % af de ikke uddannelsesparate elever i 8. kl. vurderes uddannelsesparate ved udgangen af 9. kl. At 80 % af de ikke uddannelsesparate elever, oplever at have lært deres personlige og sociale styrker og udfordringer at kende. At 75 % af eleverne har fået styrker deres karrierekompetencer og øget motivation i forhold til valg af uddannelse og job At 80 % af eleverne har opnået større kendskab til virksomheder, jobfunktioner og uddannelsesmuligheder At 95 % af eleverne starter på, og stadig 1 år efter uddannelsesstart er på den ungdomsuddannelse, som de har valgt som 1. prioritet At samarbejdspartnerne har implementeret og aktiveret begreberne karrierelæring, karrierekompetencer og motivationsorienteringer i deres praksis, så de unge bliver bedre forberedt i overgangen til ungdomsuddannelserne 8

9 4.f. Projektets forandringsteori 4. g. Implementering og forankring For projektets forandringsteori henvises til bilag 2. For de konkrete elementer i implementering og forankring henviser vi til 4.h i ansøgningen. Det strategiske perspektiv på implementering og forankring er tænkt ind allerede fra projektets start. I det første halvår er der fokus på etablering af den fælles styrings- og læringsplatform, hvor der på tværs af sektorer integreres fælles syn på karrierelæring, karrierekompetencer og motivationsretninger. Implementeringsstrategien hviler på den nytteværdi, optimering af ressourcer og det kædeansvar, som den fælles integration af kernebegreberne i projektet medfører. Samtidig er der fra start anvist de ressourcer (4.h), som implementeringen og forankringen målretter sig imod. Til september vil Fredericia Gymnasium sammen med en række andre ungdomsuddannelser sende en ansøgning til Uddannelsespuljen, som blandt andet handler om kontinuerlige aktiviteter på ungdomsuddannelserne for elever i grundskolen med udgangspunkt i konkrete fag inde for science viften. Ansøgningen er inspireret af HTX i Holstebro. Vi har lokalt afstemt forventninger om, at de 2 projekter supplerer hinanden godt og kan drage nytte af hinanden, både i forsøgsfasen og i implementeringsfasen. 4. h. Videreførelse af projektet 4. i. Samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale 4.j. Projektets formidling Projektet forventes implementeret og sat i drift i Fredericia og Middelfart Kommuner gennem en nytænkning og sammentænkning af følgende allerede eksisterende ressourcer: Introduktionskurser og brobygning Erhvervspraktik Den åbne skole Understøttende undervisning Den udvidede valgfagsordning i klasse Det timeløse emne Uddannelse og Job Desuden er det en væsentlig pointe i implementeringsøjemed, at styrings- og læringsplatformen bliver en effektiv platform og netværk, som frigør ressourcer der ellers er bundet i traditionelle partnerskabsaftaler med tilhørende styregrupper og arbejdsgrupper. For så vidt angår deltagerne i projektet, så er parterne fra Syddansk Uddannelsesaftale stærkt repræsenteret i både afprøvning og implementering af Karrierelæring på tværs. Netop initiativet om en fælles styrings- og læringsplatform binder parterne tættere sammen end tidligere set, idet der ikke blot er tale om et partnerskab, men et egentligt metode og læringsfællesskab. Beskriv hvordan projektets resultater formidles bredt i regionen og til alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale. Projektets erfaringer, indsatser, viden, delresultater og endelige resultater spredes gennem følgende aktiviteter: Videndeling i UU-ledernetværket i Regions Syddanmark, som mødes kvartalsvis. Videndeling på UU Danmarks platform Podio, som når ud til alle UUcentrene i Danmark Distribution af materialer, forløb og erfaringer via UU-Lillebælts hjemmeside og Syddansk Uddannelsesaftales hjemmeside 9

10 Orientering til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling via de løbende møder som UU Danmark har med ministeriet Afsluttende konference om værdien af og erfaringer med karrierelæring på tværs 5. Projektets organisering 5.a. Samarbejdsparter i projektet og deres rolle Fredericia Gymnasium og HF, Middelfart Gymnasium og HF, IBC merkantil grunduddannelse og HHX, EUC Lillebælt tekniske erhvervsuddannelser og HTX, SOSU Fredericia og SOSU Middelfart. Ungdomsuddannelserne bidrager til projektet ved dels at stille med medarbejdere som får permanent sæde i styrings- og læringsplatformen og dels ved at stille lokaler, værksteder og undervisere til rådighed i de intensive læringsforløb. Fredericia Maskinmesterskole, som bidrager med læringsforløb til de talentfulde elever med særlig interesse for science. Skoleafdelingen i Fredericia Kommune og Skoleafdelingen i Middelfart Kommune. De 2 afdelinger bidrager dels med repræsentation i den permanente styrings- og læringsplatform og dels ved at stille skoler, klasser og elever til rådighed for projektet. Skoleafdelingerne har desuden en væsentlig rolle i implementeringen af projektets output i form af den åbne skole, den understøttende undervisning og emnet Uddannelse og Job. UU-Lillebælt stiller hele team skole (9 vejledere) til rådighed for styrings- og læringsplatformen og de forskellige intensive læringsforløb, afsætter en medarbejder til at være projektleder, er ansvarlig for at tilknytte minimum 20 virksomheder til projektet og facilitere de forskellige processer i projektet. I samarbejde med ungdomsuddannelserne uddanner UU-Lillebælt elevguiderne. Endelig er UU-Lillebælt tænkt som den tværgående enhed, som er centrum for implementeringen af projektets output og den videre drift. 5.b. Andre netværksdeltagere Opgiv projektets netværksdeltagere. Netværksdeltagere er mere løst tilknyttet projektet, og bidrager i modsætning til parterne ikke direkte til projektets aktiviteter. Middelfart Erhvervscenter og Business Fredericia. UU Danmark. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 6. Evaluering Evalueringen vil tage udgangspunkt i projektets forandringsteori og vil blive forestået af en ekstern konsulent, som er udpeget af Region Syddanmark. Omkostningerne til den eksterne evaluator ifbm. evalueringen afholdes af Region Syddanmark. Projektet skal bidrage med data til evalueringen, hvor dette er relevant. 7. Budget Ansøger skal udarbejde et budget for projektet, ved at anvende den skabelon, der findes på hjemmesiden sammen med ansøgningsskemaet. Budgettet skal indsendes sammen med ansøgningen. 10

11 I budgetskabelonen er der ni overordnede poster, som udgifterne skal opdeles inden for. Der er et faneark både til angivelse af selve budgettet opdelt i halvårsperioder og en fane, hvor der skal knyttes kommentarer til budgettets poster. Der skal angives det samlede budget for projektet og ikke kun uddannelsespuljens andel. Bemærk: Egenfinansieringen skal være på mindst 25 % af de samlede udgifter. 11

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011 Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011 Dette ansøgningsskema skal bruges ved ansøgning om midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Ansøgning og budget er sendt til: Uddannelse.regionaludvikling@regionsyddanmark.dk.

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2012

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2012 Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2012 Dette ansøgningsskema skal bruges ved ansøgning om midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Under ansøgningsskemaets forskellige punkter findes

Læs mere

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje

Vurdering og indstilling af projekter Uddannelsespulje af projekter Uddannelsespulje 01. At mestre valget Karrierelæring i ungdomsuddannelserne Århus Statsgymnasium Samlet budget 2.500.000 kr. Ansøgt beløb 1.878.000 kr. Egenfinansiering 623.000 kr. Egenfinansieringsgrad

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

FORANDRINGSTEORI. Gældende for:

FORANDRINGSTEORI. Gældende for: FORANDRINGSTEORI Evaluering af projekter under Region Syddanmarks uddannelsespulje Gældende for: Projektnavn: Uddannelse til Kloge Hænder Projektperiode: 01.01.2015 30.06.2017 Projektejer: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

FAGLIG STANDARD FOR UDDANNELSESPARATHED. Fælles læring stærkere resultater. UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Dato: INDHOLD.

FAGLIG STANDARD FOR UDDANNELSESPARATHED. Fælles læring stærkere resultater. UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Dato: INDHOLD. FAGLIG STANDARD FOR INDHOLD Introduktion 2 Uddannelsesparathed 2 Faser i arbejdet med uddannelsesparathed 4 Ledelsens rolle 5 Lærernes og pædagogernes roller 5 UU-vejledernes rolle 6 Elevernes rolle 6

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015. HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2. Survival Skills...

Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015. HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2. Survival Skills... Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015 Indhold HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2 Survival Skills... 4 Campus bygger bro... 6 Samarbejde og videndeling

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen for gennemførelse, mental robusthed og rusmidler

Kommissorium. Arbejdsgruppen for gennemførelse, mental robusthed og rusmidler 2015 Kommissorium Arbejdsgruppen for gennemførelse, mental robusthed og rusmidler Konsulenter: Kinne Kaysen og Jeanett Beckmann Tværbæltlig samarbejdsaftale 1. Baggrunden for projektet Nærværende kommissorium

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse

Projektplan. FoUprojekt. Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Projektplan FoUprojekt Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse Dette er projektplanen for Situationsbestemt Pædagogisk Ledelse, der ligger til grund for Niels Brocks ansøgning om FoU-midler i 2013. Formål

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Du er nu landet. Velkommen til IBO Modellen

Du er nu landet. Velkommen til IBO Modellen Du er nu landet Velkommen til IBO Modellen IBO Modellen Innovations-Brobygnings-Opgaven Nytænkning af OSO Program Hvorfor IBO? Hvad er IBO? Hvad kan IBO? Hvordan laver man en IBO? Hvilken teori bygger

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Delrapport. Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011. Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals

Delrapport. Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011. Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals Delrapport Januar 2012 For perioden august 2011 december 2011 Vedrørende Uddannelses og udkant: pilotprojekt med fokus på Hirtshals 01.08.2011 31.07.2014 Journalnummer: 1-30-76-29-0040-11 Kontraktens parter

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål November 2016 Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser

Implementering af dele af Uddannelsesstrategien fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser Bilag 1 Implementering af dele af Uddannelsesstrategien 2012 - fokusområdet Forankring, konceptudvikling og udbredelse af effektfulde tidligere indsatser I Uddannelsesstrategien 2012-2013 blev der peget

Læs mere

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet.

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. Anders Ladegaard Næstformand i UU Danmark Vesterbrogade 6D. 4, 1780 København V. uudanmark.dk uudk@uudanmark.dk CVR: 32 91 78 01 Danmarks bedst

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole)

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) 1. Kommunens navn Horsens Kommune 2. Folkeskole omfattet af

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole

Vejledning til ansøgningspulje til lokal udvikling og etablering af praksisnær viden om den ny folkeskole Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Vejledning til ansøgningspulje til lokal

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Samarbejde mellem Grundskole og Erhvervsuddannelser om natur-, teknik og sundhedsundervisning.

Samarbejde mellem Grundskole og Erhvervsuddannelser om natur-, teknik og sundhedsundervisning. Samarbejde mellem Grundskole og Erhvervsuddannelser om natur-, teknik og sundhedsundervisning. Erhvervsuddannelsers (EUD) værksteder og faglokaler kan tilbyde andre muligheder for at arbejde undersøgende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse 24. juni 2014 Frafaldet fra erhvervsuddannelserne og en stor søgning mod de gymnasiale ungdomsuddannelser bliver udpeget som centrale

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse - Young Skills Baggrund og formål v./ Flemming Olsen, Børne- Kulturdirektør i Herlev Kommune - Unge Rollemodeller - Indslag af TV-Ishøj- introduceret

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus Ansøgningsskema 1 Projektets titel Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse 2 Højskolen Navn: Idrætshøjskolen Århus 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Idrætshøjskolen

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan

Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan Syddansk Uddannelsesaftale -- / Handlingsplan 2016-2017 2016-2017 -- Syddansk Uddannelsesaftale / Handlingsplan 2016-17 -- -- / Udgivelse: Region Syddanmark Damhaven 12, 7100 Vejle s.3 s.4 s.6 s.8 s.9

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN 201 7-202 0 1 Partnerskabsaftalen er indgået mellem: Ramsherred 5 Telefon: 6223 3000 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere