GREVE KOMMUNE TILSTANDSVURDERING OG VEDLIGEHOLDSPLAN FOR SKOLER OG SFO ER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GREVE KOMMUNE TILSTANDSVURDERING OG VEDLIGEHOLDSPLAN FOR SKOLER OG SFO ER"

Transkript

1 Til Greve Kommune Center for Teknik og Miljø Dokumenttype Rapport Dato GREVE KOMMUNE TILSTANDSVURDERING OG VEDLIGEHOLDSPLAN FOR SKOLER OG SFO ER

2 GREVE KOMMUNE TILSTANDSVURDERING OG VEDLIGEHOLDSPLAN FOR SKOLER OG SFO ER Revision 01 Dato Udarbejdet af Søren Ole Nielsen Kontrolleret af Casper Skaarup Godkendt af Mari Brandl Beskrivelse Rapport for skoler Ref Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er INDHOLD 1. Resumé Baggrund Resultat Omfang Konklusion Anbefaling Udgifter der ikke er medtaget 3 2. Vedligeholdsbehov Grundlag Registreret vedligeholdsbehov Prioritering af vedligeholdsopgaver Genopretning Analyse af genopretningsbehovet Forslag til gennemførelse af vedligeholdsopgaver Efterslæb og ophobning af vedligeholdsopgaver 9 3. Tilstandsvurdering Generelt Arenaskolen Damagerskolen Hedelyskolen Holmeagerskolen Karlslunde Skole Krogårdskolen Mosedeskolen Strandskolen Tjørnelyskolen Tune Skole Højen Tune Skole Lunden Forudsætninger Systematik Prioritering Indvendige malede overflader Eksisterende vedligeholdsdata Supplerende undersøgelser Datavaliditet Prissætning og usikkerhed Større vedligeholdsprojekter Funktionalitet og helhedsløsninger Regnvandssikring Ordforklaring 28

4 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er BILAG Bilag 1 Oversigt over vedligeholdsaktiviteter

5 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 1 af RESUMÉ 1.1 Baggrund Greve Kommune har ønsket at få et samlet overblik over vedligeholdsbehovet for alle kommunens skoler, for på den måde at kunne planlægge og prioritere den langsigtede vedligeholdsindsats i et 10 årigt perspektiv. For at tilvejebringe et overblik over den bygningsmæssige tilstand og det fremtidige vedligeholdsbehov for Greve Kommunes skoler, har kommunen ønsket en opdatering af alle vedligeholdsdata i kommunens vedligeholdssystem DBD. I den forbindelse har kommunen tillige ønsket gennemført et uvildigt bygningssyn, hvor alle eksisterende vedligeholdsdata er opdateret i forhold til gennemførte vedligeholdsopgaver. 1.2 Formål Målet med bygningssynet har været at tilvejebringe et økonomisk overblik over det samlede vedligeholdsbehov for Greve Kommunes skoler over en 10-årig periode. De enkelte vedligeholdsopgaver skal kunne prioriteres indenfor en fastlagt prioritetsrækkefølge, således at vedligeholdsindsatsen kan målrettes der, hvor behovet er størst. 1.3 Resultat Med udgangspunkt i det samlede vedligeholdsbehov for skolerne, har kommunen skabt et planlægningsværktøj (det datasæt der ligger i DBD) til at prioritere og udføre de mest presserende vedligeholdsopgaver, før de mindre presserende opgaver. Registreringen giver et overblik over skolernes aktuelle tilstand og omfanget af det vedligeholdsmæssige efterslæb. Det er derfor muligt, på baggrund af det registrerede vedligeholdsbehov, at anvende de afsatte budgetmidler til vedligehold optimalt, således at kommunen får mest vedligehold for pengene. Bygningssynet giver dermed Greve Kommune indblik i, hvordan bygningernes brugsmæssige og tekniske tilstand kan opretholdes på den økonomisk mest fordelagtige måde. 1.4 Omfang Bygningssyn og tilstandsvurdering har omfattet følgende skoler inkl. SFO er: Skoler og SFO er Areal m 2 Arenaskolen & SFO Damagerskolen & SFO Hedelyskolen & SFO Holmeagerskolen & SFO Karlslunde Skole & SFO Krogårdskolen & SFO Mosedeskolen & SFO Strandskolen & SFO Tjørnelyskolen & SFO Tune Skole Højen Tune Skolen Lunden & SFO Skoler og sfo er i alt Arealer er oplyst af Greve Kommune. 1.5 Konklusion Der er registreret et samlet vedligeholds- og renoveringsbehov over 10 år på 365 mio. kr. for de 11 skoler. Dette svarer til, at der over de kommende 10 år, bør afsættes et gennemsnitligt vedligeholdsbudget på mindst 36,5 mio. kr. årligt til genopretning og vedligehold af skolerne. Dette for at undgå at registrerede skader udvikler sig og medfører følgeskader på andre bygningsdele.

6 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 2 af 29 En meget stor del af vedligeholdsbehovet - ca. 145 mio. kr. - udgøres af højprioritetsopgaver. Dette skyldes, at en stor del af skolerne opført i samme tidsperiode og, at levetiden for de enkelte bygningsdele derfor er nået eller overskredet. Højprioritetsopgaver er opgaver der skal udføres enten fordi det er sikkerhedsmæssigt eller lovmæssigt begrundet, eller fordi der er umiddelbart risiko for at der opstår følgeskader på andre bygningsdele. De mest presserende opgaver omfatter bl.a.: Prioritet 1 (sikkerhed og myndighedskrav): Etablering af ventilation på jf. AT-påbud (Mosedeskolen) Hovedrenovering af elevator (Damagerskolen) Etablering af nyt kalde/samtale anlæg (Damagerskolen) PCB renovering af vinduer (Hedelyskolen) Prioritet 2 (kritisk vedligehold og følgeskader): Betonrenovering af svalegang (Karlslunde Skole) Kloakrenoveringer (Hedelyskolen, Strandskolen og Karlslunde Skole) Renovering af vandinstallationer (Damagerskolen, Krogårdskolen, Strandskolen mfl.) Renovering af tagpaptage (Damagerskolen, Tune Skole Lunden mfl.) PCB renovering (Mosedeskolen, Karlslunde Skole, Arenaskolen mfl.) Der er desuden registreret opgaver hvor der er umiddelbart risiko for funktionssvigt, for ca. 100 mio. kr. Dette er et udtryk for enten, at de berørte bygningsdele vil svigte indenfor få år såfremt de registrerede skader ikke bliver udbedret eller, at de berørte bygningsdele skal udskiftes fordi de har nået deres levetid. Prioritet 3 (uundgåeligt vedligehold og funktionssvigt): Facaderenovering (Tjørnelyskolen) Betonreparation (Strandskolen) Udskiftning af vinduer og døre (Strandskolen, Damagerskolen, Tune Skole Lunden mfl.) Renovering af faglokaler (Arenaskolen og Karlslunde Skole) Udskiftning af lofter (Karlslunde Skole, Mosedeskolen, Strandskolen mfl.) Renovering af belysningsanlæg (Arenaskolen, Tjørnelyskolen, Tune Skole Højen og Tune Skole Lunden) Renovering af ventilationsanlæg (Hedelyskolen, Mosedeskolen, Karlslunde Skole, Tune Skole Højen mfl.) Udskiftning af tagpaptage (Arenaskolen, Damagerskolen, Krogårdsskolen, Mosedeskolen, Strandskolen, Tjørnelyskolen, Tune Skole Højen mfl.) Udskiftning af vandinstallationer (Tjørnelyskolen) Desuden en del opgaver på de tekniske anlæg 1.6 Anbefaling Det anbefales at der afsættes et vedligeholdsbudget på minimum 36,5 mio. kr. pr. år over de kommende 10 år til genopretning og vedligehold af Greve Kommunes skoler. På den måde vil det være muligt at afvikle det vedligeholdsmæssige efterslæb over en 10-årig periode. Rambøll anbefaler derfor at: 1. Der afsættes et samlet vedligeholdsbudget til kommunens skoler på minimum 36,5 mio. kr. pr. år. Dette sikrer, at der ikke sker en stigning i efterslæbet og en forværring af bygningsdelenes tilstand til følge, herunder udvikling af følgeskader. 2. De registrerede vedligeholdsopgaver bør gennemføres i prioriteret rækkefølge og på tværs af ejendommene, således at opgaver med højere prioritering gennemføres før opgaver med en lavere prioritering.

7 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 3 af Der sker er en koordinering af aktiviteter for vedligehold og aktiviteter for ønsker og forbedringer (eksempelvis en åbning af facader i forbindelse med vinduesudskiftninger), da dette generelt vil føre til et samlet kvalitetsløft. Hvis der sker en koordineret udførelse af disse opgaver vil den samlede tilstand på bygningerne kunne forbedres væsentligt samtidig med at nutidige krav i Bygningsreglementet vil kunne tilgodeses. Det er tillige den totaløkonomisk mest fordelagtige løsning såfremt man alligevel på sigt ønsker et løft af bygningsmassen. I tallene er der ikke taget højde for evt. stigende omkostninger til følgeskader, som konsekvens af, at opgaver må udskydes i ét eller flere år. Tallene skal alene tages som udtryk for den aktuelle tilstand af ejendommene på besigtigelsestidspunktet. Efter 10 års perioden kan Rambøll anbefale, at de fremtidige vedligeholdsbudgetter - til den tid - baseres på V&S erfaringstal, således at der ikke opbygges et vedvarende vedligeholdsmæssigt efterslæb på ejendommene. For skoler udgør erfaringstallet kr. 130,- pr. m 2 svarende til ca. 16 mio. kr. pr. år. Det er væsentligt at bemærke, at der i disse beløb ikke er afsat midler til modernisering af bygninger og bygningsdele for at imødekomme f.eks. ændrede brugerkrav, serviceforbedringer, nye læringsfora, lovmæssige krav mv. som måtte opstå. 1.7 Udgifter der ikke er medtaget Det opgjorte vedligeholdsbehov er håndværkerudgifter ekskl. udgifter til rådgivning og evt. projektering i forbindelse med byggeprojekter samt uforudsete udgifter. På større vedligeholdsmæssige opgaver som har karakter af egentlige projekter, f.eks. større genopretningsprojekter af klimaskærm (tag/facader) eller genopretningsprojekter af tekniske anlæg, f.eks. hele ventilations- eller brugsvandssystemer, må der forventes et tillæg til det anførte vedligeholdsbehov, omfattende udgifter til byggeplads, rådgivning og uforudsete udgifter. Dette vil erfaringsmæssigt udgøre et tillæg på ca. 25% til håndværkerudgifterne. Se afsnit 4.

8 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 4 af VEDLIGEHOLDSBEHOV 2.1 Grundlag Bygningssyn på Greve Kommunes skoler er gennemført i perioden november 2014 til januar Bygningssynene er gennemført af Rambøll i samarbejde med Center for Teknik og Miljø samt de driftsansvarlige på de enkelte skoler. De registrerede vedligeholdsaktiviteter fra bygningssynene er indtastet i Greve Kommunes bygningsvedligeholdssystem DBD. De estimerede priser er håndværkerudgifter med mindre andet fremgår af de enkelte aktiviteter. Alle beløb er ekskl. moms og ekskl. evt. omkostninger til rådgivning og projektering. Bygningssynet har omfattet tilstandsvurdering og vedligeholdsplanlægning for klimaskærm, tekniske installationer, indvendige overflader og terræn. 2.2 Registreret vedligeholdsbehov Der er registreret et samlet vedligeholds- og renoveringsbehov over 10 år på 365 mio. kr. for de 11 skoler, som har været omfattet af bygningssynet. Dette svarer til, at der over de kommende 10 år, bør afsættes et samlet vedligeholdsbudget på minimum 36,5 mio. kr. pr. år til skolerne. Tabellen herunder viser det registrerede vedligeholdsbehov fordelt på de enkelte skoler: Ejendom Sum Arenaskolen & SFO Damagerskolen & SFO Hedelyskolen & SFO Holmeagerskolen & SFO Karlslunde Skole & SFO Krogårdskolen & SFO Mosedeskolen & SFO Strandskolen & SFO Tjørnelyskolen & SFO Tune Skole Højen Tune Skolen Lunden & SFO I alt Beløb i kr. 2.3 Prioritering af vedligeholdsopgaver Alle registrerede vedligeholdsaktiviteter er vurderet og prioriteret i kommunens prioriteringssystem. Såfremt det registrerede vedligeholdsbehov fordeles efter prioritering fås en fordeling jf. nedenstående tabel: Prioritering Sum 1. Sikkerhed og myndighedskrav 2. Kritisk vedligehold og følgeskader 3. Uuundgåelig vedligehold og funktionssvigt 4. Forebyggende vedligehold 5. Æstetik, hygiejne, image B. Brugerønsker

9 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 5 af 29 S. Serviceaftaler I alt Beløb i kr. Det ses, at en meget stor del af vedligeholdsbehovet ligger i prioritet 1 (sikkerhed og myndighedskrav), prioritet 2 (kritisk vedligehold og risiko for følgeskader) og prioritet 3 (uundgåelig vedligehold og/eller funktionssvigt). Det vidner om at der gennem en årrække er ophobet et større vedligeholdsmæssigt efterslæb. Levetiden på flere bygningsdele er nået og der har flere gange været følgeskader. Eksempelvis vandskader som følge af utætte tage og ovenlys, opstuvende regnvand fra kloaker eller fra utætte rørinstallationer. Af grafen herunder fremgår det registrerede vedligeholdsbehov fordelt efter prioritering: Vedligeholdsbehovet fordelt efter prioritering Prioritet 1 og prioritet 2 udgør tilsammen ca. 145 mio. kr. over de kommende 10 år. Dette er et meget højt beløb, som dækker over en række større og forskelligartede opgaver. Dette er eksempelvis: Prioritet 1 (sikkerhed og myndighedskrav): Etablering af ventilation jf. AT-påbud (Mosedeskolen) Hovedrenovering af elevator (Damagerskolen) Etablering af nyt kalde/samtale anlæg (Damagerskolen) PCB renovering af vinduer (Hedelyskolen) Prioritet 2 (kritisk vedligehold og følgeskader): Betonrenovering af svalegang (Karlslunde Skole) Kloakrenoveringer (Hedelyskolen, Strandskolen og Karlslunde Skole) Renovering af vandinstallationer (Damagerskolen, Krogårdskolen, Strandskolen mfl.) Renovering af tagpaptage (Damagerskolen, Tune Skole Lunden mfl.) PCB renovering (Mosedeskolen, Karlslunde Skole, Arenaskolen mfl.)

10 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 6 af 29 Prioritet 3 udgør ca. 100 mio. kr. over de kommende 10 år. Dette er et udtryk for enten at de berørte bygningsdele vil svigte indenfor få år såfremt de registrerede skader ikke bliver udbedret, eller at de berørte bygningsdele skal udskiftes fordi de har nået deres levetid. Prioritet 3 (uundgåeligt vedligehold og funktionssvigt): Facaderenovering (Tjørnelyskolen) Udskiftning af vinduer og døre (Strandskolen, Damagerskolen, Tune Skole Lunden mfl.) Renovering af faglokaler (Arenaskolen og Karlslunde Skole) Udskiftning af lofter (Karlslunde Skole, Mosedeskolen, Strandskolen mfl.) Renovering af belysningsanlæg (Arenaskolen, Tjørnelyskolen, Tune Skole Højen og Tune Skole Lunden) Renovering af ventilationsanlæg (Hedelyskolen, Mosedeskolen, Karlslunde Skole, Tune Skole Højen mfl.) Udskiftning af tagpaptage (Arenaskolen, Damagerskolen, Krogårdsskolen, Mosedeskolen, Strandskolen, Tjørnelyskolen, Tune Skole Højen mfl.) Udskiftning af vandinstallationer (Tjørnelyskolen) Desuden en del opgaver på de tekniske anlæg Når tyngden i Prioritet 1, 2 og 3 ligger så højt, vidner det om, at der ikke - igennem en årrække - er udført tilstrækkeligt planlagt vedligehold, og at der udelukkende bliver udført de nødvendige akutte/afhjælpende opgaver på skolerne. Det skyldes at der igennem en årrække ikke har været tilført tilstrækkelige økonomiske ressourcer til området. Denne form for vedligehold er uhensigtsmæssig, idet kommunen på den måde får udført mindre vedligehold for pengene end ved at udføre planlagt/forebyggende vedligehold. Desuden er der stor risiko for at der opstår fordyrende følgeskader på andre bygningsdele. Prioritet 4 (forebyggende vedligehold) udgør ca. 58,5 mio. kr. over de kommende 10 år. Disse opgaver omfatter hovedsageligt følgende opgavetyper: Istandsættelsesopgaver for de indvendige overflader (maling af vægge og lofter) Lakering af gulve i gymnastiksale (Tune Skole Højen, Tuna Skole Lunden, Holmeagerskolen mfl.) En lang række opgaver med maling af døre, vinduer og træværk Prioritet 5 (æstetik mv.) udgør ca kr. og er udelukkende placeret i år Dette er eksempelvis: Filmning af vinduer Fjernelse af graffiti Prioritet B (brugerønsker) udgør 47,7 mio. kr. over de kommende 10 år (er indledningsvist placeret i 2015 og 2016). Dette omfatter typisk en række opgaver som ikke skal udføres i vedligeholdsmæssig henseende, men udelukkende fordi det vil være fornuftigt at udføre i forbindelse med andre større vedligeholdsarbejder. Dette er eksempelvis: Større vinduer (højere vinduer) (Damagerskolen, Tune Skole Højen, Tune Skole Lunden mfl.), som vil medføre bedre lysindfald og dermed en el-besparelse på belysningen. Overdækning af cykelparkering (Damagerskolen) Prioritet S (serviceaftaler) udgør ca. 14 mio. kr. som er jævnt fordelt over de kommende 10 år. Dette omfatter alle serviceaftaler, såvel lovpligtige som ikke lovpligtige. Dette er eksempelvis: Service på ventilationsanlæg, kedler, cts. mv. (aftaler med Siemens) Service på elektrolyseanlæg

11 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 7 af 29 Service på pumpebrønde Service på ABA anlæg Service på elevatorer Service på nød- og panikbelysning Service på kaldeanlæg Serviceaftaler er enten lovpligtige eller nødvendige for at opretholde en funktion. 2.4 Genopretning Genopretningsopgaver dvs. opgaver der skal gennemføres fordi bygningsdele er nedbrudt og/eller har nået deres levetid udgør en meget stor del, ca. 264 mio. kr., af det registrerede vedligeholdsbehov. Fordelingen af genoprettende vedligehold samt afhjælpende og forebyggende vedligehold fremgår af tabellen herunder: Vedligeholdsart Sum Afhjælpende Forebyggende Genopretning I alt Beløb i kr. Det ses, at der særligt det første år (2015) er et stort behov for genopretning. Dette er et udtryk for at en række bygningsdele har nået deres levetid, forårsaget af manglende eller utilstrækkeligt gennemført vedligehold grundet tilførsel af utilstrækkelige midler og ressourcer gennem en årrække. Genoprettende opgaver er f.eks. kloakrenoveringer, udskiftning af paptage, udskiftning af vinduer (herunder PCB renovering), udskiftning af defekte tekniske anlæg mv. Desuden skal en række følgeskader, som f.eks. råd og fugtskader, udbedres. Der er desuden et relativt stort behov for gennemførelse af forebyggende vedligehold i det første år. Dette er et udtryk for at en lang række bygningsdele er ved at nå deres maksimale levetid og at der derfor bør gennemføres forebyggende vedligehold for at forhindre at bygningsdelen forgår og at den herefter skal genoprettes. Forebyggende vedligeholdsopgaver er eksempelvis malerbehandling af udvendigt træværk samt døre og vinduer ol. Såfremt disse opgaver ikke udføres vil der sandsynligvis ske en udvikling af skaderne, hvorved aktiviteterne ændrer status til oprettende vedligehold. Der er konstateret en række opgaver af afhjælpende karakter det første år. Opgaverne er typisk mindre reparationer som bør udføres her og nu for at forhindre skader eller for at opretholde en funktion. Disse opgaver omfatter f.eks. diverse undersøgelser, afhjælpning af farer eller personrisici (defekte trappetrin, skarpe fliser i omklædningsrum, fjernelse af sveller fra legeområde mv.), reparationer af murværk mv. Det anbefales at der i forbindelse med udførelsen af de større renoveringsopgaver, sker en koordinering således at aktiviteter for vedligehold og aktiviteter for ønsker og forbedringer (herunder EPC projekter) udføres samtidig, da dette generelt vil føre til et oplevet kvalitetsløft. Hvis der sker en koordineret udførelse af disse opgaver vil den samlede tilstand på bygningerne kunne forbedres væsentligt samtidig med at nutidige krav i Bygningsreglementet vil kunne tilgodeses. Det er tillige den totaløkonomisk mest fordelagtige løsning såfremt man alligevel på sigt ønsker et løft af bygningsmassen. Af grafen herunder fremgår det registrerede vedligeholdsbehov fordelt efter vedligeholdsart:

12 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 8 af 29 Registreret vedligeholdsbehov fordelt efter vedligeholdsart 2.5 Analyse af genopretningsbehovet Det samlede genopretningsbehov for skolerne udgør ca. 264 mio. kr. over de næste 10 år. Det er derfor relevant at se på hvordan behovet for genopretning fordeler sig på de enkelte skoler. Tabellen herunder giver et overblik over fordelingen: Genopretning pr. skole Sum Arenaskolen & SFO Damagerskolen & SFO Hedelyskolen & SFO Holmeagerskolen & SFO Karlslunde Skole & SFO Krogårdskolen & SFO Mosedeskolen & SFO Strandskolen & SFO Tjørnelyskolen & SFO Tune Skole Højen Tune Skolen Lunden & SFO I alt Genopretningsbehovet pr. skole. Beløb i kr. Det samlede genopretningsbehov i 10-års perioden varierer en del fra skole til skole. Som det fremgår, har Strandskolen det største genopretningsbehov mens Tune Skole Lunden har det mindste. På grund af opgavernes karakter og/eller den måde opgaverne er prioriteret på, vil det således være skoler som Hedelyskolen, Strandskolen og Tjørnelyskolen, hvor der umiddelbart bør igangsættes genopretningsprojekter i 2015.

13 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 9 af Forslag til gennemførelse af vedligeholdsopgaver Såfremt der afsættes et vedligeholdsbudget som er mindre end 36,5 mio. kr. pr. år over de kommende 10 år, vil det vedligeholdsmæssige efterslæb på Greve Kommunes skoler stige fremover. Efterslæbet vil stige år for år, såfremt det afsatte budget ikke er tilstrækkeligt til at vedligeholde ejendommene med. Følgeskader, der måtte opstå, som konsekvens af manglende vedligehold, efter gennemførelse af Rambøll s bygningssyn er ikke indregnet i det registrerede vedligeholdsbehov. Budgetbehovet skal derfor alene tages som udtryk for den aktuelle tilstand af ejendommene på besigtigelsestidspunktet. Rambøll anbefaler derfor: 1. At der afsættes et samlet vedligeholdsbudget til kommunens skoler på minimum 36,5 mio. kr. pr. år. Dette sikrer, at der ikke sker en stigning i efterslæbet og en forværring af bygningsdelenes tilstand til følge, herunder udvikling af følgeskader. 2. At de registrerede vedligeholdsopgaver bør gennemføres i prioriteret rækkefølge og på tværs af ejendommene, således at opgaver med højere prioritering gennemføres før opgaver med en lavere prioritering. 3. At der sker en koordinering af aktiviteter for vedligehold og aktiviteter for ønsker og forbedringer (eksempelvis en åbning af facader i forbindelse med vinduesudskiftninger og tillige EPC projekter), da dette generelt vil føre til et oplevet kvalitetsløft. Hvis der sker en koordineret udførelse af disse opgaver vil den samlede tilstand på bygningerne kunne forbedres væsentligt samtidig med at nutidige krav i Bygningsreglementet vil kunne tilgodeses. Det er tillige den totaløkonomisk mest fordelagtige løsning såfremt man alligevel på sigt ønsker et løft af bygningsmassen. Da det ikke i en kommunal økonomi er muligt at spare op til de større opgaver, må opgaver som ikke kan afholdes indenfor budgettet i et givent budget år, udskydes til efterfølgende år. Disse opgaver skal igen prioriteres og udføres i trangsrækkefølge. I tallene er der ikke taget højde for evt. stigende omkostninger til følgeskader, som konsekvens af, at opgaver må udskydes i ét eller flere år. Tallene skal alene tages som udtryk for den aktuelle tilstand af ejendommene på besigtigelsestidspunktet. Efter 10 års perioden kan Rambøll anbefale, at de fremtidige vedligeholdsbudgetter - til den tid - baseres på V&S erfaringstal, således at der ikke opbygges et vedvarende vedligeholdsmæssigt efterslæb på ejendommene. Det er væsentligt at bemærke, at der i disse beløb ikke er afsat midler til modernisering af bygninger og bygningsdele for at imødekomme f.eks. ændrede brugerkrav, serviceforbedringer, lovmæssige krav mv. som måtte opstå. 2.7 Efterslæb og ophobning af vedligeholdsopgaver Såfremt der afsættes et vedligeholdsbudget på 36,5 mio. kr. pr. år, vil det registrerede vedligeholdsefterslæb kunne afvikles over de kommende 10 år. Der er ikke, i beregningen af efterslæbet, taget højde for udvikling af følgeskader. Efterslæbet er karakteriseret ved de aktiviteter, der er udskudt til det efterfølgende år, fordi det godkendte budget, ikke har gjort det økonomisk muligt, at udføre aktiviteten. Dvs. at det registrerede vedligeholdsmæssige efterslæb, er placeret i det første år.

14 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 10 af 29 Afvikling af efterslæb og ophobning af vedligeholdsopgaver ved det anbefalede minimumsbudget Som en følge af, at et årligt budget på 36,5 mio. kr. - i nogle budgetår - ikke er tilstrækkeligt til at gennemføre alle opgaver som er planlagt i et givent år, vil det være nødvendigt at udskyde nogle opgaver til efterfølgende budgetår. Som det fremgår, vil efterslæbet dog være faldende fra det første år. Dvs. såfremt der anvendes det foreslåede budget, vil efterslæbet være afviklet efter 10 år. Herefter bør fremtidige vedligeholdsbudgetter baseres på erfaringstal jf. V&S, som for skoler udgør kr. 130,- pr. m 2 svarende til ca. 16 mio. kr. pr. år.

15 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 11 af TILSTANDSVURDERING 3.1 Generelt Skolernes generelle tilstand er vurderes på en skala fra 1-5, hvor 1 er værst og 5 er bedst, med følgende definitioner: 1= meget under middel (værst). Tillæg over 30 % ift. middel rangering 2= under middel. Tillæg på op til 30 % ift. middel rangering 3= middel niveau. +/- 15 % afvigelse ift. V&S prisbogs nøgletal anbefaling 4= over middel. Fradrag på op til 30 % ift. middel rangering 5= meget over middel (bedst). Fradrag over 30 % ift. middel rangering Tilstandsniveauet for de enkelte skoler er foretaget med udgangspunkt i det samlede registrerede vedligeholdsbehov i DBD. Vedligeholdsbehovet er omregnet til et nøgletal kr./m 2 /år, beregnet som et gennemsnitstal over 10 år i perioden Det registrerede behov sammenholdes med V&S prisbogens nøgletals anbefaling til vedligehold kr./m 2 /år (middel niveau) for på den baggrund at kunne fastsætte tilstandsniveauet. Tabellen herunder angiver hvordan tilstandsniveauet er fastsat. V&S prisbog nøgletal *) Tilstandsniveau. Kr./m 2 /år kr./m 2 /år middel niveau 1. meget under middel (værst) 2. under middel. + 30% 3. middel. +/- 15% 4. over middel. - 30% 5. meget over middel (bedst) 130 > <77 *) V&S nøgletallet omfatter nøgletal for planlagt udvendig bygning (klimaskærm), planlagt indvendig bygning (indvendige overflader, planlagt tekniske installationer samt for planlagt terræn og er angivet ved indeks 132,2 (2014/K1). Tabellen herunder viser skolernes tilstandsniveau: Skole Gennemsnitligt vedligeholds-behov pr år i kr. Bygningsdriftsareal m 2 Nøgletal kr./m 2 /år Tilstand Arenaskolen ,9 1. Meget under middel Damagerskolen & SFO ,8 1. Meget under middel Hedelyskolen & SFO ,1 1. Meget under middel Holmeagerskolen & SFO ,8 2. Under middel Karlslunde Skole & SFO ,5 1. Meget under middel Krogårdskolen & SFO ,5 1. Meget under middel Mosedeskolen & SFO ,4 1. Meget under middel Strandskolen & SFO ,4 1. Meget under middel Tjørnelyskolen & SFO ,4 1. Meget under middel Tune Skole Højen ,8 1. Meget under middel Tune Skolen Lunden & SFO ,4 3. Middel Særligt for PCB-renoveringer: De estimerede priser og omfang vedr. renoveringer og saneringer som omhandler PCB, er behæftet med stor usikkerhed. Datagrundlaget for forekomsten af PCB er baseret på en screening, hvor der på de enkelte skoler er udtaget nogle stikprøver af vinduesfuger og nogle målinger af forekomsten i indeluften (luftkoncentrationen). Materialet omfatter ikke prøver af øvrige byg-

16 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 12 af 29 ningsdele (vinduesfalse, lamper, gulve mv). Kun for en enkelt skole Hedelyskolen foreligger et sådant materiale og en egentlig sanering og renovering er igangsat i Derfor skal aktiviteterne vedr. vinduesudskiftninger, som indbefatter PCB saneringer/renoveringer, på de øvrige skoler tages med et forbehold, da den endelige pris og det endelige omfang først skal klarlægges, hvorefter et egentlig sanerings- og renoveringsprojekt kan udarbejdes. Særligt for tekniske installationer: Der skal afsættes budget til udførelse af en lang række serviceaftaler: Aftale med Siemens på ventilation, cts. mv., service på elektrolyseanlæg, service på elevator, service på grundvandspumper, service på allekald, service på varmeveksler (udsyring) mv.

17 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 13 af Arenaskolen Klimaskærm: Tilstanden på tagpaptage varierer. Det vurderes at det umiddelbart er nødvendigt at foretage en reparation af ca m2 tagpap i de områder hvor den er mest nedslidt. Dermed forlænges tagfladens restlevetid med nogle år (ca år). Herefter anbefales at foretage en generel renovering af hele tagfladen hvor man ved samme lejlighed bør overveje at nedlægge/sammenlægge ovenlys. Desuden skal der foretages en efterisolering af tagfladen. Bemærk at det anbefales at ændre/forlænge tagkonstruktionen ved kant-inddækninger for at reducere inddækningsmængden og risikoen for vandindtrængning. Vinduer og døre, i den gamle del af skolen, fremstår med rådskader samt defekter på låsetøj og beslag. Særligt vinduerne er hårdt ramt af rådskader. Det vurderes at omkring 40% af vinduerne er så nedslidte og/eller beskadiget at de bør udskiftes. Resterende vinduer skal malerbehandles. Der foreligger en PCB rapport dateret , hvoraf det fremgår at der er målt værdier i de udtagne materialeprøver i vinduesfugerne på op til 650 mg/kg, hvor grænseværdien er 50 mg/kg. Tillige viser rapporten at den totale mængde PCB målt i indeluften er op til 125 ng/m 3, hvor grænseværdien er 300 ng/m 3. Der er dermed ikke umiddelbart et indeklimaproblem fsva. den målte PCB mængde. Det skal dog påregnes at der ved udskiftning af vinduerne skal udføres en PCB sanering. Det endelige omfang kan først klarlægges efter udførelse af yderligere analyser og et egentligt projekt for udførelsen. Tekniske installationer: Det er oplyst at der ofte er utætheder på brugsvandsrørene. Da vandinstallationen er fra 1974, vurderes det, at installationens levetid vil være opnået indenfor en periode på maks. 10 år. Derefter skal den udskiftes. Det er oplyst at varmeanlægget taber vand. Der fyldes ofte vand på anlægget og der er problemer med at få varme helt ud for enden af varmestrengene. Anlægget skal undersøges for utætheder og disse udbedres. Desuden skal anlægget indreguleres. Der er en del ældre lysarmaturer i klasselokalerne. Disse bør udskiftes til nye som de øvrige. Desuden anbefales det at alle lyskilder i hallen udskiftes til nye LED lyskilder som har en langt bedre holdbarhed. Indvendige overflader: Der er flere klasseværelser hvor linoleumsgulvene fremstår i dårlig stand. Desuden flere arealer i gangarealer. Det er derfor nødvendigt at foretage en udskiftning af disse gulve. Skolekøkkenet fremstår som det oprindelige køkken. Det er nedslidt og utidssvarende. Det anbefales at foretage en totalrenovering af skolekøkkenet. Totalrenoveringen bør omfatte alle indvendige overflader som lofter, gulve, vægge og inventar samt ventilation. I sportshallen trænger de to toiletter ved indgangen til en gennemgribende renovering. Terræn: Flisearealer omkring skolen ligger generelt meget ujævnt og udgør en risiko for faldskader. Der bør derfor afsættes et årligt beløb til opretning af flisebelægninger.

18 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 14 af Damagerskolen Klimaskærm: Vinduer og døre fremstår generelt nedslidte. Nogle er dog i væsentlige dårligere stand end andre. Det vurderes at der bør foretages en udskiftning. Dette kan evt. foretages som en løbende udskiftning evt. opdelt pr. afdeling. Vinduer og døre bør udskiftes til nye "vedligeholdsfrie" som f.eks. træ/alu. Det er oplyst at man, i forbindelse med en vinduesudskiftning, ønsker at forøge vinduesarealet ved at isætte højere elementer i end de eksisterende. Denne øvelse er allerede udført i afd. A. Det har medført en væsentlig forbedring af lysforholdene i lokalerne. Generelt vurderes dette som en rigtig god ide, da dagslysforholdene vil forbedres væsentligt. Da konstruktionsopbygningen er ukendt er beløbssætningen behæftet med stor usikkerhed. Det anslås derfor at dette vil fordoble omkostningerne til en vinduesudskiftning. Tagpap fremstår nedslidt og vurderes at have opnået sin levetid. Det er oplyst at der er jævnlige utætheder omkring nedløb. Det vurderes umiddelbart at der skal efterisoleres ifm. tagrenovering, hvorfor vinduerne bør hæves. Da vinduer til klasseværelserne generelt fremstår nedslidte og med rådskader er udskiftning af disse medtaget i denne aktivitet. Ovenlys bør ligeledes forhøjes - der er oplyst ønske om at ned- eller sammenlægge disse hvilket vurderes som en god ide. Der bør derfor foretages en udskiftning af tagpap til ny belægning af tagpap inkl. efterisolering og udskiftning af hætter og inddækninger i nødvendigt omfang. Tekniske installationer: Kalde/samtaleanlægget er defekt og vurderes at være nedslidt. Det bør derfor udskiftes til et nyt anlæg. En del sanitetsarmaturer og fajance skal udskiftes da det er af ældre dato og ofte ikke fungerer. Elevatoren er fra skolens opførelse, og der er problemer med at den kan køre helt op. Den stopper ofte ca. 20 cm før den skal. Elevatoren fremstår meget nedslidt, og det er kun spørgsmål om tid før den ikke kan godkendes mere. Elevatoren bør derfor totalrenoveres/udskiftes. Der bør foretages en TV-inspektion af kloakkerne. Desuden skal der foretages en rodskæring. Det er nødvendigt at fastlægge tilstanden på kloakken, da der ofte er problemer med tilstopninger. Det er oplyst at der jævnligt konstateres utætte vandrør. Det vurderes at rørsystemet har nået sin levetid og bør udskiftes indenfor få år. Det anbefales, at der som minimum afsættes et beløb til udskiftning af alle hovedstrenge. Indvendige overflader: Der er mange steder på skolen hvor linoleumsgulvene er helt nedslidte, der er flere steder at overfladen er helt rug og mange steder er huller og trykmærker. Det anbefales derfor at der udarbejdes en plan for udskiftning af alle linoleumsgulve over de kommende år. Lofter i fællesområder skal renoveres. Det er de gamle lofter fra skolens start, og der er ikke tænkt på akustikken. I forbindelse med udskiftning skal der laves nyt belysningsanlæg. Der er behov for renovering af otte klasselokaler i afd. C, de fremstår som da skolen blev bygget. Alle over flader skal renoveres, nye lofter, lamper og gulve. Og så skal der males. Terræn: Flisearealer omkring skolen ligger generelt meget ujævnt og udgør en risiko for faldskader. Der bør derfor afsættes et årligt beløb til opretning af flisebelægninger.

19 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 15 af Hedelyskolen Klimaskærm: Der er konstateret rigtig mange sætningsskader, defekte overliggere og smuldrende mørtelfuger i murværket. De fleste revner kan betegnes som meget kraftige. Der bør derfor ske en udbedring af sætningsrevner, udskiftning af defekte overliggere, udskiftning af revnede sten og partielt udkradsning af mørtelfuger og ny opfugning. Tegltage på ungdomsklasserne er begyndt at krakelere og bør derfor udskiftes indenfor få år. Tillige bør der afsættes midler til at gennemgå og reparere tegltagene løbende da der er mange løse og defekte tegl. Der skal gennemføres en total vinduesudskiftning på hele skolen. Der er konstateret PCB i fugerne så der skal foretages en egentlig PCB renovering. Dette projekt er under planlægning og forventes gennemført fra Tekniske installationer: Det er oplyst at der er udført en TV inspektion af kloaksystemet i 2014 som viser at store dele af kloaksystemet er nedbrudt bl.a. pga. rødder og sammenfaldne ledninger. Der er ofte tilstopninger som udbedres akut. Der bør foretages en renovering af hele kloaksystemet indenfor få år. Ventilationsanlæggene kører ustabilt. Der er indtil nu foretaget rep. af to anlæg. Der resterer reparation af 7-8 anlæg som bør udføres indenfor få år. En del defekte/utætte radiatorer er blot nedtaget og rør er afproppet. Der er ikke genopsat radiatorer. Derfor er der meget køligt i de områder hvor radiatorer er nedtaget. Der skal opsættes radiatorer der hvor de mangler. Desuden skal det påregnes at der løbende skal ske udskiftning af tærede radiatorer. Indvendige overflader: Fliser i drengeomklædning er faldet ned på dele af ydervæggen. Store flisearealer sidder løst med risiko for at falde ned. Det vurderes at der kan ske personskade hvis fliser falder ned i omklædning/bad hvor personerne ikke har tøj på. Derfor skal fliser nedtages og nye opsættes inkl. vådrumsbehandling i vådzoneområde. Gulvene i gymnastiksale er ikke lakeret siden 2004 (10 år siden) og lakken er slidt af til bart træ på store arealer. Opstregningen er partielt slidt væk. I drengegymnastiksal bærer gulvet præg af vandskader. Der skal ske en efterreparation af stave samt en fuldslibning, lakering og opstregning af gulve. Terræn: Flisebelægninger omkring skolen ligger meget ujævnt og ustabilt. Rødder fra træerne får fliserne til at rejse sig. Der bør derfor afsættes et budget til løbende opretning af flisebelægninger.

20 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 16 af Holmeagerskolen Klimaskærm: Skolen trænger generelt til forebyggende malerbehandling. Ca. halvdelen blev malet i 2011 og trænger igen. Der er konstateret råd i stern, udhæng, vinduer og træværk flere steder. Der bør foretages en snedkereftergang og maling af vinduer, yderdøre, stern og træværk. Træværk på tag ved SFO/hal udskiftes inden malerbehandling pga. udbredt råd. Paptag på den flade del af taget skal udskiftes indenfor 10 år. Det vurderes at være ca. 15 år gammelt, men det er oplyst at der har været utætheder. Disse er dog udbedret. Det bør overvejes ved samme lejlighed at etablere flere tagnedløb eller større nedløb, da de nuværende vurderes at være meget små. Tekniske installationer: Det er oplyst at kloak er faldet sammen på forsiden af bygningen. Der er ofte problemer med rødder, særligt i skolegård pga. af træer. Der bør derfor udføres en TV inspektion af alle kloaker for at klarlægge tilstand og evt renoveringsbehov. Der bør tillige afsættes et beløb til en evt. renovering. Det er oplyst at nogle el-tavler tit falder ud pga. overbelastning. Det bør derfor undersøges om tavlerne er belastet for meget. Der bør tillige udføres en termografering af alle tavler. Der bør afsættes et beløb til udbygning af tavler med flere grupper. Indvendige overflader: Lofter på skolen skal generelt udskiftes (ekskl. nybygninger og renoverede klasselokaler og gymnastiksale) På gangarealer er der mørkt og nogle arealer bruges mere og mere i undervisningen pga. et stigende elevtal. Lofter er udført af mørk rød metal. I klasselokaler er der karlitlofter som ikke er akustiklofter. Karlitlofter kan indeholde asbest. Gulve i sportshal og gymnastiksal skal lakeres. Terræn: Afstribning ved skolens rundkørsel og på cykelsti foran hovedindgang er slidt væk. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager bør der foretages ny opstribning.

21 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 17 af Karlslunde Skole Klimaskærm: Der skal udføres en betonrenovering af hele svalegangen på nordfløjen. Betonen er generelt i dårlig stand og fremstår ældet og nedbrudt med bl.a. en del revner, hvilket medfører fugtbelastning af de underliggende konstruktioner. Betonkonstruktionen skal nedbrydes helt og genopbygges i både nord- og syd-enden. Den øvrige del kan repareres. Rækværket er generelt misligholdt og skal udskiftes. Der foreligger særskilt rapport herfor dateret januar Teglsten, tagrender og nedløb på Det Hvide Hus er nedslidt. Kviste og ovenlys er udskiftet/renoveret i Det anbefales at renovere og efterisolere tagfladen. Taget på SFO bygningen skal ligeledes udskiftes. Der er konstateret forhøjet PCB i vinduesfuger særligt på udvendige fuger. Der er dog ikke konstateret forhøjet koncentration i indeluften. I Nordfløjen er vinduespartierne fra 1972 og slutter ikke tæt. Der er oplyst om trækgener og der er kuldebroer i brystningerne (der er antageligt kun 100 mm. isolering). Der skal udføres malerarbejde af en del udvendigt træværk samt porte mv. Der foreligger en PCB rapport dateret , hvoraf det fremgår at der er målt værdier i de udtagne materialeprøver i vinduesfugerne på op til mg/kg, hvor grænseværdien er 50 mg/kg. Tillige viser rapporten at den totale mængde PCB målt i indeluften er op til 190 ng/m 3, hvor grænseværdien er 300 ng/m 3. Der er dermed ikke umiddelbart et indeklimaproblem fsva. den målte PCB mængde. Der skal derfor udføres PCB renovering indenfor få år som omfatter udskiftning af vinduer og yderdøre samt PCB renovering af tilstødende bygningsdele. Det endelige omfang kan først klarlægges efter udførelse af yderligere analyser og et egentligt projekt for udførelsen. Tekniske installationer: Kloakken vurderes at være i ret dårlig stand. En TV inspektion bør afdække det faktiske behov. En evt. renovering bør derefter foretages indenfor få år. Ventilationsanlæg i mellemfløj, i nordfløj, og på loft i 1908-bygning er ude af drift. Anlæg i mellemføj mangler selve ventilationsaggregatet (!), anlæg er nordfløj er "brudt sammen", anlæg i 1908-bygning har en defekt motorventil. Anlæggene skal repareres, alternativt udskiftet til anlæg med same funktionalitet. Indvendige overflader: Der er konstateret en del nedslidt linoleum og skadede linoleumsgulve flere forskellige steder. Nogle af skaderne skyldes defekte stoleben. Der bør udføres en etapevis udskiftning af de mest slidte og skadede gulve. Fysiklokale og musiklokale fremstår nedslidte og utidssvarende. DE bør renoveres indenfor få år. Der er karlitelofter fortrinsvis i øst- og vestfløj samt mellembygning. I SFO er akustiklofter blevet overmalet. Karlitlofter giver en ringe akustik i lokalerne. Lofterne er tidligere blevet undersøgt for asbest, som viste at der ikke forekom dette. SFO trapperum og 1. sal har overmalede akustikloftplader. Akustikeffekten forsvinder når pladerne males. Der børe foretages en etapevis udskiftning af karlitlofter til akustikloftplader. Det samme gælder overmalede akustikloftplader. Terræn: Ca. halvdelen af skolegården er blevet asfalteret i Det vurderes at resten skal udføres indenfor ca. 5 år. Asfaltbelægningen er meget ujævn. Der skal derfor udføres asfaltering af den resterende del af skolegården omkring SFO og Det Hvide Hus. Flisebelægning på østside af Nordfløj ligger meget ujævnt, da bærelaget ikke er tilstrækkelig stabilt til kørertøjer. Skal omlægges. Skolegården fremstår rodet og nedslidt og bør derfor renoveres.

22 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 18 af Krogårdskolen Klimaskærm: Murværket fremstår generelt i acceptabel stand. Dog er der en del mindre skader som bør udbedres samlet. Det anbefales at afbanke hele pudslaget og reetablere dette. Fuger udskæres og reetableres. Udvendigt træværk er udført som lodrette lameller der er del af vinduer. Træværket fremstår flere steder i god stand. Det er dog nødvendigt at udskifte vinduesparterne partielt, f.eks. i lærerarbejdsrum og administration, da disse har større rådskader. Der er enkelte steder hvor der er registreret overflade råd på 1-2mm. Malerbehandlingen fremstår generelt nedslidt. Der bør udføres periodisk malerbehandling af vinduer og døre. Der foretages snedkereftergang og udskiftning af evt. rådskadet træ forud for malerbehandling. Defekte glaslister udskiftes til nye af aluminium. Eftergang og justering af lukketøj og tætningslister. Der udføres tillige periodisk vedligehold af udvendigt træværk generelt for at undgå nedbrydning. Tagfladerne fremstår umiddelbart som værende af let varierende alder. De fremstår dog generelt nedslidte. Der er enkelte mindre arealer der fortsat har en restlevetid der vurderes på op til 10 år. Der er desuden flere tegn på at der er udført mindre reparationer (lapper). Grundet den generelle tilstand anbefales det at udskifte hele tagfladen samt efterisolere. Det vil være nødvendigt at nedtage bræddebeklædning på installations huse og forhøje de tage mv. der er over tagfladen. I forbindelse med dette arbejde anbefales bræddebeklædningen udskiftet til vedligeholdsfri pladebeklædning. Ligeledes bør sternplader udskiftes generelt da de er nedslidt og vedligeholdskrævende. Renoveringen forventes at omfatte udskiftning af tagbelægning af tagpap til ny belægning af tagpap inkl. efterisolering. En del facadeelementer og vinduespartier skal ligeledes udskiftes da de er i meget dårlig stand. Der foreligger en PCB rapport dateret , hvoraf det fremgår at der er målt værdier i de udtagne materialeprøver i vinduesfugerne på op til mg/kg, hvor grænseværdien er 50 mg/kg. Tillige viser rapporten at den totale mængde PCB målt i indeluften er op til 70 ng/m 3, hvor grænseværdien er 300 ng/m 3. Der er dermed ikke umiddelbart et indeklimaproblem fsva. den målte PCB mængde. Det skal dog påregnes at der ved udskiftning af vinduerne skal udføres en PCB sanering. Det endelige omfang kan først klarlægges efter udførelse af yderligere analyser og et egentligt projekt for udførelsen. Tekniske installationer: Det er oplyst at kloakker ofte skal renses og rodskæres. Der er ikke udført TV inspektion. Der er tidligere foretaget renovering af kloak i mellemgård og fældning af træer. Det anbefales derfor at der udføres en TV inspektion for at klarlægge kloakkens tilstand. Det er oplyst at der ofte opstår utætte vandrør pga. gennemtæring. Det sker flere gange årligt. Ved besigtigelsen ( ) blev konstateret et utæt vandrør i kælder i SFO bygning (1. april bygning). Det skønnes at vandinstallationer har nået den maksimale levetid og skal udskiftes indenfor få år. Evt. opdelt i etaper. Som minimum bør alle hovedledninger udskiftes nu! Det er oplyst at der flere gange er sket frostsprængning af ventilationsvarmeflader på tag. Anlægget til varmefladerne er ikke separeret. Der bør derfor udføres separat anlæg (varmekreds) til varmeflader på tage. Kan formodentlig udføres som én ekstra kreds i teknikrum, men det endelige omfang skal undersøges nærmere. Ventilation i lærerarbejdsrum, ventilation i pigeomklædning og ventilationsanlæg på tag (festsal) kræver reparation. Indvendige overflader: Gulvbelægningen er linoleum og fremstår nedslidt i festsal og sidegange, i kompetencecenteret og i gangarealerne - særligt ved døre og dobbeltdøre. Gulvbelægningen bør derfor udskiftes. Døre til klasselokaler er generelt nedslidte og bør udskiftes.

23 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 19 af 29 Terræn: Belægninger fremstår generelt i acceptabel stand. Der er dog registreret flere steder hvor belægningsten mangler. Der bør derfor afsættes budget til en løbende reparation og opretning af flisebelægninger.

24 Tilstandsvurdering og vedligeholdsplan for skoler og SFO er 20 af Mosedeskolen Klimaskærm: Tagpap er intakt og vurderes at have mere end 10 års restlevetid. Det vurderes at ca. halvdelen af skolen har fået udskiftet taget til kileskåret tag. Det nuværende tag afvander tagfladen meget dårligt og der ligger store søer på taget. Derfor anbefales det at der foretages en efterisolering med kileskåret isolering og tagpap på den del af taget hvor det ikke er udført. Desuden bør sternbrædder udskiftes til eternit plader (som ved en anden tidligere tagrenovering). Der foreligger en PCB rapport dateret , hvoraf det fremgår at der er målt værdier i de udtagne materialeprøver i vinduesfugerne på op til 230 mg/kg, hvor grænseværdien er 50 mg/kg. Tillige viser rapporten at den totale mængde PCB målt i indeluften er op til 220 ng/m 3, hvor grænseværdien er 300 ng/m 3. Der er dermed ikke umiddelbart et indeklimaproblem fsva. den målte PCB mængde. Det anbefales derfor at vinduer og yderdøre udskiftes og at der foretages en PCB renovering af tilstødende bygningsdele indenfor nogle få år. Det endelige omfang kan først klarlægges efter udførelse af yderligere analyser og et egentligt projekt for udførelsen. Tekniske installationer: Ventilationsanlæg i klassefløje er udført som udsugningsanlæg. Friskluft indtages gennem rist/spjæld langs facader over vinduer. Denne løsning giver trækgener. Der er derfor udstedt et påbud fra Arbejdstilsynet om at disse trækgener skal udbedres. Udbedring kan ske ved at etablere nye ventilationsanlæg i alle klassefløje, med både udsugning og indblæsning i hvert enkelt klasselokale. Dette indebærer etablering af nye ventilationsaggregater samt ny kanalføring. Det er oplyst at el-installation er udført som "knobskydning" gennem flere år. Det er meget vanskeligt at finde ud af hvilke tavler der betjener hvilke områder. Det anbefales derfor at der udføres en opmåling og dokumentation af alle hovedtavler og fordelingstavler. Desuden anbefales det at udføre en termografering af tavlerne for at sikre at de ikke er overbelastet. Belysningsarmatur i gangarealer er placeret i trækasser. Løsningen er meget upraktisk da det er særdeles vanskeligt at udskifte lyskilder. Desuden giver denne konstruktion ikke ret meget lys. Det anbefales derfor at placere belysningsarmaturer på væg og afblænde den nuværende kasse. Der har tidligere været foretaget en del udskiftninger af rør til brugsvand. Det vurderes at der også fremover vil være behov for udskiftning af rørstrækninger. Det anbefales derfor at der afsættes et årligt beløb til udskiftning af rørinstallation til brugsvand. Indvendige overflader: Loftpladerne er hvidmalede bløde masonitplader. Disse lofter er i dag ulovlige pga. brandfare, men var lovlige på skolen opførelsestidspunkt. Der er derfor ikke påbud om fjernelse af loftpladerne, men det ændre ikke ved den brandfare som de udgør. Derfor anbefales det at udskifte samtlige lofter til nye akustiklofter med f.eks. integreret LED belysning. Dette kan evt. udføres i etaper over nogle år. Terræn: Legearealer er efterhånden meget nedslidt og utidssvarende. Støttemur udført i træ står ude af lod pga. jordtryk. Det anbefales derfor at alle udearealer omlægges/renoveres. Desuden skal der foretages renovering af muret støttemur og omlægning/renovering af flisearealer i skolegård.

RINGSTED KOMMUNE TILSTANDSVURDERING OG VEDLIGEHOLDSPLAN FOR SKOLER

RINGSTED KOMMUNE TILSTANDSVURDERING OG VEDLIGEHOLDSPLAN FOR SKOLER Til Ringsted Kommune Vej- og Ejendomscenter Dokumenttype Rapport Dato 05-2015 RINGSTED KOMMUNE TILSTANDSVURDERING OG VEDLIGEHOLDSPLAN FOR SKOLER RINGSTED KOMMUNE TILSTANDSVURDERING OG VEDLIGEHOLDSPLAN

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på aktiviteter (Eks. moms) Anvendelse: SKOLE Ejendom: Alle Bygning: Alle

Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på aktiviteter (Eks. moms) Anvendelse: SKOLE Ejendom: Alle Bygning: Alle Ejendom: Byskovskolen - Afdeling Asgård (21)0 UDV 3 12491 *Murværk - Løbende reparation af murværk 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 (27)0 UDV 2 12486 *Skotrender - Løbende udskiftning

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

KØGE KOMMUNE TILSTANDSVURDERING AF IDRÆTSHALLER

KØGE KOMMUNE TILSTANDSVURDERING AF IDRÆTSHALLER Til Køge Kommune - Ejendomscenteret Dokumenttype Rapport Dato Februar 2013 KØGE KOMMUNE TILSTANDSVURDERING AF IDRÆTSHALLER KØGE KOMMUNE TILSTANDSVURDERING AF IDRÆTSHALLER Revision 01 Dato 12-04-2013 Udarbejdet

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 1 Bygningsplan 2 Skolen består af 5 bygninger, hvoraf 2 er pavillonbygninger. Bygningerne er opført over en periode fra 1961 til 1997. Bygning

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Værditabsmodel Bygningsvedligeholdelse

Værditabsmodel Bygningsvedligeholdelse Dansk Byggeri Værditabsmodel Bygningsvedligeholdelse Case Februar 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Dansk Byggeri Værditabsmodel Bygningsvedligeholdelse

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT

GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 07.04.2017 GENNEMGANG AF 6 FOLKESKOLER I ALLERØD KOMMUNE - SAMMENFATTENDE NOTAT 1. INTRODUKTION I nærværende notat med tilhørende bilag er angivet resultaterne af de undersøgelser der er foretaget på Allerød

Læs mere

Bascons disponering af opgaven er opdelt i henholdsvis en registreringsfase og en analyse-/modelleringsfase.

Bascons disponering af opgaven er opdelt i henholdsvis en registreringsfase og en analyse-/modelleringsfase. Teknik og Miljø Bygning Sagsnr. 132710 Brevid. 966279 Ref. MOLO Dir. tlf. 46 31 35 34 mortenl@roskilde.dk INTERNT NOTAT: Notat forundersøgelser og renoveringsmodeller Klostermarksskolen 9. april 2010 Indledning

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Fakta-ark 7: Plan- og teknisk-/vedligeholdelsesvurdering for skolernes bygninger

Fakta-ark 7: Plan- og teknisk-/vedligeholdelsesvurdering for skolernes bygninger Fakta-ark 7: Plan- og teknisk-/vedligeholdelsesvurdering for skolernes bygninger 1 Arenaskolen: Arenaskolen er beliggende Gersager Alle 1-6 på matrikelnr.: 4br, Hundige By, Kildebrønde. Arenahallen er

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag:

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag: Vedr: Opdrag: Bygningsscreening af haller i Randers Kommune Vi har for Randers Kommune Kultur og Fritid udført en screening af nedenstående hallers generelle tilstand. Herefter har vi vurderet og prioriteret,

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 Renoveringsopgaver til Hallen: 1.01 Div. udskift. af revnede fliser i bruserum (hal1) 20.000 Kr. 1.05 Sternbrædder skiftes (hal 1) 5.000 Kr. 1.06 Vinduer males v.hal 2 5.000

Læs mere

1 Status for skolebygninger På Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2011, blev der truffet beslutning om, at:

1 Status for skolebygninger På Kommunalbestyrelsens møde den 30. august 2011, blev der truffet beslutning om, at: NOTAT Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning TEK Personale og Udvikling Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen Sagsnr.: 11/41888 Journalnr.: 253502/11 14-09-2011 Side 1 af 9 1 Status for skolebygninger På Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

3 EJBY SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

3 EJBY SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 3 EJBY SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 11 bygninger fra perioden 1911 til 2008, hvoraf 5 er sammenbygget til én bygning. Derudover er der en pavillon-bygning og en nedlagt

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712 Købmagergade 50 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Trinitatis Annekset, Købmagergade

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,5. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 36, 71, 72, 73, 81, 82)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,5. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 36, 71, 72, 73, 81, 82) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,5 Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 36, 71, 72, 73, 81, 82) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Tilstandsrapport 2010

Tilstandsrapport 2010 Org.nr. 211, Halsnæs. Afd. 025-0, "Kregme" 2010 Afdeling 025-0, "Kregme", Frederiksværk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Side: 1.1 ARKITEKTSYN

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Kongens port 2b 7000 Fredericia

Kongens port 2b 7000 Fredericia Kongens port 2b 7000 Fredericia Tilstandsvurdering maj 2014 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Fax. +45

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere