Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden Skipper Clementsvej. Formålet med tilsynet generelt er at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne. Det skal tilstræbes, at indsatsen samlet set bidrager til at give den enkelte en selvstændig tilværelse og mulighed for livsudfoldelse, samt at indsatsen leveres på en ordentlig måde. Ved dette tilsyn har vi særligt sat fokus på den helhedsorienterede indsats, herunder mere konkret sammenhængen i den samlede individuelle indsats og pårørendesamarbejdet. Et aspekt af dette er også beboernes og brugernes indflydelse på de beslutninger, der vedrører den enkelte. Desuden har vi fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg. Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere. Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet. Hovedkonklusioner Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen beboerne giver udtryk for og indtryk af trivsel, tryghed og tilfredshed med forholdene og den hjælp og støtte, de modtager. Her er en varm og humoristisk omgangstone mellem beboerne og medarbejderne samt et godt indbyrdes forhold mellem beboerne de fysiske rammer fremstår meget hyggelige og indrettet i en hjemlig stil. Her emmer under tilsynet af en god stemning og atmosfære det er vores vurdering, at medarbejdernes naturlige interesse i samarbejdet med beboerne medvirker til at skabe en værdifuld hverdag, der tager sit afsæt i beboernes ønsker og behov, hvor medindflydelse og selvbestemmelse bevidst vægtes gennem forskellige tiltag vi har anbefalet at undersøge mulighederne for at installere forskellige hjælpemidler til en meget hørehæmmet beboer, hvilket vil medvirke til at øge den pågældendes sikkerhed og selvstændighed i dagligdagen 1

2 det er vores indtryk, at her er et meget velfungerende samarbejde med såvel de pårørende som eksterne samarbejdspartnere, hvilket medvirker til at sikre en helhedsorienteret indsats omkring beboerne det er vores vurdering, at medarbejdernes samlede kompetencer modsvarer beboernes behov, ligesom relevante efteruddannelser og supervision medvirker til faglig refleksion og læring til glæde for såvel beboere som medarbejdere det er vores vurdering, at den samlede dokumentation er opdateret, retningsgivende og fyldestgørende for medarbejdernes indsats og opgaveløsning med beboerne medarbejderne oplyser, at her er stor bevågenhed omkring det forhold, at de yder støtte og arbejder i beboernes hjem, hvorfor respekt og åben dialog forekommer som en naturlighed og dermed også forebyggende i forhold til konflikter og mulige magtanvendelser. Iagttagelser og anbefalinger Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg Vi har fulgt op på implementeringen af et elektronisk dokumentationssystem, hvilket vil fremgå af afsnittet Den skriftlige dokumentation. Målgruppe Tilbuddet retter sig mod voksne mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, der har behov for omsorg, støtte og hjælp til at strukturere deres dagligdag og udvikle deres sociale kompetencer. Beboerne skal være forholdsvis selvhjulpne, da der ikke er personaledækning i nattetimerne. Her ydes dog tilsyn fra hjemmeplejen, og beboerne har et telefonnummer, de kan ringe efter hjælp på, hvis behovet opstår. Her er plads til seks borgere, og aktuelt er alle pladser beboet af fem kvinder og én mand i alderen fra 48 til 69 år. Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Boligforhold og fysiske rammer Boenheden har til huse i et etplans parcelhus indrettet til formålet. Beboerne har egne værelser og bad med udgang til fællesskabet indeholdende køkken og stue. Huset er indrettet i en meget hyggelig og hjemlig stil, og her emmer af god stemning og atmosfære. Det er således vores vurdering, at de fysiske rammer er meget velegnede til formålet, ligesom indretningen tilgodeser og imødekommer beboernes ønsker og behov. En af beboerne er meget hørehæmmet, og kommunikationen med pågældende foregår gennem tegn til tale, skrift og generel aflæsning af nonverbale signaler. Vi har forslået at undersøge muligheden for at installere diverse hjælpemidler i form af en blinkende ringklokken, vibrator-røgalarm i sengen med videre med videre for at optimere denne beboers forhold, sikkerhed og selvstændighed i hverdagen. De pædagogiske og omsorgsmæssige forhold På dagen for tilsynet har tre af beboerne hjemmedag. To af beboerne hviler sig i deres boliger, da vi ankommer, mens den tredje har valgt at tage i sit dagtilbud, da der denne dag er planlagt et særligt arrangement, som pågældende gerne vil deltage i. Alle beboerne har et dagtilbud udenfor huset, som de udtrykker stor tilfredshed med. Medarbejderne oplyser, at de også oplever et velfungerende samarbejde med medarbejderne her, hvilket medvirker til 2

3 at skabe et helhedstilbud omkring beboerne, hvor de forskellige gøremål over døgnet hænger sammen. Herudover frekventerer flere af beboerne aftenskole, hvor emner som computer, sang, vævning og andet er på programmet. Beboerne viser deres boliger frem, og giver udtryk for tilfredshed med den hjælp og støtte, de modtager. Her er synlig tryghed ved medarbejderne og en varm og humoristisk omgangstone, der skaber en god stemning for alle parter. Det er vores indtryk, hvilket også fremgår af den skriftlige dokumentation, at beboerne har en god indbyrdes relation og har stor glæde af hinanden i dagligdagen. Tilbuddet råder over en bus, hvilket skaber gode muligheder for at tage på fælles ture af oplevelsesorienteret karakter ud af huset, hvilket vi får oplyst også jævnligt forekommer. Herudover er beboere og medarbejdere dagligt samlet omkring madlavning og hyggelige sysler som eksempelvis håndarbejde i aftentimerne. Alt sammen medvirker til at skabe et indhold tilpasset beboernes ønsker og behov, og med bevidste tiltag for at tage udgangspunkt heri. Medarbejderne oplyser, at de har fokus på, at deres arbejde skal tage afsæt i beboernes behov, og at deres medbestemmelse og indflydelse vægtes højt. Her afholdes også beboermøder for at fremme beboernes muligheder herfor og træne dem i at blive aktører i eget liv. Her er ifølge det oplyste et godt samarbejde med de pårørende, der jævnligt kommer i huset. I det fælles bruger- og pårørenderåd for området, er der også to repræsentanter her fra tilbuddet. Vi får oplyst, at referaterne fra de afholdte møder sendes til alle pårørende, hvormed de kan holde sig orienteret. Som opfølgning får vi oplyst, at her ikke sendes nyhedsbreve til de pårørende, da der i dagligdagen er løbende kontakt, hvorfor det ikke skønnes særligt relevant eller nødvendigt. Herudover samarbejdes der med en massør og en fodterapeut, der kommer fast i huset, ligesom en demenssygeplejerske har været inddraget til faglig sparring i forhold til en mulig begyndende demens hos en af beboerne. Vi har i forhold til sidstnævnte anbefalet at søge faglig sparring ved et navngivet tilbud i en anden kommune med speciale indenfor området. Det er vores vurdering, at medarbejderne udviser en tydelig interesse i samarbejdet med beboerne, hvilket medvirker til at skabe en dagligdag med et ønsket og værdifuldt indhold på beboernes præmisser. Det skaber trivsel, glæde og tryghed i beboernes liv. Medarbejderforhold og faglige forudsætninger Her er ansat fire medarbejdere, hvoraf de to har en pædagogisk uddannelse. Medarbejderne giver udtryk for og indtryk af stor tilfredshed med deres arbejdsforhold, og udviser et åbenlyst engagement i arbejdet. Her afvikles supervision hver sjette uge, og to medarbejdere har været på en neuropædagogisk efteruddannelse, hvilket samlet set har bidraget til et fagligt løft og brugbare redskaber i samarbejdet med beboerne. Medarbejderne er på beboernes hjemmedage på arbejde fra klokken 8-22 (to dage om ugen med henholdsvis to og tre beboere), fra klokken de øvrige tre ugedage og fra klokken i weekenden. Medarbejderne giver udtryk for, at den aktuelle normering modsvarer beboernes behov, og at her er tid til såvel praktiske opgaver som socialt samvær og hygge. Det er i overensstemmelse med vores indtryk. En ny medarbejder og en studerende giver udtryk for, at være blevet meget vel modtaget i tilbuddet af såvel beboere som kolleger, et faktum der vidner om en god kultur med hjerterum og plads til alle. Lederen oplyser ved tilbagemeldingen, at her afvikles medarbejderudviklingssamtaler i slutningen af året. 3

4 Den skriftlige dokumentation Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af beboernes individuelle mapper, der indeholder diverse materiale. Herunder handleplan, statusbeskrivelser, mål og metoder for dagligdagen. Vi får oplyst, at her nyligt er afholdt handleplansmøde for alle beboerne. Herudover har vi gennemgået en mappe, der indeholder en af beboerne livshistorie. Det vidner om inddragelse af såvel beboerens erindringer og oplevelser samt de pårørendes deltagelse heri. Som opfølgning kan vi konstatere, at her senest 1. februar 2012 installeres et elektronisk dokumentationssystem. På dagen for tilsynet er en medarbejder på kursus i brugen heraf, og medarbejderne ser frem til at komme i gang med at bruge det. Det er vores vurdering, at den samlede dokumentation er opdateret, retningsgivende og fyldestgørende for medarbejdernes indsats og opgaveløsning for og sammen med beboerne. Magtanvendelse Her forekommer ingen magtanvendelser, og medarbejderne er bekendte med regelsættet for området og Kommunens procedure for indberetning desangående. Medarbejderne oplyser, at her er stor bevågenhed omkring det faktum, at de yder støtte og arbejder i beboernes hjem, hvorfor respekt og åben dialog forekommer som en naturlighed og dermed også forebyggende i forhold til konflikter. Her er udarbejdet en beredskabsplan, der kan tages i brug, hvis der opstår behov herfor. Medicinhåndtering Tilsynet omfatter ikke de læge- og sundhedsfaglige aspekter, herunder medicinhåndtering, som er underlagt tilsyn fra embedslægeinstitutionen, jævnfør Lov om embedslægeinstitutioner m.v. 6a. Jammerbugt Kommune fører selv tilsyn med medicinhåndteringen. Vi vil på trods heraf selvfølgelig reagere, hvis vi på dette eller andre områder udenfor det direkte tilsynsfelt konstaterer åbenlyst uhensigtsmæssige forhold. Opfølgning til det kommende tilsynsbesøg Tilsynet giver ikke anledning til yderligere kommentarer, og her er ingen punkter til opfølgning. Formål og fremgangsmåde I henhold til Retssikkerhedslovens 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp, de har ret til og krav på ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Samtidig vurderes atmosfæren og den måde, hvorpå hjælpen ydes. Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser og tilknyttede vejledninger. Herudover anvender vi de gældende kvalitetsstandarder og foreliggende skriftlige materiale samt erfaringer og god praksis på området. Vi har fået en rundvisning i huset og har efter individuel aftale talt med flere beboere. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde samt ledelsen. Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbejdet med beboerne, indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. 4

5 Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på stedet. Aalborg, den 4. november 2011 REVAS APS AF 1/ Aase Møller Henning Jacobsen 5

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere