B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen"

Transkript

1 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

2 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR

3 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede regnskab Beretning Virksomhedens samlede aktivitet Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer skematisk oversigt Redegørelse for reservationer Forventninger til det kommende år Målrapportering Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Målrapportering 2. del Uddybende beskrivelse af udvalgte aktiviteter i Regnskab Anvendt regnskabspraksis Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på låneramme Opfølgning på øvrige likviditetsregler Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bevillingsregnskabet ikke virksomhedsbærende hovedkonti Udgiftsbaserede hovedkonti Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance

4 Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for finansåret 2013 for den virksomhedsbærende hovedkonto Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen samt følgende ikke-virksomhedsbærende hovedkonti: Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer Afholdelse af almengymnasiale eksaminer Almen voksenuddannelse og prøver mv Forberedende voksenundervisning, prøver mv Undervisning i dansk som andetsprog og prøver m.v. for voksne udlændinge m.fl Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den. marts 2014 København, den. marts 2014 Jacob Holbraad Direktør Jesper Fisker Departementschef 4

5 1. Beretning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen er en styrelse under Undervisningsministeriet og udgør dermed en del af ministeriets samlede koncern. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ansvaret for kvalitetsudvikling, test og eksamen kvalitetstilsyn tilskud og controlling støtteordninger Kvalitetsudvikling, test og eksamen vedrører folkeskolens afsluttende prøver, test og kvalitetsudvikling, herunder arbejdet med de nationale test. Desuden varetages kvalitetssikring inden for de almene og de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, samt inden for Almen Voksenuddannelse, Forberedende Voksenundervisning og danskuddannelse for voksne udlændinge, herunder udvikling og drift af prøver og eksamen samt udvikling af løbende evaluering. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen er endvidere ansvarlig for gennemførelse af internationale undersøgelser, som tilvejebringer data om kvaliteten af uddannelserne. Endelig varetages også statsborgerskabsprøven, indvandringsprøven og Danskprøve A1 og A2 for voksne udlændinge. Kvalitetstilsynet omfatter tilsynsopgaver for alle uddannelsesområder under Undervisningsministeriet i forhold til blandt andet a) indholdsmæssigt og pædagogisk tilsyn, b) institutionelt tilsyn, herunder tilsyn med løn- og ansættelsesforhold, c) økonomisk tilsyn i tæt samarbejde med tilskud og controlling, d) tilsyn på støtteområdet og e) andet tilsyn såvel som opgaver i relation til det indikatorbaserede tilsyn. Tilskud og controlling omfatter varetagelsen af opgaver vedrørende tilskudsregler, tilskudsudbetaling, økonomisk tilsyn, herunder gennemgang af årsrapporter og revisionsprotokollater, samt opgaver i relation til statens selvforsikring. Støtteordningerne vedrører tilskud til specialundervisning og specialpædagogisk bistand til frie grund- og kostskoler samt specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne. Desuden administreres efter driftsoverenskomst med Uddannelses- og Forskningsministeriet den specialpædagogiske støtteordning for de videregående uddannelser. Herudover varetages opgaver i forbindelse med VEU-godtgørelse og befordring for de ikke-arbejdsløshedsforsikrede. Endelig varetager Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen sekretariatsbetjening af flere nævn. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen er med sin opgaveportefølje og kerneområder en vigtig aktør i forhold til opfyldelsen af koncernens samlede målsætninger, som blandt andet kommer til udtryk i Handlingsplan for Undervisningsministeriet

6 1. marts 2013 betød en strukturændring i Undervisningsministeriet, at en række opgaver overgik til Undervisningsministeriets departement. I den forbindelse fratrådte den daværende direktør. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fik ny direktør 1. august 2013, og opgavefordelingen mellem styrelsens tre centre blev justeret 1. december 2013, samtidig med at en række vakancer blandt kontorchefer blev besat. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen består af et direktionssekretariat og tre centre: Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn (CKT), Center for Prøver, Eksamen og Test (PET) og Økonomisk-Administrativt Center (ØAC). Hovedkonti under styrelsen omfatter: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer Afholdelse af almengymnasiale eksaminer Almen voksenuddannelse og prøver mv Forberedende voksenundervisning, prøver mv Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. inden for voksne udlændinge m.fl Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven 1.2 Virksomhedens samlede aktivitet Af tabel 1 fremgår Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen samlede aktiviteter fordelt på styrelsens egen driftsbevilling og administrerede ordninger (driftsbevillinger vedrørende eksamenskonti). Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet, 2013 mio. kr. Mio. kr. Bevilling Regnskab Udgifter 67,6 65,6 Drift Indtægter 0 0,2 Administrerede ordninger (driftsbevillinger) Udgifter 81,7 74,3 Indtægter 0,0 0,4 Udgifter 0,0 0,0 Anlæg Indtægter 0,0 0,0 1.3 Årets faglige resultater I 2013 har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen overordnet haft fokus på følgende opgaver. Prøver, eksaminer og test Sikker drift af test, prøver og eksaminer på alle Undervisningsministeriets uddannelsesområder er gennemført. Herudover er der foretaget en samlet evaluering af de nationale test i folkeskolen, på baggrund af hvilken undervisningsministeren afgav redegørelse til Folketinget om de nationale test ultimo

7 Endvidere er der gennemført en række udviklingsforløb for prøver i folkeskolen og de gymnasiale uddannelser, ligesom der er leveret væsentlige bidrag til folkeskolereformen. Tilsyn Der er i efteråret 2013 påbegyndt udarbejdelse af en ny samlet tilsynsstrategi, der skal danne rammen for styrelsens dialogbaserede kvalitetstilsyn, som fremover vil blive udmøntet i løbende tilsynsplaner med et 2-årigt perspektiv. På folkeskoleområdet blev arbejdet med udvikling af det dialogbaserede kvalitetstilsyn som led i folkeskolereformen igangsat i 2013 i tæt dialog med Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) og Kommunernes Landsforening (KL) med udgangspunkt i de nationalt fastsatte måltal og kvalitetsindikatorer. Tilsynet skal primært have fokus på at skabe grundlag for kvalitetsudviklingen på skolerne og skal ses i sammenhæng med læringskonsulenternes arbejde. På AMU-området var der i 2013 fokus på fortsat opfølgning på og afslutning af tilsynssager, herunder opfølgning i forhold til kritikpunkter fra Rigsrevisionens beretning om utilsigtet anvendelse af AMU. TaskForce AMU har som led i tilsynet med AMU-området blandt andet gennemført et stort antal tilsynsbesøg hos virksomheder og AMU-udbydere i hele landet. På det gymnasiale område påbegyndte Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen tilsyn med de gymnasiale uddannelser i Der blev således på baggrund af fire indikatorer (frafald, overgang til videregående uddannelser, eksamensresultater og løfteevne) screenet på stx-uddannelsen. Styrelsen har i første omgang været i dialog med 20 udvalgte skoler om udvikling og forbedring af kvaliteten på baggrund af deres resultater og har efterfølgende haft tættere dialog med 6 udvalgte skoler. Digitalisering af regnskabsindberetning og tilskudsforvaltning Årsrapporter og revisionsprotokollater for cirka selvejende uddannelsesinstitutioner blev i foråret 2013 for første gang indberettet elektronisk med digital signatur til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i pdfformat. Endvidere blev elevtalsindberetninger for alle frie selvejende uddannelsesinstitutioner (frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler samt produktionsskoler) til brug for beregning af taxametertilskud i efteråret 2013 indberettet digitalt for første gang. Revisorkvalitet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i 2013 igangsat et revisorkvalitetsprojekt med det formål at højne den generelle kvalitet af revisorernes arbejde og dermed højne kvaliteten af de revisionsresultater, der ligger til grund ved udøvelsen af det økonomiske tilsyn. Projektets indsatsområder forventes implementeret i Smidige overgange På det specialpædagogiske støtteområde er en række tiltag implementeret, der har til formål at fremme smidige overgange mellem uddannelser og mellem uddannelse og beskæftigelse for personer med funktionsnedsættelser. Herudover har styrelsen koordineret Undervisningsministeriets bidrag til regeringens handicappolitiske handlingsplan Et samfund for alle. 7

8 Håndtering af konsekvenser af lockout på undervisningsområdet Lockouten på undervisningsområdet og aflysningen af undervisningen i april 2013 medførte under selve lockouten et behov for omfattende kommunikation vedrørende afholdelsen af sommerterminens prøver samt ændring af tidsplanen for selve prøveafholdelsen efter lockoutens ophør. Lockouten medførte endvidere en betydelig kommunikationsindsats i relation til konsekvenserne for statstilskud til de selvejende institutioner, blandt andet ved udarbejdelse af reviderede tilskudsinstrukser på de omfattede områder med anvisninger til, hvordan institutioner og revisorer skulle forholde sig til indberetning af aktivitet og undervisning, der lå i lockoutperioden. Der var endvidere dialog om de økonomiske konsekvenser på institutionsniveau, særligt i forhold til AMU-centrene. 1.4 Årets økonomiske resultat Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal på den virksomhedsbærende hovedkonto og de ikke-virksomhedsbærende konti for de seneste tre år fremgår af tabel 2. Tabellens brug af fortegn er i overensstemmelse med Statens Koncernsystem, der indsamler regnskabsdata fra alle statslige institutioner. Indtægter og passiver er med negativt fortegn, omkostninger og aktiver er med positivt fortegn. Overskud angives ved brug af negativt fortegn og underskud ved brug af positivt fortegn. Der er foretaget afrundinger af tallene i tabellen. 8

9 Tabel 2: Økonomiske hoved- og nøgletal (årets priser, mio.kr.) Hovedtal Resultatopgørelse 2011* Ordinære driftsindtægter -138,3-150,3-149,2 - Heraf indtægtsført bevilling -138,3-150,3-149,2 - Heraf eksterne indtægter 0,0 0,0 0,0 - Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger 134,2 153,1 130,7 - Heraf personaleomkostninger 96,7 109,1 101,8 - Heraf afskrivninger 0,1 0,0 0,0 - Heraf øvrige omkostninger 37,5 44,0 28,9 Resultat af ordinær drift -4,0 2,8-18,5 Resultat før finansielle poster -2,8 3,6-18,0 Årets resultat -2,8 4,1-9,9 Balance Mat. og immat. Anlægsaktiver 0,5 0,0 0,0 Omsætningsaktiver (ekskl likv. beholdn) 7,1 5,4 3,0 Egenkapital -10,5-1,5-11,4 Langfristet gæld 0,0-0,0-0,0 Kortfristet gæld -43,8-16,2-36,0 Låneramme (1.000 kr.) 1,5 1,5 1,5 Træk på lånerammen Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af låneramme 0,0 0,0 0,0 Negativ udsvingsrate (ikke i pct.) 20,6-0,1 5,3 Overskudsgrad 2,0-2,7 6,6 Bevillingsandel 100,0 100,0 100,0 Personale oplysninger for Antal årsværk** Årsværkspris (gennemsnit) (1.000 kr.)** Lønomkostningsandel (pct.)** Lønsumsloft (mio. kr.)** 59,7 76,7 53,2 Lønsumsforbrug (mio. kr.)** 55,6 69,2 59,0 Note: *I enkelte tilfælde har der på grund af omfattende strukturændringer været foretaget manuelle justeringer af data for ** Opgjort eksklusiv årsværk og lønforbrug på de ikke-virksomhedsbærende hovedkonti. Styrelsens indtægtsførte bevilling var i 2013 på 149,2 mio. kr., hvilket i forhold til året før var en lille reduktion på 1,1 mio. kr. Årsagen hertil er dels et fald i den indtægtsførte bevilling på den virksomhedsbærende hovedkonto , idet der som følge af en strukturændring i Undervisningsministeriet i 2013 er flyttet opgaver og årsværk fra styrelsen til Departementet, dels en stigning i den indtægtsførte bevilling på de ikke-virksomhedsbærende hovedkonti bl.a. som følge, at Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. og Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven 9

10 fra 2013 indgår som ikke-virksomhedsbærende hovedkonti under styrelsen. Personaleomkostninger er tilsvarende primært som følge af opgave- og årsværksafgivelsen jf. strukturændringen i Undervisningsministeriet i 2013 ændret fra 109,1 mio. kr. i 2012 til 101,8 mio. kr. svarende til et fald på 7,3 mio. kr. Ordinære driftsomkostninger er i 2013 på 28,9 mio. kr., mens det tilsvarende tal i 2012 var 44,0 mio. kr. Forskellen begrunder sig primært i, at der der i 2012 er foretaget en hensættelse på 6,0 mio. kr. til erstatning, procesrente og sagsomkostninger vedr. Klagenævnet for Udbuds afsagte kendelse af 6. december i 2013 er hensættelsen på 6,0 mio. kr. indtægtsført (jf. der i 2013 er betalt erstatning, procesrente og sagsomkostninger vedrørende klagenævnssagen). Den endelig udgift vedr. klagenævnssagen på i alt 8,0 mio. kr. er registreret som en ekstraordinær omkostning). Eksklusiv hensættelsen vedr. klagenævnssagen på 6,0 mio. i 2012 og indtægtsførelsen i 2013 er de ordinære driftsomkostninger på 38,0 mio. kr. i 2012 og på 34,9 mio. kr. i Denne forskel på 3,1 mio. kr. har primært årsag i et større øvrig driftsforbrug i 2012 på den virksomhedsbærende hovedkonto , herunder jf. at der hos styrelsen i 2012 indgik opgaver, der jf. bl.a. ovennævnte strukturændring i Undervisningsministeriet i 2013, ikke indgik i styrelsens opgaveportefølje i Styrelsens samlede resultat i 2013 kan opgøres til et overskud på 9,9 mio. kr. Overskuddet fordeler sig med 2,2 mio. kr. på den virksomhedsbærende hovedkonto , jf. mindreforbrug på øvrig drift. 7,7 mio. kr. på de ikke-virksomhedsbærende hovedkonti ligeledes, jf. mindreforbrug på øvrig drift. Styrelsens egenkapital, der ultimo 2012 var på 1,5 mio. kr., er som følge af årets resultat på 9,9 mio. kr. forøget til 11,4 mio. kr. ultimo Negativ udsvingsrate er ændret fra -0,1 i 2012 til 5,3 i Da den negative udsvingsrate viser overført overskud i forhold til startkapitalen, er ændringen i den negative udsvingsrate fra 2012 til 2013 en afspejling af årets resultat i Overskudsgraden er ændret fra -2,7 i 2012 til 6,6 i Da overskudsgraden viser årets resultat i forhold til de ordinære driftsindtægter i alt og da ordinære driftsindtægter i alt stort set er uændrede fra 2012 til 2013, er ændringen i overskudsgraden fra 2012 til 2013, en følge af ændringen i årets resultat. Antallet af årsværk er faldet fra 128 i 2012 til 117 i 2013, hvilket primært skyldes opgave- og årsværksafgivelsen jf. strukturændringen i Undervisningsministeriet i Årsværksprisen stiger fra kr. i 2011 til kr. i 2012 og falder så til kr. i Undervisningsministeriets departement har i 2013 påbegyndt en undersøgelse af stigningen fra 2011 til Undersøgelsen, der ikke er afsluttet endnu, vil også se på årsagen til faldet fra 2012 til

11 1.5 Opgaver og ressourcer Afsnittet beskriver styrelsens opgaver og ressourceforbruget på disse Opgaver og ressourcer skematisk oversigt Tabel 3: Sammenfatning af styrelsens økonomi fordelt på opgaver 2013 Hovedopgaver (mio. kr.) Indtægtsført Øvrige Omkost- Andel af bevil- indtægter ninger årets over- ling skud 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration 5,1 0,0 4,9 0,2 1. Kvalitetsudvikling, test og eksamen 17,0 0,1 16,5 0,6 2. Tilsyn 26,7 0,1 25,9 0,9 3. Tilskud og controlling 12,3 0,0 12,0 0,4 4. Internationale undersøgelser 1,2 0,0 1,1 0,0 5. Rammer for og styring af uddannelsesstøtteordninger 5,0 0,0 4,9 0,2 6. Sekretariatsbetjening 0,3 0,0 0,3 0,0 I alt 67,6 0,2 65,6 2,2 Note 1: Der skal tages højde for afrunding i tabellen. Note 2: Sammenfatningen i tabel 1.2. omfatter styrelsens økonomi på jf. tabel 3.8. Note 3: Fordelingen af styrelsens indtægtsførte bevilling er sket manuelt ved proportional tilpasning af de på FL2013 givne bevillingsskøn til den faktiske bevilling i Fordelingen af omkostningerne er ligeledes sket manuelt ved proportional tilpasning af de faktiske omkostninger. Note 4: Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis lille andel af de samlede udgifter, idet støttefunktioner som service, husleje, ejendomsdrift, bygningsvedligeholdelse, økonomi, personaleadministration og kommunikation for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen og Departementet er samlet i departementet med henblik på effektivisering og en bedre kapacitetsudnyttelse Redegørelse for reservationer Der videreføres i alt 20,5 mio. kr. reserveret til bestemte formål ultimo De konkrete reservationer fremgår af tabel 4 nedenfor. Tabel 4: Reservationer Opgave (Beløb i mio. kr.) Reserveret år Reservation primo 2013 Forbrug 2013 Nye reservationer i 2013 I alt ultimo 2013 Forventet afslutning Opgavekommissioner - de nationale test ,7 0,3-0, Initiativer som opfølgning på redegørelse til Folketinget om ,3 4, nationale test Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne ,6 3,0-6, udlændinge m.fl. Indvandringsprøven , , Opgavekommissioner - de nationale test Reservationen på 0,4 mio. til opgavekommissioner ved de nationale test vedrører udgifter til rejser, møder grafik mv. vedr. opgaver, der var planlagt i 2011 og som ikke blev afsluttet i finansåret Initiativer som følge af opfølgning på redegørelse til Folketinget om de nationale test Det fremgår af lovgrundlaget for de nationale test i folkeskolen, at undervisningsministeren tre år efter ikrafttrædelsen af de første nationale test skulle afgive en redegørelse til Folketinget om virkningerne af 11

12 indførelsen af testene med en vurdering af behovet for eventuelle ændringer. Redegørelsen blev givet i december 2013 og debatteret i Folketinget den 29. januar De nationale test er blevet evalueret i perioden november 2012 til september 2013 af Rambøll Management Consulting. Evalueringen blev offentliggjort i oktober 2013, og dens resultater har dannet grundlag for redegørelsen til Folketinget. Redegørelsen omhandler en række forhold om testene, som skal drøftes i folkeskoleforligskredsen i Ved udgangen af 2013 blev der reserveret bevilling på 4,3 mio. kr. til initiativer som opfølgning på redegørelse til Folketinget om de nationale test. Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. I forbindelse med ressortændring er der overført reservation fra Integrationsministeriet til Undervisningsministeriet vedrørende opgaver på hovedkonto Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. Reservationen, der i 2012 var placeret under den virksomhedsbærende hovedkonto Departementet og som i 2013 er flyttet til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, udgjorde 9,6 mio. kr. (heraf lønsum 3,0 mio. kr.) primo I 2013 er der anvendt 3,0 mio. kr. (lønsum). Reservationen ultimo 2013 udgør således 6,6 mio. kr. Indvandringsprøven I forbindelse med ressortændring er der overført reservation fra Integrationsministeriet til Undervisningsministeriet vedrørende opgaver på hovedkonto Indvandringsprøven. Reservationen, der i 2012 var placeret under den virksomhedsbærende hovedkonto Departementet og som i 2013 er flyttet til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, udgør 9,2 mio. kr. ultimo Forventninger til det kommende år Inden for prøver, eksaminer og test forventes de primære opgaver i 2014 at være Udredning og oplæg til folkeskoleforligskredsen om prøveformer og et effektivt prøvesystem i folkeskolen Oplæg til folkeskoleforligskredsen om videreudvikling af de nationale test Igangsættelse af fase 3 af udviklingsplanen for prøver på det gymnasiale område Etablering af en central digital løsning for afvikling af skriftlige prøver i gymnasiet Videreudvikling af digitale selvrettende prøver i folkeskolen Udvikling og afholdelse af statsborgerskabsprøven I relation til tilsynsarbejdet forventes der i 2014 særligt fokus på Etablering af tilsynsforum med deltagelse af repræsentanter fra de respektive uddannelsessektorer samt BKF og KL med henblik på at skabe større gennemsigtighed og tættere dialog om tilsynet Færdiggørelse af tilsynsstrategi og efterfølgende implementering heraf, herunder udarbejdelse af nærmere procedurer for tilsynet, udarbejdelse af indikatorer og gennemførelse af konkrete tilsynsbesøg Hvad angår støtteordninger forventes der i 2014 blandt andet at blive arbejdet med 12

13 Fortsat gennemførelse af en række initiativer, der har til formål at gøre overgange mere smidige for elever og studerende med funktionsnedsættelse ved uddannelsesskift Decentralisering af de specialpædagogiske støtteordninger Endelig forventes der inden for tilskud og controlling særligt fokus på Udarbejdelse af strategi for det økonomiske tilsyn Udvikling af et koncept for systematisk ledelsesinformation vedrørende det økonomiske tilsyn Fortsat udvikling af digitaliseringstiltag, der letter administrationen både på institutionerne og i styrelsen. I 2014 vil der blandt andet være fokus på papirbaserede indberetninger. 2. Målrapportering 2.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Nedenstående tabeller angiver resultatkrav for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen for 2013, opnåede resultater og graden af målopfyldelse. Angivelsen sker inden for rammerne af fem grundlæggende initiativer. Initiativ 1: Fremme kvalitetsudvikling, herunder evalueringskulturen og udvikling af prøver og eksaminer, der bidrager til at opfylde de nationale kvalitetsmål for grundskole og ungdomsuddannelser Resultatkrav Resultatkrav i aftaleperiode Opnåede resultater Grad af målopfyldelse 1.1 Fremme evalueringskulturen i grundskolen 1.2 Udvikling af folkeskolens afgangsprøver som led i Løft af folkeskolen 1.3 Strategi for digitalisering af prøver og eksamen på folkeskoleområdet og det gymnasiale område (Koordineres med andre igangværende initiativer, bl.a. Løft af folkeskolen, M95 og UNI- C s digitaliseringsstrategi) Evalueringen af de nationale test gennemføres. Der gennemføres forsøg med gruppeprøver og produkt- og projektorienterede prøver efter centralt udmeldte modeller. Resultaterne af tænketankens arbejde foreligger. Evalueringen blev offentliggjort den 10. oktober Forsøgene blev gennemført. Evaluering gennemført af DAMVAD. Forsøg forlænget. Rapporter fra de to tænketanke er modtaget og offentliggjort. Tænketankene er nedsat som led i strategiens udmøntning og angår digitalisering, netadgang og mundtlig eksamen. Tænketankene har været forankret på gymnasieskoler. Der arbejdes videre med digitaliseringsstrategien. Opfyldt Opfyldt Opfyldt 13

14 1.4 Implementering af statsborgerskabsprøven (opfølgning på regeringsgrundlag) Prøve forventes færdigudviklet, derefter overgang til drift. Udviklingsarbejdet blev igangsat maj 2013 umiddelbart efter den politiske aftale om indfødsret. Udviklingsarbejdet omfattede udarbejdelse af læremateriale og prøvespørgsmål, indholdsmæssig og sproglig kvalitetssikring heraf og gennemførelse af prætest. Ved udgangen af 2013 forelå et udkast til læremateriale og prøvespørgsmål, der primo 2014 gennemgik endelig kvalitetssikring, opsætning mv., før det blev offentliggjort marts Delvist opfyldt Initiativ 2: Fremme et strategisk tilsyn, der styrker kvaliteten i uddannelserne såvel som sikrer regeloverholdelse i forhold til institutionsdrift Resultatkrav Resultatkrav i aftaleperiode Opnåede resultater Grad af målopfyldelse 2.1 Udvikle et tilsyn på folkeskoleområdet, som giver mulighed for effektiv identifikation af skoler og kommuner, hvor der er behov for at styrke og udvikle kvaliteten i folkeskolen Udvikling af et tilsyn med vægt på, at skolerne udvikler elevernes dygtighed og mindsker betydningen af social baggrund Der er igangsat udarbejdelse af et grundlag for det nye dialogbaserede kvalitetstilsyn i lyset af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, og ved udgangen af 2013 forelå der et overordnet udkast til tilsynsmodel. Lovforslag 3 som led i folkeskolereformen, der blev fremsat primo 2014, vil indeholde forslag til lovændringer vedr. det nye tilsyn. Delvist opfyldt. 2.2 Udvikle et tilsyn med ungdomsuddannelserne, der kan med- Udvikling og implementering af et tilsyn med vægt på, at skolerne I 2013 blev der til brug for udviklingen og implementeringen af tilsy- Delvist opfyldt. 14

15 virke til et bedre og mere systematisk tilsyn fremmer elevernes gennemførelse af uddannelse med resultater, der fører til beskæftigelse og videre uddannelse net med ungdomsuddannelserne indhentet erfaringer med screeninger, brug af supplerende indikatorer og statistiske oplysninger samt afprøvning af forskellige former for dialog ift. gymnasier (stx) og erhvervsuddannelser. Erfaringerne vil indgå i udviklingen af tilsynet fremadrettet og bliver drøftet med relevante parter. Initiativ 3: Styrke økonomistyring på de selvejende institutioner og udvikle styrelsens controllingfunktion Resultatkrav Resultatkrav i aftaleperiode Opnåede resultater Grad af målopfyldelse 3.1 Økonomistyring Udarbejde strategi for understøttelse af styrket økonomistyring på institutionerne. Påbegynde udarbejdelse af redskaber til hjælp for institutionerne. Initiativet skal sammentænkes med en samlet strategi for økonomisk tilsyn, der er udskudt til Ikke opfyldt 3.2 Controlling Udarbejde plan for controllingfunktion, herunder snitflader mellem institutionsrevisorernes rolle og styrelsens rolle. Identificere krav til datagrundlag (kontering af indtægter og udgifter på institutioner mv.). Påbegynde udvikling af controllingfunktion, herunder modeller for tilsyn med kvaliteten af revisors arbejde. Der er sket en løbende afdækning af udviklingsbehov, men udarbejdelse af strategi for økonomisk tilsyn er udskudt til Der er igangsat et revisorkvalitetprojekt med inddragelse af revisorforeninger mv. Delvist opfyldt 15

16 Initiativ 4: Fremme effektiv administration af tilskudsordninger vedrørende specialpædagogisk bistand, inklusionstiltag og specialundervisning Resultatkrav Resultatkrav i aftaleperiode Opnåede resultater Grad af målopfyldelse 4.1 Styrelsen skal tilpasse grundlaget for SPS-administrationen mhp. at fremme støttetildelingen til skole- og uddannelsessøgende med funktionsnedsættelse, forenkle den centrale administration samt sikre overholdelse af nye krav som følge af internationale konventioner Inden udgangen af 2013 foreligger en handlingsplan for en tilpasset SPS-administration. Evt. nødvendige lovforslag er sat på lovprogrammet januar I Projektet er igangsat, men den videre proces har afventet en tværministeriel stillingtagen, der først blev afklaret ultimo Delvist opfyldt. 4.2 Styrelsen skal bidrage til at sikre smidigere overgange for skole- og uddannelsessøgende på alle niveauer Gennemførselsplan følges. Grundlaget for den politiske behandling af de initiativer, der skal implementeres i 2014 eller senere, skal samlet set være etableret inden udgangen af Gennemførselsplanen følges, og der er udarbejdet et grundlag for den politiske behandling. Opfyldt Initiativ 5: Målrette administrative procedurer i styrelsen, herunder fremme digitalisering af forvaltningen Resultatkrav Resultatkrav i aftaleperiode Opnåede resultater Grad af målopfyldelse 5.1 Gennemføre digitalisering af tilskudsforvaltningen og regnskabsindberetningen og gennemgangen. Opfyldt Ad 1) Digital tilskudsindberetning er implementeret på hele det frie skoleområde Ad 2) Implementering af en digital løsning til regnskabsindberetningen (fase 1 digital indberetning i PDF-format) samt udvikling og test af nye systemer til regnskabsgennemgang. Kravspecifikation til fase 2 i regnskabsindberet- Ad 1) Digitalisering er indført med virkning fra og med indberetningerne i efteråret Ad 2) Digitalisering af regnskabsgennemgang er indført med virkning fra og med foråret En yderligere digitalisering i form af et nyt system til regnskabsgennemgang har været 16

17 ningen. igennem en foranalyse, og der foreligger beslutningsgrundlag. Der udestår beslutning på koncernniveau om at gennemføre projektet. Det bemærkes, at resultatkravene Udvikle en ny og samtidig enklere tilskudsordning til specialundervisning m.v. på det frie skoleområde og Strategi for koncernens kommunikation ikke er afrapporteret ovenfor, eftersom opgaverne som følge af strukturændringer er overgået til Undervisningsministeriets departement. 2.2 Målrapportering 2. del Afsnit 2.1 indeholder 11 resultatkrav, hvoraf 5 vurderes som opfyldt, 5 som delvist opfyldt og 1 som ikke opfyldt. Årsagen til manglende målopfyldelse beskrives nærmere her. Delvist opfyldt: Resultatkrav 1.4 om implementering af statsborgerskabsprøven o Udviklingsarbejdet har afventet den politiske aftale om indfødsret, som blev indgået den 23. maj Umiddelbart herefter blev udviklingsarbejdet igangsat. Opgaven omfattede udarbejdelse af læremateriale og prøvespørgsmål (samlet grundlag for prøven), indholdsmæssig og sproglig kvalitetssikring heraf og gennemførelse af prætest. Ved udgangen af 2013 forelå et udkast til læremateriale og prøvespørgsmål, der primo 2014 gennemgik endelig kvalitetssikring, opsætning mv., før det blev offentliggjort marts Første statsborgerskabsprøve vil blive afholdt juni 2014 i overensstemmelse med den politiske aftale. Resultatkrav 2.1 om udvikling af tilsynet på folkeskoleområdet o Der er igangsat udarbejdelse af et nyt dialogbaseret kvalitetstilsyn i lyset af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, og der blev fremsat lovforslag primo o I 2013 blev Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen oplæg til en fremadrettet tilsynsmodel for folkeskolen drøftet og konkretiseret på møder med KL, Børne- og kulturchefforeningen (BKF) og Skolelederforeningen, og der forelå ved udgangen af 2013 et overordnet udkast til tilsynsmodel, der beskriver centrale indikatorer og kadencen for tilsynet, herunder at der lægges vægt på en tidlig advisering af kommuner med skoler, der er udfordret på kvalitet. o Arbejdet med udvikling af kvalitetstilsynet fortsætter i 2014 og indgår i en samlet tilsynsstrategi og konkret tilsynsplan for hele Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens område. Resultatkrav 2.2 om udvikling af tilsynet med ungdomsuddannelserne o Den endelige udvikling af tilsynet med det gymnasiale område og EUD har afventet erfaringer med konkrete tilsyn på de to områder i andet halvår I 2013 blev der indhentet erfaringer med indikatorbaserede screeninger, brug af supplerende indikatorer og statistiske oplysninger samt afprøvning af forskellige former for dialog i forhold til gymnasier (stx) og erhvervsuddannelser. For stx blev der afholdt møder med 6 skoler med det resultat, at 3 skoler er blevet anmodet om at lave evaluerbare opfølgningsplaner, og 3 skoler får i starten af 2014 besøg af styrelsen. Disse besøg skal gennemføres, før der 17

18 kan træffes afgørelse om bl.a. opfølgningsplaner. Erfaringerne vil samlet set indgå i udviklingen af tilsynet fremadrettet og bliver drøftet med relevante parter. o Arbejdet med udvikling af tilsynet med EUD har endvidere afventet EUD-reformen, da tilsynet indgår som et element heri. Erfaringer og overvejelser om tilsynet fremadrettet er i 2013 blevet delt med Danske Erhvervsskoler og en bredere kreds af skoler. o Tilsynet med ungdomsuddannelserne vil endelig indgå i en samlet tilsynsstrategi samt en konkret tilsynsplan for hele Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, og arbejdet vil således fortsætte i Resultatkrav 3.2 om udarbejdelse af en plan for controllingfunktionen (økonomisk tilsyn) o Arbejdet er primært grundet ledelsesmæssige vakancer i styrelsen udskudt til Et projekt om revisorkvalitet, herunder tilsyn med revisorer, er igangsat i Resultatkrav 4.1 om tilpasning af grundlag for SPS-administration (handlingsplan) o Ifølge regeringens handicappolitiske handlingsplan "Et samfund for alle" skal der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal gennemgå de eksisterende støtteordninger til uddannelsessøgende med handicap med henblik på at sikre, at de centrale støtteordninger og initiativer indrettes på den mest hensigtsmæssige måde. Arbejdsgruppen skulle nedsættes inden udgangen af 2013 og forventes at have færdiggjort sit arbejde som planlagt senest 1. maj Arbejdsgruppen blev nedsat ultimo Ikke opfyldt: Resultatkrav 3.1 om udvikling af en strategi for understøttelse af styrket økonomistyring på uddannelsesinstitutionerne o Resultatkravet skal ses i sammenhæng med en samlet strategi for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens økonomiske tilsyn. Denne sidstnævnte strategi er primært grundet ledelsesmæssige vakancer i styrelsen udskudt til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vurderer, at den samlede målopfyldelse er tilfredsstillende. Det bemærkes, at resultatkravene i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens resultatkontrakt for 2014 er vægtede, således at kontrakten udtrykker en i samarbejde med departementet aftalt prioritering af styrelsens udviklingsopgaver Uddybende beskrivelse af udvalgte aktiviteter i 2013 Nedenfor er tre udvalgte resultatkrav, som der har været særligt fokus på i 2013, beskrevet nærmere. Evaluering af de nationale test (resultatkrav 1.1) Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen offentliggjorde i oktober 2013 en evaluering af de nationale test i folkeskolen. Evalueringen af testene viser blandt andet, at de nationale test har haft en positiv virkning på elevernes faglige niveau, at testene sammen med andre evalueringsværktøjer har medvirket til at styrke skolernes evalueringskultur, og at kommuner, skoleledere og lærere anvender testresultaterne, men mest til at skabe overblik over faglige resultater. Evalueringen dannede grundlag for undervisningsministerens redegørelse til Folketinget i december 2013 om virkningerne af folkeskoleloven for så vidt angår de nationale test med en vurdering af behovet for eventuelle ændringer. Det fremgår af redegørelsen, at opfølgning på en række af evalueringens opmærksomhedspunkter vil blive drøftet med folkeskoleforligskredsen i

19 Smidigere overgange for skole- og uddannelsessøgende (resultatkrav 4.2) i forbindelse med specialpædagogisk støtte Som led i arbejdet med at sikre smidige overgange for skole- og uddannelsessøgende fra én uddannelse til en anden blev blandt andre følgende initiativer gennemført i 2013: Indførelse af frist for institutionernes sagsbehandling, således at institutionerne skal behandle elevens/den studerendes ansøgning om specialpædagogisk bistand inden for 14 dage. Præcisering af bestemmelser om smidige overgange, herunder at hjælpemidler følger eleven/den studerende til anden uddannelse, hvortil styrelsen yder tilskud til specialpædagogisk bistand. Hjælpemiddelberedskab på ungdomsuddannelsesinstitutionerne etableret primo Herudover blev der afholdt netværkskonferencer for jobcentermedarbejdere, UU-vejledere og SPS-, karriere- og udslusningsvejledere på erhvervsrettede uddannelser med henblik på etablering af netværk, ligesom der blev afholdt 3 handicapfaglige konferencer for SPS-vejledere med henblik på at optimere kompetencer hos SPS-vejledere. Digitalisering af tilskudsforvaltning og regnskabsindberetningen og gennemgangen (initiativ 5.1) De selvejende uddannelsesinstitutioners årsrapporter, revisionsprotokollater og tilhørende materiale blev for regnskabsåret 2011 fortsat indsendt i papir til styrelsens sagsbehandling. I begyndelsen af 2013 blev der udviklet en digital løsning i regi af ministeriets regnskabsportal, hvorefter institutionerne kunne indsende årsrapporter, revisionsprotokollater mv. for regnskabsåret 2012 som pdf-dokumenter. Autenticiteten af materialet bekræftes gennem en digital signatur. Digitaliseringen indebar en betydelig kvalitetsforbedring, herunder hurtigere opfølgning på manglende rettidig aflevering af materialet. Det frie uddannelsesområde (frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler og produktionsskoler) har hidtil indberettet deres elevtal til brug for beregning af statslige taxametertilskud på papirblanketter. Blanketterne blev herefter manuelt indtastet i styrelsens tilskudssystem. I 2013 er der udviklet en digital løsning, hvorefter skolerne fra og med efteråret 2013 skal indberette elektronisk over ministeriets Indberetnings- og Brevportal. Skolerne kan selv vælge, om de vil indtaste elevtal manuelt i et skærmbillede eller uploade en fil fra deres studieadministrative system. Med den digitale indberetningsløsning er der endvidere indarbejdet en række kontroller, der fremmer korrekt indberetning og forenkler styrelsens sagsbehandling af elevtalsoplysningerne. 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis følger regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning, hvis principper for den nye omkostningsbaserede regnskabspraksis igennem året er blevet fulgt for såvel resultatopgørelsens som balancens vedkommende. Resultatopgørelse og Balance er baseret på data fra SKS. Resultatdisponering og bevillingsafregningsskemaerne er baseret på data fra Statens Budgetsystem. 19

20 3.2. Resultatopgørelse Styrelsens resultatopgørelse ses i nedenstående tabel. Tabel 5: Resultatopgørelse. R 2012 R 2013 B 2014 Ordinære driftsindtægter Mio. kr. Mio. kr. Indtægtsført bevilling Bevilling -149,4-150,2-144,0 Reserveret af indeværende års bevillinger - 4,3 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -0,9-3,3 Indtægtsført bevilling i alt -150,3-149,2 Salg af vare- og tjenesteydelser -0,0-0,0 Tilskud til egen drift - - Øvrige driftsindtægter - - Gebyrer - - Ordinære driftsindtægter i alt -150,3-149,2-144,0 Ordinære driftsomkostninger Ændringer i lagre - - Forbrugsomkostninger 0,0 0,0 Husleje 0,0 0,0 Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt 0,0 0,0 Personaleomkostninger Lønninger 104,5 97,5 Pension 9,0 8,2 Lønrefusion -3,9-3,9 Andre personaleomkostninger -0,6-0,0 Personaleomkostninger i alt 109,1 101,8 Andre ordinære driftsomkostninger 44,0 28,9 Af- og nedskrivninger 0,0 0,0 Ordinære driftsomkostninger i alt 153,1 130,7 144,0 Resultat af ordinær drift 2,8-18,5 0,0 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -0,7-0,7 Andre driftsomkostninger 1,5 1,2 Resultat før finansielle poster 3,6-18,0 0,0 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,0-0,0 Finansielle omkostninger 0,5 0,1 Resultat før ekstraordinære poster 4,1-17,9 0,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter -0,1 0,0 Note 1 Ekstraordinære omkostninger 0,1 8,0 Årets resultat 4,1-9,9 0,0 Styrelsens samlede resultat i 2013 kan opgøres til et overskud på 9,9 mio. kr. Overskuddet fordeler sig med 2,2 mio. kr. på den virksomhedsbærende hovedkonto ,7 mio. kr. på de ikke-virksomhedsbærende hovedkonti. 20

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Dialogbaseret kvalitetstilsyn. Titel 1

Dialogbaseret kvalitetstilsyn. Titel 1 Dialogbaseret kvalitetstilsyn Titel 1 Indhold 1 Indledning 4 2 Dialogbaseret kvalitetstilsyn 5 3 Gennemsigtighed og kommunikation 6 Tilsynsforum 6 Revisornetværket 6 Databank/Datavarehus 6 Digital platform

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Tilsynsplan 2014-2015. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Tilsynsplan 2014-2015. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Tilsynsplan 2014-2015 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Indhold 1. Indledning... 1 2. Det faglige kvalitetstilsyn m.v.... 3 2.1 Folkeskolen... 3 2.2 Frie grundskoler... 5 2.3 Frie kostskoler... 7 2.4 Gymnasiale

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere:

Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens. 24. februar 2015 Sags nr.: 027.94M.271. Deltagere: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Referat af møde den 19. november 2014 i Kvalitets-

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af virksomheden... 3 1.2. Årets faglige resultater... 4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere