Innovation af velfærdsydelser i en kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovation af velfærdsydelser i en kommune"

Transkript

1 Innovation af velfærdsydelser i en kommune et eksempel på laboratoriemodellens anvendelse i praksis Af Annemette Digmann * I april nummeret af Økonomistyring & Informatik fra 2010 berettede jeg om den innovationsudfordring, som de offentlige virksomheder står overfor og Christian Fredsø fortalte, hvordan laboratorier kunne bidrage til at skabe det rum, hvor også ledere har mulighed for at arbejde innovativt. I denne artikel vil jeg tage udgangspunkt i en konkret case, nemlig Fredericia kommunes vej mod at blive Danmarks mest innovative kommune. Først beskrives selve forløbet ganske kort, hvorefter jeg fremanalyserer den læring, der er opstået undervejs og som kulminerede med at Fredericia Kommune fik KL s store innovationspris i november Projektet har hidtil primært været et ledelsesprojekt, hvorfor der i artiklen er fokus især på ledelsesudfordringen, når den offentlige sektor skal innoveres. A. Indledning 1. Baggrund Det bliver mere og mere tydeligt, at den offentlige sektor står overfor så store udfordringer, at de traditionelle løsningsmåder ikke længere er tilstrækkelige. Udfordringerne består i, at behovet for velfærdsydelser er stigende og fortsat vil være stigende i mange år fremover, samtidig med at ressourcerne er for nedadgående (dette gælder både finanser og arbejdskraft). Der skal leveres mere for mindre. Og ser man på de kommunale budgetter med fornyelsens optik, så er det at opfatte som en»gave«, at mange kommuner fra og med budget 2011skal gennemføre så store årlige besparelser, at de traditionelle løsninger * Afdelingschef Annemette Digmann arbejder i afdelingen Innovation & Forskning, Region Midtjylland og er tilknyttet Regionens innovationsenhed Midtlab.dk Udfordringernes karakter kræver fornyelse 557

2 som effektiviseringer og grønthøsterbesparelser ikke længere slår til. Det giver mulighed for at tænke og ikke mindst handle anderledes. Også radikalt anderledes... Fornyelser er sjældent opstået i smult vande, idet det som oftest er problemer, der sætter gang i nytænkningen. Derfor drejer det sig om at benytte de aktuelle problemer til at sætte innovation på dagsordenen. Manglen på finanser er ikke den eneste»trussel«, velfærdssamfundet står overfor: demografien og den kommende mangel på arbejdskraft (mange flere ældre over 65 år, stor afgang fra arbejdsmarkedet og meget færre til at tage over). OECD påpeger således at 75 % af en ungdomsårgang i 2025 skal vælge en velfærdsuddannelse, for at vi har den samme personaledækning, som vi har i dag. Og det vil naturligvis ikke ske! Det er også ved at gå op for kommunerne Metoden Det er dog mit indtryk, at det er de færreste kommuner, der arbejder med den kommende mangel på arbejdskraft. Det, der har fået flertallet af de kommuner, der har sat innovation på dagsordenen, er manglen på finanser. Dette gælder dog ikke i Fredericia Kommune, hvor byrådet i slutningen af 2008 satte sig det mål at blive den mest innovative kommune i Danmark. Det betød bl.a. at kommunen ville gennemføre en antal radikale innovationsprojekter. Et projekt er radikalt i kommunens terminologi, hvis det lykkes at forbedre servicen til borgeren ved brug både af færre hænder og færre midler. Ingen andre offentlige organisationer er kommet så langt med fornyelsesarbejdet, og netop derfor er det af væsentlig betydning at formidle erfaringerne fra Fredericia Kommune. 2. Aktionsforskning Som aktionsforsker har jeg fulgt processen i de to år, hvor organisationen har forberedt sig på at blive»klar til innovation«. Rollen som aktionsforsker har især bestået i, at jeg har fulgt de direktions møder og seminarer, hvor Fredericia Former Fremtiden var på dagsordenen. På disse møder har jeg både haft mulighed for at observere og interagere efter aftalte spilleregler. Den hyppigste kontakt har dog været med projektsekretariatet, der består af vicekommunaldirektøren og personalechefen. Vi har holdt adskillige møder, hvor jeg har fået lov til at bidrage til planlægningen og udviklingen af dele af forløbet. Herudover har jeg haft mulighed for at stå for den første camp for kommunens lederforum, samt holde oplæg om innovation 558

3 for samme gruppe, for byrådet og MED-udvalget. Endelig har kommunen stillet alt skriftligt materiale til rådighed for mit arbejde. Til gengæld er min analyse fremlagt for og diskuteret med direktionen af flere omgange. For at minimere risikoen for indspisthed får jeg løbende kritik fra en mindre forskergruppe, der alle har fokus på innovation og ledelse. 3. Oversigt over artiklen I afsnit B beskriver jeg loyalt forløb og proces, mens jeg i afsnit C analyserer samme ud fra en række temaer, hvor jeg primært har haft fokus på topledelse og innovation. Jeg berører dog også emner som politisk ledelse og fag-fagligheden som en barriere for innovation. Afslutningsvis vover jeg at komme med en række anbefalinger, til andre offentlige organisationer, der skal i gang med innovationsprocesser og beskriver de udfordringer, som Fredericia Kommune skal i gang med. B. Fredericia Danmarks mest innovative kommune 1. Afsættet I november 2008 godkendte byrådet i Fredericia Kommune et kommissorium, der skulle gøre kommunen til den mest innovative i Danmark. Projektet fik navnet Fredericia Former Fremtiden (FFF) og i november 2010 modtog Fredericia KL s innovationspris. Den lokale udfordring Fredericia kommune står som så mange andre kommuner over for store udfordringer. Nogle af de væsentligste beskriver kommunen således: Større efterspørgsel af ydelser på de store velfærdsområder: ældreområdet, børneområdet og specialtilbud De økonomiske rammer bliver strammere: regeringen styrer hårdt og holder kommunerne i stramme tøjler og de fremtidige økonomiske vilkår opleves som mere og mere usikre Der bliver mangel på arbejdskraft, og det er et spørgsmål om kommunen overhovedet fremadrettet vil kunne rekruttere den fornødne arbejdskraft? Disse 3 faktorer (udvikling i behov økonomiske udfordringer arbejdskraftmangel) udgør den brændende platform, der gør det Proaktiv strategi 559

4 tvingende nødvendigt for alle kommuner at gøre sig klar til fremtiden, så borgerne også fremadrettet kan få den service, de har krav på. Kommunerne forholder sig forskelligt til udfordringerne, men i slutningen af 00 erne var der ikke mange der valgte en proaktiv strategi. Der udtrykkes f.eks. således i Fredericia:»Hertil kommer, at vi ikke vil sidde passivt og vente på, at tingene udvikler sig, som ovenfor nævnt. Vi har det bedst med at forberede os på fremtiden og selv bestemme både retning, køretøj og fart i vores kommune.«(projektbeskrivelse forår 09) Direktionen i Fredericia Kommune har den opfattelse, at kommunen har været god til løbende at forbedre driften, men oplever, at der er behov for at komme op i gear, hvis de skal kunne tackle de kommende udfordringer. Målet med projektet er ikke at blive ved med at løbe stærkere, men at løse opgaverne anderledes. Visionen for FFF formuleres således:»at skabe den bedst mulige service for alle kommunens borgere ved at gennemføre radikale forandringer i den kommunale opgaveløsning.«visionen Delmål Drivkraften bag FFF er at finde veje til at holde efterspørgslen på velfærdsydelser i ave og hjælpe borgerne til at kunne hjælpe sig selv, fremfor blot at levere den efterspurgte service. Kommunen har ikke været»fusionsramt«, så måske er det en af årsagerne til, at der er god energi i organisationen til at gå positivt og aktivt ind i innovationsprocessen. Hertil kommer, at byrådet siden 2003 har arbejdet meget konkret med en turn around for kommunen. Der er investeret betydelige beløb i erhvervsområder og den indre by, og målet har været at forandre byens image fra en gammel industriby til en moderne by, der kan tiltrække nye erhvervsvirksomheder, og som også appellerer til de mere kreative og veluddannede befolkningsgrupper. Der er et stærkt ønske i byrådet om at få stolte borgere i Fredericia, som kan være stærke ambassadører for deres by og kommune. 2. Formålet med FFF Der er formuleret en række delmål for Fredericia Former Fremtiden. De lyder således: Radikale forandringer i den kommunale opgaveløsning, der giver et markant økonomisk råderum for byrådet. En ny velfærdsforståelse, der indebærer samme eller mindre service fra kommunen samtidig med mere tilfredse borgere. 560

5 En veltrimmet og effektiv kommunal organisation med attraktive arbejdspladser, hvor dygtige og kvalificerede medarbejdere trives i deres job, og hvor der er fornuftigt match mellem opgaver og personaleressourcer. Et markant løft i medarbejdernes og ledernes innovative kompetencer og kapacitet, så organisationen ikke stivner. Et dynamisk samfund, hvor borgerne tager ansvar for sig selv og yder deres bidrag til fællesskabets bedste. En kommune, som tiltrækker nye virksomheder og borgere. En kommune, som søger nye veje, og er kendt som en foregangskommune i Danmark også gerne uden for landets grænser. Formålet er dristigt formuleret på et tidspunkt, hvor de politiske toner stadig lover»mer for mer«. Her hører jeg for første gang (2008) en anden forståelse af, hvordan de fremtidige velfærdsydelser kan se ud, hvor visionen er, at borgerne skal blive mere tilfredse ved at modtage anderledes ydelser. Fremsyntethed i Fredericia Men der tænkes ikke kun på de konkrete ydelser. Der er en tidlig erkendelse af, at økonomien vil komme til at stramme til, og det er væsentligt for en politisk ledelse at skaffe sig et økonomisk råderum, inden for hvilket der kan prioriteres, og som gør det muligt konstant at forholde sig fornyende til sig selv. Når jeg studser over formuleringerne skyldes det, at det ikke er det, jeg hørte fra kommunerne i Målet er, at: Blive endnu mere effektive enten ved uændret eller bedre kvalitet for færre penge, eller mere produktivitet for uændret eller færre penge Afvikle, hvor det er muligt Omlægge, hvor det giver mening og bedre økonomi Det er dog især den kommende mangel på arbejdskraft, der har været en af de vigtigste drivere for projektet. Finder man metoder til at gøre borgerne selvhjulpne, kommer pengene af sig selv. Dette fokus udfordres dog af, at krisen trækker ud. Da FFF blev tænkt i 2008, var der 100 ledige stillinger i hjemmeplejen og i 2011 bliver ansatte afskedigede. FFF udfordrer vanetænkningen, hvilket kan være»angst«fremkaldende. Derfor bliver det en bærende værdi for styregruppen (direk- Vilkår og definitioner 561

6 tionen), at alle problemstillinger (store som små) kan drøftes, og at dialogen fortsætter, indtil der er opnået enighed. Det er ligeledes et princip, at lederforum (niveau 1 og 2 ledere) og samarbejdsorganisationen inddrages løbende. Radikal innovation kræver, at der er en åben og fordomsfri bane for ledelsen at spille på, og det betyder, at det er aftalt, at der skal være»ro«i udviklingsfasen = at MED-systemet og politikerne først kommer på banen, når projekternes innovationspotentiale er beskrevet. Kun projekter, der i Fredericia Kommune kan leve op til tre krav: bedre service for færre midler og med brug af færre hænder kan få betegnelsen radikal innovation. Der lægges for hele projektforløbet vægt på målet om, at der skabes RADIKAL innovation. Dette illustreres ved følgende figur 1»Innovationsevne«Evne til at kunne skabe 4-6»radikale«innovationsprojekter Blivende innovationskraft Nuværende innovationskraft Tid Fredericia Former Fremtiden Figur 1. Udvikling af innovationskultur i Fredericia Kommune Innovations kultur Der er i kommunen en hypotese om at man kan højne innovationskulturen ved at gennemføre en række»tigerspring«, der vil medvirke til at sikre en både højere og blivende innovationskraft. Radikal innovation er at sammenligne med et kvantespring. Det vil sige, at der er tale om store forandringer, der giver helt nye måder at 562

7 producere ydelser på, helt nye måder at organisere sig på, helt nye måder at kommunikere på. Når kommunen har gennemført en række konkrete, radikale innovationer, er det tanken, at det vil bidrage til, at der skabes en langt mere innovativ kultur i hele kommunen. Radikal innovation er eksperimenterende og nytænkende (det er ikke set før), og radikal innovation skaber merværdi i meget stor målestok (markante økonomiske/ressourcemæssige besparelser samtidig med øget brugertilfredshed og livskvalitet for borgerne). Kommunen har erfaring med inkrementel innovation (der forstås som forandringer i metoder, processer, ydelser), der har kendetegnet de mange forandringsprojekter, der er blevet gennemført rundt omkring i kommunen, eksempelvis flere lean-processer. Men radikal innovation er noget andet og mere end den løbende udvikling, der altid har pågået i kommunen. 3. Forløbsbeskrivelse Jeg nøjes med en kort beskrivelse af processen, da jeg han lavet en længere forløbsbeskrivelse i et paper til DDLA s konference Se eller Direktionen gjorde sig til styregruppe for projektet og fik 1½ år til at udvælge de 4-6 områder i kommunen, der skulle»udsættes«for radikal innovation. Tilblivelsen Projektsekretariatet bestod af vicekommunaldirektøren og personalechefen, og de indkaldte hen over årsskiftet 08/09 en række inspiratorer til møde med direktionen med det formål at kvalificere projektidéerne. Løbende hermed blev kommissoriet til en mere og mere tydelig projektbeskrivelse, der ud over baggrund, formål og lignende, dels rummede et idégrundlag, dels indeholdt en række principper for arbejdet. Projektet blev opdelt i 4 faser, og der blev tilføjet en fase 0, der bestod i at direktionen og lederforum på en camp i april 2009 skulle udvælge 10 problemfelter/pains, der ville egne sig til radikal innovation. Processen frem mod den første milepæl i efteråret 2010, som var byrådsbeslutningen om et antal konkrete forslag blev tegnet som vist i figur 2: 563

8 Aktører: Tidsplan Definition af problemfelter / kreative Fase 0 Lederforum + spørgsmål (pains) til fase april 2009 videnspersoner Fase 1 Borgere, medar- X X X X 3 forløb inden bejdere, videns- X sommerferien personer, X X X Ideaktiviteter 2009 HSISU/TR, - resten primo Bårådet X med radikal X innovation september 2009 (ca. 10) Fase 2 Direktion Udvælgelses- og kvalificeringsproces - se skitse senere i Forår 2010 Efterår 2009 beskrivelsen 4-6 radikale innovationsforslag Fase 3 Politikere Medio 2010 Byrådsbehandling Figur 2. Faseinddeling af Fredericia Former Fremtiden Campen Idéudvikling Planen var, at opgaven i fase 0 skulle løses af Kommunens Lederforum i en camp den 23. og 24. april Målet med campen var, at ved afslutningen skulle de brændende platforme være endeligt definerede, således at de umiddelbart kunne anvendes i den efterfølgende fase. Campen var tilrettelagt som et laboratorium med et væld af ressourcepersoner tilknyttet: 4 konsulenter, en historiefortæller og 5 videnpersoner. Campen nåede ikke sit mål, og det var der mange grunde til. Eksempelvis kom det bag på alle, at det var så vanskeligt at spytte radikale ideer ud af ærmet. Her var forberedelsen langt fra tilstrækkelig, idet projektorganisationen bl.a. havde forsømt at klæde lederne på til at kunne åbne sig og formulere det, de ikke hidtil havde kunnet løse. Der skal finde en længere forberedelse sted før end en ledergruppe er klar til at stille radikale spørgsmål til eget funktionsområde. Kort efter campen valgte direktionen, at der umiddelbart kunne igangsættes en idéudviklingsproces over to temaer:»den energiproducerende kommune«samt»længst muligt i eget liv«. To konsu- 564

9 lentfirmaer fik hver en opgave, mens de øvrige, der var blevet udvalgt til at bistå med idéudviklingen, blev bedt om at vente til efteråret, idet fase 0 blev forlænget, indtil problemområderne var valgt, idet det ikke lykkedes at udpege disse på campen. De første rapporter blev afleveret medio august 2009, og to måneder senere var de øvrige temaer klar til idéudviklingsprocesserne. Disse blev færdige i løbet af foråret 2010, således at alle 9 rapporter kunne afleveres til projektsekretariatet til videre behandling. Projektsekretariatet gennemgik rapporterne for radikale ideer og fandt ud af, at for at få fat i de radikale bidrag, var det nødvendigt at læse rapporterne på tværs, idet nogle temaer med stort potentiale (empowerment, low cost) gik igen. Projektsekretariatet fremlagde de nye temaer for direktionen på et seminar omkring et år efter det første seminar. Det førte til 7 temaer, som direktionen og projektsekretariatet arbejdede videre med frem til fremlæggelsen for byrådet Idéforløbene De første 9 idéforløb blev gennemført over en periode på 9 måneder, og der blev benyttet fem konsulentvirksomheder, der benyttede fem forskellige metoder til de 9 ideprocesser. 9 idéforløb Ud over kommunens egne medarbejdere var der involveret videninstitutioner, private virksomheder, organisationer og brugere i idéudviklingen. De 9 temaer havde følgende overskrifter: Den energiproducerende kommune Længst mulig i eget liv Hvordan kan digitalisering skabe store økonomiske fordele Mere lighed i sundhed Alt for mange borgere er på overførselsindkomst Uddannelsesområdet De kommunale bygninger Børn og unge med særlige behov Hvordan kan Fredericia forebygge de dyre anbringelser på handicap-området 565

10 Resultat Der afleveres således 9 rapporter indeholdende i alt omkring 1000 ideer, hvoraf 41 får betegnelsen radikale. Der argumenteres i de fleste rapporter for, at ideerne er radikale, men det dokumenteres ikke. Dette er dog også et stort arbejde, som vel ikke kan løses inden for den aftalte ressourceramme. Metoderne til idégenereringen var forskellige og nogle temaer har anvendt flere metoder. U-teorien er topscorer, idet den er blevet anvendt i 4 tilfælde, den kreative platform 3 gange og blendermetoden, kuben og open space hver 2 gange. En intern evaluering af de ni forløb viser følgende pointer: Det er ikke muligt at sige at en af de anvendte metoder er bedre end de øvrige. U-teorien har således ikke haft større effekt end open space eller de øvrige tilgange. Konsulenterne har været mere fokuseret på antallet af ideer, end på kvaliteten/radikaliteten af disse Trekanten (bedre kvalitet ved brug af færre hænder og færre ressourcer) er ikke anvendt som sorteringsfilter af ideerne og ingen forholder sig til, om idéerne lever op til kommunens definition af radikalitet Ingen af konsulenterne har forstået»regulering af efterspørgsel«som andet end at imødekomme brugernes behov Korte og intensive forløb, med tilpas megen forstyrrelser, virker bedst Det har været en fordel for processen, når deltagerne er blevet kontaktet på forhånd De fysiske rammer har ikke den store betydning De interne eksperter har haft sværest ved at bryde vanetænkningen, og efter at have gennemgået de 9 rapporter konkluderede projektsekretariatet, at der ikke var udviklet ret mange ideer, der levede op til kravet om radikalitet. Til gengæld var der emner eller temaer, der gik igen på tværs, og som måske kunne udvikles til innovationsprojekter. Projektsekretariatet påtog sig denne analyseopgave og præsenterede følgende principper i udvælgelsen af de projekter, der skulle til byrådet: Nye temaer Low cost Den kommunale serviceydelse drosles ned til at absolut minimum, og ydelsesprocessen effektiviseres benhårdt ud fra et mål om, at ydelsen skal gøres billigst muligt og en forudsætning om, at borgeren har mulighed for at tage et større ansvar for eget liv med deraf følgende højere livskvalitet. Effektiviseringen skal 566

11 gælde både primærydelsen og de tilknyttede administrative ydelser. Et element i dette princip kan også være indførelse af arbejdsbesparende teknologi og robotter. Empowerment eller brugernes egne ressourcer Der skal fokuseres på menneskets potentialer og ikke dets begrænsninger. Alle mennesker har noget at bidrage med til samfundet og fællesskabet. Kommunalt ansatte skal derfor have en mere anerkendende tilgang til brugerne af velfærdsydelserne, ligesom klientgørelse skal undgås. Borgerne/brugerne skal i meget højere grad tage ansvar for eget liv, og kommunen skal understøtte dem i det. Der skal med andre ord etableres et helt andet samspil mellem borgerne og de kommunalt ansatte, baseret på gensidig respekt. Målet er, at brugerne samtidig får lyst til og mulighed for at bidrage aktivt til samfundet eller fællesskabet. Empowerment eller det omgivende samfunds ressourcer Danmark er et foreningsland. De mange ressourcer, der ligger i de frivillige foreninger, kan bidrage til at bevare og udvikle den danske velfærdsmodel. Dette gælder også de mange stærke»gamle«, som i de kommende år går ud af arbejdsmarkedet. Tænkningen går her ud på, at i stedet for at kommunen giver velfærd til borgerne, så bidrager fællesskab og sociale netværk til, at borgerne ikke efterspørger den kommunale ydelse. Organisatorisk nytænkning og/eller metodeudvikling på tværs af de kommunale sektorer Her er der peget på helt anderledes måder at organisere udførelsen af de kommunale opgaver på. Det kan være ved at hente inspiration fra den private sektor, og organisere opgaveløsningen med stærkt fokus på forretning og effektivitet. Det kan også handle om at nedbryde faglige grænser og/eller at indføre organisatoriske rammevilkår, der giver mulighed for at arbejde meget mere på tværs af de kommunale områder og sektorer. Rapporterne blev herefter screenet af projektsekretariatet med henblik på udvælgelse af de ideer og koncepter, der kunne leve op til ovennævnte principper, hvorefter 7 ideer blev udvalgt. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttede byrådet, at der skulle igangsættes 5 af de beskrevne projekter, og at der afsæt- 567

12 tes projektmidler over en treårig periode til at nå fra vision til handling. Direktionen som aktiv styregruppe 5. Projektets organisering og styring Direktionen har været styregruppe igennem hele projektperioden og har holdt særskilte møder gennem hele forløbet. Halvdelen af direktionens tid sammen er således anvendt til fremdriften af FFF. Kommunens Lederforum, som skulle have en helt afgørende rolle i implementeringsprocesserne efter Byrådets godkendelse af innovationsoplæggene i 2010, involveres derfor tæt i projektet som direktionens samtalepartner. Der blev reserveret tid på alle de ordinære fredagsmøder i Lederforum til løbende videndeling om projektet og drøftelse af emner og forslag, der havde indflydelse på projektets forløb. Direktionen mister aldrig fokus på FFF på trods af at der gennemføres både et politisk systemskifte og en spareplan undervejs. Der afsættes strategisk tid til at forholde sig til proces og materiale undervejs. Det virker, som om tiden og diskussionerne i direktionen har gjort det muligt at holde fast i projektet. Direktionen besluttede på et seminar i oktober 2010 at 2 projekter kunne igangsættes umiddelbart. Tankegangen bag ét af de igangsatte projekter»længst mulig i eget liv«kunne ligeledes straks bredes ud til andre områder. Der er ikke grund til at vente på at finde ud, hvorfor 5 % af børnene i folkeskolen bruger 25 % af ressourcerne. I stedet går man straks i gang med at ændre på dette. Andre projekter (slip de ledige fri) er så radikale, at de kun kan gennemføres, hvis Fredericia får frikommunestatus, 1 og der igangsættes en strategi frem mod det mål. Øvrige projekter (eksempelvis inddragelse af frivillige) har direktionen brug for at blive klogere på og indkalder derfor relevante videnpersoner til en dialog, inden der kan planlægges handlinger. C. Analyse og læring Krav til den politiske ledelse 1. Innovation i en politisk ledet organisation Er det en særlig udfordring at innovere i en politisk ledet organisation? Ja, det er det af to grunde: For det første kan ønsket om genvalg forhindre politikere i at træffe beslutninger, de ikke tror, deres vælgere vil synes om eller komme med forslag, der kan vække modstand hos vælgerne. Derfor kan det 568

13 være sikrere at sige nej (end ja) til forslag, der radikalt ændrer serviceniveauet. Det kræver mod og et politisk lederskab med en vision, der går længere end til næste valg, hvis den offentlige sektor skal innovere. For det andet betyder den demokratiske kontrol med kommunerne, at bestyrelsen ofte er uenige med sig selv i fuld offentlighed. Det har den konsekvens, at man går efter modpartens fejltagelser og da innovation sjældent kan være fejlfrit, betyder det at et byråd er nødt til at være 100 % enige om de innovative forløb, de igangsætter. Hvis bare et medlem af et byråd er imod, vil fejl eller uheld kunne udnyttes til at nedgøre projektet. Og da innovation sjældent er problemfrit, så vil der altid være noget at komme efter. I en svensk undersøgelse (Den innovative kommune, Edita 2009) påvises det, at i de kommuner, hvor politikerne er enige om innovationes genstandsfelt, mål og metode, da lykkes fornyelsen i langt højere grad end i de kommuner, hvor de politiske partier ikke er enige om ret meget. I Fredericia har byrådet givet administrationen frirum til at kreere faserne nul til to og stort set holdt sig væk fra det forberedende arbejde. På en temadag i juni 2010 fik politikerne præsenteret 7 radikale ideer og et oplæg om radikal innovation. På mødet vedtog byrådet spilleregler for processen frem mod et budgetseminar ultimo august, hvor der skulle træffes beslutning om man skulle gå videre med nogle af ideerne. Frirum til administrationen Byrådet enedes eksempelvis om, at alle medlemmer skulle beholde»ja-hatten«på frem til august. Det var således ikke tilladt at skyde ideer ned. Hertil kom, at der blev afholdt en række spørgerunder, hvor medlemmerne kunne spørge ind til de radikale ideer. Det, at man valgte at forholde sig undersøgende og nysgerrigt til forslagene, er, efter min mening, årsagen til at byrådet i enighed står bag borgmesteren, der har sat sig i spidsen for projektet og givet 110 % opbakning til FFF. På et budgetseminar i august 2010 besluttede et enigt byråd, at der skulle arbejdes videre med 6 af de 7 forslag frem mod vedtagelse af budget 2011 i oktober, hvor den endelige beslutning blev, at der skulle igangsættes 5 projekter med et udviklingsbudget på 11 mill. kr. over tre år. Når vi skal innovere i offentlige organisationer, er vi nødt til at tage fat i et tabu, der drejer sig om hvordan vi kan innovere de politiske og/eller demokratiske processer. Hvis vi skal innovere på velfærds- Innovation af politisk ledelse 569

14 områderne, er det en nødvendighed også at forholde sig til nye og anderledes roller for den politiske ledelse. Hvordan bliver det muligt for politikere at holde sig fra at træffe beslutninger, når en innovation er in progress? Innovationsprocessen dør, hvis den sammenblandes med f.eks beslutningsfasen. I Fredericia har man opnået en uformel aftale om, at politikerne må spørge, kommentere og kritisere, mens et projekt er i udviklingsfasen; men de kan ikke bestemme. Det sker først, når projektet når frem til beslutningsfasen. Dette gælder også for samarbejds-systemet, der inviteres til at komme med svar og forslag i stedet for kun at stille kritiske og kontrollerende spørgsmål Derfor er det ved at være en uskreven regel i Fredericia, at politikerne kan kommentere, spørge og kritisere i udviklingsfasen, men de kan ikke træffe beslutninger, før der skal træffes et valg. Det tager tid lang tid 2. Tidsperspektivet I Fredericia Kommune har de to første år drejet sig om at finde frem til de områder, der med størst fordel kan udsættes for radikal innovation og herefter sætte gang i idégenereringen inden for de valgte områder. Hvordan disse idéer omsættes til handlinger, der giver den ønskede værdi for organisationen, ved vi endnu ikke så meget om. To af temaerne er der løbende blevet handlet på:»længst muligt i eget liv«og»fredericia-gas«, således at kommunen også på handlingsniveau har opnået erfaringer i løbet af perioden. To år virker som lang tid, og det tog også længere tid end oprindeligt planlagt. Eksempelvis havde kommunen kalkuleret med, at processen, hvor problemområderne skulle udvælges, kunne overstås på et seminar over 1½ dag. Det lykkedes ikke, og det kan skyldes, at processen var tilrettelagt forkert, at forberedelsen ikke var tilstrækkelig, at faciliteringen var for ringe, at modstanden var for stor eller at tiden faktisk var for kort. Måske er der tale om en kombination af alle delelementer, og at det tager tid mentalt at forestille sig, at de opgaver, der har været løst mere eller mindre på samme måde i årevis med tilførsel af stadig flere og flere ressourcer, kan løses fundamentalt anderledes. Det kan endog være, at man med fordel kan indbygge langsomhed i den forberedende proces, så der er mulighed for mentalt at gøre sig parat til innovation. En anden forklaring på det langstrakte tidsforløb er, at der har været mange andre ting i gang i Fredericia på samme tid som projekt FFF, 570

15 eksempelvis en stor besparelse og et kommunalvalg, der førte til et systemskifte. FFF har kørt som et parallelt spor, men det har hele tiden haft direktionens og især kommunaldirektørens opmærksomhed. Den ledelsesmæssige forankring og vedholdenhed har været af afgørende betydning for, at projektet er nået frem til fase tre, hvor målet var at kunne præsentere et antal radikale ideer for byrådet, der besluttede at igangsætte fem af disse. Tidsforløbet har været af væsentlig betydning, men lige så vigtigt var det, at der samtidig med, at temaerne blev valgt, blev igangsat 2 projekter kort efter den første camp: vigtige prototyper, der gjorde, at alle parter på handlingsplan begyndte at kunne se hvad det kunne ende med. Og det bliver det ved med Kan forberedelsesfasen optimeres? Det kan jeg ikke sige noget om på baggrund af én case, men sammenligner jeg med andre top-down processer i organisationer, der jagter radikal innovation, så tager det tid, især når det drejer sig om at bidrage til lederes mentale parathed. Figur 3. Tidsforbrug i innovationsprocesserne 571

16 Tidsperspektivet har også betydning for selve implementeringsfasen. I Fredericia arbejder man med følgende to modeller for involvering. Når en idé befinder sig i mysteriesfasen er det primært topledelsen, der er involveret. Efterhånden som projekterne kommer på selve implementeringen, jo mindre fylder tidsforbruget hos ledelsen, og jo mere tager medarbejderne over. Et projekt kan sagtens være i retningsfasen, hvorefter man opdager, at det stadig er for uklart og at det derfor skal sendes tilbage i undrings- eller mysteriefasen. Det tager også tid, men den er givet godt ud. De fagprofessionelle som med/eller modstillere 3. Radikal innovation på eget fagområde er det muligt? Erfaringerne hidtil tyder på, at det er vanskeligt for fagprofessionelle at forestille sig radikal innovation på eget fagområde. Vaner og viden stiller sig ofte i vejen for at forestille sig opgaveløsningen fundamentalt anderledes. På den anden side er fagligheden vigtig, så her har vi en udfordring i, hvordan man fremmer en kultur, hvor fagfolk naturligt indgår i innovationsarbejdet på eget område. Det er der allerede ansatser til i Fredericia, hvoraf de vigtigste drejer sig om at give tid, at fastholde det radikale perspektiv og at handle ved hjælp af prototyper. På den første camp for lederne i Fredericia Kommune blev det tydeligt, at det ikke var let for dem at tænke radikal innovation på det område, de havde ansvar for. Det tog mere end et år at nå så langt, med kommunaldirektøren som vedholdende provokatør, eksempelvis ved at fastholde sloganet»ryan care«, selv om det i en lang periode trikkede de ansvarlige på velfærdsområderne. I kommunens egen evalueringsrapport fra de ni idéudviklingsforløb er konklusionen således:»det er vores opfattelse, at de (= kommunens egne fagpersoner) i mange situationer har haft for mange personlige og/eller faglige interesser i udfordringen, at de interne fagpersoner i høj grad har været bundet af vanetænkning og af»virkeligheden«, og at de i høj grad har været medvirkende til, at output mere har haft karakter af løbende forbedringer frem for radikalitet.«fra andre idéudviklingsforløb gælder samme erfaring. Det er mest forbedringer de fagprofessionelle kan komme frem til, eller så»radikale«, men urealistiske ideer, som at rive en bydel ned. Vi har en fælles udfordring i at finde ud af, hvordan man som kompetent fagperson kan påtage sig rollen som innovatør, når det er påkrævet. Det kræver en særlig kompetence at kunne se på egen praksis udefra. 572

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17

Offentlig. Netværk baner vejen. Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok i Danmarks største miljønetværk. Læs mere side 17 Offentlig Ledelse03 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Hanne og Anita i grønt makkerskab: Netværk baner vejen Ledere i 17 kommuner løfter nu i flok

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

En fortælling om. MidtLab. Evaluering af Midtlabs virke og effekt

En fortælling om. MidtLab. Evaluering af Midtlabs virke og effekt En fortælling om MidtLab Evaluering af Midtlabs virke og effekt 2007 2011 Indhold Resumé...4 Indledning og læsevejledning...6 1 MidtLabs historie...7 [1a] [1b] [1c] Midtlabs udvikling et overblik...7 MidtLab

Læs mere

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse + Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse Medindflydelse nytter Den økonomiske krise har medført stramme kommunale budgetter. Kommunerne står over for udfordringen

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

Innovation i hverdagen. - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen - Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje Innovation i hverdagen Praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje. Væksthus for Ledelse, Maj

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

LYTTEMØDEMODELLEN. en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap STEN BENGTSSON / JANIKA WIENE / CHRISTINA BAK 03:16

LYTTEMØDEMODELLEN. en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap STEN BENGTSSON / JANIKA WIENE / CHRISTINA BAK 03:16 LYTTEMØDEMODELLEN en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap STEN BENGTSSON / JANIKA WIENE / CHRISTINA BAK 03:16 LYTTEMØDE -MODELLEN en kvalitetsmodel for indsatsen overfor børn med handicap

Læs mere

Nye grænser. Tænketanken Public Governance Rapport 2011

Nye grænser. Tænketanken Public Governance Rapport 2011 Nye grænser Tænketanken Public Governance Rapport 2011 Fokus Offentlig topledelse INDHOLD: Bagtæppet: Nye vilkår flytter grænser 1. Kommunikativ ledelse 2. Konkurrenceudsættelse 3. Digitalisering 4. Relationen

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere