Noter fra foredrag: Dokumentation i selvsving? - Arbejdskultur i det offentlige arbejdsliv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noter fra foredrag: Dokumentation i selvsving? - Arbejdskultur i det offentlige arbejdsliv"

Transkript

1 Årskursus for visitatorer, 2009 Noter fra foredrag: Dokumentation i selvsving? - Arbejdskultur i det offentlige arbejdsliv Karen Lisa Salamon Min vinkel Jeg ser på: Forud-forståelser. Kulturel + historisk baggrund. Systemisk: alle systemer har styrker og svagheder. Hvem/ hvad falder udenfor et system? Vores tid: Effektivitet - Moderne Tider... (Funktionalisering ) Tidens Løsen = Styring Modernitet = tro på at alt kan styres + effektiviseres. Metode: NPM resultatkontrakter & målinger. Industrialiseringen af omsorg, sundhed...& alt andet... Karen Lisa Salamon Side 1

2 HERFRA HAR VI DET (i store træk): Henry Ford ( ) grundlagde bilfabrikken. For at effektivisere brugte han F. W. Taylors idéer (scientific management) til konstruktionen af verdens første samlebånd (ca. 1910). HERFRA HAR VI DET (også): Puritanismen & kampen mod spild Spild af tid ved selskabelig omgang, dårlig tale, luksus, ja selv søvn ud over det strengt nødvendige 6 til 8 timer er moralsk absolut forkastelig. [ ] tiden er uendelig værdifuld, fordi hver tabt time er taget fra ens tjeneste til Guds ære.(benjamin Franklin gengivet i Weber 1972/1920 om den protestantiske etik og kapitalismens ånd, s. 97f). Effektiv tid Skemaer til logistisk styring af familien, den personlige dag, arbejdsdagen m.m. Effektivisering + ledelse + via dokumentation Regnskabet og inventarlisten er blevet: o styringsredskaber o sandhedsteknikker o forsikringsteknikker (risiko/ansvar begrænses) o udtryk for essensen i et forhold Effekt & resultat Dokumentation! Centralistisk styringsprincip: resultatbelønning. What gets measured, gets done. Karen Lisa Salamon Side 2

3 Betragt området som styrbart! Det er en central forudsætning for at sikre en politisk styring af det specialiserede socialområde, at kommunalbestyrelsen betragter området som styrbart på linje med de øvrige kommunale serviceområder. Det er således vigtigt, at kommunalbestyrelsen påtager sig ansvaret for indsatsen og prioriteringen af området.en række kommuner har allerede besluttet sig for at betragte området som styrbart, og en undersøgelse gennemført af KL indikerer, at det også giver resultater i form af en højere grad af budgetoverholdelse.et redskab til at understøtte kommunalbestyrelsens ansvar for prioriteringen af det specialiserede socialområde er fastsættelsen af politisk vedtagne serviceniveauer. (Finansministeriet 2009; Det%20specialiserede%20socialomraade/4%20Redskaber.aspx) Mine fremhævelser. Effektivt! Rationalisering o Strømlinet ( lean ) o Styring af store enheder Big pack o Besparelser. Lean: slank & strømlinet o Fjern alt spild... o Spild = aktiviteter, der ikke skaber værdi. o Men hvad skaber værdi? Det som kan registreres som værdiskabende... Ensartet & På Skema [ ] Tredje skridt i fastsættelsen af serviceniveauer vil ofte indebære en inddeling af området i homogene målgrupper. Disse målgrupper kan igen underopdeles efter tyngde og/eller sværhedsgrad. De mangeartede målgrupper på det specialiserede socialområde indebærer, at Karen Lisa Salamon Side 3

4 inddelingen i målgrupper skal være relativt fintmasket. Der er således eksempler på, at kommuner har inddelt området for udsatte børn i 15 målgrupper, der igen er underopdelt efter tyngde. For hver undergruppe kan det herefter fastsættes og beskrives, hvilke tilbud og foranstaltninger kommunen som udgangspunkt ønsker at tilbyde borgere inden for de enkelte undergrupper. Disse beskrivelser vil herefter være vejledende i forhold til det konkrete valg af tilbud, der sker på baggrund af en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov. [..] Fastsættelsen af serviceniveauer kan som sidste skridt indebære, at der for hver målgruppe vedtages en handleguide, hvor det overordnet beskrives, hvorledes forvaltningen som udgangspunkt forventes at agere i forhold til de forskellige målgrupper og i de enkelte situationer. (Finansministeriet 2009, ibid.) Budgettet kommer først... Det er således vigtigt for den politiske styring af området [det specialiserede, kommunale socialområde], at budgettet reelt fungerer som styringsværktøj i forhold til opgaveløsningen. Ellers risikerer kommunalbestyrelsen at ende i en situation, hvor budgettet skrider som følge af borgernes retskrav på støtte, og hvor det realiserede udgiftsniveau derfor blot må tages til efterretning (Finansministeriet 2009). Men også bevis for output... - Også retskrav & servicegarantier... - Synliggørelse for interessenter (bruger-borgere/ interessenter/ aktionærerinvestorer /politikere). - Bevis for resultat = Synliggørelse/bevis = Revision. - Værdi oplevet værdi - Hvad kan måles med målestokke? - Værdi - og handling - følger registreret og dokumenteret synlighed. - Show -værdi? Dokumentation! - Bevis for output, synlighed --Mulighed for benchmarking & best practice --Jo mere samlebånd & automatik desto mere homogent & formaliseret. (Eksempel fra småbørnsinstitution, der har forsøgt at dokumentere på det kvalitative pædagogiske arbejde ved hjælp af logbog, digitalfotos og sammenligninger af forbedret udholdenhed på ture ud af huset osv). Mere IT forudsætter mere automatsprog Første gang behovet for et standardiseret kommunikations- og styringsredskab inden for ældreplejen blev klart formuleret af Kommunernes Landsforening (KL) var i Her blev behovet Karen Lisa Salamon Side 4

5 for sammenhængende IT-løsninger fremhævet som midlet, der kunne sikre overblik og forbedre styringen på ældreområdet. Det blev imidlertid gradvist klart, at uden et klart og utvetydigt tværkommunalt fælles sprog til kommunikation om ydelser og behov inden for ældreplejen lod en sammenhængende IT-løsning sig ikke realisere. (Morten Balle Hansen & Evert Vedung Fælles sprog i ældreplejens organisering - Evaluering af et standardiseret kategorisystem 2005: 278) Ledelses-historisk logik - Fra disciplinært samfund (begrænse/ indelukke & kommandere & straffe). - Til et kontrolsamfund (konstante detail registreringer, samkørsel af værdier og parametre, løbende kommunikation og overvågning). Aktuel styringstro = Motivation gennem konkurrence & individuel belønning Markedsprincipper: Konkurrence-udsættelse kræver benchmarking/ sammenlignelighed (i faste enheder = penge/ værdi). + Standarder: målekriterier & milepæle. Markedsregulering: Hvad siger kunden? Evalueringer. Ry, Rygte & Risiko. Fleksibel, effektiv & billig? Ældreplejen konkret og den offentlige sektor mere generelt lever i et konstant krydspres imellem på den ene side ønsket om fleksibel decentraliseret opgavevaretagelse tilpasset det enkelte individ og på den anden side krav om effektivitet og dokumentation af, at løfter holdes, og af at der produceres værdier for de skattekroner, som betales. (Morten Balle Hansen & Evert Vedung Fælles sprog i ældreplejens organisering - Evaluering af et standardiseret kategorisystem 2005: 283) F.x: Princip om at konkurrence fremmer effektiv drift. Stockholmmodellen (1992) indskyder et led mellem politikere og producenter i form af et "bestillerorgan". Hvor der tidligere var et sammenfald imellem køberen og sælgeren, er de to roller nu adskilt. Bestilleren skal købe de nødvendige ydelser, som politikerne bestiller på vegne af borgerne. Det politiske niveau giver en fast bevilling til en "bestiller", der derefter køber ydelserne hos en eller flere konkurrerende udbydere. Politikernes opgave er at formulere krav om service, kvalitet og fastsætte en pris uden hensyntagen til den konkrete udførelse eller drift. Politikerne skal med andre ord beskæftige sig med, hvad der skal produceres, ikke hvordan det produceres. Der tildeles intet driftsbudget længere. Tanken bag bestiller- udfører modellen er at etablere et markedslignende system med mulighed for konkurrence mellem producenterne om kontrakter. I Karen Lisa Salamon Side 5

6 bestiller-udfører model har bestilleren ansvaret for, at kontrakten og budgettet overholdes. (Sundhedsministeriet 1999; Bestiller - Udfører Modtager - Modellen (BUM) Obligatorisk opdeling i en myndigheds- og en leverandørorganisation Indførelse af én central visitationsenhed, som alle kommunens visitatorer er tilknyttet Kommunal forpligtelse til at sikre, at der er mindst én privat leverandør af praktisk bistand og pleje i kommunen. Bestiller = behov defineres juridisk Udfører = praktisk økonomi, logistik, organisation Bestillerfunktion adskilles delvist fra gulvfunktioner =bureaukratiseres, ekspertiseres, djøf iseres Adskillelse mellem myndighedsansvar og leverandøropgave. Skal fremme ekstern opgaveløsning/ udlic. På Ældreområdet blev BUM indført som en del af fritvalgspakken pr. 1. januar Det blev lovpligtigt at adskille myndighed og udfører med fokus på: - retssikkerheden for borgerne (myndighedsopgaver /driftsansvar) - overholdelse af de økonomiske rammer og økonomistyring - kvalitetssikring og tilsynsvirksomhed - dokumentation og servicering af det politiske niveau - Transaktionsomkostninger, ansvar, lean Ledelseskulturen følger med... 0-fejl & Egen-kontrol Jeg kan blive bedre til at... forventninger om selvledelse Intimitets- & motivations- styring Kriterier for Mål Dig Selv / egen præstation? SELVMÅLSKULTUR. eksempler fra krav om evnen til selvforvaltning og selvstyring hos skoleelever i folkeskolen (f.eks. iværksætteregenskaber) Og fra Kodeks for God Offentlig Topledelse 2005 og krav til offentlige ledere om at have personlig integritet og politisk lydhørhed, løbende udvise forbedringer og arbejde med egne personlige motivationer. Karen Lisa Salamon Side 6

7 Tidens fokus på individualiseret ledelse og selvledelse - fokus på personligheds-teknologier og personlig vækst: Økonomisering med/af personligheden ( Invester i dig selv ; arbejd med dig selv, styr dig selv ). Paradokser i dag Selv-ledelse - OG centralisering Frihed - OG standardisering, Værdiledelse - OG målstyring Integritet, etik - OG krav om politisk tilpasning Fremover: Blødt OG hårdt? Hvordan med de immaterielle aktiver, som ikke fremgår af de økonomiske regnskaber? Kvalitativt - spørge til & forhandle om målestokkene Tendens til at fokus flytter sig efter målestokken What gets measured, gets done : Kan kompleksiteten rummes i dokumentations-redskaberne? F.x. mono - eller tværprofessionelt samarbejde? Læs mere og download evt. pdf er - på min hjemmeside:www.etnograf.dk Eller læs i debatbogen: Karen Lisa Salamon (2007) Selvmål - Det evaluerede liv. København: Gyldendal. Karen Lisa Salamon Side 7

8 Flere kilder: Beck Jørgensen, Torben og Karsten Vrangbæk n.d. "Værdibaseret bidrag til kodeks for god offentlig topledelse Etwil, Preben (2005) Velfærdssamfundets Fremtid. Gode Økonomer i en Dårlig Sag. Indledning, pp.6-9 i: P.S. Jørgensen, & L. Møller, red: Ti skarpe om velfærd. Socialpolitisk Forlag. Finansministeriet (2003) Omkostninger og effektivitet i staten. Rapport fra udvalget om omkostningsbaserede budget- og regnskabsprincipper. Marts. Forums Bestyrelse (2005) Inspirationspapir om brugen af kodeks i praksis. Forum for Offentlig Topledelse. Oktober Hansen, Morten Balle Hansen & Evert Vedung (2005) Fælles sprog i ældreplejens organisering - Evaluering af et standardiseret kategorisystem. Odense: Syddansk Universitetsforlag Jørgensen, Per Schultz & Lole Møller, red. (2005) Ti skarpe om velfærd. Socialpolitisk Forlag. Regeringen (2006) Fremgang, fornyelse og tryghed. Strategi for Danmark i den globale økonomi de vigtigste initiativer. Udkast til brug for Globaliseringsrådets møde den 21. Marts Globaliseringsstrategi_pixi.pdf Sennett, Richard (1999) Det fleksible menneske - eller arbejdets forvandling og personlighedens nedsmeltning. Hovedland. Weber, Max (1972) Den Protestantiske Etik og Kapitalismens Ånd. Med indledning af egil fivelsdal. København. Karen Lisa Salamon Side 8

DEN SOCIALE KANDIDATUDDANNELSE SPECIALE VISITATORS ROLLE I DEN KOMMUNALE ORGANISATION

DEN SOCIALE KANDIDATUDDANNELSE SPECIALE VISITATORS ROLLE I DEN KOMMUNALE ORGANISATION DEN SOCIALE KANDIDATUDDANNELSE SPECIALE VISITATORS ROLLE I DEN KOMMUNALE ORGANISATION ET CASESTUDIE Studerende: DORRIT DYHRBERG Vejleder: CLAUS ARNE HANSEN Den Sociale Højskole København Aalborg Universitet

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Frit valg en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved indførelse af frit valg i den kommunale hjemmepleje

Frit valg en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved indførelse af frit valg i den kommunale hjemmepleje Frit valg en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser ved indførelse af frit valg i den kommunale hjemmepleje Vejleder: Thomas Pallesen Studerende: Jesper Riis-Jensen Årskortnummer: 19991758 Antal ord:13.360

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE?

HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? fremtiden starter her... HVAD KOSTER DET OFFENTLIGE? Kan man sammenligne pærer med bananer? 2 Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv Hvad koster det offentlige? / Dansk Erhverv 3 Indhold Hvad koster

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

FRIT VALG PÅ ÆLDREOMRÅDET

FRIT VALG PÅ ÆLDREOMRÅDET Jeanette Eggert Eggertsen Ingrid Vestergaard Pedersen Dorthe Elkjær Nielsen FRIT VALG PÅ ÆLDREOMRÅDET IMPLEMENTERING AF FRIT VALG INDENFOR PRAKTISK BISTAND OG PLEJE MASTERAFHANDLING AUGUST 2003 MPM-UDDANNELSEN

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor Af Peter Bogason, Bogason Consulting Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt.

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt. Tema om tillidsbaseret ledelse Offentlig Ledelse01 15 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening Tillid 2.0 Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 Tema: Socialt arbejde under nye vilkår Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE REGERINGEN NOVEMBER 2006 Indhold Kvalitetsreform med mennesker i centrum s. 5 Udgangspunkt: Veludbygget offentlig service s. 13 Fremtidens udfordring:

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Dømmekraft i den konkrete, individuelle vurdering af behov for personlig og praktisk hjælp

Dømmekraft i den konkrete, individuelle vurdering af behov for personlig og praktisk hjælp Dømmekraft i den konkrete, individuelle vurdering af behov for personlig og praktisk hjælp En undersøgelse af visitatorers håndtering af den konkrete, individuelle vurdering af borgerens behov for hjælp

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM DENNE FOLDER // Den offentlige sektor i Danmark har ca. 800.000 ansatte, og danskerne betaler over 900 mia. kr. i skatter og afgifter om året. Alene sektorens størrelse gør,

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2011

Aftale om kommunernes økonomi for 2011 Regeringen KL Aftale om kommunernes økonomi for 2011 12. juni 2010 1. Genopretningsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti Udfordringerne for dansk økonomi er skærpet i kølvandet på den globale finanskrise.

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation

Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne i en offentlig organisation MARTS 2014 Professionshøjskolen Metropol Professionsbacheloruddannelsen i Offentlig Administration Speciale i Human Ressources Ledelsesmæssige udfordringer i den offentlige sektor En caseanalyse af udfordringerne

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere