Per Bak Jensen. Dagslys / Daylight

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Per Bak Jensen. Dagslys / Daylight"

Transkript

1

2 Per Bak Jensen Dagslys / Daylight

3 Dagslys Dagslys er essentielt for menneskers velbefindende såvel som for fotografiet. I dagslyset kommer alt det, natten har skjult, til syne det bliver fremkaldt og står blottet for vores blik. Fotografierne i Per Bak Jensens udstilling Dagslys indgyder denne fornemmelse af at se steder og genstande på ny efter en lang nat. Titlen bliver for mig en påmindelse om, hvor grundlæggende fantastisk det er, at dagslys kan flyde ind gennem vore øjne og skabe billeder, og at det kan afsætte spor på et stykke papir, så omverden sætter sig fast som et billede. De fleste af motiverne er enkle og dagligdags: et træ, en mur, en mark. De står rent og centreret i midten af billederne uden en masse øvrige elementer til at tage opmærksomheden. Der er en åbning mellem to tunge gardiner, hvor dagslyset strømmer ind, eller en stor sten i strandkanten set mod det tidlige morgenlys, så den blokerer for den sol og det forsvindingspunkt, alle linjer i billedet stråler ud fra. Det kommer til at virke som om, den skjuler noget, og som den står der i midtpunktet med lyset bag sig, får den karakter af en mystisk monolit. Per Bak Jensens værker peger på noget centralt i fotografiet som medie, der har at gøre med den tid, der er i hans billeder. Det er ikke snapshottets standsede tid og det afgørende øjeblik, de fanger, men en langsomhed og fordybelse. Der er tydeligvis lagt megen tid i at udvælge og afsøge motivet, finde den rette disponering af billedet og indstille apparatet til at slippe den rette mængde lys ind i kameraets mørke indre. Den tid fotografen har investeret, må man som beskuer give tilbage, når man betragter billederne. Deres motiviske, kompositoriske og farvemæssige ro gør, at man dvæler ved dem længe. Som en modvægt til de hurtige, effektive billeder, der ellers præger vores billedforbrug, er disse fotografier nogle, der langsomt kryber ind i en og bliver siddende. Trætop / Treetop, 2015 [PBJ ] Måske bliver de også hængende, fordi de er svære at få ud gennem sproget. Der er en udpræget tavshed over dem, og deres korte titler peger blot nøgternt og underspillet på motivet: Floden, Is, Klæde, Revne. Det er som om, poesiens langsomme, ordknappe sprog passer bedre til billederne end akademisk prosa. Derfor er Per Bak Jensens billeder også ofte blevet sat sammen med digte, der er skrevet mere til billederne end om dem.

4 Noget andet, der understreger billedernes modstand mod sproget, er at de fleste af hans billeder er mennesketomme. Til gengæld er der masser af spor efterladt af mennesker. Smukke, mærkelige, forladte eller oversete genstande, som har fanget fotografens øje og talt til ham på deres tavse visuelle sprog. Og nu, hvor Per Bak Jensen har portrætteret disse genstande i stort format, er de pludselig synlige for os alle og kalder på at blive set. Netop fordi fotografierne stiller skarpt på hvert enkelt sted og genstand, får man det indtryk, at de er særlige og indeholder en vigtig erkendelse. Man begynder at lede i billederne efter betydninger og indhold. Tag for eksempel billedet Klæde, der viser et slidt stykke stof på en mørk baggrund. Man kan ikke se, om det hænger på et søm, eller om det skjuler en genstand. Klædet er så gammelt og brugt, at dets blå farve er ved at blive erstattet af en brungrå tone. Mu - ligvis er det bare en gammel klud, fotografen har samlet op, men som den fremstår her, forestiller man sig, at den har haft så stor betydning, at nogen har passet på den og bevaret den i årevis. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Peter Greenaways film Tegnerens kontrakt (1982), hvor en feteret barokkunstner bliver bedt om at tegne en serie prospekter af et stort herresæde. Han forlanger, at de scenerier, han tegner, skal ryddes for mennesker og intet må flyttes, fordi det ændrer ved motivet. Alligevel dukker der hele tiden små ændringer op, som nedfældes som spor efter hændelser: En stige op til et vindue (hvem er kravlet ind til fruens soveværelse i løbet af natten?) eller et par underbukser på tørresnoren (hvem har taget dem af, og hvorfor blev de våde?). De små tilsyneladende uskyldige detaljer i tegningerne bliver tolket som mystiske spor, der peger på et mord. I Per Bak Jensens fotografier er der så at sige zoomet ind på genstande, der på lignende vis forekommer betydningsfulde. Men de forbliver stædigt stumme, og vi får ikke andre betydninger serveret end den æstetiske det smukke farvespil i Klæde og det eksistentielle: At dette her klæde findes og nu er blevet set. Og så er der alt det, vi selv lægger i billedet, fordi vi som mennesker ikke kan lade være med at søge mening, og fordi vi hver især har et arkiv af billeder med i baghovedet, når vi betragter værket. Når kluden er fremhævet i centrum af det sorte billede, så kommer den til at fremstå med en ophøjethed, der minder mig om billeder af Veronikas svededug eller Jesu ligklæde. Kludens folder, der tegner sig skarpt med de mørke skygger, ligner også foldede draperier udhugget på en gotisk madonnafigur. For mig bliver den bortkastede klud ophøjet til en madonna måske fordi jeg arbejder på et museum (Sorø Kunstmuseum) med både gotiske træskulpturer og russiske ikoner. Per Bak Jensens billeder emmer af en ømhed overfor selv de mest ydmyge motiver. Denne hengivenhed, der viser sig gennem den omhu, han lægger i fotograferingen, er ikke ulig den tilbedelse, der for en ikonskriver ligger i selve det at fremstille ikonen. Hele processen at udvælge et stykke træ, skære det til, forberede overfladen, grundere fladen indtil den er helt perfekt, for så endelig med små pensler omhyggeligt at male motivet efter strenge forskrifter skete i ærbødighed for den afbildede helgen. Den store billedstrid om kring ikonerne, handlede om, hvorvidt de skulle betragters som billeder af det guddommelige, eller billeder på det guddommelige. Og dermed om man tilbad selve billedet som en afgud eller om man tilbad det, billedet henviste til; det guddommelige bag billedet. Per Bak Jensens billeder der naturligvis er skabt i en helt anden sam - men hæng synes at balancere mellem at være billeder af noget, og billeder på noget større. Men mens de altid sagligt præsente - rer det, de afbilder, er det knap antydet, hvad de kan være billeder på. Når billedet Revne viser en tynd linje midt ned gennem en jomfrueligt hvid mur, så er det indlysende, at revnens små usikre udsving og skyggerne på den let ujævne mur, udgør billedets motiv. Men det er mere åbent, hvad den stilfærdige lille hændelse i en mur er et billede på. Er der andet, der er ved at krakelere et forhold? Et liv? Et verdenssyn? Har det betydning, at det er en kirkemur, der er revnet? Den hvide mur er åben og modtagelig for enhver af den slags tolkninger, vi måtte projicere ind på den. Værkernes åbenhed for fortolkning og deres evne til at formidle følelsen af nærvær opstår netop i mødet mellem de simple genstande og den opmærksomhed og omhu, der er viet til dem. Den fornemmelse, man får, af at værkernes ydmyge motiver bærer en stor betydning, beror på flere elementer: Per Bak Jensens evne til at se skønheden i det oversete; hans omhu med valg af motiv, disponering, optagelse og fremkaldelse af billederne, billedernes store format og ikke mindst den tilstræbte symmetri i billederne, der peger på det centrale som noget betydningsfuldt. Desuden låner Per Bak Jensen kompositionsprincipper og ind imellem motiver fra kunsthistorien. Med dem følger en mængde associationer

5 og betydninger, der sjældent er direkte synlige i billedet, men som kan dukke op hos betragteren som antydninger og anelser. Også manglen på mennesker i billederne spiller ind. Der er ingen, man kan spejle sig i, og kun få sociale, tidstypiske eller kønsspecifikke tegn, som man kan placere sig i forhold til. Man er alene som menneske i mødet med et motiv, der er så enkelt, at man ikke kan slå billedaflæsningen på automatpilot. Derfor er man nødt til at se nærmere, længere og mere tålmodigt. Ved nærmere eftersyn af - slører formen i Hvid, sig f.eks. som et udsnit af en skulpturel krop, måske et krucifiks; og man opdager, at det måne-agtige landskab i Gul, er en mur, der er fotograferet så tæt på, at man næsten kan mærke køligheden fra den kalkede mur. Men når man leder efter betydningerne, må de mestendels komme af de resonanser, der opstår i én selv. Derfor kan det føles som eksistentielle møder med omverden, når man betragter Per Bak Jensen fotografier. Når Per Bak Jensen gennem et livslangt virke utrætteligt forsøger at trænge ind i verden med sit kamera og gentagne gange vender tilbage til denne type af enkle motiver, ser jeg det som en insisterende nysgerrighed og et forsøg på at forholde sig til verden som menneske, hver gang dagens lys kommer på ny. Et godt eksempel er billedet Udsigt, som viser et kig mod et lille stykke himmel op eller ind gennem et bladhang som når man ligger i skovbunden og kigger op, eller passerer gennem en smal passage mod en åbning. De mørke blade i begge sider skaber en næsten klaustrofobisk fornemmelse, og det er befriende, når blikket kommer frem til lyset i den smalle sprække. Som om blikket fødes ud i dagslyset. Man behøver ikke at vide, at billedet er taget på en kirkegård, eller at Per Bak Jensen for nylig er kommet ud på den anden side af en alvorlig sygdom, for at opfange de mulige større betydninger, motivet bærer. Helle Brøns ph.d inspektør ved Sorø Kunstmuseum Før Storm / Before Storm, 2016 [PBJ ]

6 Is / Ice, 2016 [PBJ ]

7 Skumring /Twilight, 2016 [PBJ ]

8 Morgenlys / Morning Light, 2016 [PBJ ]

9 Udsigt / View, 2015 [PBJ ] Revne / Crack, 2016 [PBJ ]

10 Gul / Yellow, 2016 [PBJ ] Trace, 2016 [PBJ ]

11

12 Imellem / Between, 2016 [PBJ ]

13 Klæde / Cloth, 2016 [PBJ ] Hvid / White, 2014 [PBJ ]

14 Floden / The River, 2016 [PBJ ]

15 Daylight Jensen s images are often juxtaposed with poems that are written more to the pictures than about them. Daylight is essential for human well-being as well as for photography. In daylight, all that was hidden by night becomes visible it is called forth and exposed to our gaze. The photographs in Per Bak Jensen s exhibition Daylight instil this sense of seeing places and things once again after a long night. For me, the title is a reminder of how fundamentally amazing it is that daylight can flow in through our eyes and create pictures, and that it can leave traces on a piece of paper so that the surrounding world becomes fixed there as an image. Most of the motifs are simple, everyday things: a tree, a wall, a field. They stand discretely and centred in the middle of the pictures, without a lot of other elements to draw our attention. There is an opening between two heavy curtains where daylight streams in, or a large rock at the seashore seen in the light of early morning, so that it blocks the sun and the vanishing point from which all the lines in the picture radiate. It comes to look as though it is hiding something, and as it stands in the centre with the light behind it, it acquires the character of a mysterious monolith. Per Bak Jensen s works point to something central in photography as a medium, which has to do with the time that is contained in his pictures. It is not the arrested time and essential moment of snapshot photography that is captured here, but rather a slowness and contemplation. Much time has clearly gone into selecting and ex - plori ng the motif, finding the appropriate arrangement of the picture, and setting the camera to release just the right amount of light into its dark interior. The time that the photographer has invested must be given back by the viewer when contemplating the pictures. Their motivic, compositional and chromatic tranquillity causes you to dwell on them for a long time. As a counterbalance to the fast, efficient images that otherwise characterise our image consumption, these photographs creep slowly into you and remain there. Perhaps another reason why they remain is that they are hard to exorcise through language. There is a distinct sense of silence about them, their brief titles simply pointing in sober and understated manner to the subject: The River, Ice, Cloth, Crack. It is as though the slow, laconic language of poetry is more suited to these pictures than academic prose. Accordingly, Per Bak Another factor that emphasises the pictures resistance to language is the fact that most of them are deserted. On the other hand, there are plenty of traces left by human beings beautiful, strange, abandoned or neglected items that have caught the photographer s eye and spoken to him in their silent, visual language. And now, when Per Bak Jensen portrays these objects in large format, they are suddenly visible to us all and cry out to be seen. Precisely because the photographs focus so sharply on each location and object, the viewer gets the impression that they are special and contain an important revelation. You begin to search the pictures for meaning and content. Take for example the picture Cloth, which depicts a worn piece of cloth against a dark background. You cannot see whether it is hanging on a nail, or whether it conceals an object. The cloth is so old and well-used that its blue colour is being replaced by a greyish-brown shade. Perhaps it is just an old cloth the photographer has picked up, but as it is presented here, you feel that it is so mean ingful that someone has looked after it and stored it for years. I can t help thinking of Peter Greenaway s film The Draughtsman s Contract (1982), in which a celebrated baroque artist is asked to draw a series of prospects of a large manor. He demands that the scenes he represents must be empty of people, and that nothing must be moved, because this will change the motif. Nonetheless, small changes keep turning up, as traces of events: a ladder up to a window (who crawled up to the lady s bedroom during the night?) or a pair of underpants on the clothesline (who took them off, and why were they wet?). The small, seemingly innocent details in the drawings are interpreted like mysterious clues that point to a murder. In Per Bak Jensen s photographs, our attention is so to speak zoomed in on objects that appear similarly significant. But they re - main stubbornly silent, and we uncover no hidden meanings other than the aesthetic the beautiful play of colours in Cloth and the existential: this cloth exists and has now been seen. And then there is all that we ourselves put into the picture, because we human beings cannot help but seek meaning, and because each of us has an archive of pictures in our minds when we con-

16 sider the work. Highlighting the cloth in the centre of the black picture gives it a grandeur that puts me in mind of pictures of the Veil of Veronica or the Shroud of Turin. The folds of the cloth, which stand out sharply with their dark shadows, also resemble the folded drapery carved on a Gothic statue of the Madonna. For me, the discarded cloth becomes elevated to the status of a Madonna perhaps because I work in a museum (Sorø Kunstmuseum) which has both wooden Gothic sculptures and Russian icons in its collections. Per Bak Jensen s pictures exude a tenderness towards even the humblest of motifs. The devotion revealed in the care he puts into the photographs is not unlike the worship that for an icon painter lies in the very act of creating an icon. The whole process selecting a piece of wood, cutting it to prepare the surface, priming the surface until it is perfect and then, finally, carefully painting the motif with small brushes in accordance with strict precepts is performed in reverence for the depicted saint. The great conflict in relation to icons was about whether they should be viewed as images of the divine, or as divine images and hence whether one worshipped them as idols, or worshipped what the picture referred to: the divine behind the image. Per Bak Jensen s pictures while of course created in a completely different context seem to balance between being pictures of something, and pictures of something greater. But while they always objectively present what they portray, anything greater that may lie behind it is barely hinted at. When the image Crack shows a thin line down the middle of a virginal white wall, it is obvious that the small, uncertain fluctuations in the crack and the shadows on the slightly uneven wall are what constitute the picture s motif. But what the little incident in the wall may represent is a rather more open question. Is something else starting to crack a relationship? A life? A view of the world? Is it of significance that it is a church wall that has cracked? The white wall is open and receptive to any such interpretations that we may choose to project upon it. The openness of the works to interpretation and their ability to con vey a sense of presence arises precisely in the contrast be - tween the simple objects and the care and attention that has been devoted to them. The feeling one gets that the works humble motifs contain great significance is based on several elements: Per Bak Jensen s ability to perceive beauty in the overlooked, his careful motif selection, the arrangement, recording and processing of the images, the large format of the pictures, and in particular the symmetry that is sought in them, which points to the central as something meaningful. Per Bak Jensen also borrows compositional principles, and sometimes motifs, from art history. These are accompanied by a number of associations and meanings that are rarely directly visible in the picture, but which can be detected by the viewer in the form of hints and suspicions. The absence of people in the pictures also plays a role. There is no-one in whom we can see ourselves reflected, and very few social, chronological or gender-specific signs to which we can re - late. We are alone as human beings in our encounter with a motif that is so simple that you cannot switch your image interpretation onto automatic pilot. Consequently, we need to look more closely, for longer, and more patiently. On closer inspection, the form in White, for example, reveals itself to be a section of a sculptural body, perhaps a crucifix and you discover that the lunar landscape of Yellow is a wall that has been photographed so close up that you can almost feel the coolness of the whitewashed surface. But when you search for meanings, they must for the most part arise from the resonance that occurs within yourself. It can therefore feel like an existential encounter with the surrounding world when we consider Per Bak Jensen s photographs. When, through his lifelong work, Per Bak Jensen tirelessly attempts to penetrate into the world with his camera, and repeatedly returns to this type of simple motif, I see it as an insistent curiosity and an attempt to relate to the world as a human being, every time the light of day returns once more. A good example is the picture View, which portrays a small fragment of sky, seen up or through some foliage as when you lie on the forest floor looking up, or go through a narrow passageway towards an opening. The dark leaves on either side create an almost claustrophobic feeling, and it is liberating when your gaze reaches the light in the narrow crevice; as though your gaze is born into the daylight. You do not need to know that the picture was taken in a cemetery, or that Per Bak Jensen has recently recovered from a serious illness, to catch the possible greater meanings borne by the motif. Helle Brøns ph.d, curator at Sorø Kunstmuseum

17 Per Bak Jensen 1949 Born in Copenhagen 2011 Bevægelse / Movement, Gl. Holtegaard, Holte, Selected Group Exhibitions 2005 All Things must pass (With Erik Steffensen) Semina The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen 2015 Den Monokroma Symfonin / The Monochrome Rerum, Irene Preiswerk, Zürich, Switzerland Associate professor at The Royal Danish Academy of Bevægelse / Movement, Maison du Danamark, Symphony, Artipelag, Gustavsberg, Sweden The Shadow, Vestsjællands Kunstmuseum, Sorø, 2009 Fine Arts, Copenhagen Paris, Frankrig Stafetten, Kunstforeningen GL STRAND, Copenhagen, Lives and works in Vemmetofte, 2010 Signe et Mouvement, Galerie Suzanne Tarasiève, Helmut Federle A Nordic View Galerie Nächst Paris, Frankrig x Forår Den Frie Udstilling, Den Frie Centre of St. Stephan, Vienna, Austria Works in Public Collections Tornbilleder, Glasgangen, Løgumkloster Church, Contemporary Art, Copenhagen, Scandinavian Photography II:, Faulconer Arken Museum of Modern Art, Ishøj, Løgumkloster, Shades of Black on White, Galleri Bo Bjerggaard, Gallery, Grinnell, Iowa, USA ARoS Aarhus Art Museum, Århus, Per Bak Jensen Obra Reciente, El Centro Copenhagen, 2004 Easter Exhibition, Skive Kunstmuseum, Skive, Bibliothéque Nationale, Paris, France Foto gráfico Manuel Álvarez Bravo, Mexico 2013 Two Men with Glasses and a Woman in an Igloo Bornholms Kunstmuseum, Gudhjem, 2009 Before the Darkness, Dunkers Kulturhus, Helsingborg, (with A K Dolven and Daniel Richter), Esbjerg Kunst Oluf Høst i dialog med nutiden, Aarhus Kunstmuseum, The National Museum of Photography, Copenhagen, Sweden museum, Esbjerg, Depont Museum of Contemporary Art, Tilburg, Holland Midt iblandt os/ In our Midst, Galleri Bo Bjerggaard, State of the Art, Copenhagen Photo Festival, Slottet, 2001 Natur lighed (with Ane Henriksen), Holstebro Esbjerg Kunstmuseum, Copenhagen, Carlsberg, Copenhagen, Kunstmuseum, Heart Herning Museum of Contemporary Art, 2008 Tilsagn / Promise, Thisted Kunstforening, Thisted, 2012 Recollections of Willumsen, Galleri Bo Bjerggaard, Nyerhvervelser, Museet For Samtidskunst, Oslo, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Copenhagen, Norway Moderna Museet, Stockholm 2006 Days in Vienna, Galleri Bo Bjerggaard, Copenhagen, Sense of Place. European Landscape Photography, 2000 Ambassaden, Kørners Kontor, Copenhagen, Museet for Fotokunst, Odense, BOZAR, Brussels, Belgium Reflex, Århus Kunstbygning, Århus, Museet for Samtidskunst, Oslo, Norway Genkomst / Return, ARoS Aarhus Art Museum Århus, Sarajevo Winter Festival Jesper Just, Joachim Overlaps, Harjah Art Museum, The United Arab National Gallery of, Copenhagen, Koester and Per Bak Jensen, Sarajevo, Bosnien Emirates, Ny Carlsberg Glyptoteket, Copenhagen, The Secret Room, Kristiansund Kunstforening, Herzegovina Odense Kunstmuseum, Kristiansund, Norway 2011 Helt ude i skoven / Out in the Wildwood, Galleri Grants and Awards Skive Kunstmuseum, Skive, Per Bak Jensen, National Gallery of, Bo Bjerggaard, Copenhagen, 2015 Thorvaldsen Medaljen The International Center of Photography, New York, USA Copenhagen, 2010 Possible Meaning (with Ebbe Stup Wittrup), Budapest 2005 Eckersberg Medaillen The Metropolitan Museum of Art, New York, USA 2004 Per Bak Jensen Figur & Landskab / Figure and Spring Festival, Budapest, Hungary The Museum of Modern Art, New York, USA Landscape, Galleri Bo Bjerggaard, Copenhagen, Hærvejen, exhibition project at Hærvejen in Jutland Selected Site Specific Projects Trapholt Kunstmuseum, Kolding, for The Danish Arts Foundation, 2000 Søren Kierkegaard Research Center, Copenhagen, Sorø Kunstmuseum, Sorø, 2003 Image no. 7, Trapholt Kunstmuseum, 2009 Vanishing Landscapes, Galerie Nikolaus Ruzicka, 2002 Visual Offences, Herning Kunstmuseum, Salzburg, Austria 2004 Kolding Youth Hostel, Kolding, Selected Solo Exhibitions 2001 Per Bak Jensen, Galleri Niklas von Bartha, London, BMW Paris Photo Prize 2009, Paris, France Plesner, Cobber Tower, Copenhagen, 2016 Dagslys / Daylight, Galleri Bo Bjerggaard, Copen- England 2008 Nordiske Stemninger, Arken Museum of Modern Art, 2005 Danmarks Nationalbank, Copenhagen, hagen, 2000 Pure Nature, Galleri von Bartha, Basel, Switzerland Ishøj, 2008 Hospice Djursland, Rønde, 2015 Gensyn, Kunstmuseet i Tønder, Tønder, Surrounding, Sønderborg Slot, Springexhibition, Den Frie Centre of Contemporary 2010 The Danish Parliament, Copenhagen, Skjult / Hidden, Sorø Kunstmuseum, Sorø, Surrounding, Vestsjællands Kunstmuseum, Sorø, Art, Copenhagen, University of Copenhagen, Copenhagen, 2012 Near and Far, Europe House, London, England 2007 Spor, The National Photomuseum, Copenhagen, 2012 KPMG, Flintholm, Copenhagen, Fortabelse / Lost, Galleri Bo Bjerggaard, Copen- New Zealand, Albertslund town hall, Albertslund, Univeristy College, Campus, Silkeborg, hagen, 2006 FOTO: New Photography from, Scandinavia House, New York, USA

18 Selected Books 2015 Gensyn, Per Bak Jensen, Kunstmuseet Tønder 2013 Per Bak Jensen: Øjets Stemme / Voice of the Eye, Forlaget Gyldendal, Joakim Garff: Bevægelse / Movement, Forlaget Gyldendal, Johannes Riis: Per Bak Jensen Guds Hus, Statens Kunstfond, Magnus Jenser, Morten Søndergaard: Per Bak Jensen Before The Darkness, Dunkers Kulturhus 2006 Mikkel Bogh: Per Bak Jensen Det Usete billede / The Unseen Image, Forlaget Bjerggaard 2002 Christine Buhl: Per Bak Jensen Forseelse / Visual Offences, Forlaget Bjerggaard 2001 Per Bak Jensen: Hengivne Øjeblikke / Devoted Moments, Forlaget Gyldendal 1993 Per Bak Jensen: Stedernes Væsen / The Being of Places, Forlaget Gyldendal Documentaries 2006 Fotografi. By Steen Møller Rasmussen. Plagiat Film Kunstarter: Kunstfotografiet. By Martin Lund. Copenhagen Broadcast Per Bak Jensen en fotograf. By Steen Møller Rasmussen. Plagiat Film

19 Per Bak Jensen Dagslys / Daylight 28 October 17 December 2016 Værker / Works Hvid / White, 2014 Morgenlys / Morning Light, 2016 Skumring / Twillight, 2016 Spor / Trace, 2016 Installation 125 cm x 173 cm; ed. 6 + AP 125 cm x 185 cm; ed. 6 + AP 125 cm x 185 cm; ed. 6 + AP Rock, wood PBJ PBJ PBJ PBJ Udsigt / View, 2015 Imellem / Between, 2016 Gul / Yellow, cm x 173 cm; ed. 6 + AP 125 cm x 185 cm; ed. 6 + AP 125 cm x 185 cm; ed. 6 + AP PBJ PBJ PBJ Trætop / Treetop, 2015 Revne / Crack, 2016 Is / Ice, cm x 173 cm; ed. 6 + AP 125 cm x 173 cm; ed. 6 + AP 185 cm x 257 cm; ed. 3 + AP PBJ PBJ PBJ Før Storm / Before Storm, 2016 Klæde / Cloth, 2016 Floden / The River, cm x 185 cm; ed. 6 + AP 125 cm x 173 cm; ed. 6 + AP 185 cm x 257 cm; ed. 3 + AP PBJ PBJ PBJ

20 FLÆSKETORVET 85 A DK 1711 KØBENHAVN V TEL Per Bak Jensen & Galleri Bo Bjerggaard ISBN nb Translation from Danish to English: Wordmaster Thanks to Rosendahls TUESDAY-FRIDAY 1 PM 6 PM SATURDAY 12 PM 4 PM

21

Associate professor at The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen

Associate professor at The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen PER BAK JENSEN 1949 Born in Copenhagen 1980-86 The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen 1986-2009 Associate professor at The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen Lives and works in Vemmetofte,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Light and wellbeing in hospitals

Light and wellbeing in hospitals Light and wellbeing in hospitals - A balance between the necessary daylight and the necessary artificial light 22.11.11. Carlo Volf, MAA Ph.D. stud. Arkitektskolen Aarhus carlo.volf@aarch.dk 1917-27 Gentofte

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Workshop in Participatory Video: 11-12 Dec 2008

Workshop in Participatory Video: 11-12 Dec 2008 Workshop in Participatory Video: 11-12 Dec 2008 Casestory Fortæl en historie om det at være fremmed i en ny kultur. Hvad kan du fortælle danskere, så de bedre forstår, hvordan det er at være fremmed i

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler

Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Det bedste sted - en undersøgelse med cirkler Ján 1 Šunderlík Introduction og Eva Barcíková In optics when it comes down to show path of rays of light through glass, lenses or systems of lenses, m physics

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group SKAL VI SE PÅ BRUGERNE? - KULTURSPECIFIKKE PERSPEKTIVER PÅ USABILITY WORLD USABILITY DAY, 14 NOVEMBER, 2006 Globale digitalisering - verdens borgere

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon LAMP COLLECTION In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon Technological inside Sculptural outside The NOIR lamps have found inspiration in the ART DECO

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Du er den sande Jeg er 24 Du er hellig 25 Du er hellig, du er hel 26 Du er min Gud 27 Du er min klippe 138 Du frelste mig, du satte mig fri 28 Du

Du er den sande Jeg er 24 Du er hellig 25 Du er hellig, du er hel 26 Du er min Gud 27 Du er min klippe 138 Du frelste mig, du satte mig fri 28 Du Indholdsfortegnelse Sangene er nævnt både med første linje og med evt. titel/undertitel (angivet i parentes i sangene). Titler i kursiv er originaltitler, som kun findes i dansk oversættelse. Above all

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Universitet

Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Universitet Det mobile fotografi mellem arkiv, minde og kommunikation af lokalitet Instagram som lokal kulturarv Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv og Aalborg Universitet Haven't you seen? Everybody's doing it Where

Læs mere