Rigsrevisionens virksomhed i April 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014"

Transkript

1 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014

2 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i Fordelingen af Rigsrevisionens resurser i Årsrevision Større undersøgelser Organisation og personale Økonomiske resultater i Forventninger til Rigsrevisionens regnskab for 2013 Årsregnskab og revision... 25

3 FORORD 1 Forord Rigsrevisionen fik en ny organisation i Den samler årsrevisionen og de større undersøgelser i 4 nye afdelinger, som hver er ansvarlig for at revidere en række ministerområder. Årsrevision og større undersøgelser er de 2 hovedopgaver, som vi løser i revisionen af statens regnskaber. I de nye afdelinger er opgaverne nu samlet under 4 temaer: borgere, virksomheder, styring og kompetence samt store driftsområder. Vi brugte i løbet af året mange kræfter på at få de nye rammer på plads, og det krævede en stor indsats fra alle i Rigsrevisionen. Formålet med den nye organisation har været at øge samspillet mellem de 2 revisionsformer. Det kom bl.a. til udtryk i oktober, da vi afgav beretningen om forebyggelse af hackerangreb, som er en fælles rapportering fra årsrevisionen og de større undersøgelser. Vi afgav i 2013 i alt 21 beretninger om resultaterne af vores revision. Særligt 2 beretninger havde stor offentlig interesse og fik også stor mediebevågenhed. Det var undersøgelserne af DONG Energy A/S og af den offentlige ejendomsvurdering. Begge beretninger blev præsenteret på pressemøder. Det var nyt for Rigsrevisionen. Vi brugte pressemøderne til at præsentere beretningernes faktuelle indhold, og de blev fulgt op af pressemøder hos Statsrevisorerne, hvor Statsrevisorerne fremlagde deres bemærkninger til sagerne. Formålet med Rigsrevisionens pressemøder var at imødekomme den forventede store interesse fra medierne og svare på spørgsmål om indholdet af beretningerne, der på nogle områder var meget teknisk. Det er Statsrevisorerne, der afgør, hvornår der afholdes pressemøder. Rigsrevisionen udfører revisionen ud fra internationalt anerkendte standarder. I 2013 fik 191 rigsrevisioner 4 nye standarder, der samlet beskriver de grundlæggende revisionsprincipper for offentlig revision. Det er en markant landvinding, som kan forbedre revisionen verden over, og som Rigsrevisionen har haft en betydelig aktie i som formand for den komité, der på globalt plan udarbejder standarder, normer og principper for revision i den offentlige sektor. Jeg afgiver beretningen om Rigsrevisionens virksomhed i 2013 til Statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 17, stk. 4. Lone Strøm Rigsrevisor

4 2 RIGSREVISIONEN Rigsrevisionen Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og er en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. Vi reviderer statens regnskaber. Det betyder, at vi undersøger, om de statslige virksomheders regnskaber er rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, om statens midler bruges til de formål, som Folketinget har besluttet, og om der er taget skyldige økonomiske hensyn i forvaltningen. Det er et særkende for Rigsrevisionen, at vi som de eneste sammen med Statsrevisorerne kan foretage undersøgelser på tværs af statens regnskab. Derved kan vi undersøge en problemstilling på flere ministerområder og sætte fokus på god praksis på tværs af ministerområderne. Rigsrevisor er uafhængig i udførelsen af sit hverv. Det er udelukkende Folketingets 6 statsrevisorer, som kan bede Rigsrevisionen om at undersøge et område. Uafhængigheden betyder også, at vi selv kan tage initiativ til at udvælge områder til revision og selv vælger, hvordan vi udfører revisionen. SAMSPILLET MELLEM STATSREVISORERNE OG RIGSREVISIONEN Den statslige revision består af de 2 uafhængige institutioner under Folketinget: Statsrevisorerne og Rigsrevisionen. Statsrevisorerne er politikere, som er udpeget til hvervet af Folketinget efter indstilling fra Folketingets partier. De nuværende 6 statsrevisorer er valgt af Folketinget for perioden 1. oktober september Rigsrevisionen rapporterer revisionsarbejdet til Statsrevisorerne i form af beretninger og notater. Statsrevisorernes væsentligste opgave er at behandle beretningerne og notaterne og afgive beretningerne til Folketinget. Statsrevisorerne udarbejder bemærkninger til de fleste beretninger. Bemærkningerne kan fx være kritik af ministre, ministerier og styrelser og trykkes som en del af beretningen. Rammerne for den statslige revision fik en del opmærksomhed i efteråret Det var foranlediget af Rigsrevisionens igangværende undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Vi gik i gang med undersøgelsen i august 2013 på initiativ fra Statsrevisorerne, der bl.a. bad os om at vurdere kvaliteten af Klima-, Energi- og Bygningsministeriets og Skatteministeriets lovarbejde i sagen. I oktober 2013 gav regeringen over for Folketingets formand udtryk for en række principielle betænkeligheder ved, at Rigsrevisionen undersøger spørgsmål, som konkret handler om regeringens lovforberedende arbejde. Efterfølgende besluttede Folketingets Præsidium at nedsætte et underudvalg under Udvalget for Forretningsordenen, der skal belyse, hvilken rolle Statsrevisorerne og Rigsrevisionen skal have i forhold til det lovforberedende arbejde. Efter Rigsrevisionens opfattelse satte regeringens udmelding spørgsmålstegn ved Rigsrevisionens mulighed for at gennemføre en uafhængig revision. Rigsrevisionen ser derfor positivt på, at der er igangsat et udvalgsarbejde, der skal afklare den statslige revisions rolle i dette spørgsmål.

5 RIGSREVISIONEN 3 Rigsrevisionens opgaver Rigsrevisionen reviderer de statslige indtægter og udgifter, der indgår i statsregnskabet, som er det samlede regnskab for den danske stat. Statens regnskaber omfatter 164 virksomheder, fx departementer og styrelser. Vi reviderer også en række virksomheder og institutioner uden for statsregnskabet, hvis udgifter eller underskud dækkes ved statstilskud, bidrag eller anden indtægt i henhold til lov, fx DSB og Energinet.dk. Vi har i de senere år årligt udarbejdet ca. 20 beretninger og en række notater til Statsrevisorerne. Antallet af beretninger vil stige i 2014, da vi har besluttet at rapportere flere revisionsresultater i beretninger til Statsrevisorerne. Rigsrevisionen har adgang til at gennemgå regionernes regnskaber, der er revideret af regionernes egne revisorer, og gennemfører desuden større undersøgelser i de 5 regioner. På det kommunale område gennemgår vi hvert år et antal kommuners regnskaber på de områder, hvor udgifterne helt eller delvist refunderes af staten. Som en del af revisionen undersøger Rigsrevisionen desuden årligt ministeriernes sagsbehandling af kommunernes revisionsberetninger for områder med statsrefusion. Rigsrevisionen giver også råd og vejledning til forvaltningen i forbindelse med revisionen, fx hvordan den interne kontrol kan blive bedre. Rigsrevisionen kan efter rigsrevisorlovens 9 aftale med de enkelte ressortministre, at interne revisorer udfører revisionen af bestemte virksomheder i samarbejde med Rigsrevisionen. Rigsrevisionen har ansvaret for revisionen, men baserer revisionen af virksomheden på den interne revisors arbejde. Det kan være både større og mindre virksomheder. Rigsrevisionen har fx 9-aftaler om revisionen af SKAT og Danmarks hus i Paris. En oversigt over aftalerne kan findes på Rigsrevisionen er derudover ansvarlig for revisionen af de midler, som Danmark modtager fra og bidrager med til EU via statsregnskabet. Vi deltager også i Den Europæiske Revisionsrets revisionsbesøg i Danmark, som i 2013 omfattede 5 besøg. Besøgene omfattede bl.a. en revision af Aalborg Universitet vedrørende et forskningsprojekt støttet under EU s rammeprogram for forskning samt revisioner af den direkte landbrugsstøtte (arealstøtten) og støtten til udvikling af landdistrikter. Rigsrevisionen deltager også i forskellige internationale samarbejdsfora for rigsrevisioner. Det foregår både i nordisk, EU- og europæisk regi, og Rigsrevisionen bidrager også til arbejdet i INTOSAI, der er rigsrevisionernes internationale sammenslutning. Gennem dette samarbejde kan vi påvirke udviklingen af offentlig revision og få inspiration til udviklingen af Rigsrevisionens organisation, revisionsmetoder og produkter. Vi deltager også i peer reviews, som er en vurdering af en rigsrevision foretaget af andre rigsrevisioner. I 2013 deltog vi i et peer review af rigsrevisionen i USA. God offentlig revisionsskik Rigsrevisionen udfører revisionen efter god offentlig revisionsskik. God offentlig revisionsskik er et samlet udtryk for de krav, som Rigsrevisionen på baggrund af rigsrevisorloven og internationale standarder stiller til revisionen af offentligt finansierede aktiviteter. De internationale standarder for offentlig revision kaldes ISSAI og vedtages af INTOSAI.

6 4 RIGSREVISIONEN Revisionen skal ifølge god offentlig revisionsskik omfatte 3 aspekter: finansiel revision, hvor vi efterprøver, om virksomhedernes regnskaber er rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler juridisk-kritisk revision, hvor vi efterprøver, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis forvaltningsrevision, hvor vi undersøger, om der er taget skyldige økonomiske hensyn i forvaltningen, dvs. om virksomhederne har fokus på sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, når de løser deres opgaver. Rigsrevisionen gennemfører revisionen af statens regnskaber som enten årsrevision eller større undersøgelser, jf. figur 1. Årsrevisionen skal sikre en systematisk, grundlæggende revisionsindsats, mens vi i de større undersøgelser vurderer udvalgte emner, der har en væsentlig økonomisk eller principiel betydning. Figur 1. Årsrevision og større undersøgelser FINANSIEL REVISION JURIDISK-KRITISK REVISION FORVALTNINGSREVISION STØRRE UNDERSØGELSER ÅRSREVISION Det fremgår af figur 1, at finansiel revision hovedsageligt indgår som led i årsrevisionen, mens de større undersøgelser især indeholder forvaltningsrevision. I 2013 fik Rigsrevisionen som formand for den komité, der udvikler de internationale standarder vedtaget 4 nye standarder for den offentlige revision (ISSAI 100, 200, 300 og 400). Standarderne fastlægger de grundlæggende principper, der gælder for revision i den offentlige sektor, og giver et nyt og forbedret grundlag for verdens rigsrevisioner og også for de forskellige aktører, som udfører offentlig revision i Danmark. NYE INTERNATIONALE STANDARDER: ISSAI 100, 200, 300 OG 400 Det væsentligste af de nye dokumenter er ISSAI 100 Grundlæggende principper for offentlig revision. ISSAI 100 fastslår bl.a., at rigsrevisionerne på grundlag af deres mandat træffer strategiske beslutninger om, hvilke revisionsopgaver de løser, og hvilke standarder der gælder for opgaverne. For Rigsrevisionens vedkommende er dette beskrevet i publikationen om god offentlig revisionsskik, der fastlægger målet for de årlige revisioner og større undersøgelser med udgangspunkt i rigsrevisorlovens bestemmelser. ISSAI 100 beskriver også de faglige principper for planlægningen, udførelsen og rapporteringen, som gælder for alle offentlige revisionsopgaver. Revisionsprincipperne i ISSAI 100 uddybes i 3 supplerende dokumenter, der beskriver den offentlige revisions hovedområder: ISSAI 200 Grundlæggende principper for finansiel revision ISSAI 300 Grundlæggende principper for forvaltningsrevision ISSAI 400 Grundlæggende principper for juridisk-kritisk revision.

7 RIGSREVISIONEN 5 Rigsrevisionens publikation om god offentlig revisionsskik fra januar 2013 og andre vejledninger om offentlig revision kan findes på Rapportering og opfølgning på revisionen Rigsrevisionen rapporterer resultaterne af årsrevisionen og de større undersøgelser til Statsrevisorerne. Derefter følger Statsrevisorerne og vi op på resultaterne, hvilket giver os mulighed for at vurdere, om ministerierne følger vores henstillinger og anbefalinger. Proceduren er reguleret i vores lovgrundlag og er i international sammenhæng enestående. Ordningen er med til at sikre, at revisionen har effekt. Proceduren for Statsrevisorernes og Rigsrevisionens afrapportering og opfølgning er vist i figur 2. Figur 2. Statsrevisorenes og Rigsrevisionens afrapportering og opfølgning Rigsrevisionen Rigsrevisionens beretning 1 5 Rigsrevisionens notat med bemærkninger til ministerredegørelsen 4 Ministerredegørelse Statsrevisorernes beretning Statsrevisorerne 2 6 Ministerredegørelse Statsrevisorerne beder den ansvarlige minister om en redegørelse Ministerredegørelsen og Rigsrevisionens notat optages i Endelig betænkning over statsregnskabet 4 3 Ministerierne Folketinget Figur 2 viser, hvordan Rigsrevisionen rapporterer resultaterne af årsrevisionen og de større undersøgelser i beretninger til Statsrevisorerne (1). Statsrevisorerne lægger resultaterne af Rigsrevisionens revision til grund for deres egen beretning, som de afgiver til Folketinget med deres bemærkninger (2). Statsrevisorerne beder den ansvarlige minister tage stilling til sagen (3). Det sker i form af en ministerredegørelse, som sendes til Statsrevisorerne og til Rigsrevisionen (4). På baggrund af ministerens redegørelse udarbejder Rigsrevisionen et notat til Statsrevisorerne, hvor vi enten anbefaler, at sagen bliver afsluttet, eller tilkendegiver, at der stadig er udeståender/kritikpunkter, som vi vil følge (5). Ministerredegørelser og Rigsrevisionens notater optages i Statsrevisorernes Endelig betænkning over statsregnskabet. Betænkningen afgives til Folketinget én gang årligt og danner baggrund for Folketingets godkendelse af statsregnskabet (6). Beretningerne, notaterne og ministerredegørelserne offentliggøres på både Statsrevisorernes og Rigsrevisionens hjemmeside.

8 6 RIGSREVISIONEN Rigsrevisionens organisation Rigsrevisionen ligger i St. Kongensgade i København. Vi kommer på revisionsbesøg over hele landet og gennemfører revision i udlandet, hvor den danske stat er repræsenteret eller yder tilskud. I 2013 var vi bl.a. på revisionsbesøg i Ghana, Japan og Uganda. Rigsrevisionen anvendte 261 årsværk i De samlede omkostninger udgjorde 200,8 mio. kr. Vi er organiseret i 5 afdelinger. Årsrevisionen og de større undersøgelser er fordelt på 4 afdelinger, der hver dækker en række ministerområder. De 4 afdelinger arbejder inden for følgende temaer: borgere, virksomheder, styring og kompetence samt store driftsområder. Tværgående opgaver som personale, it, økonomi og ledelsesbetjening er samlet i en afdeling med støttefunktioner.

9 MÅLOPFYLDELSE I Målopfyldelse i 2013 Rigsrevisionen opstiller hvert år resultatkrav, der sætter mål for vores virksomhed i løbet af året. I 2013 opfyldte vi 7 ud af i alt 9 resultatkrav, og 2 krav blev delvist opfyldt. RIGSREVISIONENS RESULTATKRAV FOR Vi udfører årsrevision for alle virksomheder inden for statsregnskabet for 2012 og afgiver erklæringer/påtegninger for 100 af virksomhederne. 2. Vi afgiver mindst 20 beretninger (inkl. statsrevisoranmodninger og beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2012) til Statsrevisorerne i Mindst 80 % af de erklæringer, der ikke har givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger, er afgivet senest 3 måneder efter aflæggelsen af (stats)regnskabet for Alle statsrevisoranmodninger er afrapporteret til Statsrevisorerne senest 9 måneder efter, tilrettelæggelsesnotatet er godkendt af Statsrevisorerne. 5. Beretninger, som rigsrevisor har iværksat på eget initiativ, har i gennemsnit en produktionstid på højst 9 måneder, fra rigsrevisor har godkendt beretningsoplægget % af beretningssagerne skal være afsluttet efter 3 år, dvs. at rigsrevisor har fundet ministerens tiltag tilfredsstillende. 7. Vi rapporterer om 5 tværgående revisioner (fx økonomistyring) som led i årsrevisionen i beretningen om revisionen af statsregnskabet for Minimum 90 % af beretningerne, som rigsrevisor har iværksat på eget initiativ, handler om mindst ét af områderne: effektivitet, produktivitet, sparsommelighed og/eller økonomistyring. 9. Mindst ⅓ af beretningerne, som rigsrevisor har iværksat på eget initiativ, er tværgående. RESULTAT Opfyldt Opfyldt Opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Delvist opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt

10 8 FORDELINGEN AF RIGSREVISIONENS RESURSER I 2013 Fordelingen af Rigsrevisionens resurser i 2013 Rigsrevisionen reviderer hvert år alle ministerområder i staten. Omfanget af vores arbejde varierer fra område til område. Det er et udtryk for, at vi fokuserer vores revisionsindsats på vigtige emner og problemstillinger. Figur 3 viser, hvordan vi fordelte vores resurser på ministerområderne i Figur 3. Fordelingen af Rigsrevisionens resurser i 2013 på ministerområder, opdelt på årsrevision og større undersøgelser Skatteministeriet Finansministeriet Justitsministeriet Miljøministeriet Kulturministeriet Transportministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Social- og Integrationsministeriet Beskæftigelsesministeriet 9,5 % 8,6 % 8,1 % 7,7 % 6,9 % 6,6 % 6,5 % 6,2 % 6,1 % 5,9 % Årsrevision Større undersøgelser Forsvarsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Udenrigsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ministeriet for Børn og Undervisning 2,7 % 5,2 % 4,5 % 3,8 % 3,7 % Figuren viser fordelingen af Rigsrevisionens resurser på hvert ministerområde i Hver søjle viser, hvor mange resurser vi har brugt på revisionen af det enkelte ministerområde fordelt på årsrevision og større undersøgelser. I procent angives, hvor stor en andel af de samlede resurser der er brugt på området. Vi fordeler resurserne ud fra flere hensyn: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Økonomi- og Indenrigsministeriet Ministeriet for Ligestilling og Kirke Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Statsministeriet 2,5 % 2,3 % 1,4 % 1,2 % 0,5 % en vurdering af væsentlighed og risiko på baggrund af tidligere revisioner samt løbende planlægning og analyse kompleksiteten på hvert ministerområde og antallet af virksomheder, vi reviderer inden for hvert område anmodninger fra Statsrevisorerne eventuelle 9-aftaler, som medfører, at Rigsrevisionen baserer revisionen af en virksomhed på en intern revisors arbejde. Note: I opgørelsen indgår alle Rigsrevisionens omkostninger. Lønomkostninger, hvor medarbejderens timer er anvendt direkte på et produkt, er fordelt på de ministerområder, produktet vedrører. Produkterne er efterfølgende fordelt på årsrevision og større undersøgelser. Lønomkostninger til nogle tværgående produkter er fordelt på de berørte ministerier og er ligeledes fordelt på årsrevision og større undersøgelser. Øvrige omkostninger er fordelt forholdsmæssigt på ministerområderne på baggrund af de samlede, fordelte lønomkostninger.

11 FORDELINGEN AF RIGSREVISIONENS RESURSER I Revisionsindsatsten på hvert ministerområde vil variere fra år til år. Det spiller fx en stor rolle, om der gennemføres én eller flere større undersøgelser på ministerområdet i det pågældende år. Det fremgår af figur 3, at Rigsrevisionen i 2013 brugte flest resurser på følgende 5 ministerområder: Skatteministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Miljøministeriet og Kulturministeriet. Vi brugte færrest resurser på revisionen af Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Statsministeriet. Skatteministeriet, som er det ministerområde, vi brugte flest resurser på at revidere, er blandt de største driftsområder i staten, og årsrevisionen på området havde derfor et betydeligt omfang. Rigsrevisionen afgav i august 2013 desuden en beretning om den offentlige ejendomsvurdering og igangsatte andre større undersøgelser på området, som rapporteres i Finansministeriet er det ministerområde, vi brugte næstflest resurser på. Årsrevisionen omfattede Finansministeriets departement og 4 underliggende styrelser, fx Moderniseringsstyrelsen og Statens It. Vi gennemførte også flere større undersøgelser, hvor Finansministeriet indgik, bl.a. undersøgelserne af DONG Energy A/S og af brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. På Justitsministeriets område afgav vi beretningen om politiets it-system POLSAG og anvendte derudover bl.a. resurser på en større undersøgelse af straffesagskæden, som vi afgav en beretning om i januar De fleste af vores resurser blev dog anvendt på årsrevisionen, fx revisionen af Rigspolitiet, Domsstolsstyrelsen og Kriminalforsorgen. Som en del af revisionen af Miljøministeriet afgav Rigsrevisionen beretningerne om Danmarks indsats i Arktis og om etableringen af nationalparker i Danmark. Desuden brugte vi resurser på en større undersøgelse af vandplanerne, som vi afgav en beretning om i marts I årsrevisionen reviderede vi virksomheder som Miljøministeriets departement, Naturstyrelsen og Kort- og Matrikelstyrelsen. Revisionen af Kulturministeriet omfattede hovedsageligt årsrevision. I 2013 omfattede revisionen bl.a. Kulturstyrelsen, Det Kongelige Teater og Kapel, DR og TV 2-regionerne. På Kulturministeriets område brugte vi resurser på 2 mindre beretninger: beretningen om møde- og repræsentationsudgifter i Kulturministeriets departement og beretningen om statsanerkendte museers sikring af kulturarven.

12 10 Å RSREVISION Årsrevision I dette kapitel beskrives årsrevisionens produktion, og opfyldelsen af udvalgte resultatkrav for 2013 uddybes. Årsrevisionen Årsrevisionen omfatter alle virksomheder, der indgår i statsregnskabet. Vores revision omfattede således 20 ministerområder, jf. figur 3 på s. 8. Den afsluttende revision i 2013 omfattede alle statsregnskabets udgifter på 694,2 mia. kr. og indtægter på 618,5 mia. kr. for finansåret Strategisk analyse Rigsrevisionen bruger strategiske analyser til at målrette revisionen mod de væsentlige og risikofyldte områder i en virksomhed. Væsentlighed omfatter både finansielle og ikkefinansielle områder og kan derfor såvel vedrøre et beløbs størrelse som den vægt, Statsrevisorerne og Folketinget eller offentligheden forventes at tillægge en sag. Risikoområder er de områder, der kan hindre virksomhedens målopfyldelse og medføre fejlinformation i regnskabet, årsrapporten eller bevillingsafregningen. Årsrevisionen retter sig mod hele virksomheden, dvs. at vi ikke kun undersøger virksomhedens regnskab og overholdelse af bevillingen, men også vurderer, om virksomheden har opfyldt sine mål og har udvist skyldige økonomiske hensyn ved at være sparsommelig, effektiv og produktiv i forvaltningen af de tildelte midler. Årsrevisionen omfatter også lønrevision og it-revision, som bliver udført af specialiserede kontorer i Rigsrevisionen. Vi reviderer ikke alle områder i virksomhederne hvert år, men foretager en udvælgelse på baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko i strategiske analyser. For alle virksomheder udfører vi afsluttende revision af årsregnskabet og kontrol af, om virksomhederne har overholdt bevillingerne. Herudover afgiver vi erklæring om udvalgte virksomheder, hvor vi ud over at revidere regnskabet og bevillingerne også reviderer virksomhedens forretningsgange og interne kontroller samt virksomhedens oplysninger om mål og resultater. På enkeltområder ser vi desuden på, om virksomheden har forvaltet økonomisk hensigtsmæssigt. De virksomheder, der afgives erklæring om, er udvalgt på baggrund af en strategisk analyse af væsentlighed og risiko på ministerområdet. Derfor afgiver vi hvert år en erklæring om fx SKAT. Herudover reviderer Rigsrevisionen regnskaberne for en række virksomheder og institutioner mv. uden for statsregnskabet, hvor underskuddet dækkes ved statstilskud, bidrag e.l. i henhold til lov, hvor virksomheden er oprettet ved lov, eller hvor staten er medinteressent, fx DSB og Eksport Kredit Fonden. For disse virksomheder afgiver vi revisionspåtegning sammen med private revisorer.

13 ÅRSREVISION 11 Tabel 1 viser antallet af revisioner med og uden erklæring/påtegning udført inden for de seneste 3 år. Tabel 1. Omfanget af årsrevisionen i perioden (Antal) Årsrevision med erklæring/påtegning Årsrevision uden erklæring/påtegning EU-erklæringer Note: I 2013 er opgørelsesmetoden ændret, så det er muligt at opgøre antallet af EU-erklæringer. Det fremgår af tabel 1, at der er et svagt fald i antallet af erklæringer/påtegninger. For revision uden erklæring/påtegning var niveauet i 2013 markant lavere end i Som nævnt udfører Rigsrevisionen afsluttende revision for alle virksomheder, og det lavere antal revisioner er et udtryk for fusioner af statslige virksomheder. Vi har endvidere afgivet en række særlige revisionserklæringer, fx for EU-støttede projekter i Danmark. EU-erklæringer afgives til virksomheder med EU-finansierede projekter. Erklæringerne giver Europa-Kommissionen grundlag for at vurdere, om projekterne er gennemført i henhold til formålet og tilskudsbetingelserne. Rigsrevisionen afgav 25 EU-erklæringer i Resultatkrav for årsrevisionen I det følgende redegøres for 2 ud af de 3 resultatkrav, der vedrører årsrevisionen (resultatkrav 1 og 7). RESULTATKRAV FOR ÅRSREVISIONEN I Vi udfører årsrevision for alle virksomheder inden for statsregnskabet for 2012 og afgiver erklæringer/påtegninger for 100 af virksomhederne. 3. Mindst 80 % af de erklæringer, der ikke har givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger, er afgivet senest 3 måneder efter aflæggelsen af (stats)regnskabet for Vi rapporterer om 5 tværgående revisioner (fx økonomistyring) som led i årsrevisionen i beretningen om revisionen af statsregnskabet for RESULTAT Opfyldt Opfyldt Opfyldt Resultatkrav 1: Vi udfører årsrevision for alle virksomheder inden for statsregnskabet for 2012 og afgiver erklæringer/påtegninger for 100 af virksomhederne (opfyldt) Rigsrevisionen har i 2013 afgivet 104 erklæringer om revisionen af virksomhederne for finansåret Vi har taget forbehold for 2 virksomheders regnskaber og har afgivet 10 supplerende oplysninger om 8 virksomheder inden for statsregnskabet. Herudover har vi afgivet 2 supplerende oplysninger til regnskaber uden for statsregnskabet. I de resterende sager har vi afgivet erklæring uden forbehold og supplerende oplysninger. Endelig har vi udført afsluttende årsrevision uden erklæring af 116 virksomheder.

14 12 Å RSREVISION Det samlede resultat af årsrevisionen er offentliggjort i beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2012, som blev afgivet til Statsrevisorerne i november Rigsrevisionen vurderede på grundlag af revisionen for 2012, at statsregnskabet samlet set var rigtigt, og at der samlet set var etableret forretningsgange og interne kontroller, som understøttede, at de dispositioner, der var omfattet af regnskabsaflæggelsen, var i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Resultatkrav 7: Vi rapporterer om 5 tværgående revisioner (fx økonomistyring) som led i årsrevisionen i beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2012 (opfyldt) I beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2012 rapporterede Rigsrevisionen om 5 tværgående emner: Statens Indkøbsprogram Stillingskontrollen Personaleadministrative centre Effektiv administration i staten Status for projekt God økonomistyring i staten. EKSEMPEL FRA VORES REVISION: TVÆRGÅENDE REVISIONER I BERETNINGEN OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2012 Personaleadministrative centre Undersøgelsen viste, at det har været en væsentlig udfordring for virksomhederne og de administrative centre at etablere klare snitflader for kontroller, så de nødvendige kontroller gennemføres, uden at det leder til dobbeltarbejde, hvor både virksomhederne og centret foretager kontrol af det samme. Effektiv administration i staten Undersøgelsen viste, at ministeriernes beslutninger om budgetreduktioner var baseret på pålidelige og relevante data, og at ministerierne generelt foretog en aktiv prioritering for at opnå de udmeldte effektiviseringspotentialer og i den forbindelse søgte at friholde kerneopgaverne. Undersøgelsen viste desuden, at ministerierne generelt har igangsat initiativer, der sandsynliggør, at ministerierne opnår de planlagte effektiviseringspotentialer. Status for projekt God økonomistyring i staten I undersøgelsen vurderede Rigsrevisionen, at Finansministeriets nye krav om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning har medvirket til en positiv udvikling på de enkelte ministerområder. Det var dog samtidig vurderingen, at der stadig er en del arbejde, hvis departementerne og virksomhederne skal kunne sikre en bedre sammenhæng mellem den faglige og den økonomiske styring.

15 STØRRE UNDERSØGELSER 13 Større undersøgelser I dette kapitel beskrives produktionen af beretninger og notater, og opfyldelsen af udvalgte resultatkrav for 2013 uddybes. Større undersøgelser Rigsrevisionens større undersøgelser bliver enten sat i gang på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne eller på eget initiativ. De større undersøgelser, som vi selv tager initiativ til, tager afsæt i en strategisk analyse af væsentlighed og risiko på et ministerområde, fx områdets betydning for borgerne eller områdets økonomiske størrelse. Rigsrevisionens større undersøgelser handler om et udvalgt emne, fx den statslige indsats inden for et politikområde eller et større anlægs- eller it-projekt. I de fleste af de større undersøgelser lægger vi hovedvægten på forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. Vi undersøger bl.a., om statens midler bliver anvendt, som Folketinget har besluttet det, om der er opnået tilfredsstillende resultater af den undersøgte indsats, og om indsatsen virker. EKSEMPEL FRA VORES REVISION: BERETNING OM DANMARKS INDSATS I ARKTIS (SEPTEMBER 2013) Klimaforandringerne skaber både nye muligheder og udfordringer for sejladsforholdene og miljøet i Arktis. Danske myndigheder løser en række centrale opgaver i området, der særligt går ud på at skabe sikre forhold for sejladsen, varetage et eftersøgnings- og redningsberedskab (SAR-beredskab) og et havmiljøberedskab samt foretage overvågning af havmiljøet. Beretningen viste, at ansvaret for de indsatser, som de danske myndigheder løser i rigsfællesskabets dele af Arktis, er klart fordelt, men at ansvaret for SAR-operationer i visse tilfælde kan præciseres. Indsatserne svarer ikke i alle tilfælde til risiciene ved den øgede sejlads i de grønlandske farvande. De større undersøgelser dækker ministerområderne bredt, jf. figur 3 på s. 8. Rigsrevisionen anvender relevante og anerkendte metoder inden for de områder, vi undersøger. Tidligt i undersøgelsen inddrager vi de virksomheder, som bliver undersøgt. Vi orienterer i den forbindelse om undersøgelsens vinkel, omfang og tidsperspektiv. Vi lægger stor vægt på et tæt samarbejde og en åben dialog med de virksomheder, vi undersøger, og i løbet af undersøgelsen får virksomhederne bl.a. mulighed for at kommentere undersøgelsens tilrettelæggelse, foreløbige revisionsresultater og Rigsrevisionens bemærkninger.

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012 Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Endelig betænkning Offentligt. Endelig betænkning over statsregnskabet for 2013

Statsrevisorerne 2013-14 Endelig betænkning Offentligt. Endelig betænkning over statsregnskabet for 2013 Statsrevisorerne 2013-14 Endelig betænkning Offentligt Endelig betænkning over statsregnskabet for 2013 2 Henvendelse vedrørende denne publikation rettes til: Statsrevisorerne Folketinget Christiansborg

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17

Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17 Henrik Christoffersen Revision og effektivitet i den statslige sektor CEPOS arbejdspapir nr. 17 1 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for alle online på www.cepos.dk, men kan også bestilles i trykt

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013 Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 28/2013 om revisionen af

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013

Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration. September 2013 Beretning til Statsrevisorerne om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet September 2013 B E R E T N I N G O M S A M L I N G E N A F D E N S T A T S L I G E L Ø N A D M I N I S

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2005

revisionen af statsregnskabet for 2005 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2005 Oktober 2006 RB C601/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 I. Erklæring om statsregnskabet... 9 II. De væsentligste

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -2 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ 11/06 Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere