Årsrapport for ORDRUPGAARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. for ORDRUPGAARD"

Transkript

1 Årsrapport 2014 for ORDRUPGAARD

2 2 OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB BERETNING PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN VIRKSOMHEDENS OMFANG ÅRETS RESULTATER Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat OPGAVER OG RESSOURCER Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger MÅLRAPPORTERING Målrapportering: Skematisk oversigt Målrapportering: Uddybende analyser og vurderinger REDEGØRELSE FOR RESERVATIONER FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅR REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE MV BALANCEN EGENKAPITALFORKLARING LIKVIDITET OG LÅNERAMME OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT BEVILLINGSREGNSKABET BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN...30

3 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering: Tabel 1 Virksomhedens samlede aktivitet... 6 Tabel 2 Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Tabel 3 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver Tabel 4 Centrale aktivitetsoplysninger Tabel 5 Årets målopfyldelse Regnskabstabeller: Tabel 6 Resultatopgørelse Tabel 7 Resultatdisponering Tabel 8 Balancen Tabel 9 Egenkapitalforklaring Tabel 10 Udnyttelse af lånerammen Tabel 11 Opfølgning på lønsumsloft ( ) Tabel 12 Bevillingsregnskab ( ) Obligatoriske noter Note 1 Immaterielle anlægsaktiver Note 2 Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 1 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)... 32

4 4 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som ORDRUPGAARD, cvr. nr.: er ansvarlig for: Ordrupgaard (driftsbevilling) herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis. 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

5 5 2. Beretning 2.1. Præsentation af virksomheden Ordrupgaard er en statsinstitution under Kulturministeriet og er omfattet af museumsloven, jf. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april Under henvisning til museumsloven belyser Ordrupgaard som statsligt kunstmuseum billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dets æstetiske og erkendelsesmæssige dimension. Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal Ordrupgaard i samarbejde med de øvrige museer i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv 1. aktualisere viden om kulturarv og gøre denne tilgængelig og vedkommende, 2. udvikle anvendelse og betydning af kulturarv for borgere og samfund og 3. sikre kulturarv for fremtidens anvendelse. Ordrupgaard rummer en betydelig internationalt kendt samling af fransk malerkunst, tegninger og skulptur fra det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede, samt en samling af dansk malerkunst, skulptur og kunsthåndværk fra samme periode. Museet har til huse i ejendommen Ordrupgaard, der med park, bygninger og inventar er et værdifuldt kulturhistorisk vidnesbyrd om danske herskabshjem fra tiden omkring første verdenskrig. Ved en tilbygning af den verdenskendte arkitekt Zaha Hadid har museet fået et visionært byggeri af internationalt format. Museet har gennem privat donation i 2007 overtaget arkitekten Finn Juhls hus, som indgår som en del af det samlede museumstilbud. Mission Ordrupgaard bidrager til indsigt og refleksion gennem berigende og bevægende kunstoplevelser med afsæt i museets unikke samlinger og samlingshjem. Vision Bredere brugergrupper oplever mødet med kunsten på Ordrupgaard som vedkommende og udfordrende.

6 6 Hovedopgaver I henhold til Finansloven og rammeaftale med Kulturministeriet er museets overordnede hovedopgaver: 1. Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven 2. Bevaring af kulturarven 3. Forskning Ordrupgaards konti på Finansloven er (driftsbevilling). Der er den 1. oktober 2014 indgået rammeaftale for mellem Ordrupgaard og Kulturministeriet Virksomhedens omfang Tabel 1 Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 19,8 37,7 Indtægter 5,4 23, Årets resultater Som der fremgår nedenfor vurderes Ordrupgaards faglige resultater i 2014 som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2014 som værende tilfredsstillende Årets faglige resultater Ordrupgaard var i 2014 gennem kvalitetsvurdering af Kulturstyrelsen, og styrelsen fremkom med følgende samlede vurdering: Der er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at Ordrupgaards opgavevaretagelse er meget tilfredsstillende. Museet er veldrevet og har i overvejende grad meget tilfredsstillende standarder for den faglige opgavevaretagelse. Museet arbejder aktivt og målrettet på en fortsat professionel og kvalitativ udvikling af museet. Herunder særligt med henblik på at udfolde potentialet for museets forsknings- og formidlingsindsats yderligere. Museets primære udfordring de kommende år er realiseringen af det ambiøse anlægsprojekt Himmelhaven, der bl.a. skal sikre optimale bevarings- og formidlingsforhold for den franske samling.

7 7 Formidling af kulturarven James Ensor. Maskens mester Året blev indledt med afslutningen af efteråret 2013s store særudstillng James Ensor. Maskens mester (6. september januar 2014). Udstillingen var et led i den række af udstillinger, hvor Ordrupgaard viser internationalt store, men i Danmark relativt ukendte kunstnere. Udstillingen var pressemæssigt en stor succes med mange stjerner, men havde desværre ikke på samme måde greb om publikummet. Omtalen af udstillingen er medtaget i Årsrapport Van Gogh, Gauguin, Bernard. Dramaet i Arles Året 2014s helt store særudstilling var Van Gogh, Gauguin, Bernard. Dramaet i Arles (7. februar 22. juni). En af kunsthistoriens mest dramatiske begivenheder kulminerede, da Vincent van Gogh ( ) i 1888 skar en bid af sit øre af og dermed satte et blodigt punktum for ni ugers intenst samarbejde med Paul Gauguin ( ) i det gule hus i sydfranske Arles. Van Gogh, Gauguin, Bernard. Dramaet i Arles skildrer baggrunden for de to kunstneres skæbnesvangre konfrontation og introducerer den mindre kendte Émile Bernard ( ) som en væsentlig katalysator for de højspændte diskussioner om kunst, der ikke blot slog gnister i det gule hus, men også blev omsat til epokegørende malerkunst. De elektriske diskussioner, som van Gogh benævnte dem, fandt altså sted ikke mellem to, men tre kunstnere. De udfoldede sig især i løbet af 1888, snart gennem deres korrespondance, snart gennem samarbejdet mellem Gauguin og Bernard i Bretagne og dernæst mellem Gauguin og van Gogh i Arles. Senere blev de genoptaget i deres brevvekslinger i Kunstnerne var således mest sammen to og to, men den tredje part var alligevel altid til stede som en stemme i diskussionerne. Dels via brevskriverierne og dels via eksperimenterende værker brugt som argumenter i billedform. Hermed bidrog udstillingen til kunsthistorien med ny forskning. Udstillingen fik fuld hus hos anmelderne, og i et medie, Børsen, sprængte den grænsen med hele 7 stjerner. Publikumsmæssigt overgik udstillingen langt forventningerne. Pressen skrev om Van Gogh, Gauguin, Bernard. Dramaet i Arles:

8 8

9 9

10 10 Franske Fristelser Mesterværker fra Ordrupgaards samling Med udstillingen Franske Fristelser Mesterværker fra Ordrupgaards samling (3. juli 7. september) bød Ordrupgaard på en bred vifte af impressionistiske mesterværker fra museets franske samling. Der blev vist værker af Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Auguste Rodin, Paul Gauguin, Edgar Degas, Paul Cézanne og mange andre. Som noget ganske enestående kunne man opleve museets omfattende samling af pasteller værker, der kun udstilles ganske sjældent på grund af deres meget lysfølsomme og skrøbelige karakter. Blandt disse er Degas berømmede og mesterlige pasteller af ballerinaer i øve-salen samt Renoirs og Manets skildringer af pariserne og livet i den franske metropol i slutningen af 1800-tallet. Udstillingen blev besøgt som forventet. Kunstpark Ordrupgaard En ny satsning, hvor museet viser værker af højt profilerede, internationale samtidskunstnere under åben himmel. Projektet, der er 3-årigt, åbnede i 2013 med et storstilet projekt af den danske, internationalt anerkendte kunstner Jeppe Hein (f. 1974). Museet vil fremover indgå samarbejder med nogle af verdens mest anerkendte kunstnere om at lave værker specielt til Kunstpark Ordrupgaard. Ambitionen er at skabe en anderledes, inspirerende og udfordrende kunstoplevelse under åben himmel og i enestående, grønne omgivelser. Mødet mellem kunsten og gæsten forsøges iscenesat interaktivt ved brug af app udviklet til projektet, øget brug af sociale medier som Facebook og Instagram og målrettede events. 6. juni blev Kunstpark Ordrupgaard 2014 indviet med to af samtidskunstens internationale sværvægtere: Carsten Höller og Ryan Gander. En tre meter høj paddehat, der skyder op i skovbrynet, og en gigantisk, glimtende sølvkugle på plænen er blandt andet, hvad gæsterne kan glæde sig til, når de besøger Kunstpark Ordrupgaard.

11 11 Carl Larsson. Det gode liv Efterårets store satsning var særudstillingen Carl Larsson. Det gode liv (25. september februar 2015). Besøgsmæssigt blev den store satsning meget velbesøgt. Carl Larsson er kendt og elsket for sine idylliske skildringer af familiens liv på gården i Sverige. Mesterlige akvareller, hvor skønhed og hverdag går hånd i hånd. Med udstillingen Carl Larsson. Det gode liv fortæller vi historien om maleren, der åbnede sit hjem via kunsten og skabte et nordisk livsstilsideal, som stadig gælder den dag i dag. Udstillingen er et led i Ordrupgaards udstillingslinie om store nordiske kunstnere. Carl Larsson, en af de største kunstnere i Norden, var en suveræn akvarelmaler, mesterlig monumentalkunstner og dreven illustrator og portrætmaler. Men først og fremmest var han berømt og elsket for sin skildring af livet i Lilla Hyttnäs. Den berømte gård i Dalarnes Sundborn i Sverige, hvor drømmen om det gode liv blev bygget op omkring familien, hjemmet, naturen og en enkel livsførelse.

12 12 Udstillingen blev særdeles positivt modtaget i medierne, og især den danske og svenske presse omtalte udstillingen. Pressen skrev om Carl Larsson. Det gode liv:

13 13 Konferencer I oktober måned deltog en museumsinspektør i konferencen Collecting and Museology i Memmingen, Tyskland med paperet From static collection to living museum - Revitalising the past at Art Park Ordrupgaard. Paperet diskuterede, hvorledes museet på en meningsfuld måde, kan re-kontekstualisere og dermed revitalisere samlingen og samtidig tiltrække nye brugergrupper. Dette skete med udgangspunkt i museets samling og det relativt nye tiltag Kunstpark Ordrupgaard. Paperet rejste spørgsmål så som: Hvorledes kan vi skabe et museum, som ikke kun er for de få, men for de mange med udgangspunkt i samlingen? Når kunsthistorie alene ikke er nok, hvad har vi så at tilbyde? Hvorledes definerer vi museet som socialt forum og ikke som en katedral? Hvordan går vi fra lokalt til globalt? Og sidst, men ikke mindst, hvorledes tiltrækker vi i højere grad brugergrupper som unge og børnefamilier, med udgangspunkt i samlingen og uden at gå på kompromis med fagligheden? Der er en stor interesse for kunstparken hos især de unge brugergrupper, der i høj grad anvender Instagram: Instagram but also Facebook can be seen as a tool of authentication, in the sense that it authenticates the place or the experience through the strong indexical qualities that are inherent to especially Instagram, a media that is simply build to promote the feeling of here-and-now. As the art park is about presence and viewer engagement, the art works simply offer great photoopportunities which means that loads of people share their images on Instagram, spreading the word and sharing their experiences. To quote Danish art theoretic Britta Timm Knudsen The media in various forms [ ] play a significant role in the communicative afterlife of a site visit (uddrag fra paperet From static collection to living museum - Revitalising the past at Art Park Ordrupgaard). Baseret på erfaringer fra forskningsprojektet, har museet derfor valgt at styrke indsatsen på de sociale medier herunder Facebook, men især Instagram med særligt fokus på kunstparken. Gennem kunstpark-initiativet er nye, unge brugere blevet introduceret til Ordrupgaard gennem bagdøren. For I højere grad at præsentere gruppen for museets primære samlingsområder, vil museet fremadrettet styrke det stedsspecifikke element i kunstparken, så værkerne i endnu højere grad forholder sig til Ordrupgaards særlige samling og historie. Koblingen til samlingen formidles via korte film, hvor kunstneren fortæller om, hvorledes værket er inspireret af, eller forholder sig, til Ordrupgaard som kontekst. At valget er faldet på filmmediet, hænger sammen med ønsket om at være dér, hvor målgruppen er, idet undersøgelser viser, at et stigende antal unge søger information via You-Tube frem for eksempelvis Google (kilde: Askvig-Stitz). Bevaring af kulturarven Ordrupgaard har i henhold til aftale med Kulturministeriet fortsat sin intensiverede bevaringsindsats i Ved udgangen af 2014 er hele den prioriterede bevaringsplan realiserede fuldt ud. Der er, efter råd fra Fælleskonserveringen, opsat solfiltre på glaspartier, opsatte glasdøre for klimatiske forbedring mellem udstillingsafdelinger samt igangsat istandsættelse af de franske sale.

14 14 Henover året 2014 har Ordrupgaard fortsat arbejdet mod en realisering af nybygningen til den franske samling, kaldet Himmelhaven. Dette nybyggeri vil indebære, at Ordrupgaards samling fremover vil kunne sikres optimale bevaringsforhold, og at samlingen vil kunne vises i sin helhed for publikum at alle værkerne bliver fysisk tilgængelige. Ordrupgaard har i 2014 fået sikret projektets finansiering. Herefter arbejdes intensivt for at få lokalplan og aktstykke på plads for at påbegynde projektering. Forskning Forskningsindsatsen på Ordrupgaard tager udgangspunkt i museets ansvarsområde og aktiviteter og sker i tæt samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere. Ordrupgaard har i 2014 haft fire igangværende forskningsprojekter: Van Gogh, Gaugain, Bernard. Dramaet i Arles. Carl Larsson. Det gode liv. Wilhelm Hansens samling i et internationalt perspektiv. Camille Pissarro og Fritz Melbye. Projekterne beskrives kort herunder. Van Gogh, Gauguin, Bernard. Dramaet i Arles Forskningen vedrørende Van Gogh, Gauguin, Bernard. Dramaet i Arles fandt sted i 2013, mens den tilknyttede særudstilling samt publikation blev offentliggjort i Wilhelm Hansens samling i et internationalt perspektiv Ordrupgaard indgik i 2012 et samarbejde med Aarhus Universitet om et ph.d.-projekt til belysning af museets tidlige historie. I de følgende tre år, frem til 2015, skal ph.d.-stipendiat forske i, hvilke nationale og internationale paralleller, der er til den unikke samling af fransk kunst, etatsråd Wilhelm Hansen ( ) grundlagde i årene Til forskningsprojektet anvendes en række aktuelle tilgange af teoretisk og metodisk art samt et udvidet materiale omhandlende institutions- og museumshistorie globalt. Målet er vise, på hvilken måde Ordrupgaard placerer sig inden for en eksklusiv og betydningsfuld kategori af såkaldte samlingsmuseer i Europa og USA og at skabe den første samlede fremstilling og fortolkning af den indsats, en række privatsamlere gjorde for at skabe museer for modernismens kunst. Projektet er støttet af Ny Carlsbergfondet. Den 10. oktober 2014 afholdt Ordrupgaard som en del af projektet et internationalt forskerseminar i samarbejde med Aarhus Universitet og Dansk Kunsthistoriker Forening: When the collector lives on: A seminar on art museums and archives and the challenges form collection history. Til heldagsseminaret samledes omtrent 40 danske og udenlandske forskere og museumsfolk til præsentationer af den nyeste forskning inden for museums- og samlingshistorie. Som særlige gæstetalere var inviteret professor i museologi Christopher Whitehead fra Newcastle University og direktør for Thielska Galleriet i Stockholm, Patrik Steorn. Arrangementet gav mulighed for meget relevant vidensdeling mellem danske museumsfolk og udenlandske forskere. Camille Pissarro og Fritz Melbye I sin ungdom modtog den senere så berømte impressionist Camille Pissarro ( ) omfattende undervisning og vejledning fra den danske maler Fritz Melbye ( ). Pissarros tidlige rejser i Vestindien og Venezuela sammen med Fritz Melbye er i dag kendt stof, men selve udvekslingen imellem den yngre elev og den etablerede kunstner er ubelyst

15 15 og uundersøgt i den internationale forskning. Projektet repræsenterer derfor en igangværende indsats af internationalt tilsnit for at indsamle og fortolke materiale om forholdet mellem Pissarro og Melbye. Af særlig interesse er her forholdet mellem den unge danskfranske kunstners første uddannelse, der skete i mødet med en dansk malertradition, og hans senere udvikling, der førte frem til den franske impressionisme. Generel ledelse og administration I 2014 har Ordrupgaard forsøgt sig med en prioritering af formidling ved en løntilskudsstilling, som videreføres i 2015 som en projektansættelse. Herudover har Ordrupgaard fastansat en museumsinspektør. Generelt har 2014 været præget af tunge administrative opgaver i form af strategiarbejde, rammeaftale og indgåelse af aftale med SLKE om udvendig vedligeholdelse. Derudover har administrationen og driften af de obligatoriske statslige ordninger været såvel økonomisk som ressourcemæssigt tunge.

16 Årets økonomiske resultat Tabel 2 Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 1000 kr., løbende priser Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,2 - Heraf indtægtsført bevilling , , ,0 - Heraf eksterne indtægter , , ,2 Ordinære driftsomkostninger , , ,6 - Heraf løn 9.773, , ,2 - Heraf afskrivninger 1.298, , ,4 - Heraf øvrige omkostninger , , ,0 Resultat af ordinær drift , , ,6 Resultat før finansielle poster , , ,6 Årets resultat 3,4 4,8 0,0 Balance Anlægsaktiver , , ,2 Omsætningsaktiver 5.759, , ,0 Egenkapital -448,0-443,2-443,2 Langfristet gæld , , ,7 Kortfristet gæld , , ,3 Lånerammen , , ,0 Træk på lånerammen , , ,7 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 80,6% 78,6% 77,5% Negativ udsvingsrate 2,3% 1,2% 1,2% Overskudsgrad 0,0% 0,0% 0,0% Bevillingsandel 57,8% 56,2% 38,2% Personaleoplysninger Antal årsværk 28,0 27,0 31,5 Årsværkspris 349,1 368,4 371,2 Lønomkostningsandel 40,7% 39,3% 31,0% Lønsumsloft 8.900, , ,0 Lønforbrug 9.773, , ,0 Finansåret 2014 har for Ordrupgaard været et tilfredsstillende år, såvel omsætningsmæssigt som besøgsmæssigt. Årets eksterne indtægter er markant større end de to tidligere år. Dette skyldes årets to store succesudstillinger Van Gogh, Gaugain, Bernard. Dramaet i Arles og Carl Larsson. Det gode liv, der såvel entre- og besøgsmæssigt som fondstilskudsmæssigt var meget tilfredsstillende. Ordrupgaard havde i 2014 i alt gæster, hvilket er en forbedring på 108,9% sammenlignet med Heraf var de betalende gæster. På omkostningssiden har disse store udstillinger også resulteret i store udsving, men inden for projekternes budgetter. Ordrupgaard har ført stram økonomistyring gennem året, hvilket har resulteret i et resultat i nul. Størrelsesordnen af årets resultat giver en overskudsgrad på 0%.

17 17 Ordrupgaard har i finansåret kun foretaget mindre nyinvesteringer i inventar og IT-udstyr, hvorfor lånerammens udnyttelsesgrad er faldet, svarende til årets afskrivninger Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Ordrupgaards kerneområder er tilgængeliggørelse og formidling, forskning og bevaring af kulturarven og museets samlinger. Tabel 3 nedenfor viser fordelingen af ressourcer på museets hovedområder. Som det fremgår af tabellen, er det væsentlige forskelle mellem finanslovs bevillingens fordeling og fordelingen af de realiserede nettoudgifter. Dette skyldes den store udstillingsaktivitet i 2014, som har medført flere omkostninger, men også genererede øgede indtægter i form af entre og eksterne fondstilskud. Tabel 3 Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 1000 kr., løbende priser Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse og administration , ,0 21% Tilgængeliggørelse og formidling , , ,0 56% Bevaring af kultur , ,2 23% Forskning -250, % I alt , , ,2 100% Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Omkostninger vedrørende generel ledelse og administration omfatter primært lønudgifter. Indtægter og omkostninger vedrørende tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven afspejler museets særudstillinger samt egne indtægter og ekstern finansiering heraf. Omkostninger vedrørende bevaring hidrører sikkerhed for hele museet og konservering.

18 Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Tabel 4 Centrale aktivitetsoplysninger B Antal særudstillinger Heraf forskningsbaserede/internationalt samarbejde /1 4/4 Antal særarrangementer Heraf rettet mod børn/unge Heraf rettet mod erhvervslivet NBU: Samlet vurdering - - 8,3 8,3 8,6 NBU: Bedømmelse af udstilling - - 8,4 8,4 8,9 NBU: Bedømmelse af udstillingernes emner - - 8,5 8,5 8,7 NBU: Bedømmelse af udstillingernes præsentation - - 8,4 8,4 8,8 NBU: Bedømmelse af egnethed for børn - - 4,6-6,4 Antal besøgende: Heraf betalende besøgende Heraf besøgende med fri entré Heraf besøgende børn/unge (ekskl. Skoletjeneste) Antal klasser i skoletjenesten Antal elever i skoletjenesten Antal undervisningstilbud Heraf nye undervisningstilbud NBU: Hvad er din alder? år. 4% 5% 6% år 50 år + 13% 15% 18% 83% 80% 76% NBU: Hvor bor du? (andel af udenlandske gæster) % 13 % 15 % Antal brugerengagerende og involverende tiltag/heraf 1 nyt årligt NBU: Bedømmelse af muligheden for at deltage aktivt - - 4,7-6,2 NBU: Bedømmelse af variation i formidlingen - - 7,4-8,2 Antal åbningstimer Antal besøg på hjemmeside Elektronisk registrerede værker % 100 % Færdigkonserverede værker Andel værker bevaret i stabiliseret/formidl.egnet tilstand %(skøn) 100% Foranstaltninger vedr. fysiske rammer/ sikringsniveau Erhvervede værker Antal igangværende forskningsprojekter Antal afsluttede forskningsprojekter Antal forskningspublikationer som er fagfællebedømt Beskrivelse af forskningsprojekters emner Forskningsformidling målr. publikum og forskningsverden Tallet er realiseret i perioden Ordrupgaard redegør for årets foranstaltninger vedrørende fysiske rammer/sikringsniveau i årsrapporten/bilag hertil. 3 Beskrivelse af forskningsprojekters emner vil fremgå af årsrapporten.

19 Målrapportering Målrapportering: Skematisk oversigt Tabel 5 Årets målopfyldelse Opgave Mål Resultat i 2014 Formidling Tilgængeliggørelse af kulturarven Ordrupgaards formidling har fortsat høj kvalitet efter international målestok. Målet er opfyldt Ordrupgaard når bredere brugergrupper. Målet er opfyldt Ordrupgaard engagerer og involverer i stigende grad brugerne. Målet er opfyldt Opgave Mål Resultat i 2014 Forskning i kulturarven Ordrupgaards forskning har høj kvalitet efter national og international målstok. Ordrupgaards forskning skal bidrage til at gøre samlingerne levende, vedkommende og relevante. Målet er opfyldt Målet er opfyldt Opgave Mål Resultat i 2014 Bevaring af kulturarven En stigende andel at Ordrupgaards samling er i stabiliseret/formidlingsegnet bevaringstilstand: Målet er opfyldt Ordrupgaard forbedrer værkernes fysiske rammer og sikringsforhold: Målet er opfyldt

20 Målrapportering: Uddybende analyser og vurderinger Årets målopfyldelse indenfor Formidling Tilgængeliggørelse af kulturarven: Målsætning I: Ordrupgaards formidling har fortsat høj kvalitet efter international målestok. Med udgangspunkt i det strategiske mål om, at tilbyde brugerne differentierede oplevelsestilbud har Ordrupgaard i året 2014 haft 5 særudstillinger; James Ensor. Maskens mester. Van Gogh, Gauguin og Bernard. Dramaet i Arles. Carl Larsson Det gode liv. Kunstpark 2014 og Franske Fristelser. Heraf var de første fire særudstillinger forskningsbaseret og med internationalt samarbejde. De to særudstillinger Van Gogh, Gauguin og Bernard. Dramaet i Arles og Carl Larsson Det gode liv var hovedårsagen til at besøgstallet blev så godt i 2014, tilstrømningen til disse udstillinger overgik klart forventningerne. Ordrupgaard har et mål om at bidrage til brugernes viden og indsigt, og her giver Den Nationale Brugerundersøgelses bedømmelse af Muligheden for at lære noget nyt scoringen 8,5 målt op imod den generelle scoring indenfor kunst på 8,1. På målingen for Rum til refleksion og fordybelse kan bagsiden af den store publikumstilstrømning i 2014 aflæses, idet Ordrupgaard hjemtager en scoring på 7,4 mod en generel scoring på alle udstillingssteder på 8. Den samlede vurdering af Ordrupgaard blev i ,6 mod 8,3 i Målsætning II: Ordrupgaard når bredere målgrupper var et forrygende år set ud fra besøgstallet. Det blev til et total besøgstal på , hvoraf var betalende gæster. Antallet af børn/unge endte på og stigningsgraden følger det totale besøgstal. Trods det stigende antal besøgende totalt og stigende antal børn og unge steg antallet af Skoletjeneste relaterede besøg ikke i sammenligning med de fire foregående år, som anført i tabel 4. Der blev i 2014 udviklet undervisningstilbud til særudstillingerne Van Gogh, Gauguin og Bernard. Dramaet i Arles og Carl Larsson Det gode liv. Brugersammensætningen på Ordrupgaard har for 2014 udvist en tendens i den ønskede retning, idet aldersfordelingen af museets gæster har flyttede sig på gruppen +50 år fra 83% i 2013 til 76% i Derved har Ordrupgaard fået opfyldt sit mål for 2014 om at aldersfordelingen for de tre grupper år, år og +50 år skulle være 5%, 15% og 80%, men endte ud med 6%, 18% og 76%. I forbindelse med Carl Larsson udstillingen i efteråret 2014 gjorde Ordrupgaard en særlig indsats for børn ved at inddrage den russiske-finske kunstner Alexander Reichsteins installation At Home. Denne installation var et ægte Carl Larsson-univers, hvor både store og små børn kunne folde sig ud. Her var puslespil, papir og farver, gryder, pander og hyggeligt pudehjørne. Næsten som i Carl Larssons rigtige hus. Denne indsats kan aflæses i Den Nationale Brugerundersøgelse 2014, hvor bedømmelsen af Egnethed for børn steg fra 5,4 i januar-april og 4,9 i maj-august til 8,3 i september-december. Målsætning III: Ordrupgaard engagerer og involverer i stigende grad brugerne. Som nævnt ovenfor prøvede Ordrupgaard den brugerinvolverende installation At Home af under årets sidste særudstilling. Dette gav også scoringen på Muligheden for at deltage aktivt i udstillingen i Den Nationale Brugerundersøgelse et løft til 7,3 mod 5,5 i perioden før. Endvidere gik scoringen i Den Nationale Brugerundersøgelse vedrørende bedømmelsen af

21 21 muligheden for at deltage aktivt fra 4,7 i 2013 til 6,2 i 2014, hvilket måske også er fremkommet som et resultat af ovennævnte installation, samt installationerne i Kunstparken. Samlet set vurderes målet som opfyldt.

22 22 Årets målopfyldelse inden for forskning: Målsætning I: Ordrupgaards forskning har høj kvalitet efter national og international målstok. Ordrupgaard har fortsat et samarbejde med Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet vedrørende en samfinansieret Ph.D. med arbejdstitlen: Wilhelm Hansens samling i internationalt perspektiv. Det epokespecifikke samlingsmuseum ( ). Rasmus Kjærboe færdiggjorde i 2014 en større fagfællebedømt forskningsartikel om Ordrupgaards tidlige historie, Embodied discourse in the bourgeois museum: performative spaces at the Ordrupgaard collection. Udgiveren er det engelske magasin Museum and Society, en af de mest anerkendte internationale tidsskrifter inden for museumsstudier, og Rasmus bidrag blev valgt som førsteartikel. I teksten præsenteres en rekonstruktion af den oprindelige ophængning på Ordrupgaard omkring 1919, dens betydning i datiden og tankerne bag at give offentlig adgang til impressionisme og moderne fransk maleri i private rammer. Artiklen reflekterer yderligere, og med stor principiel relevans, over rammerne for private kunstsamlinger og private udstillinger. Med udgivelsen er Ordrupgaard for første gang genstand for en engelsksproget, fagfællebedømt, international tidsskriftartikel af højt niveau og er dermed gjort tilgængelig for et internationalt publikum af forskere, studerende og museumsfolk. Med en skarpt vinklet analyse af kunstsamlingens funktion indskrives Ordrupgaard hermed og for fremtiden i det tværfaglige studium af museer og udstillinger, der i disse år oplever en rivende udvikling og stor forskningsmæssig bevågenhed. Adgang til artiklen: https://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/museumsociety/documents/volumes/kja erboe Endvidere har Ordrupgaard i 2014 arbejdet med projektet vedrørende Camille Pissarro og Fritz Melbye med henblik på en særudstilling med resultaterne af forskningen. Målsætning II: Ordrupgaards forskning skal bidrage til at gøre samlingerne levende, vedkommende og relevante. Som et led i præsentation af ny viden, for såvel fagfæller som almindelige museumsbrugere, gør Ordrupgaard brug af forskningsbaserede udgivelser, bøger som kataloger, til alle særudstillinger. Endvidere har Ordrupgaard i 2014 haft en artikel til fagfællebedømmelse. Museets forskningssamarbejder understøtter opfyldelsen af målet i form af koncipering af særudstillings projekter og disses implementering i de ledsagende publikationer; herved gøres samlingsområdet levende og relevant for brugerne. Det samme gør sig gældende for forskningsseminaret. Samlet set vurderes målet som opfyldt.

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Årsrapport 2013 for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum

Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum Årsrapport 2014 for Dansk Landbrugsmuseum Dok. nr. 1577522 Side 2 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af virksomheden... 5 2.2. Virksomhedens omfang... 5 2.3.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Årsrapport 2014 for. Dok. nr. 1996343

Årsrapport 2014 for. Dok. nr. 1996343 Årsrapport 2014 for Dok. nr. 1996343 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3. Årets økonomiske resultat 9 1.4. Finansielle

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport

Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft. 2012 Årsrapport Foto: Hans Chr. Katberg Olrik Thoft 2012 Årsrapport Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation af virksomheden... 3 1.2. Årets faglige resultater... 4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Årsrapport 2007 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 1 Beretning....5 1.1 Præsentation af

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere