Årsrapport Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport Marts 2014"

Transkript

1 Årsrapport Marts 2014

2 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning Præsentation af virksomheden Virksomhedens omfang Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Målrapportering Redegørelse for reservation Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskab Udgiftsbaserede hovedkonti Bilag 24 Bilag 1. Noter til Resultatopgørelse og balance 24 Bilag 2: Opfølgning på Resultatkontrakt Bilag 3: Indtægtsdækket virksomhed 30 Bilag 4: Tilskudsfinansieret aktivitet 32 Bilag 5: Kompetencesekretariatet 33 Bilag 6: 36 Pensionsvæsenet 48

3 Side 3 af Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Moderniseringsstyrelsen, CVR-nr er ansvarlig for: Moderniseringsstyrelsen (Driftsbev.) Personalepolitiske initiativer (Reservationsbev.) Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.) Statens Center for Kompetenceudvikling (Driftsbev.) (KS) Udviklings- og omstillingsfonden (Reservationsbev.) (KS) Kompetencefonden (Reservationsbev.) (KS) Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.) (KS) Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.) (KS) Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (Reservationsbev.) (KS) Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (Reservationsbev.) (KS) Europa-Parlamentet (Lovbunden) Lønforskud Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.) Pensionsvæsenet herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, som er stillet til rådighed for driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

4 Side 4 af 62 København, den 18. marts 2014 København, den 19. marts 2014 Direktør Niels Gotfredsen Moderniseringsstyrelsen Departementschef David Hellemann Finansministeriets departement

5 Side 5 af Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden Moderniseringsstyrelsen er en styrelse under Finansministeriet. Moderniseringsstyrelsen blev oprettet d. 31. oktober 2011 som en fusion af Personalestyrelsen, dele af Økonomistyrelsen samt stabsfunktioner fra hele Finansministeriets koncern. Finansministeriets departement har det overordnede styrings- og tilsynsansvar for styrelserne på ministerområdet. Det vil sige den samlede koncernstyring på ministerområdet. Moderniseringsstyrelsen varetager på vegne af departementet konkrete tilsynsaktiviteter vedr. koncernøkonomi og koncernstyring i koncernen. Moderniseringsstyrelsen deler mission og vision med hele Finansministeriet. Finansministeriets mission Finansministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor. Finansministeriets vision Finansministeriet skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere. Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark. Hovedopgave Det er Moderniseringsstyrelsens grundlæggende opgave at varetage statens arbejdsgiverfunktioner, modernisere styringen af staten og den offentlige sektor i forhold til økonomistyring, indkøb, løn, ledelse og personale samt varetage driften af Finansministeriets koncernfælles funktioner. I 2013 har Moderniseringsstyrelsen været organiseret i tre søjler. Arbejdsgiver Denne søjle varetager forhandling og indgåelse af overenskomster og aftaler med faglige organisationer, fagretlige sager for staten, helbredssager vedrørende tjenestemænd, rådgivning af ministerier vedrørende overenskomster, personalejura, ledelse, løn og pension og professionalisering af ledelse. I søjlen indgår også Finansministeriets Koncern HR. Økonomistyring og Indkøb Denne søjle varetager drift og udvikling af økonomistyring i den offentlige sektor, statsregnskab og statens indkøb.

6 Side 6 af 62 Systemer, Økonomi og Service Denne søjle varetager drift og udvikling af systemporteføljen vedrørende økonomistyring og lønog HR-systemer, og i søjlen indgår Finansministeriets Koncern Økonomi og Koncern Service og Kommunikation. Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti: Moderniseringsstyrelsen (Driftsbev.) Personalepolitiske initiativer (Reservationsbev.) Ledelsespolitiske initiativer (Reservationsbev.) Statens Center for Kompetenceudvikling (Driftsbev.) (KS) Udviklings- og omstillingsfonden (Reservationsbev.) (KS) Kompetencefonden (Reservationsbev.) (KS) Initiativer vedr. kompetenceudvikling (Driftsbev.) (KS) Fonden til udvikling af statens arbejdspladser (Reservationsbev.) (KS) Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (Reservationsbev.) (KS) Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne (Reservationsbev.) (KS) Europa-Parlamentet (Lovbunden) Lønforskud Udlånte statstjenestemænd (Driftsbev.) Pensionsvæsenet Årsrapportering for Kompetence Sekretariatet (KS) foreligger i særskilt Bilag 5, og årsrapportering for 36, Pensionsvæsenet foreligger i særskilt Bilag Virksomhedens omfang Tabel 1. Virksomhedens samlede aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Administrerede ordninger mv. Udgifter 557,9 490,8 Indtægter -385,7-337,7 Udgifter , ,5 Indtægter , ,9 Kilde: SKS I tabel 1 udgøres Drift af hovedkonto , Moderniseringsstyrelsen.

7 Side 7 af 62 De administrerede ordninger består af: - hovedkontiene (Personalepolitiske initiativer), (Ledelsespolitiske initiativer), (Europaparlamentet) og (Lønforskud), som på bevillingssiden står for udgifter på 7,0 mio. kr. - Hovedkontiene og (Ikke-fradragsberettiget købsmoms), som på bevillingssiden står for udgifter på 9.222,0 mio. kr (Tjenestemandspensioner), som på bevillingssiden står for udgifter på ,8 mio. kr. og indtægter på 3.259,3 mio. kr. - Hovedkonto (SKB/OBS, pengeformidling, selvstændig likviditet) som på bevillingssiden står for udgifter på 189,4 mio. kr. og indtægter på 2.152,0 mio. kr. - Hovedkonto (Ordningen om selvstændig likviditet) som på bevillingssiden står for udgifter på 2.504,2 mio. kr. og indtægter på 2.020,2 mio. kr. 2.3 Årets faglige resultater I forhold til de eksternt rettede opgaver er der i 2013 gennemført et stort arbejde i forbindelse med gennemførelse af overenskomstforhandlingerne i første halvår 2013 og den efterfølgende implementering af resultaterne heraf. Arbejdet med god økonomistyring i den offentlige sektor er videreført og videreudviklet. Et nyt koncept for udgiftsopfølgninger er således offentliggjort og implementeret i statens institutioner. Derudover er der i økonomiaftalerne med henholdsvis kommuner og regioner indarbejdet målbilleder og konkrete indsatser for bedre økonomistyring. Der er endvidere udarbejdet kvartalsrapporter samt tilhørende vejledning for en række tværstatslige KPI er. Rapporterne skal bidrage til videndeling og læring mellem de statslige institutioner og således skabe øget gennemsigtighed for institutionerne i deres interne styringsindsatser. Dette vil forbedre grundlaget for institutionernes prioriteringer i arbejdet med effektivisering og øget produktivitet. Rapporterne har siden 1. kvartal 2013 indeholdt KPI erne husleje pr. årsværk og prognosepræcision. Yderligere 5 KPI er er siden udviklet og introduceret i KPI-rapporten for 4. kvartal På baggrund af Moderniseringsstyrelsens gennemgang af den nuværende kammeradvokatordning er der igangsat et omfattende arbejde med tilrettelæggelsen af statens fremtidige køb af advokatydelser. 8. fase af statens indkøbsprogram er gennemført med yderligere besparelser til udmøntning på finansloven for 2014 til følge. Der er derudover udarbejdet grundlaget for en ny strategi for Statens Indkøb, som der skal arbejdes videre med i På systemområdet er målbilledet for en samlet systemunderstøttelse frem mod 2020 blevet fastlagt, og analyser af prioriterede områder er ligeledes udarbejdet. Systemområdet er derudover effektiviseret. Priserne på det indtægtsdækkede systemområde er således sænket med 5,8 pct. i forhold til 2012 uden at have medført underskud. Der er ligeledes udmeldt prisnedsættelser på mere end 2 pct. for 2014.

8 Side 8 af 62 Udvalgte dele af opgavevaretagelsen er uddybet nedenfor. På de interne linjer har Moderniseringsstyrelsen endnu en gang gennemført en omfattende analyse af organisationens sundhedstilstand på ni forskellige parametre, bl.a. kompetencer, ledelse, retning, kommunikation og processer. Organisationens sundhedstilstand er ifølge undersøgelsen markant forbedret fra 2012 til 2013, og analysen danner solidt grundlag for fortsatte og målrettede initiativer på udvalgte, centrale områder. Undersøgelsen er kvantitativ, og det er målet at forbedre organisationens sundhedstilstand igen i De koncernfælles funktioner i Finansministeriets koncern er blevet konsolideret, og brugertilfredsheden med de koncernfælles funktioner har været støt stigende fra 1. til 4. kvartal 2013, hvor der opnåedes en brugertilfredshed på 4,0 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Derudover er PULS-konceptet udbredt til hele Finansministeriets koncern. PULS sætter rammen for en systematisk, målrettet og kvantitativ tilbagemelding på performance og sikrer en sammenhæng mellem performance, udvikling og løn for den enkelte og på tværs af kontorerne i den enkelte organisation. Der er ligeledes gennemført et stort arbejde i forberedelserne på og gennemførelsen af den fremrykkede årsafslutning. 2.4 Årets økonomiske resultat Moderniseringsstyrelsens økonomiske resultat på 32,0 mio. kr. i overskud har tre væsentlige årsager. For det første har styrelsen haft et mindreforbrug i forhold til bevillingen. Dernæst har den indtægtsdækkede virksomhed givet et overskud på 13,6 mio. kr., hvilket er 10,2 mio. kr. større end budgetteret i grundbudgettet. Endelig har der været et mindreforbrug i de koncernfælles funktioner på 8,7 mio. kr. På indtægtssiden er bevillingerne faldet fra 2012 til 2013, hvilket dels skyldes, at indtægtsføring af reserveret bevilling var højere i 2012 end i 2013, dels skyldes et fald i bevillingen som følge af Effektiv Administration. Salgsindtægter fra eksterne kilder er faldet en smule, fordi priserne for systemydelser under indtægtsdækket virksomhed er nedsat med 5,8 % i forhold til priserne i I modsat retning tæller en tilgang af kunder fra sektoren af selvejende institutioner. Personaleomkostningerne er faldet med ca. 12 mio. kr. fra 2012 til 2013, hvilket har været forventet som konsekvens af personaletilpasningen i 2012.

9 Side 9 af 62 Tabel 2. Økonomiske hoved- og nøgletal for Moderniseringsstyrelsen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -307,8-288,4 - Heraf indtægtsført bevilling -201,8-185,2 - Heraf eksterne indtægter -106,0-103,2 - Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger 491,6 468,7 - Heraf personaleomkostninger 193,2 181,3 - Heraf af- og nedskrivninger 36,7 40,1 - Heraf øvrige omkostninger 261,7 247,3 Resultat af ordinær drift 183,8 180,3 Resultat før finansielle poster -27,3-39,1 Årets resultat -20,2-32,0 Balance - Anlægsaktiver 145,3 118,4 - Omsætningsaktiver 119,1 109,7 - Egenkapital -103,5-100,9 - Langfristet gæld -154,0-125,3 - Kortfristet gæld -451,1-92,6 Lånerammen 187,7 190,0 Træk på lånerammen 145,3 118,4 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 77,0% 62,3% Negativ udsvingsrate 8,4 8,2 Overskudsgrad 1 3,8% 6,1% Bevillingsandel 1 38,4% 35,4% Personaleoplysninger Antal årsværk 368,5 325,8 Årsværkspris (mio. kr.) 0,5 0,5 Lønomkostningsandel 1 36,8% 34,7% Lønsumsloft 159,3 152,4 Lønforbrug (mio. kr.) 192,7 181,3 Anm.: 1. Da Moderniseringsstyrelsen i væsentligt omfang har indtægter, der stammer fra interne statslige overførsler, er det relevant at medtage disse ved beregning af de tre nøgletal. 2. I lønforbruget indgår 41,9 mio. kr., som er uden for lønsumsloftet. Der er foretaget tilpasning af nøgletal for regnskabsåret Kilde: SKS

10 Side 10 af 62 Afskrivninger er steget som forventet som følge af færdiggørelse af store udviklingsprojekter, især SLS Modularisering. Øvrige omkostninger er faldet med 14,4 mio. kr., hvilket primært skyldes udskydelse til 2014 af projekter under de koncernfælles funktioner. Egenkapitalen er på trods af årets overskud faldet med 2,6 mio. kr., hvilket skyldes bortfald af overskud fra indtægtsdækket virksomhed for årene Bortfaldet for årene er foretaget som en postering på egenkapitalen. Lånerammen er steget lidt, mens trækket på lånerammen har været faldende, hvorfor udnyttelsesgraden også er faldet. Faldet i negativ udsvingsrate er udtryk for et svagt faldende akkumuleret overskud set i forhold til statsforskrivningen. Overskudsgraden er steget fra 2012 til 2013, da overskuddet i forhold til omsætningen er steget. Bevillingsandelen er faldet grundet fald i bevilling 2013, og indtægterne i 2013 er steget i forhold til I lønforbruget indgår 41,9 mio. kr., som er udenfor lønsumsloftet. Det er løn under indtægtsdækket virksomhed og fratrædelsesordninger. 2.5 Opgaver og ressourcer Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter / opgaver Mio. kr. Øvrige indtægter Indtægtsført bevilling Omkostninger Andel af årets overskud 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration -57,4-1,0 58,4 0,0 1. Økonomistyring -21,9-97,2 117,8-1,3 2. Overenskomster og ledelse -76,7-95,8 151,9-20,6 3. Koncernstyring i Finansministeriet -2,6-143,7 137,6-8,7 4. Indkøb i staten -26,6 0,0 25,2-1,4 I alt -185,2-337,7 490,9-32,0 Kilde: Navision Stat

11 Side 11 af 62 Årets regnskabsmæssige overskud på 32,0 mio. kr. er i tabel 3 fordelt efter hovedopgaver, der fremgår af FL13. Fordelingen tager udgangspunkt i områdernes kendte indtægter og omkostninger. Fælles omkostninger som omkostninger til Statens IT er fordelt efter årsværksnøgle. Hovedopgaven Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration omfatter betaling til de koncernfælles funktioner samt omkostninger til Direktion og Ledelsessekretariat. Hertil kommer, at Moderniseringsstyrelsen har opgaven vedrørende ministeriernes reservechaufførordning. Denne ordning er placeret under formålet Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, hvilket gør den generelle ledelse 5,1 mio. kr. større end ellers. Økonomistyring. En af Moderniseringsstyrelsens opgaver er at styrke økonomistyring i staten og den øvrige offentlige sektor. Arbejdet med økonomistyring i staten er systemunderstøttet igennem Navision Stat, SB, SKS, IndFak, RejsUd og kursusvirksomhed. Overenskomster og ledelse. Der arbejdes med forhandling og fortolkning af overenskomster med henblik på modernisering af lovgivningen samt en bedre udnyttelse af de givne rammer. Produkterne omfatter bl.a. SLS, erekruttering, Campus og kursusvirksomhed. Koncernstyring i Finansministeriet. Hovedparten af opgaverne i Finansministeriet vedrørende HR, økonomi, service og kommunikation er blevet samlet i de koncernfælles funktioner. Moderniseringsstyrelsen afholder dermed udgifter til fællesfunktioner, herunder husleje, bygningsadministration, kontorhold mv. Indtægterne består af betaling fra resten af koncernen for disse ydelser. Indkøb i staten. Moderniseringsstyrelsen arbejder på at effektivisere de fælles statslige indkøb gennem Statens Indkøbsprogram. Overskuddet på den indtægtsdækkede virksomhed både i Økonomistyring og i Overenskomster og ledelse er placeret under disse hovedformål. Hovedformålene har bevaret de indtægtsførte reserverede bevillinger, som hører til formålene.

12 Side 12 af Målrapportering Målrapportering 1 del: Skematisk oversigt Tabel 4. Årets målopfyldelse Resultatkrav Samlet antal mål Opfyldte mål Delvist opfyldte mål Ikke opfyldte mål Udgåede mål A.1-A.11: Centrale mål B.1-B.4 Key Performance Indicators C.1-C.4: Mål om god økonomistyring Samlet opfyldelse Kilde: Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 Detaljerede oplysninger om målopfyldelsen er indsat i bilag 2. Moderniseringsstyrelsens resultatkontrakt for 2013 indeholder 19 resultatkrav fordelt på tre overordnede kategorier: - Centrale mål - Key Performance Indicators (KPI er) - Mål om god økonomistyring I 2013 er 12 resultatkrav opfyldt, 5 resultatkrav er delvist opfyldt, mens 2 resultatkrav er udgået.. I forhold til de sidstnævnte drejer det sig om, at Moderniseringsstyrelsens og de øvrige institutioners årsrapporter for 2013 vurderes tilfredsstillende af Koncernrevision. Da denne bedømmelse først kan foreligge i maj 2014 og dermed efter rapporternes offentliggørelse, er det besluttet at lade målene bortfalde i Målopfyldelsen beregnes på baggrund af de resterende mål og deres vægtning. Samlet set vurderer Moderniseringsstyrelsen målopfyldelsen som værende tilfredsstillende. Nedenfor gennemgås den overordnede målrapportering for Moderniseringsstyrelsens resultatkontrakt for 2013 med henblik på de væsentligste opfyldte og delvis opfyldte mål. Den samlede målopfyldelse i 2013 er 85 pct., jf. bilag 2, som viser vægtningen af de enkelte mål Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger I det følgende analyseres udvalgte mål og resultater.

13 Side 13 af 62 Økonomistyring stat, kommuner og regioner (Resultatmål A2 og A3) God økonomistyring i den offentlige sektor er et vigtigt indsatsområde, da det bidrager til øget gennemsigtighed i den offentlige ressourceanvendelse og udgør en grundlæggende forudsætning for prioritering af og effektivitet i opgaveløsningen. En revideret udgave af cirkulæret om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning er implementeret i de statslige institutioner, hvilket evalueringerne viser har medført en forbedret økonomistyring. Økonomistyringen i staten kan dog fortsat styrkes, herunder især koblingen mellem økonomi og aktiviteter. Cirkulæret om budgettering, budget og regnskabsopfølgning er revideret, så der i 2014 vil være øget fokus på aktiviteter samt koblingen mellem grundbudgettet og udgiftsopfølgningerne. Sideløbende med implementeringen af cirkulæret om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning har Finansministeriets departement og Moderniseringsstyrelsen udviklet et nyt systemunderstøttet koncept for udgiftsopfølgninger i staten, der blandt andet understøtter opfølgningen på udgiftslofter og sikrer et fælles datagrundlag i SKS på tværs af styrelser, departementer og Finansministeriet. Økonomistyringen i ti kommuner og på otte sygehuse er kortlagt, og der er ved økonomiforhandlingerne for 2014 aftalt målbilleder for god økonomistyring i henholdsvis kommunerne og på sygehusene, herunder aftalt en række konkrete indsatser på både det kommunale og regionale område blandt andet hurtigere regnskabsgodkendelse og levering af månedlige forbrugstal fra Danmarks Statistik. Der er ligeledes aftalt en række pilotprojekter med deltagelse af 21 kommuner og knap 10 sygehuse. Projekterne gennemføres hen over 2014 og skal danne grundlag for formuleringen af eventuelle nye indsatser, der understøtter realiseringen af målbillederne for god økonomistyring. Resultatkravene er opfyldt. Professionel topledelse i staten (Resultatmål A4) Moderniseringsstyrelsen understøtter Finansministeriets mission om at sikre fornyelse og effektivisering af den offentlige sektor ved at understøtte rekruttering og udvikling af topledere. Der er i første kvartal 2013 godkendt oplæg om udarbejdelse af et program for udvælgelse og udvikling af ledere med toplederpotentiale, der skal sikre en bredere rekrutteringsbasis i form af flere egnede kandidater ved besættelse af statslige toplederstillinger. Der er på baggrund af de besluttede rammer igangsat et bredt annonceret udbud af et udviklingsforløb for topledertalenter. Første runde af udbuddet af programmet er gennemført i 4. kvartal Det er ved tilrettelæggelsen af udbuddet vurderet mest hensigtsmæssigt at gennemføre dette i to runder, og valget af leverandør foretages derfor først i 1. kvartal 2014, hvorefter første programforløb påbegyndes i 3. kvartal 2014.

14 Side 14 af 62 Resultatkravet er delvist opfyldt. Statens Indkøb flere besparelser og compliance (Resultatmål A6) Moderniseringsstyrelsen skal effektivisere det statslige indkøb samt følge op på compliance på de indgåede indkøbsaftaler. Ottende fase af Statens Indkøbsprogram, der er gennemført i 2013, har medført effektiviseringer i staten og de selvejende institutioner på ca. 120 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Der er i efteråret 2013 gennemført en række analyser af, hvordan det statslige indkøb kan effektiviseres yderligere ved at optimere eksisterende aftaler, aftaledække nye indkøbskategorier samt anvende nye metoder i arbejdet med det statslige indkøb. Der arbejdes på at etablere en fremadrettet strategi for Statens Indkøb, som forventes at blive forelagt Økonomiudvalget i 1. halvår Der er etableret en ny rapporteringsløsning Indkøbsmatrix der henter fakturadata fra IndFak til brug for opgørelse af compliance. Den nye rapporteringsløsning fungerer indtil videre alene for institutioner, der benytter IndFak. På baggrund af den nye rapporteringsløsning er der udarbejdet complianceopgørelse for 13 aftaler på Finansministeriets område og indhentet compliancedata for alle ministerier. Resultatkravet er delvist opfyldt. Systemstrategi 2020 (Resultatmål A.7) I foråret 2013 blev det besluttet, at Målbillede 2020 for Moderniseringsstyrelsens systemportefølje skal baseres på en udviklingsstrategi. Det betyder, at porteføljen videreudvikles og udbygges fremfor at erstatte porteføljen med ét system. Ambitionen er, at systemerne skal understøtte hele den administrative opgaveportefølje i staten og fremstå som en helhed statens ERP-system. I forlængelse heraf er der foretaget en række uddybende analyser af de prioriterede områder, HR og løn, budgettering, rapportering, statistik og analyse samt infrastruktur. De faglige analyserapporter har været drøftet med slutbrugere samt faglige og koncernfælles kontorer, og anbefalingerne er fremlagt for brede brugergrupper fra både ministerier og styrelser og selvejesektoren. Resultatet er godkendt af direktionen og fremlægges nu for driftsledelsen og departementschefen. Resultatkravet er opfyldt. Moderniseringsstyrelsens tilsynsrolle (Resultatmål A11) Som led i implementering af Finansministeriets koncernstyrings- og tilsynskoncept i Finansministeriet skal Moderniseringsstyrelsens tilsynsrolle implementeres fuldt ud i 2013.

15 Side 15 af 62 Målet i 2013 har været at udarbejde og implementere en række interne vejledninger, som primært vedrører økonomiområdet. De interne vejledninger understøtter varetagelsen af tilsynsopgaven, og konkret har målet været at udarbejde i alt 8 nye interne vejledninger. Der er i 2013 udarbejdet og ledelsesgodkendt 5 interne vejledninger. Ved udgangen af 2013 forelå derudover 3 interne vejledninger i udkast, som er planlagt ledelsesgodkendt primo Resultatkravet er delvist opfyldt. 2.7 Redegørelse for reservation Tabel 5. Reservation, Moderniseringsstyrelsen Opgave (mio. kr.) Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo 0,2 0,2 0,0 Forventet afslutning ØSC-implementering, Kundedatabase ,2 0,2 0, Overenskomster og ledelse 23,0 15,2 7,1 Campus ,4 13,4 0, Pensab ,8 1,7 7, Trivselsmeter 1) ,8 0,1 0, Indkøb i staten 1,4 1,4 0,0 SINE ,4 1,4 0, I alt 24,6 16,8 7,1 Anm.: Under Trivselsmeter er 0,7 mio. kr. af den reserverede bevilling bortfaldet i bevillingsafregningen, da redskabet ikke videreudvikles. Kilde: Navision Stat Reserverede bevillinger fra tidligere år er anvendt på følgende måde. - ØSC-implementering. 0,2 mio. kr. er anvendt til ØSC-funktionalitet i Kundedatabasen. Hermed er den reserverede bevilling som forudset opbrugt i Campus. 13,4 mio. kr. er anvendt til opdatering af Learning Management System (LMS) samt til udvikling af e-læringsværktøjer og til driftsudgifter, hvortil der i tidligere år har været reserveret bevilling i Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen. Hermed er den reserverede bevilling som forudset opbrugt i Pensab. 1,7 mio. kr. er anvendt til udvikling af Nyt Pensab og til løbende driftsomkostninger. Der resterer 7,1 mio. kr. af den reserverede bevilling, som forventes anvendt i 2014 og Trivselsmeter. 0,1 mio. kr. er anvendt på driftsomkostninger, mens 0,7 mio. kr. er disponeret til bortfald, da redskabet ikke videreudvikles. - SINE. 1,4 mio. kr. er anvendt til driftsomkostninger til advokatbistand fra Kammeradvokaten. Hermed er den reserverede bevilling som forudset opbrugt i 2013.

16 Side 16 af 62 Der er ikke foretaget reservation af ny bevilling i Forventninger til det kommende år I 2014 vil Moderniseringsstyrelsen videreføre arbejdet med modernisering af den offentlige sektor. Moderniseringsstyrelsen vil fortsat arbejde for at skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen i den offentlige sektor blandt andet ved at styrke rammerne for ledelse i staten og økonomistyring i den offentlige sektor. Hertil kommer yderligere udvikling af de kvartalsvise og tværstatslige KPI-rapporter samt udvikling af et forbedret tværstatsligt nøgletal for compliance på statens indkøbsaftaler inden udgangen af året, baseret på fakturadata. I 2014 er det målet at sikre et solidt grundlag for at kunne varetage statens arbejdsgiverrolle ved overenskomstforhandlingerne i 2015 (OK15). For yderligere at fremme god arbejdsgiveradfærd i staten vil Moderniseringsstyrelsen understøtte at statslige ledere kender deres ledelsesrum og i tillidsfuld dialog og samarbejde med medarbejderne anvender det til at varetage kerneopgaver og opnå strategiske mål. Moderniseringsstyrelsen vil derfor inden udgangen af 2014 stille et målbillede for god arbejdsgiveradfærd til rådighed for statens arbejdsgivere. For at nå målsætningen om at levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse skal der i 2014 sikres fremdrift i systemmålbilledet Moderniseringsstyrelsen vil ligeledes bidrage til, at Finansministeriets koncern gennem 2014 ligger bedre end benchmark på udvalgte tværstatslige nøgletal for økonomistyring, personaleanvendelse og effektiv drift. Moderniseringsstyrelsen vil også i 2014 gennemføre en undersøgelse af organisationens sundhedstilstand. Målet er at hæve scoren med fire procentpoint i forhold til resultatet fra Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Moderniseringsstyrelsens regnskabspraksis følger Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen, og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Moderniseringsstyrelsen har fastsat en væsentlighedsgrænse på kr. for periodisering og hensættelser. Der er anvendt regnskabsmæssigt skøn til beregning af de personalerelaterede hensættelser. Der henvises til præcisering under noten

17 Side 17 af 62 Tabel 6. Resultatopgørelse Resultatopgørelse (mio. kr.) Regnskab 2012 Regnskab 2013 Budget 2014 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -173,4-168,4-179,6 Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -28,4-16,8 Indtægtsført bevilling i alt -201,8-185,2-179,6 Salg af varer og tjenesteydelser -106,0-103,2-173,9 Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt -307,8-288,4-353,5 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 36,9 51,4 53,4 Forbrugsomkostninger i alt 36,9 51,4 53,4 Personaleomkostninger 180,7 Lønninger 172,3 159,5 Pension 25,7 24,0 Lønrefusion -7,4-8,0 Andre personaleomkostninger 2,6 5,7 Personaleomkostninger i alt 193,2 181,3 180,7 Af- og nedskrivninger 36,7 40,1 41,2 Andre ordinære driftsomkostninger 224,8 195,9 218,4 Ordinære driftsomkostninger i alt 491,6 468,7 493,7 Resultat af ordinær drift 183,8 180,3 140,2 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -218,1-234,5-160,2 Andre driftsomkostninger 6,9 15,0 14,9 Andre driftsposter i alt -211,1-219,4-145,3 Resultat før finansielle poster -27,3-39,1-5,1 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,5 Finansielle omkostninger 7,6 7,1 6,2 Finansielle poster i alt 7,1 7,1 6,2 Resultat før ekstraordinære poster -20,2-32,0 1,0 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinære poster i alt 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT -20,2-32,0 1,0

18 Side 18 af 62 Kilde: SKS og Navision Stat 3.2 Resultatopgørelse Resultatopgørelse Der er indtægtsført reserveret bevilling fra tidligere år for 16,8 mio. kr., hvilket er 13,0 mio. kr. højere end budgetteret på finansloven for De 16,8 mio. kr. er anvendt i overensstemmelse med reservationernes bestemmelse, og hermed er den samlede størrelse på reserveret bevilling nedbragt til 7,1 mio. kr. Salg af varer og tjenesteydelser stiger betydeligt fra 2013 til 2014, hvilket hænger sammen med en omlægning af ØSC s betaling for systemanvendelse fra interne statslige overførsler til salg af varer og tjenesteydelser. Personaleomkostninger forventes i 2014 at blive på niveau med Andre ordinære driftsomkostninger har i 2013 vist sig at blive ca. 10 mio. kr. lavere end budgetteret. Stigningen fra 2013 til 2014 skyldes dels et mindreforbrug i 2013 som følge af udskudte projekter, dels aktiviteter som i 2014 forventes finansieret gennem Effektiviseringspuljen, fx konsulentbistand i forbindelse med ændret kammeradvokatordning. I 2013 er Koncerncenteret finansieret i henhold til aftale indgået af driftsledelsen. Den enkelte institutions betaling er som hovedregel fastlagt med udgangspunkt i de budgetterede omkostninger til de ydelser, som er overført til Koncerncenteret i Moderniseringsstyrelsen. Moderniseringsstyrelsens betaling er opgjort som et residual mellem det samlede budget for Koncerncenteret eksklusiv udmøntning af Effektiv Administration og indtægterne fra institutionerne (ekskl. Borger.dk). Som følge heraf er besparelsen ved etableringen af Koncerncenteret alene udmøntet i Moderniseringsstyrelsens bevilling. Overheadbetalinger indgår for nogle institutioner i budgetterne, og disse er opgjort på et forskelligt grundlag for de enkelte institutioner. Med virkning fra 2014 er en fælles finansieringsmodel indført, som tager udgangspunkt i ydelserne i de koncernfælles funktioner. Faldet i driftsindtægter i 2014 i forhold til 2013 skyldes omlægningen af betalingen for ØSCbrugernes systemanvendelse under indtægtsdækket virksomhed. Året 2013 har givet et driftsresultat på 32,0 mio. kr. før bortfald, men i 2014 budgetteres med et budget i balance.

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Statens Administrations mission og vision 4 2.3 Virksomhedens omfang 5 2.4 Årets

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 36 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapport 28 2/29 Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 23 København S Telefon 32669 Fax 326691 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapporten udgives kun i elektronisk form og kan gratis downloades fra www.forbrug.dk

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Redaktion: Titel: Årsrapport 2013. Årsrapport. Økonomi og Styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk.

Redaktion: Titel: Årsrapport 2013. Årsrapport. Økonomi og Styring. Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk. Årsrapport 2013 Titel: Årsrapport 2013 Årsrapport Redaktion: Økonomi og Styring Udgiver: Geodatastyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV www.gst.dk År: 2014 2 Årsrapport Indhold 1. Påtegning... 4 2.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

Årsrapport 2013. Naturstyrelsen

Årsrapport 2013. Naturstyrelsen Årsrapport 2013 Naturstyrelsen Titel: Årsrapport 2013 Redaktion: Økonomi Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 Må citeres med kildeangivelse. 2 Årsrapport 2013 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2014 for. Energistyrelsen. Amaliegade 44. 1256 København K. CVR 59 77 87 14. EAN nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-73-5

Årsrapport 2014 for. Energistyrelsen. Amaliegade 44. 1256 København K. CVR 59 77 87 14. EAN nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-73-5 ENERGISTYRELSENS ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-73-5 København 19. marts 2015 2 Indhold

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Indhold. 1 Påtegning... 2

Indhold. 1 Påtegning... 2 Årsrapport 2014 Indhold 1 Påtegning... 2 2 Beretning... 3 2.1 Præsentation af Styrelsen for It og Læring... 3 2.2 Virksomhedens omfang... 3 2.3 Årets faglige resultater... 3 2.3.1 Øge anvendelsen af it

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2011. Naturstyrelsen

Årsrapport 2011. Naturstyrelsen Årsrapport 2011 Naturstyrelsen Titel: Årsrapport 2011 Redaktion: Økonomi, drift og arealforvaltning, Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2012 Ansvarsfraskrivelse:

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere