da Indhold Programoversigt... 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "da Indhold Programoversigt... 15"

Transkript

1

2

3 Indhold Sikkerhedshenvisinger Lær maskinen at kende Afkalkningsanlægget Påfyldning af salt Påfyldning af afspændingsmiddel 8 Service Opvaskemiddel auto 3In Programoversigt Opvask Ekstra funktioner* Vedligeholdelse og pleje Mindre driftsforstyrrelser Kundeservice Henvisninger Installation Bortskaffelse

4 Sikkerhedshenvisinger Når maskinen leveres Kontrollér straks emballage og opvaskemaskine for transportskader. Tag ikke maskinen i brug, hvis den er beskadiget. Kontakt leverandøren. Bortskaf emballagen iht. gældende forskrifter. Når maskinen installeres Maskinen skal opstilles og tilsluttes iht. installations- og monteringsanvisningen. Opvaskemaskinen skal være afbrudt under installationsarbejdet. Kontrollér at jordledningssystemet for den elektriske husinstallation er installeret iht. gældende forskrifter. De elektriske tilslutningsbetingelser og angivelserne på opvaskemaskinens typeskilt skal stemme overens. Skal opvaskemaskinen monteres i et skabselement, skal denne fastgøres korrekt på bagsiden. For at sikre, at maskinen står fast og ikke vipper fremover, når maskinen åbnes, skal indbygnings- og integrerbare modeller indbygges under en bordplade, som er fastgjort til skabe på begge sider af maskinen. Stikket skal være frit tilgængeligt, når maskinen er indbygget. Ikke alle modeller: Maskiner med AQUA-STOP har et kunststofhus, med en elektrisk ventil, ved vandhanen. Slangen må ikke skæres over og kunststofhuset må ikke dyppes i vand. Hvis maskinen ikke står i en nische, og en sidevæg således er tilgængelig, skal området omkring dørhængslet have en beklædning af sikkerhedsmæssige årsager. (Fare for tilskadekomst) Beklædningerne kan fåes som ekstra tilbehør hos serviceafdelingen eller i faghandlen. Daglig brug Advarsel Knive og andet køkkengrej med skarpe spidser skal anbringes i bestikkurven med spidsen nedad eller lægges vandret i servicekurven. Brug kun opvaskemaskinen til husholdningsbrug og kun til det fastlagte formål: Opvask af husholdningsservice. Man må hverken sætte eller stille sig på den åbne dør. Maskinen kan vippe. Ved gulvmodeller skal man være opmærksom på, at maskinen kan vippe, hvis kurvene er overfyldte. Vandet i opvaskemaskinen er ikke drikkevand. Kom ikke opløsningsmiddel i opvaskemaskinen. Fare for eksplosion. Åben døren forsigtigt, hvis den skal åbnes under programkørslen. Der er fare for, at varmt vand kan sprøjte ud af maskinen. Opvaskemaskinen bør kun åbnes i kort tid til påfyldning og tømning for at undgå kvæstelser (f.eks. fare for at snuble). Overhold sikkerheds- og brugsinstruktionerne på emballagen til opvaskemiddel og afspændingsmiddel. 4

5 Hvis der er børn i nærheden Brug børnesikringen efter behov. En nøjagtig beskrivelse findes i omslaget Tilllad ikke børn at lege med eller betjene maskinen. Opvaskemiddel og afspændingsmiddel skal opbevares uden for småbørns rækkevidde. Disse kan føre til ætsninger i mund, svælg og øjne eller til kvælning. Børn må ikke komme i nærheden af opvaskemaskinen, når den er åben, da der kan være opvaskemiddelrester i maskinen. Er maskinen monteret i et højskab, skal man passe på, at børn ikke får fingrene i klemme eller på anden måde kommer til skade mellem maskinens dør og den underliggende skabsdør, når maskindøren åbnes og lukkes. Hvis der opstår skader Reparationsarbejde og indgreb i maskinen må kun gennemføres af en fagmand. Dette kræver, at skabet er afbrudt fra nettet. Træk netstikket ud (træk ikke i tilslutningskablet!) eller sluk for sikringen. Luk for vandhanen. Bortskaffelse Gør gamle maskiner ubrugelige med det samme for at udelukke senere uheld. Bortskaf maskinen iht. gældende forskrifter. Børn kan komme til at blive spærret inde i maskinen (kvælningsfare) eller komme i andre situationer. Derfor: Træk kablet ud af stikdåsen, skær kablet af og bortskaf det. Ødelæg dørlåsen, så døren ikke længere kan lukke til. Før første opvask Din maskine er blevet kontrolleret, før den forlod fabrikken. For at fjerne mulige prøvevandsrester startes maskinen første gang uden service ved højeste temperatur. Fyld salt, afspændingsmiddel og opvaskemiddel i de dertil indrettede påfyldningssteder. 5

6 Lær maskinen at kende Betjeningspanelet og den indvendige side af maskinen er illustreret forrest i omslaget. I teksten henvises til de enkelte positioner. Betjeningspanel 1 Hovedafbryder 2 Dørgreb 3 Programvælger (forsænkbar *) 4 Ekstrafunktioner * 5 Vandtilløb kontrolleres indikator 6 Indikator for salt 7 Indikator for afspændingsmiddel 8 Display * ikke alle modeller Indvendig 20 Overkurv 21 Ekstra bestikkurv til den øverste kurv * 22 jverste spulearm 23 Hylder * 24 Nederste spulearm 25 Svømmer ** 26 Underkurv 27 Beholder til salt 28 Sier 29 Bestikkurv 30 Beholder til afspændingsmiddel 31 Sæbeautomat 32 Lås 33 Typeskilt * ikke alle modeller ** Svømmeren sørger for, at der ikke løber for meget vand ind i maskinen. Den må kun vedligeholdes samt monteres og demonteres af en servicetekniker. Indkøb før maskinen tages i brug første gang: Salt Opvaskemiddel Afspændingsmiddel Anvend udelukkende produkter, der egner sig til brug i opvaskemaskine. 6

7 Afkalkningsanlægget God opvask opnås bedst med blødt, dvs. kalkfattigt vand, da der ellers aflejres hvide kalkrester på servicet. Almindeligt vand over en bestemt hårdhedsgrad skal derfor afkalkes, før det kan benyttes i opvaskemaskinen. Dette gøres med salt, som fyldes i opvaskemaskinens afkalkningsanlæg. Indstillingen afhænger af vandets hårdhedsgrad. Indstilling af afkalkningsanlægget Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhedsgrad. Indstillingen fremgår af hårdhedstabellen. Hårdhedstabel Luk døren Drej programvælgeren 3 ud fra kl. 12 positionen et hak mod venstre. Tænd for hovedafbryderen 1 og hold den nede i min. 3 sek. I talindikatoren 8 fremkommer den aktuelt indstillede hårdhedsgrad og saltindikatoren 6 blinker (den indstillede hårdhedsværdi er på fabrikken indstillet på trin 4.) Den indstillede værdi ændres på følgende måde: Drej på programvælgeren 3. Du kan vælge en indstillingværdi mellem 0 og 7, afhængigt af vandets hårdhed. Sluk for hovedafbryderen 1. Den indstillede værdi er gemt i maskinen. Der er brug for ca. 4 liter vand, når afkalkningsanlægget skal regenereres. Derved øges vandforbruget for hver skylning fra 0 til maks. 4 liter afhængigt af vandets hårdhedsgrad. 7

8 Påfyldning af salt Salt skal altid påfyldes umiddelbart før maskinen tændes. Derved opnås, at overløbende saltopløsning skylles ud med det samme, hvorved opvaskningsbeholderen ikke korroderer. Åbn skruelåsen på forrådsbeholderen 27. Fyld ca. 1 liter vand i saltbeholderen, før maskinen tages i brug første gang. Fyld saltbeholderen helt op med salt (ikke almindeligt køkkensalt) (max. 1,5 kg). Når salt påfyldes, fortrænges vand, som derefter løber ud. Påfyldning af afspændingsmiddel Afspændingsmidlet bruges til at sikre pletfri service og flotte glas. Anvend kun afspændingsmiddel til opvaskemaskiner. Klap dækslet på afspændingsmiddelbeholderen 30 op. Tryk på markeringen (1 ) på dækslet samtidigt med at dækslet løftes i betjeningssnippen (2 ). * ikke alle modeller Indikatoren for salt 6 i betjeningspanelet lyser og slukker først efter et stykke tid, når der har dannet sig en tilstrækkelig stor saltkoncentration. Er vandets hårdhedsgrad, skal der ikke påfyldes salt, da maskinen så ikke har brug for salt, saltindikatoren er slukket. Påfyld forsigtigt afspændingsmiddel til lige under påfyldningsåbningens kant. 8 Der må aldrig komme opvaskemiddel i saltbeholderen, da dette ødelægger afkalkningsanlægget. Indikator for salt Så snart indikatoren for salt 6 lyser i panelet, skal salt påfyldes umiddelbart før maskinen startes igen. Afhængigt af hvor ofte maskinen anvendes og hvordan vandets hårdhedsgrad er indstillet på maskinen, kan det vare flere måneder, indtil salt skal påfyldes. Luk dækslet (til der lyder et tydeligt smeld). Spildt afspændingsmiddel fjernes med en klud, da der ellers kan danne sig store mængder skum, næste gang maskinen bruges.

9 Dosering af afspændingsmiddel Doseringen reguleres trinløst. Fra fabrikken er den stillet på 4. Doseringen af afspændingsmiddel skal kun justeres, hvis der kommer striber eller pletter på servicet. Opstår der striber, drejes regulatoren mod. Opstår der kalkpletter, drejes regulatoren mod +. Indstilling af afspændingsmiddel Indikator for afspændingsmiddel Så snart indikatoren for afspændingsmiddel lyser på blenden 7, påfyldes afspændingsmiddel. Bruges rengøringsprodukter med integreret afspændingsmiddel, kan indikatoren for afspændingsmiddel slukkes (se Sluk og tænd for indikator for afspændingsmiddel i kapitel auto 3in1 ). 30 Service Ikke egnet Bestik og service af træ. Fine dekorationsglas, kunsthåndværk (service) og antikt service. Disse dekorationer kan ikke tåle opvaskemaskine. Plastdele, der ikke kan tåle varmt vand. Kobber- og tinservice. Service, der er snavset til med aske, voks, smørefedt eller farve. Materialer, der kan suge vand op (f.eks. svampe, klude). Dekoreret glas, aluminiums- og sølvdele kan misfarves og blegne, hvis de kommes opvaskemaskinen. Også andre glassorter (som f.eks. genstande af krystalglas) kan blive matte efter gentagen vask i opvaskemaskinen. Anbefaling: Køb i fremtiden kun service, der kan sættes i opvaskemaskinen. Beskadigelse af glas og service Årsag: Glas og glasfremstillingsproces. Sæbens kemiske sammensætning. Opvaskemaskinens vandtemperatur og programvarighed. Anbefaling: Benyt glas og porcellæn, som er egnet til vask i maskine iht. fabrikanten. Benyt en sæbeart, som sælges under betegnelsen serviceskånende. Spørg fabrikanten til råds. Vælg et program med en så lav temperatur og en så kort programvarighed som mulig. Beskadigelser af glas og bestik undgås bedst ved at tage det ud af maskinen, så snart programmet er færdigt. 9

10 Service sættes i maskinen Madrester, f.eks. knogle/brusk og frugtsten, skal fjernes fra servicet. Det er ikke nødvendigt at skylle service og bestik. Placer servicet i maskinen på en sådan måde, at det står sikkert og ikke kan vælte. alle beholdere stilles med åbningen nedad. dele med buer eller fordybninger står på skrå, så vandet kan løbe af. det ikke generer de to spulearmes roterende bevægelse. meget små servicedele bør ikke blive vasket i maskinen, eftersom de hurtigt kan falde ud af kurvene. Fjern servicen For at undgå, at der drypper vand ned i den nederste kurv fra den øverste kurv, anbefales det først at tømme den nederste kurv og derefter den øverste kurv. Kopper og glas Øverste kurv 20 Gryder Nederste kurv 26 Bestik Bestik skal altid placeres usorteret med spisefladen nedad. På den måde når sprøjtestrålen bedst de enkelte dele. For at undgå kvæstelser bør lange, spidse dele og knive placeres på hylden (på nogle modeller) eller på knivhylden (fås som tilbehør). Klapbare holdere * * ikke alle modeller Holderne kan klappes om for at gøre det nemmere at anbringe gryder og skåle. * ikke alle modeller 10

11 Hylderne * * Ikke alle modeller Langstilkede og høje glas placeres op mod kanten af hylderne ikke op mod service. Afhængigt af overkurvens form vælges en af følgende muligheder: Overkurv med øverste og nederste rullepar Træk overkurven ud. Træk overkurven ud og sæt den på plads i de øverste eller nederste ruller. Lange genstande, serverings- og salatbestik, skeer eller knive placeres på hylderne, så de ikke hindrer spulearmene i at dreje. Holder til små dele * * ikke alle modeller Her kan lette plastdele som f.eks. bægre, låg osv. holdes sikkert og godt. Overkurv med sidearme (Rackmatic) Træk overkurven ud. Kurven sænkes: Tryk de to greb, der befinder sig på højre og venstre side af kurvens yderside, ind en ad gangen. Hold kurven fast i siden på den øverste kant, så den ikke falder ned med et ryk. Kurvehøjde indstilles * * ikke alle modeller Overkurven kan justeres i højden, hvis det ønskes, for at skaffe mere plads til højt service i over- eller underkurven. Maskinhøjde i cm Max. ø i cm foroven 20/25* 20/25* Max. ø i cm forneden 30/25* 34/29* Kurven løftes: Tag fat i siden på kurvens øverste kant og løft den op. Før kurven skubbes ind på plads, skal man være sikker på, at den står i samme højde på begge sider. Ellers kan døren ikke lukkes og den øverste spulearm er ikke forbundet med vandets kredsløb. 11

12 Opvaskemiddel Man kan anvende maskinopvaskemiddel i både pulver- og flydende form samt som tabletter (almindeligt opvaskemiddel må ikke benyttes!!). Ved brug af fosfatfrit opvaskemiddel kan der, hvis vandet er meget hårdt, lettere opstå hvide aflejringer på servicet og karret. Dette kan afhjælpes ved at tilsætte en større mængde maskinopvaskemiddel. Det fremgår af opvaskemidlets etiket, om det er egnet til opvask af sølvdele. Yderligere spørgsmål om opvaskemidler bedes rettet til serviceafdelingen hos den enkelte opvaskemiddelfabrikant. Sæbeautomat med doseringshjælp Doseringsinddelingen i sæbeautomaten gør det nemmere at påfylde den rigtige mængde. Nederste linje: 15 ml Mellemste linje: 25 ml Fyldt helt op: 40 ml Er sæbeautomaten 31 endnu lukket, trykkes på låsepalen 32 for at åbne den. Påfyldning af opvaskemiddel Kom opvaskemiddel i sæbeautomaten 31. Dosering: se fabrikantens forskrifter på opvaskemidlets emballage. Sparetips Ved mindre tilsmudset service kan der tilsættes mindre opvaskemiddel end angivet på emballagen. Luk dækslet på sæbeautomaten. (1) Skub dækslet i og (2) tryk let på enden af det, så låsen falder tydeligt i. Hvis der benyttes tabletter, skal De læse produktets etiket for at finde ud af, hvor de skal placeres (f.eks. bestikkurv, sæbeautomat osv.). Vær opmærksom på, at sæbeautomaten også skal være lukket, når der benyttes sæbetabletter. 12 Henvisning Da opvaskemiddeltabletter fra forskellige fabrikanter ikke har den samme opløsningsevne, kan det ske, at tabletten ikke giver den fulde opvaskekraft (f.eks. hvis programmet er for kort). Pulveropvaskemidler er bedst egnet til disse programmer. Ved programmet Intensiv (ikke alle modeller) er det nok at dosere med en TAB. Anvendes pulveropvaskemiddel, kan man desuden komme en smule ekstra opvaskemiddel på indersiden af maskindøren.

13 auto 3In1 Brug af såkaldte kombinerede opvaskemidler kan gøre det overflødigt at bruge afspændingsmiddel og/eller salt. For tiden findes der forskellige former for kombinerede opvaskemidler på markedet. 3In1: De indeholder rengøringsmiddel, afspændingsmiddel og salt. 2In1: De indeholder opvaskemiddel og afspændingsmiddel eller salt. >>> Det er vigtigt at kontrollere, hvilken form for opvaskemiddel eller kombiprodukt der er tale om! Brugsanvisningen eller henvisningerne på emballagen skal overholdes. Opvaskeprogrammet tilpasser sig automatisk, så man altid opnår det bedste opvaske- og tørreresultat. Følgende vigtige henvisninger skal overholdes, når der bruges kombinerede opvaskemidler: Indtil en vandhårdhed på 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7 mmol/l) er det ikke nødvendigt at bruge salt. Det er ikke nødvendigt at indstille på maskinen. Ligger vandets hårdhed over 21 dh (37 fh, 26 Clarke, 3,7 mmol/l), skal der bruges salt. Fyld saltbeholderen 27 op med salt og stil afkalkningsanlægget på trin 6. Kontakt opvaskemiddelfabrikanten, hvis du er i tvivl, og især hvis: servicet er meget vådt, når maskinen er færdig. der er meget kalk på servicet. Bemærk Optimale opvaske- og tørreresultater opnås ved at bruge almindelige maskinopvaskemidler i kombination med salt og afspændingsmiddel. Overholdelse af brugsanvisningen eller henvisningerne på emballagen til de kombinerede opvaskemidler er afgørende for, hvor godt midlerne virker. Bemærk Bruges der 3in1 produkter, kører opvaskeprogrammet som det skal, også selv om indikatoren for afspændingsmiddel og/eller salt lyser. Generer indikatoren for afspændingsmiddel 7 eller salt 6 dig, kan du slukke den på følgende måde: Tænd eller sluk for indikator for afspændingsmiddel * * ikke alle modeller Du kan slukke for indikator for afspændingsmiddel 7, hvis du anvendes et opvaskemiddel med integreret afspændingsmiddel. Luk døren. Tryk på tasten A og hold den nede. Tryk på hovedafbryderen 1, til talindikatoren lyser. Slip de to taster. I talindikatoren 8 fremkommer (indikator for afspændingsmiddel tændt) og tasten A blinker. Indikatoren for afspændingsmiddel slukkes eller tændes ved at trykke på tasten A. Sluk for hovedafbryderen 1 ; Indstillingen er gemt i hukommelsen. Husk at tænde for indikatoren for afspændingsmiddel igen, hvis du anvender et opvaskemiddel uden integreret afspændingsmiddel! 13

14 Sluk og tænd for indikator for salt/afkalkning Luk døren Drej programvælgeren 3 ud fra kl. 12 positionen et hak mod venstre. Tænd for hovedafbryderen 1 og hold den nede i min. 3 sek. I talindikatoren 8 fremkommer den aktuelt indstillede hårdhedsgrad og saltindikatoren 6 blinker (den indstillede hårdhedsværdi er på fabrikken indstillet på trin 4.) Den indstillede værdi ændres på følgende måde: Drej på programvælgeren 3. Du kan vælge en indstillingværdi mellem 0 og 7, afhængigt af vandets hårdhed. Sluk for hovedafbryderen 1. Den indstillede værdi er gemt i maskinen. Bemærk Bruges der almindeligt opvaskemiddel og afspændingsmiddel eller skiftes der fra kombiopvaskemidler til traditionelle opvaskemidler, skal man være opmærksom på, at indikatoren for afspændingsmiddel er tændt og at afkalkningsanlægget står på den rigtige vandhårdhed. 14

15 Programoversigt I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. Deres specielle programmer fremgår af Deres betjeningspanel. Service f.ek. porcellæn gryder bestik glas osv. Tilsmudset med Robust Suppe, gratin, sovs, kartofler, nudler, ris, æg, stegte retter Meget Blandet Suppe, kartofler, nudler, ris, æg, stegte retter Lidt Sart Kaffe, kage, mælk, pålæg, kolde drikke, salater Meget lidt Blandet Programmet forskyl vælges, hvis service og bestik har stået i flere dage da Tilsmudsningsgrad Tilsmudsningsart Meget fastsiddende Lidt fastsiddende Program Intensiv 70 Normal 65 Spar 50 Glas 40 Lyn 45 Forskyl Forskyl 50 Mellemskyl Forskyl Klarvask 65 Klarvask 70 Mellemskyl Mellemskyl Mellemskyl Mellemskyl Sidste skyl 70 Forskyl Klarvask 50 Sidste skyl 65 Tørring Forskyl Klarvask 40 Mellemskyl Sidste skyl 55 Tørring Klarvask 45 Programforløb Mellemskyl Mellemskyl Sidste skyl 55 Forskyl Sidste skyl 70 Tørring Tørring Programvalg Vælg et program, der svarer til servicets tilsmudsningsgrad. De dertil hørende programdata finder De i den korte vejledning. 15

16 Opvask Sparetips Ved mindre mængder service kan der ofte benyttes et program med et mindre energiog vandforbrug. Programdata De angivne programdata findes i den korte vejledning og gælder under almindelige betingelser: Følgende kan føre til større afvigelser: forskellig servicemængde vandets tilløbstemperatur vandledningstryk omgivelsestemperatur netspændingstolerancer og de maskinbetingede tolerancer (f.eks. temperatur, vandmængde,...). Værdierne for vandforbruget gælder, når vandets hårdhedsgrad er indstillet på 4. Tænd for maskinen Luk døren. Luk helt op for vandhanen. Drej programvælgeren 3 hen på det ønskede program. Tænd for maskinen med hovedafbryderen 1. I taldisplayet 8 vises den forventede programvarighed. Programforløbet starter automatisk. Indikator til visning af resterende programtid Når maskinen starter, fremkommer den forventede programtid i displayet. Programtiden afhænger af vandtemperaturen, mængden af service og hvor snavset servicet er. En ændring af disse betingelser gør, at programtiden (afhængigt af det valgte program) kan variere meget. Da påvirkningen af programtiden først konstateres, når programmet er startet, kan der opstå større tidsforskelle. 16 Programslut Programmet er færdigt, når fremkommer i talindikatoren 8. Sluk Nogle minutter efter programslut: Sluk for tasten 1. Luk for vandhanen (Ikke nødvendigt, hvis modellen har AQUA-STOP). Tag servicet ud, når det er kølet af. Advarsel Når programmet er færdigt, åbnes døren helt for at lette tømningen af maskinen; døren må ikke stå på klem. Evt. udstrømmende vanddamp kan evt. beskadige sarte arbejdsplader. Hvis programmet skal afbrydes Sluk for tasten 1. Indikatoren slukker. Programmet lagres. Hvis døren åbnes ved varmtvandstilslutning eller efter at maskinen er varmet op, stilles døren på klem i et par minutter, før den lukkes. Ellers kan døren springe op som følge af ekspansion. Programforløbet fortsættes ved at tænde for tasten 1 igen. Afbrydelse af program (reset) Kun hvis hovedafbryderen er tændt: Drej programvælgeren hen på Reset. Efter ca. 3 sek. fremkommer i talindikatoren. Programmet varer ca. 1 min. Sluk herefter for hovedafbryderen 1. Drej programvælgeren 3 hen på det ønskede program til nystart. Tænd for maskinen med hovedafbryderen 1. Programforløbet starter automatisk.

17 Programskift Det er muligt at foretage et programskift indtil 2 min. efter maskinens start. Hvis der derefter skal foretages et programskift, afsluttes først allerede påbegyndte programafsnit (f.eks. klarvask). Den nye resttid er sammensat af resttiden fra det foregående programafsnit og resttiden fra det nyvalgte program. Intensiv tørring * * ikke alle modeller En aktivering af funktionen Intensiv tørring gør det muligt at opnå en højere temperatur i afspændingsmidlet i alle programmer og således et bedre tørreresultat. (Ved højere temperaturer: kontrollér om sart service kan tåle den høje temperatur.) Luk døren. Tryk på tasten B og hold den nede og tænd for hovedafbryderen 1. Slip de to taster. Talindikatoren 8 lyser (tændt) eller (slukket) og tasten B blinker. Tryk på tasten B for at ændre indstillingen. Sluk for hovedafbryderen 1 indstillingen er gemt i hukommelsen. Ekstra funktioner* * på nogle modeller indstilles med tasterne ekstrafunktioner 4. blødsætning* Specialprogrammet Iblødsætning starter før hovedprogrammet. Specialprogrammet benyttes til at iblødsætte og forskylle kogegrej som f.eks. gryder, skåle osv. i underkurven. Iblødsætningsprogrammet startes ved at trykke på tasten Iblødsætning. Tilsæt ca. 5 g sæbe på indersiden af døren. Forkortelse af tid* Dette program benyttes til at forkorte tørreog vasketiden. Skylle- og tørreeffekten reduceres i dette program. Halv maskine* Benyt Halv maskine, hvis der skal vaskes mindre mængder op (f.eks. glas, kopper, tallerkener). Med ekstrafunktionen Halv maskine spares vand, energi og tid. Tilsæt lidt mindre opvaskemiddel end angivet på emballagen. Extra dry* Et tryk på tasten Extra dry gør det muligt at opnå en højere temperatur i afspændingsmidlet i alle programmer og således et bedre tørreresultat. (Ved højere temperaturer: kontrollér om sart service kan tåle den høje temperatur.) 17

18 h. Udskydelse af starttid * Start-tidspunktet kan udskydes i op til 19 timer (i timeintervaller). Tænd for maskinen. Tryk på tasten udskydelse af starttid, indtil talindikatoren 8 springer hen på. Tryk på tasten udskydelse af starttid, indtil den ønskede tid fremkommer. Den indstillede tid slettes ved at trykke på tasten udskydelse af starttid, indtil fremkommer i talindikatoren. Programvalget kan ændres efter behag, indtil maskinen starter. Tidsbesparelse (VarioSpeed) * Med funktionen >>Speed up<< kan programtiden forkortes ca. 20% til 50%, afhængigt af det valgte program. Den ændrede programtid vises i resttidsdisplayet. Vand- og energiforbruget øges for at sikre optimale opvaske- og tørreresultater, selv, om programtiden er kortere. Vedligeholdelse og pleje Regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af din maskine er med til at undgå fejl. Dermed sparer du tid og penge. Maskinens samlede tilstand Kontrollér den indvendige del af maskinen for fedt- og kalkaflejringer. Hvis sådanne aflejringer findes, gøres følgende: Fyld sæberummet med opvaskemiddel. Stil maskinen på programmet med den højeste temperatur og start maskinen uden service. Maskinen må kun rengøres med rengøringsmidler, der er specielt egnet til opvaskemaskinen. Tør dørpakningen af med en fugtig klud med regelmæssige mellemrum. Rengør aldrig opvaskemaskinen med en damprenser. Fabrikanten fraskriver sig ansvaret for evt. følgeskader. Tør maskinens front og panel af med en fugtig klud med regelmæssige mellemrum; det er nok at bruge klud og sæbevand. Undgå svampe med ru overflade og skurende rengøringsmidler, begge dele kan ridse overfladen. Pas på! Anvend aldrig anden klorholdig husholdningsrengøringsmiddel! Sundhedsfare! Specialsalt og afspændingsmiddel Kontrollér indikatorerne 6 7. Påfyld salt og/eller afspændingsmiddel efter behov. 18

19 Sier Snavs, der har lagt sig på sierne 28, kan medføre, at sierne tilstoppes. Kontrollér sierne for snavs, hver gang maskinen har været i brug. Drej sicylinderen løs og tag sierne ud. Sierne er fast forbundet med hinanden og kan ikke skilles yderligere ad. Fjern groft snavs og skyl sierne under rindende vand. Spulearme Kalk og snavs fra opvaskevandet kan blokere dyser og lejer på spulearmene Kontrollér om dyserne i spulearmene er tilstoppede (madrester). Tag fald den nederste spulearm af 24. Afmontér den øverste spulearm 22. Skyl spulearmene under rindende vand. Sæt spulearmene på plads igen. Samling: Sæt sierne på plads og skru dem fast med sicylinderen. Spulearme 19

20 Afløbspumpe * * ikke alle modeller Madrester i opvaskevandet, der ikke holdes tilbage af sierne, kan blokere afløbspumpen. Opvaskevandet kan så ikke pumpes ud af maskinen og står over sien. I dette tilfælde: sluk for tasten 1. skovles vandet evt. ud. demonteres sierne 28. fjernes afdækningen. Maskinens interiør kontrolleres for fremmede genstande og disse fjernes. Afdækningen sættes på plads igen. Sierne sættes på plads igen og skrues fast. click Mindre driftsforstyrrelser Afhjælp selv små fejl De fleste fejl i dagligdagen kan afhjælpes af brugeren uden brug af kundeservice. Det sparer tid og penge. Oversigten hjælper Dem med at finde opståede fejl. Fejl Pas på Husk: Reparationsarbejde må kun gennemføres af en fagmand. Slidte dele må kun erstattes af orignale reservedele. Fagligt ukorrekte reparationer eller brug af ikke originale reservedele kan føre til alvorlige skader og fare for brugeren.... når maskinen tændes Maskinen går ikke i gang. Sikringen er ikke i orden i husholdningen. Maskinens stik er ikke sat ind i stikdåsen. Døren er ikke lukket rigtigt. Vandhanen er ikke åben. Sien i vandtilløbsslangen er tilstoppet. Sluk for maskinen og træk stikket ud. Luk for vandhanen. Rengør herefter sien, der befinder sig ved tilslutningen af tilløbsslangen. Sæt stikket i igen, åbn for vandhanen og tænd for maskinen

21 ... i maskinen Nederste spulearm drejer sig langsomt Spulearmen er blokeret af smådele eller madrester. Sæbeautomatens dæksel kan ikke lukkes Beholderen er overfyldt. Lukkemekanismen er blokeret af gamle rester fra opvaskemidlet. Kontrollamper blinker efter start. Der er ikke valgt noget program. Rester af opvaskemiddel klæber fast i sæbeautomaten Beholderen var fugtig ved påfyldningen. Beholderen skal altid være tør, når der påfyldes opvaskemiddel. Kontrollamperne går ikke ud efter opvask Programtasten er stadigvæk tændt. Indikatoren lyser ikke. Indikatoren for afspændingsmiddel er slukket. (se kapitel auto 3in1) Indikatoren for salt er slukket. (se kapitel auto 3in1) Indikator Vandtilløb kontrolleres 5 lyser. Vandhane er lukket, og er tilkalket. Vandtilførslen er afbrudt. Sien i vandtilløbsslangen er tilstoppet. Der er knæk på slangen. Afløbspumpen er blokeret. Efter programmet er afsluttet, bliver vandet stående i maskinen. Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet. Afløbspumpen er blokeret. Sierne er tilstoppet. Programmet er ikke færdigt endnu. Vent til programmet er færdigt (i cifferdisplayet ses et 0) eller udfør funktionen Reset.... under opvasken Usædvanlig skumdannelse Almindeligt opvaskemiddel i beholderen for afspændingsmiddel. hvis man taber skyllemiddel ind i maskinen, kan dette medføre ekstrem skumdannelse ved næste opvask. Derfor bør man tørre skyllemiddel væk med en klud, hvis det er løbet ved siden af. Maskinen står stille Strømtilførslen er afbrudt. Vandtilførslen er afbrudt. Gennemfør funktionen RESET. Slående lyd under opvasken Spulearmen slår imod servicedele. Klaprende lyd under opvasken Servicedele er ikke anbragt korrekt. Slående lyd fra vandventilen Stammer fra vandledningen og påvirker ikke maskinfunktionen. Afhjælpning er ikke mulig. 21

22 ... på servicet Madrester bliver delvis siddende på servicet Servicet var placeret forkert, vandstrålerne kunne ikke ramme overfladen. Kurven var overfyldt. Servicedelene er placeret op mod hinanden. Der er påfyldt for lidt opvaskemiddel. Det valgte program er for svagt. Spulearmomdrejningen er forhindret. Service står i vejen. Spulearmsdyserne er tilstoppet af madrester. Sierne er tilstoppede. Sien er indsat forkert. Afløbspumpen er blokeret. På kunststofdele opstår der misfarvning Der er påfyldt for lidt opvaskemiddel. Hvide pletter på servicet, glassene har et mælkeagtigt skær Der er påfyldt for lidt opvaskemiddel. Doseringen af afspændingsmiddel er indstillet for lavt. Salt er ikke påfyldt, selv om vandet er hårdt. Afkalkningsanlægget er indstillet for lavt. Dækslet på saltbeholderen er ikke drejet fast. Er der blevet anvendt fosfatfrit opvaskemiddel. Servicet bliver ikke tørt Der er valgt et program uden tørring. Doseringen af afspændingsmiddel er indstillet for lavt. Servicet er taget for tidligt ud af opvaskemaskinen. Glas får et mat udseende Mængden af afspændingsmiddel er indstillet for lavt. Te- eller læbestiftrester er ikke helt væk Opvaskemidlets blegeeffekt er for lille. Den valgte temperatur er for lav. Rustspor på bestik Bestik er ikke tilstrækkelig rustbestandig. Saltindholdet er for højt i opvaskevandet. Dækslet på saltbeholderen er ikke drejet fast. Ved saltpåfyldningen er der spildt for meget salt i maskinen. Glas bliver mat og misfarves, belægningen kan ikke tørres af Det påfyldte opvaskemiddel er uegnet. Glassene er ikke egnet til opvask i maskinen. Striber på glas og bestik, glas får et metallisk udseende Doseringen af afspændingsmiddel er indstillet for højt. 22

23 Kundeservice Kontakt kundeservice, hvis det ikke er muligt at afhjælpe fejlen. Den nærmeste findes i fortegnelsen over kundeservice. Hvis De kontakter kundeservice, bør De altid oplyse produkt- (1) og fabrikationsnummer (2), som begge findes på typeskiltet, der sidder på maskinens dør. 1 2 FD OBS Husk at et besøg af en servicetekniker fra vor kundeservice ikke er uden beregning, selv om produktet er i reklamationsperioden, hvis fejlen er opstået som følge af udefra kommende årsager, forkert betjening eller fejlagtigt indgreb i maskinen. Henvisninger Henvisninger til sammenligningskontroller Betingelserne for sammenligningskontrollerne finder De på den ekstra side Henvisninger til sammenligningskontrollerne. Forbrugsværdierne til de tilsvarende programmer bliver vist i den korte vejledning. Generelt Indbygningsmodeller og integrerede modeller, der senere opstilles som gulvmodel, skal sikres, så de ikke kan vælte, f.eks. ved at skrue dem fast til væggen eller montere dem under en gennnemgående arbejdsplade, der er skruet fast til naboskabene. Kun for modeller til Schweiz: Maskinen kan uden videre indbygges i et køkkenelement mellem træ- eller plastvægge. Hvis maskinen ikke tilsluttes via stik, kræver de gældende sikkerhedsforskrifter, at der installeres en flerpolet afbryder med en kontaktåbning på mindst 3 mm. 23

24 Installation Opvaskemaskinen skal være tilsluttet korrekt for at kunne fungere fejlfrit. Data vedr. tilløb og fraløb samt de elektriske tilslutningsværdier skal overholde de kriterier, som er fastlagt i de efterfølgende afsnit og montageanvisningen. De enkelte monteringsskridt skal gennemføres i den angivne rækkefølge: Kontrol af leverance Opstilling Tilslutning for afløbsvand Tilslutning for tilløbsvand Elektrisk tilslutning Leverance Opvaskemaskinens funktion er blevet grundigt kontrolleret på fabrikken. Dette kan være årsag til, at der evt. befinder sig små vandskjolder i maskinen. De forsvinder efter første brug. Opstilling De krævede monteringsmål fremgår af monteringsanvisningen. Opstil maskinen vandret ved hjælp af de justerbare fødder. Kontrollér at maskinen står sikkert. Er maskinen monteret under en bordplade, justeres maskinen let mod bordpladen med de justerbare fødder. Tilslutning for afløbsvand De krævede arbejdsskridt fremgår af monteringsanvisningen. Der kan evt. monteres en sifon med afløbsstuds. Forbind afløbsvandslangen med sifonens afløbsstuds ved hjælp af vedlagte dele. Kontrollér at afløbsvandslangen hverken er knækket, kommet i klemme eller slynget ind i sig selv. (Kontrollér at lukkedæksler ikke forhindrer afløbsvandet i at løbe fra). Tilslutning for tilløbsvand Forbind tilløbsvandslangen med vandhanen ved hjælp af vedlagte dele (se monteringsanvisning). Kontrollér at tilløbsvandslangen hverken er knækket, kommet i klemme eller slynget ind i sig selv. Udskiftes maskinen, skal der altid benyttes en ny tilløbsvandslangen, den gamle tilløbsvandslange må ikke benyttes. Vandtryk: Vandtrykket skal mindst være 0,05 MPa (0,5 bar) og højst 1 MPa (10 bar). Hvis vandtrykket er højere end 10 bar, skal der monteres en trykreduktionsventil. Vandtilførsel: Min. 10 liter i minuttet. Vandtemperatur: Tilslutning til koldt vand anbefales. Tilslutning til varmt vand: Op til 60 C. Elektrisk tilslutning Maskinen må kun tilsluttes 230 V vekselstrøm via en forskriftsmæssigt installeret stikkontakt med jordledning. Nødvendig sikring se typeskilt 33. Stikdåsen skal være anbragt i nærheden af opvaskemaskinen og være fri tilgængelig. Ændringer på tilslutningen må kun foretages af en fagmand. Anvendes et HFI-relæ, skal det være af typen. Kun et sådant relæ sikrer, at de gældende forskrifter opfyldes. Fare for elektrisk stød! Apparatet er udstyret med et EU Schuko stik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr ). 24

25 Demontering Også her er det vigtigt at overholde den fastlagte rækkefølge: Afbryd principielt altid først maskinen fra strømforsyningen. Træk stikket ud. Luk for vandtilgangen. Løsne tilslutningen for fraløbs- og tilløbsvand. Løsne fastgørelsesskruerne under arbejdspladen. Demonter sokkelbrættet, hvis et sådant findes. Træk maskinen ud samtidigt med at slangen trækkes forsigtigt med ud. Transport Tøm opvaskemaskinen. Fastgør løse dele. Maskinen skal transporteres opretstående Hvis maskinen ikke transporteres opretstående, kan der komme vand i de elektriske dele og der kan opstå fejl i programforløb m.m. Frostbeskyttelse Hvis opvaskemaskinen står i et rum med risiko for frostgrader, skal opvaskemaskinen tømmes for vand (se transport). Luk for vandhanen, løsne vandforsyningsslangen og tøm den for vand. Bortskaffelse Bortskaffelse Gamle maskiner er ikke værdiløst affald. Desuden indeholder gamle maskiner værdifulde stoffer, der kan genanvendes. Gamle maskiner bør gøres ubrugelige ved at fjerne stikket fra stikkontakten. Klip ledningen over og fjern stikket. Ødelæg dørlåsen og børnesikringen (hvis de findes). Dermed forhindres, at legende børn kan spærres inde og udsættes for fare. Produktet har været effektivt emballeret under transporten. Emballagen er fremstillet af miljøvenlige materialer. Bortskaf emballagen iht. gældende forskrifter. Alle maskinens plastdele er kendetegnet med internationalt standardiserede koder (f.eks. >PS< polystyrol). Dette gør det muligt at sikre en rensorteret recycling af plastaffaldet. Er der tvivl om ordningerne, og hvor genbrugspladserne er placeret, kan Deres forhandler eller kommunen kontaktes. 25

26 Bortskaffelse af emballagen Bortskaf emballagen iht. gældende forskrifter. Emballage er ikke legetøj for børn. De kan blive kvalt, hvis de pakker sig ind i foldekartoner og folie. Bølgepap er især fremstillet af genbrugspapir. Formdele af styropor er CFC-frie. Folie af polyethylen (PE) er til dels fremstillet af sekundære råstoffer. Trærammer (hvis sådanne benyttes) er fremstillet af resttræ og ubehandlede. Transportbåndene (hvis sådanne benyttes) er fremstillet af polypropylen (PP). Borskaffelse af gamle maskiner Gør gamle maskiner ubrugelige med det samme for at udelukke senere uheld. Bortskaf maskinen iht. gældende forskrifter. Børn kan spærre sig inde i maskinen (fare for kvælning) eller komme i andre farlige situationer. Gør derfor følgende: Træk stikket ud, klip ledningen over og smid den væk. Ødelæg dørlåsen, så døren ikke kan lukkes mere. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU. 26

27 Børnesikring * 40 Tænd for børnesikringen 41 Åben døren med tændt børnesikring 42 Sluk for børnesikringen Børnesikringen yder ikke nogen sikkerhed, når døren er åben. Bagepladesprøjtehoved * Store plader eller gitre samt tallerkner med en diameter på mere end 30 cm (gourmettallerkner, pastatallerkner, dekotallerkner) rengøres ved hjælp af sprøjtehovedet. Tag overkurven ud og anbring sprøjtehovedet som vist på tegningen. Pladerne bør placeres som vist på billedet, så sprøjtestrålen kan nå alle delene (max. 4 bageplader og 2 gitre). Overkurv eller brusedyse skal altid være monteret i opvaskemaskinen! * ikke alle modeller

28 Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße München Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl DK Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservice fortegnelse. Internet: home.com

Sikkerhedshenvisinger

Sikkerhedshenvisinger Indhold Sikkerhedshenvisinger......... 4 Lær maskinen at kende........ 5 Afkalkningsanlægget........... 6 Påfyldning af salt.............. 7 Påfyldning af afspændingsmiddel 8 Service......................

Læs mere

da Indhold Programoversigt... 15

da Indhold Programoversigt... 15 Indhold Sikkerhedshenvisinger......... 4 Lær maskinen at kende........ 5 Afkalkningsanlægget........... 6 Påfyldning af salt.............. 7 Påfyldning af afspændingsmiddel 8 Service......................

Læs mere

Din brugermanual BOSCH SHU43A52SK http://da.yourpdfguides.com/dref/3565651

Din brugermanual BOSCH SHU43A52SK http://da.yourpdfguides.com/dref/3565651 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

da Indhold Sikkerhedshenvisinger... 4 Lær maskinen at kende... 6 Afkalkningsanlægget... 7 Påfyldning af salt... 8 Påfyldning af afspændingsmiddel 9

da Indhold Sikkerhedshenvisinger... 4 Lær maskinen at kende... 6 Afkalkningsanlægget... 7 Påfyldning af salt... 8 Påfyldning af afspændingsmiddel 9 Indhold Sikkerhedshenvisinger......... 4 Lær maskinen at kende........ 6 Afkalkningsanlægget........... 7 Påfyldning af salt.............. 8 Påfyldning af afspændingsmiddel 9 Service......................

Læs mere

da Indhold Sikkerhedshenvisinger... 4 Lær maskinen at kende... 6 Afkalkningsanlægget... 7 Påfyldning af salt... 8 Påfyldning af afspændingsmiddel 9

da Indhold Sikkerhedshenvisinger... 4 Lær maskinen at kende... 6 Afkalkningsanlægget... 7 Påfyldning af salt... 8 Påfyldning af afspændingsmiddel 9 da Brugsanvisning Indhold Sikkerhedshenvisinger......... 4 Lær maskinen at kende........ 6 Afkalkningsanlægget........... 7 Påfyldning af salt.............. 8 Påfyldning af afspændingsmiddel 9 Service......................

Læs mere

da Indhold Sikkerhedshenvisinger... 4 Lær maskinen at kende... 6 Afkalkningsanlægget... 7 Påfyldning af salt... 8 Påfyldning af afspændingsmiddel 9

da Indhold Sikkerhedshenvisinger... 4 Lær maskinen at kende... 6 Afkalkningsanlægget... 7 Påfyldning af salt... 8 Påfyldning af afspændingsmiddel 9 da Brugsanvisning Indhold Sikkerhedshenvisinger......... 4 Lær maskinen at kende........ 6 Afkalkningsanlægget........... 7 Påfyldning af salt.............. 8 Påfyldning af afspændingsmiddel 9 Service......................

Læs mere

Din brugermanual CONSTRUCTA CP432J9

Din brugermanual CONSTRUCTA CP432J9 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

da Indhold Sikkerhedshenvisinger... 4 Lær maskinen at kende... 6 Afkalkningsanlægget... 7 Påfyldning af salt... 8 Påfyldning af afspændingsmiddel 9

da Indhold Sikkerhedshenvisinger... 4 Lær maskinen at kende... 6 Afkalkningsanlægget... 7 Påfyldning af salt... 8 Påfyldning af afspændingsmiddel 9 da Brugsanvisning Indhold Sikkerhedshenvisinger......... 4 Lær maskinen at kende........ 6 Afkalkningsanlægget........... 7 Påfyldning af salt.............. 8 Påfyldning af afspændingsmiddel 9 Service......................

Læs mere

da Indhold Programoversigt... 14

da Indhold Programoversigt... 14 Indhold Sikkerhedshenvisinger......... 4 Lær maskinen at kende........ 5 Afkalkningsanlægget........... 6 Påfyldning af salt.............. 6 Påfyldning af afspændingsmiddel 7 Service......................

Læs mere

da Indhold Programoversigt... 14

da Indhold Programoversigt... 14 da Brugsanvisning Indhold Sikkerhedshenvisinger......... 4 Lær maskinen at kende........ 5 Afkalkningsanlægget........... 6 Påfyldning af salt.............. 7 Påfyldning af afspændingsmiddel 8 Service......................

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU DI460110 http://da.yourpdfguides.com/dref/3563715

Din brugermanual GAGGENAU DI460110 http://da.yourpdfguides.com/dref/3563715 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

da Indhold Programoversigt... 15

da Indhold Programoversigt... 15 da Brugsanvisning Indhold Sikkerhedshenvisinger......... 4 Lær maskinen at kende........ 5 Afkalkningsanlægget........... 6 Påfyldning af salt.............. 7 Påfyldning af afspændingsmiddel 8 Service......................

Læs mere

da Indhold Programoversigt... 18

da Indhold Programoversigt... 18 Indhold Sikkerhedshenvisinger......... 4 Lær maskinen at kende........ 6 Afkalkningsanlægget........... 7 Påfyldning af salt.............. 8 Påfyldning af afspændingsmiddel 9 Ikke egnet til opvaskemaskinen..

Læs mere

Indhold. Programoversigt... 17

Indhold. Programoversigt... 17 Indhold Sikkerhedshenvisinger......... 4 Lær maskinen at kende........ 6 Afkalkningsanlægget........... 7 Påfyldning af salt.............. 8 Påfyldning af afspændingsmiddel 9 Ikke egnet til opvaskemaskinen..

Læs mere

Din brugermanual CONSTRUCTA CG432V9

Din brugermanual CONSTRUCTA CG432V9 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CONSTRUCTA CP534V9 http://da.yourpdfguides.com/dref/3553161

Din brugermanual CONSTRUCTA CP534V9 http://da.yourpdfguides.com/dref/3553161 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BOSCH SGV09T13EU http://da.yourpdfguides.com/dref/3573276

Din brugermanual BOSCH SGV09T13EU http://da.yourpdfguides.com/dref/3573276 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BOSCH SMU69T05SK http://da.yourpdfguides.com/dref/3654117

Din brugermanual BOSCH SMU69T05SK http://da.yourpdfguides.com/dref/3654117 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

da Indhold Sikkerhedsanvisninger Ekstrafunktioner Tidsbesparelse (VarioSpeed). 15 Halv maskine... 15

da Indhold Sikkerhedsanvisninger Ekstrafunktioner Tidsbesparelse (VarioSpeed). 15 Halv maskine... 15 da Brugsanvisning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Når maskinen leveres........ 4 Når maskinen installeres..... 4 Daglig brug................. 4 Hvis der er børn i nærheden.. 4 Børnesikring (dørlås)........

Læs mere

Brugsanvisning. Opvaskemaskine IGV 4609 9000865756 (9301)

Brugsanvisning. Opvaskemaskine IGV 4609 9000865756 (9301) Brugsanvisning Opvaskemaskine IGV 4609 9000865756 (9301) 2 DANSK Børnesikring (Dørlås) * * ikke alle modeller 40 Aktiver børnesikringen Advarsel! 41 Åben lågen med børnesikring aktiveret Luk altid lågen

Læs mere

da Indhold Ekstra tørring Sikkerhedsanvisninger... 23

da Indhold Ekstra tørring Sikkerhedsanvisninger... 23 da Brugsanvisning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Når maskinen leveres........ 4 Når maskinen installeres..... 4 Daglig brug................. 4 Hvis der er børn i nærheden.. 4 Børnesikring (dørlås)........

Læs mere

Brugsanvisning (9002)

Brugsanvisning (9002) 9000 539 285 (9002) da Brugsanvisning S 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger............. 4 Når maskinen leveres............. 4 Når maskinen installeres...........

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

da Indholdsfortegnelse

da Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger............. 4 Når maskinen leveres............. 4 Når maskinen installeres........... 4 Daglig brug..................... 4 Hvis der er børn i nærheden........

Læs mere

da Indholdsfortegnelse

da Indholdsfortegnelse GD %UXJVDQYLVQLQJ 2SYDVNHPDVNLQH 6 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger............. 4 Før maskinen tages i brug......... 4 Når maskinen leveres............. 4 Når maskinen installeres...........

Læs mere

Brugsanvisning (9003)

Brugsanvisning (9003) 9000 210 898 (9003) da Brugsanvisning S 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger............. 4 Når maskinen leveres............. 4 Når maskinen installeres...........

Læs mere

da Indholdsfortegnelse

da Indholdsfortegnelse GD %UXJVDQYLVQLQJ 2SYDVNHPDVNLQH 6 da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger............. 4 Når maskinen leveres............. 4 Når maskinen installeres........... 4 Daglig brug.....................

Læs mere

0QWBTLFNBTLJOF SK... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH

0QWBTLFNBTLJOF SK... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH SK... Indholdsfortegnelse 8 Brugsbetingelser............ 4 ( Sikkerhedsanvisninger....... 4 Før maskinen tages i brug......... 4 Når maskinen leveres............. 5 Når maskinen installeres..........

Læs mere

. Opvaskemiddel... 17. / Programoversigt... 20. 1 Betjening af maskinen... 22

. Opvaskemiddel... 17. / Programoversigt... 20. 1 Betjening af maskinen... 22 SN SX da Indholdsfortegnelse 8 Brugsbetingelser............ 4 ( Sikkerhedsanvisninger....... 4 Før maskinen tages i brug......... 5 Når maskinen leveres............. 5 Når maskinen installeres..........

Læs mere

. Opvaskemiddel... 17. / Programoversigt... 20. 1 Betjening af maskinen... 22

. Opvaskemiddel... 17. / Programoversigt... 20. 1 Betjening af maskinen... 22 SN SX da Indholdsfortegnelse 8 Brugsbetingelser............ 4 ( Sikkerhedsanvisninger....... 4 Før maskinen tages i brug......... 4 Når maskinen leveres............. 5 Når maskinen installeres..........

Læs mere

. Opvaskemiddel... 16. / Programoversigt... 19. 1 Betjening af maskinen... 21

. Opvaskemiddel... 16. / Programoversigt... 19. 1 Betjening af maskinen... 21 SN SX Indholdsfortegnelse 8 Brugsbetingelser............ 4 ( Sikkerhedsanvisninger....... 4 Før maskinen tages i brug......... 4 Når maskinen leveres............. 5 Når maskinen installeres..........

Læs mere

Brugsanvisning (8906)

Brugsanvisning (8906) 9000 406 428 (8906) da Brugsanvisning S 1 2 3 4 5 6 7 8 Start ABC10 9 Reset 3 sec. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger............. 4 Når maskinen leveres.............

Læs mere

1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende kontrollampe. 2. Programknap: Vaskeprogrammet vælges ved at trykke på

1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende kontrollampe. 2. Programknap: Vaskeprogrammet vælges ved at trykke på ADG 185 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 8 20 24 25 1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger Opstillingsflade Vaske-tørretumbleren er tung pas på når den løftes. OBS! Frosne slanger kan revne/briste. Vaske-tørretumbleren må ikke opstilles på et sted, hvor der er fare for

Læs mere

da Indholdsfortegnelse

da Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger............. 4 Før maskinen tages i brug......... 4 Når maskinen leveres............. 4 Når maskinen installeres........... 4 Daglig brug.....................

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E Sikkerhedsråd - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE 03/05/89 (Elektromagnetisme) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2. Når emballagen er fjernet bør maskinen

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

STA6539L3 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A

STA6539L3 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE: A+++A EAN13: 8017709202200 Højde:82 cm 13 kuverter 10 programmer (5 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 45-65, Super Hurtigprogram: Speed

Læs mere

Installation. Tilslutning af vand

Installation. Tilslutning af vand Installation Under transporten bør apparatet holdes lodret; læn eventuelt apparatet mod bagsiden. Tilslutning af vand Tilslutning til el må udelukkende udføres af kvalificerede fagfolk. Slangerne til tilførsel

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

OMI 60-00 T OMI 60-01 T Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde Læs venligst denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG03 M.-Nr. 09 956 000 2 Indhold

Læs mere

0QWBTLFNBTLJOF SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH

0QWBTLFNBTLJOF SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH SR... da Indholdsfortegnelse 8 Brugsbetingelser............ 4 ( Sikkerhedsanvisninger....... 4 Før maskinen tages i brug......... 4 Når maskinen leveres............. 5 Når maskinen installeres..........

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

0QWBTLFNBTLJOF SC... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH

0QWBTLFNBTLJOF SC... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH SC... da Indholdsfortegnelse 8 Brugsbetingelser............ 4 ( Sikkerhedsanvisninger....... 4 Før maskinen tages i brug......... 4 Når maskinen leveres............. 5 Når maskinen installeres..........

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

STA13XL2 60 CM OPVASKEMASKINE DØR OG HÅNDTAG I RUSTFRIT STÅL, ENERGIMÆRKE: A+++

STA13XL2 60 CM OPVASKEMASKINE DØR OG HÅNDTAG I RUSTFRIT STÅL, ENERGIMÆRKE: A+++ 60 CM OPVASKEMASKINE DØR OG HÅNDTAG I RUSTFRIT STÅL, ENERGIMÆRKE: A+++ EAN13: 8017709166526 Håndtag i Opera design 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig program) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

OMI 458 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risiko

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG06 M.-Nr. 09 647 780 2 Indhold

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-06 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen for

Læs mere

OM 60-00 T OM 60-01 T OM 60-02 T OM 60-00 T RF OM 60-01 T RF OM 60-02 T RF Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

0QWBTLFNBTLJOF SK... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH

0QWBTLFNBTLJOF SK... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH SK... da Indholdsfortegnelse 8 Brugsbetingelser............ 4 ( Sikkerhedsanvisninger....... 4 Før maskinen tages i brug......... 4 Når maskinen leveres............. 5 Når maskinen installeres..........

Læs mere

Oversigt. 1 AutoSensor 50-65 C. 2 Forvask kold Udskudt start Service, der skal vaskes senere. 4,0 0,03 14. 3 Quickvask 45 C Udskudt start

Oversigt. 1 AutoSensor 50-65 C. 2 Forvask kold Udskudt start Service, der skal vaskes senere. 4,0 0,03 14. 3 Quickvask 45 C Udskudt start Hurtig oversigt Oversigt (se her til højre for en beskrivelse af ekstrafunktionerne) PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen Programmer (en eller flere gange), til kontrollampen for det ønskede program lyser

Læs mere

Industriopvaskemaskine G 8050 / G 8051

Industriopvaskemaskine G 8050 / G 8051 Brugsanvisning Industriopvaskemaskine G 8050 / G 8051 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr.

Læs mere

Industriopvaskemaskine G 8066

Industriopvaskemaskine G 8066 Brugsanvisning Industriopvaskemaskine G 8066 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 06 743

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

. Opvaskemiddel / Programoversigt Betjening af maskinen... 22

. Opvaskemiddel / Programoversigt Betjening af maskinen... 22 SN SX da Indholdsfortegnelse 8 Brugsbetingelser............ 4 ( Sikkerhedsanvisninger....... 4 Før maskinen tages i brug......... 4 Når maskinen leveres............. 5 Når maskinen installeres..........

Læs mere

. Opvaskemiddel / Programoversigt Betjening af maskinen... 22

. Opvaskemiddel / Programoversigt Betjening af maskinen... 22 SN SX da Indholdsfortegnelse 8 Bestemmelsesmæssig brug.. 4 ( Sikkerhedsanvisninger....... 4 Før apparatet tages i brug......... 5 Når maskinen leveres............. 5 Når maskinen installeres..........

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

*DJJHQDX 2SYDVNHPDVNLQH DF250

*DJJHQDX 2SYDVNHPDVNLQH DF250 DF250 da Indholdsfortegnelse Bestemmelsesmæssig brug 4 Sikkerhedsanvisninger 4 Før apparatet tages i brug 4 Når maskinen leveres 5 Når maskinen installeres 5 Daglig brug 6 dørlås 6 Hvis der opstår skader

Læs mere

Erhvervsopvaskemaskine PG 8080 / PG 8080i

Erhvervsopvaskemaskine PG 8080 / PG 8080i Brugsanvisning Erhvervsopvaskemaskine PG 8080 / PG 8080i Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt da-dk M.-Nr.

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

LÆS DENNE HURTIG VEJLEDNING SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

LÆS DENNE HURTIG VEJLEDNING SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE HURTIG VEJLEDNING SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! (se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) OPVASKEMASKINENS

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

STA6439L2 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE A+++A

STA6439L2 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE A+++A 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE A+++A EAN13: 8017709166991 Højde:82 cm 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super Hurtigprogram: Speed

Læs mere

. Opvaskemiddel / Programoversigt Betjening af maskinen... 23

. Opvaskemiddel / Programoversigt Betjening af maskinen... 23 SN SX da Indholdsfortegnelse 8 Bestemmelsesmæssig brug...................... 4 ( Sikkerhedsanvisninger....... 4 Før apparatet tages i brug......... 5 Når maskinen leveres............. 5 Når maskinen installeres..........

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Ø 35 mm min. 10 mm maks. 90 maks mm 58 cm Opstillings- og montagevejledning 0,2 cm ,6 cm Side Sikkerhedsanvisninger... 1 Miljøvenlig bor

Ø 35 mm min. 10 mm maks. 90 maks mm 58 cm Opstillings- og montagevejledning 0,2 cm ,6 cm Side Sikkerhedsanvisninger... 1 Miljøvenlig bor Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen må ikke opstilles i rum, hvor der kan blive frost, eller

Læs mere

*DJJHQDX 2SYDVNHPDVNLQH DF260142

*DJJHQDX 2SYDVNHPDVNLQH DF260142 DF260142 da Indholdsfortegnelse Brugsbetingelser 4 Sikkerhedsanvisninger 4 Før maskinen tages i brug 4 Når maskinen leveres 4 Når maskinen installeres 4 Daglig brug 5 dørlås 5 Hvis der opstår skader 5

Læs mere

STA6439L2 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE A+++A

STA6439L2 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE A+++A 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE A+++A EAN13: 8017709166991 Højde:82 cm 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super Hurtigprogram: Speed

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

0QWBTLFNBTLJOF SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH

0QWBTLFNBTLJOF SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH SR... da Indholdsfortegnelse 8 Bestemmelsesmæssig brug...................... 4 ( Sikkerhedsanvisninger....... 4 Før apparatet tages i brug......... 5 Når maskinen leveres............. 5 Når maskinen installeres..........

Læs mere

speedmatic Opvaskemaskine, 60 cm Fuldt integrerbar SN 66P082EU *Vejledende pris ¹Ekstra høj - 865 mm, nichehøjde 865-925 mm Produktegenskaber

speedmatic Opvaskemaskine, 60 cm Fuldt integrerbar SN 66P082EU *Vejledende pris ¹Ekstra høj - 865 mm, nichehøjde 865-925 mm Produktegenskaber SX 66P082EU¹ 10339 kr* 10339 kr* *Vejledende pris ¹Ekstra høj - 865 mm, nichehøjde 865-925 mm Produktegenskaber Forbrug og ydelse k Energiklasse: A+++, Tørreevne: A k Årligt forbrug ved program Øko 50

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

SMV 69U60EU. ActiveWater Opvaskemaskine, 60 cm Fuldt integrerbar. *Vejledende pris. Produktegenskaber

SMV 69U60EU. ActiveWater Opvaskemaskine, 60 cm Fuldt integrerbar. *Vejledende pris. Produktegenskaber SMV 69U60EU 13495 kr* *Vejledende pris Produktegenskaber Forbrug og ydelse Energiklasse: A+++, Tørreevne: A Årligt forbrug ved program Øko 50 C: 2660 l vand / 214 kwh (baseret på 280 opvaske) 14 standardkuverter

Læs mere

Brugsanvisning. Opvaskemaskine ASKO D55364FI

Brugsanvisning. Opvaskemaskine ASKO D55364FI Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at den vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er en kombination af rene linjer,

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere