DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET Hovedkonti på finansloven: Domstolsstyrelsen (driftsbevilling) Retterne (driftsbevilling) Procesbevillingsnævnet (driftsbevilling) Tinglysning (driftsbevilling) Marts 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning Beretning Præsentation af Danmarks Domstole Årets faglige resultater Økonomisk aktivitet Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Målrapportering Byretterne Mål og resultater ved landsretterne Domstolsstyrelsen Procesbevillingsnævnet Redegørelse for reservationer Forventninger til det kommende år Regnskab Resultatopgørelse m.v Resultatdisponering Balance Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskab Udgiftsbaserede udgiftskonti Bilag Anvendt regnskabspraksis Noter til resultatopgørelsen og balance Forelagte investeringer

3 1. Påtegning Fremlæggelse Danmarks Domstoles årsrapport 2014 (Retterne, tinglysningen, Domstolsstyrelsen og Procesbevillingsnævnet) er fremlagt i henhold til 39, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Domstolsstyrelsen, CVR nr , er ansvarlig for: (Domstolsstyrelsen), (retterne), (Procesbevillingsnævnet) og (Tinglysningen), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den 19. marts 2015 København den 19. marts 2015 Charlotte Münter Direktør Jens Peter Christensen Bestyrelsesformand 3

4 2. Beretning 2.1. Præsentation af Danmarks Domstole Domstolene, der er en del af organisationen Danmarks Domstole, udøver dømmende myndighed og løser i den forbindelse opgaver med skifteret, fogedret, tinglysning og administration. De almindelige domstole er Højesteret, de to landsretter, Sø- og Handelsretten, 24 byretter og Tinglysningsretten. Til domstolenes organisation hører også Retten på Færøerne, Grønlands Domstole og Den Særlige Klageret. Til Danmarks Domstole hører endvidere Domstolsstyrelsen, Procesbevillingsnævnet og Dommerudnævnelsesrådet. Danmarks Domstole hører ressortmæssigt til i Justitsministeriets regi, men adskiller sig som følge af domstolenes uafhængighed væsentligt fra de øvrige institutioner på Justitsministeriets område. Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, som ledes af en bestyrelse og en direktør. Styrelsen har til opgave at varetage domstolenes bevillingsmæssige og administrative forhold, herunder blandt andet bidrag til finansloven, økonomistyring, personaleadministration, bygningsadministration og indkøb samt udvikling og drift af it ved retterne. Procesbevillingsnævnet, der bevillingsmæssigt og administrativt hører under Domstolsstyrelsen, forestår behandlingen af ansøgninger om 2. og 3. instansbevillinger i civile sager og straffesager. Fra 2007 blev opgaverne udvidet med et nyt nævn, som behandler ansøgninger om fri proces. Nævnet er ikke en del af domstolssystemet, og nævnet er heller ikke en del af den offentlige forvaltning. Nævnet udgiver en årsberetning, der nærmere redegør for nævnets virksomhed. Danmarks Domstole har fire overordnede mål med tilhørende indsatsområder for årene Digitalisering ved domstolene har væsentlig betydning for alle mål og indsatsområder. Nedenfor er de fire overordnede mål samt væsentlige fokusområder for disse vist sammen med visionen og værdierne for domstolene. VISION FOR DANMARKS DOMSTOLE Domstolene arbejder tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed ved at træffe rigtige afgørelser i rette tid afgørelser, som er velbegrundede og til at forstå. På den måde gør vi os fortjent til befolkningens tillid og respekt. 4

5 VÆRDIER FOR DANMARKS DOMSTOLE Ansvarlighed: Domstolene skal træffe rigtige, velbegrundede og forståelige afgørelser i rette tid. Vi skal derfor have de nødvendige faglige og menneskelige kompetencer til at løse opgaverne med højst mulig kvalitet og effektivitet. Respektfuld behandling: Vi behandler alle ordentligt og med respekt. Vi viser forståelse for den enkeltes situation og baggrund, og vi har respekt for forskellighed. Vi udtrykker os forståeligt både i skrift og tale. Troværdighed: Ved domstolene arbejder vi efter loven og er troværdige. Vi lader os ikke påvirke af uvedkommende hensyn. Vi er upartiske og neutrale, og vi er bevidste om, at vi til hver en tid også skal fremstå sådan. Åbenhed og lydhørhed: Domstolene skal være åbne og tilgængelige for alle. Vi samarbejder med hinanden og med vores brugere med respekt for de rammer, der gælder for domstolene. Vi arbejder for, at domstolene som organisation og arbejdsplads udvikler sig tidssvarende. OVERORDNEDE MÅL FOR DANMARKS DOMSTOLE 1. Korte sagsbehandlingstider bl.a. ved at sætte fokus på at: øge fleksibilitet og mobilitet i domstolssystemet effektivisere retsplejen optimere sagsgangene i samarbejde med brugerne 2. Mere ensartethed i opgaveløsningen bl.a. ved at sætte fokus på at: kortlægge retternes forskellighed på udvalgte områder udarbejde fælles standarder og rutiner på områder, hvor det er vigtigt for brugerne etablere gode rammer for vidensudveksling 3. Tidssvarende kommunikation bl.a. ved at sætte fokus på at: udbrede kendskabet til domstolenes rolle og arbejdsopgaver fortælle om domstolenes afgørelser sikre tidssvarende og forståelige breve og afgørelser 4. Fortsat være en attraktiv offentlig arbejdsplads bl.a. ved at sætte fokus på at: sikre kvalificerede ansøgere til alle stillinger sikre dygtige og kompetente ledere arbejde for udvikling, udfordringer og ansvar til den enkelte medarbejder arbejde for høj medarbejdertilfredshed udbrede kendskabet til domstolene som arbejdsplads På domstolenes hjemmeside findes flere oplysninger om domstolenes mål og værdier samt organisation og opgaver. 5

6 2.2. Årets faglige resultater Det er vurderingen, at Danmarks Domstole har opnået et samlet set tilfredsstillende resultat i I det følgende nævnes nogle af de vigtigste faglige resultater i I. Resultater vedrørende sagsbehandlingen: Byretterne har i 2014 nedbragt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, idet der dog navnlig på straffesags- og fogedsagsområdet - ses visse tegn på stagnation. Samlet set er der modtaget lidt færre sager i 2014 end i Antallet af modtagne straffesager er øget som følge af en stigning i antallet af sager uden domsmænd. Aktiviteten (målt som vægtede sager) er reduceret med ca. tre procent, men et fald i årsværksforbruget har medført, at der har været en lille stigning i produktiviteten fra 2013 til Antallet af helt eller delvist opfyldte mål om sagsbehandlingstiden ligger på samme niveau som i 2013, idet 21 ud af i alt 28 mål er helt eller delvist opfyldt. Der er dog et øget antal opfyldte mål og et fald i antallet af mål, der kun er delvist opfyldt. Der er fortsat betydelig variation i målopfyldelsen ved de enkelte byretter. Sø- og Handelsretten har haft en stigning i de modtagne civile sager på mere end 50 pct. Årsagen til dette er ændrede regler om behandlingen af forbud-/påbudssager samt indførelsen af regler om konkurskarantæne. Der blev i 2014 afsluttet lidt flere civile 1. instanssager, end der blev modtaget. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for civile 1. instanssager steg imidlertid i 2014 til ca. 26 måneder. Der modtages færre insolvensskiftesager end tidligere, men antallet af afsluttede sager ligger fortsat på et forholdsvis højt niveau. Landsretterne modtog i 2014 færre civile sager og straffesager. Samtidig afsluttede landsretterne flere sager, end der blev modtaget inden for de enkelte sagstyper, og dermed er antallet af verserende sager nedbragt. Landsretterne har haft et fald i aktiviteten på tre pct. Som følge af et nogenlunde uændret årsværksforbrug er der også et nogenlunde tilsvarende fald i produktiviteten. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er steget i 2014 for civile 1. instanssager, civile ankesager og nævningesager. Sagsbehandlingstiden har været nogenlunde stabil for straffeankesager, hvilket vurderes at være et tegn på, at udviklingen er ved at vende. Der er planlagt en særligt indsats i 2015 og 2016, der har til formål at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Højesteret modtog i 2014 færre civile ankesager end i Der har været en markant reduktion i tilgangen af civile ankesager siden domstolsreformen. Antallet af modtagne straffeankesager har ligget på nogenlunde samme niveau de sidste tre år. Den gennemsnitlige sagsbehandlingtid for straffeankerne var 3-4 måneder i 2013 og Det er næsten 3 måneder under niveauet i Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for civile ankesager med mundtlig hovedforhandling var ca. 20 måneder i 2014, og der har dermed været en markant forbedring på over 8 måneder over de sidste tre år. Tinglysningsretten tinglyste knap 1,8 mio. dokumenter i 2014, hvoraf 75 pct. blev lyst automatisk. Af alle de behandlede sager blev 99,97 pct. behandlet på under 10 arbejdsdage. Procesbevillingsnævnet har i 2013 og 2014 haft en markant stigning i antallet af ansøgninger om appel, hvilket er årsagen til, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er steget for denne sagstype. Produktiviteten er fastholdt på et højt niveau, idet der i 2014 gennemsnitligt blev behandlet 137 sager pr. årsværk, hvilket ligger højere end de foregående år. Særligt om de grønlandske kredsretter. Kredsretterne har i 2014 modtaget ca. 15 pct. færre kriminalsager end i de foregående år. Det skyldes bl.a., at antallet af verserende sager hos 6

7 anklagemyndigheden er nedbragt til et normalt niveau. Kredsretterne har afsluttet ca. 15 pct. flere kriminalsager i Samlet er antallet af verserende sager reduceret fra ca sager i begyndelsen af 2014 til sager ved udgangen af året. Knap sager af den samlede reduktion kan dog tilskrives en overførsel af sager fra kredsretterne til Retten i Grønland. Overbeholdningen af sager er således reduceret i markant omfang. Det skyldes såvel etableringen af en task force til at bekæmpe sagsbunker som øget fokus på balance mellem antallet af modtagne og afsluttede sager. I afsnittet nedenfor under pkt. 2.6 om målrapportering behandles byretterne, landsretterne og Procesbevillingsnævnet nærmere. II. Ved udarbejdelse af handlingsplanen for 2014 blev der udvalgt fem fokusområder. Status for arbejdet med de enkelte fokusområder fremgår nedenfor. Klar, Parat, Digital (et-årigt fokusområde). Efter gennemførelse af en behovsanalyse blev der i 2. halvår kvartal gennemført undervisning i almen it og domstolsspecifik it for omkring ansatte ved domstolene. En evaluering efter undervisningsforløbene viser, at langt størstedelen af deltagerne vurderer, at deres kompetencer til at anvende den domstolsspecifikke it er højnet. Der vil være en opfølgning på indsatsen i foråret Tekstudvalgene (et-årigt fokusområde). Efter en grundig gennemgang er koncepter og tekstbidder reduceret til mindre end 250 tekster fordelt på domme, retsbøger, breve og meddelelser mv. Herudover er der med henblik på at styrke tekstudvalgene udarbejdet nye kommissorier for disse i Arbejdet bidrager til fokusområdet den digitale retsproces. Kvalitet gennem videndeling (to-årigt fokusområde). Der blev i efteråret afholdt en videndelingsdag for alle retter. Som led i dagen udarbejdede hver ret en handlingsplan for det videre lokale arbejde med videndeling. Der blev i 2014 nedsat fire arbejdsgrupper for hhv. straffe-, civil-, skifte- og fogedområdet, som forventes at bidrage til en lang række videndelingstiltag i Herudover er videndeling blevet drøftet i en række andre fora, herunder Domstolenes Ledelsesforum. Endvidere har der været en række konkrete tiltag på domstolenes intranet. Samlet forventes det, at antallet af videndelingstiltag vil blive øget i løbet af 2015, hvor projektet afsluttes og overgår til drift. Digitale retsmøder(to-årigt fokusområde). Der er i 2014 arbejdet med en forbedret løsning til brug af tablets ved afvikling af retsmøder i dokumenttunge straffesager. Samtidig pågår der drøftelser om brug af tablets i en række andre sager. Der er udviklet et kursus i brug af tablets målrettet dommere, og kurset uddybes i begyndelsen af Der er skitseret en indretningsløsning og indkøbt AV-udstyr til et antal retssale med henblik på, at udstyret kan anvendes i civile sager. Den digitale retsproces (treårigt fokusområde). Efter beslutning om at gennemføre et udbud om udvikling af et sagsbehandlingssystem til brug for behandling af civile sager JFS-Civil - har der i 2014 været fokus på at planlægge og forberede dette udbud. Et led heri har været en tæt involvering af ansatte fra retterne samt domstolenes eksterne brugere ved bl.a. workshops og høring om projektet. Der blev prækvalificeret en række leverandører mod slutningen af 2014 med henblik på, at leverandørerne skulle afgive tilbud i begyndelsen af

8 III. Andre væsentlige resultater og status for udviklingsaktiviteter mv.: Domstolsstyrelsens bestyrelse. Der er holdt 6 bestyrelsesmøder i 2014 samt et to-dages seminar for bestyrelsen. Bestyrelsen bestod i 2014 af følgende personer: Højesteretsdommer Jens Peter Christensen (formand), kst. landsdommer Susanne Skotte Wied (næstformand), landsdommer Dorte Jensen, landsdommer Finn Morten Andersen, dommer Susanne Beier Lorenzen, sekretariatschef Ingelise Jellesen, kontorfuldmægtig Hanne Madsen, kontorfuldmægtig Kate Kengen, advokat Jørgen Holst, rigsstatistiker Jan Plovsing og professor i strafferet, prodekan Jørn Vestergaard. Sikkerhed. Som følge af en tragisk skudepisode under et fogedretsmøde i Københavns Byret skete der i efteråret 2014 en yderligere opprioritering af arbejdet med sikkerhed. Inden da var der allerede udpeget en sikkerhedskoordinator i Domstolsstyrelsen og afsat midler på budgettet til yderligere sikkerhedstiltag. Sagen har efterfølgende været drøftet med Justitsministeriet, og i 2015 vil der blive iværksat en 1-årig ordning med fast adgangskontrol ved fem byretter, ligesom der vil blive gennemført yderligere sikkerhedstiltag. Flerårsaftale. Finansloven for 2015 fastlagde domstolenes økonomiske rammer for 2015 til Det vurderes at være en rimelig og afbalanceret aftale, der muliggør en fortsat udvikling af domstolene i den kommende årrække. Aftalen indeholder nye initiativer i form af bl.a. domsdatabase, styrkelse af sagsproduktionen ved landsretterne, ny bygning til Østre Landsret, lokalkammer af patentdomstolen mv. Samtidig reduceres driftsrammen med 77 mio. kr. som følge af forventede effektiviseringer i løbet af 4-års perioden. Video3-projektet. Inden udgangen af 2014 var Video3 installeret og idriftsat i hele landet som planlagt. I alt er der blevet opsat udstyr i mere end 200 lokaler på tværs af justitssektoren hos domstolene, anklagemyndigheden og Kriminalforsorgen. Domstolsstyrelsen vil i løbet af 2015 følge op på anvendelsen af udstyret samt bidrage til at forankre de nye arbejdsgange på tværs af myndighederne. I løbet af 2015 vil det desuden blive undersøgt, om videolink med fordel kan anvendes i visse foged- og skiftesager. Bunkebekæmpelse ved kredsretterne i Grønland. Planlægningen af indsatsen er forankret i en arbejdsgruppe med repræsentanter for domstolene, anklagemyndigheden og kriminalforsorgen. Efter opslag og besættelse af midlertidige stillinger blev indsatsen påbegyndt i begyndelsen af 2. halvår Taskforcen har i 2. halvår 2014 afsluttet i alt 255 kriminalsager, hvilket svarer til det forventede. Indsatsen har medvirket til en markant reduktion af antallet af verserende kriminalsager ved kredsretterne. Indsatsen fortsætter i 2015 og Samarbejde i straffesagskæden. Der er i 2014 gennemført en analyse om årsager til omberammelser og udsættelser. Der er indsamlet data i en 5-ugers periode i efteråret. I denne periode blev godt straffesager omberammet eller udsat. De væsentligste årsager til omberammelse eller udsættelse er lovligt forfald, manglende forkyndelse eller udeblivelse. Resultatet af undersøgelsen vil blive anvendt til at drøfte, hvordan samarbejdet i straffesagskæden kan forbedres. Indsatsen om AV-udstyr under fokusområdet digitale retsmøder omhandler også straffesagskæden. Mål for sagsbehandlingstider. Efter grundige drøftelser med retspræsidenterne har bestyrelsen i 2014 fastsat reviderede mål for sagsbehandlingstiderne. Målene er fastsat med afsæt i det overordnede mål i Danmarks Domstole for ret og retfærdighed om, at sagsbehandlingstiderne skal være korte. Der er taget udgangspunkt i, hvad målet skal være for 80 pct. af sagerne, idet der altid vil være et antal sager, der forsinkes af grunde, som retterne ikke nødvendigvis har indflydelse på. Samtidig er der sket en reduktion i antallet af målepunkter, ligesom de interne mål for voldssager og voldtægtssager udgår, da Justitsministeriet overvejer et samlet mål for straffesagskæden. De reviderede mål trådte i kraft den 1. januar

9 Tinglysningsudbud. Efter gennemførelse af udbud er der indgået ny kontrakt med CSC om drift, vedligehold, support og videreudvikling af det digitale tinglysningssystem, e-tl. Den nye aftale løber 5 år fra underskrift med option på forlængelse i 2x12 måneder fra Domstolsstyrelsens side. CSC Danmark A/S overtager driften under den nye aftale den 1. juni Udbud af it-driften. Der blev i 2014 gennemført en transition af den basale it-drift, idet driften overgik til NNIT. Domstolsstyrelsen godkendte en driftsprøve i december Forud for dette var gået visse indkøringsvanskeligheder med reducerede oppetider til følge. Driften forventes at blive normal i Nye retsbygninger. I 2014 blev både Vestre Landsrets og Retten i Roskildes nye bygninger taget i brug. Herefter udestår varige bygningsmæssige løsninger til to byretter (Svendborg og Århus), der forventes at kunne tage nye bygningsmæssige løsninger i brug i løbet af Arbejdet vedrørende om- og nybygning i Grønland fortsætter i Internationalt arbejde. Domstolene har i 2014 deltaget i møde i en række forskellige internationale fora, herunder bl.a. ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary), CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) og EJTN (European Judicial Training Network). Som led i CEPEJ-arbejdet indsamles en række forskellige data fra de forskellige lande om bl.a. budgetter, antal årsværk, antal sager og sagsbehandlingstider. Den seneste CEPEJ-rapport (evaluation report on the functioning of European judicial systems) blev udgivet den 9. oktober Rapporten, der er baseret på 2012-data, viser blandt andet, at der i Danmark er udnævnt 6,6 dommere pr indbyggere, og at den samlede bevilling til domstolene udgør 43,4 pr. indbygger. Til sammenligning er der henholdsvis 11 og 11,8 dommere pr indbyggere i Norge og Sverige, og den samlede bevilling til domstolene i de to lande udgør henholdsvis 46,3 og 66,7 pr. indbygger. Det gennemsnitlige sygefravær ved domstolene var 8,9 dage i Resultatet er på niveau med resultatet i 2013, hvor det gennemsnitlige sygefravær var på 8,8 dage. Til sammenligning var det gennemsnitlige statslige sygefravær i 2014 på 7,8 dage. Der blev i 2011 anlagt et gruppesøgsmål om den digitale tinglysning mod Domstolsstyrelsen, hvor der blev rejst krav om erstatning som følge af de forlængede sagsbehandlingstider, der var i Tinglysningsretten i forbindelse med digitaliseringen af tinglysningen i Der er derudover anlagt 10 individuelle sager af erhvervsdrivende i løbet af 2013 og Alle sagerne behandles af Østre Landsret i 1. instans Økonomisk aktivitet Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti: Domstolsstyrelsen (driftsbev.) Retterne (driftsbev.) Procesbevillingsnævnet (driftsbev.) Tinglysning (driftsbev.) Sagsgodtgørelse m.v. (anden bev.) Fri proces og advokathjælp (lovbunden bev.) Erstatninger (anden bev.) Retsafgifter (anden bev.) Afgifter af dødsboer og gaver (skatter og afgifter) Tinglysningsafgifter (skatter og afgifter) 9

10 Bevilling og regnskab for hovedkontiene fremgår af tabel 2.1. Nærmere beskrivelse af de 4 driftsbevillinger fremgår af nedenstående, mens udviklingen i de lovbundne konti og administrerede ordninger er beskrevet i afsnit 3.7. Lovbundne konti dækker over udgifter til fri proces og advokathjælp, mens de administrerede ordninger (anden bevilling) omfatter udgifter til sagsgodtgørelse, herunder til domsmænd, vidner m.v. samt udgifter til erstatninger. Endvidere er indtægter fra retsafgifter inkluderet. Tabel 2.1. Danmarks Domstoles økonomiske samlede aktivitet. Mio. kr. Mio. kr. Bevilling Regnskab Drift 1 Udgifter 1.802, ,6 Indtægter - 5,4-20,9 2 Lovbundne konti Udgifter 470,3 469,3 Indtægter Administrerede ordninger m.v. Udgifter 95,4 92,0 (anden bevilling) 3 Indtægter - 485,0-430,0 Administrerede ordninger m.v. (skatter og afgifter) 4 Udgifter Indtægter , ,0 Note 1: Drift indeholder følgende hovedkonti: , , og Note 2: Lovbundne konti indeholder følgende hovedkonto: Note 3: Anden bevilling indeholder følgende hovedkonti: , , Note 4: Skatter og afgifter indeholder følgende hovedkonti: og Ansatte ved Danmarks Domstole er fordelt som i tabel 2.2. Der har været et mindre fald i antal ansatte i perioden. Tabel 2.2. Samlet årsværksforbrug ved Danmarks Domstole. År Jurister Kontor Elever Beskæftigelsesordning Øvrige I alt Årets økonomiske resultat Årets økonomiske resultat for Danmarks Domstole er et underskud på 29,6 mio. kr., jf. tabel 2.3. Underskuddet finansieres ved brug af opsparing fra tidligere år. Domstolsstyrelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende i lyset af, at domstolene fra årets begyndelse fik tilsagn om at kunne og dermed har budgetteret med at anvende opsparede midler. Lønomkostningerne udgør 64,7 pct. af de samlede ordinære driftsindtægter (lønomkostningsandel). Andelen har været svagt faldende de seneste par år. Lønforbruget i løbende priser er fra 2013 til 2014 faldet med ca. 37 mio. kr. svarende til godt 3 pct. Årsværksforbruget er i samme periode tilsvarende faldet ca. 3 pct. og udgør 2.258,6 årsværk i

11 De øvrige omkostninger udgjorde 621,6 mio. kr. i 2014, hvilket er en markant stigning sammenlignet med De øgede omkostninger skyldes bl.a. øgede huslejeudgifter som følge af det fortsatte arbejde med at få de sidste bygningsmæssige løsninger på plads efter domstolsreformen. Domstolene har herudover afholdt betydelige udgifter til transition i forbindelse med valg af ny leverandør til drift af retternes it. Der har endvidere været stigende udgifter til en række anskaffelser, som bl.a. forbedrer mulighederne for at anvende AV-udstyr i retssale. Derudover er der foretaget anskaffelser, som skal bidrage til at øge sikkerheden ved domstolene. Balancen for Danmarks Domstole viser aktiver og passiver på i alt 991,5 mio. kr., hvilket er på niveau med de foregående år. Tabel 2.3. Økonomiske hoved- og nøgletal for Danmarks Domstole. (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter , , ,4 - Heraf indtægtsført bevilling , , ,1 - Heraf øvrige indtægter -0,4-0,3-0,3 Ordinære driftsomkostninger 1.800, , ,3 - Heraf løn 1.204, , ,6 - Heraf afskrivninger 39,0 28,1 44,2 - Heraf øvrige omkostninger 557,1 585,0 621,6 Resultat af ordinær drift -40,8 2,7 30,9 Resultat før finansielle poster -49,1-9,0 18,5 Årets resultat -40,6-1,7 29,6 Balance Balance total 1.002,7 992,4 991,5 Anlægsaktiver 207,2 201,5 201,6 Omsætningsaktiver 795,5 790,9 789,9 Egenkapital -111,8-112,8-83,1 Hensættelser -8,9-21,4-8,9 Langfristet gæld -173,0-166,8-168,1 Kortfristet gæld -709,0-691,4-731,4 Låneramme 201,0 201,0 235,5 Træk på låneramme 178,0 172,3 172,4 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 89% 86% 73% Negativ udsvingsrate 2,82 2,85 1,85 Overskudsgrad 2,2% 0,1% -1,6% Bevillingsandel 100% 100% 100% Personaleoplysninger Antal årsværk 2.413, , ,6 Årsværkspris (1.000 kr.) 498,8 511,0 514,7 Lønomkostningsandel 65,4 66,2 64,3 Lønsumsloft 1.235, , ,2 Lønforbrug 1.204, , ,0 Note: Tabellen omfatter følgende hovedkonti: Domstolsstyrelsen, Retterne, Procesbevillingsnævnet samt Tinglysningen. 11

12 På aktivsiden er de samlede anlægsaktiver stort set uændrede i forhold til Anlægsaktiverne udgør 201,6 mio. kr. i Ellers udgøres domstolenes omsætningsaktiver hovedsageligt af likvide beholdninger, herunder indbetalte afgifter, der overføres til 38. Egenkapitalen er faldet fra 112,8 mio. kr. til 83,1 mio. kr. som følge af årets resultat på -29,6 mio. kr. Hensatte forpligtigelser er faldet fra 21,4 mio. kr. til 8,9 mio. kr. og skyldes primært afviklingen af en ekstraordinær hensættelse på 11 mio. kr. som følge af en EU-dom, som giver mulighed for, at afskedigede tjenestemænd kan oppebære rådighedsløn efter det fyldte 65. år. Domstolenes egenkapital er af beskeden størrelse set i forhold til den samlede transaktionsmængde. Domstolsstyrelsen har i øvrigt dispensation til at blande midler omfattet af likviditetsordningen med midler, der ikke er omfattet. Denne dispensation betyder dog ikke, at regnskabet ikke er retvisende. Danmarks Domstole har i de seneste par år haft en høj udnyttelsesgrad af lånerammen som følge af investeringer i bl.a. det digitale tinglysningssystem samt det igangværende udviklingsprojekt om modernisering af retternes juridiske fagsystemer. Ligeledes sker der fortsat relativt store materielle anskaffelser i forbindelse med en række retters indflytning i nye bygninger. De øvrige finansielle nøgletal viser bl.a., at den negative udsvingsrate er på 1,85 svarende til forholdet mellem overført overskud på 53,9 mio. kr. og startkapitalen på 29,2 mio. kr., jf. tabel 3.3 nedenfor under afsnit 3.3, som viser udviklingen i egenkapital. Udsvingsraten er faldet som følge af årets negative resultat. Reglerne for udsvingsraten betyder, at domstolene maksimalt må have et underskud svarende til startkapitalen. I lyset heraf giver den nuværende udsvingsrate ikke anledning til bemærkninger Opgaver og ressourcer I tabel 2.4 er Danmarks Domstoles bevillinger, indtægter og omkostninger fordelt på de opgaver, som fremgår af finanslovens tabel om specifikation af udgifter pr. opgave. Nedenstående tabel indeholder således de samlede opgaver for de 4 driftskonti på retsvæsenets område. Opgaverne 1-5 vedrører hovedkonto Retterne, mens opgave 6 vedrører hovedkonto Tinglysningen. Disse to hovedkonti udgør tilsammen ca. 95 pct. af de samlede omkostninger ved Danmarks Domstole. Opgaverne 7 og 8 vedrører henholdsvis hovedkonto Domstolsstyrelsen og Procesbevillingsnævnet. Udgifterne til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner er samlet for alle 4 hovedkonti, og omhandler de lønomkostninger, som bl.a. fra styrelsens og retternes tidsregistrering kan henføres til generel ledelse, intern administration og hjælpefunktioner. Herudover indgår de samlede udgifter til øvrig drift, herunder udgifter til husleje og andre ejendomsrelaterede driftsudgifter, bygningsvedligeholdelse samt it-understøttelse af hele domstolsområdet. Af de samlede omkostninger på 909,6 mio. kr. udgør udgifter til øvrig drift 691,7 mio. kr. svarende til ca. 76 pct. 12

13 Tabel 2.4. Opdeling på opgaver ved Danmarks Domstole. Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Mio. kr. 0. Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner -831,6-20,9 909,6 57,2 1. Civile sager -308,2 297,2-11,0 2. Straffesager -269,5 267,9-1,5 3. Fogedsager -161,6 147,2-14,4 4. Skiftesager -128,9 128,8-0,1 5. Notarialforretninger -7,0 9,0 2,0 6. Tinglysning -40,4 38,6-1,8 7. Domstolsadministration -37,7 37,9 0,2 8. Procesbevilling -12,3 11,4-0,8 I alt ,1-20, ,6 29,6 Note 1: Sagsområderne (pkt 1-8) indeholder kun lønudgifter. Punkt 0 Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner indeholder både løn og øvrigt drift, hvoraf omkostningerne til øvrig drift udgør mio. kr. Den indtægtsførte bevilling er ikke regnskabsmæssigt fordelt på de opstillede opgaver, hvorfor der er foretaget en manuel fordeling. Den overordnede økonomistyring er tilrettelagt således, at den enkelte ret modtager en samlet bevilling for året, som ikke opdeles i delbevillinger på de enkelte sagsområder, da de enkelte retter fordeler ressourcerne mellem de enkelte sagsområder bl.a. ud fra antallet af modtagne sager, der kan variere fra år til år. Den angivne fordeling af den indtægtsførte bevilling tager derfor udgangspunkt i den fordeling, som fremgår af finansloven for Domstolsadministration vedrører Domstolsstyrelsens arbejde rettet med administration og udvikling af retterne, idet styrelsen bl.a. varetager it-understøttelsen af hele domstolsområdet, herunder modernisering af retternes sagsbehandlingssystemer. Procesbevilling vedrører Procesbevillingsnævnets arbejde med at meddele 2. og 3. instansbevillinger i civile sager og straffesager. Endvidere behandles klager over civilstyrelsens afgørelser om fri proces Målrapportering Byretterne Retterne er ikke omfattet af en resultatkontrakt, men der er opstillet mål for sagsbehandlingstiderne ved byretterne og landsretterne. Politisk er der fastsat mål for sagsbehandlingstiden i voldssager (de særlige voldssager), voldtægtssager samt våbensager, idet målet for sagsbehandlingstiden er fastlagt til 37 dage 1. De øvrige mål for sagsbehandlingstider er fastsat af Domstolsstyrelsen i samarbejde med retterne. Byretterne behandler mere end 95 pct. af alle sager ved Danmarks Domstole, og målopfyldelsen for sagsbehandlingstiderne fremgår af tabel 2.5 nedenfor. 1 Der henvises til Domstolsstyrelsens seneste bidrag til Justitsministeriets redegørelse til Folketingets Retsudvalg om sagsbehandlingstiden i voldssager og voldtægtssager. Se 13

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2

INDHOLD. Politiet og anklagemyndigheden: Årsrapport 2014 2 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 2014 INDHOLD 1. PÅTEGNING... 3 2. BERETNING... 4 2.1. PRÆSENTATION AF POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN... 4 2.2. VIRKSOMHEDENS OMFANG... 5 2.3. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER... 6 2.3.1.

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Årsrapport 2014 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse Påtegning af det samlede

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 36 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt 0 rj 0 - (Ji z T. Indhold I. Påtegning afdet samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2. I. Præsentation afvirksomheden 4 2.2. Virksomhedens omfang 5 2.3. Årets faglige resultater 5 2.4. Årets økonomiske resultat

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk

Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 2300 København S Telefon 32669000 Fax 32669100 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapport 28 2/29 Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56, 23 København S Telefon 32669 Fax 326691 www.fs.dk fs@fs.dk Årsrapporten udgives kun i elektronisk form og kan gratis downloades fra www.forbrug.dk

Læs mere

Indhold. 1 Påtegning... 2

Indhold. 1 Påtegning... 2 Årsrapport 2014 Indhold 1 Påtegning... 2 2 Beretning... 3 2.1 Præsentation af Styrelsen for It og Læring... 3 2.2 Virksomhedens omfang... 3 2.3 Årets faglige resultater... 3 2.3.1 Øge anvendelsen af it

Læs mere

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014

UDLÆNDiNGE. Udlændingestyrelsen. Årsrapport 2014 UDLÆNDiNGE Udlændingestyrelsen Årsrapport 2014 København, marts 2015 2BERETNING 4 1.2. Ledelsens påtegning 3 1.1. Årsrapportens omfang 3 L PÅTEGNING 3 Side2af33 4.1. Bilag i 4.2. Bilag 2 Gebyrfinansieret

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

DIIS 2014 Årsrapport 2014

DIIS 2014 Årsrapport 2014 DIIS 2014 Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 FOR DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER (DIIS) DIIS blev en selvstændig institution pr. 1. januar 2013, jf. Lov om Dansk Institut for Internationale Studier,

Læs mere

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Kystdirektoratet Påtegning 1 Påtegning Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kystdirektoratet, CVR nr. 36 87

Læs mere