FOAs A-kasse F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOAs A-kasse F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Regnskab

2 Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel Oplag: 300 eksemplarer Tryk: FOAs Trykkeri oktober 2008

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Samlet regnskabsoversigt (t.kr.)... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Regnskabsoplysninger... 8 Refusionsregnskab (t.kr.)... 9 Resultatopgørelse (t.kr.)...10 Balance pr (t.kr.)...11 Noter

4 Indledning Dette regnskab omfatter perioden fra 1. januar 2004 til den 31. december 2007 og er udarbejdet på baggrund af de aflagte årsregnskaber for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse. Aktiviteterne i FOAs A-kasse er beskrevet i beretningen, hvorfor der i regnskabet kun vil blive omtalt forhold der har haft væsentlig betydning for de økonomiske resultater gennem perioden. Medlemstal I modsætning til fusionen i 2005 af PMF og FOA, er PMFs A-kasse optaget i FOAs A- kasse. Efter overtagelsen af PMFs A-kasse steg medlemstallet, efterfølgende har medlemstallet været faldende i perioden. Sidst i perioden er medlemsfaldet dog stagneret. Medlemstallet lå ved udgangen af 2007 på Mange faktorer påvirker medlemstallet. Blandt disse har været kommunalreformen, udliciteringer, privatiseringer, besparelser indenfor den offentlige sektor, ændret holdning til faglig organisering, og dermed manglende tilgang af nye medlemmer. Den yngre generation har de seneste år valgt den faglige organisering og arbejdsløshedsforsikringen fra. Samtidigt er der et større antal ældre der automatisk udmeldes af a-kassen. Dette betyder færre medlemmer til at betale administrationsudgiften. Ændret normering i a-kassen På baggrund af det fortsatte fald i ydelsesmodtagere besluttede a-kassens hovedbestyrelse 2004 årligt at reducere normeringen i lokalenhederne med 5 %. Ultimo 2007 besluttede a-kassens hovedbestyrelse, med baggrund i faldet i ydelsesmodtagere og konkurrencesituationen, at nedsætte normeringen i a-kassens lokalenheder med 26 årsværk. Lovændringer m.v. Den ændrede beskæftigelsespolitik, faldet i arbejdsløsheden samt ændringer i love og cirkulærer, er detaljeret beskrevet i beretningen for a-kassen, og har både indirekte og direkte sat sit præg på regnskabet for perioden. 2

5 Omstillings- og strukturpulje Hovedbestyrelsen i FOA traf i 2002 beslutning om etablering af en Omstillings- og strukturpulje. Puljen var på t.kr , og kunne anvendes til finansiering af projekter, der har til formål at skabe den økonomiske ramme for at forandre og udvikle organisationen med henblik på i større omfang at være i stand til at løse de fremtidige opgaver. Blandt de projekter, der er iværksat skal specielt nævnes projekter, der har fået fællesbetegnelsen Den digitale a-kasse. Projekterne omfatter blandt andre en Web-akasse, hvor ledige kan indtaste dagpengekort via hjemmesiden direkte til udbetalingssystemet i FIKS. Tillige bliver det også muligt at sende alle andre officielle blanketter elektronisk. Desuden omfatter projekterne ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndtering), den fælles telefoniløsning samt et fælles jobformidlingssystem. Projekterne er alle færdiggjort og implementeret i løbet af perioden. Finansieringen af udgifterne til gennemførelse af projekterne sker ved træk på midler fra OSP, der er etableret af midler fra forbundets formue. A-kassens andel af udgifter til gennemførelse og implementering af projekterne er jf. beslutningen fra 2002 finansieret af tidligere års overskud. De sidste midler af denne pulje blev brugt i 2007 på nær t.kr. 0,25, som er tilbageført til forbundets formuekonto. Samtidig med bevilling af midler til de 2 puljer, blev det besluttet, at bevillingsbeløbene ikke må påvirke kontingentet. Konkurrencesituationen Kvaliteten af kerneydelserne til medlemmerne skal opretholdes, så medlemmerne af såvel a-kasse som forbund oplever et højt kvalitetsniveau i behandlingen af medlemssager. Skal der skabes balance, stiller det store krav til effektiviteten i forbundets administration og til økonomistyring. Der er derfor fortsat fokus på rationaliseringer og effektiviseringer, ligesom der er nedlagt stillinger i såvel a-kasse som forbund. De kommende år byder fortsat på udfordringer. For at kunne være konkurrencedygtige på pris og kvalitet, er det nødvendigt med en stram økonomistyring. A-kassen har løbende tilpasset virksomheden, i forhold til konkurrence-situationen. A- kassens hovedbestyrelse besluttede derfor i 2004, at normeringen i lokalenhederne årligt skulle reduceres med 5 % og centralt med 7 %. Ultimo 2007 ændrede hovedbestyrelsen denne beslutning. A-kassen samlede normering centralt og lokalt skal således frem til 2011 reduceres til 250 årsværk. Tværfaglige a-kasser, aggressiv markedsføring fra konkurrerende organisationer, og en generelt faldende tendens til organisering medfører at både forbund og a-kasse er i en skærpet konkurrencesituation. Kontingentet til administration af a-kassen har ligget fast i hele perioden. Ultimo 2006 besluttede hovedbestyrelsen dog at fritage en del medlemmer under uddannelse for betaling af administrationsbidrag og ultimo 2007 blev det besluttet fra 2008 at nedsætte 3

6 administrationsbidraget med ca. 7,- kr., som dog først vil få effekt på den kommende periodes resultat. Arbejdsgange og processer er gennemgået og medarbejderne er uddannet, i takt med færdiggørelse af projekterne under Omstillings- og strukturpuljen og i forbindelse med nye opgaver som følge af Velfærdsforliget. Sammenfatning Som sammenfatning af periodens resultater og status ved udgangen af 2007 har a- kassen i perioden haft et samlet positivt resultat på t.kr Overskuddene i a-kassen har medført, at egenkapitalen er vokset hurtigt fra 2004 til og 2007 har også medført en, om end mindre, stigning. På baggrund af faldet i medlemstallet og det fortsatte fald i antal ydelsesmodtager, besluttede a-kassens hovedbestyrelse 2004 at reducere normeringen i lokalenhederne med 5 % årligt. Dette har medvirket til at der til trods for det fortsatte fald i medlemstallet er et positivt resultat i alle årene i perioden. Optagelse af PMF-A i FOAs A- kasse, har især påvirket årsresultatet for 2005 positivt. Udgiftsniveauet i a-kassen er positivt påvirket af, at projekterne vedrørende Struktur og omstillingspuljen er finansieret af tidligere års overskud samt den årlige reduktion af normeringen i lokalenhederne på 5 %. Det er denne positive egenkapital og hovedbestyrelsens beslutning om frem til 2011, at nedbringe a-kassens samlede normering til 250 årsværk som sammen med en fokuseret økonomistyring kan medvirke til, at a-kassen også i forhold til kontingentstørrelse er konkurrencedygtig. Dog er der i 2005 udgiftsført 21,3 mio i forbundet til dækning af driftstab i PMF-A i

7

8 Revisionspåtegning Den uafhængige revisors påtegning Til Hovedbestyrelsen for FOAs Arbejdsløshedskasse Vi har revideret delegeretregnskabet for perioden 2004 til 2007 for FOAs Arbejdsløshedskasse, omfattende refusionsregnskab, resultatopgørelse, balance, noter og beretningsdel. Delegeretregnskabet er udarbejdet på baggrund af de for FOAs Arbejdsløshedskasse aflagte årsregnskaber, som vi har revideret og forsynet med revisionspåtegninger uden forbehold. Delegeretregnskabet aflægges i henhold til arbejdsløshedskassens vedtægter. Ledelsens ansvar for delegeretregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et delegeretregnskabet, der giver et retvisende billede, i overensstemmelse med de regler og retningslinier der er givet af Arbejdsdirektoratet. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et regnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne og under hensyntagen til de særlige bestemmelser om a-kassevirksomhed. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om delegeretregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at delegeretregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 6

9

10 Regnskabsoplysninger Regnskabet er udarbejdet som et sammendrag af de aflagte regnskaber for FOAs A- kasse for årene 2004, 2005, 2006 og Regnskaberne aflægges overfor Arbejdsdirektoratet (AD), Beskæftigelsesministeriets Administrations Center (BAC) og Undervisningsministeriet (UVM). De samlede administrationshonorar for de enkelte år kan først opgøres endeligt, efter at regnskaberne er aflagt. Administrationshonorar i de aflagte regnskaber omfatter derfor det aftalte à conto administrationshonorar. 8

11 Refusionsregnskab (t.kr.) Note I alt Refusion fra AD Refusion fra BAC Refusion fra UVM Indtægter Dagpenge Feriedagpenge EØS-dagpenge Overgangsydelse Efterløn Aktiveringsydelse Tilbagebetalt efterlønsbidrag Skattefri præmie Efterbetalingsrenter Andre refusions berettigede ydelser VEU godtgørelse samt befordringtilskud, Uddannelsesgodtgørelse, aktiveringsydelse, befordringsgodtgørelse og orlovsydelse Udgifter Periodens resultat Kontant afregnet med AD, BAC og UVM Overført til mellemregning med AD, BAC og UVM

12 Resultatopgørelse (t.kr.) Note I alt Medlemskontingenter Renteindtægter Diverse indtægter Indtægter Medlemsbidrag til staten Bidrag til ATP Administrationshonorar Fejludbetalinger Lønudgifter Renteudgifter Udgifter Periodens resultat

13 Balance pr (t.kr.) Note Aktiver Likvide beholdninger Værdipapirer Andre debitorer Egne aktiver Mellemregning med AD Andre konti Forskudskonti Tilgodehavende refusion Tilgodehavende hos medl. m.fl. vedr. tilbagebetalinger Diverse debitorer Aktiver vedr. staten Aktiver i alt Passiver Mellemregning med UVM Forskud Offentlige kreditorer vedr.dagpgenge, A-skat m.v Tilbagebetalingstilsvar overfor staten Gæld vedr. staten Andre kreditorer Anden gæld Gæld i alt Egenkapital Passiver i alt

14 Noter Note 1: Refusionsregnskab Indtægter Indtægterne der indgår i refusionsregnskabet består af de samlede refusioner, der er modtaget fra Arbejdsdirektoratet, Beskæftigelsesministeriets Administrations Center og Undervisningsministeriet. Refusioner fra Beskæftigelsesministeriets Administrations Center er overgået til Arbejdsdirektoratet i Udgifter Udgifterne består af de ydelser der er udbetalt af arbejdsløshedskassen. Som det ses af tallene har der i de første tre år af perioden været en stigning i udbetalingen af dagpenge mens der ses et betydelig fald i Overgangsydelsen er i perioden fra 2004 til 2007 næsten ophørt, hvilket skyldes at ordningen nu er ophørt. Udbetalingen af efterløn er faldet fra 2004 til I resten af perioden er efterlønsudbetalingen steget. Samlet set har efterlønnen dog været faldet over perioden 2004 til Som det ses er udbetalingen af udannelsesgodtgørelse samt aktivering faldet, hvilket har sammenhæng med faldet i ledigheden, som er behandlet nærmere i beretningen. For meget modtagne refusioner tilbagebetales til Arbejdsdirektoratet, Beskæftigelsesministeriets Administrations Center og Undervisningsministeriet. 12

15 Af grafen fremgår fordelingen af periodens samlede udbetalinger. Udbetalte ydelser kr Dagpenge Efterløn Udd.godtg, aktiviteringsydelse, befordringsgodtg. og orlovsydelse Øvrige ydelser 13

16 Resultatopgørelse Note 2: Indtægter A-kassens indtægter består primært af kontingentindtægter. Disse omfatter bidrag til arbejdsløshedsforsikring, efterlønsbidrag, ATP samt administrationskontingent. Kontingentindtægterne har været stigende i perioden, primært som følge af optagelsen af PMF-A ultimo Dette modvirkes dog af faldet i medlemstallet, der faldt mest fra 2005 til 2006, primært som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen. Note 3: Udgifter I resultatopgørelsens udgifter indgår medlemsbidrag til staten, bidrag til ATP samt administrationshonorar. Lønudgifterne er fra perioden 2006 og frem stigende, hvor administrationshonoraret er faldende jf. ændringen i medarbejdernes ansættelses forhold fra forbund til a-kasse. I nedenstående graf er periodens samlede udgifter vist, dog er a-kassens egne lønudgifter ikke medtaget for sammenligningens skyld. Udgifter kr Fejludbetalinger Administrationshonorar Bidrag til ATP Medlemsbidrag til staten 14

17 Note 4: Administrationshonorar Som følge af administrationsaftalen mellem forbundet og a-kassen modtager forbundet et vederlag for at administrere a-kassen. Dette vederlag kaldes i forbundets regnskab for administrationshonorar og dækker de udgifter forbundet har ved at administrere a- kassen. Gennem hele perioden er dette honorar faldet med ca. t.kr Da administrations-honoraret beregnes på baggrund af udgifter til administrationen af a- kassen, skyldes faldet i administrationshonoraret fald i omkostningerne til administrationen af a-kassen. Årsagen til det store fald skyldes hovedsageligt, at hovedbestyrelsen i 2006 besluttede at flytte ansættelsesforholdet fra forbundet til a- kassen for de medarbejdere der fuldt og helt er beskæftiget i a-kassen. Dette betyder at lønudgiften til disse medarbejdere ikke indgår i administrationsvederlaget. Fejludbetalinger udgiftsføres herefter direkte i a-kassens resultatopgørelse. IT-omkostningerne er ligeledes faldet i perioden. Der er flere grunde til faldet i ITomkostningerne. Dels er de samlede omkostninger blevet mindre, dels er der, i takt med at der er sket en udvikling af de faglige systemer, henført en større del af de samlede udgifter til forbundet. Denne ændring i fordelingerne slår også igennem på afskrivninger af IT-projekter samt på fordelingen af lønudgifter til ansatte i IT-afdelingen. A-kassens administrationshonorar omfatter alle udgifter vedrørende administration både centralt og i lokalenhederne. Stigningen i diskontoen har haft negativ effekt for a-kassens ejendomsomkostninger, idet a-kassens husleje på Staunings Plads beregnes på baggrund af diskontoen. Den procentvise fordeling af de samlede omkostninger, opdelt på områder, ses af grafen. Administrationsvederlag %-vis fordeling Lønomkostninger 64,0% Personaleomkostninger 2,7% Øvrige aktiviteter 0,5% Andre kapacitetsomkostninger 12,3% ITomkostninger 5,9% Information og presse 0,2% Møder 0,9% Afskrivninger 2,9% Ejendomsomkostninger 10,6% 15

18 Balancen Note 5: Aktiver Aktiverne er opdelt i egne aktiver og aktiver vedrørende staten. Egne aktiver omfatter likvide beholdninger, værdipapirer og andre debitorer. Der er gennem hele perioden en stigning i egne aktiver. Aktiver vedrørende staten omfatter tilgodehavende refusioner. Stigningen i perioden skyldes primært optagelse af PMF-A i Aktiver kr Egne aktiver Aktiver vedr. staten 16

19 Note 6: Passiver Passiverne omfatter gæld vedrørende staten, andre kreditorer og egenkapital. Stigningen fra 2004 til 2005 i gæld vedrørende staten skyldes primært optagelse af PMF- A. Under egenkapital ses en positiv udvikling i perioden. Dette skyldes det store overskud i resultatet Passiver Egenkapital Gæld vedr. staten Anden gæld 17

20

21 Staunings Plads København V Tlf.:

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö=

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= = = = = = = üêëê~ééçêí=ñçê=omms= = hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= Side 1 af 20 fåçüçäçëñçêíéöåéäëé= Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6 Forord Forord Systematiske sammenligninger (benchmarkinganalyser) af a-kassernes indsats og resultater har været en vigtig brik i Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kasserne de sidste 5-6 år. Sammenligningerne

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 4. Bestyrelsens og direktørens påtegning 6. Revisionens påtegning 6. Driftsregnskab for 2012 7

Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 4. Bestyrelsens og direktørens påtegning 6. Revisionens påtegning 6. Driftsregnskab for 2012 7 2012 Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse side Bestyrelsens beretning 4 Bestyrelsens og direktørens påtegning 6 Revisionens påtegning 6 Driftsregnskab for 2012 7 Balancen den 31. december 2012 8 Pengestrømsanalyse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 2. Bestyrelsens og direktørens påtegning 5. Revisionens påtegning 5

ÅRSRAPPORT 2014. Indholdsfortegnelse. Bestyrelsens beretning 2. Bestyrelsens og direktørens påtegning 5. Revisionens påtegning 5 LÁNASJÓÐUR VESTUR-NORÐURLANDA ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse side Bestyrelsens beretning 2 Bestyrelsens og direktørens påtegning 5 Revisionens påtegning 5 Driftsregnskab for 2014 6 Balancen den 31.

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 12

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

FOAs A-kasse Rammebudget

FOAs A-kasse Rammebudget F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Rammebudget Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2011 - kort fortalt 3. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 4

Indledning Udbetaling Danmark i 2011 - kort fortalt 3. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 4 Årsrapport 2011 Indhold Indledning Udbetaling Danmark i 2011 - kort fortalt 3 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 4 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 9 Intern revisions erklæringer 10 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne

Foreningen Danske Hospitalsklovne Foreningen Danske Hospitalsklovne Jyllandsgave 20, 9000 Aalborg CVR-nr. 27 15 06 32 Årsregnskab for 2010 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab Regnskab 2006 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabspåtegninger 4 Anvendt Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsanalyse 9 Noter til Resultatopgørelsen

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

2010 Å R S R A P P O R T

2010 Å R S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 BORNHOLMS BRAND A.m.b.a. Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING KONCERN... 3 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING... 11 RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Nr. 9 April 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere