PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 Nr. 221 SELSKABSMEDDELELSE 23. februar 2015 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse onsdag den 18. marts 2015 kl Generalforsamlingen afholdes i Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Godkendelse af årsrapporten Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for 2014 og Godkendelse af vederlag for Godkendelse af vederlagsniveau for Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder fas t- sættelse af udbyttets størrelse eller forslag om dækning af tab. 5. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen. 6. Eventuelle forslag fra aktionærerne og/eller bestyrelsen. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag: 6.1 Nedsættelse af Selskabets aktiekapital. 6.2 Bemyndigelse til bestyrelsen om selskabets tilbagekøb af egne aktier. 6.3 Ændring af Selskabets vedtægter. 6.4 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. 23. februar 2015 Selskabsmeddelelse Nr

2 De fuldstændige forslag Ad dagsordenens punkt 2: Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2014 godkendes af generalforsamlingen. Ad dagsordenens punkt 3: Ad dagsordenens punkt 3.1 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens faktiske vederlag for 2014 godkendes af generalforsamlingen. Der henvises til årsrapporten for 2014, note 2.3. Ad dagsordenens punkt 3.2 Bestyrelsen foreslår, at følgende vederlagsniveau for regnskabsåret 2015 godkendes af generalforsamlingen: Formanden for bestyrelsen modtager DKK , næstformanden modtager DKK , og øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager hver DKK i fast honorar. Såfremt forslaget under dagsordenens punkt 6.3 vedtages af generalforsamlingen, vil hver af bestyrelsens næstformænd modtage et fast honorar på DKK Der er derudover nedsat en række udvalg. Formanden for et udvalg modtager et fast honorar på DKK , og et udvalgsmedlem modtager et fast honorar på DKK for dette hverv, uanset hvor mange udvalg et medlem deltager i. Bestyrelsesformanden modtager ikke udvalgshonorar. Ad dagsordenens punkt 4: Bestyrelsen foreslår, at der af årets overskud til disposition efter årsrapporten betales et udbytte på DKK 9,0 pr. aktie. Der udbetales ikke udbytte på Selskabets beholdning af egne aktier. Restbeløbet henlægges til Selskabets reserver. Ad dagsordenens punkt 5: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler decharge til bestyrelsen og direktionen. Ad dagsordenens punkt 6: Bestyrelsen har fremsat følgende forslag: 6.1 Nedsættelse af Selskabets aktiekapital. 6.2 Bemyndigelse til bestyrelsen om selskabets tilbagekøb af egne aktier. 6.3 Ændring af Selskabets vedtægter. 6.4 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent. Ad dagsordenens punkt 6.1 Som tidligere annonceret i Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2013 har Selskabet lanceret et aktietilbagekøbsprogram med et maksimalt vederlag på op til DKK millioner i Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er at reducere Selskabets aktiekapital og at opfylde Selskabets forpligtelser i henhold til aktieoptionsprogrammer for Selskabets medarbejdere. I tråd med den tidligere udmelding fremsætter bestyrelsen hermed forslag om nedsættelse af Selskabets aktiekapital, således at en del af de erhvervede egne aktier annulleres, mens den resterende del af de erhvervede egne aktier bevares af Selskabet med henblik på at opfylde Selskabets forpligtelser i forbindelse med incitamentsprogrammer for Selskabets medarbejdere. Aktietilbagekøbsprogrammet blev gennemført i perioden 18. februar til 31. december Der henvises til selskabsmeddelelserne offentliggjort på Selskabets hjemmeside 23. februar 2015 Selskabsmeddelelse Nr

3 Bestyrelsen foreslår på den baggrund, at Selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK ved annullering af nominelt egne aktier á DKK 1, svarende til 4,5 % af Selskabets samlede aktiekapital. I medfør af selskabslovens 188 oplyses det, at formålet med nedsættelsen er at annullere en del af Selskabets beholdning af egne aktier. Dette formål er efter Erhvervsstyrelsens praksis at sidestille med en kapitalnedsættelse til udbetaling til aktionærerne, jf. selskabslovens 188, stk. 1, nr. 2. Bestyrelsen oplyser i den forbindelse, at aktierne er erhvervet for i alt DKK ,43, således at der ud over det nominelle nedsættelsesbeløb på DKK er blevet udbetalt DKK ,43. Efter kapitalnedsættelsen vil selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK Som konsekvens af kapitalnedsættelsen foreslås det, at vedtægternes punkt 4.1 ændres, således at ordlyden efter udløbet af den i selskabslovens 192 angivne frist vil være som følger: "Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf." Forinden kapitalnedsættelsen gennemføres, vil Selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens IT-system blive opfordret til at anmelde deres krav inden for en frist på 4 uger, jf. selskabslovens 192, stk. 1. Gennemførelsen af kapitalnedsættelsen og den deraf følgende ændring af vedtægterne vil i medfør af selskabslovens 193, stk. 2, automatisk blive registreret som endelig hos Erhvervsstyrelsen 4 uger efter udløbet af fristen for kreditorernes anmeldelse af krav eller et tidligere tidspunkt efter anmodning fra bestyrelsen, medmindre gennemførelsen på et sådant tidspunkt ikke kan finde sted efter selskabslovens bestemmelser. Ad dagsordenens punkt 6.2 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil 17. marts 2020 at lade Selskabet erhverve egne aktier op til en samlet pålydende værdi på 10 % af Selskabets aktiekapital, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 10 % af Selskabets aktiekapital. Købsprisen, som betales i forbindelse med erhvervelsen af egne aktier, må ikke afvige mere end 10 % fra den noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på erhvervelsestidspunktet. Ad dagsordenens punkt 6.3 Bestyrelsen foreslår, at Selskabets vedtægter ændres som følger: a) At bestemmelsen i vedtægternes pkt ændres som følger: "Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en eller to næstformænd. Bestyrelsen beslutter ved sin konstituering, hvilken af de to næstformænd, der ved formandens forfald træder i dennes sted og varetager formandens pligter og beføjelser. Såfremt der er valgt to næstformænd, træder den anden næstformand i formandens sted ved både formandens og den første næstformands forfald." b) At bestemmelsen i vedtægternes pkt ændres som følger: "Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens, jf. punkt 11.2, stemme afgørende." c) At bestemmelsen i vedtægternes pkt ændres som følger: "Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller af enhver af bestyrelsens næstformænd i forening med en di- 23. februar 2015 Selskabsmeddelelse Nr

4 rektør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse." Ad dagsordenens punkt 6.4 Der er stillet forslag om, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering. Ad dagsordenens punkt 7: I henhold til vedtægternes punkt 11.1 skal bestyrelsen bestå af 3-10 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består i dag af følgende 10 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Peder Tuborgh (formand), Christian Frigast (næstformand), Andrea Dawn Alvey, Torben Ballegaard Sørensen, Nikolaj Vejlsgaard, Ronica Wang, Anders Boyer-Søgaard, Bjørn Gulden, Per Bank og Michael Hauge Sørensen. Torben Ballegaard Sørensen og Nikolaj Vejlsgaard opstiller ikke til genvalg. Selskabet annoncerede ved selskabsmeddelelse nr. 186 af 28. august 2014, at Anders Colding Friis, koncernchef i Scandinavian Tobacco Group A/S, vil tiltræde som ny administrerende direktør for Selskabet i marts På det tidspunkt vil Selskabets nuværende administrerende direktør Allan Leighton fratræde sin stilling som administrerende direktør efter at have aflagt rapport om Selskabets helårsresultat for Det blev desuden meddelt, at bestyrelsen vil indstille Allan Leighton til at blive valgt som ny mednæstformand på den kommende ordinære generalforsamling. Allan Leighton har tidligere bestridt hvervet som formand for Selskabets bestyrelse i perioden 8. september 2010 til 1. juli På den baggrund foreslår bestyrelsen, at Allan Leighton vælges som nyt medlem af Selskabets bestyrelse. Sammensætningen af Selskabets bestyrelse afspejler den kompetence og erfaring, som skønnes påkrævet for at lede et børsnoteret selskab. Selskabet tilstræber, at bestyrelsen er sammensat af personer, som besidder de faglige kompetencer og den internationale erfaring, som kræves for at bestride hvervet som bestyrelsesmedlem. En nærmere beskrivelse af bestyrelseskandidaterne og oplysning om disses ledelseshverv er vedlagt som Bilag 1. Beskrivelsen er endvidere tilgængelig på Selskabets hjemmeside Hvis forslaget vedtages, vil Selskabets bestyrelse bestå af Peder Tuborgh, Christian Frigast, Allan Leighton, Andrea Dawn Alvey, Ronica Wang, Anders Boyer-Søgaard, Bjørn Gulden, Per Bank og Michael Hauge Sørensen. Ad dagsordenens punkt 8: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S som Selskabets revisor. 23. februar 2015 Selskabsmeddelelse Nr

5 VEDTAGELSESKRAV Bestyrelsens forslag fremsat under dagsordenens punkt 6.1 og 6.3 skal for at kunne vedtages tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. selskabslovens 106, stk. 1. Alle øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes punkt REGISTRERINGSDATO, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME Registreringsdato, møde- og stemmeret En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme fastsættes på grundlag af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen), dvs. onsdag den 11. marts De aktier, som den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som indført i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget, men som endnu ikke er indført i denne. For at have stemmeret skal aktionæren rekvirere et adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingen, dvs. senest fredag den 13. marts Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at der rekvireres et adgangskort. En aktionær, dennes fuldmægtig eller rådgiver, som ønsker at deltage i generalforsamlingen og modtage adgangskort, skal senest fredag den 13. marts 2015 have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet, jf. vedtægternes punkt 9.5. Bestilling af adgangskort kan ske som følger: - ved elektronisk tilmelding via Selskabets hjemmeside eller - ved indsendelse af den som Bilag 2 vedlagte blanket i udfyldt, dateret og underskrevet stand pr. brev til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, pr. telefax til eller indscannet pr. til Adgangskort og stemmesedler vil blive tilsendt efter registreringsdatoen pr. almindelig post til den adresse, der er anført på blanketten. Adgangskort, der er bestilt senere end torsdag den 12. marts 2015 kl , vil sammen med stemmesedler blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen. Fuldmagt/brevstemme Aktionærer, som ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand eller brevstemme. En aktionær kan afgive enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele. - Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives via Selskabets hjemmeside ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode. - Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af den som Bilag 2 vedlagte fuldmagts- og brevstemmeblanket, som også kan printes fra Selskabets hjemmeside Den udfyldte, daterede og underskrevne fuldmagts- og brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, pr. telefax til eller indscannet pr. til Fuldmagt/brevstemme kan afgives for aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen opgjort på baggrund af Selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget, men som 23. februar 2015 Selskabsmeddelelse Nr

6 endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes punkt 9.5. Fuldmagtsblanketter (elektroniske eller fysiske) skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 13. marts 2015 kl 23.59, mens brevstemmeblanketter (elektroniske eller fysiske) skal være Computershare A/S i hænde senest tirsdag 17. marts 2015 kl Når brevstemmen er modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT Selskabets aktiekapital udgør DKK , fordelt på aktier à DKK 1 eller multipla heraf. Vedtægternes punkt 9 indeholder følgende bestemmelser om stemmeret: 9.1 Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. 9.2 En aktionær har ret til selv at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver. 9.3 En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. 9.4 En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettighed opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af de kapitalejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse. 9.5 Aktionærens eller dennes fuldmægtigs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Tilsvarende gælder for en eventuel rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. 9.6 En aktionær kan brevstemme. Brevstemmen skal i givet fald være modtaget af selskabet senest kl dagen forinden generalforsamlingens afholdelse. Er brevstemmen modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. Selskabet har udpeget Nordea Bank Danmark A/S som kontoførende bank, hvorigennem Selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder. SPØRGSMÅL På generalforsamlingen vil bestyrelsen og direktionen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, Selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen. Spørgsmål kan stilles skriftligt frem til kl dagen inden generalforsamlingens afholdelse til Pandora A/S, Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, stilet til Juridisk Afdeling, att.: General Counsel Lars Jensen, eller pr. til Aktionærens spørgsmål kan stilles på både dansk og engelsk. Spørgsmålene vil blive besvaret på engelsk og kan besvares på dansk, såfremt aktionæren måtte ønske dette. 23. februar 2015 Selskabsmeddelelse Nr

7 DAGSORDEN, SPROG M.V. Senest 3 uger før generalforsamlingen vil den fuldstændige, uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, samt dagsordenen med de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, være tilgængelige til eftersyn i receptionen på Selskabets adresse, Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, på alle hverdage i tidsrummet fra kl til Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger også være tilgængelige på Selskabets hjemmeside 1) Indkaldelsen. 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen og de ful d- stændige forslag samt den reviderede årsrapport for ) Blanketter til stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev. En oversigt over Selskabets finansielle hoved- og nøgletal for de seneste 5 regnskabsår er vedlagt denne indkaldelse som Bilag 3. Generalforsamlingen afholdes på engelsk. Uanset vedtægternes punkt 9.8 vil Selskabet som en service til aktionærerne tilbyde simultantolkning til eller fra dansk til de aktionærer, som måtte ønske dette under generalforsamlingen. PRAKTISKE OPLYSNINGER Adgang og registrering til generalforsamlingen åbner onsdag den 18. marts 2015 kl. 9.00, hvor der også vil blive serveret kaffe og te. Glostrup, den 23. februar 2015 Pandora A/S Bestyrelsen 23. februar 2015 Selskabsmeddelelse Nr

8 BILAG 1 Beskrivelse af de af bestyrelsen foreslåede kandidater Peder Tuborgh blev født i 1963, er dansk statsborger og bor p.t. i Højbjerg. Peder Tuborgh har været formand og medlem af bestyrelsen siden oktober 2014 og er desuden formand for Vederlagsudvalget. Peder Tuborgh anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Peder Tuborghs særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans erfaring inden for global produktion og logistik, global branding, salg og markedsføring samt forbrugersalg og markedsføring inden for detailhandel. Peder Tuborgh er cand.merc. fra Odense Universitet. Han er p.t. administrerende direktør i Arla Foods amba. Peder Tuborgh er desuden næstformand for Aarhus Universitet og medlem af bestyrelsen i Global Dairy Platform, Danmark-Amerika Fondet og den dansk-amerikanske Fulbright Kommission samt Royal Greenland A/S. Christian Frigast blev født i 1951, er dansk statsborger og bor p.t. i Klampenborg. Christian Frigast har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden august 2010 og er desuden næstformand for bestyrelsen, formand for Nomineringsudvalget og medlem af Vederlagsudvalget. Christian Frigast anses ikke for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem på grund af sin stilling som Managing Partner i Axcel. Christian Frigasts særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans erfaring inden for generel ledelse og hans aktive deltagelse i en række detailvirksomheder og andre selskaber, som han har opnået gennem sine talrige bestyrelsesposter. Christian Frigast har en kandidatgrad i statskundskab og økonomi fra Københavns Universitet. Christian Frigast er p.t. Managing Partner i Axcel Management A/S og administrerende direktør i Axcel III KS Invest ApS, Axcel IndustriInvestor A/S, CCTC Invest ApS, MNGT1 ApS, MP-AX I Invest ApS og MP-AX II Invest ApS. Christian Frigast er desuden p.t. formand for bestyrelsen i AX IV Exhausto Invest ApS, AX No Invest ApS, Axcel II A/S, Axcel II Management A/S, AxIII MP Holding ApS, KIFU-AX II A/S, Management Invco A/S og MNGT2. Christian Frigast er endvidere næstformand for bestyrelsen i DVCA Danish Venture Capital and Private Equity Association, Pandora A/S og Royal Scandinavia A/S. Christian Frigast er i øvrigt medlem af bestyrelsen i Axcel Management A/S, Nordic Waterproofing AB og CCTC Invest ApS. Allan Leslie Leighton blev født i 1953, er engelsk statsborger og bor p.t. i London, England. Allan Leighton har været administrerende direktør for Pandora A/S siden 1. juli Før det bestred Allan Leighton hvervet som bestyrelsesformand for Pandora A/S i perioden fra 8. september 2010 til 1. juli Allan Leighton anses ikke for at være uafhængig bestyrelseskandidat på grund af sine tidligere ledelseshverv i Pandora A/S. Allan Leightons særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans erfaring inden for generel ledelse i børsnoterede selskaber, økonomistyring i børsnoterede selskaber, globale forsyningskæder og indkøb, forbrugersalg og markedsføring inden for detailhandel samt global "cross platform"-branding. 23. februar 2015 Selskabsmeddelelse Nr

9 Allan Leighton har deltaget i Harvard Universitys Advanced Management Program. Han har en æresgrad fra Cranfield University og et æresstipendium fra University of Lancashire. Allan Leighton er p.t. formand for Pace PLC, Office Ltd. og Matalan Ltd. samt eksternt bestyrelsesmedlem i Bighams Ltd. Andrea Dawn Alvey blev født i 1967, er amerikansk statsborger og bor p.t. i Raleigh i North Carolina i USA. Andrea Dawn Alvey har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden august 2010 og er desuden medlem af Revisionsudvalget og Vederlagsudvalget. Andrea Dawn Alvey anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Andrea Dawn Alveys særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hendes bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hendes erfaring og indsigt inden for globale forsyningskæder, IT-drift og finansiering i forbindelse med detailhandel. Andrea Dawn Alvey har en bachelorgrad i Business Economics/Statistics fra Southern Connecticut State University. Andrea Dawn Alvey er p.t. President i Kitabco Investments, Inc. og Regional Developer for Peak Franchising. Ronica Wang blev født i 1962, er statsborger i Hong Kong og bor p.t. i Asien, hvor hun tilbringer en stor del af sin tid i Kina. Ronica Wang har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden marts 2012 og er desuden medlem af Nomineringsudvalget. Ronica Wang anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Ronica Wangs særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hendes bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hendes internationale erfaring inden for generel ledelse i børsnoterede selskaber, forbrugersalg og markedsføring inden for detailhandel, global og "cross platform"-branding samt affordable goods -branchen. Ronica Wang har en MBA fra Wharton Business School, University of Pennsylvania, og en bachelorgrad i Applied Science and Engineering (Industrial Engineering) fra University of Toronto. Hun har desuden studeret multinational ledelse på London Business School. Ronica Wang er p.t. formand og administrerende direktør i The InnoGrowth Group, Ltd., som hun var med til at stifte i Hun er desuden direktør og medlem af bestyrelsen i Active Kidz Shanghai. Anders Boyer-Søgaard blev født i 1970, er dansk statsborger og bor p.t. i Charlottenlund. Anders Boyer-Søgaard har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden marts 2012 og er desuden formand for Revisionsudvalget og medlem af Nomineringsudvalget. Anders Boyer-Søgaard anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Anders Boyer-Søgaards særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans erfaring inden for generel ledelse i børsnoterede selskaber, økonomistyring i børsnoterede selskaber samt globale forsyningskæder og produktion. Anders Boyer-Søgaard blev cand.merc. i finansiering og regnskab fra Copenhagen Business School i Anders Boyer-Søgaard er p.t. CFO i GN Store Nord A/S, GN ReSound A/S, Scanning Technology A/S samt Beltone Europe Holdings ApS. Anders Boyer-Søgaard er desuden medlem af bestyrelsen i GN Ejendomme A/S, GN GROC Ltd., GN Hearing Benelux B.V., GN Hearing s.r.l., GN Otometrics A/S, GN Hearing Sverige AB, GN Re- 23. februar 2015 Selskabsmeddelelse Nr

10 Sound China Ltd., GN ReSound Japan K.K., GN ReSound Norge as, GN ReSound Shanghai Ltd. og Scanning Technology A/S. Bjørn Gulden blev født i 1965 i Schweiz, er norsk statsborger og bor p.t. i Hattingen i Tyskland. Bjørn Gulden har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden august 2013 og er desuden medlem af Vederlagsudvalget. Bjørn Gulden anses ikke for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem, da han i perioden fra 21. februar 2011 til 1. juli 2013 var administrerende direktør for Pandora A/S. Bjørn Guldens særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans betydelige kompetencer inden for globale indkøb, forbrugersalg og detailhandel samt hans omfattende indsigt i "affordable goods"-branchen. Bjørn Gulden har en bachelorgrad i Business Administration fra Universitetet i Rogaland i Norge og en MBA fra Babson Graduate School of Business i Boston i USA. Bjørn Gulden er p.t. CEO i Puma SE. Bjørn Gulden bestrider desuden bestyrelseshverv i Tchibo GmbH, Ekornes AS, Deichmann SE og Dansk Supermarked A/S. Per Bank blev født i 1967, er dansk statsborger og bor p.t. i Århus. Per Bank har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden marts 2014 og er desuden medlem af Nomineringsudvalget. Per Bank anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Per Banks særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans erfaring inden for generel ledelse i børsnoterede selskaber, forbrugersalg og markedsføring inden for detailhandel og produktion. Per Bank blev uddannet produktionsingeniør fra Syddansk Universitet i Per Bank er p.t. administrerende direktør i Dansk Supermarked A/S. Per Bank er desuden p.t. formand for bestyrelsen i F. Salling A/S og Købmand Ferdinand Sallings Mindefond. Michael Hauge Sørensen blev født i 1973, er dansk statsborger og bor p.t. i Hong Kong. Michael Hauge Sørensen har været medlem af bestyrelsen i Pandora A/S siden marts 2014 og er desuden medlem af Revisionsudvalget. Michael Hauge Sørensen anses for at være uafhængigt bestyrelsesmedlem. Michael Hauge Sørensens særlige kompetencer, som er vigtige for udførelsen af hans bestyrelseshverv i Pandora A/S, er hans erfaring inden for forbrugersalg og markedsføring inden for detailhandel, global og cross platform"-branding samt affordable goods -branchen. Michael Hauge Sørensen er alumne fra Stanford Graduate School of Business og har taget adskillige ledelsesuddannelser ved INSEAD og IMD. Michael Hauge Sørensen er p.t. formand for Kwintet AB og er desuden medlem af bestyrelsen i Zebra A/S, IC Group A/S og Michaso Holdings Limited. *** 23. februar 2015 Selskabsmeddelelse Nr

11 OM PANDORA PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndforarbejdede og moderne smykker fremstillet af ægte metaller og til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter via ca forhandlere, herunder mere end konceptbutikker. PANDORA blev stiftet i 1982 og har hovedkontor i København. PANDORA beskæftiger på verdensplan over medarbejdere, hvoraf ca arbejder i Gemopolis i Thailand, hvor virksomheden fremstiller sine smykker. PANDORA er noteret på NASDAQ Copenhagen. I 2014 udgjorde PANDORAs samlede omsætning DKK 11,9 mia. (ca. EUR 1,6 mia.). For yderligere oplysninger henvises til KONTAKT For yderligere information: INVESTOR RELATIONS Morten Eismark VP Group Investor Relations Telefon Mobil MEDIA RELATIONS Jakob Risom Langelund Press Officer Telefon Mobil Magnus Thorstholm Jensen Investor Relations Officer Telefon Mobil februar 2015 Selskabsmeddelelse Nr

12 FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL DKK mio Resultatopgørelse for koncernen Omsætning Bruttoresultat Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance for koncernen Aktiver i alt Investeret kapital Arbejdskapital, netto Rentebærende gæld, netto Indre værdi pr. aktie, DKK 54,9 49,7 46,4 41,6 33,2 Egenkapital Pengestrømsopgørelse for koncernen Pengestrømme fra driftsaktivitet, netto Pengestrømme fra investeringsaktivitet, netto Frit cash flow Pengestrømme fra finansieringsaktivitet, netto Årets ændring i likvider, netto Vækstnøgletal Omsætningsvækst, % 32,5% 35,4% -0,1% -0,1% 92,6% Vækst i bruttoresultat, % 40,4% 35,4% -8,9% 2,9% 91,2% Vækst i EBITDA, % 49,0% 73,8% -27,3% -15,0% 70,7% Vækst i EBIT, % 51,9% 81,8% -28,3% -14,8% 69,7% Vækst i årets resultat, % 39,5% 84,7% -41,0% 8,9% 86,2% Marginer Bruttomargin, % 70,5% 66,6% 66,6% 73,0% 70,9% EBITDA-margin, % 36,0% 32,0% 24,9% 34,3% 40,3% EBIT-margin, % 34,1% 29,8% 22,2% 30,9% 36,2% Andre nøgletal Skattesats, % 20,0% 19,0% 18,7% 14,0% 16,9% Egenkapitalandel, % 66,6% 69,7% 71,8% 67,2% 48,2% Nettorentebærende gæld/ebitda, x -0,3-0,2-0,1 0,1 0,4 Afkast af investeret kapital (ROIC), % 67,0% 44,9% 25,0% 34,7% 42,7% Anlægsinvesteringer, DKK mio Cash conversion, % 124,9% 88,1% 95,8% 82,0% 74,2% Aktieoplysninger Antal aktier Nominel værdi, DKK Aktiekapital, DKK Egne aktier Udestående aktieoptioner Udbytte pr. aktie, DKK *9,00 6,50 5,50 5,50 5,00 Effektiv udbytteprocent (inkl. aktietilbagekøb), % *112,7% 68,6% 59,5% 35,1% 36,9% Resultat pr. aktie, ikke-udvandet, DKK 25,0 17,2 9,2 15,7 14,8 Resultat pr. aktie, udvandet, DKK 24,7 17,0 9,2 15,7 14,6 Aktiekurs, ultimo året 504,5 294,0 124,5 54,0 336,0 Andre nøgletal Gennemsnitligt antal medarbejdere 9,957 6,910 5,753 5,186 4,336 * Foreslået udbytte pr. aktie for 2014.

13 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN 1. JANUAR DECEMBER DKK mio. Noter RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN Omsætning 2.1, Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs-, distributions- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Årets resultat kan henføres til: Aktionærer i PANDORA A/S Årets resultat Resultat pr. aktie, ikke-udvandet (DKK) ,0 17,2 Resultat pr. aktie, udvandet (DKK) ,7 17,0 Noter heviser til Årsrapport 2014, der forefindes på

14 BALANCE FOR KONCERNEN PR. 31. DECEMBER DKK mio. Noter AKTIVER Goodwill Brand Distributionsnetværk Distributionsrettigheder Andre immaterielle aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Andre langfristede finansielle aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Finansielle instrumenter Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende skatter Andre tilgodehavender Likvider Kortfristede aktiver Aktiver PASSIVER Aktiekapital Overkurs Egne aktier Reserver Foreslået udbytte Overført resultat Egenkapital Hensatte forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre langfristede forpligtelser - 3 Langfristede forpligtelser Hensatte forpligtelser Lån og anden gæld Finansielle instrumenter Leverandørgæld Skyldige selskabsskatter Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN 1. JANUAR DECEMBER DKK mio. Noter Resultat før skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Af- og nedskrivninger Aktiebaseret vederlæggelse Forskydning i varebeholdninger Forskydning i tilgodehavender Forskydning i andre forpligtelser Andre ikke-kontante reguleringer Renteindbetalinger m.m. 7 3 Renteudbetalinger m.m Betaling af selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af dattervirksomheder og aktiviteter fratrukket overtagne likvider Salg af virksomheder Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Forskydninger i andre langfristede aktiver Salg af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Låneprovenu Afdrag på lån Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets ændring i likvider, netto Likvider pr. 1. januar Kursdifference, netto Årets ændring i likvider, netto Likvider pr. 31. december Pengestrømme fra driftsaktivitet Renteindbetalinger m.m Renteudbetalinger m.m Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af dattervirksomheder og aktiviteter fratrukket overtagne likvider Frasalg af virksomheder Frit cash flow Uudnyttede kreditter Ovenstående kan ikke udledes direkte fra resultatopgørelsen og balancen.

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.6 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING PANDORA A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.6 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 284 SELSKABSMEDDELELSE 18. februar 2016 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 og 6.8 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S mandag den 11.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 og 6.8 i vedtægterne for PANDORA A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Selskabet til afholdelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185

SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 185 7. april 2014 Indkaldelse

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Fredag den 14. oktober

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014. Aktionærsekretariatet A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Telefon: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR nr. : 26 04 17 16 Indkaldelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 4 2014/15 Allerød den 4. juni 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling mandag den 30. juni 2014 kl.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 26.02.2013 - Indkaldelse

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling. De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes

Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling. De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes Indbydelse til ekstraordinær generalforsamling De indbydes herved til DSV A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag, 25. oktober 2011, kl. 16.30 på selskabets kontor Banemarksvej 58 2605

Læs mere

1. Forslag fra bestyrelsen

1. Forslag fra bestyrelsen Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 DK-1067 Copenhagen K Frederikssund, 29. august 2016 nr. 31/16 Cemat A/S CVR-nr. 24 93 28 18 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen for Cemat A/S ( Selskabet ) indkalder

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2013 Birkerød, 13. marts 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag den

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet af 1. september 2015 A/S CVR-nr. 21 44 14 06 I henhold til vedtægternes pkt. 8 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag, den

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. november 2016 kl

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. november 2016 kl Side 1 Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling Dagsorden: tirsdag den 29. november 2016 kl. 16.00 på selskabets adresse,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S Til aktionærerne i H+H International A/S H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon info@hplush.com www.hplush.com CVR No. 49 61 98 12 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 16. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT

REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT October 08, 2010 Nr. 6 SELSKABSMEDDELELSE 8. oktober 2010 REGISTRERING AF KAPITALFORHØJELSE GENNEMFØRT I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 1 kan det herved

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. november 2013 kl

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. november 2013 kl Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Dagsorden: Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 på selskabets adresse, Bøge

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 9. oktober 2014 Meddelelse nr. 216 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, der afholdes

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Fredag, den 11. marts 2016, kl hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende DAGSORDEN

Fredag, den 11. marts 2016, kl hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende DAGSORDEN NNIT A/S Østmarken 3A DK-2860 Søborg Denmark tel:+45 7024 4242 www.nnit.com CVR-nummer: 21 09 31 06 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NNIT A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag,

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 15. december 2011

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Kontakt Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til likvidator Peter Ketelsen på telefon

Kontakt Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til likvidator Peter Ketelsen på telefon 11. august 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 - ekstraordinær generalforsamling Vedlagt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 4. september 2014 med henblik på godkendelse af endeligt likvidationsregnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Til aktionærerne i William Demant Holding A/S 9. marts 2016. Torsdag den 7. april 2016 kl. 16.00 på selskabets adresse Kongebakken 9, 2765 Smørum

Til aktionærerne i William Demant Holding A/S 9. marts 2016. Torsdag den 7. april 2016 kl. 16.00 på selskabets adresse Kongebakken 9, 2765 Smørum Til aktionærerne i William Demant Holding A/S 9. marts 2016 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S: Torsdag den 7. april 2016 kl. 16.00 på selskabets adresse Kongebakken

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s 29. AUGUST 2012 Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Der afholdes ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s fredag den 21. september 2012 kl. 16.30 på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 28. april 2017, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 28. april 2017, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 04.04.2017 Årets meddelelse nr.: 4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 28. april 2017, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagsordenen

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere

Ordinær generalforsamling - IC Group A/S den 30. september 2015 kl. 10.30. IC Group A/S Raffinaderivej 10 2300 København S

Ordinær generalforsamling - IC Group A/S den 30. september 2015 kl. 10.30. IC Group A/S Raffinaderivej 10 2300 København S SELSKABSMEDDELELSE 4. september 2015 Ordinær generalforsamling - IC Group A/S den 30. september 2015 kl. 10.30 IC Group A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) onsdag den 28. april 2010 kl. 10:00 på Radisson Blu

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 5. december 2016 kl. 15.30 Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Til aktionærerne i Coloplast A/S 10. november 2016 Indkaldelse til ordinær

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32080286, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32080286, der afholdes Aarhus, den 13. maj 2014 Indkaldelse ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold vedtægternes pkt. 4 ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. torsdag den 26. november 2015 kl. 16.00

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. torsdag den 26. november 2015 kl. 16.00 Side 1 Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling torsdag den 26. november 2015 kl. 16.00 på selskabets adresse, Bøge Allé

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 5. oktober 2016 Meddelelse nr. 240 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 203 8. april 2015 1 af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S

Ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2. oktober 2017 Ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S Bestyrelsen indkalder herved til en ekstraordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVRnr. 36 21 37 28, ('Selskabet'), der afholdes

Læs mere