Rapport vedrørende revision af begrebssystem og definitioner til begreber vedr. Medicineringsbegreber. NBS 03 Medicineringsbegreber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedrørende revision af begrebssystem og definitioner til begreber vedr. Medicineringsbegreber. NBS 03 Medicineringsbegreber"

Transkript

1 Rapport vedrørende revision af begrebssystem og definitioner til begreber vedr. Medicineringsbegreber NBS 03 Medicineringsbegreber

2 NBS 03 Medicineringsbegreber - revision Redaktion NBS 03 Medicineringsbegreber - revision Digital Sundhed Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S Emneord: Ontologi; Begrebsarbejde; Terminologi; NBS; FMK; Medicinering; Medicineringsbegreber Sprog: Dansk URL: Version: 1,0 Versionsdato: Format: pdf Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, december 2010

3 Forord Hermed præsenteres det begrebsarbejde, som er foregået med henblik på revision af NBS 03 Medicineringsbegreber. Arbejdet er afsluttet i juni 2009 og præsenteres med henblik på forelæggelse for Rådet for Indholdsmæssig Standardisering. Ud over en generel revision af det begrebssystem, som blev godkendt af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet i 2005, har det været hensigten at indarbejde en række begreber, som er blevet aktuelle som følge af udviklingen af det fælles medicinkort, FMK. Ved oprettelsen af Rådet for Indholdsmæssig Standardisering i 2009 blev Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet nedlagt. Det nationale begrebsarbejde fortsætter imidlertid sine aktiviteter som Det Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet (NBS) og refererer til Rådet for Indholdsmæssig Standardisering. Begrebssekretariatet december 2010

4

5 Indhold 1 Indledning NBS 03 Medicineringsbegreber Arbejdsgruppens deltagere Tidsplan 2 2 Faktuelle forhold Diagrammer Totaldiagram: Medicineringbegreber Recept Effektuering af lægemiddelordination Lægemiddelordinering Lægemiddel Medicinering FMK-begreber Begreber Ændrede begreber Tilføjede begreber Udgåede begreber Relationer: antal fordelt på typer, behov for specialisering af standardrelationerne Anvendte oplysningstyper, fx alternative definitioner og kommentarer Referencemateriale, oversigt, evt. kommentarer 12 3 Afgrænsning af domænet og overordnet referenceramme Kort beskrivelse af domænet Generelle begreber og overlap med andre arbejdsgrupper 12 4 Særlige forhold 13 Fase 1 Udvælgelse af referencemateriale 13 Fase 2 Udvælgelse og gruppering af begreber 13 Fase 3 Udarbejdelse af skitse til begrebssystemer 13 Fase 4 Justering af begrebssystemer og forslag til karakteristiske træk 13 Fase 5 Udarbejdelse af forslag til definitioner 13 Fase 6 Færdiggørelse: termprioritering og kommentarer 13 5 Arbejdsform Møder 13 6 Konklusion på arbejdet 14 konklusioner mht. allokeret / anvendt tidsforbrug 14 konklusioner mht. arbejdsgruppens sammensætning 14 7 Færdiggørelse af begrebsafklaringen 14 8 Referenceliste 15

6

7 1 Indledning 1.1 NBS 03 Medicineringsbegreber Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsnet foreslog i 2005 at begrebssystemerne i Begrebsbasen skulle revideres ca. hvert tredje år. I 2008 blev der i forbindelse med projektet om udvikling af det fælles medicinkort (FMK) yderligere behov for at revidere medicineringsbegreberne, som var godkendt af begrebsrådet i Der blev derfor nedsat en mindre intern arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Digital Sundhed og Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppens opgave var at gennemgå det begrebssystem, som lå i begrebsbasen med henblik på at gøre definitionerne endnu mere præcise og dækkende. Desuden har arbejdsgruppen bistået FMK med afklaring af de begreber, som var relevante for netop dette projekt. Af hensyn til konsistent afdækning af begreberne og sikring af bred anvendelighed er begreberne behandlet som en del af NBS. Formålet med arbejdet er at sikre, at der er ensartethed i brugen af begreber i de systemer, der udvikles fx som en del af udbredelsen af FMK. Gruppens kommissorium har været at 1. revidere det område af Begrebsbasen, som rummer centrale medicineringsbegreber, sådan at disse kan forstås og anvendes bredt i sundhedsvæsenet 2. bistå FMK-projektet med begrebsafklaring af FMK-relevante begreber 3. søge sammenhæng og konsistens mellem områdets begrebssystem og andre tilgrænsende områder. Dette er primært de øvrige begrebssystemer udarbejdet under NBS, og de terminologier for sundhedsvæsenet, der nationalt er i brug 4. bidrage til at formidle og skabe accept for en fælles forståelse af områdets begrebsverden og sprogbrug. Rapport NBS 03 Medicineringsbegreber Side 1 af 16

8 1.2 Arbejdsgruppens deltagere Arbejdsgruppen har bestået af: Jan Petersen, sygeplejerske, MI Sundhedsinformatik Digital Sundhed Kell Greibe, læge, MI Sundhedsinformatik Digital Sundhed Camilla Wiberg Danielsen, terminolog, Digital Sundhed/Sundhedsstyrelsen Afdækningen af begreber, som vedrører FMK, er afstemt med FMK-projektet ved følgende projektledere: Morten Thomsen Devoteam Ellen Simonsen og Tom Kückelhahn Nilson Trifork Thomas Sonne Olesen Lakeside For udvalgte begrebers vedkommende er FMKs klinikergruppe blevet inddraget i afdækningen af begrebernes betydning. 1.3 Tidsplan Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde i juni 2009 og forventer at præsentere arbejdet for Rådet for Indholdsmæssig Standardisering når materialet har været i høring. 2 Faktuelle forhold 2.1 Diagrammer Der er udarbejdet et samlet diagram for hele området medicineringsbegreber. Dele af det samlede begrebssystem er derudover præsenteret som deldiagrammer med fokus på forskellige dele af medicineringsprocessen Totaldiagram: Medicineringsbegreber Diagrammet omfatter alle begreber i det begrebssystem, arbejdsgruppen præsenterer, og deres indbyrdes relationer. Begreber som specifikt vedrører FMK er markeret med lys blå farve. Rapport NBS 03 Medicineringsbegreber Side 2 af 16

9 Figur 1 Totaldiagram: Medicineringsbegreber Rapport NBS 03 Medicineringsbegreber Side 3 af 16

10 2.1.2 Recept Diagrammet er forenklet i forhold til det tidligere diagram. Tidligere var vist flere mulige relationer mellem begreberne fx at en telefaxrecept kan være en type håndskrevet recept, en type maskinskrevet recept eller en type printet recept. Disse begreber er ganske vist korrekte, men det virker overflødigt at vise og gør begrebssystemet unødigt uoverskueligt. Medcom-recept er taget ud af begrebssystemet, da det synes tilfældigt at nævne netop denne form for recept. Endelig er EDIFACT-recept og XML-recept flyttet, så de nu er underbegreber til elektronisk recept og ikke er direkte underbegreber til recept. Figur 2 Recept Effektuering af lægemiddelordination Den største ændring i denne del af begrebssystemet er i forhold til tidligere, at underbegreberne til begrebet lægemiddeldispensering er taget ud af begrebssystemet. Det drejer sig om begreberne manuel dispensering, maskinel dispensering, ophældning, optrækning, blanding og opløsning. Da begrebssystemets formål er, at afdække centrale begreber inden for domænet anser arbejdsgruppen, at begreberne er på et for detaljeret niveau. Begrebet pausering er flyttet, så det nu fremgår, at det er lægemiddeladministration, der kan afbrydes ved pausering, hvor det tidligere fremstod, som om det var medicinering der blev afbrudt. Rapport NBS 03 Medicineringsbegreber Side 4 af 15

11 Figur 3 Effektuering af lægemiddelordination Lægemiddelordinering Definitionen af begrebet lægemiddelordination er ændret til at være resultatet af en lægemiddelordinering. Der skelnes således mellem handlingen lægemiddelordinering og resultatet af denne handling, lægemiddelordination, som er det produkt der kommer ud af lægens vurdering og beslutning om behandling. Med andre ord; lægen lægemiddelordinerer en lægemiddelordination. En anden væsentlig forskel til det tidligere begrebssystem er, at begrebet administrationsmåde er slettet i begrebssystemet. Dette skyldes, at begrebet ikke i sig selv har en specifik betydning, men er en ofte anvendt term for begreberne lægemiddelform, administrationsvej eller administrationsteknik. Begrebet engangsdosis er slettet som underbegreb til lægemiddeldosis og i stedet er indført engangsdosering som underbegreb til doseringsfrekvens. Rapport NBS 03 Medicineringsbegreber Side 5 af 15

12 Figur 4 Lægemiddelordinering Lægemiddel Delbegrebssystemet for lægemiddel er nyt i forhold til tidligere. Det skyldes, at dette område af begrebssystemet er blevet udbygget og mere detaljeret beskrevet end tidligere. Der bliver således sondret mere præcis mellem lægemiddel og lægemiddelstof og de hertil knyttede begreber. Figur 5 Lægemiddel Rapport NBS 03 Medicineringsbegreber Side 6 af 15

13 2.1.6 Medicinering Mest signifikante ændring i dette delbegrebssystem er opdelingen af handlingen lægemiddelordinering og resultatet heraf lægemiddelordination, jf Lægemiddelordinering. Desuden er lægemiddelvirkning udspecificeret i flere underbegreber end tidligere. Endelig er seponering flyttet, så det ikke fremstår som en afbrydelse af medicinering, men som en afbrydelse af lægemiddelordination. Figur 6 Medicinering FMK-begreber En række begreber, i alt 20, er ønsket defineret i forbindelse med FMK-projektet. Disse begreber indgår i det samlede begrebssystem for domænet, men er markeret med lys blå farve. De er nært knyttet til FMK og den datamodel, som ligger bag FMK. Rapport NBS 03 Medicineringsbegreber Side 7 af 15

14 Figur 7 FMK-begreber Rapport NBS 03 Medicineringsbegreber Side 8 af 15

15 2.2 Begreber Begrebssystemet omfatter i alt 79 begreber. 20 af disse er ønsket defineret i forbindelse med FMK-projektet Ændrede begreber I forhold til det begrebssystem, der blev godkendt af NBS-begrebsråd i 2005 er der foretaget ændringer i definition og evt. i termvalget i nedenstående tilfælde. I mange tilfælde er der desuden foretaget tilføjelser i kommentarerne til begrebet. Term Ændring i Term Ændring i administrationsteknik definition lægemiddelordination definition administrationsvej definition lægemiddelstof definition applicering af lægemiddel Term + definition lægemiddelstyrke definition begrænset varighed definition lægemiddelvirkning term + definition bivirkning definition lægemiddeldosis term + definition doseringsfrekvens term medicinering definition EDIFACT-recept definition p.n. definition engangsdosis term + definition pausering definition effektuering af lægemiddelordination definition recept definition fast dosering definition selvadministration definition generisk substitution definition seponering definition interaktion term + definition synonympræparat term + definition lægemiddel definition ubegrænset varighed definition lægemiddeldosering definition varighed term lægemiddelform definition XML-recept definition Rapport NBS 03 Medicineringsbegreber Side 9 af 15

16 2.2.2 Tilføjede begreber I forhold til begrebssystemet fra 2005 er der udvidet med følgende begreber: Term administrationstidspunkt aktuel medicinering allergirelateret bivirkning analog substitution analogt lægemiddel ATC-kode doseringsenhed doseringstidsinterval drugid lægemiddel uden for Medicinpriser lægemiddeladministration efter skema lægemiddelordinering magistrelt lægemiddel medicinafstemning på FMK medicingennemgang medicinskab Term engangsapoteksudlevering engangsdosering flergangsapoteksudlevering fælles medicinkort generisk navn handelsnavn hjælpestof indlægsseddel personaleadministration Personlig Elektronisk Medicinprofil receptgennemgang receptserver Taksten toksisk bivirkning toksisk virkning varenummer pakning Rapport NBS 03 Medicineringsbegreber Side 10 af 15

17 2.2.3 Udgåede begreber Nedenstående begreber findes i begrebssystemet fra 2005, men er taget ud af i forbindelse med revisionen. Begrebet administrationsmåde er taget ud af begrebssystemet, da anvendelsen af begrebet som regel er en upræcis brug for begrebet lægemiddelform, administrationsvej og administrationsteknik. Begrebet doseringsplan er taget ud af begrebssystemet, da begrebet i sig selv er indholdsløst. I stedet kan begreberne doseringsfrekvens og doseringsvarighed anvendes. Begrebet medicinskema er erstattet af begrebet medicinkort. Begrebet Medcom-recept er taget ud af begrebssystemet, da det synes unødvendigt og tilfældigt at nævne netop denne form for recept. Arbejdsgruppen anser, at de forskellige typer af applicering og indgift af et lægemiddel samt dispenseringsformerne er på et for detaljeret niveau til formålet med begrebssystemet og begrebsafklaringen. Term administrationsmåde blanding doseringsplan drypning med medicin engangsdosis ikke-invasiv indgift af medicin ikke-invasiv instillation af medicin implantation af medicin indføring af medicin infusion af medicin inhalation af medicin injektion af medicin invasiv indgift af medicin Term invasiv instillation af medicin manuel dispensering maskinel dispensering Medcom-recept medicinskema ophældning opløsning optrækning pensling med medicin påsmøring af medicin påsprøjtning af medicin påsætning af medicin transfusion Rapport NBS 03 Medicineringsbegreber Side 11 af 15

18 2.3 Relationer: antal fordelt på typer, behov for specialisering af standardrelationerne Begreberne i begrebssystemet er knyttet sammen af tre typer relationer: specialiseringer, dekompositioner og associationer. I begrebssystemet er der benyttet 37 specialiseringer som alle har et aspekt tilknyttet, der udtrykker det adskillende træk, der adskiller sideordnede begreber fra hinanden og som ligger til grund for definitionerne. Desuden er der benyttet 19 dekompositioner. I 10 tilfælde relationen omfatter og i 9 tilfælde relationen består af. Endelig er der i begrebssystemet benyttet 16 associative relationer fordelt sådan: syv specificerer, fire indgår i, tre udføres vha., tre tilknyttes, to har, to registrerer, to afbrydes ved, to anvender, en forårsager, en behandler, en videregives ved, en befinder sig i, en resulterer i, en analyserer, en dokumenteres i og en optræder forud for. 2.4 Anvendte oplysningstyper, fx alternative definitioner og kommentarer Der er i udstrakt grad tilføjet kommentarer til begreberne. Formålet er dels at bevare væsentlige overvejelser foretaget i arbejdet med begrebet, og dermed undgå gentagne overvejelser af de samme forhold, dels at præsentere eksempler til støtte for forståelsen af mere abstrakte definitioner. 2.5 Referencemateriale, oversigt, evt. kommentarer Begrebssystemet er primært udarbejdet på baggrund af deltagernes faglige kompetencer med referencematerialet som bagvedliggende støtte. 3 Afgrænsning af domænet og overordnet referenceramme 3.1 Kort beskrivelse af domænet Begrebsarbejdet tager udgangspunkt i processen vedrørende medicinering og de begreber og deres indbyrdes sammenhæng som knytter sig her til. Samtidig er nye begreber som er specifikke for FMK blevet behandlet som en usecase-relateret tilføjelse. Begreberne er beskrevet som de ses på nuværende tidspunkt, men der foregår diskussioner om mange områder, bl.a. dosering- og administrationsrelaterede begreber, i flere internationale fora som fx ISO og IHTSDO. En ny revision af hele medicineringsbegrebssystemet kan derfor komme på tale når internationale arbejdsgrupper kommer med deres rekommandationer. 3.2 Generelle begreber og overlap med andre arbejdsgrupper Da medicineringsdomænet er relativt velafgrænset er eneste relation til det øvrige begrebssystem, at medicinering er en sundhedsaktivitet. Rapport NBS 03 Medicineringsbegreber Side 12 af 15

19 4 Særlige forhold Fase 1 Udvælgelse af referencemateriale Referencematerialet har primært været det eksisterende begrebssystem samt den faglige viden, som deltagerne i arbejdet er i besiddelse af. Desuden er benyttet materiale fra FMK's begrebsmodel, MedComs recept XLMS016 begrebsoversigt og H:S Begrebsråd. Fase 2 Udvælgelse og gruppering af begreber Begreberne fandtes i det eksisterende begrebssystem og arbejdet har bestået i at revurdere deres indbyrdes relationer og dermed deres definitioner. Det har i nogle tilfælde betydet, at begreber har ændret plads i begrebssystemet, er blevet fjernet eller tilføjet. En række begreber er tilføjet ud fra et behov for begrebsafklaring i forbindelse med FMK-projektet. Fase 3 Udarbejdelse af skitse til begrebssystemer Der er løbende foretaget ændringer i det eksisterende begrebssystem. Fase 4 Justering af begrebssystemer og forslag til karakteristiske træk Der er løbende foretaget ændringer i det eksisterende begrebssystem. Fase 5 Udarbejdelse af forslag til definitioner Den forståelse, der er fremkommet ved diskussionerne af begreberne, og de træk der adskiller disse begreber eller evt. er sammenfaldende for flere begreber, er anvendt i udformningen af definitionerne af begreberne. Fase 6 Færdiggørelse: termprioritering og kommentarer Alle begreber har tilknyttet en anbefalet term og i en del tilfælde er der tilknyttet synonyme termer. Nogle synonyme termer har status frarådet, men er medtaget af hensyn til søgning. 5 Arbejdsform 5.1 Møder Den interne arbejdsgruppe, som har gennemgået det tidligere begrebssystem har mødtes et antal gange hvad der svarer til ca. 7 møder af 5 timer. Møderne fandt sted i perioden februar-juni Af hensyn til afviklingen af FMK-projektet var der derefter en pause i bearbejdningen af begrebssystemet indtil pilotfasen af dette projekt var overstået. Fra marts 2009 er der afholdt to møder med konsulenterne fra FMK om afklaring af specifikke FMK-begreber og i maj har enkelte begreber være drøftet med FMKs klinikergruppe. Endelig er der foretaget korrekturer og mindre tilretninger af begreber ved brug af -korrespondance. Rapport NBS 03 Medicineringsbegreber Side 13 af 15

20 Som udgangsmateriale havde begrebssekretariatet udarbejdet en liste hvori der indgik de begreber, som indgår i det eksisterende NBS-begrebssystem, de første begrebsdefinitioner vedr. FMK s begrebsmodel og MedComs recept XLMS016 begrebsoversigt. Den interne arbejdsgruppe gennemgik og sammenlignede disse begreber og indskrev direkte i listen forslag til ændringer, tilføjelser og sletninger af begreber og definitioner. Også spørgsmål som krævede yderligere afklaring blev indskrevet i listen. Denne liste lå siden til grund for drøftelserne vedr. begreberne med FMK-projektet. Efter afstemning af begreberne blev Begrebsbasen opdateret og der blev foretaget en egentlig terminologisk bearbejdning af begreberne. Den bearbejdning som begreberne herved blev udsat for afslørede i nogle tilfælde inkonsistens og uklarheder, som gjorde det nødvendigt at drøfte begreberne fagligt endnu engang. 6 Konklusion på arbejdet konklusioner mht. allokeret / anvendt tidsforbrug Arbejdet har været strakt over en længere periode en oprindelig tiltænkt fra NBS side. Den interne arbejdsgruppes revision af begrebssystemet fra 2005 var færdig i juni NBS håbede på et samarbejde med FMK-projektet om FMK-begreberne i efteråret 2008, men dette et samarbejde var ikke muligt før afslutningen af FMKs pilotprojekt. Fra marts-maj 2009 har der været afholdt tre møder med FMKs projektledere, hvor fælles begreber og specifikke FMK-begreber er blevet behandlet. Desuden har der været afholdt to møder med FMKs klinikergruppe, hvor enkelte vanskelige FMK-begreber er blevet drøftet. konklusioner mht. arbejdsgruppens sammensætning NBS ønskede fra begyndelsen en bredere sammensat arbejdsgruppen bl.a. bestående af medlemmer af FMKs klinikergruppe. På grund af ønsket om at færdiggøre FMKs pilotprojekt inden et samarbejde blev dette imidlertid ikke til noget. Hensigten er, at arbejdet nu sendes i høring dels bredt via NBS hjemmeside, dels målrettet til en række af de interessenter, som tidligere og nu har vist interesse for begrebsafklaring af domænet. NBS håber herigennem at rette op på den mangel, som det har været, at arbejdsgruppen har været så snævert sammensat og at opnå den brede forankring af begrebsarbejdet, som er nødvendig. 7 Færdiggørelse af begrebsafklaringen Efter høringen vil høringssvarene blive indarbejdet i begrebssystemet og derefter vil NBS præsentere begrebssystemet for Rådet for Indholdsmæssig Standardisering, som er OIO-domæneudvalg for sundhedsområdet. Rapport NBS 03 Medicineringsbegreber Side 14 af 15

21 8 Referenceliste 01 Håndbog i begrebsarbejde, del 1: Principper del1.pdf Håndbog i begrebsarbejde, del 2: Metoder og arbejdsforløb Sundhedsstyrelsen, Health informatics Identification of medicinal products Structures and controlled vocabularies for Ingredients and Substances WG 6 PrEN ISO 11238, Begrebsmodel fælles medicingrundlag Devoteam Consulting, Den gode xml recept, Prescription, VersionCode XLMS016, XPRE01 Begrebsoversigt Lægemiddelstyrelsen/MedCom, Dokumenter vedr. medicineringsterminologi fra Begrebsrådsmøde i Region Hovedstaden 18. maj 2006 Region Hovedstadens Begrebsråd maj Lægemiddelloven, Lov nr af 2005 om lægemidler Rapport NBS 03 Medicineringsbegreber Side 15 af 15

BEGREBSARBEJDE KORT INTRO. 7. november 2014

BEGREBSARBEJDE KORT INTRO. 7. november 2014 BEGREBSARBEJDE KORT INTRO 7. november 2014 SEMANTISK INTEROPERABILITET Når systemer går på tværs af - faggrupper - enheder - sektorer = behov for standardisering af begreber kortfattede, præcise og fælles

Læs mere

NBS Organisatoriske begreber

NBS Organisatoriske begreber NBS Organisatoriske begreber Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner Version 1.0/18. december 2012 Kolofon: Titel NBS - Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner

Læs mere

ATC. DosageStructure. DosageQuantity

ATC. DosageStructure. DosageQuantity Begreb Beskrivelse Evt. XML kommentar Administrationsvej Angiver vejen ad hvilken medicinen administreres - fx RouteOfAdministration intravenøst, pr.os, intracardielt, intraossøst, trachealt. Aktiv substans

Læs mere

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB 2006 HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE Håndbog i begrebsarbejde Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Del 2: Metoder og

Læs mere

Medicineringsbegreber

Medicineringsbegreber Medicineringsbegreber 2014-06-05 Begreb Nr. Synonymer Definition Alternativ definition Kommentar fra basen Kommentar medicinering 1 behandling med præparat; lægemiddelordinering 1-1 medicinordinering;

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

NBS SFI-begreber. Rapport vedrørende begrebssystem og definitioner. Version 1.0/18. december 2012

NBS SFI-begreber. Rapport vedrørende begrebssystem og definitioner. Version 1.0/18. december 2012 NBS SFI-begreber Rapport vedrørende begrebssystem og definitioner Version 1.0/18. december 2012 Kolofon: Titel NBS SFI-begreber - Rapport vedrørende begrebssystem og definitioner 1.0, 18. december 2012

Læs mere

Forskelle på begrebsmodellering og datamodellering

Forskelle på begrebsmodellering og datamodellering Forskelle på begrebsmodellering og datamodellering Bodil Nistrup Madsen bnm.danterm@cbs.dk DANTERMcentret www.danterm.dk Problemstilling Udviklere af it-systemer springer ofte begrebsmodelleringen over

Læs mere

Rapport vedrørende udarbejdelse

Rapport vedrørende udarbejdelse Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner til begreber vedr. forløb til brug i sundhedsvæsenet NBS 10 Forløbsbegreber NBS 10 Forløbsbegreber Redaktion NBS 10 Forløbsbegreber SeSI

Læs mere

Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner til undersøgelsesbegreber til brug i sundhedsvæsenet. NBS 08 Undersøgelser

Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner til undersøgelsesbegreber til brug i sundhedsvæsenet. NBS 08 Undersøgelser Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner til undersøgelsesbegreber til brug i sundhedsvæsenet NBS 08 Undersøgelser NBS 08 Undersøgelser Redaktion NBS 08 Undersøgelser SeSI Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

sundhedsvæsenet og i OIO-sammenhæng Klart sprog i Nordisk konference om klarsprog Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret 16.

sundhedsvæsenet og i OIO-sammenhæng Klart sprog i Nordisk konference om klarsprog Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret 16. Nordisk konference om klarsprog 16. november 2006 Klart sprog i sundhedsvæsenet og i OIO-sammenhæng Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi Copenhagen

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen 02-Klinisk Proces

Afrapportering fra arbejdsgruppen 02-Klinisk Proces Afrapportering fra arbejdsgruppen 02-Klinisk Proces Indledning Arbejdsgruppe NBS02 Klinisk Proces (i nærværende dokument refererer Klinisk Proces til arbejdsgruppen). Deltagere og formand Titel/navn/adresse

Læs mere

Klart sprog i sundhedsvæsenet og i fællesoffentlig digital forvaltning

Klart sprog i sundhedsvæsenet og i fællesoffentlig digital forvaltning Bodil Nistrup Madsen Klart sprog i sundhedsvæsenet og i fællesoffentlig digital forvaltning Behovet for begrebsafklaring og -standardisering i den offentlige sektor Behovet for entydig faglig kommunikation

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

KORT INDFØRING I BEGREBSARBEJDE

KORT INDFØRING I BEGREBSARBEJDE KORT INDFØRING I BEGREBSARBEJDE Fra: Til: Resumé: Begrebssekretariatet Arbejdsgruppedeltagere og alle øvrige interesserede Beskrivelse af rammer og indhold i terminologiarbejde, herunder de forskellige

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

NBS Telemedicinbegreber

NBS Telemedicinbegreber NBS Telemedicinbegreber Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner Version 1.1/ november 2015 Historien om De blinde mænd og elefanten Rapport NBS Telemedicinbegreber Kolofon: Titel

Læs mere

Referat fra 7. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 7. FMK Klinikerforummøde Referat fra 7. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 12. september 2012, kl. 10:00 14:30 hos National Sundheds it, Islands Brygge 39, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ)

Læs mere

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger Annemette Wenzel Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret Temadag d. 8. maj 2008, Danmarks Biblioteksskole Danske e-ordbøger Termbase- og ordbogsprojekter

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor-

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Vejledning for Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Del 1: Forretningsmæssig begrebsafklaring Del 2: Arbejdsproces Del 3: Fra begrebsmodel til konceptuel datamodel Bodil Nistrup

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

Kort introduktion til terminologisk arbejdsmetode

Kort introduktion til terminologisk arbejdsmetode Kort introduktion til terminologisk arbejdsmetode Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret www.danterm.dk Terminologiske ontologier Centrale begreber Begrebsrelationer, karakteristiske træk og inddelingskriterier

Læs mere

Integrated Children s System (ICS) Afrapportering af begrebsprojekt

Integrated Children s System (ICS) Afrapportering af begrebsprojekt Integrated Children s System (ICS) af begrebsprojekt Januar 011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 7 4 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Formålet med denne vejledning er at sikre en ensartet og høj patientsikkerhed ved ordination og håndtering af lægemidler. Vejledningen fastlægger ansvarsfordelingen

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 12. juni 2013 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 8. klinikerforummøde 1. Status for den centrale - og de lokale FMK løsninger 2. Status for implementering 3. Status på

Læs mere

Høringssvar indsendes til begrebssekretariatet@ssi.dk

Høringssvar indsendes til begrebssekretariatet@ssi.dk Medicineringsbegreber 2014-06-05 Begreb Nr. Synonymer Definition Alternativ definition Kommentar fra basen Kommentar medicinering 1 behandling med præparat; sundhedsaktivitet der består i at tilføre patienten

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

Krav og ønsker til det centrale FMK-system

Krav og ønsker til det centrale FMK-system Krav og ønsker til det centrale FMK-system Hjemmesygeplejens adgang til det Fælles Medicinkort Januar 2012 Version 5 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

FMK Implementationsnote. - Håndtering tidsangivelser i FMK Af Helle Balle og Thomas Sonne Olesen. Introduktion

FMK Implementationsnote. - Håndtering tidsangivelser i FMK Af Helle Balle og Thomas Sonne Olesen. Introduktion Dato: 31-03-2016 Projektnavn: Fælles Medicinkort Ansvarlig: Thomas Sonne Olesen Tel. +45 20 15 33 76 FMK Implementationsnote E-mail: tso@lakeside.dk - Håndtering tidsangivelser i FMK 1.4.4 Af Helle Balle

Læs mere

Begrebsarbejde som forudsætning for datamodellering

Begrebsarbejde som forudsætning for datamodellering Begrebsarbejde som forudsætning for datamodellering Højnelse af datakvalitet og øget effektivitet i it-systemer Copenhagen Business School, mandag den 5. december 2016 Bodil Nistrup Madsen & Hanne Erdman

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Medicineringsvejledning

Medicineringsvejledning Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Medicineringsvejledning Medicineringsgruppen Sygehus Ringkjøbing Oktober 2006 Sygehusene i Ringkjøbing Amt Medicineringsvejledninger udarbejdet

Læs mere

Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner til generelle begreber til brug i sundhedsvæsenet. NBS 09 Generelle begreber

Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner til generelle begreber til brug i sundhedsvæsenet. NBS 09 Generelle begreber Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner til generelle begreber til brug i sundhedsvæsenet NBS 09 Generelle begreber Februar 2007 Redaktion NBS 09 Generelle begreber SeSI Sundhedsstyrelsen

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

FMK ERFA-gruppe. Onsdag den 13. september Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom

FMK ERFA-gruppe. Onsdag den 13. september Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom FMK ERFA-gruppe Onsdag den 13. september 2017 Marianne Nielsen, Iben Søgaard & Karina Hasager Hedevang, MedCom 2 Dagsorden Velkomst Kort status fra MedCom, hvad er der sket siden sidst? Kort status fra

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Udviklingsseminar. Fælles begreber og terminologi på det sociale område

Udviklingsseminar. Fælles begreber og terminologi på det sociale område Udviklingsseminar Fælles begreber og terminologi på det sociale område Dagens program Præsentation Nogle konkrete eksempler på begrebsarbejde på socialområdet Hvad er begrebsarbejde teori og øvelser Nogle

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2012-12-07 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes FMK

Læs mere

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde

Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Referat fra 9. FMK Klinikerforummøde Møde afholdt: Onsdag d. 12. juni 2013 kl. 10:00 14:30 hos National Sundheds it, Artillerivej 5, 2300 København S Deltagere: Overlæge Lars Kristian Munck (RSJ) Overlæge

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside

Fælles Medicinkort. Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Fælles Medicinkort Kick - Off Region Nord Helle Balle - National Sundheds it Thomas Sonne - Lakeside Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles centraldatabase med medicinoplysninger Et samlet overblik over

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved lægemiddelhåndtering for 2008 uddannelsen og det første år af 2016 uddannelsen Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Det Fælles Medicinkort Use Cases

Det Fælles Medicinkort Use Cases Det Fælles Medicinkort Use Cases Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fa: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

Hændelsestyper og variable med definitioner. Implementeres i DPSD 1.januar 2006

Hændelsestyper og variable med definitioner. Implementeres i DPSD 1.januar 2006 Hændelsestyper og variable med definitioner. Implementeres i DPSD 1.januar 2006 1 Sundhedsstyrelsen har besluttet, at rapporter indsendt til styrelsen fra 1. januar 2006 skal være kategoriseret i henholdsvis

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.102 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

information der vedrører én patient af patienten selv af anden kilde, dvs. ikke af patienten selv eller en sundhedsprofessionel

information der vedrører én patient af patienten selv af anden kilde, dvs. ikke af patienten selv eller en sundhedsprofessionel NBS - Kommentarskema til diagram [ 20150831 ] - udtræk [ 2015 08 31 11.24 ] Diagramnavn Nr. Oplysningstype (Kommentaren vedrører: term, begreb, synonym, diagram,definition, etc.) Oplysning (begreb, term,

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering

Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Juli 2012 Boform Skovvængets lokale instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Skovvængets lokale instruks for: Hvordan medicinhåndtering skal foregå Hvordan det skal

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

Fælles Medicinkort i TDjournal

Fælles Medicinkort i TDjournal Maj 2016 Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Indhold Har du husket?... 3 At bestille Digital signatur... 3 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 3 Oprette klinikkens øvrige personale, hvis ønsket... 3 At knytte

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

FMK snitflade-versionering

FMK snitflade-versionering FMK snitflade-versionering Principper for snitflade-versionering FMKs snitflader er versionerede Der er flere forskellige versioner i drift, aktuelt 1.2.4 og 1.2.2 FMK versioneres således at: Udviklingsversioner

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort

Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort LÆGEMIDDELSTYRELSEN Lægemiddeløkonomi J.nr. 5100-131 Den 5. februar 2008 LL Notat om status for pilotprojekt om udvikling af et fælles medicinkort Pilotprojektets formål Det overordnede formål er at give

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Et begrebssystem for. informationssikkerhed

Et begrebssystem for. informationssikkerhed Rapport fra nbs06 Informationssikkerhed Side 1 af 150 Et begrebssystem for informationssikkerhed Rapport fra arbejdsgruppe nbs06 under Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Maj 2006 Rapport fra

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Anbefalinger til dosisdispenseringsordningen

Anbefalinger til dosisdispenseringsordningen Kort om projektet Sundhedsministeriet udmeldte en del af Compliancepuljen til projekter om dosisdispensering i 2009. På den baggrund udarbejdede Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Pharmakon og Det Farmaceutiske

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Fælles medicinkort. v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Fælles medicinkort v/ Læge og Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Medicinoplysninger opstår hos flere forskellige parter og anvendes mange forskellige steder SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere