Aftale mellem Sundhedsministeriet og Lægemiddelindustriforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Sundhedsministeriet og Lægemiddelindustriforeningen"

Transkript

1 1 af :22 Aftale mellem Sundhedsministeriet og Lægemiddelindustriforeningen Journal nr. 2: Rådsmødet den 15. december Resumé Sundhedsministeriet og Lægemiddelindustriforeningen (Lif) har den 10. februar 1998 anmeldt en aftale om initiativer på lægemiddelområdet, der er indgået den 6. februar 1998, med henblik på at få meddelt ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 eller - hvis en sådan ikke kan meddeles - fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Aftalen medfører et loft over sygesikringens udgifter til medicintilskud i 1998 og 1999 via forpligtelser for Lif's medlemmer til prisregulering efter en nærmere aftalt model, hvis sygesikringstilskuddene vokser. Endvidere begrænses prisstigninger på ikke tilskudsberettigede lægemidler (først og fremmest håndkøbslægemidler) frem til aftalens udløb 1. marts Samtidig medfører aftalen, at Sundhedsministeriet forpligter sig til ikke i aftaleperioden - uden forudgående forhandlinger med Lif - at tage initiativer, der kan være til skade for lægemiddelindustriens indtjening, ligesom visse substitutions- og prismodeller vedrørende lægemiddeludlevering ikke vil blive indført. Parterne orienterede Kommissionen om aftalen. Kommissionen tog sagen op med henblik på en vurdering af, om aftalen var i overensstemmelse med EU's konkurrenceregler. Kommissionen var betænkelig ved aftalens bestemmelser om pligtmæssige prisnedsættelser, jf. nedenfor 3.5. Sagen har i Konkurrencestyrelsen været sat i bero, mens Kommissionen har vurderet aftalen. 2. Afgørelse Det meddeles parterne, at aftalens bestemmelser, hvorefter det enkelte Lif-medlem har pligt til at foretage prisnedsættelser, hvis tilskuddene til virksomhedens produkter stiger mere end forudsat i aftalen (aftalens afsnit IV.4. og IV.5), er konkurrencebegrænsende, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1. Parterne kan derfor ikke meddeles ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9. Aftalen kan heller ikke meddeles fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Aftalen har været vurderet af EU-Kommissionen, der har fundet, at aftalens praktiske virkninger - særlig på baggrund af parternes tilsagn overfor Kommissionen af 14. juni vil ligge indenfor rammerne af tidligere EU-praksis for aftaler på lægemiddelområdet. Idet aftalen snart udløber - og da Kommissionens praksis er vejledende for Konkurrencerådet - meddeles parterne ikke påbud efter konkurrencelovens 6, stk. 4 og Sagsfremstilling 3.1 Lægemiddelmarkedet i Danmark Det samlede danske marked for tilskudsberettigede lægemidler var i perioden november 1996 til oktober 1997 på ca. 5,6 mia. kr., hvoraf Lif's medlemmer, der består af importører og producenter af lægemidler, tegnede sig for ca. 80\%, svarende til ca. 4,5 mia. kr. Parallelimportørerne tegner sig for ca. 10\% af markedet, mens de sidste ca. 10\% dækkes af virksomheder, der ikke er medlem af Lif. Markedet er gennem en årrække vokset med stigende udgifter for sygesikringen til følge. Der har siden 1991 været tale om en årlig stigning i sygesikringsudgifterne på ca. 6\%.

2 2 af :22 Baggrunden herfor er ikke prisstigninger - lægemiddelpriserne på eksisterende produkter har generelt været faldende - men derimod indførelse af nye og omkostningstunge behandlingsformer. Sygesikringens udgifter hænger nøje sammen med det samlede markeds størrelse, idet tilskud til lægemidler som regel udbetales med en procentsats af apotekernes udsalgspris. Udover tilskudsberettiget medicin omsættes der for ca. 1,5 mia. kr. håndkøbsmedicin om året, således at det danske medicinmarked samlet er på ca. 7 mia. kr. Det samlede marked må - da lægemidler i sagens natur oftest ikke er indbyrdes substituerbare - opdeles i en række delmarkeder, der hver især består af lægemidler tilhørende samme terapeutiske undergruppe. Samlet er der således tale om ca. 270 produktmarkeder på lægemiddelmarkedet. Prisdannelsen på lægemiddelmarkedet var fri indtil Lægemiddelproducenter og -importører skal anmelde priserne (apotekernes indkøbspris) på deres produkter til Lægemiddelstyrelsen, idet apotekernes udsalgspris beregnes på baggrund heraf. Apotekernes udsalgspris skal efter lovgivningen være ens i hele landet. Der var i et års tid sat stop for prisstigninger for eksisterende produkter på det samlede danske lægemiddelmarked, jf. lov nr. 224 af Prisstoploven udløb 1. marts Loven afløste to på hinanden følgende prisstopaftaler mellem lægemiddelindustrien og Sundhedsministeriet, der gjaldt i Den indgåede aftale Aftalen mellem Sundhedsministeriet og Lif, der løber indtil 1. marts 2000, medfører et loft over sygesikringens udgifter til medicintilskud på og mio. kr. i hhv og 1999, svarende til stigninger på 0,8 og 3\% i forhold til foregående år. Lif's medlemmer bidrager til overholdelse af dette loft ved at priserne på receptpligtige lægemidler og håndkøbslægemidler, der kan opnå sygesikringstilskud, ikke frem til 1. marts 2000 kan hæves over de pr. 30. januar 1998 gældende priser, at priserne på anden håndkøbsmedicin frem til 1. marts 2000 ikke kan hæves mere end 5\% over prisen pr. 30. januar 1998, at prisen på nye produkter, der introduceres i aftaleperioden, ikke frem til 1. marts 2000 kan hæves over introduktionsprisen, der tilstræbes ikke at ligge over gennemsnitsprisen for samme produkt i EØS-landene eksklusive Italien og Grækenland. Hvert enkelt Lif-medlem har pligt til at foretage prisnedsættelser, hvis sygesikringens lægemiddeltilskudsudgifter stiger mere end 0,8 og 3\% i hhv og 1999 og tilskuddene til det enkelte medlems produkter - herunder parallelimporterede produkter - i samme periode ligeledes er steget mere end 0,8 hhv. 3,0\%. Der skal ifølge aftalen hver måned foretages opgørelser af den hidtidige udvikling i tilskudsudbetalingen i det igangværende år. Resultatet heraf sammenlignes med samme periode året før, hvorefter virksomhederne har pligt til umiddelbart at foretage prisnedsættelser, hvis stigningerne i tilskudsudbetalingen er større end forudsat i aftalen. Det enkelte Lif-medlem har ikke pligt til at sætte priserne på virksomhedens produkter ned til under et gennemsnit af priserne i EØS-landene eksklusive Italien og Grækenland, ligesom der ikke er pligt til at acceptere en omsætningsnedgang på mere end 10\% af foregående års omsætning af tilskudsberettigede lægemidler som følge af prisnedsættelser. Hvis et medlem støder på en af disse grænser skal de øvrige Lif-medlemmer foretage forholdsmæssige prisnedsættelser, således at målet for sygesikringens maksimale udgifter til tilskud opnås. Sundhedsministeriet har ved aftalen forpligtet sig til ikke at iværksætte systemer med analoge referencepriser eller analog substitution. Analog substitution består i, at der er pligt for apotekerne til at udlevere visse substituerende produkter, medmindre den receptudstedende læge

3 3 af :22 udtrykkelig har modsat sig dette. Denne substitution kan - i modsætning til generisk substitution - også omfatte produkter, der ikke er kemisk identiske med det produkt, der er påført recepten. Et analogt referenceprissystem består i, at tilskuddet til et lægemiddel beregnes på baggrund af laveste pris på visse analoge lægemidler. Begge modeller virker således dæmpende på sygesikringens tilskudsbetalinger. Aftaleparterne har i et protokollat til aftalen, som er fremsendt til såvel Kommissionen som Konkurrencestyrelsen, erklæret sig enige i en fortolkning af aftalen, hvorefter ingen Lif-medlemmer har pligt til at nedbringe sine priser under det europæiske gennemsnit Parternes bemærkninger til aftalen Det er af parterne anført, at aftalen ikke tilsigter eller har som konsekvens, at konkurrencen på lægemiddelmarkedet begrænses. Tværtimod vurderer parterne, at aftalen vil øge priskonkurrencen. Aftalen skaber - modsat sædvanlige konkurrencebegrænsende prisaftaler - lavere priser, hvilket udover sygesikringen også forbrugerne får gavn af. Parterne mener, at kombinationen af et udgiftsloft og den udgiftsdrivende effekt af nye lægemidler nødvendiggør effektiviseringer af driften. Disse omkostningseffektiviseringer sammenholdt med konkurrencen mellem virksomheder, der udbyder produkter indenfor samme terapeutiske gruppe, medfører mere dynamisk efficiens. Parterne er enige om, at der med aftalens udgiftsloft sikres fornøden plads til introduktion af nye lægemidler. Endvidere har parterne tilkendegivet, at aftalen ikke vil have indflydelse på forskning og udvikling i nye lægemidler. En undersøgelse foretaget af Lif viser, at medlemsvirksomhederne forventer en vækst i forsknings- og udviklingsarbejdet på over 10\% i 1998 og Endvidere er Danmark et så lille marked for den forskende lægemiddelindustri, at aftalen ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på forskning og udvikling i industrien. Der er ifølge parterne ikke eksempler på, at markedsføringen af nye lægemidler er udskudt som følge af aftalen. De relevante virksomheder står frit ved valget af, hvilke produkter de i givet fald vil reducere priserne på. Der er derfor efter parternes opfattelse ikke pålagt virksomhederne begrænsninger, der er unødvendige for at opnå det tilstræbte mål. Det er Sundhedsministeriets vurdering, at aftalen er nødvendig, hvis en fortsat stor stigningstakt i udgifterne til medicintilskud skal undgås. Endvidere får virksomhederne ikke mulighed for at udelukke konkurrencen på de relevante produktmarkeder, idet kravet om prisnedsættelser netop skærper konkurrencen. Det er herefter parternes opfattelse, at Konkurrencerådet bør meddele parterne ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 eller fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk Bemærkninger fra Parallelimportørforeningen af Lægemidler Det fremgik omkring aftalens indgåelse af dagspressen, at Parallelimportørforeningen af Lægemidler havde indvendinger mod aftalen. På den baggrund har Konkurrencestyrelsen anmodet om foreningens bemærkninger. Foreningen har ved brev af 20. februar 1998 meddelt, at den ikke har bemærkninger til aftaleparternes anmodning i henhold til konkurrencelovens 9 og EU-konkurrencereglerne Sundhedsministeriet rettede henvendelse til Kommissionen med henblik på afklaring af, om aftalen var i overensstemmelse med EU's konkurrenceregler. Kommissionen var betænkelig ved aftalens pligt til at foretage prisnedsættelser, når der blev opnået omsætningsfremgange. Dette kunne have karakter af en kvoteaftale, der medførte fastlåsning af markedspositionerne og mindsket incitamentet til at introducere nye produkter på

4 4 af :22 markedet. Aftalen ville således være i strid med traktatens art. 81, stk. 1, og ikke kunne opnå fritagelse efter traktatens art. 81, stk. 3. Parterne erklærede sig - via et protokollat til aftalen af 14. juni overfor Kommissionen enig om en fortolkning af aftalen, hvorefter ingen virksomheder har pligt til at sænke priserne under det beregnede europæiske gennemsnitsniveau for hver enkelt pakning. Yderligere erklærede parterne, at aftalens prisnedsættelsesmekanismer ikke vil blive gentaget i en eventuel ny aftale. Efter Kommissionens opfattelse eliminerede disse tilsagn den praktiske betydning af aftalens kvoteringsbestemmelser. Aftalens praktiske virkning ville være, at lægemiddelpriserne i Danmark kom ned på det ifølge aftalen beregnede europæisk gennemsnitsniveau. Dette ville ligge inden for rammerne af, hvad Kommissionen tidligere har accepteret i aftaler om prisreguleringer på lægemiddelområdet. Kommissionen konkluderede herefter, at der ikke var behov for at foretage yderligere i sagen. 4. Vurdering 4.1 Konkurrencelovens 6, stk. 1 - mulighed for ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 Aftalen indebærer, at der vil gælde individuelle prislofter for hvert enkelt varenummer (produkt/mærke/pakningsstørrelse). En sådan aftale er ganske atypisk i forhold til, hvad der hidtil konkurrenceretligt er taget stilling til vedrørende aftaler om prisforhold, både i Danmark og i EU. Den foreliggende aftale er indgået mellem en branche og et ministerium, der prismæssigt har modstridende interesser. Aftalen virker, i modsætning til ovennævnte typer af aftaler om maksimalpriser, ikke normerende/uniformerende på prisdannelsen. Tilskyndelsen til priskonkurrence vil være uændret. I øvrigt ville der overhovedet ikke kunne blive tale om en indsnævring af prisforskelle gennem prisforhøjelser på billigere mærker, idet aftalens bestemmelser om prisstop hindrer dette. Aftalen kan alligevel være konkurrencebegrænsende, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1, idet den indebærer, at lægemiddelvirksomhedernes prisfastsættelse ikke alene sker ud fra den enkelte virksomheds egne markedsmæssige overvejelser. Det følger af aftalens bestemmelser om "tilskudskvoter" (afsnit IV.4. og IV.5.), at virksomhederne kan være nødsaget til at foretage prisnedsættelser som følge af omsætningsfremgange (og deraf følgende øgede tilskud) på eksisterende produkter eller egne (samt eventuelt andres) introduktioner af nye lægemidler. Dette kan principielt reducere incitamentet til sådanne introduktioner og fastlåse niveauet for den enkelte virksomheds samlede omsætning på det danske lægemiddelmarked. Idet aftalens afsnit IV.4. og IV.5. således kan være konkurrencebegrænsende, kan der ikke meddeles parterne ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens Fritagelse efter konkurrencelovens 8 Det må herefter vurderes, om betingelserne i KL 8, stk.1, nr. 1-4, for at give parterne individuel fritagelse for konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. KL 6, stk. 1, er opfyldt. Konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1: Hvorvidt aftalen opfylder betingelsen i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1, beror på en bedømmelse af, om aftalen - herunder særlig dens konkurrencebegrænsende elementer - bidrager til at styrke effektiviteten eller fremmer den tekniske eller samfundsøkonomiske udvikling.

5 5 af :22 Det bemærkes i den forbindelse, at aftalen medfører større ligeværdighed mellem køber- og sælgerside ved prisfastsættelsen på lægemiddelområdet, end der hidtil har været. Lægemiddelområdet fungerer ikke markedsmæssigt effektivt p.g.a. adskillelsen mellem disponent, forbruger og betaler (læge/apotek ved ordination/udlevering; forbruger samt sygesikring/forbruger). Dette rettes der ved aftalen noget op på, idet efterspørgselssiden har opnået større indflydelse på prisdannelsen. På kort sigt må det forventes, at det større pres på priserne kan give et øget incitament for virksomhederne til at styrke effektiviteten, ligesom det vil reducere samfundets udgifter til lægemidler. Der er dog - som nævnt ovenfor - en principiel risiko for, at aftalen vil reducere lægemiddelvirksomhedernes incitament til at markedsføre nye produkter i aftaleperioden. I forbindelse med introduktion af et nyt produkt må en virksomhed tage i betragtning, at virksomheden selv via prisnedsættelser på øvrige produkter vil komme til at kompensere for øgede sygesikringstilskud, hvilket som udgangspunkt kan medføre en mindre tilskyndelse til at markedsføre produktet. I praksis vil der dog stadig være incitament til at gennemføre introduktionen. Virksomheden vil herved kunne imødegå faldende indtægter fra det eksisterende sortiment som følge af prisnedsættelser, der påtvinges den, når konkurrerende virksomheder nedsætter deres priser for at de kan få mulighed for at introducere nye produkter. En væsentlig konkurrenceparameter i branchen er introduktionen af nye, mere effektive produkter. Derfor vil virksomhederne næppe undlade eller udsætte markedsføring af nye produkter, der er klar til markedsføring. En række forhold gør, at patentbeskyttelsen af nye produkter reelt kun dækker et begrænset antal år af et produkts markedsføring, og virksomhederne har derfor et stærkt incitament til at markedsføre så hurtigt som muligt. Hertil kommer risikoen for, at en konkurrerende virksomhed markedsfører et beslægtet produkt før man får markedsført sit eget, og at man derfor mister fordelen ved at komme først på markedet. Parterne har anført, at der ikke er eksempler på, at markedsføring i Danmark er blevet udskudt i forhold til udlandet. Endvidere kan det ikke antages, at aftalen - når henses til dens begrænsede løbetid - i nævneværdig grad vil have indflydelse på lægemiddelvirksomhedernes planlægning af deres forskning og udvikling. Udvikling af nye lægemidler er en proces, der oftest varer adskillige år. Introduktion af nye lægemidler vil derfor i aftalens løbetid fortsat være en væsentlig konkurrenceparameter. På længere sigt kan der dog være risiko for, at de reducerede muligheder for at opnå omsætningsfremgange som følge af introduktioner af nye produkter, vil have negativ indflydelse på virksomhedernes incitament til at introducere sådanne produkter. På lang sigt er der således en risiko for, at aftalen vil virke negativt på den tekniske udvikling. Ligeledes bemærkes, at det øgede pres på virksomhedernes omkostningseffektivitet ikke har baggrund i aftalens konkurrencebegrænsninger ("tilskuds-kvoterne"), idet de relevante gevinster også kunne opnås ved en aftale, der f.eks. indebar pligt til generelle prisnedsættelser, hvis rammerne for de offentlige tilskud blev overskredet. Samlet set vurderes aftalen herefter kun på kort sigt at medføre visse effektivitetsgevinster via det øgede pres på priserne, der kan medføre incitament for virksomhederne til at styrke effektiviteten, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 1. På længere sigt indebærer aftalen en risiko for at hæmme den tekniske udvikling og effektivitet. Konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 2

6 6 af :22 Forbrugerne sikres en rimelig andel af de kortsigtede fordele ved aftalen, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 2, idet de samlede forbrugerudgifter til lægemidler i aftaleperioden vil blive mindre, end de ville være i en situation, hvor aftalen ikke var indgået. På længere kan aftalen have negative virkninger for forbrugerne - f.eks. hvis introduktionen af nye produkter på det danske marked bliver forsinket. Konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3 Efter konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3, skal det vurderes, om aftalen lægger begrænsninger på virksomhederne, der er unødvendige for at nå målet om kontrol med sygesikringens udgifter til medicintilskud - altså om aftalens konkurrencebegrænsninger er mere vidtgående end nødvendigt. Det bemærkes i den forbindelse, at aftalen - selvom den medfører visse begrænsninger i den fri prisfastsættelse - vil bidrage til en øget priskonkurrence på de enkelte produktmarkeder, og den indskrænker ikke virksomhedernes adgang til at anvende øvrige konkurrenceparametre. Alligevel er aftalens bestemmelser om "tilskudskvoter" mere vidtgående end nødvendigt, idet der eksempelvis kunne være valgt en model, hvorefter alle lægemiddelvirksomheder samtidig skulle nedsætte priserne med en given procentsats/til et givet niveau, hvis aftalens udgiftsloft blev overskredet. Dette ville reducere de konkurrenceretlige betænkeligheder og være i overensstemmelse med EU-praksis for aftaler på lægemiddelområdet. Betingelsen i konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3, er derfor ikke opfyldt. Konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4 Det vil ikke p.g.a. aftalen være muligt at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de relevante produkter, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 4. Aftalen vil tværtimod formentlig medføre øget priskonkurrence på de enkelte produktmarkeder på lægemiddelområdet. Det er sandsynligt, at prisnedsættelser i første omgang vil blive lagt på produkter, der er udsat for konkurrence fra parallelimport eller kopiproduktion, ganske som det er/vil være uden en sådan aftale. Aftalen medfører således ikke konkurrencevilkår for parallelimportører eller andre, der ikke også ville være gældende i et frit marked. Idet aftalen ikke opfylder alle 4 betingelser i konkurrencelovens 8, stk. 1, kan der ikke meddeles fritagelse. Aftalen har været vurderet af EU-Kommissionen, der har fundet, at aftalens praktiske virkninger - særlig på baggrund af parternes tilsagn overfor Kommissionen af 14. juni vil ligge indenfor rammerne af tidligere EU-praksis for aftaler på lægemiddelområdet. Idet aftalen snart udløber - og da Kommissionens praksis er vejledende for Konkurrencerådet - meddeles parterne ikke påbud efter konkurrencelovens 6, stk. 4 og 16.

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Vejledning til prisloftaftalen for primærsektoren

Vejledning til prisloftaftalen for primærsektoren Lægemiddelindustriforeningen (Lif) Sundheds- og Ældreministeriet Lægemiddelstyrelsen 27. september 2016 Vejledning til prisloftaftalen for primærsektoren Lifs medlemsvirksomheder har siden 2007 været omfattet

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Aftale om prisreduktioner og loft over priserne for sygehusforbeholdte lægemidler i perioden 1. januar december 2015

Aftale om prisreduktioner og loft over priserne for sygehusforbeholdte lægemidler i perioden 1. januar december 2015 Aftale om prisreduktioner og loft over priserne for sygehusforbeholdte lægemidler i perioden 1. januar 2013 31. december 2015 Aftalen er indgået mellem Lægemiddelindustriforeningen Lif, Ministeriet for

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Vejledning til Aftale om prisreduktioner og loft over priserne for sygehusforbeholdte lægemidler i perioden 1. april

Vejledning til Aftale om prisreduktioner og loft over priserne for sygehusforbeholdte lægemidler i perioden 1. april Lægemiddelindustriforeningen Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsdatastyrelsen Vejledning til Aftale om prisreduktioner og loft over priserne for sygehusforbeholdte lægemidler i perioden 1. april 2016

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

For primærsektoren gælder en aftale mellem parterne om prisloft frem til udgangen af 2011. Aftalen vedrører alle lægemidler med generelt tilskud.

For primærsektoren gælder en aftale mellem parterne om prisloft frem til udgangen af 2011. Aftalen vedrører alle lægemidler med generelt tilskud. 4. juni 2009 Aftale om prisloft og prisreduktioner for lægemidler til sygehuse Baggrund Der er fri prisdannelse på lægemidler i Danmark både på den medicin, som sælges til borgerne i den primære sundhedssektor

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af:

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af: Høringsnotat Ekstern høring om ny bekendtgørelse om indsendelse af indlægssedler til Lægemiddelstyrelsen og om udkast til cirkulære om ændring af variationsvejledningen, marts 2011. Link til høringen på

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK)

Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK) Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK) Jørgen Clausen, cheføkonom Lif (Lægemiddelindustriforeningen)

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 20. december 1999 RESUMÈ

Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 20. december 1999 RESUMÈ i:\december 99\medicin-la.doc Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 20. december 1999 RESUMÈ LAVERE MEDICINPRISER I forbindelse med den indgående aftale om finanslov for 2000 tages der fat på

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Har din medicin skiftet navn?

Har din medicin skiftet navn? Har din medicin skiftet navn? Substitution betyder erstatning for. På apoteket betyder substitution, at den samme medicin kan have forskellige navne og forskellige priser. I denne brochure kan du få en

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Hvordan har udviklingen i lægemiddeludgifter været de sidste 5-10 år og hvorfor?

Hvordan har udviklingen i lægemiddeludgifter været de sidste 5-10 år og hvorfor? LÆGEMIDDELØKONOMI OG PROGNOSTICERING Kan vi prognosticere udgifter til lægemidler og hvordan Hotel Comwell, Rebild Bakker, 22. januar 2014 Hvordan har udviklingen i lægemiddeludgifter været de sidste 5-10

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Prisforskel på coatede engangskatetre

Prisforskel på coatede engangskatetre 1 af 7 18-06-2012 14:17 Prisforskel på coatede engangskatetre Journal nr. 2:801-227 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Odense Kommune har indgivet en klage over priserne på coatede engangskatetre.

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark A August 2016 Baggrund & Budskaber Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark 1. Forslaget: Sundheds- og Ældreministeriet har stillet forslag om at indføre selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark. Forslaget er

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Udregningsvederlag for licitationsbud

Udregningsvederlag for licitationsbud 1 af 8 18-06-2012 10:37 Udregningsvederlag for licitationsbud Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-852/856/el 1. Resumé Den 30. juni 1998 har de gennem Fælleslicitationskontoret samarbejdende mesterforeninger

Læs mere

LIF Postboks 829 Strødamvej 50A 2100 København Ø Att. Jan Hylleberg

LIF Postboks 829 Strødamvej 50A 2100 København Ø Att. Jan Hylleberg Hans Keiding ØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Studiestræde 6,1455 København K Tlf. 35 32 30 89 Fax 35 32 30 85 16. april 2004 LIF Postboks 829 Strødamvej 50A 2100 København Ø Att. Jan Hylleberg

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri J.nr. 2:8032-179/cf Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Foreningen for Danmarks Lak- og

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud MEDICINTILSKUDSSYSTEMET 169 Medicintilskud I Lægemiddelstyrelsen Det danske medicintilskudssystem er bygget op af en række elementer, som tilsammen skal sørge for, at ingen patienter af økonomiske grunde

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Tilskudspriser til medicin Når (lidt) mere egenbetaling skaber (meget) mere konkurrence. Ulrich Kaiser Susan J. Mendez Thomas Rønde Hannes Ullrich

Tilskudspriser til medicin Når (lidt) mere egenbetaling skaber (meget) mere konkurrence. Ulrich Kaiser Susan J. Mendez Thomas Rønde Hannes Ullrich Tilskudspriser til medicin Når (lidt) mere egenbetaling skaber (meget) mere konkurrence Ulrich Kaiser Susan J. Mendez Thomas Rønde Hannes Ullrich Introduktion Store og stigende medicinudgifter i DK: 4

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag Vejledning til ansøgning om generelt tilskud Lovgrundlag Lægemiddelstyrelsen træffer i henhold til sundhedslovens 144, stk. 1-3, samt sundhedslovens 152, stk. 2 og 4, afgørelse om, hvorvidt Regionsrådet

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

HØRINGSSVAR. Sundheds- og Ældreministeriet. Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik

HØRINGSSVAR. Sundheds- og Ældreministeriet. Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sundheds- og Ældreministeriet HØRINGSSVAR Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPTFE Koordineret med: Sagsnr.: 1606858 Dok. nr.: 131473 Dato: 28. juni 2016 Fælles høringssvar fra Sundheds-

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1.

Læs mere

Model til beskrivelse af markedet for lægemidler

Model til beskrivelse af markedet for lægemidler 1 af 7 21-08-2013 12:52 Model til beskrivelse af markedet for lægemidler Juni 2005 Af Peder Kongsted CHRISTIANSEN* Abstract Using a simple model we study the effects from deregulating the Danish market

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Medlem af Naalakkersuisut for Natur, Miljø og lusütsomrádet Postboks 1614 3900 Nuuk Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarñk Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Henvendelse fra Konkurrencenævnet

Læs mere

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE Rådsmødet den 27. august 2003 Resumé 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Stigende regionale udgifter til medicintilskud i 2014

Stigende regionale udgifter til medicintilskud i 2014 På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum Institut løbende det tilskudsberettigede salg af lægemidler til enkeltpersoner. MedicinØkonomi - Indblik bliver offentliggjort

Læs mere

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune 1 af 9 21-06-2012 11:58 Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune Journal nr.2:8032-1169/mje/infrastruktur Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Kommune har anmeldt

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Konkurrencebegrænsninger på markedet for ortopædiske sko

Konkurrencebegrænsninger på markedet for ortopædiske sko 1 af 11 18-06-2012 14:26 Konkurrencebegrænsninger på markedet for ortopædiske sko Journal nr.2:802-299 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen modtog i 1999 henvendelser fra kommuner,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr. 13/2011) 21. oktober

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere