GENERELLE OPLYSNINGER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE OPLYSNINGER..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 BORGMESTERENS FORORD... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 4 KORT FORTALT... 5 SÅDAN GIK DET I... 5 HVOR KOM PENGENE FRA?... 6 HVEM BRUGTE PENGENE?... 7 HOVED OG NØGLETAL... 8 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 9 UDVALGSBEMÆRKNINGER... 9 ØKONOMI BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION ERHVERV, PLAN OG MILJØ HANDICAP OG PSYKIATRI KULTUR, FRITID OG TURISME LANDDISTRIKTER, TEKNIK OG EJENDOMME SUNDHED OG SENIOR UDDANNELSE TALMÆSSIGE OPGØRELSER UDGIFTSBASERET REGNSKABSOPGØRELSE REGNSKABSOVERSIGT BALANCE FINANSIERING ANDRE OPLYSNINGER PRIMOSALDOKORREKTIONER PERSONALEOVERSIGT NOTER NOTE 1 SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING NOTE 2 AKTIER OG ANDELSBEVISER NOTE 3 INDSKUD I LANDSBYGGEFONDEN M.V NOTE 4 FINANSIERINGSOVERSIGT NOTE 5 UDVIKLING I EGENKAPITAL NOTE 6 HENSATTE FORPLIGTELSER NOTE 7 LANGFRISTET GÆLD NOTE 7 LANGFRISTET GÆLD (FORTSAT) NOTE 8 KAUTIONS, GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDER/FORPLIGTIGELSER NOTE 9 SWAP AFTALER NOTE 10 ARBEJDE UDFØRT FOR FREMMED REGNING NOTE 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS NOTE 12 OVERFØRTE UFORBRUGTE DRIFTSBEVILLINGER NOTE 13 AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER Årsrapport Side Side 1 1 Årsrapport

2 Generelle oplysninger Generelle oplysninger Genere Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Om vores kommune Slagelse Kommune Rådhuspladsen Slagelse Om vores kommune Slagelse Kommune Rådhuspladsen Slagelse k Hjemmeside: Telefon: Telefon: Hjemmeside: Hjemmeside: ww sår: CVR-nr.: 29 1/118 31/ Hjemsted: CVR-nr.: Slagelse sår: Hjemsted: 1/1 Slagelse 31/12 sår: 1/1 Politisk ledelse Politisk ledelse Lis Tribler Stén Knuth 2. viceborgmester Michael Stén Gram Knuth 1. viceborgmester Lis Michael Tribler Gram viceborgmester Lis Trib 2. viceborg Administrativ ledelse Administrativ ledelse Lone Søren Irene Pedersen Lund Hansen borger- og kommunaldirektør udviklingsdirektør Ole Søren Kristensen Lund Hansen vicekommunaldirektør / økonomidirektør Lone Irene Ole Kristensen Pedersen borger- vicekommunaldirektør og udviklingsdirektør / økonomidirektør Lone Irene P borger- og udvik Vini Lindhardt uddannelsesdirektør Vini Lindhardt uddannelsesdirektør Revision Revision EY - Ernst & Young Osvald Helmuths Vej Frederiksberg CVR-Nr EY - Ernst & Young Osvald Helmuths Vej Frederiksberg CVR-Nr Side 2 Side 2 Årsrapport Årsrapport Side 2 Årsrapport

3 Generelle oplysninger Borgmesterens forord Det er med glæde, at jeg kan præsentere årsrapporten og regnskabet for mit første år som borgmester. Driften er fortsat positiv med indtægter, der overstiger udgifterne med 105,1 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget har der i været et mindre forbrug på driftsudgifterne på 127,0 mio. kr. Modsat tidligere år er der nu et merforbrug på driftsudgifterne, i forhold til det oprindelige budget. Resultatet er ikke uventet, da der netop har været fokus på at få nedbragt den store opsparing fra tidligere år. Vi har haft et ønske om at få nedbragt opsparingen på driften, så borgerne får den service, som vi politisk har besluttet, og som borgerne derfor forventer at få. et er kommet tættere på at udtrykke det serviceniveau, vi fra politisk side har vedtaget. Kommunens dygtige ledere og medarbejdere har arbejdet kompetent og målrettet på at holde budgetterne. Det vil jeg gerne sende en kæmpe kvittering for. Anlægsudgifterne er markant mindre end i 2013, og en smule mindre end oprindelig budgetteret. Vi arbejder i kommunen på en række anlægsprojekter, som skal bidrage til at skabe liv og vækst i kommunen campusområde, udbygning af Trelleborg og et sportscollege i tilknytning til idrætsanlægget i Slagelse for blot at nævne et par af projekterne. Jeg forventer derfor, at vi i de kommende år vil øge anlægsudgifterne. Den stramme økonomiske styring fortsætter de kommende år, for vi er fortsat under pres, når vi kigger på vores udgifter holdt op mod indtægter fra skatter og udligning. Derfor fastholder vi fokus på de to spor; vækst og effektivisering, hvilket også er kommet til udtryk i budget I sidste års regnskab skrev jeg i forordet, at vi forventede befolkningsfald i de kommende år. De første data i forhold til vores befolkning ultimo peger på en betydelig mere positiv udvikling i forhold til, hvad vi forventede for et år siden. Jeg håber, at den udvikling vi så i, vil fortsætte i Det vil på sigt forbedre vores indtægtsgrundlag og dermed rammerne for den fortsatte udvikling af kommunen. Vi skal dog fastholde fokus på stram styring af driften, så vi kan frigive midler til at investere i tiltag, der giver virksomheder og borgere lyst til, ikke kun at være i vores kommune, men også fortælle andre, at Slagelse Kommune er en fantastisk kommune. På byrådets vegne Stén Knuth Borgmester Årsrapport Side Side 3 3 Årsrapport

4 Generelle oplysninger Generelle oplysninger Genere Ledelsens påtegning Kommuneoplysninger k Økonomiudvalget har den 20. april Om 2015 vores aflagt kommune Slagelse Kommunes Årsrapport for til byrådet. Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 Årsrapporten, der er kommunens officielle årsregnskab, bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse 4200 Slagelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for Kommuner. Hjemmeside: Telefon: Hjemmeside: ww Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resul- sår: 1/1 31/12 CVR-nr.: Hjemsted: Slagelse sår: 1/1 tat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed årsrapporten til revision. Politisk ledelse Slagelse Kommune, den 21. april 2015 Lis Tribler 2. viceborgmester Stén Knuth borgmester Michael Gram 1. viceborgmester Lis Trib 2. viceborg Stén Knuth Borgmester Søren Lund Hansen Administrativ ledelse Kommunaldirektør Lone Irene Pedersen borger- og udviklingsdirektør Søren Lund Hansen kommunaldirektør Ole Kristensen vicekommunaldirektør / økonomidirektør Lone Irene P borger- og udvik Vini Lindhardt uddannelsesdirektør Revision EY - Ernst & Young Osvald Helmuths Vej Frederiksberg CVR-Nr Side 4 Side 2 Årsrapport Årsrapport Side 4 Årsrapport

5 Kort fortalt Sådan gik det i et viser et overskud af den ordinære drift på 105,1 mio. kr., menss det samlede regn- under- skabsresultat på det skattefinansierede område er et underskudd på 86,9 mio. kr. Sammenlignet med 2013 er det ordinæree driftsoverskud 15 mio. kr. højeree i, mens skuddet i det samlede skattefinansierede regnskabsresultat er 158,81 mio. kr. lavere. Det skyldes primært lavere anlægsudgifterr end i 2013, hvor ikke mindst byggeri af ældreboliger medvirkede til et højt anlægsniveau. Nedenfor for kan man se hvordan det ordinære driftsresultat, altså resultatet før anlægsudgifter, jordforsyning og forsyningsvirksomhed, samt resultatet af det skattefinansierede område, har udviklet sig. 400,0 Resultat i mio. kr. 353,,8 300,0 200,0 245,7 100,0 39,4 86,9 0,0 18,0 100,0 200,0-152, 1-105,1-90,1 Oprindeligt vedtaget budget Korrigerett budget Resultat af det skattefinansierede område Resultat R af ordinær drift Positive tal er et udtryk for underskud, hvilket vil sige at udgifterne er større end indtægterne. Negative tal, altså dem underr nul-stregen, er et udtryk for overskud. Forskellen mellem den røde og den blå søjle, udgør primært anlægsudgifter. Årsrapport Årsrapport Side Side 5 5

6 Kort fortalt Kort fortalt Hvor kom pengene fra? Hvor kom pengene fra? Grundskyld -240,7 Selskabsskat -17,6 Grundskyld -240,7 Selskabsskat -17,6 Udligning og tilskud ,4 Udligning og tilskud ,4 ommunal komstskat ,4 Kommunal indkomstskat ,4 Kommun indkomsts ,4 Finansieringsindtægter Finans i mio sierings o. kr. sindtægter i mio. kr. mmer fra Lagkag indkomst- som og udgør cirka 59 % af skatter, vores finansierings som udgør sindtægter cirka 59 % og oaf 35 vores % kom finansierings mmer fra sindtægter udligning og og o 35 % kommer fr gen ovenfor viser at kommunens Lagkagen finansiering ovenfogsindtægter r viser at kommunens primært kofinansiering ommer fra gsindtægter indkomst- primært kommer f mer fra skatter, udligning generelle tilskud fra staten. generelle tilskud fra staten. Side 6 Side 6 Årsrapport Årsrapport Årsrapport Side 6

7 Kort fortalt Hvem brugte pengene? Her ses en grafisk visning af udgiftsforbruget fordelt på fagområder. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger af de enkelte fagområder længere fremme i denne beretning. Økonomiudvalget 454,22 Uddannelsesudvalget 1.263,8 Lagkagen viser de enkelte udvalgs nettoo driftsudgifter for, hvilket vil sige at grafen er udarbejdet på baggrund af driftsudgifter og indtægter fratrukket statsrefusion. Udgifter og ind- tægter på forsyningsområdet samt jordforsyning, er ikke medregnet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.123,33 Sundheds- og Seniorudvalget 993,6 Handicap- og psykiatriudvalget 375,,4 Landdistriksog Ejendomsudvalget Teknik- 228,0 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 127,8 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget 21,9 Netto driftsudgifter i mio. kr. Årsrapport Årsrapport Side Side 7 7

8 Kort fortalt Kort fortalt Hoved- og nøgletal Hvor kom pengene fra? Likvide midler Kassebeholdningen pr. 31. december var 209,0 mio. kr., hvilket er 3,1 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over hele året er imidlertid faldet med næsten 100 mio. kr. fra 583,6 mio. kr. i 2013 til 488,9 mio. kr. i. Faldet skyldes, ud over finansieringen af resultat, blandt andet at en række udbetalinger til borgerne fra april 2013 er overgået til Udbetaling Danmark med et væsentligt likviditetstab for kommunerne til følge. Grundskyld Selskabsskat -240,7-17,6 Skatteudskrivning Beskatningsgrundlag pr. indbygger er steget fra kr. i 2013 til kr. i. Udskrivningsprocent for kommuneskat samt grundskyldspromillen er uændret i forhold til de seneste år. ommunal komstskat ,4 Indbyggertal Ved årets udgang er indbyggertallet steget til borgere, hvilket er 367 personer mere end i 2013, hvor indbyggertallet udgjorde Udligning og tilskud ,4 Kommun indkomsts ,4 Finansieringsindtægter i mio. kr. mmer fra indkomst- mer fra udligning og Lagkagen ovenfor viser at kommunens finansieringsindtægter primært kommer f skatter, som udgør cirka 59 % af vores finansieringsindtægter og o 35 % kommer fr generelle tilskud fra staten. Side 8 Side 6 Årsrapport Årsrapport Side 8 Årsrapport

9 sbemærkninger Udvalgsbemærkninger På de efterfølgende sider har hvert enkelt udvalg beskrevet årets regnskabsresultat for såvel drifts- som anlægsvirksomhed. Udvalgene har endvidere beskrevet hvordan det er gået med opfyldelse af opstillede mål for regnskabsåret. Årsrapport Side Side 9 9 Årsrapport

10 Økonomi Økonomi Økonomi Økonomi Ø Sådan er peng Sådan ene er fordef peng elt ene fordef elt på på Økono omiudvalg Økono omiudvalget Forsikringsordning og overhead m.m Særlige drift områder Forsikringsordning og overhead m.m Særlige drift områder r Tværgående u dgifter Tværgående u dgifter Service ogg myndighedsopgm gaver Service ogg myndighedsopgm gaver Administration Administration Nettoudgifterr i hele Nettot usinde oudgifter kronerk r i hele tusinde kronerk Beskrivelse af området Beskrivelse af området gaver i forbindelse Økonomiudvalgets e område Økonom dækker miudvalgets over udgifter område til dæ service- ækker over og myndighed udgifter til dsopgaver service- i og forbindelse myndighed e dsopgaver i forbi iske områder. betjenin Des- uden afholdes r udgifter uden til administration afholdes udg n, gifter som til understøtter administration Byrådet, B n, som ceund entre derstøtter og virksomheder Byrådet, B r centre og virksom omkring løn og personaleforho omkring old, løn IT drift og per og rsonaleforho økonomi. old, IT drift og økonomi., forsikringsordnin- Der afholdes også tværgående Der afho e udgifter oldes også til tjenestem tværgående andspensio e udgifter n, til IT tjenestem systemer, andspensio forsikringsordnin- n, IT system mer, forsikringso ger, og forskellige puljer, ger, som og går forskellige på tværs puljer, af komm som munen. går på tværs af kommunen. munenn På er selvfor- området indgår også På indtæ områ ægter ådet i form indgår af også intern indtæ forsikringsord ægter i form dning, af intern hvor fo kommunen orsikringsord n er dning, selvfor- hvor kommunenn er s ng af kommunens betjenin borgere ng f.eks. af komm de munens store vel borg færdsområd gere f.eks. der d og store de te vel ekniske færdsområd råder. og Des- de tekniske områder og virksomheder ed opkrævning sikret samt af indtægter fra sikret administrations samt indtæg sbidrag, gter fra som adm ministrations opkrævess i sbidrag, forbindel som se med opkræves krævning s i forbindel af se med opkrævn takster på institutioner omfatt takster er på af institutio rammeaftalen. oner omfatter af rammeaftalen. Side 10 Side 10 Årsrapport Årsrapport Årsrapport Side 10

11 Økonomi stal for Økonomiudvalget Drift DRIFT (i 1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forskel regnskab og korr. Budget 2013 I alt særlige drift områder Brand - og redningsskolen Redningsberedskab Køb salg af jord Havne Byråd m.m I alt Myndighedsopgaver Center for Skoler Center for Dagtilbud Center for Børn, unge, og familie Borgerservicecentrene Center for Sundhed og omsorg Center for Handicap og Psykiatri Center for Erhvervsservice Center for Teknik & Miljø Center for Kommunale ejendomme Center for Plan og Byg Center for arbejdsmarked og integration Kultur Fritid Udbetaling Danmark Center for vækst & bosætning I alt Administration Center for Økonomi Center for HR & udvikling Center for IT og digitalisering Center for Sundhed og omsorg Direktion - tværgående puljer I alt tværgående områder og initiativer Tjenestemandspensioner CFØ-Tværgående Kommunikation, porto mm Fælles udgifter til It-systemer Kommunikationsafdelingen Porto og Fragt Omstilling & digitaliserings puljen Drifts af administrationens bygninger Tværgående puljer I alt Puljer Forsikringspuljer Ejendomsstrategi ØK pulje Overhead institutioner Samlet resultat for alle enheder på drift Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug. Årsrapport Side Side Årsrapport

12 Økonomi Økonomi Økonomi Ø Anlæg ANLÆG (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Sådan er Forskel regnskab og korr. Budget 2013 pengene fordef elt på Diverse anlæg Økono omiudvalget Beredskabet It-teknologi Ombygning af Willemoesvej 2c PCB-sanering Nørrevangsskolen Flytning CSU Nørrevangsskolen Flytning Havrebjerg og Klostermarken Ombygning Skælskør Rådhus 0 Særlige drift Forsikringsordning og områder 0 Afsluttede projekter overhead 0 m.m Kommunens Papirarkiv r Diverse IT-projekter Tropeby Tværgående 0 u dgifter Service ogg Campus myndighedsopgm 0 gaver Køb af salg af ejendomme Køb og salg af ejendomme m.m Havne Afsluttede projekter Administration Katodiske beskyttelsesanlæg Uddybning af havneanlæg Udvidelse af Omø Havn Skælskør Havn - renovering af kaj Anlæg i alt Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug. Nettoudgifterr i hele tusinde kronerk Beskrivelse af området gaver i forbindelsee iske områder. Des- og virksomhederr, forsikringsordnin- munenn er selvfor- ed opkrævning af Økonomiudvalgets område dækker over udgifter til service- og myndighedsopgaver i forbi betjening af kommunens borgere f.eks. de store velfærdsområder og de tekniske områder uden afholdes udgifter til administration, som understøtter Byrådet, B centre og virksom omkring løn og personaleforhold, IT drift og økonomi. Der afholdes også tværgåendee udgifter til tjenestemandspension, IT systemer, forsikringso ger, og forskellige puljer, som går på tværs af kommunen. På området indgår også indtægter i form af intern forsikringsordning, hvor kommunenn er s sikret samt indtægter fra administrationsbidrag, som opkrævess i forbindelse med opkrævn takster på institutioner omfatter af rammeaftalen. Side 12 Side 10 Årsrapport Årsrapport Side 12 Årsrapport

13 Økonomi Bemærkninger til regnskabsresultatet for Drift På Økonomiudvalgets drift er der et samlet mindreforbrug i på 45,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til ca. 9 % af budgettet. Mindreforbruget fordeler sig som vist i den foranstående oversigt og afspejler i høj grad, at der fra 2013 blev overført bevilling på 59,2 mio. kr. som følge af mindreforbruget i Sammenholdt med det oprindeligt vedtagne budget for er mindreforbruget i på 4,5 mio. kr., svarende til ca. 1 % af budgetrammen. I det følgende er kort beskrevet de største afvigelser mellem det korrigerede budget og regnskabet. Service- og Myndighedsopgaver Borgerservicecentrene: mindreforbrug 4,8 mio. kr. Der blev fra 2013 overført bevilling på 4,5 mio. kr. til. Denne overførsel er disponeret således, at den bl.a. kan indgå i den tilpasning og effektivisering, der er iværksat på baggrund af budgetaftalen til gennemførelse i Mindreforbruget udgør 10 % af budgetrammen for Borgerservicecentrene i. Center for Teknik og Miljø: mindreforbrug 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels overførte midler fra 2013 og dels vakante stillinger i forbindelse med personaleudskiftning. Mindreforbruget udgør 5,5 % af budgetrammen i for centret. Udbetaling Danmark: mindreforbrug 1,2 mio. kr. Der er et mindreforbrug på kommunens betaling til Udbetaling Danmark, som administrerer udbetaling af en række ydelser til borgerne. En periodeforskydning er årsagen til mindreforbruget i regnskab. Administration Direktionen tværgående puljer: mindreforbrug 11,2 mio. kr. Det store mindreforbrug skyldes i væsentlig grad overførte midler fra tidligere år, som er planlagt til at indgå i effektuering af nogle af de igangværende omstillingsprojekter i organisationen, eksempelvis TAO (Tværgående Administrative Opgaver), og andre projekter, som er forbundet med langsigtede effektiviseringer. En anden årsag til mindreforbruget er, at de midler, der har været afsat til Microlån i forbindelse med unges uddannelse og iværksætteri, ikke er anvendt, men påtænkes overført til en selvstændig fond i Endelig er der anvendt færre midler end budgetteret til løn til ledelse som følge af vakance i direktør- og chefstillinger. Tværgående driftsudgifter Tværgående puljer m.v.: mindreforbrug 17,8 mio. kr. Mindreforbruget i afspejler, at der også på disse områder blev overført store beløb (samlet 29,5 mio. kr.) fra mindreforbrug i Mindreforbruget er dermed nedbragt med næsten 12 mio. kr. i forhold til året tidligere. De uforbrugte midler i regnskab skyldes, at nogle indsatser er blevet forsinket, og derfor ikke er iværksat i. Der er bl.a. disponeret til elever, hvoraf en del af ansættelserne først træder i kraft i 2015, samt kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Indeholdt i mindreforbruget er endvidere midler, som er afsat i overenskomstperioden, som udløber 31. marts Her ud over indeholder mindreforbruget udmøntningen af vedtagene effektiviseringer bl.a. vedrørende digitalisering og ejendomsstrategi. Årsrapport Side Side Årsrapport

14 Økonomi Økonomi Økonomi Ø Forsikringsordning og overhead Ejendomsstrategi: mindreforbrug 1,6 mio. kr. Der er i solgt 2 tidligere feriekolonier, hvorved der samlet har været et mindreforbrug på indsatserne i ejendomsstrategien. ØK-puljen: mindreforbrug 1,8 mio. kr. Som følge af overførte midler fra 2013 har været et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget i. Bevilling afsat til generel budgetreserve er i overensstemmelse på med det budgetterede anvendt til (delvis) finansiering af overførsel af mindreforbruget fra Overhead institutioner: mindreforbrug 1,7 mio. kr. I henhold til konteringsreglerne for kommunerne beregnes et overhead vedrørende administration af de takstfinansierede sociale institutioner til brug for den omkostningsbaserede takstberegning. Dette overhead har i været 1,667 mio. kr. højere end budgetteret. Anlæg Sådan er pengene fordef elt Økono omiudvalget Særlige drift På anlæg er der et samlet mindreforbrug på 36 mio. kr. Forsikringsord Mindreforbruget dning og dækker områder over mindreudgifter på ca. 48 mio. kr. og mindreindtægter på ca. 12 mio. overhead kr. m.m En stor del af budgetafvigelserne kan henføres til nedenstående anlægsprojekter. r Anlægsprojekter vedr. Nørrevangsskolen Tværgående u dgifter Der er 3 igangværende anlægsprojekter: PCB renovering, flytning af CSU, samt specialskolerne Service ogg Havrebjerg og Klostermarken, som tilsammen har et korrigeret budget på 31,4 mio. kr. myndighedsopgm gaver Projekterne er endnu ikke igangsat på grund af forskellige forhold, blandt andet viste første udbudsrunde, at udgifterne ikke kunne holdes inden for de afsatte rådighedsbeløb. Projekterne er under revurdering omkring økonomi, indhold og tid. Der vil i 2015 blive taget stilling til det videre forløb. Administration Der er i afholdt udgifter på de 3 anlægsprojekter for godt 2 mio. kr. og derfor et samlet mindreforbrug på 29,4 mio. kr., som overføres til Tropeby Projektet omkring Tropebyen er i forbindelse med budgetaftalen for sat i bero. Beslutningen har betydet, at der på anlægsprojektet er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget overføres derfor ikke til Campus Der er i oprindeligt afsat et rådighedsbeløb Netto på 20 oudgifter mio. kr. Rådighedsbeløbet r i hele tusinde er reduceret kronerk til godt 4,0 mio. kr., idet 13,4 mio. kr. er anvendt til køb af Sdr. stationsvej samt 2,6 mio. kr., som er konverteret til drift i til ansættelse af projektmedarbejder. Beskrivelse af området Af rådighedsbeløbet på 4 mio. kr. er der afsat 2,0 mio. kr. til projekteringsudgifter. Der er i gaver i forbindelse afholdt udgifter e for 0,9 mio.kr. Økonomiudvalgets og mindreforbruget område på dækker 3,1 mio. over kr. udgifter overføres til service- til og myndighedsopgaver i forbi iske områder. Des- betjening af kommunens borgere f.eks. de store velfærdsområder og de tekniske områder og virksomhederr uden afholdes udgifter til administration, som understøtter Byrådet, B centre og virksom omkring løn og personaleforhold, IT drift og økonomi., forsikringsordnin- munenn er selvfor- ed opkrævning af Der afholdes også tværgåendee udgifter til tjenestemandspension, IT systemer, forsikringso ger, og forskellige puljer, som går på tværs af kommunen. På området indgår også indtægter i form af intern forsikringsordning, hvor kommunenn er s sikret samt indtægter fra administrationsbidrag, som opkrævess i forbindelse med opkrævn takster på institutioner omfatter af rammeaftalen. Side 14 Side 10 Årsrapport Årsrapport Side 14 Årsrapport

15 Økonomi Køb og salg af ejendomme For køb og salg af ejendomme er der et merforbrug på godt 10 mio. kr. Afvigelser udgøres af følgende: Køb og salg af ejendomme (1.000 kr.) Korriget budget Forskel regnskab og korr. Budget Salg af grund til Sportscollege Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej Salg af Stigsagergård Salg af areal til sygehus GAPS Parkvej 35, Slagelse Stiftelse af grundejerforeninger (gl. afsluttede anlæg) Areal Halsskov Færgehavn Forureningssag vedr. salg af areal på Kastanievej, Slagelse Sdr. Stationsvej 26, Slagelse (det gamle posthus) Øvrige køb og salg Totalt De manglende indtægter vedr. sportscollege skyldes, at salget ikke er gennemført i, men forventes i De manglende indtægter vedrørende erhvervsarealer Kinavej/Japanvej skyldes, at der fortsat er ledige erhvervsarealer til salg, og det må forventes at grundene bliver solgt over de næste år. De manglende indtægter vedrørende Stigsagergård skyldes, at det ikke har været muligt at få solgt gården i. Udvidelse af Omø Havn Der er i afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Der er afholdt udgifter for 0,9 mio. kr. til projektering og udbud. Udbudsfasen viste, at omkostninger til det oprindelige projekt ville overstige det afsatte rådighedsbeløb. Derfor er anlægsprojektet ikke gennemført som planlagt, og der overføres et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. til Der tages i 2015 stilling til anvendelsen af det overførte mindreforbrug. Årsrapport Side Side Årsrapport

16 Økonomi Økonomi Økonomi Ø Målopfølgning Mål 1 Visionen Med afsæt i kommunens vision om at styrke uddannelsesmiljøet og kulturelle oplevelser samt at skabe mere vækst er der iværksat nye udviklingstiltag, der understøtter kommunens langsigtede Sådan er pengene f strategiske udviklingsfokus. Indsatserne iværksættes koordineret og med fokus på at skabe den største værdi for borgerne. på Udviklingstiltagene udspringer af de tværgående politikker og strategier der er opstillet på baggrund af visionen. Herved bliver det sikret, at der sker en koordinering og balance i indsatsen samtidig med at der sættes handling bag de politiske mål og prioriteringer. Økono omiudvalget Der er iværksat strategiske indsatsområder indenfor hvert af visionens ben. fordelt Indenfor uddannelsesfeltet er det særligt videreudvikling af campus omkring stationen, der er i fokus. Udviklingen sker sammen med uddannelsesinstitutionerne. Der er udarbejdet en masterplan i og opkøbt flere arealer samt bygninger omkring stationen, som skal muliggøre realiseringen af et campus på området og sikre sammenhængen med Slagelse Sær by. rlige drift Forsikringsordning og områder Indenfor kulturelle oplevelser er det særligt det strategiske overhead indsatsområde m.m. med Trelleborg, der er i fokus og nyder fremdrift. Dertil kommer etablering af Sportscollege r Indenfor erhvervsområdet er der med etableringen Tværgående u af dg et ifter 60 erhvervscenter sat mere entydigt fokus på, hvordan erhvervslivet skal serviceres og udvikles i kommunen. Service ogg myndighedsopgm gaver Hvert af de strategiske indsatsområder understøttes af en række mere brede initiativer på tværs af kommunen. Arbejdet med og tydeliggørelsen af visionen understøttes bl.a. via aftalestyring, lederudvikling og ved at øge effektiviteten og produktiviteten således, Administrati der er økonomisk ion grundlag for at kunne igangsætte nye udviklingsinitiativer der understøtter visionen og skaber værdi for borgerne. Nettoudgifterr i hele tusinde kronerk Beskrivelse af området gaver i forbindelsee iske områder. Des- og virksomhederr, forsikringsordnin- munenn er selvfor- ed opkrævning af Økonomiudvalgets område dækker over udgifter til service- og myndighedsopgaver i forbi betjening af kommunens borgere f.eks. de store velfærdsområder og de tekniske områder uden afholdes udgifter til administration, som understøtter Byrådet, B centre og virksom omkring løn og personaleforhold, IT drift og økonomi. Der afholdes også tværgåendee udgifter til tjenestemandspension, IT systemer, forsikringso ger, og forskellige puljer, som går på tværs af kommunen. På området indgår også indtægter i form af intern forsikringsordning, hvor kommunenn er s sikret samt indtægter fra administrationsbidrag, som opkrævess i forbindelse med opkrævn takster på institutioner omfatter af rammeaftalen. Side 16 Side 10 Årsrapport Årsrapport Side 16 Årsrapport

17 Økonomi Mål 2 Innovation og fornyelse Slagelse Kommune skal opleves som en dynamisk og robust organisation, der arbejder struktureret med eksekvering af politiske målsætninger. For at kommunen er rustet til fremtidige udfordringer arbejdes der med innovative metoder og en forandringsskabende kultur med rammer der giver mulighed for nytænkning. Indenfor alle centre og alle niveauer bliver der arbejdet struktureret med myndighed og service samt kvalitetsforståelsen. Dertil kommer at der er fokus på det tværgående fokus i organisationen med løsningen af kerneopgaven og med udviklingen af kvaliteten, ud fra såvel den brugeroplevede som den organisatoriske og den faglige kvalitet. Slagelse Kommune styrker det udviklende samspil med borgere, brugere, samarbejdspartnere og frivillige. Kommunen arbejder hen imod mere gennemskuelige og involverende processer, hvor kommunen sammen med borgerne udvikler velfærdsopgaverne. Den strategisk kompetenceudvikling har fokus på at videreudvikle ledere og medarbejdere, der evner at håndtere og sammentænke de tre kvalitetsperspektiver. Der er fokus på at skabe en forandringsskabende kultur med en optimering af arbejdet samt løbende tilpasning af organisationen, så vi kan håndtere de aktuelle udfordringer og sætte koordineret handling bag politiske målsætninger. Som et led i at skabe en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere arbejdes der med at øge den sociale kapital. Gennem en forståelse af kerneopgaven vil det være mulige at skabe fleksibilitet og ansvarlighed i mødet mellem borgere og kommunale medarbejdere. Mål 3 Digitalisering Den nationale digitale dagsordens fokus har været, at skabe de optimale tekniske løsningsmuligheder samt at skabe de organisatoriske, kulturelle og kompetencemæssige vilkår, som kan medvirke til at opnå succesfuld implementering af digitale løsninger. I har koncernen implementeret alle de borger- og virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger som forudsat i de 3 bølgeplaner frem imod Løsningerne lever op til de krav og standarder som er udstukket til kommunerne. Obligatorisk digital post er implementeret i koncernen dels i forhold til at vore borgere er parate til dette og dels at koncernens interne arbejdsprocesser er optimeret i forhold hertil. I overensstemmelse med KL s strategiske krav og tidsplan er IT-infrastrukturen på kommunens folkeskoler færdigbygget og realiseret, således at denne nu er klar til at understøtte muligheder for anvendelse af nye digitale læringsmidler og læringsformer. Ligeledes er der implementeret eller igangsat en række fagspecifikke digitaliseringstiltag og projekter i centrene bl.a. er der etableret en sammenhængende fiberinfrastruktur i hele Rosenkilde området. Der er blevet udarbejdet en konkret samarbejdsmodel for etablering af et tværkommunalt ITsamarbejde mellem kommunerne i region Sjælland som, over de næste 3 år, skal sikre en ensartet og effektiv implementering af hele konkurrenceudsættelsen af de nuværende KMD systemer i regionens kommuner. Slagelse Kommune fik i en ny IT-sikkerhedspolitik samt IT-beredskabsplan i overensstemmelse med de nye internationale standarder, der gælder for det offentlige. Årsrapport Side Side Årsrapport

18 Økonomi Økonomi Økonomi Ø Mål 4 Økonomistyring For at styrke Økonomiudvalgets indsigt i den økonomiske udvikling har udvalget modtaget en månedlig status på den økonomiske udvikling, inklusiv skøn for det samlede forbrug i. Det har betydet større præcision i prognoserne for årets resultat og derved fremmet en mere præcis økonomistyring. Sådan er pengene fordef elt I juni vedtog byrådet en ny økonomisk politik for Slagelse Kommune. Den økonomiske politik blev brugt som målepunkt for Budget og vil også fremadrettet blive brugt aktivt som styringsredskab ved budgetlægningen. på Økono omiudvalget Som en del af budgetaftalen for Budget er det besluttet at igangsætte to større forbedringsprojekter. Det ene vedrører de administrative opgaver inden for løn-, personale- og økonomiområdet, mens det andet omhandler ejendomsdrift. Projekterne skal øge produktiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen. Budgetaftalen indeholder desuden en aftale om at gennemføre 360 graders analyse på alle de større velfærdsområder over de næste 3 år med henblik at finde mulige forbedringstiltag. r I efteråret blev der udviklet et nyt fælles styringsværktøj til de kommunale Særlige drift anlægsprojekter. I 2015 vil det give et bedre grundlag for økonomistyring Forsikringsord på anlægsområdet. dning og mråder overhead m.m Mål Ejendomsstrategi Der er i foråret vedtaget en ny ejendomsstrategi Tværgående u dgifter for Slagelse Kommune. Strategien er forankret i Center for Kommunale Ejendomme og LTE-udvalget og udmøntningen af denne er Service nu ogg igangsat. Der forventes yderligere resultater i myndighedsopgm gaver Mål 6 Køb og Salg Med organisationsændringerne i foråret er Køb og Administrati Salg flyttet, ion så de nu er en del af Center for Kommunale Ejendomme I købte Slagelse Kommune det tidligere posthus i Slagelse på Sdr. Stationsvej 26, som et led i arbejdet med strategisk opkøb i forhold til bl.a. etablering af Videns- og Uddannelses by i Slagelse. Herudover har Slagelse Kommune tilbagekøbt en grund i Halsskov på baggrund af et indgået forlig, for at undgå at ende i langvarig retssag omkring grundens fremtid. I forbindelse med strategisk salg af kommunale bygninger og arealer, blev der i solgt 2 tidligere feriekolonier og opstartet salg af en række bygninger, der har været anvendt til daginstitution, jobcenter mv. Nettoudgifterr i hele tusinde kronerk Herudover blev der solgt 2 byggegrunde, ca m2 erhvervsareal på Japanvej i Slagelse og et erhvervsareal på ca m2 på Parkvej i Slagelse. Derudover blev der solgt et par mindre arealer. Beskrivelse af området gaver i forbindelsee iske områder. Des- og virksomhederr, forsikringsordnin- munenn er selvfor- ed opkrævning af Økonomiudvalgets område dækker over udgifter til service- og myndighedsopgaver i forbi betjening af kommunens borgere f.eks. de store velfærdsområder og de tekniske områder uden afholdes udgifter til administration, som understøtter Byrådet, B centre og virksom omkring løn og personaleforhold, IT drift og økonomi. Der afholdes også tværgåendee udgifter til tjenestemandspension, IT systemer, forsikringso ger, og forskellige puljer, som går på tværs af kommunen. På området indgår også indtægter i form af intern forsikringsordning, hvor kommunenn er s sikret samt indtægter fra administrationsbidrag, som opkrævess i forbindelse med opkrævn takster på institutioner omfatter af rammeaftalen. Side 18 Side 10 Årsrapport Årsrapport Side 18 Årsrapport

19 Beskæftigelsee og Integration Beskæftigelse og Integrat tion Sådan er pengene fordef elt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Arbejdsmarkeds foranstaltninger Tilbud til voksne med særlige behov 844 Tilbud til udlændingeu Revalidering Førtidspension, begravelseshjb jælp m.v Sociale ydelser Nettoudgifter i hele tusinde kronerk Årsrapport Årsrapport Side Side 19 19

20 Beskæftigelse og Integration Beskæftigelse og Integration Beskæft Integrationsudvalget stal for Beskæftigelses- stal og Integrationsudvalget for Beskæftigelses- og Integrationsud Drift Drift t Korrigeret DRIFT budget (1.000 kr.) Forskel regnskab og korr. Budget 2013 Oprindeligt DRIFT budget (1.000 kr.) Korrigeret budget Forskel regnskab Oprindeligt og korr. budget 2013 Budget Korrigeret budget Regnska Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Serviceudgifter Serviceudgifter Forsikrede ledige Forsikrede ledige Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige og Slagelse Sprogcenter ge og Slagelse Sprogcenter Overførselsudgifter excl. forsikrede ledi Slagelse Sprogcenter Slagelse -39 Sprogcenter Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse 0 0 for unge med 0 særlige behov 185 Ungdomsuddannelse 520 for 0 unge med særlige 0 behov Tilbud til voksne 844 med særlige 241 behov 747 Tilbud 823 til voksne med særlige 844 behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Slagelse Sprogcenter Slagelse -39 Sprogcenter Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter Integrationsprogram excl. 895 Slagelse Sprogcenter Kontanthjælp til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Repatriering Boligplacering 419 af 362 flygtninge Boligplacering 0 af flygtninge Førtidspension, begravelseshjælp m.v Førtidspension, begravelseshjælp m.v Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse Personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion -33 før 1/ Førtidspension med pct. refusion før 1/ Førtidspension med 35 pct. refusion -211 efter 1/ Førtidspension med pct. refusion efter 1/ Sociale ydelser Sociale ydelser Sygedagpenge Sygedagpenge Sociale formål Enkeltydelser Sociale formål - Enkeltydelser Kontanthjælp Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse Boligydelse Boligsikring Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelse Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret deres dagpengeret brug. Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug. Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug. rt Side 20 Side Årsrapport 20 Årsrapport Side Årsrapport

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere