GENERELLE OPLYSNINGER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE OPLYSNINGER..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 BORGMESTERENS FORORD... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 4 KORT FORTALT... 5 SÅDAN GIK DET I... 5 HVOR KOM PENGENE FRA?... 6 HVEM BRUGTE PENGENE?... 7 HOVED OG NØGLETAL... 8 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 9 UDVALGSBEMÆRKNINGER... 9 ØKONOMI BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION ERHVERV, PLAN OG MILJØ HANDICAP OG PSYKIATRI KULTUR, FRITID OG TURISME LANDDISTRIKTER, TEKNIK OG EJENDOMME SUNDHED OG SENIOR UDDANNELSE TALMÆSSIGE OPGØRELSER UDGIFTSBASERET REGNSKABSOPGØRELSE REGNSKABSOVERSIGT BALANCE FINANSIERING ANDRE OPLYSNINGER PRIMOSALDOKORREKTIONER PERSONALEOVERSIGT NOTER NOTE 1 SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING NOTE 2 AKTIER OG ANDELSBEVISER NOTE 3 INDSKUD I LANDSBYGGEFONDEN M.V NOTE 4 FINANSIERINGSOVERSIGT NOTE 5 UDVIKLING I EGENKAPITAL NOTE 6 HENSATTE FORPLIGTELSER NOTE 7 LANGFRISTET GÆLD NOTE 7 LANGFRISTET GÆLD (FORTSAT) NOTE 8 KAUTIONS, GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDER/FORPLIGTIGELSER NOTE 9 SWAP AFTALER NOTE 10 ARBEJDE UDFØRT FOR FREMMED REGNING NOTE 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS NOTE 12 OVERFØRTE UFORBRUGTE DRIFTSBEVILLINGER NOTE 13 AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER Årsrapport Side Side 1 1 Årsrapport

2 Generelle oplysninger Generelle oplysninger Genere Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Om vores kommune Slagelse Kommune Rådhuspladsen Slagelse Om vores kommune Slagelse Kommune Rådhuspladsen Slagelse k Hjemmeside: Telefon: Telefon: Hjemmeside: Hjemmeside: ww sår: CVR-nr.: 29 1/118 31/ Hjemsted: CVR-nr.: Slagelse sår: Hjemsted: 1/1 Slagelse 31/12 sår: 1/1 Politisk ledelse Politisk ledelse Lis Tribler Stén Knuth 2. viceborgmester Michael Stén Gram Knuth 1. viceborgmester Lis Michael Tribler Gram viceborgmester Lis Trib 2. viceborg Administrativ ledelse Administrativ ledelse Lone Søren Irene Pedersen Lund Hansen borger- og kommunaldirektør udviklingsdirektør Ole Søren Kristensen Lund Hansen vicekommunaldirektør / økonomidirektør Lone Irene Ole Kristensen Pedersen borger- vicekommunaldirektør og udviklingsdirektør / økonomidirektør Lone Irene P borger- og udvik Vini Lindhardt uddannelsesdirektør Vini Lindhardt uddannelsesdirektør Revision Revision EY - Ernst & Young Osvald Helmuths Vej Frederiksberg CVR-Nr EY - Ernst & Young Osvald Helmuths Vej Frederiksberg CVR-Nr Side 2 Side 2 Årsrapport Årsrapport Side 2 Årsrapport

3 Generelle oplysninger Borgmesterens forord Det er med glæde, at jeg kan præsentere årsrapporten og regnskabet for mit første år som borgmester. Driften er fortsat positiv med indtægter, der overstiger udgifterne med 105,1 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget har der i været et mindre forbrug på driftsudgifterne på 127,0 mio. kr. Modsat tidligere år er der nu et merforbrug på driftsudgifterne, i forhold til det oprindelige budget. Resultatet er ikke uventet, da der netop har været fokus på at få nedbragt den store opsparing fra tidligere år. Vi har haft et ønske om at få nedbragt opsparingen på driften, så borgerne får den service, som vi politisk har besluttet, og som borgerne derfor forventer at få. et er kommet tættere på at udtrykke det serviceniveau, vi fra politisk side har vedtaget. Kommunens dygtige ledere og medarbejdere har arbejdet kompetent og målrettet på at holde budgetterne. Det vil jeg gerne sende en kæmpe kvittering for. Anlægsudgifterne er markant mindre end i 2013, og en smule mindre end oprindelig budgetteret. Vi arbejder i kommunen på en række anlægsprojekter, som skal bidrage til at skabe liv og vækst i kommunen campusområde, udbygning af Trelleborg og et sportscollege i tilknytning til idrætsanlægget i Slagelse for blot at nævne et par af projekterne. Jeg forventer derfor, at vi i de kommende år vil øge anlægsudgifterne. Den stramme økonomiske styring fortsætter de kommende år, for vi er fortsat under pres, når vi kigger på vores udgifter holdt op mod indtægter fra skatter og udligning. Derfor fastholder vi fokus på de to spor; vækst og effektivisering, hvilket også er kommet til udtryk i budget I sidste års regnskab skrev jeg i forordet, at vi forventede befolkningsfald i de kommende år. De første data i forhold til vores befolkning ultimo peger på en betydelig mere positiv udvikling i forhold til, hvad vi forventede for et år siden. Jeg håber, at den udvikling vi så i, vil fortsætte i Det vil på sigt forbedre vores indtægtsgrundlag og dermed rammerne for den fortsatte udvikling af kommunen. Vi skal dog fastholde fokus på stram styring af driften, så vi kan frigive midler til at investere i tiltag, der giver virksomheder og borgere lyst til, ikke kun at være i vores kommune, men også fortælle andre, at Slagelse Kommune er en fantastisk kommune. På byrådets vegne Stén Knuth Borgmester Årsrapport Side Side 3 3 Årsrapport

4 Generelle oplysninger Generelle oplysninger Genere Ledelsens påtegning Kommuneoplysninger k Økonomiudvalget har den 20. april Om 2015 vores aflagt kommune Slagelse Kommunes Årsrapport for til byrådet. Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 Årsrapporten, der er kommunens officielle årsregnskab, bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse 4200 Slagelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for Kommuner. Hjemmeside: Telefon: Hjemmeside: ww Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resul- sår: 1/1 31/12 CVR-nr.: Hjemsted: Slagelse sår: 1/1 tat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed årsrapporten til revision. Politisk ledelse Slagelse Kommune, den 21. april 2015 Lis Tribler 2. viceborgmester Stén Knuth borgmester Michael Gram 1. viceborgmester Lis Trib 2. viceborg Stén Knuth Borgmester Søren Lund Hansen Administrativ ledelse Kommunaldirektør Lone Irene Pedersen borger- og udviklingsdirektør Søren Lund Hansen kommunaldirektør Ole Kristensen vicekommunaldirektør / økonomidirektør Lone Irene P borger- og udvik Vini Lindhardt uddannelsesdirektør Revision EY - Ernst & Young Osvald Helmuths Vej Frederiksberg CVR-Nr Side 4 Side 2 Årsrapport Årsrapport Side 4 Årsrapport

5 Kort fortalt Sådan gik det i et viser et overskud af den ordinære drift på 105,1 mio. kr., menss det samlede regn- under- skabsresultat på det skattefinansierede område er et underskudd på 86,9 mio. kr. Sammenlignet med 2013 er det ordinæree driftsoverskud 15 mio. kr. højeree i, mens skuddet i det samlede skattefinansierede regnskabsresultat er 158,81 mio. kr. lavere. Det skyldes primært lavere anlægsudgifterr end i 2013, hvor ikke mindst byggeri af ældreboliger medvirkede til et højt anlægsniveau. Nedenfor for kan man se hvordan det ordinære driftsresultat, altså resultatet før anlægsudgifter, jordforsyning og forsyningsvirksomhed, samt resultatet af det skattefinansierede område, har udviklet sig. 400,0 Resultat i mio. kr. 353,,8 300,0 200,0 245,7 100,0 39,4 86,9 0,0 18,0 100,0 200,0-152, 1-105,1-90,1 Oprindeligt vedtaget budget Korrigerett budget Resultat af det skattefinansierede område Resultat R af ordinær drift Positive tal er et udtryk for underskud, hvilket vil sige at udgifterne er større end indtægterne. Negative tal, altså dem underr nul-stregen, er et udtryk for overskud. Forskellen mellem den røde og den blå søjle, udgør primært anlægsudgifter. Årsrapport Årsrapport Side Side 5 5

6 Kort fortalt Kort fortalt Hvor kom pengene fra? Hvor kom pengene fra? Grundskyld -240,7 Selskabsskat -17,6 Grundskyld -240,7 Selskabsskat -17,6 Udligning og tilskud ,4 Udligning og tilskud ,4 ommunal komstskat ,4 Kommunal indkomstskat ,4 Kommun indkomsts ,4 Finansieringsindtægter Finans i mio sierings o. kr. sindtægter i mio. kr. mmer fra Lagkag indkomst- som og udgør cirka 59 % af skatter, vores finansierings som udgør sindtægter cirka 59 % og oaf 35 vores % kom finansierings mmer fra sindtægter udligning og og o 35 % kommer fr gen ovenfor viser at kommunens Lagkagen finansiering ovenfogsindtægter r viser at kommunens primært kofinansiering ommer fra gsindtægter indkomst- primært kommer f mer fra skatter, udligning generelle tilskud fra staten. generelle tilskud fra staten. Side 6 Side 6 Årsrapport Årsrapport Årsrapport Side 6

7 Kort fortalt Hvem brugte pengene? Her ses en grafisk visning af udgiftsforbruget fordelt på fagområder. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger af de enkelte fagområder længere fremme i denne beretning. Økonomiudvalget 454,22 Uddannelsesudvalget 1.263,8 Lagkagen viser de enkelte udvalgs nettoo driftsudgifter for, hvilket vil sige at grafen er udarbejdet på baggrund af driftsudgifter og indtægter fratrukket statsrefusion. Udgifter og ind- tægter på forsyningsområdet samt jordforsyning, er ikke medregnet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.123,33 Sundheds- og Seniorudvalget 993,6 Handicap- og psykiatriudvalget 375,,4 Landdistriksog Ejendomsudvalget Teknik- 228,0 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 127,8 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget 21,9 Netto driftsudgifter i mio. kr. Årsrapport Årsrapport Side Side 7 7

8 Kort fortalt Kort fortalt Hoved- og nøgletal Hvor kom pengene fra? Likvide midler Kassebeholdningen pr. 31. december var 209,0 mio. kr., hvilket er 3,1 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over hele året er imidlertid faldet med næsten 100 mio. kr. fra 583,6 mio. kr. i 2013 til 488,9 mio. kr. i. Faldet skyldes, ud over finansieringen af resultat, blandt andet at en række udbetalinger til borgerne fra april 2013 er overgået til Udbetaling Danmark med et væsentligt likviditetstab for kommunerne til følge. Grundskyld Selskabsskat -240,7-17,6 Skatteudskrivning Beskatningsgrundlag pr. indbygger er steget fra kr. i 2013 til kr. i. Udskrivningsprocent for kommuneskat samt grundskyldspromillen er uændret i forhold til de seneste år. ommunal komstskat ,4 Indbyggertal Ved årets udgang er indbyggertallet steget til borgere, hvilket er 367 personer mere end i 2013, hvor indbyggertallet udgjorde Udligning og tilskud ,4 Kommun indkomsts ,4 Finansieringsindtægter i mio. kr. mmer fra indkomst- mer fra udligning og Lagkagen ovenfor viser at kommunens finansieringsindtægter primært kommer f skatter, som udgør cirka 59 % af vores finansieringsindtægter og o 35 % kommer fr generelle tilskud fra staten. Side 8 Side 6 Årsrapport Årsrapport Side 8 Årsrapport

9 sbemærkninger Udvalgsbemærkninger På de efterfølgende sider har hvert enkelt udvalg beskrevet årets regnskabsresultat for såvel drifts- som anlægsvirksomhed. Udvalgene har endvidere beskrevet hvordan det er gået med opfyldelse af opstillede mål for regnskabsåret. Årsrapport Side Side 9 9 Årsrapport

10 Økonomi Økonomi Økonomi Økonomi Ø Sådan er peng Sådan ene er fordef peng elt ene fordef elt på på Økono omiudvalg Økono omiudvalget Forsikringsordning og overhead m.m Særlige drift områder Forsikringsordning og overhead m.m Særlige drift områder r Tværgående u dgifter Tværgående u dgifter Service ogg myndighedsopgm gaver Service ogg myndighedsopgm gaver Administration Administration Nettoudgifterr i hele Nettot usinde oudgifter kronerk r i hele tusinde kronerk Beskrivelse af området Beskrivelse af området gaver i forbindelse Økonomiudvalgets e område Økonom dækker miudvalgets over udgifter område til dæ service- ækker over og myndighed udgifter til dsopgaver service- i og forbindelse myndighed e dsopgaver i forbi iske områder. betjenin Des- uden afholdes r udgifter uden til administration afholdes udg n, gifter som til understøtter administration Byrådet, B n, som ceund entre derstøtter og virksomheder Byrådet, B r centre og virksom omkring løn og personaleforho omkring old, løn IT drift og per og rsonaleforho økonomi. old, IT drift og økonomi., forsikringsordnin- Der afholdes også tværgående Der afho e udgifter oldes også til tjenestem tværgående andspensio e udgifter n, til IT tjenestem systemer, andspensio forsikringsordnin- n, IT system mer, forsikringso ger, og forskellige puljer, ger, som og går forskellige på tværs puljer, af komm som munen. går på tværs af kommunen. munenn På er selvfor- området indgår også På indtæ områ ægter ådet i form indgår af også intern indtæ forsikringsord ægter i form dning, af intern hvor fo kommunen orsikringsord n er dning, selvfor- hvor kommunenn er s ng af kommunens betjenin borgere ng f.eks. af komm de munens store vel borg færdsområd gere f.eks. der d og store de te vel ekniske færdsområd råder. og Des- de tekniske områder og virksomheder ed opkrævning sikret samt af indtægter fra sikret administrations samt indtæg sbidrag, gter fra som adm ministrations opkrævess i sbidrag, forbindel som se med opkræves krævning s i forbindel af se med opkrævn takster på institutioner omfatt takster er på af institutio rammeaftalen. oner omfatter af rammeaftalen. Side 10 Side 10 Årsrapport Årsrapport Årsrapport Side 10

11 Økonomi stal for Økonomiudvalget Drift DRIFT (i 1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forskel regnskab og korr. Budget 2013 I alt særlige drift områder Brand - og redningsskolen Redningsberedskab Køb salg af jord Havne Byråd m.m I alt Myndighedsopgaver Center for Skoler Center for Dagtilbud Center for Børn, unge, og familie Borgerservicecentrene Center for Sundhed og omsorg Center for Handicap og Psykiatri Center for Erhvervsservice Center for Teknik & Miljø Center for Kommunale ejendomme Center for Plan og Byg Center for arbejdsmarked og integration Kultur Fritid Udbetaling Danmark Center for vækst & bosætning I alt Administration Center for Økonomi Center for HR & udvikling Center for IT og digitalisering Center for Sundhed og omsorg Direktion - tværgående puljer I alt tværgående områder og initiativer Tjenestemandspensioner CFØ-Tværgående Kommunikation, porto mm Fælles udgifter til It-systemer Kommunikationsafdelingen Porto og Fragt Omstilling & digitaliserings puljen Drifts af administrationens bygninger Tværgående puljer I alt Puljer Forsikringspuljer Ejendomsstrategi ØK pulje Overhead institutioner Samlet resultat for alle enheder på drift Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug. Årsrapport Side Side Årsrapport

12 Økonomi Økonomi Økonomi Ø Anlæg ANLÆG (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Sådan er Forskel regnskab og korr. Budget 2013 pengene fordef elt på Diverse anlæg Økono omiudvalget Beredskabet It-teknologi Ombygning af Willemoesvej 2c PCB-sanering Nørrevangsskolen Flytning CSU Nørrevangsskolen Flytning Havrebjerg og Klostermarken Ombygning Skælskør Rådhus 0 Særlige drift Forsikringsordning og områder 0 Afsluttede projekter overhead 0 m.m Kommunens Papirarkiv r Diverse IT-projekter Tropeby Tværgående 0 u dgifter Service ogg Campus myndighedsopgm 0 gaver Køb af salg af ejendomme Køb og salg af ejendomme m.m Havne Afsluttede projekter Administration Katodiske beskyttelsesanlæg Uddybning af havneanlæg Udvidelse af Omø Havn Skælskør Havn - renovering af kaj Anlæg i alt Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug. Nettoudgifterr i hele tusinde kronerk Beskrivelse af området gaver i forbindelsee iske områder. Des- og virksomhederr, forsikringsordnin- munenn er selvfor- ed opkrævning af Økonomiudvalgets område dækker over udgifter til service- og myndighedsopgaver i forbi betjening af kommunens borgere f.eks. de store velfærdsområder og de tekniske områder uden afholdes udgifter til administration, som understøtter Byrådet, B centre og virksom omkring løn og personaleforhold, IT drift og økonomi. Der afholdes også tværgåendee udgifter til tjenestemandspension, IT systemer, forsikringso ger, og forskellige puljer, som går på tværs af kommunen. På området indgår også indtægter i form af intern forsikringsordning, hvor kommunenn er s sikret samt indtægter fra administrationsbidrag, som opkrævess i forbindelse med opkrævn takster på institutioner omfatter af rammeaftalen. Side 12 Side 10 Årsrapport Årsrapport Side 12 Årsrapport

13 Økonomi Bemærkninger til regnskabsresultatet for Drift På Økonomiudvalgets drift er der et samlet mindreforbrug i på 45,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til ca. 9 % af budgettet. Mindreforbruget fordeler sig som vist i den foranstående oversigt og afspejler i høj grad, at der fra 2013 blev overført bevilling på 59,2 mio. kr. som følge af mindreforbruget i Sammenholdt med det oprindeligt vedtagne budget for er mindreforbruget i på 4,5 mio. kr., svarende til ca. 1 % af budgetrammen. I det følgende er kort beskrevet de største afvigelser mellem det korrigerede budget og regnskabet. Service- og Myndighedsopgaver Borgerservicecentrene: mindreforbrug 4,8 mio. kr. Der blev fra 2013 overført bevilling på 4,5 mio. kr. til. Denne overførsel er disponeret således, at den bl.a. kan indgå i den tilpasning og effektivisering, der er iværksat på baggrund af budgetaftalen til gennemførelse i Mindreforbruget udgør 10 % af budgetrammen for Borgerservicecentrene i. Center for Teknik og Miljø: mindreforbrug 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels overførte midler fra 2013 og dels vakante stillinger i forbindelse med personaleudskiftning. Mindreforbruget udgør 5,5 % af budgetrammen i for centret. Udbetaling Danmark: mindreforbrug 1,2 mio. kr. Der er et mindreforbrug på kommunens betaling til Udbetaling Danmark, som administrerer udbetaling af en række ydelser til borgerne. En periodeforskydning er årsagen til mindreforbruget i regnskab. Administration Direktionen tværgående puljer: mindreforbrug 11,2 mio. kr. Det store mindreforbrug skyldes i væsentlig grad overførte midler fra tidligere år, som er planlagt til at indgå i effektuering af nogle af de igangværende omstillingsprojekter i organisationen, eksempelvis TAO (Tværgående Administrative Opgaver), og andre projekter, som er forbundet med langsigtede effektiviseringer. En anden årsag til mindreforbruget er, at de midler, der har været afsat til Microlån i forbindelse med unges uddannelse og iværksætteri, ikke er anvendt, men påtænkes overført til en selvstændig fond i Endelig er der anvendt færre midler end budgetteret til løn til ledelse som følge af vakance i direktør- og chefstillinger. Tværgående driftsudgifter Tværgående puljer m.v.: mindreforbrug 17,8 mio. kr. Mindreforbruget i afspejler, at der også på disse områder blev overført store beløb (samlet 29,5 mio. kr.) fra mindreforbrug i Mindreforbruget er dermed nedbragt med næsten 12 mio. kr. i forhold til året tidligere. De uforbrugte midler i regnskab skyldes, at nogle indsatser er blevet forsinket, og derfor ikke er iværksat i. Der er bl.a. disponeret til elever, hvoraf en del af ansættelserne først træder i kraft i 2015, samt kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Indeholdt i mindreforbruget er endvidere midler, som er afsat i overenskomstperioden, som udløber 31. marts Her ud over indeholder mindreforbruget udmøntningen af vedtagene effektiviseringer bl.a. vedrørende digitalisering og ejendomsstrategi. Årsrapport Side Side Årsrapport

14 Økonomi Økonomi Økonomi Ø Forsikringsordning og overhead Ejendomsstrategi: mindreforbrug 1,6 mio. kr. Der er i solgt 2 tidligere feriekolonier, hvorved der samlet har været et mindreforbrug på indsatserne i ejendomsstrategien. ØK-puljen: mindreforbrug 1,8 mio. kr. Som følge af overførte midler fra 2013 har været et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget i. Bevilling afsat til generel budgetreserve er i overensstemmelse på med det budgetterede anvendt til (delvis) finansiering af overførsel af mindreforbruget fra Overhead institutioner: mindreforbrug 1,7 mio. kr. I henhold til konteringsreglerne for kommunerne beregnes et overhead vedrørende administration af de takstfinansierede sociale institutioner til brug for den omkostningsbaserede takstberegning. Dette overhead har i været 1,667 mio. kr. højere end budgetteret. Anlæg Sådan er pengene fordef elt Økono omiudvalget Særlige drift På anlæg er der et samlet mindreforbrug på 36 mio. kr. Forsikringsord Mindreforbruget dning og dækker områder over mindreudgifter på ca. 48 mio. kr. og mindreindtægter på ca. 12 mio. overhead kr. m.m En stor del af budgetafvigelserne kan henføres til nedenstående anlægsprojekter. r Anlægsprojekter vedr. Nørrevangsskolen Tværgående u dgifter Der er 3 igangværende anlægsprojekter: PCB renovering, flytning af CSU, samt specialskolerne Service ogg Havrebjerg og Klostermarken, som tilsammen har et korrigeret budget på 31,4 mio. kr. myndighedsopgm gaver Projekterne er endnu ikke igangsat på grund af forskellige forhold, blandt andet viste første udbudsrunde, at udgifterne ikke kunne holdes inden for de afsatte rådighedsbeløb. Projekterne er under revurdering omkring økonomi, indhold og tid. Der vil i 2015 blive taget stilling til det videre forløb. Administration Der er i afholdt udgifter på de 3 anlægsprojekter for godt 2 mio. kr. og derfor et samlet mindreforbrug på 29,4 mio. kr., som overføres til Tropeby Projektet omkring Tropebyen er i forbindelse med budgetaftalen for sat i bero. Beslutningen har betydet, at der på anlægsprojektet er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget overføres derfor ikke til Campus Der er i oprindeligt afsat et rådighedsbeløb Netto på 20 oudgifter mio. kr. Rådighedsbeløbet r i hele tusinde er reduceret kronerk til godt 4,0 mio. kr., idet 13,4 mio. kr. er anvendt til køb af Sdr. stationsvej samt 2,6 mio. kr., som er konverteret til drift i til ansættelse af projektmedarbejder. Beskrivelse af området Af rådighedsbeløbet på 4 mio. kr. er der afsat 2,0 mio. kr. til projekteringsudgifter. Der er i gaver i forbindelse afholdt udgifter e for 0,9 mio.kr. Økonomiudvalgets og mindreforbruget område på dækker 3,1 mio. over kr. udgifter overføres til service- til og myndighedsopgaver i forbi iske områder. Des- betjening af kommunens borgere f.eks. de store velfærdsområder og de tekniske områder og virksomhederr uden afholdes udgifter til administration, som understøtter Byrådet, B centre og virksom omkring løn og personaleforhold, IT drift og økonomi., forsikringsordnin- munenn er selvfor- ed opkrævning af Der afholdes også tværgåendee udgifter til tjenestemandspension, IT systemer, forsikringso ger, og forskellige puljer, som går på tværs af kommunen. På området indgår også indtægter i form af intern forsikringsordning, hvor kommunenn er s sikret samt indtægter fra administrationsbidrag, som opkrævess i forbindelse med opkrævn takster på institutioner omfatter af rammeaftalen. Side 14 Side 10 Årsrapport Årsrapport Side 14 Årsrapport

15 Økonomi Køb og salg af ejendomme For køb og salg af ejendomme er der et merforbrug på godt 10 mio. kr. Afvigelser udgøres af følgende: Køb og salg af ejendomme (1.000 kr.) Korriget budget Forskel regnskab og korr. Budget Salg af grund til Sportscollege Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej Salg af Stigsagergård Salg af areal til sygehus GAPS Parkvej 35, Slagelse Stiftelse af grundejerforeninger (gl. afsluttede anlæg) Areal Halsskov Færgehavn Forureningssag vedr. salg af areal på Kastanievej, Slagelse Sdr. Stationsvej 26, Slagelse (det gamle posthus) Øvrige køb og salg Totalt De manglende indtægter vedr. sportscollege skyldes, at salget ikke er gennemført i, men forventes i De manglende indtægter vedrørende erhvervsarealer Kinavej/Japanvej skyldes, at der fortsat er ledige erhvervsarealer til salg, og det må forventes at grundene bliver solgt over de næste år. De manglende indtægter vedrørende Stigsagergård skyldes, at det ikke har været muligt at få solgt gården i. Udvidelse af Omø Havn Der er i afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Der er afholdt udgifter for 0,9 mio. kr. til projektering og udbud. Udbudsfasen viste, at omkostninger til det oprindelige projekt ville overstige det afsatte rådighedsbeløb. Derfor er anlægsprojektet ikke gennemført som planlagt, og der overføres et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. til Der tages i 2015 stilling til anvendelsen af det overførte mindreforbrug. Årsrapport Side Side Årsrapport

16 Økonomi Økonomi Økonomi Ø Målopfølgning Mål 1 Visionen Med afsæt i kommunens vision om at styrke uddannelsesmiljøet og kulturelle oplevelser samt at skabe mere vækst er der iværksat nye udviklingstiltag, der understøtter kommunens langsigtede Sådan er pengene f strategiske udviklingsfokus. Indsatserne iværksættes koordineret og med fokus på at skabe den største værdi for borgerne. på Udviklingstiltagene udspringer af de tværgående politikker og strategier der er opstillet på baggrund af visionen. Herved bliver det sikret, at der sker en koordinering og balance i indsatsen samtidig med at der sættes handling bag de politiske mål og prioriteringer. Økono omiudvalget Der er iværksat strategiske indsatsområder indenfor hvert af visionens ben. fordelt Indenfor uddannelsesfeltet er det særligt videreudvikling af campus omkring stationen, der er i fokus. Udviklingen sker sammen med uddannelsesinstitutionerne. Der er udarbejdet en masterplan i og opkøbt flere arealer samt bygninger omkring stationen, som skal muliggøre realiseringen af et campus på området og sikre sammenhængen med Slagelse Sær by. rlige drift Forsikringsordning og områder Indenfor kulturelle oplevelser er det særligt det strategiske overhead indsatsområde m.m. med Trelleborg, der er i fokus og nyder fremdrift. Dertil kommer etablering af Sportscollege r Indenfor erhvervsområdet er der med etableringen Tværgående u af dg et ifter 60 erhvervscenter sat mere entydigt fokus på, hvordan erhvervslivet skal serviceres og udvikles i kommunen. Service ogg myndighedsopgm gaver Hvert af de strategiske indsatsområder understøttes af en række mere brede initiativer på tværs af kommunen. Arbejdet med og tydeliggørelsen af visionen understøttes bl.a. via aftalestyring, lederudvikling og ved at øge effektiviteten og produktiviteten således, Administrati der er økonomisk ion grundlag for at kunne igangsætte nye udviklingsinitiativer der understøtter visionen og skaber værdi for borgerne. Nettoudgifterr i hele tusinde kronerk Beskrivelse af området gaver i forbindelsee iske områder. Des- og virksomhederr, forsikringsordnin- munenn er selvfor- ed opkrævning af Økonomiudvalgets område dækker over udgifter til service- og myndighedsopgaver i forbi betjening af kommunens borgere f.eks. de store velfærdsområder og de tekniske områder uden afholdes udgifter til administration, som understøtter Byrådet, B centre og virksom omkring løn og personaleforhold, IT drift og økonomi. Der afholdes også tværgåendee udgifter til tjenestemandspension, IT systemer, forsikringso ger, og forskellige puljer, som går på tværs af kommunen. På området indgår også indtægter i form af intern forsikringsordning, hvor kommunenn er s sikret samt indtægter fra administrationsbidrag, som opkrævess i forbindelse med opkrævn takster på institutioner omfatter af rammeaftalen. Side 16 Side 10 Årsrapport Årsrapport Side 16 Årsrapport

17 Økonomi Mål 2 Innovation og fornyelse Slagelse Kommune skal opleves som en dynamisk og robust organisation, der arbejder struktureret med eksekvering af politiske målsætninger. For at kommunen er rustet til fremtidige udfordringer arbejdes der med innovative metoder og en forandringsskabende kultur med rammer der giver mulighed for nytænkning. Indenfor alle centre og alle niveauer bliver der arbejdet struktureret med myndighed og service samt kvalitetsforståelsen. Dertil kommer at der er fokus på det tværgående fokus i organisationen med løsningen af kerneopgaven og med udviklingen af kvaliteten, ud fra såvel den brugeroplevede som den organisatoriske og den faglige kvalitet. Slagelse Kommune styrker det udviklende samspil med borgere, brugere, samarbejdspartnere og frivillige. Kommunen arbejder hen imod mere gennemskuelige og involverende processer, hvor kommunen sammen med borgerne udvikler velfærdsopgaverne. Den strategisk kompetenceudvikling har fokus på at videreudvikle ledere og medarbejdere, der evner at håndtere og sammentænke de tre kvalitetsperspektiver. Der er fokus på at skabe en forandringsskabende kultur med en optimering af arbejdet samt løbende tilpasning af organisationen, så vi kan håndtere de aktuelle udfordringer og sætte koordineret handling bag politiske målsætninger. Som et led i at skabe en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere arbejdes der med at øge den sociale kapital. Gennem en forståelse af kerneopgaven vil det være mulige at skabe fleksibilitet og ansvarlighed i mødet mellem borgere og kommunale medarbejdere. Mål 3 Digitalisering Den nationale digitale dagsordens fokus har været, at skabe de optimale tekniske løsningsmuligheder samt at skabe de organisatoriske, kulturelle og kompetencemæssige vilkår, som kan medvirke til at opnå succesfuld implementering af digitale løsninger. I har koncernen implementeret alle de borger- og virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger som forudsat i de 3 bølgeplaner frem imod Løsningerne lever op til de krav og standarder som er udstukket til kommunerne. Obligatorisk digital post er implementeret i koncernen dels i forhold til at vore borgere er parate til dette og dels at koncernens interne arbejdsprocesser er optimeret i forhold hertil. I overensstemmelse med KL s strategiske krav og tidsplan er IT-infrastrukturen på kommunens folkeskoler færdigbygget og realiseret, således at denne nu er klar til at understøtte muligheder for anvendelse af nye digitale læringsmidler og læringsformer. Ligeledes er der implementeret eller igangsat en række fagspecifikke digitaliseringstiltag og projekter i centrene bl.a. er der etableret en sammenhængende fiberinfrastruktur i hele Rosenkilde området. Der er blevet udarbejdet en konkret samarbejdsmodel for etablering af et tværkommunalt ITsamarbejde mellem kommunerne i region Sjælland som, over de næste 3 år, skal sikre en ensartet og effektiv implementering af hele konkurrenceudsættelsen af de nuværende KMD systemer i regionens kommuner. Slagelse Kommune fik i en ny IT-sikkerhedspolitik samt IT-beredskabsplan i overensstemmelse med de nye internationale standarder, der gælder for det offentlige. Årsrapport Side Side Årsrapport

18 Økonomi Økonomi Økonomi Ø Mål 4 Økonomistyring For at styrke Økonomiudvalgets indsigt i den økonomiske udvikling har udvalget modtaget en månedlig status på den økonomiske udvikling, inklusiv skøn for det samlede forbrug i. Det har betydet større præcision i prognoserne for årets resultat og derved fremmet en mere præcis økonomistyring. Sådan er pengene fordef elt I juni vedtog byrådet en ny økonomisk politik for Slagelse Kommune. Den økonomiske politik blev brugt som målepunkt for Budget og vil også fremadrettet blive brugt aktivt som styringsredskab ved budgetlægningen. på Økono omiudvalget Som en del af budgetaftalen for Budget er det besluttet at igangsætte to større forbedringsprojekter. Det ene vedrører de administrative opgaver inden for løn-, personale- og økonomiområdet, mens det andet omhandler ejendomsdrift. Projekterne skal øge produktiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen. Budgetaftalen indeholder desuden en aftale om at gennemføre 360 graders analyse på alle de større velfærdsområder over de næste 3 år med henblik at finde mulige forbedringstiltag. r I efteråret blev der udviklet et nyt fælles styringsværktøj til de kommunale Særlige drift anlægsprojekter. I 2015 vil det give et bedre grundlag for økonomistyring Forsikringsord på anlægsområdet. dning og mråder overhead m.m Mål Ejendomsstrategi Der er i foråret vedtaget en ny ejendomsstrategi Tværgående u dgifter for Slagelse Kommune. Strategien er forankret i Center for Kommunale Ejendomme og LTE-udvalget og udmøntningen af denne er Service nu ogg igangsat. Der forventes yderligere resultater i myndighedsopgm gaver Mål 6 Køb og Salg Med organisationsændringerne i foråret er Køb og Administrati Salg flyttet, ion så de nu er en del af Center for Kommunale Ejendomme I købte Slagelse Kommune det tidligere posthus i Slagelse på Sdr. Stationsvej 26, som et led i arbejdet med strategisk opkøb i forhold til bl.a. etablering af Videns- og Uddannelses by i Slagelse. Herudover har Slagelse Kommune tilbagekøbt en grund i Halsskov på baggrund af et indgået forlig, for at undgå at ende i langvarig retssag omkring grundens fremtid. I forbindelse med strategisk salg af kommunale bygninger og arealer, blev der i solgt 2 tidligere feriekolonier og opstartet salg af en række bygninger, der har været anvendt til daginstitution, jobcenter mv. Nettoudgifterr i hele tusinde kronerk Herudover blev der solgt 2 byggegrunde, ca m2 erhvervsareal på Japanvej i Slagelse og et erhvervsareal på ca m2 på Parkvej i Slagelse. Derudover blev der solgt et par mindre arealer. Beskrivelse af området gaver i forbindelsee iske områder. Des- og virksomhederr, forsikringsordnin- munenn er selvfor- ed opkrævning af Økonomiudvalgets område dækker over udgifter til service- og myndighedsopgaver i forbi betjening af kommunens borgere f.eks. de store velfærdsområder og de tekniske områder uden afholdes udgifter til administration, som understøtter Byrådet, B centre og virksom omkring løn og personaleforhold, IT drift og økonomi. Der afholdes også tværgåendee udgifter til tjenestemandspension, IT systemer, forsikringso ger, og forskellige puljer, som går på tværs af kommunen. På området indgår også indtægter i form af intern forsikringsordning, hvor kommunenn er s sikret samt indtægter fra administrationsbidrag, som opkrævess i forbindelse med opkrævn takster på institutioner omfatter af rammeaftalen. Side 18 Side 10 Årsrapport Årsrapport Side 18 Årsrapport

19 Beskæftigelsee og Integration Beskæftigelse og Integrat tion Sådan er pengene fordef elt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Arbejdsmarkeds foranstaltninger Tilbud til voksne med særlige behov 844 Tilbud til udlændingeu Revalidering Førtidspension, begravelseshjb jælp m.v Sociale ydelser Nettoudgifter i hele tusinde kronerk Årsrapport Årsrapport Side Side 19 19

20 Beskæftigelse og Integration Beskæftigelse og Integration Beskæft Integrationsudvalget stal for Beskæftigelses- stal og Integrationsudvalget for Beskæftigelses- og Integrationsud Drift Drift t Korrigeret DRIFT budget (1.000 kr.) Forskel regnskab og korr. Budget 2013 Oprindeligt DRIFT budget (1.000 kr.) Korrigeret budget Forskel regnskab Oprindeligt og korr. budget 2013 Budget Korrigeret budget Regnska Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Serviceudgifter Serviceudgifter Forsikrede ledige Forsikrede ledige Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige og Slagelse Sprogcenter ge og Slagelse Sprogcenter Overførselsudgifter excl. forsikrede ledi Slagelse Sprogcenter Slagelse -39 Sprogcenter Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse 0 0 for unge med 0 særlige behov 185 Ungdomsuddannelse 520 for 0 unge med særlige 0 behov Tilbud til voksne 844 med særlige 241 behov 747 Tilbud 823 til voksne med særlige 844 behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Slagelse Sprogcenter Slagelse -39 Sprogcenter Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter Integrationsprogram excl. 895 Slagelse Sprogcenter Kontanthjælp til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Repatriering Boligplacering 419 af 362 flygtninge Boligplacering 0 af flygtninge Førtidspension, begravelseshjælp m.v Førtidspension, begravelseshjælp m.v Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse Personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion -33 før 1/ Førtidspension med pct. refusion før 1/ Førtidspension med 35 pct. refusion -211 efter 1/ Førtidspension med pct. refusion efter 1/ Sociale ydelser Sociale ydelser Sygedagpenge Sygedagpenge Sociale formål Enkeltydelser Sociale formål - Enkeltydelser Kontanthjælp Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse Boligydelse Boligsikring Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelse Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret deres dagpengeret brug. Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug. Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug. rt Side 20 Side Årsrapport 20 Årsrapport Side Årsrapport

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 BORGMESTERENS FORORD... 3 PÅTEGNINGER... 4 LEDELSENS PÅTEGNING... 4 HOVEDKONKLUSIONER... 5 REGNSKABSRESULTAT... 5 INDTÆGTER... 6 HVOR

Læs mere

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Noter: 1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet

INDHOLDSFORTEGNELSE. Noter: 1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet Specifikationer til regnskab Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER: 1)... 3 Drift, statsrefusion og anlæg: Udvalget for Økonomi, Planlægning

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Specifikationer til regnskab

Specifikationer til regnskab Specifikationer til regnskab Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER: 1)... 3 Drift, statsrefusion og anlæg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2008

Regnskab & årsberetning 2008 Regnskab & årsberetning 2008 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Kommunens årsberetning 7 Den kommunale organisation 7 Driftsåret 8 Anlæg 10

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Indhold. Regnskab 2013

Indhold. Regnskab 2013 Indhold Forord... 3 Ledelsens påtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Anvendt regnskabspraksis.... 8 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse)... 11 Balance... 13 Hoved- og nøgletal... 15 Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Revideret: 16.4.2015 Acadre 14-26574

Revideret: 16.4.2015 Acadre 14-26574 Revideret: 16.4.2015 Acadre 14-26574 Indholdsfortegnelse: Dette er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. 2 l Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 9 l Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere