GENERELLE OPLYSNINGER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE OPLYSNINGER..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 BORGMESTERENS FORORD... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 4 KORT FORTALT... 5 SÅDAN GIK DET I... 5 HVOR KOM PENGENE FRA?... 6 HVEM BRUGTE PENGENE?... 7 HOVED OG NØGLETAL... 8 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 9 UDVALGSBEMÆRKNINGER... 9 ØKONOMI BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION ERHVERV, PLAN OG MILJØ HANDICAP OG PSYKIATRI KULTUR, FRITID OG TURISME LANDDISTRIKTER, TEKNIK OG EJENDOMME SUNDHED OG SENIOR UDDANNELSE TALMÆSSIGE OPGØRELSER UDGIFTSBASERET REGNSKABSOPGØRELSE REGNSKABSOVERSIGT BALANCE FINANSIERING ANDRE OPLYSNINGER PRIMOSALDOKORREKTIONER PERSONALEOVERSIGT NOTER NOTE 1 SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING NOTE 2 AKTIER OG ANDELSBEVISER NOTE 3 INDSKUD I LANDSBYGGEFONDEN M.V NOTE 4 FINANSIERINGSOVERSIGT NOTE 5 UDVIKLING I EGENKAPITAL NOTE 6 HENSATTE FORPLIGTELSER NOTE 7 LANGFRISTET GÆLD NOTE 7 LANGFRISTET GÆLD (FORTSAT) NOTE 8 KAUTIONS, GARANTI OG EVENTUALRETTIGHEDER/FORPLIGTIGELSER NOTE 9 SWAP AFTALER NOTE 10 ARBEJDE UDFØRT FOR FREMMED REGNING NOTE 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS NOTE 12 OVERFØRTE UFORBRUGTE DRIFTSBEVILLINGER NOTE 13 AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER Årsrapport Side Side 1 1 Årsrapport

2 Generelle oplysninger Generelle oplysninger Genere Kommuneoplysninger Kommuneoplysninger Om vores kommune Slagelse Kommune Rådhuspladsen Slagelse Om vores kommune Slagelse Kommune Rådhuspladsen Slagelse k Hjemmeside: Telefon: Telefon: Hjemmeside: Hjemmeside: ww sår: CVR-nr.: 29 1/118 31/ Hjemsted: CVR-nr.: Slagelse sår: Hjemsted: 1/1 Slagelse 31/12 sår: 1/1 Politisk ledelse Politisk ledelse Lis Tribler Stén Knuth 2. viceborgmester Michael Stén Gram Knuth 1. viceborgmester Lis Michael Tribler Gram viceborgmester Lis Trib 2. viceborg Administrativ ledelse Administrativ ledelse Lone Søren Irene Pedersen Lund Hansen borger- og kommunaldirektør udviklingsdirektør Ole Søren Kristensen Lund Hansen vicekommunaldirektør / økonomidirektør Lone Irene Ole Kristensen Pedersen borger- vicekommunaldirektør og udviklingsdirektør / økonomidirektør Lone Irene P borger- og udvik Vini Lindhardt uddannelsesdirektør Vini Lindhardt uddannelsesdirektør Revision Revision EY - Ernst & Young Osvald Helmuths Vej Frederiksberg CVR-Nr EY - Ernst & Young Osvald Helmuths Vej Frederiksberg CVR-Nr Side 2 Side 2 Årsrapport Årsrapport Side 2 Årsrapport

3 Generelle oplysninger Borgmesterens forord Det er med glæde, at jeg kan præsentere årsrapporten og regnskabet for mit første år som borgmester. Driften er fortsat positiv med indtægter, der overstiger udgifterne med 105,1 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget har der i været et mindre forbrug på driftsudgifterne på 127,0 mio. kr. Modsat tidligere år er der nu et merforbrug på driftsudgifterne, i forhold til det oprindelige budget. Resultatet er ikke uventet, da der netop har været fokus på at få nedbragt den store opsparing fra tidligere år. Vi har haft et ønske om at få nedbragt opsparingen på driften, så borgerne får den service, som vi politisk har besluttet, og som borgerne derfor forventer at få. et er kommet tættere på at udtrykke det serviceniveau, vi fra politisk side har vedtaget. Kommunens dygtige ledere og medarbejdere har arbejdet kompetent og målrettet på at holde budgetterne. Det vil jeg gerne sende en kæmpe kvittering for. Anlægsudgifterne er markant mindre end i 2013, og en smule mindre end oprindelig budgetteret. Vi arbejder i kommunen på en række anlægsprojekter, som skal bidrage til at skabe liv og vækst i kommunen campusområde, udbygning af Trelleborg og et sportscollege i tilknytning til idrætsanlægget i Slagelse for blot at nævne et par af projekterne. Jeg forventer derfor, at vi i de kommende år vil øge anlægsudgifterne. Den stramme økonomiske styring fortsætter de kommende år, for vi er fortsat under pres, når vi kigger på vores udgifter holdt op mod indtægter fra skatter og udligning. Derfor fastholder vi fokus på de to spor; vækst og effektivisering, hvilket også er kommet til udtryk i budget I sidste års regnskab skrev jeg i forordet, at vi forventede befolkningsfald i de kommende år. De første data i forhold til vores befolkning ultimo peger på en betydelig mere positiv udvikling i forhold til, hvad vi forventede for et år siden. Jeg håber, at den udvikling vi så i, vil fortsætte i Det vil på sigt forbedre vores indtægtsgrundlag og dermed rammerne for den fortsatte udvikling af kommunen. Vi skal dog fastholde fokus på stram styring af driften, så vi kan frigive midler til at investere i tiltag, der giver virksomheder og borgere lyst til, ikke kun at være i vores kommune, men også fortælle andre, at Slagelse Kommune er en fantastisk kommune. På byrådets vegne Stén Knuth Borgmester Årsrapport Side Side 3 3 Årsrapport

4 Generelle oplysninger Generelle oplysninger Genere Ledelsens påtegning Kommuneoplysninger k Økonomiudvalget har den 20. april Om 2015 vores aflagt kommune Slagelse Kommunes Årsrapport for til byrådet. Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 Årsrapporten, der er kommunens officielle årsregnskab, bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse 4200 Slagelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for Kommuner. Hjemmeside: Telefon: Hjemmeside: ww Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resul- sår: 1/1 31/12 CVR-nr.: Hjemsted: Slagelse sår: 1/1 tat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed årsrapporten til revision. Politisk ledelse Slagelse Kommune, den 21. april 2015 Lis Tribler 2. viceborgmester Stén Knuth borgmester Michael Gram 1. viceborgmester Lis Trib 2. viceborg Stén Knuth Borgmester Søren Lund Hansen Administrativ ledelse Kommunaldirektør Lone Irene Pedersen borger- og udviklingsdirektør Søren Lund Hansen kommunaldirektør Ole Kristensen vicekommunaldirektør / økonomidirektør Lone Irene P borger- og udvik Vini Lindhardt uddannelsesdirektør Revision EY - Ernst & Young Osvald Helmuths Vej Frederiksberg CVR-Nr Side 4 Side 2 Årsrapport Årsrapport Side 4 Årsrapport

5 Kort fortalt Sådan gik det i et viser et overskud af den ordinære drift på 105,1 mio. kr., menss det samlede regn- under- skabsresultat på det skattefinansierede område er et underskudd på 86,9 mio. kr. Sammenlignet med 2013 er det ordinæree driftsoverskud 15 mio. kr. højeree i, mens skuddet i det samlede skattefinansierede regnskabsresultat er 158,81 mio. kr. lavere. Det skyldes primært lavere anlægsudgifterr end i 2013, hvor ikke mindst byggeri af ældreboliger medvirkede til et højt anlægsniveau. Nedenfor for kan man se hvordan det ordinære driftsresultat, altså resultatet før anlægsudgifter, jordforsyning og forsyningsvirksomhed, samt resultatet af det skattefinansierede område, har udviklet sig. 400,0 Resultat i mio. kr. 353,,8 300,0 200,0 245,7 100,0 39,4 86,9 0,0 18,0 100,0 200,0-152, 1-105,1-90,1 Oprindeligt vedtaget budget Korrigerett budget Resultat af det skattefinansierede område Resultat R af ordinær drift Positive tal er et udtryk for underskud, hvilket vil sige at udgifterne er større end indtægterne. Negative tal, altså dem underr nul-stregen, er et udtryk for overskud. Forskellen mellem den røde og den blå søjle, udgør primært anlægsudgifter. Årsrapport Årsrapport Side Side 5 5

6 Kort fortalt Kort fortalt Hvor kom pengene fra? Hvor kom pengene fra? Grundskyld -240,7 Selskabsskat -17,6 Grundskyld -240,7 Selskabsskat -17,6 Udligning og tilskud ,4 Udligning og tilskud ,4 ommunal komstskat ,4 Kommunal indkomstskat ,4 Kommun indkomsts ,4 Finansieringsindtægter Finans i mio sierings o. kr. sindtægter i mio. kr. mmer fra Lagkag indkomst- som og udgør cirka 59 % af skatter, vores finansierings som udgør sindtægter cirka 59 % og oaf 35 vores % kom finansierings mmer fra sindtægter udligning og og o 35 % kommer fr gen ovenfor viser at kommunens Lagkagen finansiering ovenfogsindtægter r viser at kommunens primært kofinansiering ommer fra gsindtægter indkomst- primært kommer f mer fra skatter, udligning generelle tilskud fra staten. generelle tilskud fra staten. Side 6 Side 6 Årsrapport Årsrapport Årsrapport Side 6

7 Kort fortalt Hvem brugte pengene? Her ses en grafisk visning af udgiftsforbruget fordelt på fagområder. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger af de enkelte fagområder længere fremme i denne beretning. Økonomiudvalget 454,22 Uddannelsesudvalget 1.263,8 Lagkagen viser de enkelte udvalgs nettoo driftsudgifter for, hvilket vil sige at grafen er udarbejdet på baggrund af driftsudgifter og indtægter fratrukket statsrefusion. Udgifter og ind- tægter på forsyningsområdet samt jordforsyning, er ikke medregnet. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1.123,33 Sundheds- og Seniorudvalget 993,6 Handicap- og psykiatriudvalget 375,,4 Landdistriksog Ejendomsudvalget Teknik- 228,0 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget 127,8 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget 21,9 Netto driftsudgifter i mio. kr. Årsrapport Årsrapport Side Side 7 7

8 Kort fortalt Kort fortalt Hoved- og nøgletal Hvor kom pengene fra? Likvide midler Kassebeholdningen pr. 31. december var 209,0 mio. kr., hvilket er 3,1 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over hele året er imidlertid faldet med næsten 100 mio. kr. fra 583,6 mio. kr. i 2013 til 488,9 mio. kr. i. Faldet skyldes, ud over finansieringen af resultat, blandt andet at en række udbetalinger til borgerne fra april 2013 er overgået til Udbetaling Danmark med et væsentligt likviditetstab for kommunerne til følge. Grundskyld Selskabsskat -240,7-17,6 Skatteudskrivning Beskatningsgrundlag pr. indbygger er steget fra kr. i 2013 til kr. i. Udskrivningsprocent for kommuneskat samt grundskyldspromillen er uændret i forhold til de seneste år. ommunal komstskat ,4 Indbyggertal Ved årets udgang er indbyggertallet steget til borgere, hvilket er 367 personer mere end i 2013, hvor indbyggertallet udgjorde Udligning og tilskud ,4 Kommun indkomsts ,4 Finansieringsindtægter i mio. kr. mmer fra indkomst- mer fra udligning og Lagkagen ovenfor viser at kommunens finansieringsindtægter primært kommer f skatter, som udgør cirka 59 % af vores finansieringsindtægter og o 35 % kommer fr generelle tilskud fra staten. Side 8 Side 6 Årsrapport Årsrapport Side 8 Årsrapport

9 sbemærkninger Udvalgsbemærkninger På de efterfølgende sider har hvert enkelt udvalg beskrevet årets regnskabsresultat for såvel drifts- som anlægsvirksomhed. Udvalgene har endvidere beskrevet hvordan det er gået med opfyldelse af opstillede mål for regnskabsåret. Årsrapport Side Side 9 9 Årsrapport

10 Økonomi Økonomi Økonomi Økonomi Ø Sådan er peng Sådan ene er fordef peng elt ene fordef elt på på Økono omiudvalg Økono omiudvalget Forsikringsordning og overhead m.m Særlige drift områder Forsikringsordning og overhead m.m Særlige drift områder r Tværgående u dgifter Tværgående u dgifter Service ogg myndighedsopgm gaver Service ogg myndighedsopgm gaver Administration Administration Nettoudgifterr i hele Nettot usinde oudgifter kronerk r i hele tusinde kronerk Beskrivelse af området Beskrivelse af området gaver i forbindelse Økonomiudvalgets e område Økonom dækker miudvalgets over udgifter område til dæ service- ækker over og myndighed udgifter til dsopgaver service- i og forbindelse myndighed e dsopgaver i forbi iske områder. betjenin Des- uden afholdes r udgifter uden til administration afholdes udg n, gifter som til understøtter administration Byrådet, B n, som ceund entre derstøtter og virksomheder Byrådet, B r centre og virksom omkring løn og personaleforho omkring old, løn IT drift og per og rsonaleforho økonomi. old, IT drift og økonomi., forsikringsordnin- Der afholdes også tværgående Der afho e udgifter oldes også til tjenestem tværgående andspensio e udgifter n, til IT tjenestem systemer, andspensio forsikringsordnin- n, IT system mer, forsikringso ger, og forskellige puljer, ger, som og går forskellige på tværs puljer, af komm som munen. går på tværs af kommunen. munenn På er selvfor- området indgår også På indtæ områ ægter ådet i form indgår af også intern indtæ forsikringsord ægter i form dning, af intern hvor fo kommunen orsikringsord n er dning, selvfor- hvor kommunenn er s ng af kommunens betjenin borgere ng f.eks. af komm de munens store vel borg færdsområd gere f.eks. der d og store de te vel ekniske færdsområd råder. og Des- de tekniske områder og virksomheder ed opkrævning sikret samt af indtægter fra sikret administrations samt indtæg sbidrag, gter fra som adm ministrations opkrævess i sbidrag, forbindel som se med opkræves krævning s i forbindel af se med opkrævn takster på institutioner omfatt takster er på af institutio rammeaftalen. oner omfatter af rammeaftalen. Side 10 Side 10 Årsrapport Årsrapport Årsrapport Side 10

11 Økonomi stal for Økonomiudvalget Drift DRIFT (i 1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Forskel regnskab og korr. Budget 2013 I alt særlige drift områder Brand - og redningsskolen Redningsberedskab Køb salg af jord Havne Byråd m.m I alt Myndighedsopgaver Center for Skoler Center for Dagtilbud Center for Børn, unge, og familie Borgerservicecentrene Center for Sundhed og omsorg Center for Handicap og Psykiatri Center for Erhvervsservice Center for Teknik & Miljø Center for Kommunale ejendomme Center for Plan og Byg Center for arbejdsmarked og integration Kultur Fritid Udbetaling Danmark Center for vækst & bosætning I alt Administration Center for Økonomi Center for HR & udvikling Center for IT og digitalisering Center for Sundhed og omsorg Direktion - tværgående puljer I alt tværgående områder og initiativer Tjenestemandspensioner CFØ-Tværgående Kommunikation, porto mm Fælles udgifter til It-systemer Kommunikationsafdelingen Porto og Fragt Omstilling & digitaliserings puljen Drifts af administrationens bygninger Tværgående puljer I alt Puljer Forsikringspuljer Ejendomsstrategi ØK pulje Overhead institutioner Samlet resultat for alle enheder på drift Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug. Årsrapport Side Side Årsrapport

12 Økonomi Økonomi Økonomi Ø Anlæg ANLÆG (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Sådan er Forskel regnskab og korr. Budget 2013 pengene fordef elt på Diverse anlæg Økono omiudvalget Beredskabet It-teknologi Ombygning af Willemoesvej 2c PCB-sanering Nørrevangsskolen Flytning CSU Nørrevangsskolen Flytning Havrebjerg og Klostermarken Ombygning Skælskør Rådhus 0 Særlige drift Forsikringsordning og områder 0 Afsluttede projekter overhead 0 m.m Kommunens Papirarkiv r Diverse IT-projekter Tropeby Tværgående 0 u dgifter Service ogg Campus myndighedsopgm 0 gaver Køb af salg af ejendomme Køb og salg af ejendomme m.m Havne Afsluttede projekter Administration Katodiske beskyttelsesanlæg Uddybning af havneanlæg Udvidelse af Omø Havn Skælskør Havn - renovering af kaj Anlæg i alt Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug. Nettoudgifterr i hele tusinde kronerk Beskrivelse af området gaver i forbindelsee iske områder. Des- og virksomhederr, forsikringsordnin- munenn er selvfor- ed opkrævning af Økonomiudvalgets område dækker over udgifter til service- og myndighedsopgaver i forbi betjening af kommunens borgere f.eks. de store velfærdsområder og de tekniske områder uden afholdes udgifter til administration, som understøtter Byrådet, B centre og virksom omkring løn og personaleforhold, IT drift og økonomi. Der afholdes også tværgåendee udgifter til tjenestemandspension, IT systemer, forsikringso ger, og forskellige puljer, som går på tværs af kommunen. På området indgår også indtægter i form af intern forsikringsordning, hvor kommunenn er s sikret samt indtægter fra administrationsbidrag, som opkrævess i forbindelse med opkrævn takster på institutioner omfatter af rammeaftalen. Side 12 Side 10 Årsrapport Årsrapport Side 12 Årsrapport

13 Økonomi Bemærkninger til regnskabsresultatet for Drift På Økonomiudvalgets drift er der et samlet mindreforbrug i på 45,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til ca. 9 % af budgettet. Mindreforbruget fordeler sig som vist i den foranstående oversigt og afspejler i høj grad, at der fra 2013 blev overført bevilling på 59,2 mio. kr. som følge af mindreforbruget i Sammenholdt med det oprindeligt vedtagne budget for er mindreforbruget i på 4,5 mio. kr., svarende til ca. 1 % af budgetrammen. I det følgende er kort beskrevet de største afvigelser mellem det korrigerede budget og regnskabet. Service- og Myndighedsopgaver Borgerservicecentrene: mindreforbrug 4,8 mio. kr. Der blev fra 2013 overført bevilling på 4,5 mio. kr. til. Denne overførsel er disponeret således, at den bl.a. kan indgå i den tilpasning og effektivisering, der er iværksat på baggrund af budgetaftalen til gennemførelse i Mindreforbruget udgør 10 % af budgetrammen for Borgerservicecentrene i. Center for Teknik og Miljø: mindreforbrug 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels overførte midler fra 2013 og dels vakante stillinger i forbindelse med personaleudskiftning. Mindreforbruget udgør 5,5 % af budgetrammen i for centret. Udbetaling Danmark: mindreforbrug 1,2 mio. kr. Der er et mindreforbrug på kommunens betaling til Udbetaling Danmark, som administrerer udbetaling af en række ydelser til borgerne. En periodeforskydning er årsagen til mindreforbruget i regnskab. Administration Direktionen tværgående puljer: mindreforbrug 11,2 mio. kr. Det store mindreforbrug skyldes i væsentlig grad overførte midler fra tidligere år, som er planlagt til at indgå i effektuering af nogle af de igangværende omstillingsprojekter i organisationen, eksempelvis TAO (Tværgående Administrative Opgaver), og andre projekter, som er forbundet med langsigtede effektiviseringer. En anden årsag til mindreforbruget er, at de midler, der har været afsat til Microlån i forbindelse med unges uddannelse og iværksætteri, ikke er anvendt, men påtænkes overført til en selvstændig fond i Endelig er der anvendt færre midler end budgetteret til løn til ledelse som følge af vakance i direktør- og chefstillinger. Tværgående driftsudgifter Tværgående puljer m.v.: mindreforbrug 17,8 mio. kr. Mindreforbruget i afspejler, at der også på disse områder blev overført store beløb (samlet 29,5 mio. kr.) fra mindreforbrug i Mindreforbruget er dermed nedbragt med næsten 12 mio. kr. i forhold til året tidligere. De uforbrugte midler i regnskab skyldes, at nogle indsatser er blevet forsinket, og derfor ikke er iværksat i. Der er bl.a. disponeret til elever, hvoraf en del af ansættelserne først træder i kraft i 2015, samt kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Indeholdt i mindreforbruget er endvidere midler, som er afsat i overenskomstperioden, som udløber 31. marts Her ud over indeholder mindreforbruget udmøntningen af vedtagene effektiviseringer bl.a. vedrørende digitalisering og ejendomsstrategi. Årsrapport Side Side Årsrapport

14 Økonomi Økonomi Økonomi Ø Forsikringsordning og overhead Ejendomsstrategi: mindreforbrug 1,6 mio. kr. Der er i solgt 2 tidligere feriekolonier, hvorved der samlet har været et mindreforbrug på indsatserne i ejendomsstrategien. ØK-puljen: mindreforbrug 1,8 mio. kr. Som følge af overførte midler fra 2013 har været et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget i. Bevilling afsat til generel budgetreserve er i overensstemmelse på med det budgetterede anvendt til (delvis) finansiering af overførsel af mindreforbruget fra Overhead institutioner: mindreforbrug 1,7 mio. kr. I henhold til konteringsreglerne for kommunerne beregnes et overhead vedrørende administration af de takstfinansierede sociale institutioner til brug for den omkostningsbaserede takstberegning. Dette overhead har i været 1,667 mio. kr. højere end budgetteret. Anlæg Sådan er pengene fordef elt Økono omiudvalget Særlige drift På anlæg er der et samlet mindreforbrug på 36 mio. kr. Forsikringsord Mindreforbruget dning og dækker områder over mindreudgifter på ca. 48 mio. kr. og mindreindtægter på ca. 12 mio. overhead kr. m.m En stor del af budgetafvigelserne kan henføres til nedenstående anlægsprojekter. r Anlægsprojekter vedr. Nørrevangsskolen Tværgående u dgifter Der er 3 igangværende anlægsprojekter: PCB renovering, flytning af CSU, samt specialskolerne Service ogg Havrebjerg og Klostermarken, som tilsammen har et korrigeret budget på 31,4 mio. kr. myndighedsopgm gaver Projekterne er endnu ikke igangsat på grund af forskellige forhold, blandt andet viste første udbudsrunde, at udgifterne ikke kunne holdes inden for de afsatte rådighedsbeløb. Projekterne er under revurdering omkring økonomi, indhold og tid. Der vil i 2015 blive taget stilling til det videre forløb. Administration Der er i afholdt udgifter på de 3 anlægsprojekter for godt 2 mio. kr. og derfor et samlet mindreforbrug på 29,4 mio. kr., som overføres til Tropeby Projektet omkring Tropebyen er i forbindelse med budgetaftalen for sat i bero. Beslutningen har betydet, at der på anlægsprojektet er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget overføres derfor ikke til Campus Der er i oprindeligt afsat et rådighedsbeløb Netto på 20 oudgifter mio. kr. Rådighedsbeløbet r i hele tusinde er reduceret kronerk til godt 4,0 mio. kr., idet 13,4 mio. kr. er anvendt til køb af Sdr. stationsvej samt 2,6 mio. kr., som er konverteret til drift i til ansættelse af projektmedarbejder. Beskrivelse af området Af rådighedsbeløbet på 4 mio. kr. er der afsat 2,0 mio. kr. til projekteringsudgifter. Der er i gaver i forbindelse afholdt udgifter e for 0,9 mio.kr. Økonomiudvalgets og mindreforbruget område på dækker 3,1 mio. over kr. udgifter overføres til service- til og myndighedsopgaver i forbi iske områder. Des- betjening af kommunens borgere f.eks. de store velfærdsområder og de tekniske områder og virksomhederr uden afholdes udgifter til administration, som understøtter Byrådet, B centre og virksom omkring løn og personaleforhold, IT drift og økonomi., forsikringsordnin- munenn er selvfor- ed opkrævning af Der afholdes også tværgåendee udgifter til tjenestemandspension, IT systemer, forsikringso ger, og forskellige puljer, som går på tværs af kommunen. På området indgår også indtægter i form af intern forsikringsordning, hvor kommunenn er s sikret samt indtægter fra administrationsbidrag, som opkrævess i forbindelse med opkrævn takster på institutioner omfatter af rammeaftalen. Side 14 Side 10 Årsrapport Årsrapport Side 14 Årsrapport

15 Økonomi Køb og salg af ejendomme For køb og salg af ejendomme er der et merforbrug på godt 10 mio. kr. Afvigelser udgøres af følgende: Køb og salg af ejendomme (1.000 kr.) Korriget budget Forskel regnskab og korr. Budget Salg af grund til Sportscollege Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej Salg af Stigsagergård Salg af areal til sygehus GAPS Parkvej 35, Slagelse Stiftelse af grundejerforeninger (gl. afsluttede anlæg) Areal Halsskov Færgehavn Forureningssag vedr. salg af areal på Kastanievej, Slagelse Sdr. Stationsvej 26, Slagelse (det gamle posthus) Øvrige køb og salg Totalt De manglende indtægter vedr. sportscollege skyldes, at salget ikke er gennemført i, men forventes i De manglende indtægter vedrørende erhvervsarealer Kinavej/Japanvej skyldes, at der fortsat er ledige erhvervsarealer til salg, og det må forventes at grundene bliver solgt over de næste år. De manglende indtægter vedrørende Stigsagergård skyldes, at det ikke har været muligt at få solgt gården i. Udvidelse af Omø Havn Der er i afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Der er afholdt udgifter for 0,9 mio. kr. til projektering og udbud. Udbudsfasen viste, at omkostninger til det oprindelige projekt ville overstige det afsatte rådighedsbeløb. Derfor er anlægsprojektet ikke gennemført som planlagt, og der overføres et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. til Der tages i 2015 stilling til anvendelsen af det overførte mindreforbrug. Årsrapport Side Side Årsrapport

16 Økonomi Økonomi Økonomi Ø Målopfølgning Mål 1 Visionen Med afsæt i kommunens vision om at styrke uddannelsesmiljøet og kulturelle oplevelser samt at skabe mere vækst er der iværksat nye udviklingstiltag, der understøtter kommunens langsigtede Sådan er pengene f strategiske udviklingsfokus. Indsatserne iværksættes koordineret og med fokus på at skabe den største værdi for borgerne. på Udviklingstiltagene udspringer af de tværgående politikker og strategier der er opstillet på baggrund af visionen. Herved bliver det sikret, at der sker en koordinering og balance i indsatsen samtidig med at der sættes handling bag de politiske mål og prioriteringer. Økono omiudvalget Der er iværksat strategiske indsatsområder indenfor hvert af visionens ben. fordelt Indenfor uddannelsesfeltet er det særligt videreudvikling af campus omkring stationen, der er i fokus. Udviklingen sker sammen med uddannelsesinstitutionerne. Der er udarbejdet en masterplan i og opkøbt flere arealer samt bygninger omkring stationen, som skal muliggøre realiseringen af et campus på området og sikre sammenhængen med Slagelse Sær by. rlige drift Forsikringsordning og områder Indenfor kulturelle oplevelser er det særligt det strategiske overhead indsatsområde m.m. med Trelleborg, der er i fokus og nyder fremdrift. Dertil kommer etablering af Sportscollege r Indenfor erhvervsområdet er der med etableringen Tværgående u af dg et ifter 60 erhvervscenter sat mere entydigt fokus på, hvordan erhvervslivet skal serviceres og udvikles i kommunen. Service ogg myndighedsopgm gaver Hvert af de strategiske indsatsområder understøttes af en række mere brede initiativer på tværs af kommunen. Arbejdet med og tydeliggørelsen af visionen understøttes bl.a. via aftalestyring, lederudvikling og ved at øge effektiviteten og produktiviteten således, Administrati der er økonomisk ion grundlag for at kunne igangsætte nye udviklingsinitiativer der understøtter visionen og skaber værdi for borgerne. Nettoudgifterr i hele tusinde kronerk Beskrivelse af området gaver i forbindelsee iske områder. Des- og virksomhederr, forsikringsordnin- munenn er selvfor- ed opkrævning af Økonomiudvalgets område dækker over udgifter til service- og myndighedsopgaver i forbi betjening af kommunens borgere f.eks. de store velfærdsområder og de tekniske områder uden afholdes udgifter til administration, som understøtter Byrådet, B centre og virksom omkring løn og personaleforhold, IT drift og økonomi. Der afholdes også tværgåendee udgifter til tjenestemandspension, IT systemer, forsikringso ger, og forskellige puljer, som går på tværs af kommunen. På området indgår også indtægter i form af intern forsikringsordning, hvor kommunenn er s sikret samt indtægter fra administrationsbidrag, som opkrævess i forbindelse med opkrævn takster på institutioner omfatter af rammeaftalen. Side 16 Side 10 Årsrapport Årsrapport Side 16 Årsrapport

17 Økonomi Mål 2 Innovation og fornyelse Slagelse Kommune skal opleves som en dynamisk og robust organisation, der arbejder struktureret med eksekvering af politiske målsætninger. For at kommunen er rustet til fremtidige udfordringer arbejdes der med innovative metoder og en forandringsskabende kultur med rammer der giver mulighed for nytænkning. Indenfor alle centre og alle niveauer bliver der arbejdet struktureret med myndighed og service samt kvalitetsforståelsen. Dertil kommer at der er fokus på det tværgående fokus i organisationen med løsningen af kerneopgaven og med udviklingen af kvaliteten, ud fra såvel den brugeroplevede som den organisatoriske og den faglige kvalitet. Slagelse Kommune styrker det udviklende samspil med borgere, brugere, samarbejdspartnere og frivillige. Kommunen arbejder hen imod mere gennemskuelige og involverende processer, hvor kommunen sammen med borgerne udvikler velfærdsopgaverne. Den strategisk kompetenceudvikling har fokus på at videreudvikle ledere og medarbejdere, der evner at håndtere og sammentænke de tre kvalitetsperspektiver. Der er fokus på at skabe en forandringsskabende kultur med en optimering af arbejdet samt løbende tilpasning af organisationen, så vi kan håndtere de aktuelle udfordringer og sætte koordineret handling bag politiske målsætninger. Som et led i at skabe en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere arbejdes der med at øge den sociale kapital. Gennem en forståelse af kerneopgaven vil det være mulige at skabe fleksibilitet og ansvarlighed i mødet mellem borgere og kommunale medarbejdere. Mål 3 Digitalisering Den nationale digitale dagsordens fokus har været, at skabe de optimale tekniske løsningsmuligheder samt at skabe de organisatoriske, kulturelle og kompetencemæssige vilkår, som kan medvirke til at opnå succesfuld implementering af digitale løsninger. I har koncernen implementeret alle de borger- og virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger som forudsat i de 3 bølgeplaner frem imod Løsningerne lever op til de krav og standarder som er udstukket til kommunerne. Obligatorisk digital post er implementeret i koncernen dels i forhold til at vore borgere er parate til dette og dels at koncernens interne arbejdsprocesser er optimeret i forhold hertil. I overensstemmelse med KL s strategiske krav og tidsplan er IT-infrastrukturen på kommunens folkeskoler færdigbygget og realiseret, således at denne nu er klar til at understøtte muligheder for anvendelse af nye digitale læringsmidler og læringsformer. Ligeledes er der implementeret eller igangsat en række fagspecifikke digitaliseringstiltag og projekter i centrene bl.a. er der etableret en sammenhængende fiberinfrastruktur i hele Rosenkilde området. Der er blevet udarbejdet en konkret samarbejdsmodel for etablering af et tværkommunalt ITsamarbejde mellem kommunerne i region Sjælland som, over de næste 3 år, skal sikre en ensartet og effektiv implementering af hele konkurrenceudsættelsen af de nuværende KMD systemer i regionens kommuner. Slagelse Kommune fik i en ny IT-sikkerhedspolitik samt IT-beredskabsplan i overensstemmelse med de nye internationale standarder, der gælder for det offentlige. Årsrapport Side Side Årsrapport

18 Økonomi Økonomi Økonomi Ø Mål 4 Økonomistyring For at styrke Økonomiudvalgets indsigt i den økonomiske udvikling har udvalget modtaget en månedlig status på den økonomiske udvikling, inklusiv skøn for det samlede forbrug i. Det har betydet større præcision i prognoserne for årets resultat og derved fremmet en mere præcis økonomistyring. Sådan er pengene fordef elt I juni vedtog byrådet en ny økonomisk politik for Slagelse Kommune. Den økonomiske politik blev brugt som målepunkt for Budget og vil også fremadrettet blive brugt aktivt som styringsredskab ved budgetlægningen. på Økono omiudvalget Som en del af budgetaftalen for Budget er det besluttet at igangsætte to større forbedringsprojekter. Det ene vedrører de administrative opgaver inden for løn-, personale- og økonomiområdet, mens det andet omhandler ejendomsdrift. Projekterne skal øge produktiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen. Budgetaftalen indeholder desuden en aftale om at gennemføre 360 graders analyse på alle de større velfærdsområder over de næste 3 år med henblik at finde mulige forbedringstiltag. r I efteråret blev der udviklet et nyt fælles styringsværktøj til de kommunale Særlige drift anlægsprojekter. I 2015 vil det give et bedre grundlag for økonomistyring Forsikringsord på anlægsområdet. dning og mråder overhead m.m Mål Ejendomsstrategi Der er i foråret vedtaget en ny ejendomsstrategi Tværgående u dgifter for Slagelse Kommune. Strategien er forankret i Center for Kommunale Ejendomme og LTE-udvalget og udmøntningen af denne er Service nu ogg igangsat. Der forventes yderligere resultater i myndighedsopgm gaver Mål 6 Køb og Salg Med organisationsændringerne i foråret er Køb og Administrati Salg flyttet, ion så de nu er en del af Center for Kommunale Ejendomme I købte Slagelse Kommune det tidligere posthus i Slagelse på Sdr. Stationsvej 26, som et led i arbejdet med strategisk opkøb i forhold til bl.a. etablering af Videns- og Uddannelses by i Slagelse. Herudover har Slagelse Kommune tilbagekøbt en grund i Halsskov på baggrund af et indgået forlig, for at undgå at ende i langvarig retssag omkring grundens fremtid. I forbindelse med strategisk salg af kommunale bygninger og arealer, blev der i solgt 2 tidligere feriekolonier og opstartet salg af en række bygninger, der har været anvendt til daginstitution, jobcenter mv. Nettoudgifterr i hele tusinde kronerk Herudover blev der solgt 2 byggegrunde, ca m2 erhvervsareal på Japanvej i Slagelse og et erhvervsareal på ca m2 på Parkvej i Slagelse. Derudover blev der solgt et par mindre arealer. Beskrivelse af området gaver i forbindelsee iske områder. Des- og virksomhederr, forsikringsordnin- munenn er selvfor- ed opkrævning af Økonomiudvalgets område dækker over udgifter til service- og myndighedsopgaver i forbi betjening af kommunens borgere f.eks. de store velfærdsområder og de tekniske områder uden afholdes udgifter til administration, som understøtter Byrådet, B centre og virksom omkring løn og personaleforhold, IT drift og økonomi. Der afholdes også tværgåendee udgifter til tjenestemandspension, IT systemer, forsikringso ger, og forskellige puljer, som går på tværs af kommunen. På området indgår også indtægter i form af intern forsikringsordning, hvor kommunenn er s sikret samt indtægter fra administrationsbidrag, som opkrævess i forbindelse med opkrævn takster på institutioner omfatter af rammeaftalen. Side 18 Side 10 Årsrapport Årsrapport Side 18 Årsrapport

19 Beskæftigelsee og Integration Beskæftigelse og Integrat tion Sådan er pengene fordef elt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Arbejdsmarkeds foranstaltninger Tilbud til voksne med særlige behov 844 Tilbud til udlændingeu Revalidering Førtidspension, begravelseshjb jælp m.v Sociale ydelser Nettoudgifter i hele tusinde kronerk Årsrapport Årsrapport Side Side 19 19

20 Beskæftigelse og Integration Beskæftigelse og Integration Beskæft Integrationsudvalget stal for Beskæftigelses- stal og Integrationsudvalget for Beskæftigelses- og Integrationsud Drift Drift t Korrigeret DRIFT budget (1.000 kr.) Forskel regnskab og korr. Budget 2013 Oprindeligt DRIFT budget (1.000 kr.) Korrigeret budget Forskel regnskab Oprindeligt og korr. budget 2013 Budget Korrigeret budget Regnska Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Serviceudgifter Serviceudgifter Forsikrede ledige Forsikrede ledige Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige og Slagelse Sprogcenter ge og Slagelse Sprogcenter Overførselsudgifter excl. forsikrede ledi Slagelse Sprogcenter Slagelse -39 Sprogcenter Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse 0 0 for unge med 0 særlige behov 185 Ungdomsuddannelse 520 for 0 unge med særlige 0 behov Tilbud til voksne 844 med særlige 241 behov 747 Tilbud 823 til voksne med særlige 844 behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Slagelse Sprogcenter Slagelse -39 Sprogcenter Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter Integrationsprogram excl. 895 Slagelse Sprogcenter Kontanthjælp til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Repatriering Boligplacering 419 af 362 flygtninge Boligplacering 0 af flygtninge Førtidspension, begravelseshjælp m.v Førtidspension, begravelseshjælp m.v Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse Personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion -33 før 1/ Førtidspension med pct. refusion før 1/ Førtidspension med 35 pct. refusion -211 efter 1/ Førtidspension med pct. refusion efter 1/ Sociale ydelser Sociale ydelser Sygedagpenge Sygedagpenge Sociale formål Enkeltydelser Sociale formål - Enkeltydelser Kontanthjælp Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse Boligydelse Boligsikring Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsydelse Arbejdsmarkedsydelse Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret deres dagpengeret brug. Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug. Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug. rt Side 20 Side Årsrapport 20 Årsrapport Side Årsrapport

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Giver fokus på resultater og individuelle løsninger en bedre beskæftigelsesindsats? 4. November 2014 Lis Elgaard Nielsen

Giver fokus på resultater og individuelle løsninger en bedre beskæftigelsesindsats? 4. November 2014 Lis Elgaard Nielsen . Giver fokus på resultater og individuelle løsninger en bedre beskæftigelsesindsats? 4. November 2014 Lis Elgaard Nielsen Frikommune, hvorfor? Øgede frihedsgrader - frihed til at tilrettelægge en meningsfuld

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere