Dansk Bueskytteforbund. Årsrapport CVR-nr Årsrapporten indeholder 18 sider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Bueskytteforbund. Årsrapport 2009. CVR-nr. 89 26 27 12 Årsrapporten indeholder 18 sider"

Transkript

1 Årsrapporten indeholder 18 sider

2 7 Dansk Bueskytteforbund Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegninger 2 Revisorernes erklæringer 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 5 Foreningsoplysninger 5 Beretning 6 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 11 1

3 7 Dansk Bueskytteforbund Påtegninger Ledelsespåtegninger Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2009 for Dansk Bueskytteforbund. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivning og vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede. Årsrapporten for 2009 for Dansk Bueskytteforbund indstilles til forbundsmødets godkendelse. Brøndby, den 1. april 2010 Bestyrelsen Rolf Lind Morten Holm-Nielsen Steen Jørgensen formand næstformand økonomi David Hauge Klaus Lykkebæk Sanne Rahbek breddeudvalgsformand eliteudvalgsformand bestyrelsesmedlem Bjarne Strandby bestyrelsesmedlem Lillian Gammelmark bestyrelsesmedlem 2

4 Påtegninger Interne revisorers erklæringer Årsrapporten er revideret og fundet i orden. Den giver efter vores mening et retvisende billede af den finansielle stilling samt resultat. Brøndby, den 24. februar 2010 Mette Klingenberg Intern revisor Bent Gormsen Intern revisor 3

5 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til repræsentantskabet i Dansk Bueskytteforbund Vi har revideret årsrapporten for Dansk Bueskytteforbund for regnskabsåret 1. januar december 2009, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsrapporten aflægges efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Budgettal for 2009 er ikke omfattet af vores revision. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for forbundets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september København, den 1. april 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsaut. revisor 4

6 7 Dansk Bueskytteforbund Ledelsesberetning Foreningsoplysninger Dansk Bueskytteforbund Sekretariatet Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Etableret: 1941 Hjemsted: København, Brøndby Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Rolf Lind (formand) Morten Holm-Nielsen (næstformand) Steen Jørgensen (økonomi) David Hauge (breddeudvalgsformand) Klaus Lykkebæk (eliteudvalgsformand) Sanne Rahbek (bestyrelsesmedlem) Bjarne Strandby (bestyrelsesmedlem) Lillian Gammelmark (bestyrelsesmedlem) Forretningsudvalg Rolf Lind Morten Holm-Nielsen Steen Jørgensen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab Torben Kristensen Forbundsmøde Ordinært forbundsmøde afholdes den 11. april

7 7 Dansk Bueskytteforbund Ledelsesberetning Beretning Periodens resultat Dansk Bueskytteforbund s regnskab for 2009 udviser et underskud på kr. Årets resultat foreslås overført til kontoen for overført resultat. Den økonomiske udvikling Årets resultat er blevet et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Det er således første gang i mange år vi rammer det budgetterede resultat så tæt, idet vi i tidligere år har brugt væsentlig færre penge end budgetteret. For 2009 ligger udgifterne helt på højde med det budgetterede. Året har da også været præget af stor aktivitet. Der er selvfølgelig variationer inden for de enkelte poster, men det er tilfredsstillende at se at aktivitetsniveauet har været så højt som forventet. Den direkte sammenligning med tallene fra 2008 er vanskeliggjort af, at vi har ændret vores struktur i elite og talentarbejde, der har nødvendiggjort en ny kontoplan. Budgettet for 2009 blev udarbejdet efter den nye kontoplan så sammenligning mellem regnskab og budget er intakt. Året bød også på nogle negative overraskelser i form af besparelser fra DIF og Team Danmark, der får væsentlig indflydelse på budget og aktivitetsniveau for 2010 og fremefter. Fremtiden Som det allerede er de fleste bekendt gik vore forudsigelser om sorte skyer, som de er anført i regnskabsberetningen for 2008, i høj grad i opfyldelse. Vi blev ramt af besparelser fra både DIF og Team Danmark. Nedgangen i indtægter i 2010 bliver på omkring kr , hvilket har nødvendiggjort en omfattende omlægning af vore aktiviteter, specielt inden for elite, men ingen områder er gået ram forbi. Da det blev nødvendigt at justere forbundskontingentet allerede fra 1/ blev der i november 2009 afholdt ekstraordinært forbundsmøde, hvor et nyt budget for 2010 blev vedtaget. I dette var indeholdt forslag om forhøjede kontingenter til forbundet. Der skal således ikke vedtages budget på det ordinære forbundsmøde 2010, men der er grund til at understrege at det i såvel 2010 som 2011 bliver nødvendigt med en meget stram økonomistyring, idet der ikke er råd til at overskride budgetterne og de indeholdte underskud, da forbundets egenkapital helst ikke skal komme under det der er budgettet som egenkapital ved udgangen af 2011 nemlig ca. t.kr Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2009 I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. 6

8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Dansk Bueskytteforbund for 2009 er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Administrations- og personaleomkostninger Administrationsomkostninger omfatter kontorholdsomkostninger, forsikringer og kontingenter m.v. Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter omfatter renteindtægter og renteomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for hensættelse til imødegåelse af forventede tab. Forventede tab er opgjort individuelt for de enkelte fordringer. 7

9 Resultatopgørelse Note Regnskab Budget Regnskab Indtægter Tilskud fra DIF Team DK tilskud Øvrige indtægter Forbundskontingent Turneringer Udgivelse af Bueskydning Renter og gebyrer Indtægter i alt Omkostninger Husleje Kontorhold sekretariat Møder, inkl. Amatør & Ordens- samt Lovudvalg Repræsentation Løn sekretariatsleder inkl. pension Regulering, feriepengeforpligtelse ATP - barsel og samlet betaling Udgivelse af Bueskydning Dommerudgifter Breddeudvalg Stævneudgifter i øvrigt Regionsudgifter Tilskudsordninger Breddeaktiviteter Kursus Eliteudvalg Uniform Storsamlinger Kraftcenter Landstrænere Elitecenter Recurve og Compound inkl. konkurrencer Compoundprojekt Recurveprojekt Bar- og langbueprojekt Udgået - Ungdomsprojekt Udgået - Felt Udgået - Seniorprojekt / Ungsenior Udgået - Landsholdsaktiviteter - rest Comp. andel Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Årets resultat

10 Balance AKTIVER Anlægsaktiver Depositum Elitecenter Århus Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender, debitorer Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Likvide midler Valutakasse Hovedkonto Aftaleindskud Erhvervsgiro Likvide midler i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

11 Balance PASSIVER Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Øvrige hensættelser Hensatte forpligtelser i alt MasterCard Mellemregning DIF Skyldig Team Danmark støtte Feriepengeforpligtelse Andre kreditorer Kreditorer i alt PASSIVER I ALT

12 Noter Tilskud fra DIF Tilskud fra DIF generelt Ekstraordinært tilskud DIF Kongrestilskud fra DIF Tilskud fra DIF i alt Team Danmark Tilskud Konkurrencer Elitecenter Århus Kontorassistent Daglig træning Tilskud løn Landstræner omkostninger Træneruddannelse Træningsomkostninger Psykolog og fysisk træning Planafdeling Uanvendt TD tilskud Retur TD fra det foregående år Løn Hjælpetræner Tilskud fra Team Danmark i alt Øvrige indtægter Skydemærker Øvrige salgsindtægter Refusion - Rejseselskab Sponsorater Øvrige indtægter i alt

13 Noter Udgivelse af "Bueskydning" Indtægter: Abonnement Annonceindtægt Biblioteksstyrelsen Bladindtægter i alt Udgifter: Levering af "Bueskydning" Distribution Tab på debitorer Bladudgifter i alt Blad nettoindtægt i alt Renter og gebyrer Renteindtægter Kursavancer og tab Gebyr bank og giro Renter og gebyrer i alt

14 Noter Møder Forbundsmøde udgifter i alt Forbundsmøde - deltagerbetaling Forbundsmøde i alt Bestyrelsesmøder Andre møder Kongres FITA / EMAU Mødeudgifter i alt Dommerudgifter Dommerudvalg Udgifter dommere DM Dommerbeklædning Internationale dommerudgifter Dommerudgifter Jylland Dommerudgifter Fyn Dommerudgifter Sjælland Dommerkurser Dommerfordelingsmøder Dommeruddannelse Dommerudgifter i alt

15 Noter Stævneudgifter i øvrigt DM tilskud Officials / Teknisk delegeret DM Andre udgifter DM Deltagelse NUM - Tilskud Afholdelse NUM FITA stævneafgifter / kontingent FITA andre afgifter Besigtigelse af buebaner Præmier Vinter/Sommerturnering Pins gavekort Medaljer DM Skydemærker og diplomer Stævneaktiviteter i alt Regionsudgifter Sjælland - mødeudgifter Sjælland - Regionsmesterskaber Sjælland - diverse Fyn - mødeudgifter Fyn - Regionsmesterskaber Fyn - diverse Jylland - Regionsmesterskaber Jylland - diverse Regionsudgifter i alt

16 Noter Tilskudsordninger Ø tilskud Leje og drift af feltbane øst Leje og drift af feltbane vest Fremme af felt / 3D dyr Sommerlejr Lokale breddeaktiviteter Tilskudsordninger i alt Breddeaktiviteter Træneruddannelse - trin Træneruddannelse - trin Træneruddannelse - trin Resultatformidlingsprojekt Scoringssystem Klubsamarbejdsprojekt Træneropfølgningsmøde Breddeaktiviteter i alt Kraftcentre Lønudgifter Kraftcenter Køge Tilskud Lønudgifter Køge kommune Kraftcentre i alt Landstrænere Løn Kørselsgodtgørelse og rejseudgifter Telefonudgifter LT Hjælpetræner Landstrænere i alt

17 Noter Elitecenter Århus - Recurve og Compound Elitecenter Århus Materiel Sociale udgifter Ekstraordinære udgifter TDK planafdeling Kontorassistent løn Kontorassistent uddannelse Kontorudgifter EC - div. indtægter/udgifter EC Århus i alt Konkurrencer WC WC WC WC VM Inde VM Ude Anden konkurrence Stævner i alt Træningssamlinger/-lejre Træningslejre Specielle træningsaktiviteter Træningssamlinger Træningslejre i alt TD Satsning Sportspsykologi Fysisk træning Rejsefysioterapeut TD Satsning i alt EC Århus - Recurve og Compound i alt

18 Noter 15 Compoundprojekt Totaludgift Brugerbetaling Nettoudgift Senior konkurrencer VM Inde VM Ude WC WC Senior konkurrencer i alt Ungdom konkurrencer VM Inde VM Ude JC JC Ungdom konkurrencer i alt Felt EM Felt Arrowhead VM Felt 3D Felt i alt Compound Stævner i alt Samlinger Træningssamlinger Trænerhonorar Samlinger i alt Compoundprojekt i alt

19 Noter 16 Recurveprojekt Netto-udgift Ungdom konkurrencer VM Ude JC JC Ungdom konkurrencer i alt Træningssamlinger Recurveprojekt i alt Bar- og langbueprojekt Totaludgift Brugerbetaling Totaludgift Brugerbetaling Netto-udgift VM Felt 3D Stævner i alt Skyttekursus Bar- og langbueprojekt i alt Øvrige hensættelser Saldo Tilgang / Saldo Afgang Hensat til Ungdomsfond

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes

DAGSORDEN. Forbundsmøde 2015. DLG FAF Hvidkærvej 29 5250 Odense SV. Søndag d. 12. april 2015 kl. 10.00. Denne dagsorden medbringes Bueskydning Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E mail: info@bueskydningdanmark.dk DAGSORDEN Forbundsmøde

Læs mere

Dansk Triathlon Forbund

Dansk Triathlon Forbund Idrættens Hus Brøndby stadion 20 2605 Brøndby Dansk Triathlon Forbund Årsrapporten indeholder 12 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11

KOPI. Dansk Taekwondo Forbund. CVR-nr. 80 21 15 11 Dansk Taekwondo Forbund CVR-nr. 80 21 15 11 Indhold Ledelsespåtegning 2 Interne revisorers påtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Forbundsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere