RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 SKOLEKODE

2 199 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE, SKOLEKODE PROTOKOLLAT TIL ÅRSREGNSKABET 2014 Som skolens revisorer har vi afsluttet den i Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 916 af 13. august 2014 foreskrevne revision af årsregnskabet for I den anledning skal vi redegøre for følgende: 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for Opfølgning på sidste års anvisninger og bemærkninger. 3. Konklusion på den udførte revision af årsregnskabet for Forhold af særlig betydning for aflæggelsen af årsregnskabet eller for forvaltningen. 5. Redegørelse for den udførte finansielle revision. 6. Redegørelse for den udførte forvaltningsrevision. 7. Øvrige oplysninger til årsregnskabet. 8. Ledelsens regnskabserklæring. 9. Assistance og rådgivning. 10. Revisortjekliste. 11. Revisors habilitetserklæring mv. 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2014 Vi har revideret det af bestyrelsen udarbejdede årsregnskab for Ranum Efterskole College for Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital i tkr.: Resultat -560 Aktiver Egenkapital Opfølgning på sidste års anvisninger og bemærkninger Revisionen af skolens forrige regnskabsår gav ikke anledning til bemærkninger eller anvisninger, som kræver særskilt opfølgning. 3. Konklusion på den udførte revision af årsregnskabet for 2014 Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet eller i forbindelse med vores undersøgelser af skolens forvaltning. Det er vores opfattelse, at skolens regnskabsvæsen og forretningsgange fungerer hensigtsmæssigt. Revisionens formål, planlægning og udførelse er uændret i forhold til tidligere. Vi henviser til vores revisionsaftale af 20. april Vi henviser til vores kommentarer i de efterfølgende afsnit, som efter vores opfattelse bør indgå i ledelsens vurdering og godkendelse af årsregnskabet samt i vurderingen af forvaltningen. Godkender bestyrelsen årsregnskabet i den nuværende form, vil vi forsyne det med en påtegning uden forbehold, men med en supplerende oplysning om, at de i resultatopgørelsen medtagne budgettal ikke har været underlagt revision. 4. Forhold af særlig betydning for aflæggelsen af årsregnskabet eller for forvaltningen Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledelsens vurdering af årsregnskabet. Funktionsadskillelse Under hensyntagen til skolens størrelse og forhold i øvrigt er det kun muligt i begrænset omfang at tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidige kontroller for skolens forretningsgange.

3 200 Denne situation kan medføre, at skolen ikke har kontrolfunktioner, der opdager såvel til- som utilsigtede fejl. Vi skal i denne sammenhæng fremhæve, at der ikke er den fornødne adskillelse mellem registreringsog frigivelsesfunktionen, idet hvervet som bogholder og kasserer varetages af samme person. Under hensyntagen til skolens struktur vil det dog næppe være muligt at adskille disse hverv. Det er derfor vigtigt, at der iværksættes rutiner, der kompenserer herfor. Skolen har til afhjælpning af disse problemstillinger indført ledelsesmæssige kontroller, som omfatter periodisk gennemgang af økonomirapporter, debitor-/kreditoroversigter, godkendelse/attestation af indtægts-, købs- og omkostningsbilag samt poståbning mv. Vores revision af dette område er tilrettelagt ud fra den beskrevne situation og har ikke givet anledning til bemærkninger. Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af væsentlig betydning for informationerne i årsregnskabet. 5. Redegørelse for den udførte finansielle revision 5.1. Revisionens formål, tilrettelæggelse, udførelse og rapportering Revisionen er udført dels i årets løb og dels i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet og er udført i overensstemmelse med god revisionsskik og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie kostskoler. Ifølge denne bekendtgørelse skal vores revision omfatte en stikprøvevis undersøgelse af, om skolens dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse sker i overensstemmelse med: a. forudsætningerne for de givne tilskud b. love og andre forskrifter c. indgåede aftaler og sædvanlig praksis d. skolens vedtægter I henhold til revisionsbekendtgørelsen udføres revisionen også i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og omfatter derfor ud over den finansielle revision tillige en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet ( forvaltningsrevision ). Under udførelsen af den finansielle revision har vi efterprøvet, om regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisionen er i øvrigt tilrettelagt under hensyntagen til skolens forretningsgange og kontrolforanstaltninger med udgangspunkt i nedenstående risikovurdering og afledte revisionsstrategi Risikovurdering og revisionsstrategi Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative områder af betydning for årsregnskabet.

4 201 Skolen er i henhold til Tilskudsbekendtgørelsen underlagt en række tilskudsbetingelser. På områderne: Økonomistyring Statstilskud Skolepenge Lærerløn hvor disse tilskudsbetingelser spiller ind, foretages der hvert år en stikprøvevis gennemgang af områdernes forretningsgange og interne kontroller. På øvrige væsentlige områder: Andre indtægter Lønninger praktisk personale Øvrige omkostninger Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Gæld og eventualforpligtelser Forsikringer It-anvendelse Bogføringsloven tillader risikoprofilen, at områderne bliver sat i rotation, og revisionens omfang vil derfor være tilpasset hertil. Under de enkelte revisionsområder - fra punkt 5.3. til og med punkt har vi med nedenstående farvekoder markeret, hvilke områder bestyrelsen skal være særligt opmærksom på. Ingen væsentlige bemærkninger. Kræver ledelsens bevågenhed. Risiko for væsentlig indflydelse på vurdering af årsregnskabet. Kræver høj grad af bevågenhed fra ledelsen Kommentarer til årsregnskabet og den udførte revision I forbindelse med vores revision har vi gennemgået forretningsgange og interne kontrolforanstaltninger på udvalgte områder med henblik på at undersøge og vurdere, om skolens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt og kan danne grundlag for udarbejdelse af skolens årsregnskab. Revisionen har omfattet stikprøvevise undersøgelser og afstemninger af regnskabsmaterialet. Vi har foretaget analyser af årsregnskabet ved en sammenholdelse med tidligere år og budget. Vi har i forbindelse hermed fulgt op på større afvigelser. Det er påset, at de opførte aktiver og passiver er undergivet fornøden kontrol. Vi har undersøgt aktivernes tilstedeværelse, ejendomsretten og vurderingernes forsvarlighed. Vi har kontrolleret, at de gældsforpligtelser, der os bekendt påhviler skolen, er kommet rigtigt til udtryk i årsregnskabet samt påset, at regnskabsposterne er korrekt klassificeret, og at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de for skolen gældende regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes kontrolleret, at de øvrige forpligtelser, der påhviler Ranum Efterskole College, og som er revisionen bekendt, er kommet til udtryk i årsregnskabet. Vi har som led i vores revision gennemgået referater af årets bestyrelsesmøder. Afledt af revisionen skal vi supplere med følgende kommentarer og oplysninger: 5.4. Beholdningseftersyn Revisionens formål er at kontrollere, om de interne regler for afstemning af mellemværende med pengeinstitutter overholdes, herunder at kassebeholdningen dagligt afstemmes. Den 30. oktober 2014 foretog vi et uanmeldt revisionsbesøg, hvor bl.a. de likvide beholdninger blev optalt. Beholdningernes tilstedeværelse konstateredes.

5 202 Vi har endvidere gennemgået forretningsgangen for afstemning af konti i pengeinstitut. Forretningsgangen skal bl.a. sikre, at der jævnligt foretages afstemning med bankens noteringer i henhold til den vedtagne forretningsgang. Det er påset, at de interne regler overholdes, og at afstemningerne er af god kvalitet Regnskabsføring, forretningsgange og intern kontrol Revisionen i årets løb har til formål at undersøge og vurdere, om skolens rapporteringssystemer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. Regnskabsføringen foretages fuldt ud af skolens administration. De administrative rutiner er beskrevet i skolens forretningsinstruks, procedurer og lignende. For områderne anført i punkterne indtil punkt 5.6. har vi i årets løb gennemgået forretningsgangene og den interne kontrol. Formålet med vores gennemgang har været at undersøge, om gældende bestemmelser har været overholdt, samt om forretningsgangene er hensigtsmæssigt tilrettelagt, og de heri indlagte interne kontroller fungerer. Overordnet er det vores opfattelse, at de gennemgåede forretningsgange og kontrolforanstaltninger fungerer hensigtsmæssigt under hensyntagen til skolens opgaver og størrelse. Der er ligeledes tilrettelagt et fornuftigt ledelsestilsyn, og det er vores vurdering, at de forskellige procedurer og forretningsgange løbende tilpasses organisationens udvikling. Resultatet af vores gennemgang på de enkelte områder har været følgende: Økonomistyring Vi har gennemgået økonomistyringen, herunder økonomirapporteringen for Ranum Efterskole College. Der foretages jævnlige økonomiopfølgninger på baggrund af bogføringen - justeret for væsentlige tidsmæssige forskydninger og andre kendte forhold - med rapportering til bestyrelsen. Det er vores vurdering, at økonomistyringen giver bestyrelsen og ledelsen en god mulighed for at kunne agere i forhold til den økonomiske situation samt udføre et fornuftigt ledelsestilsyn. Revisionens formål er endvidere at sikre, at de interne regler for afstemning af balancens konti (debitorer, kreditorer mv.) er tilrettelagt hensigtsmæssigt, og at de overholdes, således at der ikke henstår væsentlige beløb, som burde være udlignet Statstilskud Revisionens formål på dette område er at undersøge, om skolen foretager en korrekt registrering af elever. Vi har efterprøvet de etablerede forretningsgange og interne kontroller, der skal sikre et rigtigt grundlag for statstilskuddet i form af korrekt elevregistrering. Vores gennemgang har tillige omfattet en kontrol af, at der foreligger den foreskrevne elevliste ved kursusstart og at den løbende ajourføres med tilskudsbetingede oplysninger om den enkelte elev Skolepengeområdet Vi har på skolepengeområdet gennemgået skolens forretningsgang og de heri indlagte interne kontroller og har ved stikprøver kontrolleret, at alle tilmeldte elever opkræves den korrekte kursusbetaling. Derudover har vi kontrolleret, at skolens indrapporterede oplysninger vedrørende statsstøtte stemmer overens med oplyste elever og støtteuger. Stikprøvevis har vi kontrolleret, at elever har deltaget på kurset i det antal uger, som er indberettet, samt at støttebeløbet er udregnet korrekt på grundlag af indkomstgrundlaget. Skolens bogførte skolepenge er afstemt med ugeelevtallet ganget med satsen for ugebetalingen.

6 Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende leder og lærere Vi har i henhold til lovbekendtgørelsens 9 kontrolleret, at løn- og ansættelsesvilkår for skolens ledere og lærere følger de af Finansministeren fastsatte bestemmelser og aftaler. Kontrollen er foretaget på stikprøvebasis og med udgangspunkt i de revisionshandlinger, der er beskrevet i bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol Lønudbetalinger og lønbogføring vedrørende praktisk personale Vi har gennemgået skolens forretningsgange på området og kontrolleret, at der forefindes ansættelsesaftaler. Derudover har vi ved stikprøver kontrolleret, at lønnen til personalet er givet i overensstemmelse med aftalen om arbejdstid i henhold til den foreliggende aftale Anlægsaktiver Vores revision af skolens forretningsgange for dette delområde har specielt været rettet mod kontrol af, at disponeringer alene sker i overensstemmelse med skolens retningslinjer og fuldmagtsforhold. Ved vores gennemgang af skolens rutiner for registrering af anlægsaktiver har vi stikprøvevis kontrolleret, at nyanskaffelser er registreret i skolens inventarkartotek. I forbindelse med kasseeftersynet har vi tillige foretaget en stikprøvevis kontrol af tilstedeværelsen af skolens inventar Omsætningsaktiver Vi har gennemgået skolens forretningsgange på området og efterprøvet, at der ligger en formaliseret rykkerprocedure for overforfaldne tilgodehavender. Vi har ligeledes påset, at skolen anbringer overskydende likviditet i overensstemmelse med lovens bestemmelser Kommentarer til revisionen af årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for 2014 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie kostskoler. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år Ledelsesberetning I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og sammenholdt oplysninger heri med oplysninger i årsregnskabet sammenholdt oplysninger heri med viden om de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision påset, at de anførte nøgletal er i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen Vi har med udgangspunkt i vores viden om regelgrundlaget taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen. Det udførte arbejde har ikke givet anledning til bemærkninger Tilskudsbetingelser mv. Efter udløbet af skoleåret 2013/14 har vi i september måned foretaget kontrol af skolens oplysninger til brug for beregning af tilskud, ligesom vi i forbindelse med revisionen af årsregnskabet har foretaget den krævede efterkontrol. Vores revision er foretaget på baggrund af de revisionshandlinger, der er beskrevet i bilag 1 til bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. nr af 8. december Vores revision har endvidere konstateret overensstemmelse mellem det oplyste årselevtal for 2013/14 på 310,3 og skolens elevbetalingsregnskab. Vi har i forbindelse med vores revision af årsregnskabet foretaget en stikprøvevis kontrol af, om skolen har overholdt de gældende bestemmelser omkring statslig elevstøtte og individuel supplerende elevstøtte.

7 204 Vi har ligeledes i forbindelse med vores revision af årsregnskabet påset, at skolens bestyrelse har tilrettelagt og fulgt planen for skolens årlige evaluering af skolevirksomheden i forhold til værdigrundlaget indføjet i vedtægterne. Vi har konstateret, at bestyrelsens gennemgang af evalueringen er sket. Med baggrund i de udførte revisionshandlinger kan vi konkludere, at skolens tilskudsgrundlag er korrekt opgjort Undervisningsmiljø og sociale klausuler I henhold til revisionsinstruksen har vi sikret os, at skolen har udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering samt en handlingsplan indeholdende beskrivelse af, hvordan målsætningen om det rummelige arbejdsmarked nås, herunder skolens politik for beskæftigelse af medarbejdere ansat på særlige vilkår Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen udviser et resultat på -560 tkr. mod sidste års resultat på tkr. Årets resultat afviger negativt i forhold til budgettet med tkr. Skolen har realiseret et årselevtal på 356,5 årselever, hvilket stort set svarer til det forventede niveau ifølge budgettet. Statstilskuddet er dog forøget med 407 tkr. i forhold til budgettet, hvilket skyldes forsigtig budgettering, mens skolepenge realiseres 801 tkr. lavere end budgetteret, hvilket primært kan henføres til lavere indtægt fra betaling for rejser end forventet. Endelig er andre indtægter 147 tkr. højere end forventet. Skolens samlede indtægter er således realiseret 247 tkr. lavere end budgetteret. På udgiftssiden har der været afholdt øgede omkostninger til undervisning og ejendomsdrift, hvilket skyldes forøgede lønomkostninger. Undervisningsløn er således realiseret tkr. højere end forventet, mens løn vedrørende ejendomsdrift er forøget med 425 tkr. i forhold til det forventede Indtægter Skolens samlede indtægter udgør tkr. mod tkr. i 2013, og der er ved den løbende og afsluttende revision foretaget kontrolarbejder med henblik på en vurdering af, om de indtægter, der tilkommer skolen, indgår i årsregnskabet og er optaget i overensstemmelse med den fastlagte regnskabspraksis. Vi har analyseret resultatopgørelsen og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt. Årselever Skolens årselevtal har gennem hele analyseperioden været kraftigt stigende, som en følge af, at der løbende er gennemført udvidelser af skolen. Årselevtallet er således forøget fra 218,2 årselever i 2010 til 356,5 årselever i 2014, svarende til en forøgelse på 138,3 årselever eller 63,4%. Ledelsen forventer, at den positive udvikling fortsætter og forventer et årselevtal på 425,1 i 2015.

8 205 Indtægter Det gennemsnitligt opnåede statstilskud pr. årselev har været faldende fra 2013 til 2014, hvilket skyldes det øgede årselevtal, idet skolens faste tilskud herved skal fordeles på flere hoveder. Skolepengeindtægten har i samme periode været svagt stigende, svarende til pristalsudviklingen. Andre indtægter pr. årselev er faldet, idet skolens indtægter fra kurser udenfor loven og fra Ranum Event har været lavere i Driftsudgifter Vedrørende de samlede driftsomkostninger, der udgør tkr. mod tkr. i 2013, har vi analyseret resultatopgørelsen, undersøgt udvalgte konti og gennemgået bilag i det omfang, vi har fundet det nødvendigt, bl.a. med henblik på at vurdere, hvorvidt dele af de afholdte udgifter er kvalificeret og periodiseret korrekt. Driftsudgifter Skolens omkostninger inkl. løn pr. årselev har været jævnt stigende i analyseperioden. Stigningen kan primært henføres til omkostninger vedrørende undervisning, idet disse er forøget fra kr. pr. årselev i 2013 til kr. i 2014, svarende til en stigning på kr. eller 3,1% i forhold til Stigningen skyldes alene øgede lønomkostninger pr. årselev, hvilket belyses nærmere nedenfor i afsnit Ejendomsomkostninger pr. årselev er i samme periode faldet 643 kr. fra 2013 til Lønudgifter Skolens udgifter til lønninger og vederlag mv. er udgiftsført med tkr. mod tkr. i Vi har i årets løb foretaget kontrolarbejder med henblik på at sikre os, at de udbetalte lønninger er i overensstemmelse med de indgåede lønaftaler og meddelte oplysninger. Vi har ligeledes foretaget en gennemgang af aflønningen af skolens leder, for hvem der ikke er fastsat en højeste arbejdstid. Vi har påset, at lønninger, der er udbetalt til det personale, der forestår lønudbetalinger eller foretager edb-indberetninger, er korrekte. Vedrørende afregning, afstemning og lønoplysning af de ansattes A-indkomst, A-skat og andre udbetalte ydelser har vi ligeledes påset, at disse er korrekte.

9 206 Lønomkostninger Skolens lønomkostninger til undervisning, kostafdeling og administration har været stigende, mens udgifterne til ejendomsdrift er faldet. Undervisningsløn pr. årselev er således forøget fra kr. til kr. pr. årselev i 2014, hvilket dels skyldes, at der i 2013 var lockout i april måned, hvilket medførte en besparelse i skolens lønudgifter og dels, at antallet af lærerårsværk er forøget i 2014, hvilket fremgår af årsregnskabets nøgletalsoversigt Balancen Åbningsbalancen Formålet med revisionen er at sikre, at der er kontinuitet i regnskabsaflæggelsen. Vi har kontrolleret, at der er sammenfald mellem balancen for årsregnskabet 2013 og åbningsbalancen i regnskabsføringen for Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer Anlægsaktiver Vi har gennemgået anlægsaktiverne, der pr. 31. december 2014 udgør tkr. mod tkr. ultimo 2013, og vurderet, hvorvidt indregning og måling, herunder nettotilgangen på tkr., stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og at aktiverne vurderes at være til vedvarende brug. Vi har herunder stikprøvevis kontrolleret aktivernes tilstedeværelse. Vi har endvidere gennemgået foretagne af- og nedskrivninger og påset, at anlægsaktiverne afskrives i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vores vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som forsvarlig. Aktivering af forbedringsudgifter er alene sket på grundlag af direkte afholdte udgifter, jf. ekstern dokumentation Omsætningsaktiver Omsætningsaktiverne, der udgør tkr., består af: tilgodehavender periodeafgrænsningsposter likvide beholdninger Vi har påset, at mellemværender med pengeinstitut er optaget til saldiene pr. 31. december 2014 og er afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstituttet. Tilgodehavender udgør pr. 31. december 2014 i alt tkr. mod tkr. pr. 31. december Vi har gennemgået listen over tilgodehavender pr. 31. december Efter gennemgangen er det vores opfattelse, at tilgodehavenderne ikke indeholder væsentlige tabsrisici Egenkapital Egenkapitalen udviser pr. 31. december 2014 en saldo på tkr., der fremkommer ved, at den positive egenkapital pr. 1. januar 2014 på tkr. er tillagt årets resultat for 2014, der udgør et underskud på -560 tkr.

10 Gæld Vi har gennemgået de finansielle dispositioner, herunder de optagne lån. Den langfristede gæld udgør pr. 31. december 2014 i alt tkr. Vi har kontrolleret, at den optagne langfristede gæld er i overensstemmelse med kreditgivernes noteringer. Herunder har vi foretaget en gennemgang af nye lån, optaget i Den kortfristede gæld, der pr. 31. december 2014 udviser en samlet saldo på tkr., består især af andel af langfristet gæld samt sædvanlige gældsposter. Vi har gennemgået afstemningerne og stikprøvevis foretaget sammenholdelse til eksterne kontoudtog og vurderet grundlaget for de foretagne reservationer mv Noter Årsregnskabet indeholder de nødvendige noter i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Vi har gennemgået noterne og anser disse for korrekte med henblik på at være en uddybning/supplement i forhold til resultatopgørelsen og balancen. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer Pantsætninger og eventualforpligtelser Vi har gennemgået skolens pantsætninger og eventualforpligtelser, og vi har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring. Revisionen har ikke givet anledning til kommentarer. 6. Redegørelse for den udførte forvaltningsrevision Vi har ud over den finansielle revision foretaget forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision af årsregnskabet og har omfattet en vurdering af økonomistyringen, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vurderingerne er i det omfang, det har været muligt, baseret på de forvaltningsmål og fokusområder, som er fastlagt af Undervisningsministeriet eller sekundært af skolens bestyrelse og daglige ledelse. Vurdering sker dels med udgangspunkt i skolens egne opfølgninger og vurderinger, og dels ved analyser af udgifts- og indtægtsposter, beregning af nøgletal, undersøgelser af usædvanlige tendenser i udviklingen samt analyser af budgetafvigelser og realisme i budgettets forudsætninger mv. Vi har i tilknytning til forvaltningsrevisionen foretaget en sammenligning af udviklingen i skolens præstationer pr. årselev i forhold til tidligere år samt i forhold til skoleformens gennemsnit for skoler i et nærmere fastlagt segment på grundlag af skolernes størrelse.

11 208 Indtægter og udgifter pr. årselev I det følgende er vist udviklingen i resultatopgørelsens hovedtal for de sidste 3 år opgjort pr. årselev: Skoleformen *) > 199 elever 2013 Pr. årselev % Resultatopgørelse 2014 Pr. årselev % Resultatopgørelse 2013 Pr. årselev % Resultatopgørelse 2012 Pr. årselev % INDTÆGTER Statstilskud , , , ,8 Skolepenge , , , ,8 Andre indtægter , , , , , , , ,0 OMKOSTNINGER Lønomkostninger vedr. undervisning , , , ,3 Andre omkostninger vedr. undervisning , , , ,8 Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift , , , ,5 Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift , , , ,2 Lønomkostninger vedr. kostafdeling , , , ,1 Andre omkostninger vedr. kostafdeling , , , ,9 Lønomkostninger vedr. administration , , , ,7 Andre omkostninger vedr. administration , , , , , , , ,8 Resultat før finansielle poster m.fl , , , ,2 Renteindtægter mv. 44 0,0 34 0,0 79 0, ,1 Renteomkostninger mv , , , ,7 RESULTAT PR. ÅRSELEV FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER , , , ,6 *) BDO s regnskabsanalyse. Nøgletal Overskudsgrad 6,1-1,0 5,7 3,6 Overskudsgraden fortæller, hvor meget der er tilbage af hver indtægtskrone efter de primære omkostninger (inkl. renteindtægter/-omkostninger). Hvis overskudsgraden falder, er det udtryk for, at undervisningen er blevet dyrere at gennemføre pr. modtaget undervisningskrone. Ud over foranstående analyse kan der for resultatopgørelsen uddrages og opstilles følgende konklusioner og nøgletal: Resultatet pr. årselev udgør et underskud på (1.574) kr., svarende til (1,0)% af omsætningen, hvilket er en markant forringelse i forhold til 2013 og lavere end hvad tilsvarende skoler realiserede i Ved sammenholdelse med resultater fra 2013 skal det dog erindres, at en lang række skolers økonomi var positivt påvirket af sparede lønomkostninger afledt af lærerlockouten i april måned. Dette bekræftes af analysen, idet undervisningsløn ligger over niveau. Det bemærkes dog, at andre undervisningsomkostninger tillige ligger markant over skoleformens, hvilket skyldes skolens rejseaktivitet. Dette afspejler sig tillige i et højere skolepengeniveau.

12 209 Udgifter pr. kostdag Antal kostdage, anslået Madvareudgift pr. kostdag 38,46 41,61 Lønudgifter pr. kostdag 19,88 16,70 Det kraftigt stigende antal årselever afspejler sig fuldt ud i antallet af kostdage, som stiger kostdage. Dette understøtter stordriftsfordele og har haft en positiv effekt på madvareudgiften pr. kostdag, som falder med 3,15 kr. pr. dag. Lønudgift pr. kostdag udviser dog en stigning på 3,18 kr., hvilket medfører at den samlede kostpris pr. dag i 2014 stort set er på niveau med Det skal dog hertil bemærkes, at lønudgiften pr. kostdag i 2013 var markant lavere end niveauet i 2012, hvor skolen forbrugte 22,75 lønkroner pr. kostdag. Balancens sammensætning pr. årselev I det følgende er vist udviklingen i balancens hovedtal for de sidste 3 år opgjort pr. årselev: Skoleformen 2013 Balance 2014 Balance 2013 Balance 2012 Pr. årselev % Pr. årselev % Pr. årselev % Pr. årselev % AKTIVER Anlægsaktiver , , , ,5 Omsætningsaktiver , , , , , , , ,0 PASSIVER Egenkapital , , , ,2 Langfristet gæld , , , ,2 Kortfristet gæld , , , , , , , ,0 Nøgletal Likviditetsgrad 43,05 42,16 50,65 40,90 Soliditetsgrad 32,85 17,88 21,93 16,21 Finansieringsgrad 54,81 58,53 55,92 60,77 Likviditetsgraden er udtryk for, i hvor høj grad skolen er i stand til at betale den gæld tilbage, der umiddelbart forfalder på kort sigt. Der er ingen retningslinjer for, hvor stort nøgletallet skal være, men der bør tilstræbes en likviditetsgrad i nærheden af 100. Skolens likviditetsgrad er kraftigt påvirket af, at der i året er gennemført investeringer for tkr., som er finansieret af en nettolåneoptagelse på tkr., mens den resterende investering på tkr. er betalt af egne midler. Likviditetsgraden er opgjort efter almindelige anerkendte regnskabsprincipper og kan beregnes til 42,16, hvilket er en forringelse i forhold til Niveauet svarer dog stort set til skoleformens. Den lave likviditetsgrad medfører, at skolen i perioder vil have behov for en udnyttelse af sine kreditfaciliteter. Soliditetsgraden udtrykker skolens evne til selvfinansiering. Det vil sige forholdet mellem aktiver og egenkapitalen. Jo større nøgletallet er, jo større del af aktiverne ejer skolen selv, og jo mindre del af aktiverne finansieres af eventuelle kreditorer. Soliditetsgraden er 17,88, hvilket er en forringelse i forhold til 2013 og markant lavere end skoleformens niveau i Finansieringsgraden er udtryk for forholdet mellem den samlede langfristede gæld og de samlede anlægsaktiver. En finansieringsgrad på under 100 kan være udtryk for, at anlægsaktiverne er finansieret med egenkapital. Men det kan også være udtryk for, at finansieringen er sket med kortfristet gæld. Skolens finansieringsgrad viser, at gældssammensætningen er hensigtsmæssigt.

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014 VESTiYSK Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119 Årsrapporten for 2014 Medlem

Læs mere

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten 113 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet 113 1.2 Konklusion

Læs mere

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN Revisionsprotokollat af

Læs mere

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder

Læs mere

Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010

Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010 pmciwtfrhousf(mpers fl l)rîcewa terho usecoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup Telefon 39 45 39 45 Telefa 39 45 3987 Rudme Friskole Revisionsprotokollat om årsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail Info@ap.dk An indcpendent memberfinn of

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 6 af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere