Finansiel årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel årsrapport 2014"

Transkript

1 Finansiel årsrapport 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet Årets økonomiske resultat Finansielle nøgletal Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag

3 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter hovedkontoen på finansloven, som Departementet er ansvarlig for, og som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der omfattet årsrapporten. København, den 4/ København, den 4/ Sophus Garfiel Departementschef Mikkel Søndergaard Budget- og regnskabschef 3

4 2. Beretning Økonomi- og Indenrigsministeriet er oprettet ved kgl. resolution af 3. oktober Denne årsrapport er således den tredje årsrapport dækkende et helt regnskabsår. 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriets mål Økonomi- og Indenrigsministeriet overvåger den danske og internationale økonomi og varetager bl.a. opgaver vedrørende: o danske interesser i forbindelse med Danmarks deltagelse i det internationale økonomiskpolitiske samarbejde o effektfokus, metodeudvikling og digitalisering inden for bl.a. velfærdsområderne o konjunkturovervågning samt forhandling og overvågning mv. af økonomien i kommunerne og regionerne. Derudover er ministeriet øverste valgmyndighed og øverste tilsynsmyndighed vedr. kommuner og regioner. Endvidere arbejder ministeriet med regeringens moderniseringsreform og en digital velfærdsreform. Center for Offentlig Innovation Der er i 2014 oprettet et Center for Offentlig Innovation (COI). COIs bevilling indgår som en del af departementets hovedkonto på finansloven, , hvorfor centerets budget og forbrug indgår som en delmængde i departementets samlede budget og forbrug. COI skal medvirke til, at den offentlige sektor bliver mere innovativ. COI skal sikre, at gode løsninger fra et sted i den offentlige sektor spredes hurtigere til flere steder i den offentlige sektor, end det ville ske af sig selv. 4

5 2.2 Årets økonomiske resultat Departementets resultat for 2014 er et underskud på 2,5 mio. kr. mod et underskud på 5,7 mio.kr. i Omsætningen har i 2014 været på i alt 149,8 mio. kr., hvoraf hovedparten er finanslovsbevillingen på 144,8 mio. kr., og derudover har der været indtægter fra driftsaftaler på lovmodel, familietypemodel og CPR mv. på 5,1 mio. kr. Omkostninger har i 2014 været på i alt 152,4 mio. kr., der er fordelt på personaleomkostninger på 98,6 mio.kr, afskrivninger på 0,6 mio.kr. samt øvrige omkostninger til husleje, it mv. på 54,4 mio.kr. Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal opgivet i mio. kr Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter i alt 155,7 155,9 149,8 -heraf indtægtsført bevilling 153,9 149,3 149,1 -heraf eksterne indtægter 3,0 3,0 1,5 -heraf øvrige indtægter 2,9 2,8 3,6 -forbrug af reserveret bevilling -4,1 0,8-4,3 Ordinære driftsomkostninger i alt 171,3 161,7 153,0 -heraf løn 106,2 102,1 98,6 -heraf afskrivninger 6,6 1,1 0,6 -heraf øvrige omkostninger 58,6 58,5 53,8 Resultat af ordinære drift -15,7-5,7-3,1 Driftsposter -0,4 0,1 0,6 Finansielle poster 0,0-0,1-0,1 Ekstraordinære poster 0,1 0,0 0,1 Årets resultat -16,1-5,7-2,5 Balance Anlægsaktiver 4,8 3,7 5,5 Omsætningsaktiver 69,0 67,9 61,7 Egenkapital 26,3 20,6 18,0 -startkapital 3,0 3,0 3,0 -overført overskud 23,3 17,6 15,0 Hensættelser 2,5 2,9 3,0 Langfristet gæld 1,9 1,5 2,4 Kortfristet gæld 43,1 46,7 43,8 Lånerammen 15,3 15,3 15,3 Træk på lånerammen (FF4) 1,8 0,7 2,5 Finansielle nøgletal pct. Udnyttelsesgrad af lånerammen 11,8 4,7 16,1 Negativ udsvingsrate 775,5 585,3 501,3 Overskudsgrad -10,4-3,7-1,7 Bevillingsandel 96,2 96,3 96,6 Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris i kr Lønomkostningsandel 0,68 0,65 0,66 Lønsumsloft kr Lønforbrug pct. 113,6 92,5 91,9 5

6 2.3 Finansielle nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomistyring vurderes ved følgende nøgletal: Tabel 2: Nøgletal for Økonomi- og Indenrigsministeriet Nøgletal Værdi Definition Udnyttelsesgrad af låneramme 16,1% Ultimosaldo FF4/låneramme Negativ udsvingsrate 501,3% Overført overskud/startkapital Overskudsgrad -1,7% Årets resultat/ordinære driftsindtægter i alt Bevillingsandel 96,6% Indtægtsført bevilling/ordinære driftsindtægter i alt Årsværkspris i kr Personaleudgifter i alt/årsværk Lønomkostningsandel 65,8% Personaleudgifter i alt/ordinære driftsindtægter i alt Ad. Udnyttelsesgrad af lånerammen Den realiserede udnyttelsesgrad af lånerammen er 16,1 %. Udnyttelsesgraden er lav, og det forventes, at den fortsat vil være lav i de kommende år på trods af igangværende systemudvikling af Digitale Vælgererklæringer. Ad. Negativ udsvingsrate Den negative udsvingsrate er et mål for, hvor stor en margin ministeriet har i forhold til ministeriets negative udsvingsgrænse. Ministeriet er således fortsat velkonsolideret, selvom der har været driftsunderskud i Ad. Overskudsgrad Overskudsgraden i 2014 er på -1,7 %, og betegner overskuddet i forhold til samlet indtægt. I dette år har der været flere udgifter end bevillingsindtægter. Ad. Bevillingsandel Bevillingsandelen er et udtryk for graden af afhængighed af bevillinger, som bruges til finansiering af ministeriets aktiviteter. Bevillingen i 2014 var på 144,8 mio. kr. ud af de samlede driftsindtægter på 149,8 mio.kr. Nøgletallet er dermed 96,6. Bevillingsandelen fortsat er høj i 2014, hvilket er et udtryk for, at ministeriet i høj grad er afhængig af bevillingsindtægter og i mindre omfang afhængig af andre finansieringskilder som salg af vare- og tjenesteydelser og tilskud til egen drift. Idet disse udgør en minimal andel, er risikoprofilen lav på indtægtssiden. Ad. Årsværkspris Årsværksprisen udtrykker de gennemsnitlige personaleomkostninger pr. årsværk, og er derfor en indikator for lønniveau og personalesammensætning. I Økonomi- og Indenrigsministeriet er den gennemsnitlige årsværkspris i 2014, hvilket er en stigning på knap kr. pr. årsværk i forhold til Ad. Lønomkostningsandel Lønomkostningsandelen viser, hvor stor en andel personaleudgifterne udgør af de samlede ordinære driftsindtægter. Dette nøgletal er i 2014 på 65,8, og lønudgifter udgør derfor knap 2/3 af driftsindtægterne. Lønomkostningsandelen er steget med 0,3 % point i forhold til Forventninger til det kommende år I år 2015 budgetterer Økonomi- og Indenrigsministeriet med et negativt driftsresultat på 2,0 mio.kr. Dermed fortsætter ministeriet med en målsætning at nærme sig et balanceret driftsresultat. 6

7 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Økonomi- og Indenrigsministeriet følger regnskabspraksis i bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen og de gældende retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Den anvendte regnskabspraksis er baseret på omkostningsprincippet for aktiviteter finansieret under bevillingstypen driftsbevilling. 3.2 Resultatopgørelse Resultatopgørelsen viser en status over departementets indtægter og omkostninger i forbindelse med driften for De ordinære driftsindtægter beløber sig til 149,8 mio. kr., hvoraf 149,1 mio. kr. udgøres af bevillinger. De ordinære driftsomkostninger beløber sig til 153,0 mio. kr. hvoraf 98,6 mio. kr. udgøres af personaleomkostninger. Tabel 3: Resultatopgørelse Resultatopgørelse i mio. kr. Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling: -Bevilling 149,3 149,1 139,3 -Anvendt af tidl.års.res.bevillinger 1,1 0,8 4,0 -Reserveret af indeværende bevilling -0,3-5,2 0,0 Indtægtsført bevilling i alt 150,1 144,8 143,3 Andre ordinære driftsindtægter: -Salg af vare- og tjenesteydelser 2,8 3,6 0,5 -Tilskud til egen drift 3,0 1,5 5,5 Andre ordinære driftsindtægter i alt 5,8 5,1 6,0 Ordinære driftsindtægter i alt 155,9 149,8 149,3 Ordinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger: -Husleje 12,1 8,9 8,4 Forbrugsomkostninger i alt 12,1 8,9 8,4 Personaleomkostninger: -Lønninger 92,5 88,3 88,4 -Pension 13,6 13,7 13,7 -Lønrefusion -4,0-3,3-2,5 -Andre personaleomkostninger 0,0 0,0 0,6 Personaleomkostninger i alt 102,1 98,6 100,2 Andre ordinære driftsomkostninger: Andre ordinære driftsomkostninger 46,4 44,9 43,8 Af- og nedskrivninger 1,1 0,6 0,8 Andre ordinære driftsomkostninger i alt: 47,5 45,4 44,6 Ordinære driftsomkostninger i alt 161,7 153,0 153,2 Resultat af ordinær drift -5,7-3,1-3,9 Andre driftsposter: -Andre driftsindtægter 1,4 1,9 1,9 -Andre driftsomkostninger 1,2 1,3 0,0 Resultat før finansielle poster -5,6-2,6-2,0 Finansielle poster: -Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 -Finansielle omkostninger 0,1 0,1 0,1 Resultat før ekstraordinære poster -5,7-2,6-2,0 Ekstraordinære poster: -Ekstraordinære indtægter 0,0 0,1 0,0 -Ekstraordinære omkostninger 0,1 0,0 0,0 Årets resultat -5,7-2,5-2,0, Departementets budget Årets resultat på -2,5 mio. kr. disponeres fuldt ud til overført overskud. 7

8 . Tabel 4: Resultatdisponering Resultatdisponering (mio.kr.) Disponeret til bortfald 0 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0 Disponeret til udbytte til statskassen 0 Disponeret til overført overskud -2,5 Kilde: SB 3.3 Balancen Balancen omfatter Økonomi- og Indenrigsministeriets aktiver og passiver pr. 31.december 2014: Tabel 5: Balancen Aktiver i mio. kr Passiver i mio. kr Note Anlægsaktiver Note Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver: Reguleret egenkapital (startkapital) 3,0 3,0 Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,3 0,1 Overført overskud 17,6 15,0 Udviklingsprojekter under opførelse 0,0 0,0 Egenkapital i alt 20,6 18,0 Erhvervede koncessioner; patenter mv. 0,0 1,9 1 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,3 1,9 Hensættelser Materielle anlægsaktiver: Hensættelse res.løn/friv.frat. 2,8 3,0 Transportmateriel 0,3 0,4 Øvrige hensættelser 0,1 0,0 Inventar og IT-udstyr 0,1 0,1 Hensættelser i alt 2,9 3,0 2 Materielle anlægsaktiver i alt 0,4 0,5 Finansielle anlægsaktiver: Gæld Statsforskrivning 3,0 3,0 Langfristede gældsposter: Finansielle anlægsaktiver i alt 3,0 3,0 FF4 Langfristet gæld 1,5 2,4 Anlægsaktiver i alt 3,7 5,5 Langfristede gældsposter i alt 1,5 2,4 Omsætningsaktiver Kortfristede gældsposter: Tilgodehavender: Leverandører af varer og tj.ydelser 16,1 11,7 -Almindelige debitorer 1,9 2,0 Systemtek.ml.regn. Og afst.konti 0,5 0,8 -Andre kortfristede tilgodehavender 2,7 2,4 Anden kortfristet gæld 2,0 0,8 Tilgodehavender i alt 4,6 4,3 Skyldige feriepenge 13,4 13,4 Likvide beholdninger: Reserveret bevilling 12,8 17,1 FF5 Uforrentet konto 14,1 44,0 Periodeafgrænsningsposter 2,0 0,0 FF7 Finansieringskonto 49,0 13,4 Kortfristet gæld i alt 46,7 43,8 Andre likvider 0,2 0,0 Likvide beholdninger i alt 63,3 57,4 Omsætningsaktiver i alt 67,9 61,7 Gæld i alt 48,2 46,2 Aktiver i alt 71,6 67,2 Passiver i alt 71,6 67,2 8

9 Egenkapitalforklaring Økonomi- og Indenrigsministeriet havde ved indgangen til 2014 et akkumuleret overført overskud på 17,6 mio.kr. Med resultatdisponeringen for 2014 har ministeriet pr. 31. december 2014 et akkumuleret overført overskud på 15,0 mio. kr. og en samlet egenkapital på 18,0 mio.kr. Tabel 6: Egenkapitalforklaring Note Egenkapital primo 2014 (mio. kr.) Reguleret egenkapital primo 0,0 3,0 +Ændring i reguleret egenkapital 3,0 0,0 Reguleret egenkapital ultimo 3,0 3,0 Overført overskud primo 23,3 17,6 +Primoreg./flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 +Overført fra årets resultat -5,7-2,5 -Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 -Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo 17,6 15,0 Egenkapital ultimo ,6 18,0 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen Ministeriet har en låneramme på 15,3 mio.kr. på finansloven for Udnyttelsen af lånerammen på 16,1%. Det forventes, at udnyttelsesgraden fortsat vil være lav i de kommende år. Tabel 7: Udnyttelse af låneramme Udnyttelse af låneramme i mio. kr Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver pr. 31. december ,7 2,5 Låneramme på FL14 15,3 15,3 Udnyttelsesgrad i pct. 4,7 16,1 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Lønforbruget var i ,7 mio. kr. under lønsumsloftet. Tabel 8: Lønsumsloft Hovedkonto i mio.kr Lønsumsloft FL 107,3 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 107,3 Lønforbrug under lønsumsloft 98,6 Korrektion iht. Driftsaftaler -1,0 Difference (mindreforbrug) 9,7 Akk. Opsparing ult ,8 Akk. Opsparing ult ,5, Departementets driftsaftaler 9

10 3.7 Bevillingsregnskabet Tabel 9: Bevillingsregnskab for Departementet I mio. kr. Regnskab 2013 Budget (FL+TB) 2014 Regnskab 2014 Budget 2015 Nettoudgiftsbevilling 149,3 149,1 149,1 139,3 Nettoforbrug af reservation 0,8 3,8-4,3 4,0 Indtægter 7,2 2,8 7,1 7,9 Udgifter 163,0 155,7 154,3 153,2 Årets resultat -5,7 0,0-2,5-2,0 Kilde: Bevillingsafregning

11 . 4. Bilag 1 - noter Note 1: Oversigt over immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 2014, i.kr. Færdiggjorte udv. projekter Erhvervede koncessioner mv. I alt Kostpris primo Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Note 2: Oversigt over materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 2014, i kr. Transportmateriel IT-udstyr Inventar I alt Kostpris primo Primokorrektion og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger pr Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Statens Administrations mission og vision 4 2.3 Virksomhedens omfang 5 2.4 Årets

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 DATATI LSYN ET i DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2014 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 321$ dt@datatilsynet.dk WWW.DATATILSYNET.DK 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB.

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Årsrapport 2012. Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité J.nr.: 1300389 Dok. nr.: 1192580 PSE/SH Årsrapport 2012 og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Som følge af udmøntningen af handlingsplanen om

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Finansielt regnskab. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement 2013. Marts 2014

Finansielt regnskab. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement 2013. Marts 2014 Finansielt regnskab for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-,

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere