Skriftlig beretning for Ergoterapeutforeningen Region Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig beretning for Ergoterapeutforeningen Region Øst"

Transkript

1 Skriftlig beretning for Ergoterapeutforeningen Region Øst Regionsbestyrelsen afholdt den heldagsmøde i Køge. Her er vi på walk and talk. Set fra venstre Katharina Freud-Magnus, Inge Sassene, Mitzi Falkenberg, Sonja Vinkler, Malene Lyngesen, Dorthe Arvegård Jørgensen, Sofie Nelmark Ahrenbrandt, Johanne Drachmann og Lisbet Annel. Fotograf: Åse Munk Mortensen. Den årlige generalforsamling er et knudepunkt i livet i Ergoterapeutforeningen Region Øst. Her får vi beskrevet hvad vi har foretaget os i den sidste periode og kigget frem for at sætte nye mål og få sat det nye hold i Regionsbestyrelsen. De fleste aktiviteter bliver naturligt igangsat og gennemført af regionsformanden, der kan hellige sig organisationens liv, udvikling og aktiviteter på fuld tid. Regionsbestyrelsesmedlemmerne varetager hvervet i fritiden. Herved bringer vi hverdagens praksis som ergoterapeuter ind i vores fagpolitiske handlerum. Vi håber ligeledes, at du som medlem og mulig deltager i generalforsamlingen vil bidrage til, at udvikle og validere vores mål, fagpolitiske projekter og medlemsaktiviteter. For fællesskabet er det som gør os kloge og stærke. Ergoterapeutforeningen fik i 2015 ny landsformand, hvilket dog ikke hindrede regionen i at fortsætte med sine aktiviteter, som de kan læse mere om i denne skriftlige beretning. I 2016 skal vi have ny næstformand, da Lene Barslund stopper med udgangen af april måned efter 18 flittige år i Etf. I dagene november skal Repræsentantskabet træffe afgørende beslutninger om Fokusområde, kontingentet og de vedtægtsmæssige rammer for foreningen. Efter 6 år med fokus på at sætte pris på ergoterapi, et markedsudviklingstema, er vi lykkedes med den systematiske indsats for flere stillinger indenfor nye områder. Ledigheden for ergoterapeuter er historisk lav og vores forhandlingskonsulenter er på hårdt arbejde for at følge med ved lønforhandlingerne af nye stillinger. Temaeftermiddag om neurorehabilitering Gennem længere tid har en arbejdsgruppe under regionsbestyrelsen forberedt en temaeftermiddag med fokus på indhold i Genoptræningsplaner ved overgange fra hospitalsindlæggelse til rehabilitering i kommunalt regi for den neurologiske borger. 1

2 Af programmet fremgik det: Vi sætter fokus på, hvilket indhold regionsansatte ergoterapeuter vurderer vigtigt i genoptræningsplanen med hensyn til patientens aktivitets- og deltagelsesproblematikker og genoptræningsbehov ved udskrivelsen. Herunder om den nye bekendtgørelse om rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade giver anledning til ændringer i forhold til udfyldelse af genoptræningsplanen? Vi sætter fokus på, hvilket indhold kommunale ergoterapeuter vurderer vigtigt i genoptræningsplanen, Herunder om rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade giver anledning til yderligere oplysninger? Vi sætter fokus på det tværsektorielle samarbejde - de konsekvenser det har for borgers genoptræningsforløb, hvis udveksling af væsentlig information ikke fungerer via genoptræningsplanerne. Den blev afholdt i Høje Taastrup med deltagelse af mere end 40 personer den 30.september i tidsrummet Der var oplæg af udviklingsergoterapeut fra Glostrup-Rigshospitalet Peter Vögele og Hjerneskadekoordinator i Ballerup kommune Margit Davis. Eftermiddagen blev spændende med meget aktive deltagere, gode diskussioner der var en god dialog mellem de tilstedeværende nogle blev bevidst om behovet for mere samarbejde mellem ergoterapeuterne på de forskellige områder. Vi skal næste gang overveje at optage møderne på video og/eller streame på eetf.dk så flere kan få glæde af oplæg og debatterne. Ergoterapeutforeningen Region Øst var sponsor for en af de lagkager der blev brugt ved en tværfaglig aktion, hvor regionsrådsmedlemmer på vej til møde skulle vælge om de ville spare på medicin eller personale. 2

3 Ergoterapi på det regionale område: sygehuse, hospitaler. Regionen har tæt kontakt til de lokale tillidsrepræsentanter (TR) og Fællestillidsrepræsentanter(FTR) på de regionale arbejdspladser i Region Øst. De seks TR på sygehusene i region Sjælland (Holbæk, Slagelse, Næstved, Nykøbing F, Køge og Roskilde) har organiseret sig med FTR Margrethe Boel fra Roskilde Sygehus. De har aftalt at mødes flere gange årligt. Formålet er at udveksle erfaringer og høre nyt fra det øverste regionale MEDudvalg, hvor Margrethe har en FTF plads. Vi lovede på generalforsamlingen i 2015 at invitere til møder for medlemmer på hospitalerne. Men de lokale TR vurderede, at der ikke ville være overskud og interesse blandt ergoterapeuter til at deltage. Den 28.8 var Etf repræsenteret ved et varslingsmøde i Region Sjælland. Regionen forventede at skulle gennemføre masseafskedigelser. I sådan en situation er det lovpligtigt at forhandle med de faglige organisationer for derved at afbøde virkningerne af afskedigelserne. Siden blev antallet af fyringer reduceret til under 30 i stedet for over 125. Desværre forsvandt mindst en ubesat ergoterapeutstilling. I september måned 2015 deltog regionsformanden i et udvidet SLEF møde (Sammenslutning i Region Hovedstaden af Ledere for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter) hvor en del af funktionerne i Sundhedsplatform, den kommende IT platform, blev demonstreret. I maj 2016 begynder ibrugtagningen af systemet i første omgang på Herlev - Gentofte Hospital. I september 2015 havde systemet endnu ikke faciliteter til at håndtere kommunikationen mellem sygehus og kommuner. Der har længe været en bekymring i kommunerne for, at der ikke kommer tilstrækkeligt dækkende Genoptræningsplaner(GOP er) med henvisning til ergoterapi fra sygehusene. I nogle kommuner får borgerne kun ergoterapi, hvis der er en GOP på borgerens behov herfor. TR fra hospitalerne i Region Hovedstaden: Frederikssund-Hillerød, Amager-Hvidovre, Bispebjerg-Frederiksberg, Herlev-Gentofte, Rigshospitalet (Blegdamsvej, Glostrup, Hornbæk, Traume på Hvidovre) og Bornholm mødes til interne netværksmøder fire gange årligt. På billedet ses fra venstre: Julie fra Hillerød, Lea fra Herlev, Marianne fra Glostrup, Maj fra Hvidovre og Joakim fra Rigshospitalet. 3

4 Åse Munk Mortensen, Mette Vad, faglig vejleder på Amager Hospital og Jytte Rotbøl, udviklingsergoterapeut på Psykiatrisk Center Nordsjælland, deltog i et møde i region Hovedstaden om forslag til nye Nationale Kvalitetsmål på Sundhedsområdet, som skal erstatte Den Danske Kvalitetsmodel. Efter mødet formulerede vi et notat, der uddyber indlæg på mødet. I notatet der blev sendt det til Region Hovedstaden. hedder det bl.a.: Set fra ergoterapeuters vinkel er det afgørende at patienternes funktionsevnetab som følge af sygdom skal indgå i diagnosticeringen og den akutte behandling. Vi øger sammenhængen ved allerede i det akutte forløb at starte fokus på patienternes færdigheder inden for daglig livsførelse. Derfor er udarbejdelse af Genoptræningsplaner, på såvel fysiske som mentale genoptræningsbehov og for alle patienter, ikke kun de somatiske af afgørende betydning for et sammenhængende forløb. Desuden er der også forskning, der viser, at især for ældre mennesker kan én betydningsfuld aktivitet i deres liv være mere afgørende for deres livskvalitet end mange forskellige aktiviteter. Derfor er det vigtigt, at vi forsøger at finde frem til denne betydningsfulde aktivitet og støtter patienterne i at bevare den. Uhensigtsmæssige følger af ydelsesregistrering i Psykiatrien I forsommeren 2015 mødtes Ergoterapeutforeningens to FTR i Region Hovedstaden: Alette Jensen og Linda Gyrup med Dansk Socialrådgiverforenings FTR Helle Andersen og de to foreningers regionsformænd. Udgangspunktet var et ønske om et tættere fagpolitisk samarbejde, der bl.a. bunder i at begge faggrupper frygter sig mere udsat for besparelser i Psykiatrien end andre faggrupper. Parallelt hermed har der været brede tværfaglige dialoger dels mellem TR i psykiatrien og Folketingets Sundhedsudvalg og dels mellem de faglige organisationer og Danske Regioner om behov for ændret styringsteknologi og registreringer. Et konkret udbytte af mødet med de tre FTRere og de to regionsformand var beslutningen om at få kontakt til regionsrådsmedlemmerne i Psykiatriudvalget. Vi fik foretræde for Psykiatriudvalget den 29.september, hvor politikerne efterspurgte konkrete eksempler på de uhensigtsmæssigheder som vi påpegede. I starten af 2016 sendte vi et notat til udvalgsmedlemmerne. Dette blev behandlet som punkt 5 på Psykiatriudvalgets møde den Se notat og mødereferatet her: TR for ergoterapeuter bl.a. i udegående 85 støtteteams Vi er kommet i kontakt med medlemmer og ledelse fra CUS, Center for Udvikling og Støtte i Hillerød i forbindelse med besparelser. Medarbejderne skal øge deres tidsforbrug med direkte patientkontakt. CUS afregnes i lighed med privat leverandør med 745 kr. pr ATA time. Heri indregnes tid til kørsel, møder og dokumentationstid m.m. En konsekvens af besparelser er bl.a. sjældnere supervision og krav om at der dokumenteres samtidig med at medarbejderen er sammen med borgeren. De øgede krav belaster især teamet for mennesker med sindslidelser, hvor forløbene er kortere og derfor medfører relativt mere dokumentation. Der er et tæt samarbejde med de to andre faglige organisationer, SL og FOA. Vi håber at vi medvirker til et bedre lokalt samarbejde bl.a. med flere formaliserede medarbejderrepræsentanter. I Roskilde kommune har ergoterapeuter, der arbejder som hjemmevejledere også haft en udfordring med at få valgt en TR. Derfor har regionen deltaget i møder med medlemmerne og forleden lykkedes det at vi valgt en ny TR. Det er en af de tilbud som vi har til vores 4

5 arbejdspladser. TR er en meget vigtig lokal fagpolitisk aktør, da der lokalt i et stadig stigende tempo sker ændringer i organiseringen af opgaverne. Udvikle markedet for ergoterapeuter på plejehjem og sikre ergoterapiens rolle i hverdagsrehabilitering I samarbejde med Dansk Sygepleje Råd og Danske Fysioterapeuter i Region Hovedstaden blev der i foråret 2015 afholdt to tværfaglige eftermiddagsmøder om den dengang nye 83a og kommunale erfaringer omkring sammenlægning af Visitation på Ældreområdet og Hjælpemiddelafdelingen til en fælles Helhedsvisitation. Ledere fra hhv. Frederiksberg og Høje Taastrup beskrev deres omstrukturering. Oplæg fra møderne ligger her på etf.dk. Vejledningen til 83a kan hentes på Der er en lukket Linkedin gruppe for Ergoterapeuter i Hverdagsrehabilitering og der er stadig monofaglige stafet temadage på landsplan. Regionsbestyrelsen ønsker at bidrage til kompetenceudvikling af ergoterapeuter på plejecentre. Omkring årsskiftet blev vi kontaktet af et medlem, der savnede lokale aktiviteter om hverdagsrehabilitering for både fysioterapeuter og ergoterapeuter. Sammen med hende har vi tilrettelagt et møde, der blev afholdt i København den 16.marts. Der deltog ca. 40 deltagere, så det bekræfter os i, at der er et stort behov for aktiviteter på dette område. Ajla (th) og Ann fortalte om hvordan hverdagstræning er på vej til at blive en del af hverdagen for beboerne og personalet på Gildhøjhjemmet i Brøndby. Etf Region Øst afholder derfor den 12.maj to korte workshops for ergoterapeuter på plejecentre i forbindelse med Rehabmessen i Bellacentret. Se her: 5

6 FTF har udgivet en rapport omkring forskning i praksis deri er beskrevet et randomiseret studie omkring hverdagsrehabilitering i Randers. Se her: Udvikling_af_viden_ _2.pdf Pointer og oplevelser fra regionsbestyrelsens deltagelse i Ergo15. Vi prioriterede at så mange regionsbestyrelsesmedlemmer som muligt deltog i ERGO15. Formålet var at hente inspiration til vores kommende aktiviteter og få et bredere kendskab til de mange ergoterapeutiske arbejds-og udviklingsområder. Her er brudstykker af vores udbytte: Vi kørte 3 ergoterapeuter sammen i en bil over til kongressen således, at vi allerede inden vi ankom var i gang med nogle gode og spændende ergoterapi faglige diskussioner. Det var et fagligt overflødighedshorn at deltage i Ergo 15. Fantastisk at være samlet så mange ergoterapeuter på et sted som brænder for ergoterapi det var inspirerende i sig selv. Deltagelsen fodrede min ildsjæl og mindede mig om hvorfor jeg brænder for ergoterapi, og hvorfor jeg som regionsbestyrelsesmedlem har lyst til at beskæftige mig med ergoterapi og ergoterapeuters arbejdsliv. Jeg blev meget inspireret at oplæggende omkring evidens for ergoterapeuter men hvordan sikrer vi at den nye viden bliver en del af praksis rundt omkring i landet? Vi skal som ergoterapeut tænke mere komplekst ift. hvordan man kan måle og veje aktivitet og deltagelse. Vi skal alliere os med nogle faggrupper som har mere tradition for kvantitativ forskning og få noget kvalitativt med ind i et fælles studie. Vi lever i en verden hvor den kvantitative forskning er mest anerkendt og det er lettere at søge/få økonomiske midler til kvantitativ forskning. Indlæg på årets ERGO 15 har pustet til min lyst til at gå i gang med dokumentation i mit felt af vores fag. Jørgen Feldbæks, professor og overlæge Hammel, indlæg gav mig håb: Definitionen af evidens: Bedst mulig viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker OG JA, aktivitet og deltagelse kan måles og vejes tænk komplekse interventioner, og anbefalede en grundbog om Aktionsforskning af Gitte Duus m.fl. Helle Plug SDU stiller spørgsmålet: Hvordan skaber vi en evidensbaseret praksis for ergoterapeuter?, og hun gav nogle bud på, hvordan det kan gøres. Dog med en påmindelse om ingen videnskabelig analyse kan ske uden en menneskeopfattelse. På konferencen var der mulighed for at deltage i 31 forskellige postersessioner. Fantastisk at blive mindet på hvor mange grene vores fag har og hvor mange engageret ergoterapeuter som laver store som små projekter. Det var svært at vælge hvor man skulle deltage. Jeg blev især fanget af oplæg om: Mindre patient, Mere Fru Andersen: Hvordan Regionshospitalet i Silkeborg har sat fokus på individet ved f.eks. at lade dem have eget tøj på frem for hospitalstøjet samt hvor stor en rolle alle ansatte har også rengøringspersonale og portører. Opsporing af dysfagi hos den skrøbelige ældre. Et projekt om screening af plejehjemsbeboer på plejehjem i Roskilde. Ergoterapeutisk vurdering af køreevne efter erhvervet hjerneskade. Et pilotprojekt som satte fokus på hvordan blandt andet ergoterapeutiske briller kunne byde ind med kvalitet i vurdering af køreevne Brug af undersøgelsesredskabet IPPA i hjælpemiddelformidlingen. Hvordan redskabet har sikret en grundige gennemgang ved første visitation som i sidste ende har vist sig mere effektiv. 6

7 Deltog i session omkring arbejdsrettet rehabilitering. Blev bekendt med en masse undersøgelser og redskaber som anvendes indenfor det felt. Vi som ergoterapeuter har en stor berettigelse indenfor det område. Vigtig at der er en balance mellem arbejde og hverdagslivet. Anden session jeg deltog i handlede om palliativ rehabilitering. Palliativ rehabilitering var ikke et kendt begreb for mig inden konferencen. Jeg blev meget inspireret og ser det som et uopdyrket område. Jeg tænker vi kan byde ind med vores evne til at se på individet og borgerens individuelle ønsker og behov, samt individets behov for at føle mig værdig. Jeg ser det som et modspil og samspil til sygeplejerskernes fokus på god omsorg og pleje Vigtigt at man anvender tests i sit arbejde som er standardiserede. Der anvendes mange forskellige tests i de forskellige kommuner og regioner til samme type patienter. Kan vi gøre noget ved det? For mig var Lilly Jensens oplæg omkring hvordan man dokumentere ressourcer det mest spændende og det jeg efterfølgende har reflekteret mest over det oplæg, som har betydet mest for mig på Kongressen. Lilly fortalte om håb og ressourcer. Nedenstående er citater fra Lilly`s artikel Hvor der er håb, er der liv Et mennesket håb er den grundlæggende ressource, der stimulerer alle andre personlige styrker. Ergoterapeuten skal altid støtte, styrke og bevare dette håb. Sammen med personen skal ergoterapeuten finde de faciliterende ressourcer i omgivelserne, der kan bidrage til, at personen når de mål. Der spirer frem af håbet. Det er for mig vigtigt at tilkendegive, at ressourcer kun kan findes og benyttes, når de tager udgangspunkt i personers konkretiserede håbafledte mål, hvilket alene kan foregå i et anerkendende og værdigt samarbejde med den enkelte person. De meningsfulde, udviklende aktiviteter spirer i håbet. Ingen ergoterapeut eller andre fagpersoner kan afgøre eller vurdere ud fra indsamlede data om en person, dennes funktionsevne og nære miljø, hvad der er meningsfuldt for vedkommende. Det er kun den enkelte person, der kan beskrive, hvad der er meningsfuldt for netop ham/hende. Ergoterapeuten kan støtte en borger i at finde frem til meningsfulde aktiviteter, der kan bidrage til forbedring af vedkommendes situation. Dette kan kun gøres ved at have fokus på, hvordan borgeren ønsker sin fremtid, hvilke håb og drømme vedkommende har for sit liv. Først når håbet har tegnet eller kastet lys på hvilke aktiviteter, der er meningsfulde kan de øvrige ressourcer findes, altså de faciliterende omgivelser. 7

8 Regionsbestyrelsens virkelyst og effekt. Et tema i regionsbestyrelsen har været: Hvordan kan vi udvikle vores møder og aktiviteter, så vi selv, regionens medlemmer og vores omgivelser får mest kvalitet og effekt af vores indsats? Dette har affødt vedtagelse af en forretningsorden, to kursuslørdage i bedre mødekultur samt systematisk evaluering af møder. Regionsbestyrelsen styrker også sit eget sociale fællesskab. Her er Lisbet, Malene, Katharina, Sonja og Mitzi ved at forberede middagen ved vores sommertræf i Åses kolonihavehus. D Ergoterapi til børn Regionen har gennem en årrække haft en børnearbejdsgruppe, bestående af ergoterapeuter på specialskoler og privatpraktiserende børneergoterapeuter. Den har holdt et møde i perioden. Tidligere indsatser havde lærerne som målgruppe. Vi ser et større potentiale i at opfordre børneergoterapeuterne til at tilbyde sig som oplægsholdere på forældremøder i skoler og daginstitutioner. Sundhedsplejersker kunne også være strategiske samarbejdsparter, da de har kontakt til både de små og skolebørn. I Københavns kommune er der planer om at ændre på organiseringen af Børnecenter København. Planerne bliver fulgt tæt og vi samarebdjer med Danske Fysioterapeuter og har kontakt til Dansk Sygepleje Råd og pædagogernes fagforening LFS. I starten af 2016 var vi i dialog med børneergoterapeuterne på Byskovskolens centerafdeling Askovskolen i Ringsted. Skolen havde sidste år et overforbrug på 10 mio og som følge deraf er der iværksat drastiske besparelser, der i særlig grad går ud over ergoterapeuterne 8

9 Ergoterapi på Forebyggelsescentrene i København Hvorfor er der så få ergoterapeuter ansat på de fem københavnske forebyggelsescentre? En gruppe på fire medlemmer af regionen afholdt møde i starten af 2015 med chefer for de kommunens forebyggelsescentre. Et af resultaterne af mødet var en gensidig aftale om at invitere medarbejdere og ledere på de fem centre til en inspirationsmøde om TRIV og Lifestyle Redesign- teori og praksis, der i den danske oversættelse hedder: Gør noget- Få det godt. I oktober måned 2015 afholdt vi dette. Efterfølgende deltog vi, også med stor succes, et medlemsarrangement med samme oplæg. En af de forebyggelsescenterledere, der deltog i vores TRIV møde er blevet kontaktet for at høre om der er basis for at validere gør noget få det godt konceptet til mennesker med kroniske lidelser. Hun har ikke svaret på henvendelsen. Så vidt vi ved, er der ikke kommet flere ergoterapeuter på Forebyggelsescentrene. Information til studerende om medlemskab af Ergoterapeutforeningen Et af de første projekter som regionsbestyrelsen tog fat i efter generalforsamlingen var Hvordan får ergoterapeutstuderende en bedre introduktion til os i Etf? I dag møder vi de studerende ved studiestart og lige før afslutningen. På PH Metropol har vi tidligere undervist på modul 5. Nu underviser vi i stedet på modul 13, hvor temaet er de brændende platforme for ergoterapi, hvilket er meget relevant og virker nyttigt forud for de studerendes valg af tema for Bachelorprojekt. Fremmødet ved de øvrige møder er svingende fra få til mange. På billedet ses en gruppefremlæggelse af projekt på valgfrit modul på Professionshøjskolen Metropol. Regionsformanden var ekstern dommer i kåringen af det bedste projekt. I januar 2016 deltog fire ergoterapeutstuderende fra ESR (Ergoterapeut Studerendes Råd) i den første time af regionsbestyrelsesmødet. På mødet kom vi frem til at det er bedre at udskyde en grundig information om Ergoterapeutforeningen til modul 2 gerne midt på dagen mellem lektioner, så studerende ikke går hjem. Det kan være fint at komme meget kort på modul 1. ETF Region Øst vil gerne støtte op økonomisk omkring monofaglige arrangementer i ESR s forårs- og efterårsworkshop. Vi skal øge vores opmærksomhed på de studerendes deltagelse i arrangementer i Etf. Der er behov for en direkte forbindelse til ESR med mulighed for at oplyse om kursusmuligheder og informationer. ESR har mulighed for at lægge på deres Facebook side for studerende. Begge parter er interesseret i at afholde jævnlige møder mellem ESR på PH Metropol og regionsbestyrelsen 9

10 Tillidsrepræsentanterne - uden dem går det slet ikke Regionsformanden tager ud på arbejdspladser og mødes med ergoterapeuterne, hvis det er vanskeligt at få sig organiseret med TR. I dagligdagen samarbejder regionsformanden med de lokale TR om overordnede lokale fagpolitiske dagsordener. Vores indflydelse kunne blive større hvis flere TR i de større kommuner og regionerne organiserede sig med en Fællestillidsrepræsentant (FTR). 10 Nyvalgte TR deltager på Etfs TR grunduddannelse, der afholdes tre gange årligt i Middelfart. På den første dag får de lejlighed til at hilse på deres regionsformand for der, at få en ide om hvori et samarbejde mellem TR og regionsformanden kan bestå. Herefter er der TR regionsmøder halvårligt i marts og september. På foto herover ses deltagerne i TR regionsmødet den i Ringsted. På foto til højre ses fra venstre: Tine Nielsen, regionsformand i Danske Fysioterapeuter i Region Hovedstaden, Fys FTR Charlotte Larsen, Ergo FTR Anne Theilgaard Jacobsen. De er begge FTR på fuld tid i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen I Københavns kommune. Fokus på ledelse. Regionsbestyrelsen er så heldig, at to af dens medlemmer også er bestyrelsesmedlemmer i foreningens selskab for ledere. De har organiseret og inviteret til møde om ledelse på Campus Rådmandsmarken den Der deltog 18, der var god diskussionslyst så det var et vellykket møde. Mødet er blevet tilbudt til de andre regioner hvis de ønsker at afholde noget tilsvarende. Seniorklub Øst Der er nu mere end to år siden at Seniorklub Øst blev en realitet. Der er nået at blive en tradition for at kombinere status- og planlægningsmøde med en lille julefrokost sidst på året. Deltagerne har mange gode ideer og tager selv ansvar for planlægningen. Regionen giver et tilskud til diverse rundvisninger og entreer og deltagerne betaler som hovedregel selv for forplejningen. 56 seniormedlemmer er noteret på maillisten, så de sikrer sig information om kommende arrangementer. Al aktivitet i seniorklubben findes her:

11 Ergoterapi til udsatte borgere på jobcentre Vi nåede ikke hvad vi havde håbet og villet vedr. dette tema. Men i efteråret 2016 vil faglige konsulenter i Ergoterapeutforeningen og regionerne arbejde sammen om en større koordineret indsats på området. Vi er ikke os selv nok. Ergoterapeutforeningen er medlem af: hovedorganisationen FTF, Forhandlingsfællesskabet og Sundhedskartellet. I Etf region Øst indgår vi i lokale samarbejder i hhv.: FTF region Hovedstaden og FTF region Sjælland, Sundhedskartellet i Hovedstaden og det Sjællandske Sundhedskartel. Derudover indgår vi også i KFF, der er København og Frederiksbergs Fællesrepræsentation. Det er gode kræfter i en af KFF organisationerne, der har taget initiativ til Velfærdsalliancen-dk, der herover afholdt demonstration foran KL huset den 9.marts. Vi har en plan - og den er du en del af! Der er brug for en landsdækkende koordinering af aktiviteter under paraplyen Velfærdsalliance-DK. Der er 98 kommuner og planen er at, der skal være samtidige aktiviteter i alle 98 kommuner den 12. maj det er i starten økonomiforhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og regeringen - kl Se mere 11

Ergoterapeutforeningen, Region Øst Referat af Generalforsamling den 12. april 2016

Ergoterapeutforeningen, Region Øst Referat af Generalforsamling den 12. april 2016 Ergoterapeutforeningen, Region Øst Referat af Generalforsamling den 12. april 2016 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Lars Møller, direktør i Etf, blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland.

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. ERGOTERAPEUTforeningen Region Midtjylland Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midt-Nord Rundhøjtorvet 3,1. 8270 Højbjerg Tlf.: 8619 3053 Fax: 86266060 Email: midt-nord@etf.dk Cvr

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Nyt fra Ergoterapeutforeningen information og dialog v/ Lene Barslund, næstformand. Årsmøde for kliniske undervisere 18. september 2015.

Nyt fra Ergoterapeutforeningen information og dialog v/ Lene Barslund, næstformand. Årsmøde for kliniske undervisere 18. september 2015. Nyt fra Ergoterapeutforeningen information og dialog v/ Lene Barslund, næstformand Årsmøde for kliniske undervisere 18. september 2015. Dagens emner Etf s Praksispulje ca. 1.5 mio. kr. Kliniske retningslinjer

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgeretil at være længst og bedst muligt i eget liv De 10 vigtigste principper i

Læs mere

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 1. Velkomst v/daniela Jakobsen Bestyrelsen anbefaler, at Lene Barslund (Etf) er ordstyrer. 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg Lene

Læs mere

Afbud: Marianne Roth Sørensen, Silja Junker Jørgensen, Helle Svendsen, Marie Kaas, Karin Horsted, Anette Bisgaard

Afbud: Marianne Roth Sørensen, Silja Junker Jørgensen, Helle Svendsen, Marie Kaas, Karin Horsted, Anette Bisgaard Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Referat af RB-møde tirsdag 3. maj 2016 Deltagere: Jørgen Peschardt, Anne

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

TR netværksmøde for de regionalt ansatte

TR netværksmøde for de regionalt ansatte TR netværksmøde for de regionalt ansatte Referat fra d. 31.08.16 Dagsorden: Mødeleder og ordstyre: Anders Nielsen Referent: Nina Sandholdt Tilstede: Marianne (Gentofte), Leif (Bispebjerg), Line (Hvidovre),

Læs mere

17. april personer valgtes som stemmeudvalg: Mette Vad, Rikke Uldum og Anne Jacobsen.

17. april personer valgtes som stemmeudvalg: Mette Vad, Rikke Uldum og Anne Jacobsen. Ergoterapeutforeningen, Region Øst Referat af Generalforsamlingen 17. april 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Lars Møller, direktør i Etf, blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg Dagsorden TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl. 9-15. Der er morgenkaffe kl. 8.30 9.00. Sofiendalsvej 3, Aalborg Elin Lau (forhandlingskonsulent Danske Fysioterapeuter) kommer kl. 9.00 og holder oplæg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Oplæg og Generalforsamling i AMPS FNE 2016

Oplæg og Generalforsamling i AMPS FNE 2016 Oplæg og Generalforsamling i AMPS FNE 2016 Der var fremmødt 12 medlemmer inklusive bestyrelsen til foredrag og generalforsamling torsdag den 14. april pa Specialhospitalet i Rødovre, (tidligere PTU). De

Læs mere

Skriftlig beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst 2012-13

Skriftlig beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst 2012-13 Skriftlig beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst 2012-13 Denne beretning er udarbejdet forud for generalforsamlingen 17.april 2013. Beretningen er skrevet for at give læserne, medlemmerne i Region

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Region Hovedstadens kommunale TR - netværksmøde

Region Hovedstadens kommunale TR - netværksmøde Region Hovedstadens kommunale TR - netværksmøde Referat fra den 10. februar 2016 Dagsorden 1) Velkommen Godkendelse af dagsorden Aktuelle punkter til drøftelse Evt. punkter 2) Lønforhandling, når der er

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi

Hverdagsrehabilitering skaber værdi Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Ergoterapeutforeningen etf.dk Målet med er aktivt at støtte borgere til at være længst og bedst muligt i eget liv Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl. 14.00-18.00 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Indhold 1. Velkommen v. Line Schiellerup... 2 2. Plan for evaluering af næstformand... 2 3. Den medlemsinddragende

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Uddannelsesudvalgsmøde Ergoterapeutuddannelsen

Uddannelsesudvalgsmøde Ergoterapeutuddannelsen Dato & tid 2. juni 2016 kl. 15-17 Referent Afbud Deltagere Christina Wind Danny Melloul, Maria Haak, Åse Munk Mortensen, Therese Vitthøfft Dahl, Birgitte G. Jepsen Pia Sadolin, Marie-Louise Reitov Røhl,

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

National klinisk retningslinje

National klinisk retningslinje National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje vedrørende tidlig identificering af palliative behov hos borgere>65 år med livstruende sygdom (KOL, kræft og/eller hjertesvigt)som bor i eget hjem Samarbejde

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital, Risskov Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital Skovagervej 2, 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.0 Beskrivelse af arbejdsstedet...3

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

D.6. januar 2016. Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden

D.6. januar 2016. Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden D.6. januar 2016 Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden Først skal vi takke for den mulighed, vi har fået for at redegøre for de udfordringer,vi ser ved ydelsesregistreringerne i Psykiatrien og som

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Kan vi rehabilitere alle ældre herunder borgere med demens?

Kan vi rehabilitere alle ældre herunder borgere med demens? Kan vi rehabilitere alle ældre herunder borgere med demens? Oplæg på årskursus for demenskoordinatorer i Danmark d. 10.09.2014 Pia Kürstein Kjellberg Analyse- og forskningschef Afdeling for Evaluering

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup.

Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Referat af regions -TR møde i Region Sjælland. Tid: Torsdag den 6. marts, 2014 kl. 9.00-14.00. Ordstyrer: Tine Bech Referent: Karen Mejlstrup. Oplæg fra Sannie Jørgensen: Løntilskudsordning, hvad er det

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND

REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND REFERAT REGIONSBESTYRELSESMØDE NORDJYLLAND Den 12. marts 2015 Kl. 9.00-15.00. Hos Preben Weller H. I. Biesgade 6 A, 9500 Hobro Der er morgenkaffe inden mødet starter Rundvisning på et tidspunkt mellem

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen

Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Politiske roller i Ergoterapeutforeningen Dette notat er udarbejdet i september 2005 i forbindelse med en konference for regions- og hovedbestyrelsesmedlemmer. Notatet kan give viden om og inspiration

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

DAGSORDEN. Dagsorden til møde i Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet den 1. juni 2017.

DAGSORDEN. Dagsorden til møde i Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet den 1. juni 2017. DAGSORDEN Møde i: Arbejdsgruppen vedr. samarbejdet på børneområdet Dato: 1. juni 2017 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhustoppen på 4. sal, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg Deltagere: Linda Malmgren,

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere