Toms Gruppen A/S Årsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toms Gruppen A/S Årsrapport 2010"

Transkript

1 Toms Gruppen A/S Årsrapport 2010 CVR-nr:

2 2

3 Indhold Selskabsoplysninger...4 Hoved- og nøgletal for koncernen...5 Ledelsens beretning...6 Påtegninger...9 Ledelsespåtegning...9 Den uafhængige revisors påtegning...10 Koncern- og årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis...12 Definitioner og begreber anvendt af Toms koncernen...33 Koncernens selskaber...34 Ledelsen

4 Selskabsoplysninger Toms Gruppen A/S Toms Allé Ballerup Telefon: Telefax: CVR-nr.: Hjemmeside: Stiftet: 30. januar 1924 Hjemsted: Ballerup Ejerforhold Toms Gruppen A/S er 100 % ejet af Gerda og Victor B. Strands Fond, Ballerup Dattervirksomheder Toms-Webes AB, Sverige Anthon Berg Inc., USA Godkendt på selskabets generalforsamling, den 13. april 2011 Dirigent 4

5 Hoved- og nøgletal for koncernen 5

6 Ledelsens beretning Hovedaktivitet Toms koncernen producerer, markedsfører og sælger konfekture. Der er produktion i Danmark og Sverige. Koncernen er organiseret i tre salgsenheder: Danmark, Sverige og International. Danmark er det største marked og består af salg til Danmark samt til den dansk/tyske grænse. Det er hovedsageligt mærkevarer, der sælges i Danmark, og Toms er en af markedslederne på tværs af alle konfekturekategorier. I Sverige sælges bland selv sukkervarer, ligesom der også sælges mærkevarer på dette marked. Den internationale forretningsenhed eksporterer særligt til hovedmarkederne Norge, Nordamerika, Holland og Australien samt til det øvrige Norden, Østen og Mellemøsten. På flere markeder foregår salget gennem distributører. Endvidere varetager forretningsenheden salg til Travel Retail markedet. Resultat af primær drift var i ,0 mio. kr. I 2010 blev resultat af primær drift 63,9 mio. kr., hvilket udgør en stigning på 48,5 %. Finansielle poster netto blev en indtægt på 4,2 mio. kr. i 2010 mod en udgift på 0,9 mio. kr. i 2009, svarende til en gunstig udvikling på 5,1 mio. kr. Forbedringen skyldes hovedsageligt forskel i kursreguleringer de to år imellem. I årsrapporten for 2009 var forventningen til 2010 en vækst i nettoomsætningen og et resultat af primær drift bedre end De realiserede resultater er en nettoomsætning som det forventede, og et resultat af primær drift lidt bedre end forventet. Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende. Toms koncernens produktion foregår på to egne fabrikker i Danmark og en egen fabrik i Sverige. Fabrikkerne i Danmark producerer hovedsageligt mærkevarer, mens fabrikken i Sverige producerer bland selv sukkerprodukter. En mindre del af koncernens varer er ikke egenproduktion. Årets resultat Koncernens nettoomsætning udgjorde i ,6 mio. kr. mod 1.219,8 mio. kr. i Omsætningen er således steget med 67,8 mio. kr., svarende til en stigning på 5,6 %. I 2009 var produktionsomkostninger pr. nettoomsætningskrone 67,7 %. I 2010 var produktionsomkostninger pr. nettoomsætningskrone 66 %. Der er således tale om et fald på 1,7 % -point. Balance og egenkapitaludvikling Koncernens samlede aktiver udgjorde ultimo året 908,6 mio. kr. mod 855,0 mio. kr. i Ændringen skyldes stigning i tilgodehavende fra salg samt varelager. Arbejdskapitalen udgjorde ultimo ,2 mio. kr., mod 135,1 mio.kr. ultimo Dette svarer i 2010 til 13,5 % af omsætningen og i 2009 til 11,1 % af omsætningen. Stigningen skyldes hovedsagligt en forøgelse af varebeholdninger og tilgodehavender fra salg. Egenkapitalen er pr. 31. december ,8 mio. kr. mod 502,8 mio. kr. pr. 31. december 2009 svarende til en soliditetsgrad på henholdsvis 61,0 % og 58,8 %. 6

7 Usikkerhed ved indregning og måling Der er gjort brug af DCF-metoden til nedskrivningstest af goodwill. Beregningen baserer sig på estimater og skøn for fremtiden og er derfor behæftet med usikkerhed. Det er ledelsens vurdering, at der ikke skal foretages nedskrivning på goodwill. Generelle risici Koncernens væsentligste driftsrisiko er knyttet til udviklingen i konkurrencesituationen på dagligvaremarkedet. Herudover er der særlig risiko knyttet til udviklingen i verdensmarkedspriserne på kakao, kakaosmør, mandler, hasselnødder, gelatine og sukker. Investeringer og pengestrømme Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver blev 36,4 mio. kr. i 2010 mod 23,0 mio. kr. i Investeringsniveauet for året var således væsentlig højere end året før. Koncernens pengestrømme blev positive med 21,7 mio. kr. hovedsageligt som følge af stigningen i pengestrømme fra driften. Udviklingsaktiviteter Der afholdes løbende omkostninger til udvikling af produktporteføljen. Udviklings-aktiviteterne omfatter såvel udvikling af nye produkter som fortsat udvikling af eksisterende produkter og koncepter. Samtlige udviklingsomkostninger i 2010 er udgiftsført. Forventninger til fremtiden Ledelsen forventer, at markedet i 2011 vil være omtrent som i 2010 med fortsat stærk priskonkurrence i dagligvarehandelen på samtlige af koncernens markeder. Det vurderes, at konfekturemarkedet vil se en moderat stigning på de for koncernen relevante geografiske områder. Det er ledelsens forventning, at 2011 vil vise en stigning i nettoomsætning, og et resultat på niveau med Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke indtrådt begivenheder efter regnskabsåret afslutning, der væsentligt påvirker den aflagte årsrapport. Renterisici Koncernen havde pr. 31. december 2010 nettorentebærende gæld på -65,0 mio. kr. mod -31,6 mio. kr. pr. 31. december Bruttogælden ultimo 2010 udgjorde 52,8 mio. kr., hvoraf den langfristede del af gælden udgjorde 14,3 mio. kr. Valutarisici Koncernens valutarisici opstår dels fordi, der er en ubalance mellem indtægter og udgifter i den enkelte valuta (transaktionsrisiko), og dels fordi koncernen omfatter selskaber med en anden funktionel valuta end danske kroner (translationsrisiko). Transaktionsrisiko: Koncernen afholder væsentlige omkostninger i fremmed valuta til køb af råvarer, ligesom de enkelte selskaber har omsætning i fremmed valuta. Koncernens valutapolitik tilsiger som hovedregel, at pengestrømme i de vigtigste valutaer (SEK, NOK, GBP og USD) sikres mellem 60 % og 100 % op til 12 måneder frem i tiden. Afdækningen sker hovedsageligt ved anvendelse af terminskontrakter og optioner. Translationsrisiko: Nettoaktiver i fremmed valuta afdækkes ikke, da disse ikke har en væsentlig størrelse. For året 2010 påvirkes resultatopgørelse og balance af kursændringer i SEK samt USD. Påvirkningen på koncernens resultat har ikke være væsentlig. 7

8 Kreditrisici Koncernens kreditrisici knytter sig dels til primære finansielle aktiver og dels til afledte finansielle instrumenter med svingende markedsværdi. Global Compact rapporten kan findes på og er en integreret del af ledelsesberetningen. Koncernens politik for påtagen af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. En stor del af handel med kunder uden for de lokale markeder forsikres. Modpartsrisikoen på derivater styres ved at vurdere kreditrisikoen på modparter ved hjælp af kreditvurdering fra et internationalt kreditvurderingsbureau. Markedet er markant ændret de seneste par år og denne kreditpolitik følges så vidt muligt. Samfundsansvar Koncernen har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a stk. 7 på vores hjemmeside. 8

9 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2010 for Toms Gruppen A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse om de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 16. marts 2011 Direktion Jesper Møller Adm. direktør Bestyrelse Villy Rasmussen Formand Terje List Næstformand Ulrik Bülow Mads O. Krage Michael Thinghuus Christian H. Sørensen Lone C. Nielsen Søren Svenningsen Joan Wind 9

10 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Toms Gruppen A/S Vi har revideret koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen for Toms Gruppen A/S for regnskabsåret 1. januar december 2010, Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for henholdsvis koncernen og selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet samt ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og koncernregnskabet Bestyrelsen og direktionen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregn-skabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab, et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet, i årsregnskabet og i ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, i årsregnskabet og i ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen og direktionen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen og direktionen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 10

11 Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 16. marts 2011 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Leif Shermer statsautoriseret revisor Mads Jensen statsautoriseret revisor 11

12 Koncern- og årsregnskab 1. januar 31. december 2010 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Toms Gruppen A/S for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-virksomheder. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i koncern- og årsregnskabet. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Toms Gruppen A/S samt dattervirksomheder, hvori Toms Gruppen A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Ved konsolidering foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og interne mellemværender samt realiserede og urealiserede gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, frasolgte eller afviklede virksomheder. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdier på erhvervelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruktureringer i de erhvervede virksomheder i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, inklusiv hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes 12

13 under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Før 2002 blev goodwill straks nedskrevet direkte over egenkapitalen. Goodwill fra erhvervede virksomheder kan reguleres indtil udgangen af året efter anskaffelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Udenlandske dattervirksomheder anses for at være selvstændige enheder. Resultatopgørelserne omregnes til en gennemsnitlig valutakurs for måneden, og balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte i egenkapitalen. dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld samt i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er udskudt under egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske dattervirksomheder eller associerede virksomheder, indregnes direkte i egenkapitalen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative 13

14 Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt fakturering og varens risikoovergang til køber har fundet sted senest på balancedagen. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger indeholder direkte og indirekte omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning. Salgs- og distributionsomkostninger Salgs- og distributionsomkostninger indeholder omkostninger til fragt, personale i salgsorganisationerne, reklame- og udstillingsomkostninger m.v., herunder afskrivninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter gager, lokaleomkostninger samt andre omkostninger, herunder IT og afskrivninger, der kan henføres til administration. Andre driftsindtægter/-omkostninger Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet. Herunder hører gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver, omkostninger til omstrukturering samt royaltyindtægter. Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør maksimalt 20 år og er længst for strategiske erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes 14

15 15

16 løbende og nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til. Udviklingsprojekter Udviklingsprojekter omfatter gager og andre omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til koncernens udviklingsaktiviteter. Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt selve udviklingsomkostningerne. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Renteomkostninger og øvrige låneomkostninger indgår ikke i kostprisen. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Produktionsbygninger 30 år Installationer i bygninger 10 år Tekniske anlæg, maskiner og inventar 5-20 år Biler 3 år Computerudstyr inkl. basisprogrammer 3-5 år Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes. Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktionsomkostninger, salgs- og distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger. Udviklingsomkostninger, der indregnes i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis grupper af aktiver, når der er indikationer på værdiforringelse. Fortjeneste og tab ved afhændelse af anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsomkostninger/-indtægter. Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles i modervirksomhedens årsrapport efter den indre værdis metode. Kapitalandele i dattervirksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter 16

17 modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. Varebeholdninger Råvarer, emballage og reservedele måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisations-værdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råmaterialer, produktionslønninger og energiomkostninger med tillæg af indirekte omkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner m.v. samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Ved overtagelse af dattervirksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor under koncernregnskabet. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris efter FIFO-metoden. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivning Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Værdipapirer Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages der nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver er unoterede aktier, der måles til kostpris med fradrag af eventuelle nedskrivninger. Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte af egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen under overført resultat. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret Outdoor teaching in Amekukrom in Ghana 17

18 for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a conto skatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielsen af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. 18

19 Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode. Pengestrømmen for året er opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Til likvider henregnes likvide beholdninger, værdipapirer og gæld til kreditinstitutter. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat af ordinær primær drift før særlige poster reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renter og selskabsskat. Driftskapitalen omfatter periodiserede omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. terielle, materielle og finansielle anlægsaktiver, herunder køb af virksomheder. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt udbyttebetaling til selskabsdeltagere. Segmentoplysninger Der gives oplysninger på forretningssegmenter og geografiske markeder. Segmentoplysningerne følger koncernens interne økonomistyring. Nøgletal Definitioner på nøgletal findes bagest i årsrapporten. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af imma- 19

20 Resultatopgørelse for

21 21

22 Balance pr

23 Balance pr

24 Egenkapitalopgørelse 24

25 Pengestrømsopgørelse for 2010 (koncern) 25

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

JP/POLITIKENS HUS A/S

JP/POLITIKENS HUS A/S JP/POLITIKENS HUS A/S CVR. NR. 26 93 36 76 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75 1 SEMLER HOLDING HEADING Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.214 CVR-NR. 16 94 91 75 OMSÆTNING OVERSKUDSGRAD SOLIDITETSGRAD 9,8.MIA.DKK 3,7% 32,5% 213: 9, MIA DKK 213: 3,7% 213: 3,8% OMSÆTNINGSVÆKST

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Tresu A/S CVR-nr. 15302798 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011 95. Regnskabsår Årsrapporten indeholder 29 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE KONCERNOVERSIGT 3 LEDELSESPÅTEGNING 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 LEDELSESBERETNING 7 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE

Læs mere

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977

Læs mere

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14

Green Team Group A/S CVR-nr. 33 05 75 39. Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 CVR-nr. 33 05 75 39 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Koncernoversigt 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6-7 Ledelsesberetning

Læs mere

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08 IDdesign A/S Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. september 2013 Som dirigent:... Jesper Aabenhus Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side 7 Beretning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014

Orbicon A/S CVR-nr. 21265543. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Orbicon A/S CVR-nr. 21265543 Årsrapport Godkendt på

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14

Danish Crane Building A/S CVR-nr. 15694130. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Danish Crane Building A/S CVR-nr.

Læs mere

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 77 63 53 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /10 2014 Christian Christensen Dirigent

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere