Skal du bruge et areal i kommunen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal du bruge et areal i kommunen?"

Transkript

1 Skal du bruge et areal i kommunen? - En vejledning for borgere, brugere og erhvervsdrivende Vejledning i brug af offentligt tilgængelige arealer

2 Vejledning i brug af offentlige arealer 2

3 Vejledning i brug af offentlige arealer 3 Indholdsfortegnelse Formål... 5 Administration... 5 Lovgrundlag Brug af vejarealer... 7 Generelle bestemmelser... 7 Vilkår... 7 Ansøgning... 7 Ansvar, gebyrer og lignende Adgange, kørende og gående Vejfest og loppemarked Cykelløb - Sportsarrangementer Bygningsfremspring Rampe til niveaufri adgang Stilladser, byggepladshegn, lifte og lignende Containere, mandskabsskure, både, materialeoplag og lignende Gravetilladelse Gravearbejder på egen/privat grund mod vejareal Stander/Reklamer Plakater Valgplakater mv Bannere Udstilling af varer mv Udendørsservering Parasoller og markiser Flagstangsbøsninger i fortove Stadepladser for pølsevogne Stadepladser for mobilt varesalg Stadepladser for juletræshandel Juleudsmykning, guirlander mv Tv/film og lydoptagelser Særtransport Brug af grønne områder, parker, strande mv Generelle bestemmelser Udlån Udleje Afgifter/leje Ansøgning... 43

4 Vejledning i brug af offentlige arealer 4

5 Vejledning i brug af offentlige arealer 5 Formål Her kan du læse om hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at benytte offentlige arealer. Som grundregel kræver brug af offentlige arealer tilladelse fra kommunen. Når kommunerne vurderer, om de kan give tilladelse til brug af offentlige arealer, tages der altid hensyn til, at: Gaderne kan fungere som attraktive og dynamiske handels- og butiksgader, og at der er god tilgængelighed. Gaderne samtidig kan fungere som sikre trafikarealer. Kommunernes grønne områder fremstår attraktive og brugervenlige som rekreative områder, der er tilgængelige for offentligheden. Der er mulighed for den nødvendige plads til arrangementer og lejlighedsvise aktiviteter. Administration Kommunens faglige udvalg 1 på teknikområdet administrerer vejledningens bestemmelser på vegne af Kommunalbestyrelsen. Vejmyndigheden vurderer konkret, om administrationen skal ske i samråd med politiet 2. Vejmyndigheden er myndighed på vejområdet og har ansvar for den daglige administration. Vejledningen tilsidesætter ikke gældende lovgivning og lokalplaner mv. Lovgrundlag Kommunalbestyrelsen er Vejmyndighed for kommunale vejarealer og private fællesveje og administrationen sker i henhold til lov om offentlige veje 3, lov om private fællesveje 4 og færdselsloven 5 med videre. Du skal søge om tilladelse hos kommunens Vejmyndighed, før du kan benytte arealerne. 1 Gentofte: Teknik- og Miljøudvalget - Vejmyndighed: Park og Vej Gladsaxe: Trafik- og Teknikudvalget Vejmyndighed: Vej- og Parkafdelingen Lyngby-Taarbæk: Teknik- og Miljøudvalget Vejmyndighed: Center for Miljø og Plan, Vejafdelingen Rudersdal: Teknik- og Miljøudvalget Vejmyndighed: Vejafdelingen 2 Gladsaxe: Københavns Vestegns Politi. Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal: Nordsjællands Politi 3 Lov om offentlige veje nr af med senere ændringer 4 Lov om private fællesveje nr af med senere ændringer 5 Færdselsloven, lovbek. nr af med senere ændringer

6 Vejledning i brug af offentlige arealer 6 Definitioner Offentlige veje: Veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat eller kommune efter lov om offentlige veje. Arealer som er beliggende mellem private grundskel/matrikler og har et litra-nummer på matrikelkort. Dvs. også fortove, cykelstier, rabatter eller bede og grønne kiler på vejen mv. Offentlige stier: Færdselsarealer, der administreres af stat eller kommune efter denne lov med de tillempelser, som de særlige forhold for stier tilsiger. En offentlig sti er fortrinsvis forbeholdt gående, cyklende og ridende færdsel og udgør ikke en del af en offentlig vej. Privat fællesvej: Vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer. Arealer som er udlagt hen over flere matrikler eller ligger i særskilt matrikel. Privat fællessti: Færdselsareal, der fortrinsvis er forbeholdt gående, cyklende eller ridende færdsel, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et vejareal, er du altid velkommen til at kontakte Vejmyndigheden.

7 Vejledning i brug af offentlige arealer 7 1. Brug af vejarealer (Kørebaner, fortove, pladser m.v.) Generelle bestemmelser Vilkår Som privatperson eller erhvervsdrivende skal du have tilladelse fra kommunens Vejmyndighed til at bruge vejarealer. Hvis du som lejer/bruger ikke overholder de fastsatte vilkår og regler for brug af arealerne eller overtræder påbud, kan Vejmyndigheden inddrage din tilladelse uden varsel og uden at yde erstatning af nogen art. Du skal fotoregistrere vejarealerne for dokumentation af tilstand før og efter brug af arealerne. Hvis du som lejer/bruger overtræder fastsatte vilkår og regler, vil du være underlagt dansk rets almindelige regler om erstatning. Når din tilladelse udløber eller du ikke udnytter den længere, skal du retablere arealerne, så de er i fuldstændig samme stand som tidligere, uden udgift for kommunen. Ansøgning Du kan finde ansøgningsskema til den pågældende kommune på ROV.VD.dk, Virk.dk (Gladsaxe) eller via link på kommunens hjemmeside. På ROV.VD.dk eller Virk.dk vælger du den kommune du ønsker, udfylder ansøgningsskemaet og skemaet sendes direkte til den enkelte kommune via systemet. Her kan du også vedhæfte billeder og kortbilag mv. Ansøgning skal ske digitalt. Kontaktoplysninger - Send din ansøgning digitalt Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Web Mail Web Mail Web Mail Web Mail Gentofte.dk Brug af offentlige arealer Gladsaxe.dk - Brug af vejareal Ltk.dk Anvendelse af vej og torv Rudersdal.dk Brug af vejareal Alle tilladelser gives på baggrund af en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning.

8 Vejledning i brug af offentlige arealer 8 Ansvar, gebyrer og lignende Hvis der sker skader på belægning, beplantning, inventar mv. mens du benytter arealet, er du som ansøger ansvarlig. Du kan ikke rejse krav mod kommunen, hvis du alligevel ikke kan bruge din tilladelse fuldt ud på grund af kommunale eller andre tilladte arbejder. Hvis du ikke overholder vilkår eller påbud inden en fastsat frist, kan Vejmyndigheden udføre arbejde nødvendiggjort heraf, for din regning. Kommunen kan kræve afgift/gebyr for brug af vejarealer. Se eventuelt på den pågældende kommunes hjemmeside.

9 Vejledning i brug af offentlige arealer Adgange, kørende og gående Adgange skal udføres i overensstemmelse med kommunens bestemmelser. Du kan se vilkår og bestemmelser på kommunernes hjemmesider. Du skal søge tilladelse til at etablere, nedlægge eller ændre din kørende og gående adgang hos Vejmyndigheden. Særligt for private fællesveje: Vejmyndighedens tilladelse er en offentligretlig tilladelse. Det betyder, at du selv skal sørge for at få vejejernes og/eller de vejberettigedes samtykke på private fællesveje for at kunne benytte tilladelsen. Anvendelse af en ikke godkendt adgang er ikke tilladt. Definitioner Adgang: En vejtilslutning eller en fysisk etableret adgang fra en ejendom til en vej eller sti til brug for gående, ridende eller kørende færdsel. Adgangsbestemmelse: Afgørelser truffet efter 49 i lov om offentlige veje eller 62 i lov om private fællesveje om tilgrænsende ejendommes adgange til vejen eller stien. Særligt gælder: I Gladsaxe Kommune skal du søge på hjemmesiden via

10 Vejledning i brug af offentlige arealer Vejfest og loppemarked Du skal søge om tilladelse hos Vejmyndigheden til at holde vejfest eller loppemarked på vejarealer. Hvis du ønsker at holde loppemarked samtidig med en vejfest, skal du oplyse det i ansøgningen. Send din ansøgning digitalt Se Generelle bestemmelser side 7 Afspærringsmateriel Hos Gladsaxe og Rudersdal Kommune er det muligt at låne materiel til afspærring mod et depositum, som vil blive modregnet hvis du ikke afleverer materiellet i samme stand eller mister det. Vær opmærksom på, at materielgården lukker kl. 12 om fredagen. I Gladsaxe skal du henvende dig til, kommunens materielplads på Turbinevej 10, 2860 Søborg, telefon I Rudersdal skal du henvende dig til, kommunens materielplads på Blokken 48, 3460 Birkerød, telefon Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner henviser til private firmaer der udlejer afspærringsmateriel.

11 Vejledning i brug af offentlige arealer Vejfest og loppemarked - Almindelige vilkår: Du skal spærre vejen af jf. principskitse for Afmærkning ved vejfester. Du skal oplyse en kontaktperson med navn og telefonnummer, som kan træffes hele døgnet i den periode tilladelsen gælder. Minimum 2,8 meter af kørebanen skal holdes fri, så der straks kan skabes passage for redningskøretøjer. Du skal informere alle berørte beboere senest 14 dage før arrangementet. Der skal være fri adgang til ejendomme, medmindre ejerne af ejendommen giver tilladelse. Du skal rydde og rengøre vejarealet straks efter arrangementet. Tilladelsen kan inddrages, hvis du ikke overholder betingelserne. Arrangementet må ikke forstyrre den offentlige orden. Hvis du vil sætte telt eller lignende op, skal du have en tilladelse fra Beredskabet. Vejmyndighedens eller politiets anvisninger på stedet skal straks efterkommes. For loppemarkeder gælder i øvrigt: Du skal søge særskilt tilladelse hos politiet 6. Der må ikke forekomme kommercielt salg af varer. Alle deltagere på loppemarkedet skal være bekendt med vilkårene i tilladelsen. 6 Gladsaxe: Københavns Vestegns Politi. Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal: Nordsjællands Politi

12 Vejledning i brug af offentlige arealer Cykelløb - Sportsarrangementer Hvis du ønsker at arrangere et løb, cykelløb eller et andet sportsarrangement på vejareal, kræver det en tilladelse fra Vejmyndigheden og politiet. Send din ansøgning digitalt Se Generelle bestemmelser side 7 Afspærringsmateriel: Hos Gladsaxe og Rudersdal Kommune er det muligt at låne materiel til afspærring mod et depositum, som vil blive modregnet ved eventuel beskadigelse eller bortkomst af materiel. Vær opmærksom på, at materielgården lukker kl. 12 om fredagen. I Gladsaxe skal du henvende dig til kommunens materielplads på Turbinevej 10, 2860 Søborg, telefon I Rudersdal skal du henvende dig til kommunens materielplads på Blokken 48, 3460 Birkerød, telefon Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner henviser til private firmaer der udlejer afspærringsmateriel.

13 Vejledning i brug af offentlige arealer Cykelløb Sportsarrangementer - Almindelige vilkår: Du skal søge særskilt tilladelse hos politiet 7. Du skal sende en skilte- og afmærkningsplan som Vejmyndighed og Politi kan godkende. Du skal oplyse en kontaktperson med navn og telefonnummer, som kan træffes hele døgnet i den periode tilladelsen gælder. Movia skal kontaktes så tidligt som muligt (min 20 arbejdsdage før) for at kunne omlægge ruter og opretholde busdriften. Du skal informere Beredskabet om tidsplan, ruter og omlægning af trafik. Der skal være adgang til området for eventuelle bilister og gående med ærinde. Der må ikke males, anvendes markeringsspray eller lignende på vejarealer. Markeringer må kun foretages efter aftale med Vejmyndigheden med kridt, fedtstift eller lignende produkter. Du skal rydde og rengøre de benyttede vejarealer straks efter arrangementet alternativt vil kommunen sørge for at opgaven udføres for din regning. Eventuelle skader skal udbedres efter kommunens anvisninger, og kommunen kan udbedre skaderne for din regning, hvis du undlader at udbedre skaderne. Du skal informere i eller til alle berørte ejendomme senest 14 dage før arrangementet med kopi til kommunen. For at kunne informere om arrangementet på kommunens hjemmeside, skal du sende et link til egen hjemmeside og en kort beskrivende tekst med 1-2 billeder. 7 Gladsaxe: Københavns Vestegns Politi. Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal: Nordsjællands Politi

14 Vejledning i brug af offentlige arealer Bygningsfremspring Du skal have en tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker at bygge ud over skel. Det kan eksempelvis være: Trappetrin Baldakiner Udhængstage Altaner Lyskasser Visse facadebeklædninger Faste bygningsdele (bygningsfremspring) Bygningsfremspring over en grunds grænse mod vej, skal være i overensstemmelse med bygningsreglementet, lov om offentlige veje og lov om private fællesveje med videre. Regler for faste genstande over vejareal 8 Det kræver Vejmyndighedens tilladelse at anbringe faste genstande, skilte el.lign., hvis de rager ind over vejareal, jf. dog stk , stk. 2, Der kan uden Vejmyndighedens tilladelse anbringes: Karnapper, åbne altaner, udbuede vinduer og lignende bygningsdele, der er hævet 2,8 m over fortov, dog kun indtil 1,5 m fra kørebanekant eller cykelsti. Porte, døre, skodder og vinduer, der er indrettet til at åbne udad, når deres underkant holdes i en højde af mindst 2,3 m over fortov. 8 Lov om offentlige veje nr af med senere ændringer, og 60 i lovbekendtgørelsen nr af om private fællesveje med senere ændringer.

15 Vejledning i brug af offentlige arealer Rampe til niveaufri adgang Ramper til niveaufri adgang skal som udgangspunkt etableres inde i din bygning eller inde på din egen grund. Du skal være opmærksom på, at kommunen altid vil vægte fortovets funktion som vej for de gående, (herunder kørestolsbrugere, barnevogne mv.) højere end en adgang til en privat ejendom. Hvis du får en tilladelse til at etablere en rampe på vejareal eller over vejbyggelinje, skal du sørge for at tinglyse en fjernelsesdeklaration på ejendommen, der berettiger kommunen til at forlange rampen fjernet i det omfang arealet skal bruges til vejformål, uden udgift for kommunen. Kommunen kan stille krav om, at du samarbejder med din nabo om en eventuel fælles løsning. Du skal også være opmærksom på, at du har ansvaret for drift og vedligehold og vinterforanstaltninger. Krav til niveaufri adgang til ejendomme, fremgår af bygningsreglementet, se mere i gældende bygningsreglement 9 BR10 afsnit 3.2.2, stk BR10 afsnit 3.2.2, stk. 4

16 Vejledning i brug af offentlige arealer Stilladser, byggepladshegn, lifte og lignende Stilladser, byggepladshegn, lifte og lignende skal som grundregel placeres på privat areal. Hvis du har et midlertidigt behov for at benytte vejareal, skal du søge kommunen, som kan give tilladelser i forbindelse med byggeri. Du skal sende en ansøgning til Vejmyndigheden senest 14 dage før arbejdet igangsættes og du skal vedlægge en skilte- og afmærkningsplan. Du skal være opmærksom på, at politiet i visse tilfælde også skal samtykke eller godkende, afhængigt af skilte- og afmærkningsplanens karakter. Se afsnittet Vilkår under Generelle bestemmelser. Hvis du har behov for at tilslutte toiletvogn til det offentlige kloaknet, skal du også søge om tilladelse hos forsyningsselskabet i den pågældende kommune. Gentofte og Gladsaxe hos Nordvand A/S, Afløb. Se mere på Lyngby-Taarbæk hos Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Se mere på Rudersdal hos Rudersdal Forsyning A/S. Se mere på Send din ansøgning digitalt Se Generelle bestemmelser side 7

17 Vejledning i brug af offentlige arealer Stilladser, byggepladshegn, lifte og lignende - Almindelige vilkår: Du skal tage kontakt til Vejmyndigheden for at aftale besigtigelse af arealet før opstilling og efter nedtagning af stilladset. Færdslen på fortov eller cykelsti må ikke generes af stilladset, frihøjden skal være mindst 2,5 meter. Fodgængere må ikke henvises til modsatte fortov, med mindre andet er aftalt med Vejmyndigheden. Fortovet skal overdækkes under stilladset. Støtteben skal sikres mod påkørsel og udstyres med reflekser jf. gældende lovgivning. Materiel skal fjernes og arealet rengøres og eventuelle skader udbedres inden udløb af tilladelsens gyldighedsperiode. Du skal oplyse en kontaktperson med navn og telefonnummer, som kan træffes hele døgnet i perioden hvor tilladelsen gælder. Vejmyndighedens og politiets eventuelle anvisninger skal følges. Arealet skal holdes rent i hele tilladelsens gyldighedsperiode. Særligt for private fællesveje: Vejmyndighedens tilladelse er en offentligretlig tilladelse. Det betyder, at du selv skal sørge for at få vejejernes samtykke og de vejberettigede skal informeres om arbejdets udførelse og varighed.

18 Vejledning i brug af offentlige arealer Containere, mandskabsskure, både, materialeoplag og lignende Containere, mandskabsskure, både, materialer og lignende skal placeres på privat ejendom. Hvis dette ikke er muligt, og vejarealet ønskes benyttet, skal der fremsendes ansøgning til Vejmyndigheden. Vejmyndigheden forbeholder sig ret til at fjerne containere, mandskabsskure, både, materialeoplag mv. for ejers regning, hvis ikke de angivne vilkår overholdes. Vær opmærksom på at: Overholde den angivne tidsfrist. Ingen må overnatte i mandskabsskure og lignende på vejareal. Brugen ikke må være til gene for trafikken på fortov, cykelsti eller kørebane. Afmærke og afspærre efter gældende regler. Containere skal være afmærket efter gældende regler. Det er ejeren af containeren, skur mv., der skal søge om tilladelse. Særligt for private fællesveje: Vejmyndighedens tilladelse er en offentligretlig tilladelse. Det betyder, at du selv skal sørge for at få vejejernes samtykke og de vejberettigede skal informeres om arbejdets udførelse og varighed. Du kan finde reglerne for opsætning af containere på kommunens hjemmeside. Send din ansøgning digitalt Se Generelle bestemmelser side 7

19 Vejledning i brug af offentlige arealer Almindelige vilkår: Du skal som ansøger kunne dokumentere fortovets og vejbelægningens tilstand inden opstilling af containeren mv. Som ansøger hæfter du for eventuelle skader påført vejarealet, dette gælder også for tilstødende arealer. Skader skal udbedres hurtigst muligt. Vejarealerne skal i hele perioden renholdes for jord, byggeaffald mv. i fornødent omfang, og de arealer kommunens sneplove og saltspredere ikke kan komme til, skal vintervedligeholdes af ansøger. Vejmyndighedens og politiets eventuelle anvisninger skal følges. Støtteben skal sikres mod påkørsel og udstyres med reflekser jf. gældende lovgivning. Containere og mandskabsskure skal afmærkes i henhold gældende lov. Placering skal ske efter færdselslovens bestemmelser, herunder parkeringsregler i kryds som 10 meter reglen og 5 meter reglen. Containere og mandskabsskure skal være forsynet med firmanavn og telefonnummer. Der skal være minimum 3 meters fri passage på kørebanen af hensyn til fremkommelighed for brand og redningskøretøjer mv. Containere og mandskabsskure må kun placeres på fortovsareal efter særlig aftale med Vejmyndigheden. Afløb fra mandskabsskure må ikke tilsluttes vejafvandingen, men skal tilsluttes til privat brønd på ejendommen. Hvis der opstår forhold, af trafikal eller sikkerhedsmæssig karakter som ikke umiddelbart kunne forudses, skal ansøger efterkomme eventuelle anvisninger fra Vejmyndigheden eller anden overordnet myndighed og tilpasse forholdene. Vejmyndigheden eller politiet kan uden varsel meddele yderligere betingelser, såfremt færdsels- og/eller sikkerhedsmæssige hensyn taler herfor. De benyttede arealer skal efterlades rengjorte. Ansøger afholder alle udgifter. Du skal oplyse en kontaktperson med navn og telefonnummer, som kan træffes hele døgnet i perioden hvor tilladelsen gælder.

20 Vejledning i brug af offentlige arealer Gravetilladelse Skal du grave i vejarealer, skal du sende en ansøgning til Vejmyndigheden. Dette gælder eksempelvis ved anlæg eller reparation af offentlige forsynings- og kommunikationsanlæg og ved anlægs-, bygge- og reparationsarbejder, herunder også nyanlæg og reparation af hegn og mur, der berører vejareal. Du skal være opmærksom på at: Søge om ledningsoplysninger på ledningsregistret (LER), før du graver, se mere på Anmelde bortskaffelse af opgravet jord til miljømyndigheden. Kontakt kommunen, hvis du graver inden for træers drypzone - se fig. 1. Kontakt kommunen, hvis du graver i eller ved signalregulerede kryds. På private fællesveje, skal du også indhente vejejernes og/eller de vejberettigedes tilladelse. Særlige vilkår Ejeren af teknikskabe og lignende inventar på vejarealer skal vedligeholde og renholde for graffiti, plakater med mere. Send din ansøgning digitalt Se Generelle bestemmelser side 7 Fig. 1: Drypzone. Drypzonen er den del af jordoverfladen, der er under træet (det grå område). Drypzonen svarer for de fleste træarters vedkommende til udbredelsen af vigtigste rødder.

21 Vejledning i brug af offentlige arealer Gravearbejder på egen/privat grund mod vejareal Når du graver på din egen grund, skal du sørge for at overholde gældende lovgivning. Det betyder, at du skal søge Bygningsmyndigheden om tilladelse til at regulere terrænet på din grund og i særlige tilfælde også Vejmyndigheden. Eksempelvis må du ikke grave nærmere end tre meter til skel mod vej jf. lov om offentlige veje. Det betyder, at du skal kontakte kommunen, hvis du eksempelvis ønsker at nedsive regnvand via en faskine, vil grave ud til andre elementer eller hæve dit terræn. Uddrag vejloven 10 : Det kræver Vejmyndighedens tilladelse at foretage udgravning eller påfyldning nærmere vejens areal end 3 m samt nærmere vejens areal end svarende til to gange højdeforskellen mellem udgravningen eller påfyldningen og vejens areal. Se eksempler på nedenstående figurer: Skel viser hvor grundskel er mellem privat grund og vejareal. Her skal du søge om tilladelse hos Vejmyndigheden og Bygningsmyndigheden til at ændre på terrænet inde på din egen grund: 10 Lov om offentlige veje nr. 1520, 73, stk. 3

22 Vejledning i brug af offentlige arealer 22 Her skal du kun søge om tilladelse til at regulere terrænet på din egen grund hos Bygningsmyndigheden:

23 Vejledning i brug af offentlige arealer Stander/Reklamer Hvis du ønsker at opsætte en stander eller reklamebanner på vejareal, kræver det en tilladelse fra Vejmyndigheden. Du skal sende en beskrivelse og et målsat kortbilag med skel, der viser hvor du ønsker stander eller reklamebanner placeret, og en illustration af standeren/banneret. Der skal være uhindret fri passage på fortovet på minimum 1,35 meter. Afstand fra kørebanekant skal være minimum 0,5 meter og 0,3 meter fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af standeren/reklamen. Den enkelte stander/reklame må af hensyn til trafiksikkerheden ikke virke forstyrrende for trafikken. Den enkelte stander/reklame må ikke placeres så oversigtforhold forringes. Den enkelte kommune kan have et regulativ eller skiltemanual, der præciserer størrelse, type og placering. Du kan finde oplysninger på den enkelte kommunes hjemmeside. Send din ansøgning digitalt Se Generelle bestemmelser side 7

24 Vejledning i brug af offentlige arealer Plakater Du skal søge om tilladelse hos Vejmyndigheden til at sætte plakater op på vejareal. Samtidig skal du være opmærksom på, at kommunen som udgangspunkt kun giver tilladelse til plakater for lokale ikke-kommercielle arrangementer. Du skal sende en beskrivelse og et kortbilag med din ansøgning, og en illustration af plakaten. En tilladelse er betinget af accept fra ejeren af det enkelte skab, mast og lignende. Hvis du ønsker at sætte plakater op på en vejrbestandig plade, og hænge dem op i gadeinventar, skal du være opmærksom på, at der er yderligere og skærpede krav til placeringen: Frihøjde over fortov og cykelsti skal minimum være 2,3 meter. Frihøjde over kørebane skal være 4,5 meter. Afstand fra kørebanekant skal være minimum 0,5 meter og 0,3 meter fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af plakaten. Der kan blive stillet krav til valg af materialer og holdbarhed. Plakater må ikke sættes op i træer, færdselstavler og signalstandere. Plakaterne må ikke være vildledende i forhold til øvrig skiltning heller ikke i størrelse, farvevalg og placering. Plakater skal være forsynet med plakatejerens kontaktoplysninger. Den enkelte kommune kan have særlige regler for opsætning af plakater i navngivne områder, dette kan du finde oplysninger om på den enkelte kommunes hjemmeside. Du skal fjerne plakaterne inkl. opbindningsmaterialer senest dagen efter arrangementet er holdt. Hvis plakaterne ikke er taget ned iht. tilladelsens vilkår, vil Vejmyndigheden fjerne plakaterne for ansøgers regning inkl. administrationsgebyr. Send din ansøgning digitalt Se Generelle bestemmelser side 7

25 Vejledning i brug af offentlige arealer Valgplakater mv. Folketinget vedtog den 7. april 2011 regler for ophængning af valgplakater. Reglerne betyder, at det ikke længere kræver en forudgående tilladelse fra kommunen til at hænge valgplakater på offentlige arealer. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer. Vejdirektoratets notat omkring valgplakater:

26 Vejledning i brug af offentlige arealer Bannere Du skal søge Vejmyndigheden om tilladelse til at sætte bannere op på, over og ved vejarealer. Send din ansøgning digitalt Se Generelle bestemmelser side Bannere - Almindelige vilkår: Tilladelsen vil være afhængig af accept fra ejeren af den bygning, mast eller lignende hvor banneret skal hæftes. Bannere over veje, må tidligst hænges op to uger før et arrangement, og du skal fjerne det senest tre dage efter arrangementet. Bannere må kun sættes op på det sted tilladelsen angiver. Bannere skal hænge minimum 4,5 meter over vejen dvs., at underkanten af bannerne skal være 4,5 meter over vejen eller 3,5 meter over fortovet. Bannere skal være udført, så de er vindsikre med huller og have kraftig snor eller wire gennem øvre og nedre kant. Bannere må som udgangspunkt maksimum være 1,20 meter i højden og maksimum 4 meter lange. Du skal fjerne bannere inden den dato der er angivet i tilladelsen, medmindre du har aftalt andet med Vejmyndigheden. Bannere må af hensyn til trafiksikkerhed ikke virke forstyrrende for trafikken. Særligt gælder: Opsætning og nedtagning af bannere Opsætning og nedtagning af bannere med videre skal ske efter de gældende regler på området og i overensstemmelse med god og anerkendt faglig skik. Orden og renholdelse Banneret skal til enhver tid fremtræde pænt og vedligeholdt. Bannerne må ikke frembyde fare eller væsentlige ulemper, såsom støj. Defekte bannere skal tages ned omgående. Vejmyndigheden kan påbyde nedtagning af et eller flere bannere, hvis de vurderes at være til fare for trafikken eller på anden måde udgør en risiko. Hvis ansøgeren ikke omgående efterkommer påbuddet, kan Vejmyndigheden nedtage bannerne for ansøgerens regning.

27 Vejledning i brug af offentlige arealer 27 Udseende af bannerne Bannerne må påtrykkes grafik, billeder eller tekst på begge sider af banneret, men må ikke kunne forveksles med signaler og skiltning på vejen. Bannerne må ikke kunne genere ved lysreflekser eller udseende eller tage opmærksomheden fra trafikanterne. Materiale Bannerne skal være fremstillet solidt og kunne modstå daglig slitage eller vejrlig. De må ikke hænge og slaske i vinden eller kunne falde af. Bannerne skal, hvor det er muligt, have et stofligt udtryk (ikke blank plastik). Forbehold for tilbagekaldelse eller ændringer I forbindelse med vejarbejder, trafikale omlægninger, arbejder på og ved masterne og lignende, forbeholder Vejmyndigheden sig ret til at tilbagekalde eller ændre en tilladelse for kortere eller længere tid med 14 dages skriftlig varsel, uden at der kan gøres noget krav gældende. Ansvarsforsikring Ansøgeren skal tegne en ansvarsforsikring, der udtrykkeligt dækker for skader, mens tilladelsen er i kraft. Kopi af policen skal sendes til Vejmyndigheden, inden banneret hænges op.

28 Vejledning i brug af offentlige arealer Udstilling af varer mv. Som erhvervsdrivende skal du søge om tilladelse til at benytte arealet ud for forretningsfacaden til vareudstilling eller reklameskilte mv. hvis du ikke kan overholde følgende vilkår: Du må kun anbringe stativer, reoler mv. løst på gadebefæstelsen og uden indgreb i denne. Løse skilte, stativer, reoler mv. skal være så solide, at de ikke har let ved at vælte. Du skal placere al vareudstilling og skilte mv. langs egen butiksfacade, og så de angivne frirumsbredder er overholdt, målt fra butiksfacaden og vinkelret ud på fortovsarealet. Du skal være opmærksom på, at Vejmyndigheden kan have anvist zone-områder i udvalgte områder som skal overholdes, uanset de vejledende frirumsbredder. Du skal placere vareudstillinger mv. således, at fodgængere, barnevogne og lignende frit kan passere. Vejledende frirumsbredde er min. 1,35 meter for enkeltgenstande på under 2 meter i bredden og 1,5 meter ved længere genstande. Udstillingsarrangementer mv. må ikke hindre det frie udsyn til offentlig skiltning og/eller trafikregulerende foranstaltninger. Ejeren af de pågældende genstande / subsidiært forretningsindehaveren er fuldt ud ansvarlig, hvis der sker skader på de udstillede genstande eller forbipasserende som følge af udstillingsgenstandene. Udstillede varer og stativer må ikke berøre offentlige træer eller anden bevoksning på nogen måde. Du skal fjerne udstillingsgenstande, herunder også blomsterudsmykning, uden for forretningernes åbningstid. Hvis der er erhvervsdrivende i flere etager, er det den erhvervsdrivende, som er nærmest gadeniveau, der har fortrinsret til udstillingsarealet. Manglende overholdelse af ovenstående vilkår kan medføre et påbud og dermed forbundne omkostninger. Særlige vilkår: Gladsaxe Kommune henviser i øvrigt til retningslinjer for skilte i designmanualen, som du finder på hjemmesiden gladsaxe.dk/designmanual Lyngby-Taarbæk Kommune henviser i øvrigt til Regulativ for Lyngby Hovedgade, se mere på ltk.dk/regulativ for Lyngby Hovedgade Rudersdal Kommune henviser i øvrigt til regulativ for Birkerød Hovedgade som kan findes på kommunens hjemmeside.

29 Vejledning i brug af offentlige arealer Udendørsservering Du kan søge om midlertidig tilladelse til at indrette serveringssted ud for restaurant, beværtningssted, grillbar, pølsevogn og lignende. Vejmyndigheden fastsætter vilkårene for serveringsstedets placering og størrelse. Vejmyndigheden vil lægge konkret vægt på at sikre fremkommeligheden på arealet. Du skal sætte affaldskurve op i det omfang det er nødvendigt. Du har ansvaret for at tømme affaldskurvene. Affaldskurvene skal have en neutral grå farve og skal være fjernet uden for serveringsstedets åbningstid. Ejeren af ejendommen skal ligeledes give tilladelse til udendørsservering. Hvis udendørsserveringen omfatter servering af alkohol, kræver det også tilladelse fra Bevillingsnævnet, se nærmere om ansøgning på de enkelte kommuners hjemmeside.

30 Vejledning i brug af offentlige arealer Udendørsservering - Almindelige vilkår: Tilladelse til udendørsservering gives for højst tre år af gangen og kan inddrages med øjeblikkelig virkning, hvis Vejmyndigheden vurderer, at udendørsserveringen foregår uhensigtsmæssigt og uforeneligt med vejarealernes eller de grønne områders normale drift og aktiviteter, og hvis der konstateres færdselsmæssige eller miljømæssige ulemper for omkringboende eller andre. Vejmyndigheden kan også inddrage tilladelsen midlertidigt, hvis det er nødvendigt på grund af kabelarbejder, renovering af vejarealerne og lignende, eller hvis kommunen har godkendt større arrangement, der skal anvende arealet. Udendørsserveringen må tidligst åbne kl og skal være lukket senest kl Der må ikke spilles musik i forbindelse med udendørsserveringen eller i det hele taget være støjende adfærd, der kan være til gene for de omkringboende eller trafikanterne. Støj fra udendørsserveringen vil være omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om støj fra virksomheder, hvor miljømyndigheden ud fra en konkret vurdering kan påbyde, at støjen begrænses. Udendørsserveringen må ikke give anledning til lugtgener i omgivelserne. Kommunen kan stille krav om at skulle godkende inventar af hensyn til æstetik og andre planer for området. Borde, stole, bænke mv. skal holdes inden for det tilladte areal, og må ikke være til gene for de forbipasserende. Der må som udgangspunkt ikke reklameres for varemærker eller leverandører på inventaret. Der må som udgangspunkt ikke opstilles andet reklameinventar på eller udenfor serveringsarealet. I udendørsserveringssæsonen kan restauratøren opstille et løst menu- og prisskilt. Borde, stole, bænke og lignende udstyr skal fjernes umiddelbart efter serveringstidens ophør og senest kl Der må ikke lægge gulve oven på den eksisterende gade- eller fortovsbelægning, og som afskærmning må der kun sætte parasoller op. Læs mere i afsnittet om Parasoller. Inventar må ikke berøre offentlige træer, bevoksning eller gadeinventar. Udendørsserveringsarealet skal altid fremstå rengjort og de tilstødende arealer skal holdes rene og fri for affald der stammer fra serveringsstedet. Restauratøren skal løbende fjerne affald og må ikke opbevare affald på arealet eller lægge det i de offentlige affaldskurve.

31 Vejledning i brug af offentlige arealer Parasoller og markiser Du skal søge om tilladelse til at opsætte parasoller eller markiser, hvis du ikke kan overholde følgende vilkår: Det er kun tilladt at overdække med parasoller, der står solidt i en betonfod eller med tilsvarende tung og stabil fod. Det er ikke tilladt at etablere permanente huller eller anden form for permanent overdækning der fastgøres i belægningen. Underkanten af parasoller og markiser skal være min. 2,30 meter over terræn. Parasoller og markiser skal anbringes minimum 0,5 meter fra kørebanekant og minimum 0,3 meter fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af parasollen eller markisen. Der skal være uhindret fri passage på minimum 1,35 meter på fortovet. Det er ikke tilladt at fastspænde parasoller og lign. til byudstyr, vejbelysning, træer og anden beplantning. Parasoller og markiser må ikke genere trafikanter, andre forretningsdrivende med flere. Parasollernes udseende skal passe ind i det øvrige gademiljø og overholde den enkelte kommunes designpolitik. Parasoller skal være fjernet umiddelbart efter åbningstids ophør. Parasoller og markiser må ikke berøre offentlige træer, anden bevoksning eller gadeinventar på nogen måde. Vejmyndigheden forbeholder sig ret til at kræve, at parasoller eller markiser bliver ændret eller fjernet, hvis de ikke lever op til de fastsatte betingelser. Hvis du ikke kan overholde det generelle regelsæt, skal du søge om dispensation hos Vejmyndigheden. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse samt målsat kortbilag eller billede med placering. Send din ansøgning digitalt Se Generelle bestemmelser side 7

32 Vejledning i brug af offentlige arealer Flagstangsbøsninger i fortove Du skal søge om tilladelse til etablering af flagstangsbøsninger i vejareal hos Vejmyndigheden. Når Vejmyndigheden vurderer en ansøgning, lægger vi vægt på, om opstillingen stemmer overens med forholdene i området i arkitektonisk og færdselsmæssig henseende. Handelsstandsforeninger og lignende sammenslutninger kan søge om tilladelse. Der kan kun søges for vejstrækninger der forløber over flere matrikler ikke ud for enkelte ejendomme. Flagstængerne må kun bruges til flagning med nationalflaget, de øvrige nordiske landes flag, det europæiske flag og FN-flaget. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse og et kortbilag, der viser den ønskede placering. Ansøgningen skal angive kontaktperson med kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, m.v.). Send din ansøgning digitalt Se Generelle bestemmelser side 7 Generelt gælder følgende for de enkelte kommuner: Gentofte Kommune Vejmyndigheden leverer og isætter bøsningerne på din regning, som ansøger. Efterfølgende påhviler det ansøger, at sikre, at flagbøsningerne er i forsvarlig stand og at der er dæksel på, når flagstangsbøsningen ikke er i anvendelse. Ved nødvendige reparationer og udskiftninger skal I kontakte Vejmyndigheden, som udfører arbejdet på ansøgers regning. Ansøger har selv ansvaret for flagstænger og flag. Gladsaxe Kommune Vejmyndigheden leverer og sætter bøsninger i. Vejmyndigheden vedligeholder bøsningerne. Vejmyndigheden opsætter og nedtager flag på to valgfrie dage om året, som handelsforeningerne opnår enighed om. Hvis handelsforeningerne ønsker at flage flere dage om året, skal I selv betale og aftale nærmere med Vejmyndigheden.

33 Vejledning i brug af offentlige arealer 33 Lyngby-Taarbæk Kommune I Lyngby-Taarbæk Kommune flages der med nationalflaget (Dannebrog). Flagene opsættes af Vejmyndigheden, som fakturerer ansøgeren for arbejdet. Vejmyndigheden leverer og isætter bøsningerne på din regning som ansøger. Efterfølgende påhviler det ansøger, at sikre, at flagbøsningerne er i forsvarlig stand og at der er dæksel på, når flagstangsbøsningen ikke er i anvendelse. Ved nødvendige reparationer og udskiftninger kontaktes Vejmyndigheden, som foretager arbejdet på ansøgers regning. Rudersdal Kommune Vejmyndigheden leverer og isætter bøsningerne på ansøgers regning. Efterfølgende påhviler det ansøger at sikre, at flagbøsningerne er i forsvarlig stand og at der er dæksel på, når flagstangsbøsningen ikke er i anvendelse. Ved nødvendige reparationer og udskiftninger kontaktes Vejmyndigheden, som foretager arbejdet på ansøgers regning. Vejmyndigheden opsætter og nedtager flag på max. to valgfrie dage om året, efter henvendelse fra handelsstandsforeningen.

34 Vejledning i brug af offentlige arealer Stadepladser for pølsevogne Tilladelser gives efter en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Vejmyndigheden vil lægge konkret vægt på at sikre fremkommeligheden på arealet. Indehaveren skal sætte affaldskurve op i det omfang det er nødvendigt og har ansvaret for at tømme affaldskurvene. Affaldskurvene skal have en neutral grå farve og skal være fjernet uden for serveringsstedets åbningstid. Gentofte Kommune Der er følgende godkendte stadepladser for pølsevogne på offentligt vejareal: Brogårdsvej/Gentofte Station Strandparksvej/Strandvejen Ryvangs Allé/Hellerup Station Hyldegårds Tværvej/Ordrupvej Vangede Bygade/Stolpegårdsvej Rådhusvej/Charlottenlund Station Munkely/Søborg Hovedgade Jægersborg Allé/Strandvejen Det er Jobcentret i Gentofte Kommune, der tildeler ledige bevillinger til ansøgere. Indehaver skal betale leje af ovennævnte stadepladser. Gladsaxe Kommune Der er følgende godkendte stadepladser for pølsevogne på offentligt vejareal: Byafdelingen, Veje og Trafik administrerer: Høje Gladsaxe Torv (udlejning af areal til serveringsbygning, grillbar) Buddinge Torv (mobil pølsevogn) Byrådssekretariatet administrerer: Torvearealet ud for Værebro Park til mobil pølsevogn Bagsværd Torv til serveringsbygning og grillbar Grønnegården til serveringsbygning og grillbar Ledige stadepladser annonceres på hjemmesiden og i lokalavisen, hvor du også finder oplysninger om, hvordan du kan søge. Du skal være opmærksom på, at du skal betale leje af stadepladser. Lyngby-Taarbæk Kommune Der findes én fast stadeplads der udlejes på kontrakt. Rudersdal Kommune Der findes én fast stadeplads der udlejes på kontrakt. Stadepladsen findes på Holte Stationsvej ved Holte Midtpunkt.

35 Vejledning i brug af offentlige arealer Stadepladser for mobilt varesalg Tilladelser gives efter en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Vejmyndigheden vil lægge konkret vægt på at sikre fremkommeligheden på fortovet. Indehaveren skal sætte affaldskurve op i det omfang det er nødvendigt og har ansvaret for at tømme affaldskurvene. Affaldskurvene skal have en neutral grå farve og skal være fjernet uden for serveringsstedets åbningstid. Tilladelse kan gives efter ansøgning til et nærmere begrænset, geografisk område. Gentofte Kommune Du kan ikke få tilladelse til mobilt varesalg på strandene i Gentofte Kommune, da der gælder andre aftaler. Gladsaxe Kommune Du kan søge om tilladelse til et nærmere geografisk område, og skal være opmærksom på, at du kan blive opkrævet leje for en stadeplads. Lyngby-Taarbæk Kommune Der gives ikke tilladelse til mobilt varesalg på Lyngby Hovedgade jf. Regulativ for Lyngby Hovedgade. Rudersdal Kommune Du kan blive opkrævet stadepladsleje i forbindelse med mobilt varesalg. Send din ansøgning digitalt Se Generelle bestemmelser side 7

36 Vejledning i brug af offentlige arealer Stadepladser for juletræshandel Der er mulighed for at leje stadepladser til juletræshandel på offentlige arealer for et år af gangen. Vejmyndigheden vil lægge konkret vægt på at sikre fremkommeligheden på fortovet og sikre oversigten i forhold til den øvrige trafik. Indehaveren skal sætte affaldskurve op i det omfang det er nødvendigt og har ansvaret for at tømme affaldskurvene. Affaldskurvene skal have en neutral grå farve og skal være fjernet uden for stadepladsens åbningstid. Du kan finde stadepladserne og priser med mere på Stadepladser for juletræshandel. Skriv i din ansøgning hvilken stadeplads du ønsker, hvorfor du ønsker stadepladsen og hvad dine kvalifikationer og erfaringer er. Kommunen lægger vægt på, om ansøgeren har de nødvendige kvalifikationer og erfaring. Hvis der er flere ansøgere til samme stadeplads, vil kommunen vurdere ansøgningerne individuelt, og trække lod, hvis ansøgerne har ens kvalifikationer. Handicappede i erhverv har en fortrinsstilling, dog kun hvis personen med handicap er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere.

37 Vejledning i brug af offentlige arealer Stadepladser for juletræshandel Oversigt og priser Der er følgende stadepladser til juletræshandel på offentlige arealer: Gentofte Kommune Grønt område ved Ahlmanns Allé Grønt område ved Femvejen Vejareal ved Gentofte Torv Vejareal ved Gentofte Kirke Vejareal (fortov) ved Hellerupvej 38 Vejareal (fortov) ved Ordrupvej 79 Hvis du ønsker at leje en stadeplads, skal du sende en ansøgning til kommunen senest den 1. oktober det pågældende år. Afgift for leje af areal Stadeplads vedr. juletræssalg op til 50 m 2 : kr. pr. sæson. Stadeplads vedr. juletræssalg fra 50 m 2 til 100 m 2 : kr. pr. sæson. Stadeplads vedr. juletræssalg fra 100 m 2 og derover: kr. pr. sæson. Ved leje af stadepladser gælder følgende vilkår: Du må kun benytte pladsen til salg af juletræer, pyntegrønt og lign. Du skal senest den 1. december indbetale lejeafgift. Hvis denne ikke er indbetalt den 1. december, bortfalder lejeaftalen. Du må tidligst bruge det lejede areal den 17. november og arealet/pladsen skal være taget i brug senest den 12. december. Arealet skal forlades senest den 24. december. Lejeaftalen bortfalder straks, hvis pladsen ikke er taget i brug senest den 12. december. Den indbetalte leje refunderes ikke. Opstilling/oplag af juletræer må ikke berøre nogen form for offentlig bevoksning (træer, hække mv.) Du skal holde det benyttede areal ryddeligt og ordentligt i hele salgsperioden. Gladsaxe Kommune Vejareal ved Søborg Torv som er forbeholdt spejderne Vejareal ved Bagsværd Torv Send din ansøgning til kommunen senest den 1. oktober det pågældende år på

38 Vejledning i brug af offentlige arealer 38 Lyngby-Taarbæk Kommune Geels Haven, Frederiksdalsvej 14, 2830 Virum Sorgenfri Kirke, Hummeltoften 1, 2830 Virum Begge adresser sendes i udbud. Geels Haven, mindstebud kr. (2015 priser) Sorgenfri Kirke, mindstebud (2015 priser) Ved leje af stadepladser gælder følgende vilkår: Du må kun benytte pladsen til salg af juletræer, pyntegrønt og lign. Arealet kan benyttes i perioden 24. november 24. december. Pladsen skal benyttes i perioden den december. Den årlige leje for arealet skal være betalt inden den 1. november. Der er mulighed for at stille en campingvogn på arealet efter aftale med kommunen. Rudersdal Kommune Pris for leje af et areal, fastsættes på baggrund af den gældende praksis for området.

39 Vejledning i brug af offentlige arealer Juleudsmykning, guirlander mv. Du må kun hænge juleudsmykning over vejarealer og lignende, hvis du har fået tilladelse til det fra Vejmyndigheden. Send din ansøgning digitalt Se Generelle bestemmelser side Juleudsmykning, guirlander mv. - Almindelige vilkår: Frihøjde over terræn skal være mindst 4,5 m. Du må ikke fastgøre nogen form for udsmykning til offentlige træer, vejbelysning eller vejinventar i øvrigt. Du skal tegne en forsikring, som dækker de erstatningskrav, der efter lovgivningens almindelige regler kan rettes mod dig som ejer af udsmykningen. Du skal jævnligt kontrollere udsmykningen og udbedre eventuelle skader. Du skal følge anvisninger fra Vejmyndigheden og politiet med det samme. Juleudsmykning over veje, skal være fjernet inden udgangen af første hele arbejdsuge efter nytår.

40 Vejledning i brug af offentlige arealer Tv/film og lydoptagelser Hvis du skal optage en film eller reklame, skal du orientere Vejmyndigheden og beboerne i området. Mindst 14 dage før optagelsen, skal du søge om tilladelse, hvis det er nødvendigt at spærre et areal til parkering af filmbus eller lignende. Det er ikke muligt at få tilladelse til følgebiler. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse og et kortbilag eller en tegning der tydeligt viser hvilket areal du ønsker at bruge og i hvilken udstrækning. Vil du optage i et grønt område, kan du læse nærmere under Brug af grønne områder, parker, strande mv. Send din ansøgning digitalt Se Generelle bestemmelser side Almindelige vilkår: C61 tavler skal sættes op minimum 24 timer før, med undertavler med dato og tid. Du skal orientere alle berørte beboere, institutioner, erhvervsdrivende og virksomheder skriftligt. Der må ikke forekomme unødig støj før kl og efter kl af hensyn til beboerne i området. Der må ikke benyttes lyd til gene for tilstødende ejendomme uden forudgående aftale med de berørte beboere. Redningskøretøjer skal til enhver tid kunne passere. Eventuelle skader på fortov, rabatter med mere dækkes af ansøger. Du skal billeddokumentere arealerne forinden. Der må ikke parkeres på fortovsarealer, cykelstier eller i bede. Eksisterende skiltning og færdselsloven i øvrigt skal overholdes. Skal der parkeres i en p-zone, skal der søges om parkeringstilladelse hos kommunens parkeringsselskab. Du skal rydde og rengøre vejarealer straks efter brug. Der må ikke forekomme anstødelige scener på offentlige arealer. Vejmyndighedens og politiets anvisninger på stedet skal efterkommes straks. Vejmyndigheden og politiet kan inddrage tilladelsen hvis I ikke overholder betingelserne. Særlige vilkår: Gentofte Kommune Ved parkering i p-zoner som kræver særlig tilladelse, skal der søges om parkeringstilladelse hos Parkering Gentofte. Parkeringszonernes udstrækning ved Hellerup Station og ved Dyrehavsbakken kan findes på kommunens hjemmeside.

41 Vejledning i brug af offentlige arealer Særtransport Du skal sende din ansøgning om særtransport til politiet i den politikreds, hvor det trækkende køretøjs registrerede ejer eller bruger har bopæl, fast forretningssted eller i hvis område transporten har sit udgangspunkt. Der må påregnes en vis sagsbehandlingstid. Se Bekendtgørelse om særtransport for mere information. Politiet tager kontakt til Vejmyndigheden. 11 BEK nr af 10/12/2014 Bekendtgørelse om særtransport med ændringer BEK nr. 567 af 28/04/2015

42 Vejledning i brug af offentlige arealer Brug af grønne områder, parker, strande mv. Generelle bestemmelser For at holde et arrangement i kommunalt ejede eller administrerede grønne områder, parker, strande mv. skal du have en skriftlig tilladelse fra kommunen. Du må forvente, at bestemmelser i opsatte ordensreglementer i parker, grønne områder og på strande som udgangspunkt også altid skal overholdes i forbindelse med arrangementer. Du skal altid efterlade de benyttede arealer i ryddelig og ordentlig stand efter brug. Kommunen kan uden varsel inddrage tilladelsen uden at give dig erstatning af nogen art, hvis du ikke overholder de fastsatte regler og vilkår eller overtræder et påbud. Se 2.1 i forbindelse med opsætning af midlertidige konstruktioner (telte, pavilloner m.v.) Særlige forhold Gentofte Kommune Private personer eller virksomheder kan ikke få tilladelse til lukkede arrangementer, som lægger beslag på et bestemt areal i et bestemt tidsrum, f.eks. bryllup eller reception med teltpavilloner, borde, stole eller lignende. Lyngby-Taarbæk kommune Du kan få tilladelse til bryllupper, idrætsarrangementer som ikke er organiseret i foreninger og klubber og private organisationer. Udlån Du kan få tilladelse til at bruge grønne områder, parker, strande med videre hvis arrangementet har en almennyttig karakter (kultur, idræt, forlystelse). Betingelserne er: Arrangementet skal være åbent for alle borgere i kommunen og som udgangspunkt være gratis, eller for en gruppe af borgere der er afgrænset af saglige kriterier (unge, ældre, foreningsmedlemmer). Du er som ansøger forpligtet til at dække evt. udgifter til reetablering af det benyttede areal efter brugen og til at rydde op mv. Ved decideret skade på beplantning eller inventar er du erstatningspligtig. I tilfælde af større arrangementer kan kommunen kræve sikkerhedsstillelse i form af depositum eller bankgaranti. Det kan f.eks. dreje sig om følgende: Sportslige arrangementer, forestået af amatørklubber, uden reklameindslag Hundetræning i udvalgte områder (uden fortjeneste) Morgengymnastik på strandene Open Air filmforestillinger i strandområde Mv.

Vejledning. vedr. brug af offentlige arealer i Gentofte Kommune

Vejledning. vedr. brug af offentlige arealer i Gentofte Kommune Vejledning vedr. brug af offentlige arealer i Gentofte Kommune Indholdsfortegnelse Formål... 3 Administration... 3 Kommunale vejarealer... 4 Generelle bestemmelser... 4 Ansøgning om tilladelse... 4 Tilladelsens

Læs mere

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Formål Formålet med dette reviderede regulativ er at understøtte et godt og aktivt byliv i Birkerødbymidte gennem klare og enkle regler for, hvordan

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune

Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune Indhold: Kapitel 1 Indledning 1.1 Formål 1.2 Regulativets vedtagelse og ikrafttræden Kapitel 2 Generelle bestemmelser 2.1 Ansøgning

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for veje og renhold Bilag A - Retningslinier Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Om brugen af offentligt vejareal Center

Læs mere

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon:

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: Nyttige adresser Frederiksværk Kommune Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: 47 77 10 22 Åbningstid: Man - ons 9.30-15.00 Torsdag 9.30-18.00 Fredag 9.30-13.00 Telefontid: Man - ons 8.00-15.00 Torsdag 8.00-18.00

Læs mere

Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte

Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte 1 Indledning Randers Byråd har med det nye regulativ for Randers bymidte, ønsket at få tilvejebragt et tidssvarende regelsæt. Det nye regulativ

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

Byg og Miljø. Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune

Byg og Miljø. Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Dato Sagsnummer Dokumentnummer Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune I Køge Kommune kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til at vejarealer benyttes til

Læs mere

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE 3 Fælles spilleregler er nødvendige! Dette regulativ for brug af gågadearealet er vedtaget på mødet i Teknik og Forsyningsudvalget den 03.08.09. Udarbejdelsen

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier Regulativ Beskæring af træer og buske langs veje og stier Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser for beskæring... 3 Uddrag af bekendtgørelse af Lov om offentlige veje... 3 2.1. Genstande

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade september 2013 Forord Regulativet skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune?

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune? Brug af vejarealet - Opgravning - Arrangement - Container, skurvogn, stillads m.m. - Flagstænger, flagallé - Plakat, banner, juleudsmykning m.m. - Vareudstilling - Udeservering - Stadepladser - Brug af

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

Vilkår for udendørsservering

Vilkår for udendørsservering - Vilkår for udendørsservering Kopi af tilladelse og evt. tegning skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Åbningstider - Du må opstille inventar såsom borde, stole, parasoller og godkendte

Læs mere

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Odder Kommune August 2005 Plan Sag nr. 727-2009-65534 Dok. nr. 727-2014-80873 Dette regulativ omhandler i første udgave centrum

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum i kommunens

Læs mere

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning Gader & Pladser Til glæde for alle Vejledning Spilleregler 3 Gadeindretning og trafik 5 Udstilling 6 Fortovsrestaurenter 8 Facadeudstyr 9 Arrangementer 10 Rene gader og pladser 12 Der skal altid søges

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige vejarealer dvs. veje, gågader, torve samt pladser i Ballerup Kommune.

Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige vejarealer dvs. veje, gågader, torve samt pladser i Ballerup Kommune. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 13. maj 2013 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: byggesag@balk.dk Kontakt: Majbritt Marfelt Sagsnr: 2013-4906 Dok.nr:

Læs mere

Regulativ for Råden over vejareal og offentlige pladser i Frederiksberg Kommune

Regulativ for Råden over vejareal og offentlige pladser i Frederiksberg Kommune Regulativ for Råden over vejareal og offentlige pladser i Frederiksberg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 - Indledning 1. Formål 2. Retningslinjernes vedtagelse og ikrafttræden Kapitel 2 - Generelle

Læs mere

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår.

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. Punkt 9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. 2014-21716. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nedenstående udkast til regler

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

REGULATIV FOR BENYTTELSE AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER I ODSHERRED KOMMUNE

REGULATIV FOR BENYTTELSE AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER I ODSHERRED KOMMUNE 1. Lovgrundlag og administration... 2 2. Vejarealer... 2 2.1 Gadernes indretning og anvendelse... 2 2.2 Generelt for facadezoner og mellemzoner... 3 2.3 Udformning og placering af gadeinventar... 4 2.4

Læs mere

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102,, nr. 1, fastsætter Hørsholm Kommune i samråd med politimesteren

Læs mere

BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE

BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE 4. juli 2008 BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE Myndighed 1. Tilladelse til brug af vej- og offentligt parkareal kræver kommunens tilladelse. Området hører under Teknik- og Miljøudvalget,

Læs mere

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte 1.udgave, Plan oktober 2014 1 2 Dok. nr. 727-2014-117770 Indhold Regulativet... 4 Fælles bestemmelser... 6 Administration og ansøgning om tilladelse...

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. September 2017 side 1 Retningslinjer for ophængning af plakater. Valgplakater Hvad er en valgplakat? Loven definerer en valgplakat

Læs mere

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade Tillæg nr. 1 til Regulativ for vej og gade i Odder bymidte - 1. udgave Sivegadestrækningen fra Torvet til Polititorvet samt den sydlige del af Aabygade gågade sivegade Polititorvet Odder Kommune 2006 Teknisk

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Juni 2016 Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer (veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv.) i til arrangementer, eller

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Gaderegulativ for Rudkøbing by

Gaderegulativ for Rudkøbing by Gaderegulativ for Rudkøbing by Rammer for vareudstilling og varehandel på gadearealer i Rudkøbing by 1. Kørebanen - må ikke benyttes til: Udstilling af varer Placering af reklameskilte og parasoller Opstilling

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Omhandler: Vareudstillinger Renholdelse Skiltning Plakater, ophængning Udeservering fra erhvervsvirksomhed Udstillingsmulighed på

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune Regulativ for benyttelse af gadeareal i Hjemmel for bestemmelserne i dette regulativ findes i Lov om offentlige veje 102, og i Lov om private fællesveje 66. Regulativet omfatter offentligt tilgængelige

Læs mere

Ophængning af valgplakater

Ophængning af valgplakater Ophængning af valgplakater Retningslinier for ophængning af valgplakater i forbindelse med afholdelse af offentlige valg, folkeafstemninger og lignende 1 Indholdtegnelse Retningslinier for ophængning af

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM

REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM Byen er til for at blive brugt INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TORVEHANDEL Varer og lovgivning Stadepladser Torvedage og tidspunkter Betaling El og vand m.v.

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

Gaderegulativ for Ballerup Kommune

Gaderegulativ for Ballerup Kommune MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. september 2013 Sagsid: 05.01.30-P24-1-13 Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Regulativ for offentlige arealer og pladser

Regulativ for offentlige arealer og pladser Marts 2015 Regulativ for offentlige arealer og pladser Definition af vejareal Vejarealer er veje, fortove, cykelstier, cykelbaner, rabatter, pladser og torve, der er åbne for almindelig færdsel, og som

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, for de af Tårnby Kommunalbestyrelse bestyrede veje, stier og pladser, samt de i Tårnby

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Vilkår for mobilt gadesalg

Vilkår for mobilt gadesalg Vilkår for mobilt gadesalg Halsnæs Kommune Marts 2017 Vilkår for mobilt gadesalg Der skelnes mellem: En lille mobilvogn under 2,5 m² - f.eks. ladcykel, kaffeknallert En større mobilvogn over 2,5 m² - f.eks.

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Der må kun sælges dagligvarer. Herved forstås varer som forsvinder ved forbrug (fx mad- og drikkevarer).

Der må kun sælges dagligvarer. Herved forstås varer som forsvinder ved forbrug (fx mad- og drikkevarer). Generelt I Faaborg-Midtfyn Kommune gives der tilladelse til mobile salgsenheder, der dækker over en mindre vogn, fx en ladcykel, kaffeknallert, Christiania Cykel og lign. på 2,5 m 2. Der må kun sælges

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

Privatvejsloven Sommerhusområder

Privatvejsloven Sommerhusområder Privatvejsloven Sommerhusområder Landliggersammenslutningen Tisvilde, den 11. juni 2015 Hvem er vi? Tom Løvstrand Mortensen Vejdirektoratet, Jura tlm@vd.dk Ivan Skaaning Hansen Vejdirektoratet, Jura ih5@vd.dk

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Gågaderegulativ for Fredericia Kommune

Gågaderegulativ for Fredericia Kommune Gågaderegulativ for Fredericia Kommune Indhold 3 Regulativets område 4 Fredericia for alle 5 Almindelige bestemmelser 5 Administration 5 Vareudstilling 6 Gadesælgere 7 Ledeliniesystemet 8 Skilte 8 Parasoller

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Regulativ. Lemvig Bymidte

Regulativ. Lemvig Bymidte Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte LEMVIG KOMMUNE Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte Indhold Indledning 1 Almindelige bestemmelser 2 Vareudstilling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Dato 27. september 2017 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 17/11816-6 Side 1/5 Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Du har i mail af 21. august

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje I henhold til lov om offentlige vejes 62 og lov om private fællesveje 8, 23, 79 m.fl., fastsættes regler for vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003

GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003 GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til "ulempe for færdslen".

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til ulempe for færdslen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli 2008 08/07162 BIDRAG TIL VEJLOVENS 102 STK. 1 NR. 1, 102, STK. 2, SMH MED 112, STK. 1 OG 114, STK. 2. Bidrag til fortolkning af vejlovens 102, stk. 1 og

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

udeservering I DEN HVIDE KØDBY

udeservering I DEN HVIDE KØDBY udeservering I DEN HVIDE KØDBY Principper for anvendelse og indretning af udearealer 2015 Infotekst Velkommen som restauratør Velkommen som restauratør i Den Hvide Kødby. Hvis du ønsker at have udeservering

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig.

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig. Dato 3. november 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13272-6 Side 1/7 Afgørelse af klage over fjernelse af skilte på Falkonergårdsvej Vejdirektoratet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal 0 Indholdsfortegnelse Generelt Side 2 Lovhjemmel til ophængning af valgplakater... Side 3 Hvor må valgplakater ophænges.... Side

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29:

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Navn» Dato Dato Ordensregler for Afdeling 3 Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere