Frederikshavn Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Højbo Fra Til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Højbo Fra Til"

Transkript

1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0157 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 813 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Frederikshavn Boligforening Højbo Frederikshavn c/o Harald Lunds Gade 15 Borgmester Hassingsvej,Barfredsvej Rådhus Alle Frederikshavn 9900 Frederikshavn 9900 Frederikshavn Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: 0 E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger ) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 23

2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 460A,455B, C,D,F Frederiksha vns Bygrunde BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Nej Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Ja Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 758 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 38 Forhøjelse i pr. m² i %: 7,6 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 23

3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 23

4 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler 6 6 Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 23

5 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT Side 5 af 23

6 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering Overført til opsamlet resultat 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 23

7 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud 1 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 23

8 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer 4 7. Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 23

9 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 23

10 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Nykredit Realkredit Danmark Konto 408 i alt Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 23

11 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser: Side 11 af 23

12 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Vandforbrug Side 12 af 23

13 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 109 RENOVATION Målerafgift Konto 107 i alt Miljø- og genbrug m.v Minicontainer Affaldsposer Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt Ejendomsfunktionærer ATP, pension, sociale bidrag og telef Rengøring m.v Andre udgifter Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Side 13 af 23

14 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Konto 116 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER DRIFT AF FÆLLESVASKERI Reparation og vedligeholdelse Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Reparation og vedligeholdelse 6 6 Konto i alt Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 290 Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER 1 Kontingent til Landsforeningen Afdelingens rådighedsbeløb Diverse Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 103 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt Side 14 af 23

15 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Side 15 af 23

16 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter af afdelingens midler Andre Renter (Tilgodehavende flytninger) Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Indgået på tidligere afskrevne fordringe Konto 206 i alt Side 16 af 23

17 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo + Godtgørelser i året Side 17 af 23

18 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 23

19 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo - Forbrugt i året (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo Side 19 af 23

20 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) 536 Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER 2 Feriepengeforpligtigelser Forbrugsafgifter Anrenneafgift Landsbyggefonden Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne 7 Deposita viceværter + paraboler Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Side 20 af 23

21 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 23

22 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Foranstående årsregnskab er godkendt af forretningsfører Frederikshavn Dato for underskrift Underskrift (sign) Kim Madsen REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste medlemmer i Frederikshavn Boligforening Vi har revideret årsregnskabet for Frederikshavn Boligforening, afdeling 2 for regnskabsåret , der omfatter re-sultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. terne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Frederikshavn Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Borup Statsaut. revisor AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Foranstående årsregnskab er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Frederikshavn Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Anne Mette Tellefsen BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Foranstående årsregnskab er godkendt af organisationsbestyrelsen Frederikshavn Dato for underskrift Side 22 af 23

23 Underskrift/-er (sign) Bjarne Walentin, Jens Erik Kristensen, Thora Brogaard, Henrik Larsen, Fie Mølholt, Erik Strøm, Per Sørensen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Foranstående årsregnskab har været forelagt øverste myndighed til godkendelse. Frederikshavn Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Thora Brogaard Side 23 af 23

Frederikshavn Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Senhjerneskadecenter Nord Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Frederikshavn Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Senhjerneskadecenter Nord Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0157 LBF-nr.: 043 Kommunenr.: 813 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Frederikshavn Boligforening Senhjerneskadecenter Nord Frederikshavn

Læs mere

Frederikshavn Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Asgaard Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Frederikshavn Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Asgaard Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0157 LBF-nr.: 025 Kommunenr.: 813 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Frederikshavn Boligforening Asgaard Frederikshavn c/o Harald

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 299 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 99, Kløvervangen (serviceareal) Aarhus Kommune

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Midtgaarden - Lejligheder Kolding Kommune Engstien

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling V Fra 01-04-2011 Til 31-03-2012

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling V Fra 01-04-2011 Til 31-03-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården Afdeling V Aalborg Kommune Toften

Læs mere

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0504 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Solrød 10306 - Domea Solrød - Trylleskov

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0185 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Roskilde Nord Boligselskab Tømmergården Roskilde Kommune c/o

Læs mere

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sundbyvang, plejeboliger Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Sundbyvang, plejeboliger Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0255 LBF-nr.: 817 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København Sundbyvang, plejeboliger København

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0061 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 159 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Børneinstitution v/stationsparken

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 28. Lokesvænget Viborg Kommune c/o

Læs mere

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0226 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: GRINDSTED BOLIGFORENING Afd. 30 Billund Kommune Nørregade 36

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Teglgården Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Teglværksgade

Læs mere

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0090 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DOMI Bolig Rørthvej 79-117 Odder Kommune Tornøegade 12 Rørthvej

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 23, Hovvej, Nibe Fra 01-04-2010 Til 31-03-2011

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 23, Hovvej, Nibe Fra 01-04-2010 Til 31-03-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 023 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården 23, Hovvej, Nibe Aalborg Kommune Toften

Læs mere

Boligforeningen Kristiansdal Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Nordatlantisk Hus Fra 01-11-2013 Til 31-12-2014

Boligforeningen Kristiansdal Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 32, Nordatlantisk Hus Fra 01-11-2013 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0013 LBF-nr.: 132 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Kristiansdal Afdeling 32, Nordatlantisk Hus

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 171 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 71 Damgårdstoften Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0769 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Plus Bolig Gormsvej 8-10 Aalborg Kommune c/o Postboks 506 Østre

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Riisvangen I Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Riisvangs

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 397 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Ullerupdalvej 96 Fredericia Kommune

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0293 LBF-nr.: 035 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Fjordblink Afdeling 35, Godsbanen Aalborg Kommune

Læs mere

OK-Fondens ældreboliger Højvanggård Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Højvanggård Fra Til

OK-Fondens ældreboliger Højvanggård Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Højvanggård Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6006 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: OK-Fondens ældreboliger Højvanggård Højvanggård Roskilde Kommune

Læs mere

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 1000 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: H.C. Ørsted Huset H. C. Ørsteds Huset Esbjerg Kommune v/arbejdernes

Læs mere

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Olufsgade 5-7 Fra Til

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Olufsgade 5-7 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0318 LBF-nr.: 057 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Fællesorganisationens Boligforening Olufsgade 5-7 Slagelse kommune

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 073 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 73. Vestergade, Frederiks Viborg

Læs mere

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0807 LBF-nr.: 068 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nørresundby Boligselskab 68, Østerbro Aalborg Kommune Gl. Østergade

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 051 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Grevehaven Greve kommune Greveager 1 Grevehaven

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 038 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: SILKEBORG BOLIGSELSKAB Afd. 38 Silkeborg Kommune Vestergade

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Gersagerparken Greve Kommune Greveager 1

Læs mere

Østjysk Boligselskab af 1976 Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Løsning 9, Serviceareal Fra Til

Østjysk Boligselskab af 1976 Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Løsning 9, Serviceareal Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0298 LBF-nr.: 021 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Østjysk Boligselskab af 1976 Løsning 9, Serviceareal Hedensted

Læs mere

S/I Ældre- og Plejeboligerne ved Hunderup Skole Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Boligerne ved Hunderup Skole Fra Til

S/I Ældre- og Plejeboligerne ved Hunderup Skole Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Boligerne ved Hunderup Skole Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6070 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: S/I Ældre- og Plejeboligerne ved Hunderup Skole Boligerne ved

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 103 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 03 Viggo Stuckenbergs Vej Aarhus Kommune

Læs mere

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling I A Engsvinget Fra Til

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling I A Engsvinget Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0066 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 259 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Køge Boligforening af 1943 I A Engsvinget Køge Kommune c/o Bag

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 117 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 17 Kongsvang Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0358 LBF-nr.: 902 Kommunenr.: 223 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hrsholm almene Boligselskab ÅÅdalsparken II Hørsholm Kommune

Læs mere

DS Plejeboliginst. Ringkøbing Plejehjem Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ringkøbing Plejehjem Fra Til

DS Plejeboliginst. Ringkøbing Plejehjem Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ringkøbing Plejehjem Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6124 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 760 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DS Plejeboliginst. Ringkøbing Plejehjem Ringkøbing Plejehjem

Læs mere

Østjysk Boligselskab af 1976 Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Hedensted 12 Fra Til

Østjysk Boligselskab af 1976 Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Hedensted 12 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0298 LBF-nr.: 320 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Østjysk Boligselskab af 1976 Hedensted 12 Hedensted Kommune

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afdeling 31 Fra Til

Sundby-Hvorup Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afdeling 31 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0198 LBF-nr.: 031 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 31 Aalborg Kommune Lindholm

Læs mere

Tønder Boligselskab Regnskabsår 2016 Regnskab for afdeling Kastanie bo, serviceareal Fra Til

Tønder Boligselskab Regnskabsår 2016 Regnskab for afdeling Kastanie bo, serviceareal Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0859 LBF-nr.: 014 Kommunenr.: 550 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tønder Boligselskab 1314 - Kastanie bo, serviceareal Tønder

Læs mere

Boligforeningen P.M. Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afdeling 40 Fra Til

Boligforeningen P.M. Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afdeling 40 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0095 LBF-nr.: 040 Kommunenr.: 810 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen P.M. Afdeling 40 Brønderslev Kommune Søndergade

Læs mere

Boligselskabet Borgerbo, Værløse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

Boligselskabet Borgerbo, Værløse Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0966 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 190 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Borgerbo, Værløse II Furesø Kommune c/o Advokatfirmaet

Læs mere

Kollegieboligselskabet Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rasmus Rask Kollegiet Fra Til

Kollegieboligselskabet Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rasmus Rask Kollegiet Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0972 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Kollegieboligselskabet Rasmus Rask Kollegiet Odense Kommune

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afd. 20. Sct. Mogensbo / ungdomsboliger Fra Til

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afd. 20. Sct. Mogensbo / ungdomsboliger Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 013 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 20. Sct. Mogensbo / ungdomsboliger

Læs mere

Billund Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Museumsparken 1-31, 4-26, Fra Til

Billund Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Museumsparken 1-31, 4-26, Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0683 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Billund Boligforening Museumsparken 1-31, 4-26, 28-56 Billund

Læs mere

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0788 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet LAB Nestlegaarden Fredericia Kommune Vesterbrogade

Læs mere

Aalborg Boligforening af 1941 Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Aalborg Boligforening af 1941 Fra Til

Aalborg Boligforening af 1941 Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Aalborg Boligforening af 1941 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0072 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Aalborg Boligforening af 1941 Aalborg Boligforening af 1941

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Blæsbjerggade m.fl. Fra Til

AAB Kolding Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Blæsbjerggade m.fl. Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Blæsbjerggade m.fl. Kolding Kommune Engstien 2 A

Læs mere

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nyborg Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nyborg Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0270 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 449 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Nyborg Nyborg Kommune

Læs mere

Favrskov Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Hinnerup Fra Til

Favrskov Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Hinnerup Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 1009 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 710 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Favrskov Boligselskab Hinnerup Favrskov Kommune Langkærvej 2

Læs mere

Seniorbofællesskabet Humlehaven Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling S/I Seniorbofællesskabet Humlehaven Fra Til

Seniorbofællesskabet Humlehaven Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling S/I Seniorbofællesskabet Humlehaven Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6033 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 270 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Seniorbofællesskabet Humlehaven S/I Seniorbofællesskabet Humlehaven

Læs mere

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0551 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 376 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nykøbing F. Andelsboligforening II Guldborgsund Kommune c/o

Læs mere

B45 Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Havnevej 128 B-P Fra 01-07-2011 Til 30-06-2012

B45 Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Havnevej 128 B-P Fra 01-07-2011 Til 30-06-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0192 LBF-nr.: 044 Kommunenr.: 707 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: B45 Havnevej 128 B-P Norddjurs Kommune Engdalen 2 Havnevej 128

Læs mere

Skanderborg Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling GRANHØJEN Fra Til

Skanderborg Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling GRANHØJEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0044 LBF-nr.: 020 Kommunenr.: 746 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Skanderborg Andelsboligforening GRANHØJEN 81-169 Skanderborg

Læs mere

Lejerbo, Vejle Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 959-0, Grejsåparken Fra Til

Lejerbo, Vejle Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 959-0, Grejsåparken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0508 LBF-nr.: 959 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Vejle 959-0, Grejsåparken Vejle Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Høng II - Poppellunden 2-52 Fra Til

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Høng II - Poppellunden 2-52 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0553 LBF-nr.: 184 Kommunenr.: 326 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjællands Almene Boligselskab Høng II - Poppellunden 2-52

Læs mere

BOLIGSELSKABET PRÆSTEHAVEN Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling BØRNEHUSET ROSENVÆNGET Fra Til

BOLIGSELSKABET PRÆSTEHAVEN Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling BØRNEHUSET ROSENVÆNGET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0045 LBF-nr.: 008 Kommunenr.: 746 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: BOLIGSELSKABET PRÆSTEHAVEN BØRNEHUSET ROSENVÆNGET Aarhus Kommune

Læs mere

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Fyn Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Fyn Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0270 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 479 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Fyn Svendborg Kommune

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 56 Fra Til

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 56 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 056 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: SILKEBORG BOLIGSELSKAB Afd. 56 Silkeborg Kommune Vestergade

Læs mere

Boligselskabet Vesterlund Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vester Alle og 2-96 (rækkehuse) - Nordens Alle 25 Fra Til

Boligselskabet Vesterlund Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vester Alle og 2-96 (rækkehuse) - Nordens Alle 25 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0123 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 860 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Vesterlund Vester Alle 1-187 og 2-96 (rækkehuse)

Læs mere

Boligselskabet Domea København Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Gadekærvej Fra Til

Boligselskabet Domea København Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Gadekærvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0774 LBF-nr.: 025 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea København 3525 - Gadekærvej Københavns

Læs mere

Boligselskabet af 1944 i Nakskov Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling SKJOLDSVEJ OG OLE KIRKS ALLE Fra Til

Boligselskabet af 1944 i Nakskov Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling SKJOLDSVEJ OG OLE KIRKS ALLE Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0219 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 360 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet af 1944 i Nakskov SKJOLDSVEJ OG OLE KIRKS ALLE

Læs mere

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 34 Fra Til

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 34 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0318 LBF-nr.: 034 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Fællesorganisationens Boligforening 34 Slagelse kommune Slotsalleen

Læs mere

Boligforeningen Give Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastaniehaven Sundhedshuset Fra Til

Boligforeningen Give Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastaniehaven Sundhedshuset Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0005 LBF-nr.: 022 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Give 13622 - Kastaniehaven Sundhedshuset Vejle

Læs mere

Fjordbo Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Gundsølillebo Fra Til

Fjordbo Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Gundsølillebo Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0341 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Fjordbo Gundsølillebo Roskilde Kommune Parkvænget 25 Store Valbyvej

Læs mere

ALBOA Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling Myrholmsvej Fra Til

ALBOA Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling Myrholmsvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0715 LBF-nr.: 309 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: ALBOA Afdeling 309 - Myrholmsvej Aarhus Kommune Vestergårdsvej

Læs mere

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Aalholmhjemmet - Boliger Fra Til

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Aalholmhjemmet - Boliger Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0255 LBF-nr.: 032 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København Aalholmhjemmet - Boliger København

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 90 Daginstitutionen Kornbakke Alle Fra Til

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 90 Daginstitutionen Kornbakke Alle Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 190 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60

Læs mere

DS Plejeboliginst. Holmely, Aarup Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Servicearealer, Sundhedscenter Holmely Fra Til

DS Plejeboliginst. Holmely, Aarup Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Servicearealer, Sundhedscenter Holmely Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6072 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 420 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DS Plejeboliginst. Holmely, Aarup Servicearealer, Sundhedscenter

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ellebæk Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ellebæk Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 221 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Ellebæk Roskilde Kommune Parkvænget

Læs mere

Boligforeningen Give Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Søndermarken Serviceareal Fra Til

Boligforeningen Give Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Søndermarken Serviceareal Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0005 LBF-nr.: 018 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Give 13618 - Søndermarken Serviceareal Vejle

Læs mere

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0597 LBF-nr.: 019 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Cimbria c/o Postboks 506 Plejehjemmet Østerbro

Læs mere

Rødovre Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rødager Alle Fra Til

Rødovre Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rødager Alle Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0098 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 175 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Rødovre Boligselskab Rødager Alle Rødovre Kommune Brandholms

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0071 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 390 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab Fiskebækparken Vordingborg Kommune

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Fredensvej Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Fredensvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 329 Kommunenr.: 329 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Fredensvej Ringsted Kommune Sjællandsvænget

Læs mere

Cama-Kollegierne Svendborg Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Brogården Fra Til

Cama-Kollegierne Svendborg Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Brogården Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0634 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 479 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Cama-Kollegierne Svendborg Brogården Svendborg kommune Tinghusgade

Læs mere

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ejby 1 - (158) Lindelunden Fra Til

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ejby 1 - (158) Lindelunden Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0553 LBF-nr.: 162 Kommunenr.: 350 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjællands Almene Boligselskab Ejby 1 - (158) Lindelunden

Læs mere

Bramming Boligforening Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Bofællesskab Fra Til

Bramming Boligforening Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Bofællesskab Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0034 LBF-nr.: 025 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Bramming Boligforening Bofællesskab Esbjerg Kommune c/o Postboks

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 31 Fra Til

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 31 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 031 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: SILKEBORG BOLIGSELSKAB Afd. 31 Silkeborg Kommune Vestergade

Læs mere

Beder-Malling Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Veilgården - afdeling 15 Fra Til

Beder-Malling Boligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Veilgården - afdeling 15 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0400 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Beder-Malling Boligforening Veilgården - afdeling 15 Århus Kommune

Læs mere

Haderslev Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Braineparken Fra Til

Haderslev Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Braineparken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0935 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 510 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Haderslev Boligselskab 1626 - Braineparken Haderslev Kommune

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nørre-Aaby ÆB. Seniorfællesskab Fra Til

Nørre-Aaby Ældreboligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nørre-Aaby ÆB. Seniorfællesskab Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0982 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 410 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nørre-Aaby Ældreboligselskab 12102 - Nørre-Aaby ÆB. Seniorfællesskab

Læs mere

Stenløse-Ølstykke Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Teglværksparken Fra Til

Stenløse-Ølstykke Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Teglværksparken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0064 LBF-nr.: 024 Kommunenr.: 240 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Stenløse-Ølstykke Boligforening Teglværksparken Egedal Kommune

Læs mere

Friplejehjemmet Bedsted/Thy Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Friplejehjemmet Bedsted/Thy Fra Til

Friplejehjemmet Bedsted/Thy Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Friplejehjemmet Bedsted/Thy Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 5018 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 787 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Friplejehjemmet Bedsted/Thy Friplejehjemmet Bedsted/Thy Thisted

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Helsinge Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Søfryd - bofællesskab Fra Til

Boligselskabet af 1961 i Helsinge Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Søfryd - bofællesskab Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0900 LBF-nr.: 017 Kommunenr.: 270 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet af 1961 i Helsinge 2317 - Søfryd - bofællesskab

Læs mere

Boligselskabet Ældrecentrene Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 11 Æ1-3-4 Stouby,Barrit,Glud,Hjarnø Fra Til

Boligselskabet Ældrecentrene Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 11 Æ1-3-4 Stouby,Barrit,Glud,Hjarnø Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0973 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Ældrecentrene Afd. 11 Æ1-3-4 Stouby,Barrit,Glud,Hjarnø

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra 01-04-2008 Til 31-03-2009

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra 01-04-2008 Til 31-03-2009 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården Afdeling VII Aalborg Kommune Hovvej

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ved Volden Fra Til

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ved Volden Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 316 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Ved Volden Fredericia Kommune Vesterbrogade

Læs mere

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Godfred Hansensvej 1-34 Fra Til

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Godfred Hansensvej 1-34 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0597 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Plus Bolig Godfred Hansensvej 1-34 Aalborg Kommune c/o Postboks

Læs mere

Jægerspris Boligselskab Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Møllehegnet Fra Til

Jægerspris Boligselskab Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Møllehegnet Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0295 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 250 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Jægerspris Boligselskab 2901 - Møllehegnet Frederikssund Kommune

Læs mere

Boligselskabet Gulspurven Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling 1 Fra Til

Boligselskabet Gulspurven Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling 1 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0999 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Gulspurven 1 Solrød Kommune Sivvænget 10 Solrød

Læs mere

BOLIGNÆSTVED Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Herlufsholm Andelsboligforening Fra Til

BOLIGNÆSTVED Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Herlufsholm Andelsboligforening Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0390 LBF-nr.: 708 Kommunenr.: 370 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: BOLIGNÆSTVED Herlufsholm Andelsboligforening Næstved Kommune

Læs mere

Vamdrup Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afdeling 3 Fra Til

Vamdrup Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afdeling 3 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0265 LBF-nr.: 003 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vamdrup Boligselskab Afdeling 3 Kolding Grønvang 15 Grønvang

Læs mere

Seniorbo-Daugaard S/I Hedensted Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling S/I Seniorbo Daugård Fra Til

Seniorbo-Daugaard S/I Hedensted Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling S/I Seniorbo Daugård Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6062 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Seniorbo-Daugaard S/I Hedensted 40901 - S/I Seniorbo Daugård

Læs mere

Lyngby Ældreboligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Lyngby ÆB, afd. 1, Kastaniehaven Fra Til

Lyngby Ældreboligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Lyngby ÆB, afd. 1, Kastaniehaven Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0567 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 173 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lyngby Ældreboligselskab 10001 - Lyngby ÆB, afd. 1, Kastaniehaven

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Borup Nord 1 Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Borup Nord 1 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Borup Nord 1 Roskilde Kommune Parkvænget

Læs mere

A/B Andelsbo Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Rækkehuse Teglvej Fra Til

A/B Andelsbo Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Rækkehuse Teglvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0310 LBF-nr.: 003 Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: A/B Andelsbo Rækkehuse Teglvej Randers Kommune c/o Postboks

Læs mere

Solrød ÆB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Solrød ÆB, afd. 5 Fra Til

Solrød ÆB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Solrød ÆB, afd. 5 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0504 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Solrød ÆB 10305 - Solrød ÆB, afd. 5 Solrød Kommune c/o Postboks

Læs mere

Nordborg Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Omøvej. Enøvej Fra Til

Nordborg Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Omøvej. Enøvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0028 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 540 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nordborg Andelsboligforening Omøvej. Enøvej Sønderborg Kommune

Læs mere

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Lynghuset Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligselskabet AKB, København Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Lynghuset Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0255 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet AKB, København Lynghuset København Kommune c/o

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Borup - De røde blokke Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Borup - De røde blokke Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 309 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Borup - De røde blokke Roskilde Kommune

Læs mere

Thisted Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 4 - Gl. Grønningen Fra Til

Thisted Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afdeling 4 - Gl. Grønningen Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0169 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 787 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Thisted Bolig Afdeling 4 - Gl. Grønningen Thisted Kommune c/o

Læs mere