Møde nr.: 6 Mødedato: 24. maj 2011 Mødetid: Mødested: Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde nr.: 6 Mødedato: 24. maj 2011 Mødetid: Mødested: Byrådssalen"

Transkript

1 Dagsorden Byråd Møde nr.: 6 Mødedato: 24. maj 2011 Mødetid: Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsarbejder overførsel af restrådighedsbeløb fra 2010 til ØK Ansøgning om tilskud til Det Østjyske Fællesskue ØK Ansøgning om tilskud til etablering af Børnebondegården Horsens, Serridslev 4 ØK Befolkningsprognose ØK Initiativaftale mellem Horsens Kommune og Socialministeriet 6 ØK Det specialiserede socialområde, indberetning 1. kvartal 2011 af forventet regnskab ØK Samarbejde om Giro d'italia ØK Teknisk Kollegium i Horsens - Ombygning af blok K, godkendelse af skema C 9 ØK Teknisk Kollegium, "Svalereden", godkendelse af skema C 10 ØK Horsens Sociale Boligselskab, afd. 6, Ungdomsboliger Sundvej 11, godkendelse af skema C 11 ØK Hærvejens Boligforening, Brædstrup, afd. 4, låneoptagelse til tagrenovering og lejeforhøjelse 12 ØK Lejerbo, Horsens, Nygårdsvej 6, ansøgning om godkendelse af skema B 13 Godkendelse af skema C - plejecenter i Gedved 14 ØK Pulje til erhvervsfremmende projekter 15 ØK Nyt bybusnet - markedsføring 16 ØK Horsens Kommunes Gadebelysning A/S, årsrapport ØK Folketingsvalg TM Klimahandlingsplan, bevillingssag 19 TM Forslag til Kommuneplantillæg , Gedved Seminarium og detailhandelsplan 20 TM Forslag til lokalplan , Gedved Seminarium 21 TM Midtbyforbindelsen, udvidelse af gågadenettet 22 TM Ændring af Gågaderegulativets bilag 1 (Reglement for færdselsforhold på gågadearealer og stillegader (sivegader) i Horsens midtby) 23 SS Tillægsbevilling til Ældrerådets og Handicaprådets drift 24 SS Orientering om ansøgninger til og bevillinger fra Servicelovens 18-pulje SS Vedtægter for Ældrerådet 2011 Lukket dagsorden 26 Salg af fast ejendom

2 Side 2/52 1 ØK Anlægsarbejder overførsel af restrådighedsbeløb fra 2010 til Resumé På det skattefinansierede område foreslås overførsel af restrådighedsbeløb fra 2010 til 2011 vedrørende jordforsyning på 29,8 mio. kr. og til øvrige skattefinansierede anlægsarbejder 42,6 mio. kr. i alt 72,4 mio. kr. På det lånefinansierede område foreslås overført 14,2 mio. kr. Endvidere foreslås overført 61,2 mio. kr. vedrørende uforbrugte kapitalindskud til almennyttige boliger, ældreboliger og ungdomsboliger til budget På det takstfinansierede område foreslås overførsel af restrådighedsbeløb fra 2010 til 2011 på i alt 0,5 mio. kr. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der overføres restrådighedsbeløb på det skattefinansierede område fra 2010 til 2011 til jordforsyning på 29,8 kr. og til øvrige skattefinansierede anlæg på 42,6 kr., netto 72,4 mio. kr. finansieret af likvide aktiver. 2. der overføres restrådighedsbeløb fra 2010 til 2011 på netto 10,3 mio. kr. vedrørende ældreboliger og institutionsbyggeri samt 3,9 mio. kr. vedrørende vejanlæg, i alt netto 14,2 mio. kr. finansieret ved optagelse af lån. 3. restbevillinger i 2010 på 61,2 mio. kr. vedrørende kapitalindskud til almennyttige boliger, ældreboliger og ungdomsboliger overføres til budget 2011 finansieret af likvide aktiver. 4. der overføres restrådighedsbeløb på det takstfinansierede område fra 2010 til 2011 på netto 0,5 mio. kr., der indgår i mellemregningen med Horsens Kommune. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. maj 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Overførsel af rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 På grundlag af Teknik- og Miljøområdets tilbagemeldinger foreslås rådighedsbeløb overført fra 2010 til 2011 til nødvendig færdiggørelse af de arbejder, som mod forventning ikke blev færdige i I efterfølgende tabel er restrådighedsbeløbene opdelt på jordforsyning og øvrige anlægsarbejder

3 Side 3/52 Jordforsyning Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Restbevilling Heraf overføres til 2011 Skattefinansieret Lånefinansieret Økonomiudvalget U I Teknik og miljøudvalget U I Jordforsyning i alt U I Skattefinansierede øvrige anlæg Heraf overføres til 2011 Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Restbevilling Skattefinansieret Lånefinansieret Økonomiudvalget U I Børne- og Skoleudval- U get I U Kulturudvalget i alt I Teknik- og Miljøudval- U get I Beredskabskommissio- U nen I Udvalget for sundhed U Og socialservice I U Øvrige anlæg i alt I I alt foreslås overført rådighedsbeløb til 2011 på netto kr. finansieret af likvide aktiver og kr. finansieret ved lånoptagelse.

4 Indskud i Landsbyggefonden Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Restbevilling Indskud i Landsbyg- U fonden I Heraf overføres til 2011 Skattefinansieret Lånefinansieret Side 4/52 Der er restbevillinger i 2010 på kr., der vedrører ikke udbetalt kapitalindskud til almennyttige boliger, ældreboliger og ungdomsboliger. Restbeløbet foreslås overført til budget 2011 finansieret af likvide aktiver. Takstfinansieret Overførsel af rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Restbevilling Heraf overføres til 2011 Takstfinansieret Lånefinansieret Teknik- og Miljøud- U valget I Overførsel af restrådighedsbeløb fra 2010 til 2011 foreslås at indgå i Forsyningsvirksomhedernes mellemværende med Horsens Kommune med netto kr.

5 2 ØK Ansøgning om tilskud til Det Østjyske Fællesskue Side 5/52 Resumé I lighed med tidligere år søger LRØ tilskud til afholdelse af Dyrskuet i Horsens. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives tilskud på kr ,00 Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. maj 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling LRØ Dyrskuet har ved skrivelse af 30. marts 2011 ansøgt om tilskud til afholdelse af Det Østjyske Fællesskue den 17. og 18. juni Der afholdes i år ikke en reception på rådhuset, da arrangementet bliver betydeligt større end tidligere år. I budget 2011 er på kontoen for ekstraordinære udgifter i lighed med tidligere år reserveret kr ,- til formålet.

6 3 ØK Ansøgning om tilskud til etablering af Børnebondegården Horsens, Serridslev Resumé Side 6/52 Horsens Kommune har fra foreningen "Børnebondegården Horsens, Serridslev" modtaget ansøgning om tilskud på kr. til medfinansiering af anlægsomkostningerne til Børnebondegården. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. ansøgningen drøftes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. maj 2011 kl Det indstilles, at ansøgningen om anlægstilskud imødekommes. Ole Pilgaard Andersen ønsker sagen udskudt til budgetforhandlingerne. Sagsfremstilling Foreningen "Børnebondegården Horsens, Serridslev" har 8. marts 2011 fremsendt ansøgning om tilskud på kr. til medfinansiering af anlægsomkostningerne til Børnebondegården. Anlægsomkostningerne finansieres i øvrigt af tilskud fra EU, Region Midt og Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe. Foreningen har medsendt det foreløbige udkast til driftsbudget. Heraf fremgår, at der kalkuleres med indtægter fra kommunale institutioner på kr. (heraf medlemskontingenter på i alt kr. fra 250 dagplejere) samt kommunalt tilskud til lokaleleje på kr. Der er fra kommunens institutioner udtrykt interesse for at benytte Børnebondegården, men der er ikke taget stilling til, om indtægterne fra de kommunale institutioner og dagplejere er realistiske. Endelig er det usikkert, om der på det foreliggende grundlag kan bevilges kommunalt tilskud til lokaleleje, og i bekræftende fald om tilskuddet kan udgøre kr.

7 Side 7/52 4 ØK Befolkningsprognose Resumé I samarbejde med COWI er udarbejdet en befolkningsprognose for , der foreslås anvendt som grundlag for budget På baggrund af befolkningsprognosen er skønnet, at væksten vil medføre merudgifter til budget 2012 på 14,3 mio. kr. vedrørende børne- og ungeområdet samt 0,5 mio. kr. vedrørende ældreområdet, frit valg. Merudgiften på ældreområdet forventes at bortfalde på grund af de iværksatte initiativer på ældreområdet. Voksen og sundhed anbefaler, at der udarbejdes en model for beregning af økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen på ældreområdet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. befolkningsprognosen, baseret på det forventede boligbyggeprogram vedtages, herunder at prognosen anvendes som grundlag for budget Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. maj 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Der er i samarbejde med COWI udarbejdet en befolkningsprognose for Prognosen er ikke er en forudsigelse om den fremtidige befolkningsudvikling, men en beskrivelse af, hvorledes befolkningen vil udvikle sig, hvis de forudsætninger, prognosen bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Ved beregningerne er opstillet et forventet boligbyggeprogram. Forudsætningerne omhandler Til- og fraflytning (baseret på de historiske flyttemønstre i årene ) Fødselsparametre (baseret på de historiske fertilitetsniveauer i årene ) Dødelighed (baseret på dødshyppigheder i perioden ) Tilflytning til nye boliger (baseret på skøn over omfanget af fremtidig boligbyggeri og gennemsnitlige husstandsstørrelser).

8 Forudsætningerne er nærmere beskrevet i prognosen. Side 8/52 Demografi På baggrund af befolkningsprognosen er der skønnet over de økonomiske konsekvenser for henholdsvis børn og unge samt ældre. Væksten i indbyggertallet er skønnet til i alt at medføre 14,8 mio. kr. i merudgifter som er specificeret i efterfølgende tabel: 2012-priser i kr Børn og unge Dagtilbudsområdet Undervisningsområdet Ungdommens uddannelsesvejledning Tandplejen Sundhedstjenesten Børn og unge i alt Ældre Allerede indregnet demografi ? Estimeret behov ? Ældre i alt ? Skønnede merudgifter i alt ? Voksen og Sundhed oplyser, at der er igangsat en række initiativer på ældreområdet, som forventes at mindske udgiftspresset i tilsvarende omfang. Det er endnu ikke muligt endeligt at estimere langtidsvirkningerne af de igangsatte initiativer. Derfor er det administrationens anbefaling, at de estimerede merudgiftsbehov for 2013 delvist indarbejdes i overslagsåret Administrationens anbefaling er endvidere, at der snarrest udarbejdes en egentlig anerkendt beregningsmodel på Voksen- og sundhedsområdet. Bilag Notat vedrørende demografi fra Børn og Unge og Notat vedrørende demografi fra Voksen og Sundhed ligger på sagen. Bilag 1: Horsens prognose 2011

9 Side 9/52 5 ØK Initiativaftale mellem Horsens Kommune og Socialministeriet Resumé Med strategien "Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark" lancerede regeringen i slutningen af oktober målrettede initiativer til at imødegå problemer i boligområder på kanten af samfundet. 29 boligområder i 17 kommuner er - med regeringens "ghettoen tilbage til samfundet" fra slutningen af blevet identificeret som ghettoområder med helt særlige problemer. Det vil sige, at de huser en høj andel beboere uden for arbejdsmarkedet, en høj andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande og en høj andel beboere, der er dømt for kriminalitet. Horsens Kommune har sammen med Socialministeriet - med Initiativaftalen - udarbejdet et udkast til et strategisk samarbejde om Sundparken. Det strategiske samarbejde mellem regeringen og Horsens Kommune skal bidrage til at skabe en positiv udvikling i Sundparken. Der er orienteret i Børne- og Skoleudvalget den 5. maj, og der orienteres i Bæredygtighedsudvalget den 16. maj samt i Beskæftigelsesudvalget den 17. maj. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. initiativaftalen mellem Horsens Kommune og Socialministeriet vedtages. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. maj 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Det overordnede mål for Horsens Kommune er at sammenkæde kommunens boligsociale indsats, Horsens Kommunes Integrationspolitik, Horsens Kommunes beskæftigelsespolitik og regeringens ghettostrategi for ghettoområder I Danmark. Med udgangspunkt i de største udfordringer der er ved at skabe god integration i Horsens Kommune - herunder i Sundparken - er hovedfokusområderne: a) tilegnelse af det danske sprog b) beskæftigelse c) uddannelse

10 Side 10/52 Disse tre forhold er hjørnestenene i skabelsen af god integration, og derfor vil Horsens Kommune have fortsat fokus på disse forhold. Derudover finder Horsens Kommune det vigtigt også at have fokus på andre aspekter omkring borgerens liv og livssituation for at opnå en helhed i integrationsindsatsen - herunder borgermodtagelse, børn og unge, sundhed, ældre, kultur og fritid, den boligsociale indsats og det boligsociale personale i Horsens Kommune. Indsatser i forhold til fritidsinteresser og idræt bliver en del af den samlede indsats mellem Horsens Kommune, Horsens Kommunes Ungdomsskole, Sundparkhallen og skolen. I forhold til initiativer omkring børn og unge skal der også være fokus på gode muligheder for fritidsinteresser især idræt (ikke mindst for drengene) og således samarbejde med klubber, som er interesserede i samarbejde herom, f.eks. i forhold til basketball, fodbold og lignende. Horsens Kommune har som et højt prioriteret indsatsområde især hvad angår børnene, og at de unge får en uddannelse, et arbejde og et godt familieliv. Med udgangspunkt heri vil Horsens Kommune i særlig grad bidrage til løsningen af beskæftigelses- og uddannelsesproblemstillingerne i området. Bilag Bilag 1: Initiativaftale mellem Horsens Komm

11 Side 11/52 6 ØK Det specialiserede socialområde, indberetning 1. kvartal 2011 af forventet regnskab Resumé I den kommunale økonomiaftale for 2011 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal fortsætte indsatsen med at få styr på udgiftsudviklingen. Den enkelte kommunalbestyrelse har inden for lovgivningens rammer ansvaret for at styre og prioritere opgaveløsningen og økonomien på området. Området er således styrbart på linje med de øvrige kommunale serviceområder. Regeringen og KL har som opfølgning på sidste års aftale lanceret en række fælles initiativer, der skal understøtte styringen af området. Regeringen har blandt andet taget initiativ til ny lovgivning, der sikrer sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar. Dertil er der indført kvartalsvise økonomiske oversigter. I oversigten medtages de funktioner og grupperinger, der ifølge den nationale opgørelse entydigt kan henføres til det specialiserede socialområde. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning og ledsages af forklaringer af en forklaring af årsagerne til eventuelle afvigelser fra såvel budgettet og et evt. korrigeret budget, herunder evt. opstillede budgetteringsforudsætninger om antal brugere samt pris på aktiviteter. Det skal bemærkes, at det forventede regnskab skal indeholde bindende dispositioner, som kommunalbestyrelsen har påtaget sig på området, men som evt. endnu ikke er bogført i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis. Det forventede regnskab i indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet svarer til det korrigerede budget 2011 efter bevillingssagerne fra Børne- og Ungeudvalget samt Voksen og Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. januar Indstilling Direktionen indstiller, at 1. udviklingen på det specialiserede socialområde drøftes og videresendes til Byrådet. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. maj 2011 kl Indstillingen tiltrådtes.

12 Sagsfremstilling Side 12/52 I den kommunale økonomiaftale for 2011 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal fortsætte indsatsen med at få styr på udgiftsudviklingen. Den enkelte kommunalbestyrelse har inden for lovgivningens rammer ansvaret for at styre og prioritere opgaveløsningen og økonomien på området. Området er således styrbart på linje med de øvrige kommunale serviceområder. Regeringen og KL har som opfølgning på sidste års aftale lanceret en række fælles initiativer, der skal understøtte styringen af området. Regeringen har blandt andet taget initiativ til ny lovgivning, der sikrer sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar. Dertil er der indført kvartalsvise økonomiske oversigter. Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. For at sikre oversigternes sammenlignelighed og for at øge gennemskueligheden i udgiftsudviklingen er det et krav, at kvartalsoversigten som minimum indeholder følgende oplysninger: 1) Oprindeligt budget for det pågældende år, 2)Evt. korrigeret budget og 3) Forventet regnskab. I oversigten medtages de funktioner og grupperinger, der ifølge den nationale opgørelse entydigt kan henføres til det specialiserede socialområde. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning. Oversigten ledsages af en forklaring af årsagerne til eventuelle afvigelser fra såvel budgettet og et evt. korrigeret budget, herunder evt. opstillede budgetteringsforudsætninger om antal brugere samt pris på aktiviteter. Det skal bemærkes, at det forventede regnskab skal indeholde bindende dispositioner, som kommunalbestyrelsen har påtaget sig på området, men som evt. endnu ikke er bogført i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis.

13 Side 13/52 7 ØK Samarbejde om Giro d'italia Resumé Herning og Horsens vil i 2012 i fællesskab være værter for de første etaper af Giro d Italia Den direkte udgift er 4 mio. kr. Herudover er det nødvendigt at afsætte midler til sideaktiviteter m.v. for at få fuldt udbytte af cykelløbet. Det skønnes hensigtsmæssigt at afsætte 1,5 mio. kr. til dette formål fordelt med 1 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i Det samlede beløb på 5,5 mio. kr. forslås finansieret over PR-puljen, idet denne tilføres 1 mio. kr. fra kommunens likvide aktiver i 2011 og yderligere 1 mio. kr. i PR-puljen, som er på årligt 5 mio. kr., belastes efter forslaget med nettomerudgifter på 0,5 + 1,0 mio. kr. i 2011 samt 3,5 + 0,5 mio. kr. i Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der afsættes 4 mio. kr. (0,5 mio. kr. i 2011 og 3,5 mio. kr. i 2012) til afvikling af en etape af Giro d Italia i 2012 og der afsættes 1,5 mio. kr. til sideaktiviteter m.v. (1 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr i 2012) 2. det samlede beløb forslås finansieret af PR-puljen, konto nr Markedsføring i øvrigt 3. der gives en tillægsbevilling til konto nr Giro d Italia på 1 mio. kr. finansieret af kommunens likvide aktiver i 2011, og budgetrammen for PR-puljen i overslagsårene forøges med 1 mio. kr. PR-puljens endelige størrelse i årerne fastsættes i forbindelse med økonomiudvalgets færdiggørelse af budgetforslaget for Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. maj 2011 kl Indstillingen tiltrådtes dog således at 3. led i beslutningen ændres således: der gives en tillægsbevilling til konto nr Giro d Italia på 1 mio. kr. finansieret af kommunens likvide aktiver i 2011, og 1 mio. kr. i Sagsfremstilling Herning og Horsens vil i 2012 i fællesskab være værter for de første etaper af Giro d Italia, verdens næststørste etapecykelløb. Horsens skal være vært for 3. etape, som afvikles den 7. maj 2012 som en landevejsetape med start og mål i Horsens. 1. og 2. etape afvikles i Herning den 5. og 6. maj.

14 Side 14/52 Der vil være tilknyttet en lang række samarbejdspartnere til Herning/Horsens-fællesprojektet, herunder Sport Event Danmark, Visit Danmark, Region Midtjylland, gennemkørselskommuner m.fl. Løbet transmitteres på TV til min. 150 lande og har på verdensplan 350 mio. seere. Det er hensigten, at der fra efteråret 2011 sættes stærkt fokus på arrangementet fra de to værtsbyers side, dels med markedsføring, dels med gennemførelse af en lang række aktiviteter for og med børn, unge og motionister. Der vil være et direkte indskud fra Horsens Kommune på 4 mio. kr. til Herning/Horsensfællespuljen til sikring af de tre etapers gennemførelse. Herudover er det nødvendigt at afsætte midler til sideaktiviteter m.v. for at få fuldt udbytte af cykelløbet. Det skønnes hensigtsmæssigt at afsætte 1,5 mio. kr. til dette formål fordelt med 1 mio. kr. i 2011 og 0,5 mio. kr. i 2012.

15 8 ØK Teknisk Kollegium i Horsens - Ombygning af blok K, godkendelse af skema C Resumé Side 15/52 Teknisk Kollegium i Horsens har den 1. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende ombygning/renovering af blok K, beliggende Kollegievænget 1. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. ombygning/renovering af blok K med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelse af et støttet realkreditlån på kr. til finansiering af udgifterne med 81,72 % kommunegaranti, svarende til kr., godkendes 3. ydelsesstøtte til ekstraordinære renoveringsarbejder, jfr. almenboliglovens 100, stk. 4, godkendes. Det første år udgør kommunens andel af ydelsesstøtten kr. 4. der garanteres for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift, jf. almenboliglovens 100, og 5. huslejefastsættelsen og fordelingen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. maj 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Teknisk Kollegium i Horsens har den 1. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende ombygning og renovering af blok K, beliggende Kollegievænget 1 og støtte efter almenboliglovens 100. K-blokken blev opført i 1960 og er en 3 etagers bygning med i alt 72 enkeltværelser. Værelserne var på ca. 14 m2 og to værelser delte entre og toilet. Herudover var der fælles køkken og badefaciliteter. Indretningen og tilstanden var utidssvarende. Ejendommen blev nu ombygget til og 2- værelses lejligheder med mulighed for sengepladser til omkring 80 studerende. Hver lejlighed med eget bad/toilet og køkken. Bruttoboligarealet udgør i alt m2. Udgifter kan opgøres til i alt kr., fordelt med kr. til grundudgifter, kr. til håndværkerudgifter og kr. til omkostninger og gebyrer. Der har været lejeindtægter i byggeperioden på kr. som kan trækkes fra den samlede anskaffelsessum.

16 Side 16/52 Horsens Byråd godkendte den 27. oktober 2009 skema B for ombygning og renovering af blok K, beliggende Kollegievænget 1, med en samlet anskaffelsessum på kr. I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således: Ungdomsboliger blok K Skema B Skema C Forskel Inkl. moms Inkl. moms Renovering/Ombygning ( 100) Støttet lån Kommunal garanti Ydelsesstøtte 1.år, jf , stk. 4 Kommunens andel 1.år Husleje pr. m2/året Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering samt til energibesparende foranstaltninger i ungdomsboliger. Ombygning og renovering efter almenboliglovens 100 indebærer, at der fra statens side gives ydelsesstøtte, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og låntagers betaling. Ifølge beregninger fra realkreditinstituttet udgør ydelsesstøtten i det første år kr. Kommunen skal godtgøre staten 20 % af ydelsesstøtten, svarende til kr., jfr. almenboliglovens 100, stk. 4. Beregningen på ydelsen i det første år er et øjebliksbillede fra realkreditinstituttet, da ydelsen på grund af renteudviklingen ændrer sig konstant i disse tider. Huslejen andrager ifølge Teknisk Kollegiums driftsbudget i gennemsnit 572 kr./m2/år ekskl. udgifter til el, vand og varme. De skønnede forsyningsudgifter udgør i gennemsnit 152 kr./m2/år. Den månedlige husleje for lejlighederne inklusive forsyningsudgifter bliver mellem kr. og kr., afhængig af boligens størrelse. I forbindelse med godkendelse af ombygningen efter 100 indestår kommunalbestyrelsen for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift. Underskud kan dækkes ved ydelse af rentefri lån. Sådanne lån skal afdrages, når driften tillader det. En godkendelse af ombygningen efter 100 indebærer, at kommunen garanterer for lejeindtægten. Dette betyder, at der kan blive tale om en årlig udgift på ca kr., beregnet på baggrund af et boligareal på m2, hvis ingen af ungdomsboligerne udlejes. Teknisk Kollegium i Horsens har oplyst, at alle boliger er udlejet. Ifølge almenboliglovens 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens 9, stk. 3.

17 Side 17/52 9 ØK Teknisk Kollegium, "Svalereden", godkendelse af skema C Resumé Teknisk Kollegium i Horsens har den 1. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 57 ungdomsboliger på Chr. M. Østergaards Vej 2A. Boligerne blev opført som på- og tilbygning til eksisterende byggeri i forbindelse med nedrivning af Svalereden og den nedlagte forstanderbolig. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. opførelsen af 57 ungdomsboliger Svalereden med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelse af et støttet realkreditlån på kr. til delvis finansiering af udgifterne med 71,35 % kommunegaranti, svarende til kr., godkendes 3. tillæg til rådighedsbeløb 2008, konto , indskud til Landsbyggefonden ungdomsboliger Teknisk Kollegium, besparelse på kr., godkendes og besparelsen gives som tillæg til rådighedsbeløb 2011 på konto Indskud i Landbyggefonden. 4. huslejefastsættelsen og fordelingen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. maj 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Teknisk Kollegium i Horsens har den 1. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 57 ungdomsboliger på Chr. M. Østergaards Vej 2A. Afdelingen har et samlet boligareal på m2. Udgiften kan opgøres til kr., fordelt med kr. til grundudgifter, kr. til håndværkerudgifter og kr. til omkostninger og gebyrer. Horsens Byråd godkendte den 9. december 2008 skema B for opførelsen af ungdomsboligerne, beliggende på Chr. M. Østergaards Vej 2A, med en samlet anskaffelsessum på kr. I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således: Skema B Skema C Forskel 57 ungdomsboliger Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum

18 Støttet lån Kommunal garanti Indskud til Landsbyggefonden Beboerbetaling Husleje pr. m2/året Side 18/52 Den samlede anskaffelsessum udgør kr. og er dermed faldet med kr. i forhold til skema B. Det giver en anskaffelsessum på kr./m2. Det gældende maksimumsbeløb for ungdomsboliger ved skema B godkendelsen var på kr./m2. Det maksimale lån vedrørende ungdomsboligerne er herefter kr. Teknisk Kollegium har anmodet om en låneoptagelse på kr., da resten af anskaffelsessummen, bortset fra kommunens grundkapitallån og beboerindskud, dækkes af egne midler. Den 24. februar 2009 blev der givet tillæg til rådighedsbeløb på kr. vedrørende yderligere kommunalt indskud i Landsbyggefonden og dermed et grundkapitallån på i alt kr. Ifølge den faldende anskaffelsessum ved skema C udgør det endelige indskud i Landsbyggefonden kr. Det giver dermed en besparelse på kr. som skal tilbageføres til Horsens Kommune. Det tinglyste pantebrev skal tilsvarende nedlyses. Der kan desuden ydes ungdomsboligbidrag som beregnes på baggrund af det samlede bruttoetageareal. Arealet er opgjort til m2. Den samlede udgift til ungdomsboligbidrag udgør således det første år kr., ved et ungdomsboligbidrag på 173 kr./m2. Kommunen skal refundere staten 20 % af udgiften. Kommunen skal således i det første år refundere staten op til kr. Ungdomsboligbidrag ydes såfremt en ungdomsbolig bebos af unge under uddannelse, jf. almenboliglovens 135. Boligforeningens driftsbudget viser, at den gennemsnitlige husleje er fastsat på 674 kr./m2/året. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør dermed kr./året, svarende til kr./måneden. Hertil kommer skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el som kan anslås til 152 kr./m2/året, svarende til ca. 582 kr./måned. Teknisk Kollegium i Horsens har oplyst, at boligerne er fuldt lejet ud. Ifølge almenboliglovens 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens 9, stk. 3.

19 Side 19/52 10 ØK Horsens Sociale Boligselskab, afd. 6, Ungdomsboliger Sundvej 11, godkendelse af skema C Resumé Horsens Sociale Boligselskab har den 4. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende ombygning og renovering af afd. 6, ungdomsboliger, beliggende Sundvej 11. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. ombygning/renovering af afd. 6 med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelse af et støttet realkreditlån på kr. til finansiering af udgifterne med 81,81 % kommunegaranti, svarende til kr., godkendes 3. ydelsesstøtte til ekstraordinære renoveringsarbejder, jfr. almenboliglovens 100, stk. 4, godkendes. Det første år udgør kommunens andel af ydelsesstøtten kr. 4. huslejefastsættelsen og fordelingen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. maj 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Horsens Sociale Boligselskab har den 4. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende ombygning og renovering af afd. 6, beliggende Sundvej 11 og støtte efter almenboliglovens 100. Hovedbygningen er opført i 1922 og blev bygget om i løbet af 1980 erne. Ejendommen er en 3 etagers bygning med i alt 17 boliger med eget bad og toilet. Boligerne er på mellem 27 m2 og 78 m2 og indretningen og tilstanden var utidssvarende. Bruttoboligarealet udgør i alt 768 m2. Udgifter kan opgøres til i alt kr., fordelt med kr. til grundudgifter, kr. til håndværkerudgifter og kr. til omkostninger og gebyrer. Horsens Byråd godkendte den 27. april 2010 skema B for ombygning og renovering af afd. 6, beliggende Sundvej 11, med en samlet anskaffelsessum på kr.

20 I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således: Side 20/52 Ungdomsboliger afd. 6 Skema B Skema C Forskel Renovering/Ombygning ( 100) Støttet lån Garanti (81,81 %) Ydelsesstøtte 1.år, jf Kommunens andel 1.år /5-dels-ordning Horsens Sociale Boligselskab har behov for tilskud til driften i en overgangsperiode og har indgivet ansøgning til Landsbyggefonden, jfr. almenboliglovens 92, stk. 1 og stk. 3 og 97, hvori der er etableret støttemuligheder for almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder. Horsens Kommune har den 16. november 2009 godkendt ydelsen af et lån på 1/5-del af den samlede kapitaltilførsel, svarende til kr., som indskud til Landsbyggefonden, jfr. almenboliglovens 92, stk. 1 og 3 samt 97. Lånet er rente- og afdragsfrit uden tidsbegrænsning. Når afdelingens økonomi tillader det kan det forlanges, at lånet forrentes og afdrages. Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering samt til energibesparende foranstaltninger i ungdomsboliger. Ombygning og renovering efter almenboliglovens 100 indebærer, at der fra statens side gives ydelsesstøtte, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og låntagers betaling. Ifølge beregninger fra realkreditinstituttet udgør ydelsesstøtten i det første år kr. Kommunen skal godtgøre staten 20 % af ydelsesstøtten, svarende til kr., jfr. almenboliglovens 100, stk. 4. Beregningen på ydelsen i det første år er et øjebliksbillede fra realkreditinstituttet, da ydelsen på grund af renteudviklingen ændrer sig konstant i disse tider. Huslejen pr andrager ifølge boligorganisationens driftsbudget i gennemsnit 797 kr./m2/år inkl. udgifter til el, vand og varme. Ifølge Landsbyggefondens huslejestatistik andrager lejen for ungdomsboliger pr i gennemsnit 811 kr./m2/år. Boligerne i ejendommen er meget forskellige og størrelsen er fra 29 m2 78 m2. Derfor varierer den månedlige husleje fra kr kr. inkl. forsyningsudgifter. I forbindelse med godkendelse af ombygningen efter 100 indestår kommunalbestyrelsen for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift. Underskud kan dækkes ved ydelse af rentefri lån. Sådanne lån skal afdrages, når driften tillader det. En godkendelse af ombygningen efter 100 indebærer, at kommunen garanterer for lejeindtægten. Dette betyder, at der kan blive tale om en årlig udgift på ca kr., beregnet på baggrund af et boligareal på 768 m2, hvis ingen af ungdomsboligerne udlejes. Boligorganisationen har oplyst, at alle boliger er udlejet.

21 Side 21/52 Ifølge almenboliglovens 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens 9, stk. 3.

22 Side 22/52 11 ØK Hærvejens Boligforening, Brædstrup, afd. 4, låneoptagelse til tagrenovering og lejeforhøjelse Resumé Hærvejens Boligforening ansøger om låneoptagelse vedrørende delvis finansiering af tagrenovering og lejeforhøjelse af afd. 4, Østervænget mv., Brædstrup Indstilling Direktionen indstiller, at 1. låneoptagelsen for realkreditlån på kr. godkendes, 2. der ikke ydes kommunal garanti for lånet 3. huslejeforhøjelsen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. maj 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Hærvejens Boligforening fremsendte den 29. april 2011 anmodning om godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med et byggeprojekt med tagrenovering i 14 boliger i afd. 4, beliggende Østervænget og Digevej, Nim samt Villavej, Grædstrup. Afdelingen består af 18 pensionistboliger i 4 forskellige ejendomme med et samlet bruttoetageareal på m2. Horsens kommune har anvisningsretten til boligerne og indgår i Voksen og Sundheds plan for en fremtidig aftale med boligselskabet om overdragelse af anvisningsretten, såfremt Horsens Kommune ikke kan genudleje boligerne. Boligerne er mærket som almene familieboliger. Baggrunden for renoveringen er især, at tagpladerne smuldrer og dermed er der stor risiko for vandindtrængen i boligerne. I den planlagte tagrenovering er medregnet bortskaffelse af de gamle asbestholdige eternitplader og tilsvarende efterisolering af loftrum til nuværende lovkrav som også vil medføre besparelser på boligernes energiforbrug. De samlede renoveringsudgifter er budgetteret med kr. og efter fradrag af tilskud fra dispositionsfonden er der kr. som finansieres ved optagelse af et realkreditlån. Der søges om godkendelse af optagelse af realkreditlånet. Realkreditinstituttet har ikke stillet krav om kommunegaranti.

23 Side 23/52 Boligforeningen har oplyst, at den årlige merydelse på grund af låneoptagelsen i det første år er ca kr. Udgiften skal finansieres med en huslejeforhøjelse på 46 kr./m2/året. Den nuværende gennemsnitsleje er på 701 kr./m2. Kommunalbestyrelsen skal godkende en boligorganisations optagelse af et realkreditlån, jf. almenboliglovens 29. Ifølge almenboliglovens 37 skal afdelingsbestyrelsen forelægge de overordnede rammer for en sådan renovering for afdelings beboere. Boligforeningen oplyser, at beboerne i afdelingen på et beboermøde den 28. marts 2011 blev orienteret om renoveringen og de økonomiske konsekvenser og beboerne har godkendt bestyrelsens oplæg. Ifølge 37, stk. 3 skal huslejeforhøjelsen forelægges beboerne til urafstemning, hvis den er højere end 15 %. Huslejeforhøjelsen er på 6,5 %.

24 12 ØK Lejerbo, Horsens, Nygårdsvej 6, ansøgning om godkendelse af skema B Resumé Side 24/52 Lejerbo Horsens ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 32 familieboliger - beliggende på Nygårdsvej 6. Horsens Byråd godkendte den 23. november 2010 skema A og der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. til kommunalt grundkapitallån. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema B vedrørende opførelsen af 32 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 60,29 % kommunal garanti, svarende til kr kr. 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på kr. 5. huslejestørrelsen godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. maj 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Lejerbo Horsens har den 29. april 2011 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 32 familieboliger i lavenergiklasse 1 på Nygårdsvej 6. Horsens Byråd godkendte den 23. november 2010 skema A for opførelsen af de 32 familieboliger. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. som skal finansieres ved forbrug af likvide aktiver. Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 15,361 mio. kr., håndværkerudgifterne til 32,027 mio. kr. og øvrige omkostninger til 6,913 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 54,301 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er ikke steget i forhold til skema A. Derimod er projektets bruttoetageareal steget med 45 m2, fra m2 til m2. Grunden til det øgede areal ligger ifølge boligorganisationen i forbedret tilgængelighed i ejendommen via bredere svalegang og øget tilgængelighed ved trappe og elevator. Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således:

25 Side 25/52 Skema A Skema B Forskel Opførelsen af 32 familieboliger Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Grundkapitallån Beboerindskud Husleje i kr./m Opførelsen af de 32 familieboliger er beregnet til at koste 54,301 mio. kr., svarende til kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på m2. Maksimumsbeløbet i 2011 for opførelsen af familieboliger i området er kr./m2 samt et energitillæg på kr./m2 for etagebyggeri. Projektets anskaffelsessum ligger dermed 703 kr./m2 under maksimumsbeløbet. Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på kr. og et kommunal grundkapitallån på kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 60,29 %, som svarer til kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Boligforeningens udlejningsbudget viser, at huslejen vil være på 845 kr./m2/året. Huslejen for en bolig udgør i gennemsnit kr./året, svarende til kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el som kan anslås til 143 kr./m2/året, svarende til ca kr./måned. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Det er en forudsætning for udstedelse af skema B, at der foreligger endelig adkomst til grunden og byggeri kan ikke påbegyndes før der foreligger endeligt tinglyst skøde, jf. 23 i støttebekendtgørelsen. På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst/ tinglysning foreligger.

26 Side 26/52 13 Godkendelse af skema C - plejecenter i Gedved Resumé Byrådet godkendte på møde den 27. maj 2008, at der udstedes et skema A tilsagn til byggeriet af 24 plejeboliger med tilhørende servicearealer og at der tilsvarende, den 28 oktober 2008 udstedes et skema B tilsagn. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. regnskab for opførelsen af 24 plejeboligerne med en samlet udgift på kr. inkl. moms godkendes. 2. regnskab for opførelsen af servicearealer og inventar med en samlet udgift på kr. ekskl. moms godkendes. 3. der meddeles anlægsbevilling på kr. og tillæg til rådighedsbeløb på kr. til konto Salg af rådhus Gedved 4. tillæg til rådighedsbeløb på i alt kr. finansieres af Likvide Aktiver 5. anlægsregnskabet og skema C godkendes. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. maj 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Teknik og Miljø fremsender økonomiredegørelse for ombygning af det tidligere rådhus i Gedved til 24 plejeboliger med tilhørende servicearealer. Byggeriet er afsluttet og endelig afleveret 27. maj 2010 Og indflytning er gennemført ultimo marts 2010 Byrådet godkendte den 27. maj 2008, at udstedes et skema A tilsagn til byggeriet af 24 plejeboliger med tilhørende servicearealer og efterfølgende, den igen den 28. oktober 2008, at der udstedes tilsagn om skema B. På Byrådsmødet den 28oktober 2008 blev der givet godkendelse af anskaffelsessum til plejeboligerne og rådighedsbeløb til byggeriet: Godkendelse af en anskaffelsessum for plejeboligerne på kr., Godkendelse af optagelse af et lån svarende til 91 % af anskaffelsessummen, svarende til kr.,

27 Side 27/52 Godkendelse af, at der hensættes 7 % af anskaffelsessummen, svarende til indskud i Landsbyggefonden på kr. Godkendelse af en anskaffelsessum for de tilhørende servicearealer og inventar på ialt kr. ekskl. moms. Byggeriet er generelt blevet billigere end forudsat i det oprindelige budget. Værdi af egen grund ogejendom, det tidligere rådhus i Gedved, indgik i det oprindelige budget med kr. 0. Ejendommen er vurderet til kr., og værdien af ejendommen indgår i anlægsregnskabet for henholdsvis boligdelen og servicearealet i henhold til areal fordelingen, henholdsvis kr. for boligdelen og kr for servicearealerne. Inden beslutning om ombygning af det tidligere rådhus til ældreboliger var det i budgettet forudsat, at rådhuset inkl. grund kunne sælges for kr., hvorfor der i investeringsoversigten blev optaget et rådighedsbeløb på det forventede salgsprovenu. Ombygningen til ældreboliger medfører derfor en tabt salgsindtægt i forhold til budgettet på kr. Det samlede anlægsregnskab kan opgøres således: Skema B Skema C Forskel Ældreboliger Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum Lån 91 % garanti, sikkerhed Indskud I LBF 7 % Beboerindskud 2 % Ekskl. Moms Ekskl. Moms forskel ekskl. Moms Servicearealet Anskaffelsessum Inventar Servicearealtilskud Byggeriet overholder den fastsatte maksimumsbeløb på kr. pr. m2 efter fratrukket værdi af egen grund, som angivet i Byrådets godkendelse og frigivelse af rådighedsbeløb til byggeudgifter med ovenstående justeringer. Boligafgiften pr. m2, ekskl. udgifter til varme, vand og el, er i henhold til skema B beregnet til 995,- kr-/m2. Boligafgiften udgør tilsvarende efter afslutning af byggeriet i henhold til skema C 886,- kr. m2.. Endelig boligafgift kan dog først udregnes når ydelser på lån forligger. Det indstilles af anlægsregnskabet og skema C godkendes, og at der hjemtages lån til boligbyggeriet.

28 Side 28/52 14 ØK Pulje til erhvervsfremmende projekter Resumé Region Midt har i årene 2009 og 2010 støttet et initiativ "Projekt markedsplads for højtuddannede - kontaktmæglere". I Horsens Kommune har vi i relation hertil haft en kontaktmægler ansat i samarbejde med Hedensted Kommune. Vækstforum i Region Midt har besluttet at støtte en videreførelse af initiativet for to år fra sommeren Der er ikke aftalt en endelig fordeling af ressourcerne i mellem de kommuner, som ønsker at være med i projektet. Men under forudsætning af, at Horsens Kommune får tildelt 0,7 stilling foreslås afsat kr. i 2011, kr. i 2012 og kr. i 2013 til at fortsætte kontaktmæglerinitiativet. Endvidere foreslås afsat kr. om året til medlemskab af REG.LAB. Endelig foreslås, at der afsættes kr. til markedsføring af 3 spor på E45. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der afsættes kr. i 2011, kr. i 2012 og kr. i 2013 til "projekt markedsplads for højtuddannede- kontaktmæglere". 2. der endvidere foreslås, at der i årene fremover afsættes kr. til dækning af medlemskab af REG.LAB fra erhvervsfremmepuljen. 3. der endelig foreslås, at der afsættes kr. til markedsføring af 3 spor på E45. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. maj 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Der foreslås afsat kr. i 2011, kr. i 2012 og kr. i 2013 til "projekt markedsplads for højtuddannede - kontaktmæglere". Det er Region Midtjylland, som har igangsat et projekt, hvor der skal findes testområder, hvor der skal ansættes kontaktmæglere. Kontaktmæglerne er ansat af erhvervsrådet og lejes af projektet. Der kan enten være tale om nuværende ansatte eller nyansatte. Kontaktmæglernes opgaver og kompetencer er at lave opsøgende behovsafdækning i små og mellemstore virksomheder, understøtte samspil, netværk og partnerskaber mellem virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner samt indgå erfaringsudveksling med øvrige kontaktmæglere.

29 Side 29/52 Personerne skal være udadvendte og gerne have kendskab til universitetssektoren. Af evalueringen af "Markedsplads for højtuddannede" fremgår det, at der stadig er en udbredt skepsis i mange mindre virksomheder over for, hvad højtuddannede kan tilføre virksomheden. Der vil derfor være en lang modningsproces i virksomhederne i forhold til at ansætte højtuddannede medarbejdere og det forventes, at Kontaktmæglernes indsats først vil vise sig på lidt længere sigt. En 2-årig videreførelse af Kontaktmæglerinitiativet skal skabe tid og rum til at udfolde de fulde potentialer i initiativet og herunder videreudvikle og implementere nye metoder og værktøjer. Kontaktmægleropgaverne vil også kunne indarbejdes i den kommende samarbejdsaftale med Århus Universitet. Kontaktmæglerne vil være dem, som tager ud i virksomhederne og knytter forbindelser bl.a. til Århus Universitet. Endvidere foreslås, at der i årene fremover afsættes kr. til dækning af medlemskab af REG.LAB.REG LAB er en non-profit organisation stiftet af en række medlemsorganisationer og finansieret gennem medlemsbidrag. REG LAB er en videnbank for organisationer, der arbejder med regional og kommunal erhvervsudvikling. REG LAB har regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsråd, forskningscentre mv. som medlemmer. Endelig foreslås, at der afsættes kr. til at markedsføre 3 spor på E45 - herunder markedsføre facebook: Midlerne skal bl.a. anvendes til at få trykt postkort og streamers til at sætte på bilen. Derudover til evt. at afholde en konference i efteråret 2011.

30 Side 30/52 15 ØK Nyt bybusnet - markedsføring Resumé Der foreslås afsat kr. til markedsføring af nyt bybusnet, dels for at informere borgerne om de store ændringer, dels for at undgå passagerfrafald og fald i indtægter. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der afsættes kr. til markedsføring af det nye bybusnet 2. udgiften finansieres inden for driftsbudgettet for kollektiv trafik. Tidligere beslutning Økonomiudvalg den 17. maj 2011 kl Indstillingen tiltrådtes. Ellen T. Schmidt og Peter Sørensen deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Et nyt bybusnet træder i kraft den 7. august Det medfører erfaringsmæssigt et passagerfrafald i de første par år og dermed også et indtægtstab. Dette kan i væsentlig grad imødegås ved en grundig information om/markedsføring af det nye bybusnet, dels for at fastholde nuværende brugere, dels for at gøre potentielle kunder opmærksom på evt. nye eller forbedrede muligheder for at benytte den kollektive trafik. Midttrafik foretager efter aftale mellem kommuner og region kun en MEGET begrænset markedsføring af køreplanændringer også de store omlægninger. Det er derfor op til den enkelte kommune (og regionen) at foretage en mere grundig information og markedsføring af store ændringer som f.eks. et nyt bybusnet. Eksempelvis vil både Aarhus Kommune og Silkeborg Kommune markedsføre deres nye busnet, som også træder i kraft efter sommerferien. Midttrafik har udarbejdet et oplæg til markedsføringsplan for det nye bybusnet omfattende eksempelvis hængeskilte i busserne, buslangsider, annoncer, information ved de største stoppesteder, hjemmesider og serviceguides i de første dage efter ikrafttrædelse. Markedsføringsbureau forventes tilknyttet. Der foreslås et budget på kr. ex. moms. Til sammenlægning har Silkeborg afsat kr. ex. moms. Udgiften foreslås afholdt inden for driftsbudgettet for kollektiv trafik.

Møde nr.: 9 Mødedato: 17. maj 2011 Mødevarighed: 14.00-16.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 9 Mødedato: 17. maj 2011 Mødevarighed: 14.00-16.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 9 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Ellen T. Schmidt (Forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af pkt.17.), Peter

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: 16.30 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Udvidet budgetopfølgning 30.04.2011 2 BE Budgetforslag 2012

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer.

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer. Punkt 13. Himmerland Boligforening - Sallingsundvej (afd. 19) og Tambosundvej (afd. 22) - 395 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart

Læs mere

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv.

Boligerne skal etableres og finansieres efter lov om almene boliger mv. Punkt 16. Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej - Hammer Bakker - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 5 almene ældreboliger med serviceareal -

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 15 INDHOLDSFORTEGNELSE

Økonomiudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 15 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 af 21 Økonomiudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 15 Mødested : Rådhuset, lokale 1 Mødetidspunkt : mandag den 23. juni 2008 kl. 14:00 Fraværende : Lene Offersen INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMIUDVALGETS

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 27. april 2010 Mødetid: Mødested: Byrådssalen

Møde nr.: 4 Mødedato: 27. april 2010 Mødetid: Mødested: Byrådssalen Referat Byråd Møde nr.: 4 Mødedato: 27. april 2010 Mødetid: 17.00-19.36 Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Horsens Havn A/S - årsrapport 2009 2 ØK Styrelsesvedtægt for Horsens

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Boligforeningen 3B Havneholmen København V. Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v.

Boligforeningen 3B Havneholmen København V. Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v. Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v. Boligorganisation : Boligforeningen 3B Afdeling : 6067

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B). 2014-10015. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 23. februar 2010 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af 2.271 t.kr. svarende til 82 t.kr. eller ca. 6 kr. pr. m² boligareal (12.965 m²). Randersegnens Boligforening u.k (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 37, Nørhald 1 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012 Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. maj 2012 Notat om ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2012 Støttet Byggeri

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. december 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere