Indholdsfortegnelse: Lukket dagsorden 26 ØK Salg af fast ejendom 27 ØK Orientering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: Lukket dagsorden 26 ØK Salg af fast ejendom 27 ØK Orientering"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Anders Samuelsen, Charlotte Juhl Andersen Øvrige bemærkninger: Ellen T. Schmidt (Fratrådte under behandlingen af T1), Kristian Dyhr (Fratrådte under behandlingen af T1) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervstænketank 2 ØK PR-gruppen, resultatmålinger for strategiperioden , forslag til nyt strategigrundlag for perioden samt forslag til sammensætning af PRgruppen i strategiperioden 3 ØK Jyllandskorridoren ØK Evaluering af kommunalreformen 5 ØK Kommunalvalg initiativer til fremme af unges valgdeltagelse 6 ØK Sygefraværsstatistik ØK Årsberetning Risiko og forsikring 8 ØK Gedved Medborgerhus, ansøgning om lån 9 ØK Horsens Havn A/S - årsrapport ØK Forespørgsel om udstykning af erhvervsgrund 11 ØK Styringsdialog i den almene boligsektor 12 ØK Lejerbo, Horsens, Vejlevej 6, udpegning som bygherre og driftsherre og ansøgning om støtte til opførsel af 32 familieboliger 13 TM Lokalplan , høring, for skilte og facader 14 TM Tillæg 1 til lokalplan 170, Erhvervsområde Horsens Syd, høring 15 TM Gadebelysning - Renoveringsmodel for gadebelysning 16 TM Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra 1. maj 2013 (standardregulativ) 17 TM Vedtagelse af forslag til Helhedsplan for Nim 18 TM Kongensgade - Forskønnelse 19 TM Energibesparende foranstaltninger 2013 etape 1 20 TM Ny vandværksbygning til Brædstrup Vandværk 21 TM Bygholm Bakker - Signalanlæg - køb af jord 22 KU Drift af magasin til fængselssamlingen 23 BS Tilskud til befordring til årige, der deltager i særlige forløb 24 BS Ansøgning om udvidelse af børnetallet fra puljeordningen, Tønning-Træden børnehave og godkendelse af revideret driftsaftale 25 BS Børneenhed Søndermark T1-1 Bemyndigelse til at møde på generalforsamling i Horsens Vand Holding A/S Lukket dagsorden 26 ØK Salg af fast ejendom 27 ØK Orientering

2 Side 2/58 1 ØK Erhvervstænketank Resumé Der er udarbejdet et forslag til koncept for analyse på erhvervsområdet, som opfølgning på økonomiudvalgets beslutning d Forslaget består af to dele: Dels en analyse af Horsens Kommunes vækstpotentiale. Dels en analyse af vækstkulturen i Horsens Kommune. Der er endvidere udarbejdet et konkret forslag til sammensætning af en lokal erhvervstænketank. Sagen afgøres af Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. forslaget til analyse af Horsens Kommunes vækstpotentiale godkendes, og at der bevilliges kr. fra puljen til erhvervsfremme til at gennemføre analysen i samarbejde med en ekstern konsulent (bilag 1), 2. Horsens Kommune indleder et samarbejde med REG LAB om analyse af vækstkulturen i Danmark og Horsens, og at der bevilliges kr. fra puljen til erhvervsfremme til formålet, 3. tidsplanen for gennemførelsen af analysen godkendes, 4. forslaget til sammensætning af erhvervstænketanken godkendes (bilag 3). Tidligere beslutning Økonomiudvalget vedtog d , at der i 2013 igangsættes et analysearbejde af erhvervsområdet og de fremtidige udviklingsmuligheder i Horsens Kommune, og at der i den forbindelse nedsættes en tænketank, som skal være med til at kvalificere analyseresultaterne. Der skal udarbejdes et koncept for analyserne, som skal forelægges Økonomiudvalget. Beslutning Vedtaget som indstillet. Charlotte Juhl Andersen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet.

3 Sagsfremstilling Side 3/58 Det er besluttet, at der i 2013 skal igangsættes et analysearbejde af erhvervsområdet og de fremtidige udviklingsmuligheder i Horsens Kommune. Analysen skal bruges som baggrund for, at det nye byråd i 2014 kan prioritere deres erhvervssatsninger i de kommende år. Det er udarbejdet et forslag til analysekoncept, som består af to dele: Dels en analyse af Horsens Kommunes vækstpotentiale. Dels en analyse af vækstkulturen i Horsens Kommune. Analyse af Horsens Kommunes vækstpotentiale Med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad skal lokalsamfundet Horsens Kommune leve af i fremtiden, foreslås udarbejdet en strategisk situationsanalyse. Analysen skal afdække lokalsamfundets ydre vilkår (muligheder og trusler) og indre vilkår (styrker og svagheder), idet vækstpotentialerne både kan ligge i det, der spirer i Horsens Kommune, og det der forandrer sig i vores omverden. Analysen skal med andre ord afdække, i hvilke brancher der forventes at ske en udvikling i beskæftigelsen i de kommende år? Hvilke typer erhverv der vil være plads til i fremtiden, og hvordan Horsens Kommune udnytter placeringen midt i det østjyske bybånd tæt på trekantsområdet og Aarhus. Analysen foreslås baseret på både statistiske data og eksisterende viden om udviklingen, ligesom der foreslås gennemført interviews med centrale lokale interessenter indenfor erhverv, uddannelse og kultur, og interviews med centrale ressourcepersoner og interessenter udenfor Horsens Kommune såvel regionalt, nationalt som internationalt. Analysen skal munde ud i en udpegning af 3-5 nyskabende (transformerende) projekter, som er kendetegnet ved at være større og længerevarende satsninger, som udmønter en strategisk funderet ambition, skaber bred opbakning og engagement og har potentialet til at skabe en tydelig erhvervsudvikling. Projekterne skal give et bud på, hvad Horsens Kommune erhvervsmæssigt bør satse på i fremtiden for at sikre fortsat erhvervsmæssig vækst og udvikling. Analysekonceptet for denne delanalyse er nærmere beskrevet i bilag 1. For at sikre ejerskab og kvalificere analysens resultater er det besluttet, at arbejdet følges af en erhvervstænketank. Erhvervstænketankens arbejde skal resultere i en bredere mobilisering af samarbejdsparter i Horsens Kommune. Der er udarbejdet et forslag til deltagerkreds, som både repræsenterer offentlige og private beslutningstagere, små og store virksomheder, organisationerne og andre interessenter indenfor erhvervsområdet. Forslaget fremgår af bilag 3. Det foreslås, at der indgås et samarbejde med en ekstern konsulent omkring opgaveløsningen. Der har været en indledende dialog med konsulentfirmaet ESBH, som ejes af Eskild Hansen, og som har stor erfaring med sådanne analyser. Det forventes, at analyseopgaven samt sekretariatsbetjening af tænketanken kan afholdes indenfor en budgetramme på kr. Det foreslås, at arbejdet igangsættes i august 2013 og afsluttes ultimo 2013.

4 Horsens Kommunes Vækstkultur Side 4/58 Som et andet og særskilt element i analysekonceptet, foreslås det, at Horsens Kommune deltager i en analyse af vækstkulturen i Danmark, som REG LAB iværksætter i løbet af foråret REG LAB er en medlemsbaseret, non-profit organisation med det formål at styrke viden, kompetencer og netværk inden for regional erhvervsudvikling. Målet med analysen er at styrke det lokale og regionale erhvervsklima, og gennem en dybere og mere nuanceret forståelse af den danske vækstkultur at skabe nye veje for udvikling af metoder og instrumenter for en (lokal/regional) erhvervspolitisk indsats. Analysekonceptet er nærmere beskrevet i bilag 2. Horsens Kommune er i kraft af sit medlemskab af REG LAB inviteret med som partner i analysen. Det centrale tema for analysen er således at undersøge, om og i givet fald hvordan erhvervspolitikken nationalt, regionalt eller lokalt - kan påvirke kulturen i Danmark, så vi opnår en mere vækstorienteret kultur, og at få viden om, hvilke metoder og værktøjer, der kan anvendes for at udvikle en mere vækstorienteret kultur lokalt. Resultaterne af denne undersøgelse vil ligeledes blive præsenteret for erhvervstænketanken, og vil indgå som en del af det vidensgrundlag, som de nyskabende (transformerende) projekter hviler på. Der er en forventet udgift på kr. i forhold til at medvirke i analysen af vækstkultur. Bilag Bilag 1 Analysekoncept for delanalyse &quothorsens Kommune vækstpotentiale Bilag 2 Analysekoncept for delanalyse Horsens anatomi" Bilag 3 Forslag til deltagere i erhvervstænketanken

5 Side 5/58 2 ØK PR-gruppen, resultatmålinger for strategiperioden , forslag til nyt strategigrundlag for perioden samt forslag til sammensætning af PRgruppen i strategiperioden Resumé PR-gruppens arbejde foreslås i oplæg til strategigrundlag for videreført med enkelte justeringer. Der forelægges resultatmålinger for strategiperioden af de 5 opstillede mål er nået fuldt ud. Grundlaget fremlægges efter drøftelse i Erhvervspolitisk kontaktudvalg. Det indstilles, at kommunikationschef Lars Bjørn Petersen overtager Henning Nørbæks opgave som formand for PR-gruppen, og at den kommende arrangementschef erstatter Henning Nørbæk i gruppen. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. PR-gruppens forslag til justeret strategigrundlag for PR-gruppen for perioden godkendes, og 2. Horsens Erhvervsråd, City Horsens, Horsens & Friends, Fonden FÆNGSLET, Horsens Uddannelsesråd og Eliteidrætsrådet hver udpeger ét medlem til PR-gruppen for perioden Lars Bjørn Petersen fortsætter i gruppen, nu som formand og den kommende arrangementschef indtræder i gruppen i stedet for Henning Nørbæk, som ikke længere er ansat i Horsens Kommune. Beslutning Vedtaget som indstillet, idet sammensætningen af PR-gruppen for den kommunale repræsentations vedkommende evalueres om 12 mdr. Charlotte Juhl Andersen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling PR-gruppen har udarbejdet et forslag til justeret strategigrundlag for perioden Strategien har været drøftet i Erhvervspolitisk Kontaktudvalg, og strategigrundlaget fremsendes nu til godkendelse i Økonomiudvalget. Se bilag. Strategien er i hovedtræk uændret, men styrker fokuseringen på markedsføring af er

6 Side 6/58 hvervsområdet med særlig vægt på Horsens som møde- og konferenceby og på FÆNGS- LET. PR-gruppen er idag sammensat af repræsentanter for Horsens Erhvervsråd, City Horsens, Horsens & Friends A/S, Visit Horsens, uddannelsesområdet, idrætsområdet (oprindeligt det daværende Team Horsens) samt fra Horsens Kommune erhvervskonsulenten, kommunikationschefen og kulturchefen (fremover arrangementschefen). Denne sammensætning foreslås fastholdt, idet det foreslås, at Horsens Erhvervsråd, City Horsens, Horsens & Friends A/S, Horsens Uddannelsesråd, Eliteidrætsrådet, og Fonden FÆNGSLET hver udpeger ét medlem til PR-gruppen. Kommunens repræsentation fastholdes, og kommunikationschef Lars Bjørn Petersen afløser Henning Nørbæk som formand. Evaluering af markedsføringsstrategien for Målsætninger i markedsføringsstrategien for er: 1. Horsens skal være blandt de 4 hovedbyer i det jysk/fynske område, der har den relativt største vækst i antallet af nye arbejdspladser. Denne målsætning er med sikkerhed opfyldt for perioden Nye opgørelsesmetoder gør det vanskeligere at vurdere perioden Alle sammenligningskommuner har netto mistet arbejdspladser i perioden, men Horsens har mistet relativt få. 2. Horsens skal være blandt de 4 hovedbyer i jysk/fynske område, der har den relativt største nettotilflytning. Denne målsætning er opfyldt. 3. Horsens skal stadig opleves som værende blandt de 4. mest dynamiske kommuner uden for hovedstadsområdet. Målinger udpeger Horsens som den 5. mest dynamiske kommune. 4. Imagemålingen skal vise, at mindst 5 pct. i målgruppen år forbinder Horsens med videregående uddannelser. Denne målsætning er opfyldt. 5. Imagemålingen skal vise, at mindst en tredjedel af danskerne forbinder Horsens med kultur, koncerter og festivaler. Denne målsætning er opfyldt. Bilag Bilag 1: PR-strategi Bilag 2: PR-strategi Forslag Bilag 3: Ultimomålinger PR-gruppens strategiperiode

7 Side 7/58 3 ØK Jyllandskorridoren Resumé Region Syddanmark har udarbejdet ensartet statistik for hele det østjyske bybånd (Jyllandskorridoren), og i den forbindelse har vi fået udarbejdet en rapport om Horsens Kommune, hvor der indgår en række nøgletal for bosætning, erhvervsforhold og uddannelse. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. analyserapporten tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Charlotte Juhl Andersen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Region Syddanmark har udarbejdet ensartet statistik for hele det østjyske bybånd (Jyllandskorridoren), og i den forbindelse har vi fået udarbejdet en rapport om Horsens Kommune, hvor der indgår en række nøgletal for bosætning, erhvervsforhold og uddannelse. /TBH Bilag Jyllandskorridoren - Nøgletal for udvikling i det vestdanske vækstområde - bilaget udleveres på mødet.

8 Side 8/58 4 ØK Evaluering af kommunalreformen Resumé Økonomi- og Indenrigsministeriet har afsluttet arbejdet med evalueringen af kommunalreformen. Evalueringen har været i høring frem til d. 8. april. KKR Midtjylland har udarbejdet et høringssvar, som udtrykker generel enighed i evalueringens hovedkonklusion. Sagen afgøres af Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Charlotte Juhl Andersen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Regeringen har i overensstemmelse med sit regeringsgrundlag iværksat en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat. Evalueringen har fokus på sundhedsområdet, socialområdet samt de specialiserede undervisningstilbud, natur og miljøområdet og regional udvikling. Evalueringsarbejdet blev påbegyndt i februar 2012, og 1. marts 2013 offentliggjorde regeringens udvalg sin rapport. Rapporten er i høring indtil 8. april KKR i Region Midtjylland har udarbejdet et høringssvar, som generelt udtrykker enighed i evalueringens hovedkonklusion om, at reformen er vellykket og har bidraget til øget faglighed og et bedre grundlag for strategisk og styringsmæssig fokus i kommunerne og formentlig også i regionerne. KKR i Region Midt har sammen med denne generelle tilkendegivelse fremsendt konkrete bemærkninger til evalueringen og bidrag til argumentationen for at vælge de løsninger, som de midtjyske kommuner finder mest hensigtsmæssige. /LUP Bilag Bilag 1 Følgebrev til notat fra KKR Midtjylland Bilag 2 Notat - KKR Midtjyllands bemærkninger til evalueringen af kommunalreformen Bilag 3 Evaluering af kommunalreformen. Marts 2013

9 Side 9/58 5 ØK Kommunalvalg initiativer til fremme af unges valgdeltagelse Resumé I budgetaftale 2013 indgår, at der til næste kommunalvalg i november 2013 arbejdes på at etablere valgsteder på uddannelsesinstitutionerne. Ifølge aftalen skal der forelægges Økonomiudvalget et forslag til den praktiske gennemførsel. Ændring af i lov om kommunale og regionale valg giver kommunerne mulighed for placering af brevstemmeafgivning andre steder end i borgerservicecentrene. Det foreslås derfor, at valgstederne på uddannelsesinstitutionerne etableres som mobile brevstemmeafgivningssteder. I april/maj forventes Kommunernes Landsforening at udsende forslag og inspiration til aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen. I henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeren opfordres kommunerne til at iværksætte lokale initiativer til at øge valgdeltagelsen og deltage i forskningsprojekt om erfaringer hermed. Kommunerne opfordres også til at deltage i en generel undersøgelse af valgdeltagelsen. Sagen afgøres af Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der oprettes mobile brevstemmeafgivningssteder, som på skift placeres på uddannelsesinstitutionerne i Horsens Kommune (VIA University College, LEARNMARK, SOSU-skolen, Horsens Statsskole, Horsens Gymnasium) i løbet af brevstemmeafgivningsperioden, 2. administrationen bemyndiges til i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne at fastlægge, hvornår og hvor længe brevstemmeafgivningsstederne placeres på de enkelte uddannelsesinstitutioner. 3. Horsens Kommune deltager i forskningsprojekt om erfaringer med aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen blandt unge ved kommunalvalget Horsens deltager i en generel undersøgelse af valgdeltagelsen i kommunalvalget drøftelse af eventuelle andre aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen afventer udmelding fra Kommunernes Landsforening.

10 Beslutning Side 10/58 Vedtaget som indstillet. Charlotte Juhl Andersen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling I budgetaftale 2013 indgår, at der til næste kommunalvalg i november 2013 arbejdes på at etablere valgsteder på uddannelsesinstitutionerne. Ifølge aftalen skal der forelægges Økonomiudvalget et forslag til den praktiske gennemførsel. I december 2012 vedtog Folketinget ændringer i lov om kommunale og regionale valg, som betyder, at kommunerne nu kan træffe beslutning om placering af steder for brevstemmeafgivning andre steder end i borgerservicecentrene. Det betyder, at der f.eks. kan oprettes mobile brevstemmeafgivningssteder, som kan placeres forskellige steder, f.eks. på biblioteker, uddannelsessteder og lignende steder, hvor mange vælgere naturligt mødes. Valglovens almindelige krav til brevstemmeafgivning er fortsat gældende, herunder krav om opretholdelse af neutralitet med hensyn til de ydre omstændigheder ved valghandlingen. Det foreslås derfor, at valgstederne på uddannelsesinstitutionerne etableres som mobile brevstemmeafgivningssteder. VIA University College, LEARNMARK, SOSU-skolen, Horsens Statsskole, Horsens Gymnasium har givet tilsagn om at stille lokaler til rådighed for et mobilt brevstemmeafgivningssted. Bygholm Landbrugsskole vil også gerne stille lokaler til rådighed for et afstemningssted, men har vurderet at målgruppen for et afstemningssted på skolen vil være meget lille. Den konkrete planlægning forestås af administrationen i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Der vil som hidtil være mulighed for brevstemmeafgivning i Borgerservice og på Biblioteket i Brædstrup to lørdage op til valget. På Byrådets temamøde den 26. februar 2013 gav Dansk Ungdoms Fællesråd inspiration og forslag til aktiviteter til fremme af unges valgdeltagelse. Kommunernes Landsforening (KL) er ligeledes på vej med forslag til initiativer, herunder landsdækkende kampagne med fokus på de unge og deres forældre. Forslaget forventes offentliggjort i april/maj måned, hvor der afholdes 2 inspirationsmøder i hhv. Øst- og Vestdanmark sidstnævnte i Horsens. Det foreslås, at drøftelsen af iværksættelse af eventuelle andre aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen afventer KL s udmelding, så planlægning af eventuelle aktiviteter i Horsens Kommune fra start kan koordineres med KL's tiltag. I forbindelse hermed vil mulighederne for brevafstemningssted på Horsens Bibliotek og Banegården blive belyst. I en henvendelse til landets borgmestre opfordrer Økonomi- og Indenrigsministeren kommunerne til at iværksætte initiativer, som kan være med til at vende udviklingen og sikre høj valgdeltagelse blandt alle grupper i samfundet. Ministeren opfordrer kommunerne til at deltage i et forskningsprojekt i forbindelse med konkrete initiativer rettet mod at fremme unges valgdeltagelse. Der gennemføres også en mere generel undersøgelse af valgdeltagelsen svarende til en undersøgelse af valget i 2009, som Horsens Kommune deltog i. Begge gen

11 Side 11/58 nemføres af forskere fra Københavns Universitet. Det foreslås, at Horsens Kommune deltager i begge undersøgelser. /BYGH Bilag Henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeren

12 Side 12/58 6 ØK Sygefraværsstatistik Resumé Horsens Byråd besluttede i 2008, at sygefraværet over en 2 års periode skulle reduceres med 20 %, svarende til en sygefraværsprocent på 5,1% opgjort i arbejdsdage. Målet blev nået med udgangen af Statistikken for 2012 foreligger nu, og den samlede sygefraværsprocent er fastholdt på de 5,1 % i Opgøres sygefraværsprocenten uden medarbejdere ansat under specielle ansættelsesformer de sociale kapitler, fleksjob, skånejob, arbejdsprøvninger mv. udgør sygefraværsprocenten 4.8 %. Sagen afgøres af Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at: 1. opgørelsen tages til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet, idet direktionen anmodes om at udarbejde forslag til Økonomiudvalget til initiativer til yderligere nedbringelse af sygefraværet. Charlotte Juhl Andersen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Horsens Byråd besluttede i 2008, at sygefraværet over en 2 års periode skulle reduceres med 20 %, svarende til en sygefraværsprocent på 5,1 % opgjort i arbejdsdage. Målet blev nået med udgangen af Statistikken for 2012 foreligger nu, og den samlede sygefraværsprocent er fastholdt på de 5,1 % i Opgøres sygefraværsprocenten uden medarbejdere ansat under specielle ansættelsesformer de sociale kapitler, fleksjob, skånejob, arbejdsprøvninger mv. udgør sygefraværsprocenten 4.8 %.

13 Side 13/58 Der tilbydes ledelsessparring til alle ledere i håndteringen af sygefraværet efter model og derudover tilbydes særlig ledelsessparring til de ledere, hvor sygefraværsprocenten fortsat ligger over det politiske mål. Nye ledere tilbydes løbende introduktionskurset til konceptet. Vedlagte bilag viser sygefraværet opgjort på direktørområder i På grund af omstruktureringerne i 2012, har det ikke været muligt at sammenligne udviklingen med sygefraværet for 2011 og tidligere år. /CLY og PHM/MGL Bilag Diagram opgørelse af sygefravær 2012

14 Side 14/58 7 ØK Årsberetning Risiko og forsikring Resumé Der er udarbejdet årsberetning for 2012 for Risiko- og Forsikringsområdet Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. årsberetningen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Charlotte Juhl Andersen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Der er udarbejdet årsberetning for 2012 for Risiko- og Forsikringsområdet. Årsberetningen viser for de traditionelle forsikringsområder (ansvar, motorkøretøjer og bygninger/løsøre) 415 skader mod 418 i Udgifterne til disse forsikringsområder er på knap 1,4 mio. kr. og udgør ca. 0,3 mio. kr. mere end i Der har ikke i 2012 været skader over kr. Forsikringsafdelingen har i den forløbne periode sat fokus på, at enhver hændelse også små og ubetydelige skal anmeldes. Baggrunden herfor er, at oplysninger om alle hændelser indgår i arbejdet med forebyggelse. Antallet af anmeldte arbejdsulykker er derfor steget med 94 svarende til en stigning på 24 %. Men viden om alle også mindre hændelser har givet mulighed for forebyggende indsatser, som har resulteret i, at fraværet på grund af arbejdsulykker er faldet med knap 8 % fra 2111 dage i 2011 til 1947 dage i Siden 2009 har Horsens Kommune selv administreret og sagsbehandlet arbejdsskader, hvor det tidligere blev betalt et gebyr på kr. pr. sag. Alene i 2012 ville omkostningen til administration og sagsbehandling have udgjort ca. 1 mio. kr. /IKR Bilag Risiko for forsikring - Årsrapport 2012

15 Side 15/58 8 ØK Gedved Medborgerhus, ansøgning om lån Resumé Den selvejende institution Gedved Medborgerhus ansøger i skrivelse af 14. oktober 2012 og 11. februar 2013 om, at Horsens Kommune stiller et beløb på 3,2 mio. kr. til rådighed som rente- og afdragsfrit lån til erhvervelse af bygninger fra det nedlagte Gedved Seminarium med henblik på etablering af medborgerhuset i disse bygninger. Alternativt søges om, at Horsens Kommune stiller garanti for den selvejende institutions optagelse af et kreditforeningslån. Byrådet har på mødet den 23. oktober 2012 besluttet, at der ikke ydes lån til forsamlingshus. Sagen afgøres af Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Horsens Kommune ikke imødekommer ansøgningen om ydelse af lån eller kommunal garanti for lån. Beslutning Vedtaget som indstillet. Charlotte Juhl Andersen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Den selvejende institution Gedved Medborgerhus har den 14. oktober 2012 fremsendt projektbeskrivelse med ansøgning om støtte til etablering af et medborgerhus i nogle af bygningerne fra det tidligere Gedved Seminarium. Den selvejende institution søger om, at Horsens Kommune stiller et beløb på 3,2 mio. kr. til rådighed som rente- og afdragsfrit lån til erhvervelse af bygninger fra det nedlagte Gedved Seminarium. Alternativt søges om, at Horsens Kommune stiller garanti for den selvejende institutions optagelse af et kreditforeningslån. Horsens Kommune har i skrivelse af 17. december 2012 anmodet den selvejende institution Gedved Medborgerhus om at vurdere muligheden for samarbejde med bl.a. Gedved Musikhusforening og forsamlingshuset "Højbo" vedrørende aktiviteter og anvendelse af lokaler. I skrivelse af 11. februar 2013 redegør Gedved Medborgerhus for aktiviteter i de tre aktørers lokaler og oplyser, at man ikke p.t. ser mulighed for at gå sammen, hverken aktivitets

16 Side 16/58 mæssigt eller lokalemæssigt. Gedved Medborgerhus opretholder derfor sin ansøgning til Horsens Kommune om et lån. Byrådet har på mødet den 23. oktober 2012 besluttet, at der ikke ydes lån til forsamlingshuse. Herudover har Horsens Kommune i 2009 og 2010 meddelt afslag på ydelse af lån til to foreninger, idet en kommunal garanti for optagelse af lån sidestilles med kommunal låneoptagelse. Det betyder, at garantien vil reducere kommunens låneramme med beløbet, eller der skal deponeres et tilsvarende beløb, som fragår kommunens likviditet. KUHD Bilag Bilag Projektbeskrivelse - Den selvejende institution Gedved Medborgerhus Bilag Svar fra Gedved Medborgerhus

17 Side 17/58 9 ØK Horsens Havn A/S - årsrapport Indstilling Direktionen indstiller, at 1. borgmesteren bemyndiges til på generalforsamlingen at godkende årsrapporten. Beslutning Det vedtoges at indstille Erhvervshavnen Horsens Havns årsregnskab til Byrådets godkendelse. Erhvervshavnen Horsens Havn inviteres til på et kommende Økonomiudvalgsmøde at redegøre for fremtidige investeringsplaner og visioner. Charlotte Juhl Andersen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Horsens Havn A/S fremsender revideret årsrapport Sagen afgøres af Byrådet. /GMO Bilag Bilag 1: Horsens Havn - Årsregnskab 2012 Bilag 2: Horsens Havn - årsregnskab 2012 (specifikationer)

18 Side 18/58 10 ØK Forespørgsel om udstykning af erhvervsgrund Resumé Horsens Byråd har ved salg af erhvervsjord tilbage i 1999 tinglyst en deklaration på alle solgte erhvervsgrunde om forbud mod udstykning, videresalg m.v. uden Horsens Kommunes samtykke. Sagen afgøres af Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. udstykning fra ejendommen Kometvej 4, Horsens godkendes. Beslutning Vedtaget som indstillet. Charlotte Juhl Andersen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Horsens Byråd har ved salg af erhvervsjord tilbage i 1999 tinglyst en deklaration på alle solgte erhvervsgrunde om forbud mod udstykning, videresalg m.v. uden Horsens Kommunes samtykke. Ejer af Kometvej 4, Horsens har rettet henvendelse og spurgt, om Økonomiudvalget vil godkende, at der frasælges et stykke af ejendommen til naboen. Det drejer sig halvdelen af ejendommen eller m2 til en m2 pris på 162,00 kr. Det indstilles, at videresalg på de skitserede vilkår godkendes. Horsens Kommune skal ved godkendelse af videresalg aflyse omtalte deklaration tinglyst på ejendommen Kometvej 4, Horsens. /CLY/mm

19 Side 19/58 11 ØK Styringsdialog i den almene boligsektor Resumé Tilsynet afholder årligt styringsdialog med de almene boligorganisationer. Sagen afgøres af Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. nye temaer i styringsdialogen 2013 som beskrevet i sagsfremstillingen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Charlotte Juhl Andersen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Det kommunale tilsyn med de almene boligforeninger afholder årligt en dialog med de almene boligorganisationer om udfordringerne for den enkelte boligorganisation. Dialogen hviler på et selvrapporteringsværktøj, der tydeliggør de udfordringer, den enkelte organisation står overfor. Generelt har der fra alle boligorganisationer været tilfredshed med den førte dialog, der opleves som ubureaukratisk og vedkommende. På baggrund af de indhøstede erfaringer er det efterhånden naturligt at tage mere boligpolitiske emner op i dialogen, emner som i første række berører den samlede sektor mere end det berører den enkelte boligforening. Udover dialogen om den enkelte organisations egne forhold vil styringsdialogen derfor i 2013 også omfatte, at

20 Side 20/58 1. Horsens Kommune opfordrer boligforeningerne til at annoncere ledige boliger på en fælles WEB-portal, 2. Horsens Kommune opfordrer boligforeningerne til at anvende mulighederne for at spille sammen med Horsens kommunes vækststrategi og benytte erfaringerne fra tilflytteranalysen, 3. Horsens Kommune opfordrer til et varieret udbud af etage og 1-plansboliger, herunder fritliggende boliger, 4. Horsens Kommune opfordrer boligforeningerne til en samlet tilbagemelding omkring kriterier for kommunens valg af boligforening (som bygherre/driftsherre) for nybyggeri, 5. Horsens Kommune opfordrer til at overveje mulighederne for individualisering af den enkelte bolig og 6. Horsens Kommune opfordrer til at forstærke indsatsen for miljø og ressourcebesparelser i boligforeningernes nybyggeri og drift, 7. "Sunde boliger i en sund by" indgår i dialogen. Herudover vil der som aftalt under styringsdialogen 2012 fortsat være fokus på nybyggeri, udlejesituationen i nybyggerierne og renoveringssager. Herudover vil der som også i 2012 være fokus på boligorganisationens administrationsudgifter og renholdelsesudgifter (vicevært) sammenholdt med mulighederne for stordriftsfordele. CLY/anfo

21 Side 21/58 12 ØK Lejerbo, Horsens, Vejlevej 6, udpegning som bygherre og driftsherre og ansøgning om støtte til opførsel af 32 familieboliger Resumé Lejerbo Horsens ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 32 familieboliger - beliggende på Vejlevej 6. I forhold til skema B er den kommunale garanti nedsat med kr. og grundkapitallånet med kr. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. skema C vedrørende opførelsen af 32 familieboliger med en samlet udgift på kr. godkendes 2. optagelsen af et støttet lån på kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes 3. der ydes 60,29 % kommunal garanti, svarende til kr. 4. det endelige grundkapitallån på Vejlevej 6, udgør og kan afholdes af det tidligere vedtagne rådighedsbeløb 5. huslejefastsættelsen og fordelingen godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Charlotte Juhl Andersen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Lejerbo Horsens har den 13. marts 2013 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 32 familieboliger på Vejlevej 6 (tidligere Nygårdsvej 6). Byggeregnskabet udviser, at udgiften kan opgøres til kr., fordelt med kr. til grundudgifter, kr. til håndværkerudgifter og kr. til omkostninger og gebyrer. Horsens Byråd godkendte den 24. maj 2011 skema B for opførelsen af de 32 familieboliger på Vejlevej 6. Den samlede anskaffelsessum udgjorde kr.

22 I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således: Side 22/58 Skema B Skema C Forskel Opførelsen af 32 familieboliger Inkl. Moms Inkl. moms Anskaffelsessum Støttet lån Kommunal garanti Grundkapitallån Beboerindskud Husleje i kr./m 2 /året Den samlede anskaffelsessum udgør kr. og er dermed faldet med kr. i forhold til skema B. Det giver en anskaffelsessum på kr./m 2. Det gældende maksimumsbeløb for familieboliger ved skema B godkendelsen var på kr./m 2 samt et energitillæg på kr./m 2 for etagebyggeri. Den endelige anskaffelsessum ligger dermed kr./m 2 under maksimumsbeløbet. Det maksimale lån til dækning af udgiften er herefter kr. og lånet skal dermed nedlyses med kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunal grundkapitallån på kr. og et beboerindskud på kr. Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 60,29 %, som svarer til kr. Det er kr. mindre end ved skema B tidspunktet. Den 23. november 2010 blev der givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden. Den 24. maj 2010 blev der godkendt skema B med det samme beløb. Ifølge den faldende anskaffelsessum ved skema C udgør det endelige indskud i Landsbyggefonden kr. Det giver dermed en besparelse på kr. i forhold til skema A og B tilsagn. Beløbet skal tilbageføres til Horsens Kommune. Boligforeningens driftsbudget viser, at den endelige husleje vil være på 845 kr./m 2 /året. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør kr./året, svarende til kr./måneden. Hertil kommer skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el som kan anslås til ca kr./måned. Det fremgår af boligforeningens driftsbudget, at de skønnede varmeudgifter i den nye afdeling vil udgøre ca. 59 kr./m 2. Ifølge boligorganisationens oplysning er samtlige familieboliger udlejet og der er venteliste. Ifølge almenboliglovens 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens 98. Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens 9, stk. 3. CLY/anfo

23 Side 23/58 13 TM Lokalplan , høring, for skilte og facader Resumé Punktet omhandler vedtagelse af Lokalplan og fornyet høring. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Planforslaget vedtages med de ændringer, der fremgår af indsigelsesnotatet og sendes i fornyet høring. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 9. april 2013 kl Indstillingen tiltrådtes med den ændring, at eksemplerne på firmanavne på info-skiltene tages ud af planen og erstattes med formuleringen "produkt- og firmabranding". Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Charlotte Juhl Andersen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Ved høringsfristens udløb d. 7. februar 2013, havde Teknik og Miljø modtaget 5 indsigelser til planforslaget. Indsigelserne er meget konstruktive i forhold til lokalplanen i form af præciseringer, uddybninger og relevante tilføjelser, og foreslås i vid udstrækning indarbejdet i planen. I indsigelsesnotatet gennemgås indsigelserne kort og kommenteres af Teknik og Miljø med bemærkninger om, hvad der foreslås indarbejdet i planen. Notatet indeholder desuden forslag til, hvordan de "digitale byporte/ digitale infoskilte" indarbejdes i lokalplanen. De foreslåede ændringer samt redegørelse og bestemmelser om de digitale infoskilte indarbejdes i lokalplanforslaget, der, pga. at lokalplanen udvides med de digitale infoskilte, foreslås sendt i fornyet høring. I bilaget ses de foreslåede ændringer i lokalplanforslaget

24 markeret med rød skrift. Side 24/58 /PH Bilag Lokalplan marts-13 Indsigelsesnotat , marts 13

25 Side 25/58 14 TM Tillæg 1 til lokalplan 170, Erhvervsområde Horsens Syd, høring Resumé Sagen omhandler endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 170, Erhvervsområde Horsens Syd. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Tillæg 1 til Lokalplan 170, Erhvervsområde Horsens Syd vedtages og offentliggøres med de ændringer, der fremgår af indsigelsesnotatet. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 9. april 2013 kl Indstillingen tiltrådtes med den ændring, at den nord-/sydgående stribe beliggende mellem 2 boligområder udtages af tillægget. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Charlotte Juhl Andersen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Byrådet vedtog på sit møde den 23. oktober 2012 at offentliggøre ovennævnte tillæg til Lokalplan 170. Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 2 indsigelser. Forslag til stillingtagen hertil fremgår af Indsigelsesnotat, Tillæg 1 til Lokalplan 170, Erhvervsområde Horsens Syd. /PH Bilag Indsigelser, Tillæg 1 til LP 170 Indsigelsesnotat. Tillæg 1 til Lokalplan 170 Tillæg til Lokalplan 170. Ændringsforslag

26 Side 26/58 15 TM Gadebelysning - Renoveringsmodel for gadebelysning Resumé Teknik og Miljøudvalget besluttede i sit møde den 5. marts 2013 at tiltræde indstillingen m.h.t. punkt 1, hvor der arbejdes videre med investeringsplan 2. Endvidere blev det besluttet, at inden sagens behandling i Økonomiudvalget, skal der indhentes erfaringer fra andre kommuner m.h.t. styringsmodel og økonomi. Der er efterfølgende rettet henvendelse til flere kommuner, som er ved at gennemføre en renovering af deres gadebelysning med henblik på en erfaringsopsamling. De indhentede erfaringer er vedlagt sagen, som et bilagsnotat med et oversigtsskema. Af budgetaftalen for 2013 fremgår det, at Økonomiudvalget i efteråret 2012 skulle drøfte den fremtidige drift og organisering af gadebelysningen i Horsens Kommune, bl.a. under inddragelse af erfaringerne fra Hedensted Kommune. Der foreligger nu forslag til organisering og gennemførelse af en renoveringsplan, herunder forslag til en finansieringsmodel. Sagen vil blive fremlagt på Økonomiudvalgsmøde af eksterne konsulenter. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Horsens Kommune snarest muligt udbyder en konsulentopgave med henblik på at få præcist kendskab til installationerne og få etableret det nødvendige måler- og styringsudstyr, og at der i løbet af 2015 tages stilling til eventuelt udbud af den efterfølgende renoveringsopgave. Indstillingen skal ses på baggrund af, at Horsens Kommune betaler efter et skønnet elforbrug. Dette betyder, at det præcise elforbrug til gadebelysningen ikke kendes, førend det nødvendige måler- og styringsudstyr af elforbruget til gadebelysningen er implementeret. Udgiften til investeringen i målerudstyr indgår i planen og er skønnet til ca. 5,6 mio. kr. Denne investering skal foretages som det første. Det kan yderligere oplyses, at der er indgået aftale med Elcon (omr. 1.) og Energi Midt (omr. 2) om drift og vedligeholdelse af gadebelysningen. Disse aftaler udløber med udgangen af Dette indebærer, at det på det korte sigt er vanskeligt at lave et ESCO-udbud, som følge af utilstrækkeligt kendskab til installationer og el-forbrug. I forbindelse med overgangen fra de nuværende lyskilder til moderne lyskilder vil det i overgangsperioden - være nødvendigt at udskifte kviksølvlyskilder.

27 Side 27/58 Kviksølvlyskilder udfases i 2015 i henhold til EU s Ecodesign direktiv. Ifølge Handlingsplan - Horsens Kommune Vejbelysningsanlæg af Hansen og Henneberg side 5, vil det være nødvendigt at indkøbe erstatnings lyskilder i overgangsperioden. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalget besluttede i sit møde den 5. marts 2013: Indstillingen tiltrådtes m.h.t. punkt 1, hvor der arbejdes videre med investeringsplan 2. Inden sagen behandles i ØK, indhentes erfaringer fra andre kommuner m.h.t. styringsmodel og økonomi. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 9. april 2013 kl Indstillingen tiltrådtes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Charlotte Juhl Andersen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Af budgetaftalen for 2013 fremgår det, at Økonomiudvalget i efteråret 2012 skulle drøfte den fremtidige drift og organisering af gadebelysningen i Horsens, bl.a. under inddragelse af erfaringerne fra Hedensted Kommune. På denne baggrund er der truffet aftale med firmaet Fredsted Consulting, om udarbejdelse af forslag til en strategi for fornyelse af kommunens gadebelysningsanlæg, herunder økonomiske model(-ler) til finansiering af fornyelsen. Fredsted Consulting har assisteret en række kommuner med udbud af gadebelysningsanlæg, herunder Hedensted Kommune. Repræsentanter for Fredsted Consultning vil være til stede under fremlæggelsen af sagen ved mødet i Teknik- og Miljøudvalget. Baggrund og udfordringer Af budgetaftalen for 2012 fremgår det, at der skulle udarbejdes forslag til en ejerstrategi med en tidshorisont på 5-10 år, udbud af vedligeholdelsen af gadebelysningen samt en plan for udskiftning af den udtjente gadebelysning. Det af firmaet Hansen & Henneberg udarbejdede forslag til en handlingsplan for kommunens gadebelysning i 2012, viste følgende status for kommunens gadebelysning:

28 Side 28/58 1. Ud af det samlede antal gadebelysningsarmaturer på ca er ca forsynet med en kviksølvslyskilde, der ved udgangen af 2015 ikke længere vil kunne udskiftes, da kviksølvslyskilden udfases, som en konsekvens af implementeringen af EU s Ecodesign direktiv. 2. Ud af de ca gadebelysningsmaster er ca gamle og udtjente træ- og gittermaster. 3. En stor del af kommunens elforsyningsledninger til gadebelysningen er uhensigtsmæssigt opdelt og en del af elforsyningen foregår via luftledningsanlæg, som skal jordlægges. 4. En stor del af Horsens Kommunes installationer for vejbelysning afregnes efter beregnet forbrug. I forbindelse med armaturudskiftning, hvor der anvendes dæmpbare armaturer, er det nødvendigt med elmålere på installationerne, for at kunne dokumentere det reelle forbrug. I NRGi område er der ca. 347 kontaktorer, der i dag forsyner vejbelysningsanlægget. Dette skal ændres til ca. 150 nye målerinstallationer med nye skabe og nye styringer. I øvrige områder vurderes det, at der skal etableres ca. 30 nye målerinstallationer. Notat vedrørende løsningsmodeller for udbud af drift og renovering af gadebelysningen i Horsens Kommune Der henvises til vedhæftede bilag/notat, idet følgende kun er gengivet som resumé. Der er to relevante løsningsmodeller: 1. Gennemførelse efter kommunens egen renoveringsplan og selvstyring 2. Gennemførelse af renoveringen igennem et ESCO-udbud med privat/entreprenørs renoveringsplan og styring Ad.1. Gennemførelse efter kommunens egen renoveringsplan og selvstyring Denne løsningsmodel medfører, at den indgåede aftale med EnergiMidt og Elcon fortsætter frem til og med 2015, og at det er kommunen med assistance fra en konsulent, der gennemfører planlægning, udbud og gennemførelse for den mest hensigtsmæssige investering således, at der opnås en hurtig og målbar energibesparelse. Kommunen opnår med dette forslag 100 % indflydelse på renoveringsplanlægningen, herunder indflydelse på hvor og hvornår renoveringen skal påbegyndes, ligesom kommunen får fordel af de teknologiske forbedringer med hensyn til lyskilderne (LED), som fortsat foregår, og som forventes at medføre yderligere energibesparelser. Energibesparelserne foreslås anvendt dels til afdrag på optagede lån og dels til udskiftning af træ- og gittermaster. Alternativ 1 - Investeringsplan 3 Alternativ 1 beskriver et forslag til en investeringsplan og en handlingsplan efter de principper, som er beskrevet i den vedtagne belysningsplan, hvilket medfører:

29 Side 29/58 Etablering af målerinstallationer og styring på ikke målte anlæg samt ændring af elforsyningsledningsnettet. Kunne gennemføres i 2013 og 2014 med en samlet investering på ca. 5,6 mio. kr. Udskiftning af eksisterende udtjente og energitunge armaturer til mere energivenlige (LED) armaturer. Kunne gennemføres i perioden , begge år incl. med en samlet investering på ca. 75,6 mio. kr. Udskiftning af træ- og gittermaster, herunder kabellægning af luftledningsanlæg i forbindelse med den kabellægning, som elforsyningsselskaberne gennemfører. Kunne gennemføres i perioden med en samlet investering på ca. 55,7 mio. kr. Det totale investeringsbehov er således ca. 137 mio. kr. excl. driftsbesparelserne fra de mere energibesparende armaturer m.m. Alternativ 2 - Investeringsplan 2 Alternativ 2 beskriver en mindre omkostningstung renovering af gadebelysningen, idet der i dette alternativ gennemføres en udskiftning af 50 % af belysningsarmaturerne til en billigere armaturtype, som holdbarhedsmæssigt og lysteknisk skønnes ligeværdig med belysningsplanens anbefalede armaturer, men med en udformning af armaturhuset, som er knapt så æstetisk optimal, som belysningsplanens anbefalinger. De øvrige 50 % af belysningsarmaturerne udskiftes til den/de armaturtype (-r), som fremgår af den vedtagne belysningsplan. Alternativ 2 anbefales/foreslås realiseret og vil medføre: Etablering af målerinstallationer og styring på ikke målte anlæg samt ændring af elforsyningsledningsnettet. Foreslås gennemført i 2013 og 2014 med en samlet investering på ca. 5,6 mio. kr. Udskiftning af eksisterende udtjente og energitunge armaturer til mere energivenlige (LED) armaturer. Foreslås gennemført i perioden begge år incl. med en samlet investering på ca. 64 mio. kr. Udskiftning af træ- og gittermaster, herunder kabellægning af luftledningsanlæg i forbindelse med den kabellægning, som elforsyningsselskaberne gennemfører. Foreslås gennemført i perioden med en samlet investering på ca. 55,7 mio. kr. Det totale investeringsbehov er således ca. 125 mio. kr. excl. driftsbesparelserne fra de mere energibesparende armaturer m.m. Som det fremgår, er der en differens i investeringerne på 12 mio. kr. mellem de to alternative forslag. Det anbefales, at renoveringen/fornyelsen af gadebelysningen gennemføres efter alternativ 2, dvs. med en billigere armaturtype end forudsat i belysningsplanen for 50 % af armaturernes vedkommende, idet der i udpegningen af de steder, hvor den billigere armaturtype skal

30 Side 30/58 anvendes, tages hensyn til vejanlæggets funktion og sammenhæng og områdets benyttelse. Alternativ 2 foreslås gennemført ved optagelse af lån på i alt ca. 69,5 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. i 2013, og 10 mio. kr. i hvert af årene begge incl. samt ca. 4,5 mio. kr. i 2020 til udskiftning af armaturer, opsætning af målere og etablering af styring. Udgifterne til udskiftning af træ- og gittermaster samt kabellægning på i alt 55,7 mio. kr. kan ikke lånefinansieres. Udgifterne hertil afsættes ligeledes på anlægsbudgettet i årene 2014 til startende med 3 mio. kr. i 2014 og stigende til ca. 5,6 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til Disse udgifter forventes løbende finansieret delvist af "overskuddet", som fremkommer hovedsagelig i form af forskellen mellem mindreudgifter til elforbrug og vedligeholdelse og udgifterne til renter og afdrag på lån, svarende til i alt ca. 22 mio. kr. over den samlede periode. 33 mio. kr. skal således finansieres i forbindelse med den generelle budgetlægning over perioden 2014 til 2024, svarende til 3 mio. kr./år. Efter ca. 7 år - dvs. i vil kommunen opnå den fulde energibesparelse, der med de nuværende elpriser vil være ca. 4,6 mio. kr. om året. Ad. 2. Gennemførelse af renoveringen igennem et ESCO-udbud med privat/entreprenørs renoveringsplan og styring Denne løsningsmodel medfører, at kommunen skal gennemføre et udbud (EU-udbud), hvor det vindende entreprenørfirma efterfølgende skal stå for hele driften og vedligeholdelsen og renoveringen af gadebelysningen, som kommunen ønsker gennemført. Kommunen skal i denne forbindelse opsige den indgåede driftsaftale med EnergiMidt henholdsvis Elcon, som løber til og med Et sådant ESCO-udbud vil medføre en aftale med en løbetid på mellem 15 og 20 år, idet det bl.a. er energibesparelserne, der skal finansiere entreprenørfirmaets investeringer i anlæggene. Derudover skal kommunen betale et årligt beløb til entreprenørfirmaet så længe kontrakten løber. Der er således en sammenhæng mellem investeringens størrelse og energibesparelserne, der opnås samt kontraktlængden. Det er ikke muligt forlods at vurdere, hvordan udfaldet ved et ESCO-udbud vil blive, men en ikke uvæsentlig parameter i entreprenørens investeringer vil blive udskiftningen af de ca træ- og gittermaster, som ikke vil kunne finansieres med ESCO-lån. Som anført under beskrivelsen ovenfor, skønnes en udskiftning af træ- og gittermasterne at beløbe sig til ca. 55,7 mio. kr. Denne omkostning vil også skulle finansieres af energibesparelserne. Det er forbundet med en række fordele og ulemper ved anvendelsen af de to løsningsmodeller. Disse er udførligt beskrevet i notatet, der er vedlagt som bilag. Konsulentbistand Uanset valg af løsningsmodel vil det være nødvendigt at tilknytte en belysningskonsulent til udarbejdelse af udbudsmaterialet, herunder bearbejdelse og udredning af grunddata for det eksisterende gadebelysningsanlæg m.m. En sådan rådgiverydelse vil beløbe sig til mellem

31 Side 31/58 1,0 1,4 mio. kr., hvilket jf. Tilbudslovens afsnit II A om varer og tjenesteydelser medfører, at rådgiverydelsen skal udbydes. Et sådant rådgivningsudbud vil medføre, at gadebelysningsentreprise n/-erne, jf. handlingsplanen, først vil kunne gennemføres i løbet af efteråret 2013 til eventuel iværksættelse ultimo 2013/primo Link til belysningsplan: x Link til Udbudsportal: /PH Bilag Horsens Kommune - Notat TMU vedr investeringsplan og løsningsmodel Investeringsplan rev 2 - Bilag 1-2 og 3 Notat-Erfaringer-Gadebelysning Oversigt - Besvarelser -Gadebelysning

32 Side 32/58 16 TM Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra 1. maj 2013 (standardregulativ) Resumé Regulativ for erhvervsaffald gældende fra 1. januar 2013, er blevet opdateret i henhold til bekendtgørelse om affald nr af 18. december 2012 (Affaldsbekendtgørelsen). Regulativet, der tidligere er blevet godkendt af Teknik og Miljøudvalget den 4. februar 2013, har været i offentlig høring i 4 uger til den 11. marts 2013, hvor enhver har haft ret til at kommentere forslaget. Regulativet indstilles dernæst til vedtagelse i Byrådet. Teknik og Miljø skal efterfølgende offentliggøre Regulativet ved indrapportering til den nationale regulativdatabase, der er tilgængelig på Regulativet træder i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabasen pr. 1. maj I høringsperioden er der ikke blevet kommenteret på det fremlagte forslag til Regulativ for erhvervsaffald, og der er som følge deraf ikke foretaget ændringer i forhold til det oprindelige udkast. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra 1. maj 2013 godkendes. Tidligere beslutning Teknik og Miljøudvalg den 9. april 2013 kl Indstillingen tiltrådtes. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Charlotte Juhl Andersen og Anders Samuelsen deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 23. april 2013 Mødevarighed:

Møde nr.: 4 Mødedato: 23. april 2013 Mødevarighed: REFERAT Byråd Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-19.00 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Charlotte Juhl Andersen (Deltog ikke i mødet.), Ole Pilgaard Andersen (Deltog ikke i mødet.), Saliem H. Bader

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg Dagsorden Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: 05. marts 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Gadebelysning - Renoveringsmodel for gadebelysning 2

Læs mere

Møde nr.: 10 Mødedato: 24. juni 2013 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 10 Mødedato: 24. juni 2013 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 10 Mødedato: 24. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Europæisk Melodi Grand Prix 2014 2 ØK Initiativer til fremme

Læs mere

Møde nr.: 10 Mødedato: 24. juni Fraværende: Mødetid: Bjarne Sørensen, Byrådet & Charlotte Juhl Andersen deltog ikke

Møde nr.: 10 Mødedato: 24. juni Fraværende: Mødetid: Bjarne Sørensen, Byrådet & Charlotte Juhl Andersen deltog ikke REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 10 Mødedato: 24. juni 2013 Fraværende: Mødetid: 14.00 Bjarne Sørensen, Byrådet & Charlotte Juhl Andersen deltog ikke Mødested: Mødelokale 1 i mødet.) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg Dagsorden Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 09. april 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Vedtagelse af forslag til Helhedsplan for Nim 2 TM Lokalplan

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 Fraværende: Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Øvrige bemærkninger: Anders Samuelsen deltog ikke

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Vedtagelse af forslag til Helhedsplan for Nim 2

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2 timer. Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.45 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Per Løkken Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Gadebelysning - Renoveringsmodel for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene

Indstilling. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. april 2009 Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2009 (overslagsårene Planlægning og Byggeri

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Indstilling. Indsatser til fremme af valgdeltagelsen ved byrådsvalget samt fastsættelse af antallet af stillere. 1. Resume

Indstilling. Indsatser til fremme af valgdeltagelsen ved byrådsvalget samt fastsættelse af antallet af stillere. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. maj 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Indsatser til fremme af valgdeltagelsen

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere