Kvartalsrapport kvartal 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008"

Transkript

1 Kvartalsrapport kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/ oktober / 31

2 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab Sydbank-koncernen Resultatopgørelse 13 Balance 14 Kvartalsvise hovedtal 15 Egenkapitalopgørelse 16 Egne kapitalandele og solvens 17 Pengestrømsopgørelse 18 Segmentregnskab 19 Noter 20 2 / 31

3 Sydbanks kvartalsrapport kvt Resumé Tilfredsstillende basisresultat Sydbank-koncernen har i kvartal 2008 realiseret et resultat før skat på 960 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 18 pct. p.a. Basisresultatet før nedskrivninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Tilbagegangen er forårsaget af en reduktion i handelsindtjeningen og en stigning i omkostninger. Sydbank-koncernen har i kvartal 2008 foretaget nedskrivninger på udlån med 85 mio. kr., hvor der i samme periode i 2007 blev indtægtsført 608 mio. kr. Beholdningsresultatet udgør -362 mio. kr., og poster med engangskarakter er netto indtægtsført med 180 mio. kr. Resultat efter skat udgør 744 mio. kr. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 14 pct. p.a. Periodens resultat pr. aktie er reduceret fra 21,1 kr. til 11,7 kr. Pr. 1. februar 2008 blev banktrelleborg overtaget og fusioneret med Sydbank. Udviklingen i Sydbank-koncernens udlån, indlån og resultat mv. er i kvartal 2008 positivt påvirket heraf. På baggrund af den finansielle krise og den makroøkonomiske opbremsning vurderes regnskabet og forretningsudviklingen som tilfredsstillende. Sydbank er medlem af Det Private Beredskab og dermed omfattet af den etablerede statsgarantiordning. Det er Sydbanks vurdering, at statsgarantiordningen vil genskabe et fungerende pengemarked, samt genskabe udlandets tillid til danske pengeinstitutter. Den realiserede tilbagegang i handelsindtjeningen har et større omfang end oprindelig udmeldt. I konsekvens heraf og grundet bankens udgift i indeværende år til statsgarantiordningen, anslået til ca mio. kr., forventer koncernen et basisresultat før nedskrivninger for hele året i den nedre del af det udmeldte interval på 1,6-1,9 mia. kr. Supplerende kan oplyses at bankens beholdningsresultat grundet det ikke fungerende realkreditmarked siden ultimo september 2008 er yderligere forværret med et ikke realiseret kurstab på ca. 225 mio. kr. 3 / 31

4 Direktionen Pr. 1. november 2008 indtræder bankens hidtidige Kapitalforvaltningsdirektør Allan Nørholm i Sydbanks direktion. Allan Nørholm, der er 43 år og cand. oecon., har siden 1989 arbejdet i Sydbank, heraf de sidste 6 år med ansvar for bankens kapitalforvaltningsaktiviteter. Allan Nørholm får i direktionen ansvaret for Markets Handel, Kapitalforvaltning og Handelsadministration. Pr. 1. november 2008 består Sydbanks direktion herefter af adm. direktør Carsten Andersen, bankdirektør Karen Frøsig, bankdirektør Preben L. Hansen og bankdirektør Allan Nørholm. Venlig hilsen Kresten Philipsen formand for bestyrelsen Carsten Andersen adm. direktør Henvendelser vedrørende meddelelsen til adm. direktør Carsten Andersen, tlf / 31

5 Hovedtal Sydbank-koncernen kvartal kvartal Indeks Året / Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før poster med engangskarakter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån til amortiseret kostpris 81,8 71, ,5 Udlån til dagsværdi 10,2 7, ,6 Indlån og anden gæld 63,4 57, ,0 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 10,1 10, ,1 Efterstillede kapitalindskud 4,2 3, ,8 Egenkapital 7,2 6, ,7 Aktiver i alt 143,5 127, ,3 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Resultat efter skat 11,7 21,1 25,6 Resultat efter skat udvandet 11,7 21,1 25,6 Børskurs ultimo 156,3 227,5 219,3 Indre værdi 113,3 99,0 104,6 Børskurs/indre værdi 1,38 2,30 2,10 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio. stk.) 63,5 67,6 66,7 Øvrige nøgletal Solvensprocent 15,5 12,0 11,9 Kernekapitalprocent 11,2 9,0 8,9 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 13,8 29,4 34,6 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 10,7 22,4 26,2 Indtjening pr. omkostningskrone 1,46 2,82 2,37 Renterisiko 1,0 1,4 2,6 Valutaposition 9,7 9,3 1,7 Valutarisiko 0,0 0,3 0,0 Udlån i forhold til indlån * 1,2 1,1 1,0 Udlån i forhold til egenkapital * 11,4 11,3 11,1 Periodens udlånsvækst * 9,8 9,7 13,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 56,2 63,9 103,1 Summen af store engagementer 53,3 61,4 46,4 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,9 0,9 0,9 Periodens nedskrivningsprocent 0,08-0,67-0,60 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Nøgletal er udarbejdet efter Anbefalinger & Nøgletal 2005 udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. * Nøgletallene er beregnet på grundlag af udlån til amortiseret kostpris. 5 / 31

6 Beretning Resumé Sydbank-koncernen har i kvartal 2008 realiseret et resultat før skat på 960 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 18 pct. p.a. Indtægterne fra rentemarginal mv. er steget med 367 mio. kr. til mio. kr. Handelsindtjeningen er reduceret med 256 mio. kr. til 858 mio. kr. Omkostningerne er steget med 239 mio. kr. til mio. kr. Basisresultat før nedskrivninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2007 Nedskrivninger på udlån med 85 mio. kr. Beholdningsresultat på -362 mio. kr. Poster med engangskarakter er indtægtsført netto med 180 mio. kr. Resultat efter skat udgør 744 mio. kr. (2007: mio. kr.). Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 14 pct. p.a. Periodens resultat pr. aktie er reduceret fra 21,1 kr. til 11,7 kr. Bankudlån er siden ultimo 3. kvartal 2007 steget med 9,9 mia. kr. til 81,8 mia. kr. Solvensprocenten er 15,5 pct. ultimo 3. kvartal 2008 På baggrund af den finansielle krise og den makroøkonomiske opbremsning vurderes regnskabet og forretningsudviklingen som tilfredsstillende. Sydbank er medlem af Det Private Beredskab og dermed omfattet af den etablerede statsgarantiordning. Det er Sydbanks vurdering, at den stabiliserede statsgarantiordning vil genskabe et fungerende pengemarked, samt genskabe udlandets tillid til danske pengeinstitutter. Resultatopgørelse kvartal (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før poster med engangskarakter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Den 1. februar 2008 købte Sydbank banktrelleborg af Fonden for banktrelleborg, og den 27. marts blev Sydbank og banktrelleborg fusioneret med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft fra 1. februar For den regnskabsmæssige effekt af erhvervelsen henvises til note 2. Udviklingen i Sydbank-koncernens udlån, indlån og resultat mv. i kvartal 2008 er positivt påvirket heraf. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening udgør mio. kr. (2007: mio. kr.). Indtægterne fra rentemarginal mv. viste i perioden en betydelig robusthed med en fremgang på 367 mio. kr. til mio. kr. positiv påvirket af væksten i bankudlån samt en udvidelse af rentemarginalen. 6 / 31

7 Handelsindtjeningen er reduceret fra mio. kr. i kvartal 2007 til 858 mio. kr. Udviklingen er præget af finanskrisen med mindre handel og kurstab på handelsbeholdningen. Specielt september måned har været præget af manglende handel samt kurstab på handelsbeholdningerne, bl.a. grundet et sidst i september næsten ikke eksisterende realkreditmarked. Basisindtjeningen i alt udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal En del af stigningen hidrører fra banktrelleborg. Omkostninger og afskrivninger er realiseret med mio. kr. mod mio. kr. Af stigningen på 239 mio. kr. kan knap halvdelen henføres til overtagelsen af banktrelleborg. Den resterende stigning svarer til den oprindeligt budgetterede stigning for Sydbank. Omkostningerne indeholder udgift til koncernens medarbejderaktieprogram på 18 mio. kr. banktrelleborg er indpasset i Sydbanks organisationsstruktur, således at de tilbageværende afdelinger udgør en ny selvstændig region Sjælland med egen regionsledelse. Integrationen af banktrelleborg til Sydbank-koncernens systemer, produkter og processer, herunder kreditbevilling og økonomistyring forløber planmæssigt. banktrelleborgs aktiviteter blev primo oktober 2008 integreret på Sydbanks it-platform. Medarbejderantallet er ved udgangen af 3. kvartal 2008 opgjort til mod på samme tidspunkt i Sydbank har siden årsskiftet sammenlagt 5 afdelinger overtaget fra banktrelleborg og 5 mindre afdelinger i det øvrige afdelingsnet. I september og oktober 2008 er der åbnet nye afdelinger i henholdsvis Greve og Roskilde. Basisresultat før nedskrivninger på udlån udgør mio. kr. mod mio. kr. i samme periode i Koncernens nedskrivninger på udlån mv. udgør 85 mio. kr. i kvartal 2008, hvor der i kvartal 2007 blev indtægtsført 608 mio. kr. Herefter udgør den akkumulerede nedskrivnings- og hensættelsessaldo på udlån og garantier 911 mio. kr. pr. 30. september Beholdningsresultatet er for kvartal 2008 opgjort til -362 mio. kr. (2007: -149 mio. kr.). Beholdningsresultatet er meget påvirket af en markant imperfektion i det korte penge- og realkreditmarked udløst af den aktuelle finanskrise. Så uanset koncernens generelt forsigtige positionstagning, har specielt prissætningen af variabelt forrentede realkreditobligationer med en lav varighed medført et betydeligt urealiseret kurstab. Resultatet er herudover påvirket af et urealiseret kurstab på koncernens beholdning af CDO er på 88 mio. kr. Markedsværdien af CDOporteføljen er pr. 30. september 2008 opgjort til 157 mio. kr. I kvartal 2008 er der netto indtægtsført poster med engangskarakter på i alt 180 mio. kr. (2007: 55 mio. kr.). Hovedposterne er en regulering af salgssummen vedrørende Totalkredit på 185 mio. kr. samt indtægtsført badwill på 119 mio. kr. fratrukket integrationsomkostninger på 124 mio. kr. i relation til banktrelleborg. De resterende integrationsomkostninger forventes at udgøre i niveauet 16 mio. kr. og vil blive udgiftsført i løbet af indeværende regnskabsår. Dattervirksomheden Sydbank Schweiz bidrager med et resultat før skat på -4 mio. kr. (2007: -25 mio. kr.). Koncernens resultat før skat udgør 960 mio. kr. Efter beregnet skat på 216 mio. kr. udgør resultatet 744 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen udgør 14 pct. p.a. mod 30 pct. p.a. i kvartal Periodens resultat pr. aktie er reduceret fra 21,1 kr. til 11,7 kr. 7 / 31

8 Balance Koncernens balance er 144 mia. kr. (31. december 2007: 132 mia. kr.). Aktiver (mia. kr.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. 14,3 19,1 Udlån til dagsværdi (reverseforretninger) 10,2 8,6 Udlån til amortiseret kostpris (bankudlån) 81,8 74,5 Værdipapirer og kapitalandele mv. 22,6 17,6 Aktiver tilknyttet puljeordninger 6,1 6,8 Andre aktiver mv. 8,5 5,7 I alt 143,5 132,3 Bankudlån udlån til amortiseret kostpris er siden 31. december 2007 steget med 7,3 mia. kr. til 81,8 mia. kr. Stigningen omfatter overtagelsen af udlån fra banktrelleborg. Stigningen i forhold til 30. september 2007 udgør 9,9 mia. kr. Som tidligere omtalt udgør den akkumulerede nedskrivnings- og hensættelsessaldo på udlån og garantier 911 mio. kr. pr. 30. september Den akkumulerede nedskrivnings- og hensættelsesesaldo indeholder ikke akkumulerede nedskrivninger og dagsværdiregulering ved overtagelsen af udlån fra banktrelleborg. Udviklingen i den samlede værdiregulering på de fra banktrelleborg overtagne udlån har siden 1. februar 2008 været: Mio. kr. Akkumulerede nedskrivninger 1. februar Dagsværdiregulering af udlån 1. februar Værdiregulering af udlån i alt 1. februar Tabsbogført dækket af værdiregulering af udlån 1. februar Regulering til dækning af normal markedsrente -21 Resterende værdiregulering 30. september Gæld til kreditinstitutter er steget med 13,4 mia. kr. til 39,9 mia. kr., heraf udgør gæld til Nationalbanken 18,0 mia. kr. (ultimo 2007: 3,9 mia. kr.) og gæld til kreditinstitutter 21,9 mia. kr. (ultimo 2007: 22,7 mia. kr.). Passiver (mia. kr.) Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 39,9 26,5 Indlån 63,4 66,0 Indlån i puljeordninger 6,1 6,8 Udstedte obligationer 10,1 10,1 Andre passiver mv. 12,5 12,2 Hensatte forpligtelser 0,1 0,2 Efterstillede kapitalindskud 4,2 3,8 Egenkapital 7,2 6,7 I alt 143,5 132,3 Indlån er siden årsskiftet reduceret med 2,6 mia. kr. til 63,4 mia. kr. Udviklingen kan altovervejende forklares med en tilbagegang i udenlandske aftaleindlån. I forhold til 30. september 2007 viser udviklingen en stigning på 5,5 mia. kr. 8 / 31

9 Kapitalforhold Den supplerende kapital og den hybride tier 1-kapital udgør henholdsvis mio. kr. og mio. kr. Forøgelsen på henholdsvis 308 mio. kr. og 87 mio. kr. i forhold til primo året kan alene henføres til overtagelsen af banktrelleborg. Den samlede efterstillede kapital udgør herefter mio. kr. Pr. 30. september 2008 udgør egenkapitalen mio. kr. en forøgelse med 490 mio. kr. siden årsskiftet. Ændringen er sammensat af afgange hidrørende fra udbytteudlodning mv. på netto 207 mio. kr., netto køb af egne aktier på 111 mio. kr. og kursregulering af købesummen vedrørende banktrelleborg på 5 mio. kr. samt tilgange af skat af egenkapitalposteringer på 69 mio. kr. og tilgang fra periodens resultat på 744 mio. kr. Likviditet Bankens frie likvide aktiver, som i henhold til lov om finansiel virksomhed 152 skal udgøre mindst 10 pct. af de finansielle forpligtelser, udgør pr. 30. september ,1 mia. kr., svarende til 15,6 pct. Bankens politik om til stadighed at operere med en betydelig overdækning i forhold til lovkravet har, som det fremgår af grafen neden for, været overholdt gennem hele den seneste 12 måneders periode. Likviditet i pct. af finansielle forpligtelser / 31

10 Det er bankens politik, at likviditeten skal kunne modstå et afløb af alle interbankmellemværender på 12 måneders sigt, samtidig med at en normal bankdrift skal kunne opretholdes. Afløbsprofilen pr. 30. september 2008 udtrykt ved den såkaldte Moody s kurve er vist nedenfor. Likviditetsbuffer - afløb Mia. kr Opg.dato Mdr. Kapitalstyring Fra 1. januar 2008 er koncernen overgået til at anvende IRB-metoden i forbindelse med opgørelse af kapitaldækning. Overgangen er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten for 1. kvartal Solvensprocenten er ultimo 3. kvartal 2008 opgjort til 15,5 pct., hvoraf 11,2 pct. kan henføres til koncernens kernekapital. Ved årets begyndelse udgjorde solvensprocenten 15,8 pct. og kernekapitalprocenten 11,5 pct. Koncernens kapitalgrundlag er således betydeligt over lovens minimumskrav. Koncernens målsatte kapital, der blev præciseret i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008, udgør uændret mio. kr. Den frie kapital forskellen mellem basiskapital og målsat kapital er opgjort til mio. kr. (30. juni 2008: mio. kr.). Der henvises endvidere til omtalen af koncernens kapitalstyring i årsrapporten for Øvrige forhold I forlængelse af, at Fonden for banktrelleborg indløste og overdrog aktierne i banktrelleborg til Sydbank, valgte en gruppe mindretalsaktionærer at anke aktiernes prisfastsættelse i medfør af lov om finansiel virksomhed 144, stk. 4. Efterfølgende udpegede Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 2 revisorer til at værdiansætte aktierne i banktrelleborg. Revisionen vurderede handelsværdien af banktrelleborg til 393,4 mio. kr. ensbetydende med en aktiekurs på 93,27. Fonden er ikke enig heri og har fastholdt, at den ved tvangsindløsningen anvendte kurs på 59,3 afspejlede værdien af den kriseramte bank den 21. januar Da hverken Fonden for banktrelleborg eller Sydbank ønsker at føre en længere varende retssag, har Sydbank taget til efterretning, at Fonden for banktrelleborg har besluttet at afregne aktionærerne kursforskellen imellem den oprindelig anvendte kurs og den af revisorerne beregnede kurs. Fonden for banktrelleborg har derfor udbetalt forskellen på 38 mio. kr. 10 / 31

11 Hensynet til medarbejderne i Sydbanks region Sjælland samt det faktum, at aktionærerne i banktrelleborg ville være uforstående, hvis Fonden ikke fulgte revisorernes konklusion, har været bestemmende for Sydbanks holdning. Enkelte aktionærer har efterfølgende indbragt revisorernes afgørelse for retten. Endelig skal det nævnes, at Foreningen af mindretalsaktionærer i banktrelleborg har stævnet Fonden for banktrelleborg, Sydbank og Finanstilsynet i et gruppesøgsmål om lovligheden af den gennemførte tvangsindløsning. Rating Moody s rating af Sydbank vedrørende langfristet gæld er uændret Aa3. Ratingen for kortfristet gæld og for finansiel styrke er uændret P-1 henholdsvis C+. Forventninger til hele 2008 Den realiserede tilbagegang i handelsindtjeningen har et større omfang end oprindelig udmeldt. I konsekvens heraf og grundet bankens udgift i indeværende år til den stabiliserende statsgarantiordning, anslået til ca mio. kr., forventer koncernen et basisresultat før nedskrivninger for hele året i den nedre del af det udmeldte interval på 1,6-1,9 mia. kr. Sydbanks årsrapport 2008 planlægges offentliggjort den 17. februar / 31

12 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for kvartal 2008 for Sydbank A/S. Koncernregnskabet for kvartal 2008 aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til kvartalsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Kvartalsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 30. september Aabenraa, den 21. oktober 2008 Direktionen Carsten Andersen (adm. direktør) Karen Frøsig Preben L. Hansen Torben A. Nielsen Bestyrelsen Kresten Philipsen Anders Thoustrup Otto Christensen (formand) (næstformand) Peder Damgaard Harry Max Friedrichsen Peter Gæmelke Hanni Toosbuy Kasprzak Per Olesen Sven Rosenmeyer Paulsen Jan Uldahl-Jensen Margrethe Weber 12 / 31

13 Resultatopgørelse Sydbank-koncernen kvartal kvartal 3. kvartal 3. kvartal Mio. kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat pr. aktie (kr.) * 11,7 21,1 1,2 7,9 Periodens resultat pr. aktie udvandet (kr.) * 11,7 21,1 1,2 7,9 * Beregnet ud fra gns. antal aktier i omløb jf. side / 31

14 Balance Sydbank-koncernen 3. kvartal Året 3. kvartal Mio. kr. Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til dagsværdi Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder mv Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf investeringsejendomme heraf domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver: Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført overskud Egenkapital * Passiver i alt * Heraf foreslået udbytte / 31

15 Kvartalsvise hovedtal Sydbank-koncernen 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før poster med engangskarakter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån til amortiseret kostpris 81,8 82,5 81,3 74,5 71,9 68,9 67,5 Udlån til dagsværdi 10,2 11,5 8,0 8,6 7,6 8,0 7,4 Indlån og anden gæld 63,4 67,6 70,1 66,0 57,9 57,1 56,5 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 10,1 10,1 10,1 10,1 10,0 10,0 10,0 Efterstillede kapitalindskud 4,2 4,2 4,2 3,8 3,8 3,8 3,8 Egenkapital 7,2 7,1 6,8 6,7 6,4 6,2 6,5 Aktiver i alt 143,5 149,8 141,1 132,3 127,4 121,1 119,2 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Resultat efter skat 1,2 3,9 6,6 4,5 7,9 6,7 6,5 Resultat efter skat udvandet 1,2 3,9 6,6 4,5 7,9 6,7 6,5 Børskurs ultimo 156,3 180,5 171,8 219,3 227,5 264,0 300,0 Indre værdi 113,3 112,0 107,5 104,6 99,0 94,2 94,7 Børskurs/indre værdi 1,38 1,61 1,60 2,10 2,30 2,80 3,17 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio. stk.) 63,7 63,5 63,4 64,1 65,7 68,2 68,9 Øvrige nøgletal Solvensprocent 15,5 14,8 14,3 11,9 12,0 12,6 13,1 Kernekapitalprocent 11,2 10,7 10,1 8,9 9,0 9,3 9,8 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 1,4 4,8 7,7 5,9 11,0 8,9 9,5 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 1,1 3,5 6,2 4,4 8,3 7,1 7,0 Indtjening pr. omkostningskrone 1,14 1,53 1,70 1,63 4,91 2,36 2,40 Renterisiko 1,0 3,0 2,4 2,6 1,4 0,3 2,5 Valutaposition 9,7 12,9 5,6 1,7 9,3 16,1 9,0 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 Udlån i forhold til indlån * 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 Udlån i forhold til egenkapital * 11,4 11,6 12,0 11,1 11,3 11,1 10,4 Periodens udlånsvækst * -0,9 1,5 9,2 3,6 4,3 2,2 3,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 56,2 69,7 78,5 103,1 63,9 48,4 53,8 Summen af store engagementer 53,3 39,5 44,7 46,4 61,4 29,5 - Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,4 1,5 Periodens nedskrivningsprocent 0,10 0,01-0,02 0,04-0,39-0,16-0,15 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Nøgletal er udarbejdet efter "Anbefalinger & Nøgletal 2005" udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. * Nøgletallene er beregnet på grundlag af udlån til amortiseret kostpris. banktrelleborg er medregnet fra februar Solvens- og kernekapitalprocenter er fra 2008 opgjort efter de nye kapitaldækningsregler. 15 / 31

16 Egenkapitalopgørelse Sydbank-koncernen Reserve for nettoopskr. Opskriv- Bunden efter indre Aktie- ningshen- sparekasse- værdis Overført Foreslået Mio. kr. kapital læggelser reserve metode overskud udbytte mv. I alt Egenkapital primo Egenkapitalbevægelser i 2008: Omregning af udenlandske virksomheder Hedge af udenlandske virksomheder Periodens resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Regulering af købesum banktrelleborg Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. september Egenkapital primo Egenkapitalbevægelser i 2007: Omregning af udenlandske virksomheder Hedge af udenlandske virksomheder Periodens resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. september / 31

17 Egne kapitalandele og solvens Sydbank-koncernen kvartal Året kvartal Mio. kr Egne kapitalandele: Nominel beholdning af egne kapitalandele Nominel beholdning af egne kapitalandele i pct. af aktiekapitalen 6,0 5,1 8,2 Aktier i omløb, stk Besiddelse af egne aktier, stk Aktiekapitalen i alt, stk Gennemsnitligt antal aktier i omløb IRB IRB Standard Standard 3. kvartal 1.1 Året 3. kvartal Mio. kr Basiskapital og solvensprocent: Solvens: Egenkapital Opskrivningshenlæggelser Foreslået udbytte Aktiverede skatteaktiver Immaterielle aktiver Kernekapital (ekskl. hybrid kernekapital) Hybrid kernekapital Fradrag for kapitalandele Kernekapital Efterstillede kapitalindskud Hybrid kernekapital Opskrivningshenlæggelser Forskellen mellem forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser Fradrag for kapitalandele Basiskapital Risikovægtede poster Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 9,6 10,0 7,8 7,9 Kernekapitalprocent 11,2 11,5 8,9 9,0 Solvensprocent 15,5 15,8 11,9 12,0 17 / 31

18 Pengestrømsopgørelse Sydbank-koncernen kvartal Året kvartal Mio. kr Driftsaktivitet: Periodens resultat før skat Betalte skatter Regulering for ikke-kontante driftsposter Pengestrømme fra driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet: Køb/salg af kapitalandele i associerede virksomheder Køb/salg af immaterielle aktiver Køb/salg af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet: Køb/salg af egne kapitalandele Udbytte Optagelse af efterstillede kapitalindskud Udstedelse af obligationer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrømme Likvider primo Periodens pengestrømme Likvider ultimo / 31

19 Segmentregnskab Sydbank-koncernen Mio. kr. Bankaktiviteter* Markets Finans Øvrige I alt Forretningssegmenter kvartal 2008: Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før poster med engangskarakter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Forretningssegmenter kvartal 2007: Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før poster med engangskarakter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat * Inkl. Kapitalforvaltning 19 / 31

20 Noter Sydbank-koncernen Note 1 Anvendt regnskabspraksis: Koncernregnskabet for kvartal 2008 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at præsentationen er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at værdiansættelsesprincipperne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) er fulgt. Ved overtagelsen af banktrelleborg er overtagelsesmetoden anvendt. Sammenligningstallene er ikke tilrettet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Der er kort tid inden regnskabsaflæggelsen vedtaget et tillæg til IAS 39 og IFRS 7, omhandlende reklassifikation af finansielle aktiver. Konsekvenser af tillægget vil blive vurderet i løbet af 4. kvartal 2008 og fremgå af årsrapporten for Måling af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån, dagsværdier af unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. Koncernens væsentlige risici og de eksterne forhold, som kan påvirke koncernen, er mere udførligt beskrevet i årsrapporten for / 31

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Sydbanks årsresultat 2007

Sydbanks årsresultat 2007 Sydbanks årsresultat 2007 Sydbank-koncernen har i 2007 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.257 mio. kr., ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Mio. kr. Note 2005 2004 2005 2004

Mio. kr. Note 2005 2004 2005 2004 Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. Note 2005 2004 2005 2004 Renteindtægter 2 2.904 2.515 2.851 2.477 Renteudgifter 3 1.192 853 1.193 854 Netto renteindtægter 1.712 1.662 1.658 1.623

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 28. april 2009 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2009 1 / 25 Indholdsfortegnelse Beretning 3 Hovedtal 3 Resumé 4 Regnskabsberetning 6 Ledelsespåtegning

Læs mere

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1.

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1. Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005 Renteindtægter 2 4.012 2.904 3.947 2.851 Renteudgifter 2.126 1.192 2.135 1.193 Netto renteindtægter 1.886 1.712 1.812 1.658

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Kvartalsrapport for Lån & Spar Bank A/S 29. oktober KVARTALSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning... 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1.

KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 08/2006. Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Hovedtal for 1. Storegade 29 478 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 7 København K. Telefon: 55 86 5 Telefax: 55 86 5 55 Reg.nr.: 64 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 657468 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

1. kvartalsrapport 2015

1. kvartalsrapport 2015 1. kvartalsrapport 2015 Skjern Enge Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2015-30. april 2015 Tilfredsstillende udvikling og styrkelse af kapitaloverdækningen Tilfredsstillende resultat før skat på 20,8 mio. kr.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. januar 30. juni 2007. 8. august 2007. Meddelelse nr. 08/2007. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

HALVÅRSRAPPORT. 1. januar 30. juni 2007. 8. august 2007. Meddelelse nr. 08/2007. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege 8. august Meddelelse nr. 08/ Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web: www.moensbank.dk HALVÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere