Kvartalsrapport kvartal 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008"

Transkript

1 Kvartalsrapport kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/ oktober / 31

2 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab Sydbank-koncernen Resultatopgørelse 13 Balance 14 Kvartalsvise hovedtal 15 Egenkapitalopgørelse 16 Egne kapitalandele og solvens 17 Pengestrømsopgørelse 18 Segmentregnskab 19 Noter 20 2 / 31

3 Sydbanks kvartalsrapport kvt Resumé Tilfredsstillende basisresultat Sydbank-koncernen har i kvartal 2008 realiseret et resultat før skat på 960 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 18 pct. p.a. Basisresultatet før nedskrivninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Tilbagegangen er forårsaget af en reduktion i handelsindtjeningen og en stigning i omkostninger. Sydbank-koncernen har i kvartal 2008 foretaget nedskrivninger på udlån med 85 mio. kr., hvor der i samme periode i 2007 blev indtægtsført 608 mio. kr. Beholdningsresultatet udgør -362 mio. kr., og poster med engangskarakter er netto indtægtsført med 180 mio. kr. Resultat efter skat udgør 744 mio. kr. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 14 pct. p.a. Periodens resultat pr. aktie er reduceret fra 21,1 kr. til 11,7 kr. Pr. 1. februar 2008 blev banktrelleborg overtaget og fusioneret med Sydbank. Udviklingen i Sydbank-koncernens udlån, indlån og resultat mv. er i kvartal 2008 positivt påvirket heraf. På baggrund af den finansielle krise og den makroøkonomiske opbremsning vurderes regnskabet og forretningsudviklingen som tilfredsstillende. Sydbank er medlem af Det Private Beredskab og dermed omfattet af den etablerede statsgarantiordning. Det er Sydbanks vurdering, at statsgarantiordningen vil genskabe et fungerende pengemarked, samt genskabe udlandets tillid til danske pengeinstitutter. Den realiserede tilbagegang i handelsindtjeningen har et større omfang end oprindelig udmeldt. I konsekvens heraf og grundet bankens udgift i indeværende år til statsgarantiordningen, anslået til ca mio. kr., forventer koncernen et basisresultat før nedskrivninger for hele året i den nedre del af det udmeldte interval på 1,6-1,9 mia. kr. Supplerende kan oplyses at bankens beholdningsresultat grundet det ikke fungerende realkreditmarked siden ultimo september 2008 er yderligere forværret med et ikke realiseret kurstab på ca. 225 mio. kr. 3 / 31

4 Direktionen Pr. 1. november 2008 indtræder bankens hidtidige Kapitalforvaltningsdirektør Allan Nørholm i Sydbanks direktion. Allan Nørholm, der er 43 år og cand. oecon., har siden 1989 arbejdet i Sydbank, heraf de sidste 6 år med ansvar for bankens kapitalforvaltningsaktiviteter. Allan Nørholm får i direktionen ansvaret for Markets Handel, Kapitalforvaltning og Handelsadministration. Pr. 1. november 2008 består Sydbanks direktion herefter af adm. direktør Carsten Andersen, bankdirektør Karen Frøsig, bankdirektør Preben L. Hansen og bankdirektør Allan Nørholm. Venlig hilsen Kresten Philipsen formand for bestyrelsen Carsten Andersen adm. direktør Henvendelser vedrørende meddelelsen til adm. direktør Carsten Andersen, tlf / 31

5 Hovedtal Sydbank-koncernen kvartal kvartal Indeks Året / Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før poster med engangskarakter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån til amortiseret kostpris 81,8 71, ,5 Udlån til dagsværdi 10,2 7, ,6 Indlån og anden gæld 63,4 57, ,0 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 10,1 10, ,1 Efterstillede kapitalindskud 4,2 3, ,8 Egenkapital 7,2 6, ,7 Aktiver i alt 143,5 127, ,3 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Resultat efter skat 11,7 21,1 25,6 Resultat efter skat udvandet 11,7 21,1 25,6 Børskurs ultimo 156,3 227,5 219,3 Indre værdi 113,3 99,0 104,6 Børskurs/indre værdi 1,38 2,30 2,10 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio. stk.) 63,5 67,6 66,7 Øvrige nøgletal Solvensprocent 15,5 12,0 11,9 Kernekapitalprocent 11,2 9,0 8,9 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 13,8 29,4 34,6 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 10,7 22,4 26,2 Indtjening pr. omkostningskrone 1,46 2,82 2,37 Renterisiko 1,0 1,4 2,6 Valutaposition 9,7 9,3 1,7 Valutarisiko 0,0 0,3 0,0 Udlån i forhold til indlån * 1,2 1,1 1,0 Udlån i forhold til egenkapital * 11,4 11,3 11,1 Periodens udlånsvækst * 9,8 9,7 13,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 56,2 63,9 103,1 Summen af store engagementer 53,3 61,4 46,4 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,9 0,9 0,9 Periodens nedskrivningsprocent 0,08-0,67-0,60 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Nøgletal er udarbejdet efter Anbefalinger & Nøgletal 2005 udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. * Nøgletallene er beregnet på grundlag af udlån til amortiseret kostpris. 5 / 31

6 Beretning Resumé Sydbank-koncernen har i kvartal 2008 realiseret et resultat før skat på 960 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 18 pct. p.a. Indtægterne fra rentemarginal mv. er steget med 367 mio. kr. til mio. kr. Handelsindtjeningen er reduceret med 256 mio. kr. til 858 mio. kr. Omkostningerne er steget med 239 mio. kr. til mio. kr. Basisresultat før nedskrivninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2007 Nedskrivninger på udlån med 85 mio. kr. Beholdningsresultat på -362 mio. kr. Poster med engangskarakter er indtægtsført netto med 180 mio. kr. Resultat efter skat udgør 744 mio. kr. (2007: mio. kr.). Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 14 pct. p.a. Periodens resultat pr. aktie er reduceret fra 21,1 kr. til 11,7 kr. Bankudlån er siden ultimo 3. kvartal 2007 steget med 9,9 mia. kr. til 81,8 mia. kr. Solvensprocenten er 15,5 pct. ultimo 3. kvartal 2008 På baggrund af den finansielle krise og den makroøkonomiske opbremsning vurderes regnskabet og forretningsudviklingen som tilfredsstillende. Sydbank er medlem af Det Private Beredskab og dermed omfattet af den etablerede statsgarantiordning. Det er Sydbanks vurdering, at den stabiliserede statsgarantiordning vil genskabe et fungerende pengemarked, samt genskabe udlandets tillid til danske pengeinstitutter. Resultatopgørelse kvartal (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før poster med engangskarakter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Den 1. februar 2008 købte Sydbank banktrelleborg af Fonden for banktrelleborg, og den 27. marts blev Sydbank og banktrelleborg fusioneret med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft fra 1. februar For den regnskabsmæssige effekt af erhvervelsen henvises til note 2. Udviklingen i Sydbank-koncernens udlån, indlån og resultat mv. i kvartal 2008 er positivt påvirket heraf. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening udgør mio. kr. (2007: mio. kr.). Indtægterne fra rentemarginal mv. viste i perioden en betydelig robusthed med en fremgang på 367 mio. kr. til mio. kr. positiv påvirket af væksten i bankudlån samt en udvidelse af rentemarginalen. 6 / 31

7 Handelsindtjeningen er reduceret fra mio. kr. i kvartal 2007 til 858 mio. kr. Udviklingen er præget af finanskrisen med mindre handel og kurstab på handelsbeholdningen. Specielt september måned har været præget af manglende handel samt kurstab på handelsbeholdningerne, bl.a. grundet et sidst i september næsten ikke eksisterende realkreditmarked. Basisindtjeningen i alt udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal En del af stigningen hidrører fra banktrelleborg. Omkostninger og afskrivninger er realiseret med mio. kr. mod mio. kr. Af stigningen på 239 mio. kr. kan knap halvdelen henføres til overtagelsen af banktrelleborg. Den resterende stigning svarer til den oprindeligt budgetterede stigning for Sydbank. Omkostningerne indeholder udgift til koncernens medarbejderaktieprogram på 18 mio. kr. banktrelleborg er indpasset i Sydbanks organisationsstruktur, således at de tilbageværende afdelinger udgør en ny selvstændig region Sjælland med egen regionsledelse. Integrationen af banktrelleborg til Sydbank-koncernens systemer, produkter og processer, herunder kreditbevilling og økonomistyring forløber planmæssigt. banktrelleborgs aktiviteter blev primo oktober 2008 integreret på Sydbanks it-platform. Medarbejderantallet er ved udgangen af 3. kvartal 2008 opgjort til mod på samme tidspunkt i Sydbank har siden årsskiftet sammenlagt 5 afdelinger overtaget fra banktrelleborg og 5 mindre afdelinger i det øvrige afdelingsnet. I september og oktober 2008 er der åbnet nye afdelinger i henholdsvis Greve og Roskilde. Basisresultat før nedskrivninger på udlån udgør mio. kr. mod mio. kr. i samme periode i Koncernens nedskrivninger på udlån mv. udgør 85 mio. kr. i kvartal 2008, hvor der i kvartal 2007 blev indtægtsført 608 mio. kr. Herefter udgør den akkumulerede nedskrivnings- og hensættelsessaldo på udlån og garantier 911 mio. kr. pr. 30. september Beholdningsresultatet er for kvartal 2008 opgjort til -362 mio. kr. (2007: -149 mio. kr.). Beholdningsresultatet er meget påvirket af en markant imperfektion i det korte penge- og realkreditmarked udløst af den aktuelle finanskrise. Så uanset koncernens generelt forsigtige positionstagning, har specielt prissætningen af variabelt forrentede realkreditobligationer med en lav varighed medført et betydeligt urealiseret kurstab. Resultatet er herudover påvirket af et urealiseret kurstab på koncernens beholdning af CDO er på 88 mio. kr. Markedsværdien af CDOporteføljen er pr. 30. september 2008 opgjort til 157 mio. kr. I kvartal 2008 er der netto indtægtsført poster med engangskarakter på i alt 180 mio. kr. (2007: 55 mio. kr.). Hovedposterne er en regulering af salgssummen vedrørende Totalkredit på 185 mio. kr. samt indtægtsført badwill på 119 mio. kr. fratrukket integrationsomkostninger på 124 mio. kr. i relation til banktrelleborg. De resterende integrationsomkostninger forventes at udgøre i niveauet 16 mio. kr. og vil blive udgiftsført i løbet af indeværende regnskabsår. Dattervirksomheden Sydbank Schweiz bidrager med et resultat før skat på -4 mio. kr. (2007: -25 mio. kr.). Koncernens resultat før skat udgør 960 mio. kr. Efter beregnet skat på 216 mio. kr. udgør resultatet 744 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen udgør 14 pct. p.a. mod 30 pct. p.a. i kvartal Periodens resultat pr. aktie er reduceret fra 21,1 kr. til 11,7 kr. 7 / 31

8 Balance Koncernens balance er 144 mia. kr. (31. december 2007: 132 mia. kr.). Aktiver (mia. kr.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. 14,3 19,1 Udlån til dagsværdi (reverseforretninger) 10,2 8,6 Udlån til amortiseret kostpris (bankudlån) 81,8 74,5 Værdipapirer og kapitalandele mv. 22,6 17,6 Aktiver tilknyttet puljeordninger 6,1 6,8 Andre aktiver mv. 8,5 5,7 I alt 143,5 132,3 Bankudlån udlån til amortiseret kostpris er siden 31. december 2007 steget med 7,3 mia. kr. til 81,8 mia. kr. Stigningen omfatter overtagelsen af udlån fra banktrelleborg. Stigningen i forhold til 30. september 2007 udgør 9,9 mia. kr. Som tidligere omtalt udgør den akkumulerede nedskrivnings- og hensættelsessaldo på udlån og garantier 911 mio. kr. pr. 30. september Den akkumulerede nedskrivnings- og hensættelsesesaldo indeholder ikke akkumulerede nedskrivninger og dagsværdiregulering ved overtagelsen af udlån fra banktrelleborg. Udviklingen i den samlede værdiregulering på de fra banktrelleborg overtagne udlån har siden 1. februar 2008 været: Mio. kr. Akkumulerede nedskrivninger 1. februar Dagsværdiregulering af udlån 1. februar Værdiregulering af udlån i alt 1. februar Tabsbogført dækket af værdiregulering af udlån 1. februar Regulering til dækning af normal markedsrente -21 Resterende værdiregulering 30. september Gæld til kreditinstitutter er steget med 13,4 mia. kr. til 39,9 mia. kr., heraf udgør gæld til Nationalbanken 18,0 mia. kr. (ultimo 2007: 3,9 mia. kr.) og gæld til kreditinstitutter 21,9 mia. kr. (ultimo 2007: 22,7 mia. kr.). Passiver (mia. kr.) Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 39,9 26,5 Indlån 63,4 66,0 Indlån i puljeordninger 6,1 6,8 Udstedte obligationer 10,1 10,1 Andre passiver mv. 12,5 12,2 Hensatte forpligtelser 0,1 0,2 Efterstillede kapitalindskud 4,2 3,8 Egenkapital 7,2 6,7 I alt 143,5 132,3 Indlån er siden årsskiftet reduceret med 2,6 mia. kr. til 63,4 mia. kr. Udviklingen kan altovervejende forklares med en tilbagegang i udenlandske aftaleindlån. I forhold til 30. september 2007 viser udviklingen en stigning på 5,5 mia. kr. 8 / 31

9 Kapitalforhold Den supplerende kapital og den hybride tier 1-kapital udgør henholdsvis mio. kr. og mio. kr. Forøgelsen på henholdsvis 308 mio. kr. og 87 mio. kr. i forhold til primo året kan alene henføres til overtagelsen af banktrelleborg. Den samlede efterstillede kapital udgør herefter mio. kr. Pr. 30. september 2008 udgør egenkapitalen mio. kr. en forøgelse med 490 mio. kr. siden årsskiftet. Ændringen er sammensat af afgange hidrørende fra udbytteudlodning mv. på netto 207 mio. kr., netto køb af egne aktier på 111 mio. kr. og kursregulering af købesummen vedrørende banktrelleborg på 5 mio. kr. samt tilgange af skat af egenkapitalposteringer på 69 mio. kr. og tilgang fra periodens resultat på 744 mio. kr. Likviditet Bankens frie likvide aktiver, som i henhold til lov om finansiel virksomhed 152 skal udgøre mindst 10 pct. af de finansielle forpligtelser, udgør pr. 30. september ,1 mia. kr., svarende til 15,6 pct. Bankens politik om til stadighed at operere med en betydelig overdækning i forhold til lovkravet har, som det fremgår af grafen neden for, været overholdt gennem hele den seneste 12 måneders periode. Likviditet i pct. af finansielle forpligtelser / 31

10 Det er bankens politik, at likviditeten skal kunne modstå et afløb af alle interbankmellemværender på 12 måneders sigt, samtidig med at en normal bankdrift skal kunne opretholdes. Afløbsprofilen pr. 30. september 2008 udtrykt ved den såkaldte Moody s kurve er vist nedenfor. Likviditetsbuffer - afløb Mia. kr Opg.dato Mdr. Kapitalstyring Fra 1. januar 2008 er koncernen overgået til at anvende IRB-metoden i forbindelse med opgørelse af kapitaldækning. Overgangen er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten for 1. kvartal Solvensprocenten er ultimo 3. kvartal 2008 opgjort til 15,5 pct., hvoraf 11,2 pct. kan henføres til koncernens kernekapital. Ved årets begyndelse udgjorde solvensprocenten 15,8 pct. og kernekapitalprocenten 11,5 pct. Koncernens kapitalgrundlag er således betydeligt over lovens minimumskrav. Koncernens målsatte kapital, der blev præciseret i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008, udgør uændret mio. kr. Den frie kapital forskellen mellem basiskapital og målsat kapital er opgjort til mio. kr. (30. juni 2008: mio. kr.). Der henvises endvidere til omtalen af koncernens kapitalstyring i årsrapporten for Øvrige forhold I forlængelse af, at Fonden for banktrelleborg indløste og overdrog aktierne i banktrelleborg til Sydbank, valgte en gruppe mindretalsaktionærer at anke aktiernes prisfastsættelse i medfør af lov om finansiel virksomhed 144, stk. 4. Efterfølgende udpegede Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 2 revisorer til at værdiansætte aktierne i banktrelleborg. Revisionen vurderede handelsværdien af banktrelleborg til 393,4 mio. kr. ensbetydende med en aktiekurs på 93,27. Fonden er ikke enig heri og har fastholdt, at den ved tvangsindløsningen anvendte kurs på 59,3 afspejlede værdien af den kriseramte bank den 21. januar Da hverken Fonden for banktrelleborg eller Sydbank ønsker at føre en længere varende retssag, har Sydbank taget til efterretning, at Fonden for banktrelleborg har besluttet at afregne aktionærerne kursforskellen imellem den oprindelig anvendte kurs og den af revisorerne beregnede kurs. Fonden for banktrelleborg har derfor udbetalt forskellen på 38 mio. kr. 10 / 31

11 Hensynet til medarbejderne i Sydbanks region Sjælland samt det faktum, at aktionærerne i banktrelleborg ville være uforstående, hvis Fonden ikke fulgte revisorernes konklusion, har været bestemmende for Sydbanks holdning. Enkelte aktionærer har efterfølgende indbragt revisorernes afgørelse for retten. Endelig skal det nævnes, at Foreningen af mindretalsaktionærer i banktrelleborg har stævnet Fonden for banktrelleborg, Sydbank og Finanstilsynet i et gruppesøgsmål om lovligheden af den gennemførte tvangsindløsning. Rating Moody s rating af Sydbank vedrørende langfristet gæld er uændret Aa3. Ratingen for kortfristet gæld og for finansiel styrke er uændret P-1 henholdsvis C+. Forventninger til hele 2008 Den realiserede tilbagegang i handelsindtjeningen har et større omfang end oprindelig udmeldt. I konsekvens heraf og grundet bankens udgift i indeværende år til den stabiliserende statsgarantiordning, anslået til ca mio. kr., forventer koncernen et basisresultat før nedskrivninger for hele året i den nedre del af det udmeldte interval på 1,6-1,9 mia. kr. Sydbanks årsrapport 2008 planlægges offentliggjort den 17. februar / 31

12 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for kvartal 2008 for Sydbank A/S. Koncernregnskabet for kvartal 2008 aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til kvartalsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Kvartalsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 30. september Aabenraa, den 21. oktober 2008 Direktionen Carsten Andersen (adm. direktør) Karen Frøsig Preben L. Hansen Torben A. Nielsen Bestyrelsen Kresten Philipsen Anders Thoustrup Otto Christensen (formand) (næstformand) Peder Damgaard Harry Max Friedrichsen Peter Gæmelke Hanni Toosbuy Kasprzak Per Olesen Sven Rosenmeyer Paulsen Jan Uldahl-Jensen Margrethe Weber 12 / 31

13 Resultatopgørelse Sydbank-koncernen kvartal kvartal 3. kvartal 3. kvartal Mio. kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat pr. aktie (kr.) * 11,7 21,1 1,2 7,9 Periodens resultat pr. aktie udvandet (kr.) * 11,7 21,1 1,2 7,9 * Beregnet ud fra gns. antal aktier i omløb jf. side / 31

14 Balance Sydbank-koncernen 3. kvartal Året 3. kvartal Mio. kr. Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til dagsværdi Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder mv Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf investeringsejendomme heraf domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver: Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført overskud Egenkapital * Passiver i alt * Heraf foreslået udbytte / 31

15 Kvartalsvise hovedtal Sydbank-koncernen 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før poster med engangskarakter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån til amortiseret kostpris 81,8 82,5 81,3 74,5 71,9 68,9 67,5 Udlån til dagsværdi 10,2 11,5 8,0 8,6 7,6 8,0 7,4 Indlån og anden gæld 63,4 67,6 70,1 66,0 57,9 57,1 56,5 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 10,1 10,1 10,1 10,1 10,0 10,0 10,0 Efterstillede kapitalindskud 4,2 4,2 4,2 3,8 3,8 3,8 3,8 Egenkapital 7,2 7,1 6,8 6,7 6,4 6,2 6,5 Aktiver i alt 143,5 149,8 141,1 132,3 127,4 121,1 119,2 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Resultat efter skat 1,2 3,9 6,6 4,5 7,9 6,7 6,5 Resultat efter skat udvandet 1,2 3,9 6,6 4,5 7,9 6,7 6,5 Børskurs ultimo 156,3 180,5 171,8 219,3 227,5 264,0 300,0 Indre værdi 113,3 112,0 107,5 104,6 99,0 94,2 94,7 Børskurs/indre værdi 1,38 1,61 1,60 2,10 2,30 2,80 3,17 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio. stk.) 63,7 63,5 63,4 64,1 65,7 68,2 68,9 Øvrige nøgletal Solvensprocent 15,5 14,8 14,3 11,9 12,0 12,6 13,1 Kernekapitalprocent 11,2 10,7 10,1 8,9 9,0 9,3 9,8 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 1,4 4,8 7,7 5,9 11,0 8,9 9,5 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 1,1 3,5 6,2 4,4 8,3 7,1 7,0 Indtjening pr. omkostningskrone 1,14 1,53 1,70 1,63 4,91 2,36 2,40 Renterisiko 1,0 3,0 2,4 2,6 1,4 0,3 2,5 Valutaposition 9,7 12,9 5,6 1,7 9,3 16,1 9,0 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 Udlån i forhold til indlån * 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 Udlån i forhold til egenkapital * 11,4 11,6 12,0 11,1 11,3 11,1 10,4 Periodens udlånsvækst * -0,9 1,5 9,2 3,6 4,3 2,2 3,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 56,2 69,7 78,5 103,1 63,9 48,4 53,8 Summen af store engagementer 53,3 39,5 44,7 46,4 61,4 29,5 - Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,4 1,5 Periodens nedskrivningsprocent 0,10 0,01-0,02 0,04-0,39-0,16-0,15 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Nøgletal er udarbejdet efter "Anbefalinger & Nøgletal 2005" udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. * Nøgletallene er beregnet på grundlag af udlån til amortiseret kostpris. banktrelleborg er medregnet fra februar Solvens- og kernekapitalprocenter er fra 2008 opgjort efter de nye kapitaldækningsregler. 15 / 31

16 Egenkapitalopgørelse Sydbank-koncernen Reserve for nettoopskr. Opskriv- Bunden efter indre Aktie- ningshen- sparekasse- værdis Overført Foreslået Mio. kr. kapital læggelser reserve metode overskud udbytte mv. I alt Egenkapital primo Egenkapitalbevægelser i 2008: Omregning af udenlandske virksomheder Hedge af udenlandske virksomheder Periodens resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Regulering af købesum banktrelleborg Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. september Egenkapital primo Egenkapitalbevægelser i 2007: Omregning af udenlandske virksomheder Hedge af udenlandske virksomheder Periodens resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. september / 31

17 Egne kapitalandele og solvens Sydbank-koncernen kvartal Året kvartal Mio. kr Egne kapitalandele: Nominel beholdning af egne kapitalandele Nominel beholdning af egne kapitalandele i pct. af aktiekapitalen 6,0 5,1 8,2 Aktier i omløb, stk Besiddelse af egne aktier, stk Aktiekapitalen i alt, stk Gennemsnitligt antal aktier i omløb IRB IRB Standard Standard 3. kvartal 1.1 Året 3. kvartal Mio. kr Basiskapital og solvensprocent: Solvens: Egenkapital Opskrivningshenlæggelser Foreslået udbytte Aktiverede skatteaktiver Immaterielle aktiver Kernekapital (ekskl. hybrid kernekapital) Hybrid kernekapital Fradrag for kapitalandele Kernekapital Efterstillede kapitalindskud Hybrid kernekapital Opskrivningshenlæggelser Forskellen mellem forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser Fradrag for kapitalandele Basiskapital Risikovægtede poster Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 9,6 10,0 7,8 7,9 Kernekapitalprocent 11,2 11,5 8,9 9,0 Solvensprocent 15,5 15,8 11,9 12,0 17 / 31

18 Pengestrømsopgørelse Sydbank-koncernen kvartal Året kvartal Mio. kr Driftsaktivitet: Periodens resultat før skat Betalte skatter Regulering for ikke-kontante driftsposter Pengestrømme fra driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet: Køb/salg af kapitalandele i associerede virksomheder Køb/salg af immaterielle aktiver Køb/salg af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet: Køb/salg af egne kapitalandele Udbytte Optagelse af efterstillede kapitalindskud Udstedelse af obligationer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrømme Likvider primo Periodens pengestrømme Likvider ultimo / 31

19 Segmentregnskab Sydbank-koncernen Mio. kr. Bankaktiviteter* Markets Finans Øvrige I alt Forretningssegmenter kvartal 2008: Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før poster med engangskarakter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Forretningssegmenter kvartal 2007: Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før poster med engangskarakter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat * Inkl. Kapitalforvaltning 19 / 31

20 Noter Sydbank-koncernen Note 1 Anvendt regnskabspraksis: Koncernregnskabet for kvartal 2008 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at præsentationen er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at værdiansættelsesprincipperne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) er fulgt. Ved overtagelsen af banktrelleborg er overtagelsesmetoden anvendt. Sammenligningstallene er ikke tilrettet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Der er kort tid inden regnskabsaflæggelsen vedtaget et tillæg til IAS 39 og IFRS 7, omhandlende reklassifikation af finansielle aktiver. Konsekvenser af tillægget vil blive vurderet i løbet af 4. kvartal 2008 og fremgå af årsrapporten for Måling af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages blandt andet ved opgørelse af nedskrivninger på værdiforringede udlån, dagsværdier af unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. Koncernens væsentlige risici og de eksterne forhold, som kan påvirke koncernen, er mere udførligt beskrevet i årsrapporten for / 31

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1.

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1. Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005 Renteindtægter 2 4.012 2.904 3.947 2.851 Renteudgifter 2.126 1.192 2.135 1.193 Netto renteindtægter 1.886 1.712 1.812 1.658

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster ÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Løgumkloster Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? A k t i e s e l s k a b e t A K T I E S E L S K A B E T CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 1 A/S Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Resultatopgørelse 22 Totalindkomstopgørelse 22 Balance 23 Egenkapitalopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse 26

Resultatopgørelse 22 Totalindkomstopgørelse 22 Balance 23 Egenkapitalopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse 26 Årsregnskab Resultatopgørelse 22 Totalindkomstopgørelse 22 Balance 23 Egenkapitalopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse 26 Noter 1 Anvendt regnskabspraksis 28 2 Solvens 36 3 Segmentoplysninger 38 4 Renteindtægter

Læs mere