Kvartalsrapport kvartal 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008"

Transkript

1 Kvartalsrapport kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/ oktober / 31

2 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab Sydbank-koncernen Resultatopgørelse 13 Balance 14 Kvartalsvise hovedtal 15 Egenkapitalopgørelse 16 Egne kapitalandele og solvens 17 Pengestrømsopgørelse 18 Segmentregnskab 19 Noter 20 2 / 31

3 Sydbanks kvartalsrapport kvt Resumé Tilfredsstillende basisresultat Sydbank-koncernen har i kvartal 2008 realiseret et resultat før skat på 960 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 18 pct. p.a. Basisresultatet før nedskrivninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Tilbagegangen er forårsaget af en reduktion i handelsindtjeningen og en stigning i omkostninger. Sydbank-koncernen har i kvartal 2008 foretaget nedskrivninger på udlån med 85 mio. kr., hvor der i samme periode i 2007 blev indtægtsført 608 mio. kr. Beholdningsresultatet udgør -362 mio. kr., og poster med engangskarakter er netto indtægtsført med 180 mio. kr. Resultat efter skat udgør 744 mio. kr. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 14 pct. p.a. Periodens resultat pr. aktie er reduceret fra 21,1 kr. til 11,7 kr. Pr. 1. februar 2008 blev banktrelleborg overtaget og fusioneret med Sydbank. Udviklingen i Sydbank-koncernens udlån, indlån og resultat mv. er i kvartal 2008 positivt påvirket heraf. På baggrund af den finansielle krise og den makroøkonomiske opbremsning vurderes regnskabet og forretningsudviklingen som tilfredsstillende. Sydbank er medlem af Det Private Beredskab og dermed omfattet af den etablerede statsgarantiordning. Det er Sydbanks vurdering, at statsgarantiordningen vil genskabe et fungerende pengemarked, samt genskabe udlandets tillid til danske pengeinstitutter. Den realiserede tilbagegang i handelsindtjeningen har et større omfang end oprindelig udmeldt. I konsekvens heraf og grundet bankens udgift i indeværende år til statsgarantiordningen, anslået til ca mio. kr., forventer koncernen et basisresultat før nedskrivninger for hele året i den nedre del af det udmeldte interval på 1,6-1,9 mia. kr. Supplerende kan oplyses at bankens beholdningsresultat grundet det ikke fungerende realkreditmarked siden ultimo september 2008 er yderligere forværret med et ikke realiseret kurstab på ca. 225 mio. kr. 3 / 31

4 Direktionen Pr. 1. november 2008 indtræder bankens hidtidige Kapitalforvaltningsdirektør Allan Nørholm i Sydbanks direktion. Allan Nørholm, der er 43 år og cand. oecon., har siden 1989 arbejdet i Sydbank, heraf de sidste 6 år med ansvar for bankens kapitalforvaltningsaktiviteter. Allan Nørholm får i direktionen ansvaret for Markets Handel, Kapitalforvaltning og Handelsadministration. Pr. 1. november 2008 består Sydbanks direktion herefter af adm. direktør Carsten Andersen, bankdirektør Karen Frøsig, bankdirektør Preben L. Hansen og bankdirektør Allan Nørholm. Venlig hilsen Kresten Philipsen formand for bestyrelsen Carsten Andersen adm. direktør Henvendelser vedrørende meddelelsen til adm. direktør Carsten Andersen, tlf / 31

5 Hovedtal Sydbank-koncernen kvartal kvartal Indeks Året / Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før poster med engangskarakter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån til amortiseret kostpris 81,8 71, ,5 Udlån til dagsværdi 10,2 7, ,6 Indlån og anden gæld 63,4 57, ,0 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 10,1 10, ,1 Efterstillede kapitalindskud 4,2 3, ,8 Egenkapital 7,2 6, ,7 Aktiver i alt 143,5 127, ,3 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Resultat efter skat 11,7 21,1 25,6 Resultat efter skat udvandet 11,7 21,1 25,6 Børskurs ultimo 156,3 227,5 219,3 Indre værdi 113,3 99,0 104,6 Børskurs/indre værdi 1,38 2,30 2,10 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio. stk.) 63,5 67,6 66,7 Øvrige nøgletal Solvensprocent 15,5 12,0 11,9 Kernekapitalprocent 11,2 9,0 8,9 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 13,8 29,4 34,6 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 10,7 22,4 26,2 Indtjening pr. omkostningskrone 1,46 2,82 2,37 Renterisiko 1,0 1,4 2,6 Valutaposition 9,7 9,3 1,7 Valutarisiko 0,0 0,3 0,0 Udlån i forhold til indlån * 1,2 1,1 1,0 Udlån i forhold til egenkapital * 11,4 11,3 11,1 Periodens udlånsvækst * 9,8 9,7 13,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 56,2 63,9 103,1 Summen af store engagementer 53,3 61,4 46,4 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,9 0,9 0,9 Periodens nedskrivningsprocent 0,08-0,67-0,60 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Nøgletal er udarbejdet efter Anbefalinger & Nøgletal 2005 udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. * Nøgletallene er beregnet på grundlag af udlån til amortiseret kostpris. 5 / 31

6 Beretning Resumé Sydbank-koncernen har i kvartal 2008 realiseret et resultat før skat på 960 mio. kr. mod mio. kr. i kvartal Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 18 pct. p.a. Indtægterne fra rentemarginal mv. er steget med 367 mio. kr. til mio. kr. Handelsindtjeningen er reduceret med 256 mio. kr. til 858 mio. kr. Omkostningerne er steget med 239 mio. kr. til mio. kr. Basisresultat før nedskrivninger udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal 2007 Nedskrivninger på udlån med 85 mio. kr. Beholdningsresultat på -362 mio. kr. Poster med engangskarakter er indtægtsført netto med 180 mio. kr. Resultat efter skat udgør 744 mio. kr. (2007: mio. kr.). Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 14 pct. p.a. Periodens resultat pr. aktie er reduceret fra 21,1 kr. til 11,7 kr. Bankudlån er siden ultimo 3. kvartal 2007 steget med 9,9 mia. kr. til 81,8 mia. kr. Solvensprocenten er 15,5 pct. ultimo 3. kvartal 2008 På baggrund af den finansielle krise og den makroøkonomiske opbremsning vurderes regnskabet og forretningsudviklingen som tilfredsstillende. Sydbank er medlem af Det Private Beredskab og dermed omfattet af den etablerede statsgarantiordning. Det er Sydbanks vurdering, at den stabiliserede statsgarantiordning vil genskabe et fungerende pengemarked, samt genskabe udlandets tillid til danske pengeinstitutter. Resultatopgørelse kvartal (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før poster med engangskarakter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Den 1. februar 2008 købte Sydbank banktrelleborg af Fonden for banktrelleborg, og den 27. marts blev Sydbank og banktrelleborg fusioneret med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft fra 1. februar For den regnskabsmæssige effekt af erhvervelsen henvises til note 2. Udviklingen i Sydbank-koncernens udlån, indlån og resultat mv. i kvartal 2008 er positivt påvirket heraf. Basisindtjening ekskl. handelsindtjening udgør mio. kr. (2007: mio. kr.). Indtægterne fra rentemarginal mv. viste i perioden en betydelig robusthed med en fremgang på 367 mio. kr. til mio. kr. positiv påvirket af væksten i bankudlån samt en udvidelse af rentemarginalen. 6 / 31

7 Handelsindtjeningen er reduceret fra mio. kr. i kvartal 2007 til 858 mio. kr. Udviklingen er præget af finanskrisen med mindre handel og kurstab på handelsbeholdningen. Specielt september måned har været præget af manglende handel samt kurstab på handelsbeholdningerne, bl.a. grundet et sidst i september næsten ikke eksisterende realkreditmarked. Basisindtjeningen i alt udgør mio. kr. mod mio. kr. i kvartal En del af stigningen hidrører fra banktrelleborg. Omkostninger og afskrivninger er realiseret med mio. kr. mod mio. kr. Af stigningen på 239 mio. kr. kan knap halvdelen henføres til overtagelsen af banktrelleborg. Den resterende stigning svarer til den oprindeligt budgetterede stigning for Sydbank. Omkostningerne indeholder udgift til koncernens medarbejderaktieprogram på 18 mio. kr. banktrelleborg er indpasset i Sydbanks organisationsstruktur, således at de tilbageværende afdelinger udgør en ny selvstændig region Sjælland med egen regionsledelse. Integrationen af banktrelleborg til Sydbank-koncernens systemer, produkter og processer, herunder kreditbevilling og økonomistyring forløber planmæssigt. banktrelleborgs aktiviteter blev primo oktober 2008 integreret på Sydbanks it-platform. Medarbejderantallet er ved udgangen af 3. kvartal 2008 opgjort til mod på samme tidspunkt i Sydbank har siden årsskiftet sammenlagt 5 afdelinger overtaget fra banktrelleborg og 5 mindre afdelinger i det øvrige afdelingsnet. I september og oktober 2008 er der åbnet nye afdelinger i henholdsvis Greve og Roskilde. Basisresultat før nedskrivninger på udlån udgør mio. kr. mod mio. kr. i samme periode i Koncernens nedskrivninger på udlån mv. udgør 85 mio. kr. i kvartal 2008, hvor der i kvartal 2007 blev indtægtsført 608 mio. kr. Herefter udgør den akkumulerede nedskrivnings- og hensættelsessaldo på udlån og garantier 911 mio. kr. pr. 30. september Beholdningsresultatet er for kvartal 2008 opgjort til -362 mio. kr. (2007: -149 mio. kr.). Beholdningsresultatet er meget påvirket af en markant imperfektion i det korte penge- og realkreditmarked udløst af den aktuelle finanskrise. Så uanset koncernens generelt forsigtige positionstagning, har specielt prissætningen af variabelt forrentede realkreditobligationer med en lav varighed medført et betydeligt urealiseret kurstab. Resultatet er herudover påvirket af et urealiseret kurstab på koncernens beholdning af CDO er på 88 mio. kr. Markedsværdien af CDOporteføljen er pr. 30. september 2008 opgjort til 157 mio. kr. I kvartal 2008 er der netto indtægtsført poster med engangskarakter på i alt 180 mio. kr. (2007: 55 mio. kr.). Hovedposterne er en regulering af salgssummen vedrørende Totalkredit på 185 mio. kr. samt indtægtsført badwill på 119 mio. kr. fratrukket integrationsomkostninger på 124 mio. kr. i relation til banktrelleborg. De resterende integrationsomkostninger forventes at udgøre i niveauet 16 mio. kr. og vil blive udgiftsført i løbet af indeværende regnskabsår. Dattervirksomheden Sydbank Schweiz bidrager med et resultat før skat på -4 mio. kr. (2007: -25 mio. kr.). Koncernens resultat før skat udgør 960 mio. kr. Efter beregnet skat på 216 mio. kr. udgør resultatet 744 mio. kr. Forrentning af egenkapitalen udgør 14 pct. p.a. mod 30 pct. p.a. i kvartal Periodens resultat pr. aktie er reduceret fra 21,1 kr. til 11,7 kr. 7 / 31

8 Balance Koncernens balance er 144 mia. kr. (31. december 2007: 132 mia. kr.). Aktiver (mia. kr.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv. 14,3 19,1 Udlån til dagsværdi (reverseforretninger) 10,2 8,6 Udlån til amortiseret kostpris (bankudlån) 81,8 74,5 Værdipapirer og kapitalandele mv. 22,6 17,6 Aktiver tilknyttet puljeordninger 6,1 6,8 Andre aktiver mv. 8,5 5,7 I alt 143,5 132,3 Bankudlån udlån til amortiseret kostpris er siden 31. december 2007 steget med 7,3 mia. kr. til 81,8 mia. kr. Stigningen omfatter overtagelsen af udlån fra banktrelleborg. Stigningen i forhold til 30. september 2007 udgør 9,9 mia. kr. Som tidligere omtalt udgør den akkumulerede nedskrivnings- og hensættelsessaldo på udlån og garantier 911 mio. kr. pr. 30. september Den akkumulerede nedskrivnings- og hensættelsesesaldo indeholder ikke akkumulerede nedskrivninger og dagsværdiregulering ved overtagelsen af udlån fra banktrelleborg. Udviklingen i den samlede værdiregulering på de fra banktrelleborg overtagne udlån har siden 1. februar 2008 været: Mio. kr. Akkumulerede nedskrivninger 1. februar Dagsværdiregulering af udlån 1. februar Værdiregulering af udlån i alt 1. februar Tabsbogført dækket af værdiregulering af udlån 1. februar Regulering til dækning af normal markedsrente -21 Resterende værdiregulering 30. september Gæld til kreditinstitutter er steget med 13,4 mia. kr. til 39,9 mia. kr., heraf udgør gæld til Nationalbanken 18,0 mia. kr. (ultimo 2007: 3,9 mia. kr.) og gæld til kreditinstitutter 21,9 mia. kr. (ultimo 2007: 22,7 mia. kr.). Passiver (mia. kr.) Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 39,9 26,5 Indlån 63,4 66,0 Indlån i puljeordninger 6,1 6,8 Udstedte obligationer 10,1 10,1 Andre passiver mv. 12,5 12,2 Hensatte forpligtelser 0,1 0,2 Efterstillede kapitalindskud 4,2 3,8 Egenkapital 7,2 6,7 I alt 143,5 132,3 Indlån er siden årsskiftet reduceret med 2,6 mia. kr. til 63,4 mia. kr. Udviklingen kan altovervejende forklares med en tilbagegang i udenlandske aftaleindlån. I forhold til 30. september 2007 viser udviklingen en stigning på 5,5 mia. kr. 8 / 31

9 Kapitalforhold Den supplerende kapital og den hybride tier 1-kapital udgør henholdsvis mio. kr. og mio. kr. Forøgelsen på henholdsvis 308 mio. kr. og 87 mio. kr. i forhold til primo året kan alene henføres til overtagelsen af banktrelleborg. Den samlede efterstillede kapital udgør herefter mio. kr. Pr. 30. september 2008 udgør egenkapitalen mio. kr. en forøgelse med 490 mio. kr. siden årsskiftet. Ændringen er sammensat af afgange hidrørende fra udbytteudlodning mv. på netto 207 mio. kr., netto køb af egne aktier på 111 mio. kr. og kursregulering af købesummen vedrørende banktrelleborg på 5 mio. kr. samt tilgange af skat af egenkapitalposteringer på 69 mio. kr. og tilgang fra periodens resultat på 744 mio. kr. Likviditet Bankens frie likvide aktiver, som i henhold til lov om finansiel virksomhed 152 skal udgøre mindst 10 pct. af de finansielle forpligtelser, udgør pr. 30. september ,1 mia. kr., svarende til 15,6 pct. Bankens politik om til stadighed at operere med en betydelig overdækning i forhold til lovkravet har, som det fremgår af grafen neden for, været overholdt gennem hele den seneste 12 måneders periode. Likviditet i pct. af finansielle forpligtelser / 31

10 Det er bankens politik, at likviditeten skal kunne modstå et afløb af alle interbankmellemværender på 12 måneders sigt, samtidig med at en normal bankdrift skal kunne opretholdes. Afløbsprofilen pr. 30. september 2008 udtrykt ved den såkaldte Moody s kurve er vist nedenfor. Likviditetsbuffer - afløb Mia. kr Opg.dato Mdr. Kapitalstyring Fra 1. januar 2008 er koncernen overgået til at anvende IRB-metoden i forbindelse med opgørelse af kapitaldækning. Overgangen er nærmere beskrevet i kvartalsrapporten for 1. kvartal Solvensprocenten er ultimo 3. kvartal 2008 opgjort til 15,5 pct., hvoraf 11,2 pct. kan henføres til koncernens kernekapital. Ved årets begyndelse udgjorde solvensprocenten 15,8 pct. og kernekapitalprocenten 11,5 pct. Koncernens kapitalgrundlag er således betydeligt over lovens minimumskrav. Koncernens målsatte kapital, der blev præciseret i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008, udgør uændret mio. kr. Den frie kapital forskellen mellem basiskapital og målsat kapital er opgjort til mio. kr. (30. juni 2008: mio. kr.). Der henvises endvidere til omtalen af koncernens kapitalstyring i årsrapporten for Øvrige forhold I forlængelse af, at Fonden for banktrelleborg indløste og overdrog aktierne i banktrelleborg til Sydbank, valgte en gruppe mindretalsaktionærer at anke aktiernes prisfastsættelse i medfør af lov om finansiel virksomhed 144, stk. 4. Efterfølgende udpegede Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 2 revisorer til at værdiansætte aktierne i banktrelleborg. Revisionen vurderede handelsværdien af banktrelleborg til 393,4 mio. kr. ensbetydende med en aktiekurs på 93,27. Fonden er ikke enig heri og har fastholdt, at den ved tvangsindløsningen anvendte kurs på 59,3 afspejlede værdien af den kriseramte bank den 21. januar Da hverken Fonden for banktrelleborg eller Sydbank ønsker at føre en længere varende retssag, har Sydbank taget til efterretning, at Fonden for banktrelleborg har besluttet at afregne aktionærerne kursforskellen imellem den oprindelig anvendte kurs og den af revisorerne beregnede kurs. Fonden for banktrelleborg har derfor udbetalt forskellen på 38 mio. kr. 10 / 31

11 Hensynet til medarbejderne i Sydbanks region Sjælland samt det faktum, at aktionærerne i banktrelleborg ville være uforstående, hvis Fonden ikke fulgte revisorernes konklusion, har været bestemmende for Sydbanks holdning. Enkelte aktionærer har efterfølgende indbragt revisorernes afgørelse for retten. Endelig skal det nævnes, at Foreningen af mindretalsaktionærer i banktrelleborg har stævnet Fonden for banktrelleborg, Sydbank og Finanstilsynet i et gruppesøgsmål om lovligheden af den gennemførte tvangsindløsning. Rating Moody s rating af Sydbank vedrørende langfristet gæld er uændret Aa3. Ratingen for kortfristet gæld og for finansiel styrke er uændret P-1 henholdsvis C+. Forventninger til hele 2008 Den realiserede tilbagegang i handelsindtjeningen har et større omfang end oprindelig udmeldt. I konsekvens heraf og grundet bankens udgift i indeværende år til den stabiliserende statsgarantiordning, anslået til ca mio. kr., forventer koncernen et basisresultat før nedskrivninger for hele året i den nedre del af det udmeldte interval på 1,6-1,9 mia. kr. Sydbanks årsrapport 2008 planlægges offentliggjort den 17. februar / 31

12 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for kvartal 2008 for Sydbank A/S. Koncernregnskabet for kvartal 2008 aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til kvartalsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Kvartalsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 30. september Aabenraa, den 21. oktober 2008 Direktionen Carsten Andersen (adm. direktør) Karen Frøsig Preben L. Hansen Torben A. Nielsen Bestyrelsen Kresten Philipsen Anders Thoustrup Otto Christensen (formand) (næstformand) Peder Damgaard Harry Max Friedrichsen Peter Gæmelke Hanni Toosbuy Kasprzak Per Olesen Sven Rosenmeyer Paulsen Jan Uldahl-Jensen Margrethe Weber 12 / 31

13 Resultatopgørelse Sydbank-koncernen kvartal kvartal 3. kvartal 3. kvartal Mio. kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Periodens resultat Periodens resultat pr. aktie (kr.) * 11,7 21,1 1,2 7,9 Periodens resultat pr. aktie udvandet (kr.) * 11,7 21,1 1,2 7,9 * Beregnet ud fra gns. antal aktier i omløb jf. side / 31

14 Balance Sydbank-koncernen 3. kvartal Året 3. kvartal Mio. kr. Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til dagsværdi Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder mv Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf investeringsejendomme heraf domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver: Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført overskud Egenkapital * Passiver i alt * Heraf foreslået udbytte / 31

15 Kvartalsvise hovedtal Sydbank-koncernen 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt Resultatopgørelse (mio. kr.) Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før poster med engangskarakter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Udvalgte balanceposter (mia. kr.) Udlån til amortiseret kostpris 81,8 82,5 81,3 74,5 71,9 68,9 67,5 Udlån til dagsværdi 10,2 11,5 8,0 8,6 7,6 8,0 7,4 Indlån og anden gæld 63,4 67,6 70,1 66,0 57,9 57,1 56,5 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 10,1 10,1 10,1 10,1 10,0 10,0 10,0 Efterstillede kapitalindskud 4,2 4,2 4,2 3,8 3,8 3,8 3,8 Egenkapital 7,2 7,1 6,8 6,7 6,4 6,2 6,5 Aktiver i alt 143,5 149,8 141,1 132,3 127,4 121,1 119,2 Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie a 10 kr.) Resultat efter skat 1,2 3,9 6,6 4,5 7,9 6,7 6,5 Resultat efter skat udvandet 1,2 3,9 6,6 4,5 7,9 6,7 6,5 Børskurs ultimo 156,3 180,5 171,8 219,3 227,5 264,0 300,0 Indre værdi 113,3 112,0 107,5 104,6 99,0 94,2 94,7 Børskurs/indre værdi 1,38 1,61 1,60 2,10 2,30 2,80 3,17 Gennemsnitligt antal aktier i omløb (mio. stk.) 63,7 63,5 63,4 64,1 65,7 68,2 68,9 Øvrige nøgletal Solvensprocent 15,5 14,8 14,3 11,9 12,0 12,6 13,1 Kernekapitalprocent 11,2 10,7 10,1 8,9 9,0 9,3 9,8 Resultat før skat i pct. af gns. egenkapital 1,4 4,8 7,7 5,9 11,0 8,9 9,5 Resultat efter skat i pct. af gns. egenkapital 1,1 3,5 6,2 4,4 8,3 7,1 7,0 Indtjening pr. omkostningskrone 1,14 1,53 1,70 1,63 4,91 2,36 2,40 Renterisiko 1,0 3,0 2,4 2,6 1,4 0,3 2,5 Valutaposition 9,7 12,9 5,6 1,7 9,3 16,1 9,0 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 Udlån i forhold til indlån * 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 Udlån i forhold til egenkapital * 11,4 11,6 12,0 11,1 11,3 11,1 10,4 Periodens udlånsvækst * -0,9 1,5 9,2 3,6 4,3 2,2 3,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 56,2 69,7 78,5 103,1 63,9 48,4 53,8 Summen af store engagementer 53,3 39,5 44,7 46,4 61,4 29,5 - Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,4 1,5 Periodens nedskrivningsprocent 0,10 0,01-0,02 0,04-0,39-0,16-0,15 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Nøgletal er udarbejdet efter "Anbefalinger & Nøgletal 2005" udarbejdet af Den Danske Finansanalytikerforening. * Nøgletallene er beregnet på grundlag af udlån til amortiseret kostpris. banktrelleborg er medregnet fra februar Solvens- og kernekapitalprocenter er fra 2008 opgjort efter de nye kapitaldækningsregler. 15 / 31

16 Egenkapitalopgørelse Sydbank-koncernen Reserve for nettoopskr. Opskriv- Bunden efter indre Aktie- ningshen- sparekasse- værdis Overført Foreslået Mio. kr. kapital læggelser reserve metode overskud udbytte mv. I alt Egenkapital primo Egenkapitalbevægelser i 2008: Omregning af udenlandske virksomheder Hedge af udenlandske virksomheder Periodens resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Regulering af købesum banktrelleborg Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. september Egenkapital primo Egenkapitalbevægelser i 2007: Omregning af udenlandske virksomheder Hedge af udenlandske virksomheder Periodens resultat Indkomst i alt Køb af egne aktier Salg af egne aktier Medarbejderaktier Skat af egenkapitalposteringer Vedtaget udbytte mv Udbytte, egne aktier Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. september / 31

17 Egne kapitalandele og solvens Sydbank-koncernen kvartal Året kvartal Mio. kr Egne kapitalandele: Nominel beholdning af egne kapitalandele Nominel beholdning af egne kapitalandele i pct. af aktiekapitalen 6,0 5,1 8,2 Aktier i omløb, stk Besiddelse af egne aktier, stk Aktiekapitalen i alt, stk Gennemsnitligt antal aktier i omløb IRB IRB Standard Standard 3. kvartal 1.1 Året 3. kvartal Mio. kr Basiskapital og solvensprocent: Solvens: Egenkapital Opskrivningshenlæggelser Foreslået udbytte Aktiverede skatteaktiver Immaterielle aktiver Kernekapital (ekskl. hybrid kernekapital) Hybrid kernekapital Fradrag for kapitalandele Kernekapital Efterstillede kapitalindskud Hybrid kernekapital Opskrivningshenlæggelser Forskellen mellem forventede tab og de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser Fradrag for kapitalandele Basiskapital Risikovægtede poster Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 9,6 10,0 7,8 7,9 Kernekapitalprocent 11,2 11,5 8,9 9,0 Solvensprocent 15,5 15,8 11,9 12,0 17 / 31

18 Pengestrømsopgørelse Sydbank-koncernen kvartal Året kvartal Mio. kr Driftsaktivitet: Periodens resultat før skat Betalte skatter Regulering for ikke-kontante driftsposter Pengestrømme fra driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet: Køb/salg af kapitalandele i associerede virksomheder Køb/salg af immaterielle aktiver Køb/salg af materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet: Køb/salg af egne kapitalandele Udbytte Optagelse af efterstillede kapitalindskud Udstedelse af obligationer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrømme Likvider primo Periodens pengestrømme Likvider ultimo / 31

19 Segmentregnskab Sydbank-koncernen Mio. kr. Bankaktiviteter* Markets Finans Øvrige I alt Forretningssegmenter kvartal 2008: Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før poster med engangskarakter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Forretningssegmenter kvartal 2007: Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening Omkostninger og afskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsindtjening Resultat før poster med engangskarakter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat * Inkl. Kapitalforvaltning 19 / 31

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a.

Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning på 18,8 pct. p.a. Til NASDAQ OMX Copenhagen 7. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Salg af Nets-aktier sikrer rekordresultat på 312 mio. kr. efter skat svarende til egenkapitalforrentning

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Jyske Bank Delårsrapport 1.-3. kvartal Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 25/ af 29. oktober Side 1 af 46 Delårsrapport 1.-3. kvartal Ledelsesberetning Jyske Bank-koncernen i hovedtal 3 Sammendrag 4 Ledelsen

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere