EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis"

Transkript

1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2004:»UDVALGTE TEMAER«EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis ( LISSABON OFFENTLIGGØRELSE KL CET/Bruxelles tid) De specialiserede narkotikabehandlingscentre beretter i mange EU-lande om stigende kontakt med cannabisbrugere. Næst efter heroin er cannabis som helhed betragtet blevet det primære stof, brugerne hyppigst søger hjælp for. Denne tendens fremhæves i Årsberetning 2004 om narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge, som EU s Narkotika-agentur (EONN) i Lissabon udsendte i Bruxelles i dag. Beretningen indeholder et særligt afsnit om»baggrunden for cannabisproblemerne«, hvori der fokuseres på årsagerne til den stigende efterspørgsel efter behandling for det mest producerede, handlede og brugte illegale stof i verden.»ud fra et sundhedspolitisk synspunkt er det meget vigtigt at forstå, hvorfor man i mange europæiske lande oplever, at stadig flere cannabisbrugere henvender sig til narkotikabehandlingscentrene«, udtaler EONN s bestyrelsesformand Marcel Reimen.»Skyldes det ganske enkelt, at det er blevet mere udbredt at bruge cannabis i stort set alle EU-lande? Eller er der andre faktorer, som også spiller ind, f.eks. at brugsmønsteret har ændret sig, at stoffet er blevet stærkere, at dataene indberettes mere effektivt, eller at nogle lande har forsøgt at få cannabisbrugerne væk fra det strafferetlige system og over i behandlingstilbud og sociale tilbud? Det er vigtigt at få klarlagt disse spørgsmål for at kunne gribe effektivt ind mod brugen af cannabis«. Ændrede brugsmønstre: stigning i regelmæssig og intensiv cannabisbrug De fleste af dem, der bruger cannabis, gør det kun lejlighedsvist eller i begrænsede perioder. Men det har vakt bekymring, at en mindre, men ikke ubetydelig gruppe af især yngre mænd er begyndt at anvende stoffet mere intensivt, og at antallet muligvis er stigende. EONN skønner»groft set«, at der kan være helt op til 3 mio. daglige cannabisbrugere inden for EU. Det anslås ifølge den nye beretning, at den aktuelle cannabisbrug (inden for de seneste 30 dage) omfatter 3 12% af unge voksne (15 34 år) og 1 7% af alle voksne (15 64 år). Den Tjekkiske Republik, Spanien, Frankrig, Irland og Det Forenede Kongerige tegner sig for de højeste tal. Undersøgelser har vist, at mellem 0,9 og 3,7% af unge voksne bruger stoffet intensivt (dagligt eller næsten dagligt). Andelen af daglige brugere blandt unge mænd kan være højere. En årlig undersøgelse af årige i Frankrig har således vist, at 9,2% af drengene og 3,3% af pigerne bruger cannabis hver dag. EONN har ikke med sikkerhed kunnet påvise en direkte sammenhæng mellem stigningen i den regelmæssige og intensive brug af cannabis og den voksende efterspørgsel efter narkotikabehandling. Oplysningerne mangler imidlertid substans, og det kan ikke udelukkes, at der er en sammenhæng. Der er et presserende behov for yderligere forskning i, hvor mange af disse cannabisbrugere der udvikler så alvorlige sundhedsmæssige eller sociale problemer, at de søger hjælp. Kontaktperson: Kathy Robertson, Media relations Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, Lissabon, Portugal Tel. (351) Fax (351) Nr. 9/2004

2 Cannabisstyrken: er stoffet blevet stærkere? Der har været spekulationer fremme om, at en af grundene til, at stadig flere søger behandling for cannabisproblemer, er, at stoffet er blevet stærkere. Det forlyder endda fra visse kilder, at den cannabis, der udbydes i dag, er op til 10 gange stærkere end tidligere. Årsberetningen belyser dette spørgsmål på grundlag af de seneste videnskabelige fund og de forhåndenværende data ( 1 ). (Cannabis styrke defineres som indholdet af det primære aktive indholdsstof, 9 -tetrahydrocannabinol (THC) i stoffet). EONN udtaler, at beregninger af den generelle styrke af de cannabisprodukter, der findes på det europæiske marked, ikke tyder på, at styrken er steget markant. Årsagen er formentlig, at den importerede cannabis (blade og harpiks) har domineret markedet i de fleste EU-lande, og at dens faktiske styrke i mange år har ligget forholdsvis stabilt (på ca. 6 8%). Nederlandene er det eneste land, hvor den faktiske styrke er steget markant (til ca. 16%). Det skyldes næsten udelukkende, at det relative forbrug af cannabisblade, der er dyrket lokalt ved hjælp af hydroponiske teknikker, er steget. Indendørs dyrkning af cannabisblade finder efterhånden sted i de fleste, om ikke alle, europæiske lande og resulterer typisk i koncentreret cannabis, der er to eller tre gange stærkere end de cannabisblade, der importeres fra landene i Nordafrika, Caribien og Fjernøsten. Den hjemmeproducerede/stærke cannabis menes dog kun at tegne sig for en beskeden markedsandel i EU, men kan være voksende i visse lande. I Nederlandene anslås det, at lokalt dyrkede produkter udgør over halvdelen af det indenlandske cannabismarked. Det er uklart, i hvilket omfang brugen af stærk cannabis øger de sundhedsmæssige risici, men en negativ indvirkning kan ifølge EONN ikke udelukkes. Akutte sundhedsproblemer f.eks. panikanfald og mindre psykiske problemer kan blive mere udbredt end i øjeblikket blandt brugere af stærk cannabis, og det kan få betydning for efterspørgslen efter behandlingstilbud. Det understreger behovet for løbende at overvåge stofstyrke, markeder og sundhedsproblemer i de kommende år.»der er ingen grund til at overreagere, men vi må heller ikke være for tilbagelænede, når det drejer sig om styrken af den cannabis, der udbydes i dag«, udtaler EONN s direktør Georges Estievenart.»Markedsandelen for stærk cannabis er stadig forholdsvis beskeden, men det kan ændre sig og give anledning til alvorlig bekymring over de negative virkninger for folkesundheden«. Flere kommer i behandling men der er markante forskelle mellem landene Nye tal fra de ambulante narkotikabehandlingscentre i EU viser, at ca. 12% af alle klienter i behandling og 30% af alle nye klienter angiver cannabis som deres primære problematiske stof. Antallet af cannabisbrugere, der er registreret i behandlingssystemet, er steget støt siden midten af 1990 erne, hvor kun 9% af alle nye behandlingsanmodninger blev registreret som værende cannabisrelaterede (1996-data). Samtlige rapporterende lande bortset fra Grækenland og Det Forenede Kongerige melder om en vis stigning i cannabisklienters andel af de klienter, der er nye i behandlingssystemet, men billedet er langt fra entydigt. Det skyldes ikke kun forskelle i antallet af personer, der søger hjælp, men kan også hænge sammen med forskelle i serviceudbuddet og i henvisnings- og indberetningspraksis. Andelen af nye klienter, der søger behandling for cannabisbrug, er højest i Tyskland (48%) og lavest i Litauen (næsten nul). I Danmark, Frankrig, Finland og Sverige drejer det sig om mindst en tredjedel og i Den Tjekkiske Republik, Nederlandene, Spanien og Slovenien over 20%. Den stigende efterspørgsel efter cannabisbehandling er generelt mindre markant i EU s nye medlemsstater, selv om der er noteret stigninger i visse lande. USA har også registreret øget efterspørgsel efter behandlingstilbud. Her steg antallet af personer, der kom i behandling for marihuanabrug fra ca i 1992 til i Årsberetning 2004 Udvalgte aspekter 2

3 Typiske cannabisbrugere i behandling unge, bedre socialt integrerede og som oftest mænd Sammenlignet med klienter, der behandles for andre narkotikaproblemer, er cannabisklienter generelt yngre (i gennemsnit år), og der er en overvægt af mænd. Der behandles relativt få meget unge på de specialiserede narkotikabehandlingscentre, men de, der behandles, angiver ofte cannabis som det primære problematiske stof. Cannabis er årsagen til næsten samtlige (80%) behandlingsanmodninger fra unge under 15 år, og 40% af disse anmodninger kommer fra klienter i aldersgruppen år. Det fremgår af beretningen, at 45% af de klienter, der behandles for cannabisbrug, stadig er under uddannelse, og at det samme typisk gælder for 8% af de klienter, der behandles for problemer med andre stoffer, mens 24% er i fast arbejde. Det står i skarp kontrast til heroinklienter, som i langt de fleste tilfælde er uden arbejde. Mange cannabisklienter angiver også, at de har fast bolig, formentlig fordi mange af dem stadig bor hos deres forældre. De fleste cannabisklienter henvises til behandling af familie og venner, sociale myndigheder eller strafferetlige instanser. Kun en mindre andel henvender sig af egen drift. Størsteparten (84%) af de heroinbrugere, der kommer i narkotikabehandling inden for Europa, bruger stoffet hver dag. For cannabis vedkommende er det godt halvdelen, der bruger stoffet regelmæssigt (36% dagligt og 17% 2 6 gange om ugen). Den anden halvdel af brugerne melder om mere sporadiske brugsmønstre. 15% oplyste, at de brugte stoffet én gang om ugen eller mindre, og 28% havde ikke brugt det i måneden op til, at de kom i behandling. Nederlandene (80%) angiver den højeste andel af daglige cannabisbrugere blandt stofbrugere i behandling, mens Tyskland (41%) angiver den højeste andel af lejlighedsvise brugere. Tyskland har samtidig den højeste andel af nye cannabisklienter. Hjælp til cannabisbrugere i behandling»at forstå behovene hos dem, der søger hjælp for cannabisproblemer, er«, ifølge årsberetningen,»en forudsætning for at kunne gøre en effektiv indsats«. Cannabisklienter har andre brugsmønstre end andre stofbrugere, men der er også væsentlige forskelle mellem cannabisbrugerne indbyrdes. De kan groft set inddeles i to grupper. Den første gruppe består af yngre brugere, som typisk henvises til behandling af familien eller skolen, og som bruger cannabis alene eller eventuelt sammen med alkohol eller stimulerende stoffer. Den anden gruppe består af lidt ældre brugere, som oftere henvises til behandling af det strafferetlige system eller af sundhedsvæsenet, og som har større erfaring med andre illegale stoffer. Denne gruppe overlapper gruppen af kroniske stofbrugere. Cannabisbrugere har derfor meget forskellige behandlingsbehov. I visse lande Danmark, Tyskland, Grækenland, Frankrig, Nederlandene, Østrig, Sverige og Norge tilbyder behandlingscentrene tjenester, der er målrettet mod cannabisbrugere. Men generelt findes der alt for få specialiserede behandlingsmuligheder og tilbud om hjælp til cannabisklienter inden for Europa. Et af de centrale spørgsmål, der fremhæves i den nye beretning, er, hvorvidt det er»hensigtsmæssigt«at henvise lejlighedsvise cannabisbrugere til specialiserede narkotikacentre, hvor de måske kommer i berøring med kroniske heroinafhængige eller blandingsbrugere. Det påpeges bl.a., at»mange af disse specialiserede narkotikabehandlingscentre er gearet til at opfylde behovene hos en ofte kaotisk og marginaliseret befolkningsgruppe«, og at der derfor kan»sættes spørgsmålstegn ved deres egnethed som behandlingscentre for klienter med mindre akutte behov som f.eks. de fleste cannabisbrugere«. Egnede henvisningskanaler og initiativer er nødvendige for at kunne tilbyde personer med cannabisproblemer en effektiv behandling. Manglende brikker i puslespillet Det fremgår af beretningen, at personer, der behandles for cannabisproblemer i specialiserede centre, tegner sig for en»ikke ubetydelig andel«af dem, der søger behandling, og udgør en særlig undergruppe i behandlingspopulationen. Dette bør man holde sig for øje. Det viser også, at intensiv cannabisbrug ganske vist er forholdsvis sjælden, men at den udbredte brug af stoffet betyder, at et stort antal unge muligvis bruger stoffet Årsberetning 2004 Udvalgte aspekter 3

4 intensivt. Det kan få alvorlige følger for folkesundheden. Men dette»efterlader mange væsentlige spørgsmål... ubesvarede«, og det skal understreges, at det ikke er alle lande, der råder over data, som gør det muligt at foretage en nøjagtig vurdering af den aktuelle situation. Georges Estievenart har følgende kommentar:»vi har konstateret, at den regelmæssige brug af cannabis er stigende, og vi har påpeget frygten for stærkere cannabis. Kliniske undersøgelser har også vist os, at nogle cannabisbrugere rammes af akutte og kroniske sundhedsproblemer, hvorimod andre, der eksperimenterer med stoffet, ikke ser ud til at pådrage sig langsigtede skader. Men vi mangler stadig en vigtig brik i puslespillet, og det er forståelsen af, hvilke konsekvenser de ændrede brugsmønstre for cannabis inden for EU vil få, navnlig for behandlingstjenesterne. Vi mangler data, som gør det muligt for os at vurdere, i hvilket omfang regelmæssige brugere oplever problemer. Disse oplysninger er en forudsætning for at kunne udvikle, målrette og gennemføre effektive folkesundhedsforanstaltninger som reaktion på brugen af Europas mest populære narkotiske stof«. COMORBIDITET De fleste stofbrugere i behandling lider af psykiske sygdomme Narkotikabrug ledsages ofte af andre gener, heriblandt smitsomme sygdomme (HIV og hepatitis C) og sociale problemer. Langt mindre kendt er imidlertid de psykiske problemer i forbindelse med stofafhængighed, som kan gøre det vanskeligt at iværksætte en behandling. Ifølge årsberetningen har»et stort og formentlig voksende antal«af de stofbrugere, der i øjeblikket er i behandling, en psykisk comorbiditet dvs. en kombination af stofmisbrug og psykiske problemer. Mellem 50 og 90% af disse brugere lider angiveligt af personlighedsforstyrrelser og ca. en femtedel af mere alvorlige psykiske sygdomme. Det sker imidlertid jævnligt, at narkotikabehandlingstjenester såvel som psykiatrisk personale overser patienter med comorbiditet. Det er nemlig en kendt sag, at tilstanden er vanskelig at diagnosticere. Stofafhængighed og forstyrrende adfærd dækker ofte over personlighedsforstyrrelser, og psykiatriske syndromer forveksles tit med stoffremkaldte tilstande. Manglende uddannelse er også en hindring psykiatrisk personale og narkotikabehandlingspersonale ved som regel for lidt om hinandens områder og er derfor dårligt rustet til at håndtere comorbiditet og klienternes samlede problemer. Resultatet er ofte, at klienterne sendes frem og tilbage mellem de forskellige instanser (det såkaldte svingdørsproblem), hvilket kan betyde, at behandlingen afbrydes, og føre til høje frafaldsprocenter og frustration for såvel klienter som behandlere. Beretningen peger på behovet for en velstruktureret og integreret metode, som er baseret på støttekontaktpersoner, og som er tilpasset den enkeltes behov, og som følges konsekvent. Men, bemærkes det:»i de fleste lande findes der kun få specialiserede integrerede programmer eller enheder beregnet for comorbide-patienter, og udbuddet dækker langt fra behovet«. På uddannelsesområdet er der dog gjort visse fremskridt i Italien og Nederlandene, hvor der afholdes fælles kurser om comorbiditet for personale inden for det psykiske sundhedsområde og narkotikabehandlere. Andre lande melder om intern uddannelse, men gennemførelsen er»vilkårlig og mangelfuld«.»samarbejde og koordinering på tværs af alle instanser og i alle led af behandlingskæden er vigtig for at kunne tilbyde en effektiv behandling af comorbiditet og sikre en sammenhængende behandling og efterbehandling«, mener Georges Estievenart.»Det kræver både tid og betydelige menneskelige og organisatoriske ressourcer, men vil i sidste ende kunne betale sig«. Europa-Kommissionen er i øjeblikket i gang med en undersøgelse af de tjenester, der tilbydes klienter med comorbiditet i syv europæiske psykiatriske miljøer. Resultaterne ventes fremlagt i Årsberetning 2004 Udvalgte aspekter 4

5 EVALUERING AF DE NATIONALE NARKOTIKASTRATEGIER Narkotikapolitikkerne er blevet mere gennemskuelige end nogensinde før EU-landenes narkotikapolitikker er blevet»mere gennemskuelige end nogensinde før«, forlyder det i årsberetningen. 22 lande (heriblandt Norge) har iværksæt nationale narkotikastrategier, og mange af dem har prioriteret evaluering som et middel til resultatmåling og økonomistyring. Beretningen indeholder et særligt kapitel om evaluering af nationale narkotikastrategier, hvori det oplyses, at størsteparten af landene i dag evaluerer de tiltag, de iværksætter, mens andre lande Spanien, Frankrig, Irland og Portugal går endnu videre ved også at forsøge at vurdere virkningen af deres strategi over for selve narkotikaproblemet (konsekvensvurdering). En sådan politisk vilje til at iværksætte en mere evidensbaseret strategi må i sig selv anses for et vigtigt fremskridt. Men i praksis har der ifølge beretningen ikke været tegn på, at landene foretager helhedsvurderinger af virkningen af deres indsats over for narkotikafænomenet. Det er vanskeligt at finde en årsagssammenhæng mellem den pågældende narkotikapolitik og narkotikasituationen, fordi billedet ofte forstyrres af økonomiske og mere almene samfundsmæssige faktorer. Eksperter og fagfolk er enige om, at hvis en strategi skal kunne evalueres videnskabeligt, skal målene være klare, utvetydige og målelige og ledsages af resultatindikatorer, som gør det muligt at bedømme, i hvilken udstrækning målene er opfyldt. Kun få lande heriblandt Spanien og Irland har indtil nu fastsat sådanne indikatorer. Trods manglende viden konstateres der følgende i rapporten:»spredningen af overvågnings- og vurderingskulturen har øget kendskabet til narkotikaproblemet i EU og skabt grundlag for mere kvalificerede beslutninger... Mange narkotikaprojekter og specifikke narkotikainterventioner indeholder allerede et element af evaluering, og hvis denne tendens spreder sig til alle vigtige politiske tiltag på narkotikaområdet, vil dette gradvis bidrage til målingen af effektiviteten af de nationale narkotikastrategier i Europa«. Noter: Pressemeddelelser på 20 sprog samt Årsberetningen, Statistical bulletin, landeresuméerne og Reitox-nettets nationale rapporter kan ses på ( 1 ) An overview of cannabis potency in Europe, EONN Insights, nr. 6, Udarbejdet af dr. Leslie A. King under vejledning af Paul Griffiths og Chloé Carpentier fra EONN (kan downloades fra: Oplysninger om styrken af cannabisprodukter i de europæiske lande stammer fra: en gennemgang af den videnskabelige og tekniske litteratur om emnet, rapporter fra EU s medlemsstater (standardindberetninger jf. tabel 14 i forbindelse med deres deltagelse i EONN s og Reitox-nettets europæiske overvågningssystem for narkotika) samt oplysninger fra et særligt spørgeskema, der blev sendt til udvalgte eksperter inden for retsmedicin, toksikologi og narkotikatestning. Eksperter fra 13 EU-lande medvirkede i undersøgelsen. Årsberetning 2004 Udvalgte aspekter 5

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER

ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER ÅRSBERETNINGEN FOR 2004: HOVEDPUNKTER Tegn på fremskridt: fald i antallet af narkotikadødsfald, nye tilfælde af HIV-infektioner og heroinbrug, men voksende bekymring for stigningen i brugen af andre narkotiske

Læs mere

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL. 11.00 CET DEN 23.11.2006 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde

ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde ÅRSBERETNING 2006: NARKOTIKAPRISER FALDER, BESLAGLÆGGELSER STIGER Narkotika i Europa nu billigere end nogensinde (23.11.2006, LISSABON) Prisen på illegale stoffer på gaden i Europa er faldet i de seneste

Læs mere

En ud af fem har prøvet cannabis, og efterspørgslen efter behandlingstilbud er stigende

En ud af fem har prøvet cannabis, og efterspørgslen efter behandlingstilbud er stigende ÅRSBERETNING 2003 OM NARKOTIKASITUATIONEN I EU OG NORGE Grund til forsigtig optimisme, men det skal ikke få os til at hvile på laurbærrene, advarer Narkotikaagenturet (22.10.2003 LISSABON/FRIGIVELSE KL.

Læs mere

ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE

ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2004 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE DA ÅRSBERETNING 2004 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører

Læs mere

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and

Læs mere

PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER

PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER fra EU s Narkotika-agentur i Lissabon VIGTIGT: MÅ FØRST OFFENTLIGGØRES EFTER KLOKKEN 12.00 (CET) ONSDAG DEN 11. OKTOBER Årsberetning om Narkotikasituationen i EU 2000 PROBLEMATISK STOFBRUG NYE TENDENSER

Læs mere

Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst«

Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst« STOFFER PÅ ET EUROPÆISK MARKED I FORANDRING EMCDDA-ANALYSE 2014 Den europæiske narkotikarapport offentliggøres i dag narkotikaproblemet i Europa bliver»stadig mere komplekst«(27.5.2014, LISSABON, MÅ IKKE

Læs mere

ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096

ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2003: NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ÅRSBERETNING 2003 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0548 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2016 COM(2016) 548 final 2016/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1h-indol-3-

Læs mere

Sundhedsstatus er markant forbedret i EU-landene, selv om der fortsat er store forskelle

Sundhedsstatus er markant forbedret i EU-landene, selv om der fortsat er store forskelle SAMMENDRAG De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige resultater på folkesundhedsområdet. Den forventede levetid ved fødslen i EU-landene er steget med mere end seks år siden 1980 og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union ISSN 1609-6096 2001 Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union E.M.C.D.D.A. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug DA Juridisk meddelelse Denne publikation

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om erfaringerne med de statistiske undersøgelser af

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov

Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov N O T A T Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov Denne analyse undersøger, hvor stor en del af indlæggelserne af patienter med det største behandlingsbehov i sundhedsvæsenet,

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2015 COM(2015) 674 final 2015/0309 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste det nye psykoaktive stof 1-phenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerophenon,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Danish Sammendrag på dansk HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Sammendrag De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union 1999 Legal notice Hverken Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) eller enkeltpersoner eller virksomheder,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0436 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2013 COM(2013) 436 final 2013/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om at underkaste 5-(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

ISSN Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge

ISSN Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge ISSN 1609-6096 2002 Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge DA Juridisk meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere