EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis"

Transkript

1 ÅRSBERETNINGEN FOR 2004:»UDVALGTE TEMAER«EONN ser på baggrunden for, at et stigende antal unge behandles for brug af cannabis ( LISSABON OFFENTLIGGØRELSE KL CET/Bruxelles tid) De specialiserede narkotikabehandlingscentre beretter i mange EU-lande om stigende kontakt med cannabisbrugere. Næst efter heroin er cannabis som helhed betragtet blevet det primære stof, brugerne hyppigst søger hjælp for. Denne tendens fremhæves i Årsberetning 2004 om narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge, som EU s Narkotika-agentur (EONN) i Lissabon udsendte i Bruxelles i dag. Beretningen indeholder et særligt afsnit om»baggrunden for cannabisproblemerne«, hvori der fokuseres på årsagerne til den stigende efterspørgsel efter behandling for det mest producerede, handlede og brugte illegale stof i verden.»ud fra et sundhedspolitisk synspunkt er det meget vigtigt at forstå, hvorfor man i mange europæiske lande oplever, at stadig flere cannabisbrugere henvender sig til narkotikabehandlingscentrene«, udtaler EONN s bestyrelsesformand Marcel Reimen.»Skyldes det ganske enkelt, at det er blevet mere udbredt at bruge cannabis i stort set alle EU-lande? Eller er der andre faktorer, som også spiller ind, f.eks. at brugsmønsteret har ændret sig, at stoffet er blevet stærkere, at dataene indberettes mere effektivt, eller at nogle lande har forsøgt at få cannabisbrugerne væk fra det strafferetlige system og over i behandlingstilbud og sociale tilbud? Det er vigtigt at få klarlagt disse spørgsmål for at kunne gribe effektivt ind mod brugen af cannabis«. Ændrede brugsmønstre: stigning i regelmæssig og intensiv cannabisbrug De fleste af dem, der bruger cannabis, gør det kun lejlighedsvist eller i begrænsede perioder. Men det har vakt bekymring, at en mindre, men ikke ubetydelig gruppe af især yngre mænd er begyndt at anvende stoffet mere intensivt, og at antallet muligvis er stigende. EONN skønner»groft set«, at der kan være helt op til 3 mio. daglige cannabisbrugere inden for EU. Det anslås ifølge den nye beretning, at den aktuelle cannabisbrug (inden for de seneste 30 dage) omfatter 3 12% af unge voksne (15 34 år) og 1 7% af alle voksne (15 64 år). Den Tjekkiske Republik, Spanien, Frankrig, Irland og Det Forenede Kongerige tegner sig for de højeste tal. Undersøgelser har vist, at mellem 0,9 og 3,7% af unge voksne bruger stoffet intensivt (dagligt eller næsten dagligt). Andelen af daglige brugere blandt unge mænd kan være højere. En årlig undersøgelse af årige i Frankrig har således vist, at 9,2% af drengene og 3,3% af pigerne bruger cannabis hver dag. EONN har ikke med sikkerhed kunnet påvise en direkte sammenhæng mellem stigningen i den regelmæssige og intensive brug af cannabis og den voksende efterspørgsel efter narkotikabehandling. Oplysningerne mangler imidlertid substans, og det kan ikke udelukkes, at der er en sammenhæng. Der er et presserende behov for yderligere forskning i, hvor mange af disse cannabisbrugere der udvikler så alvorlige sundhedsmæssige eller sociale problemer, at de søger hjælp. Kontaktperson: Kathy Robertson, Media relations Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, Lissabon, Portugal Tel. (351) Fax (351) Nr. 9/2004

2 Cannabisstyrken: er stoffet blevet stærkere? Der har været spekulationer fremme om, at en af grundene til, at stadig flere søger behandling for cannabisproblemer, er, at stoffet er blevet stærkere. Det forlyder endda fra visse kilder, at den cannabis, der udbydes i dag, er op til 10 gange stærkere end tidligere. Årsberetningen belyser dette spørgsmål på grundlag af de seneste videnskabelige fund og de forhåndenværende data ( 1 ). (Cannabis styrke defineres som indholdet af det primære aktive indholdsstof, 9 -tetrahydrocannabinol (THC) i stoffet). EONN udtaler, at beregninger af den generelle styrke af de cannabisprodukter, der findes på det europæiske marked, ikke tyder på, at styrken er steget markant. Årsagen er formentlig, at den importerede cannabis (blade og harpiks) har domineret markedet i de fleste EU-lande, og at dens faktiske styrke i mange år har ligget forholdsvis stabilt (på ca. 6 8%). Nederlandene er det eneste land, hvor den faktiske styrke er steget markant (til ca. 16%). Det skyldes næsten udelukkende, at det relative forbrug af cannabisblade, der er dyrket lokalt ved hjælp af hydroponiske teknikker, er steget. Indendørs dyrkning af cannabisblade finder efterhånden sted i de fleste, om ikke alle, europæiske lande og resulterer typisk i koncentreret cannabis, der er to eller tre gange stærkere end de cannabisblade, der importeres fra landene i Nordafrika, Caribien og Fjernøsten. Den hjemmeproducerede/stærke cannabis menes dog kun at tegne sig for en beskeden markedsandel i EU, men kan være voksende i visse lande. I Nederlandene anslås det, at lokalt dyrkede produkter udgør over halvdelen af det indenlandske cannabismarked. Det er uklart, i hvilket omfang brugen af stærk cannabis øger de sundhedsmæssige risici, men en negativ indvirkning kan ifølge EONN ikke udelukkes. Akutte sundhedsproblemer f.eks. panikanfald og mindre psykiske problemer kan blive mere udbredt end i øjeblikket blandt brugere af stærk cannabis, og det kan få betydning for efterspørgslen efter behandlingstilbud. Det understreger behovet for løbende at overvåge stofstyrke, markeder og sundhedsproblemer i de kommende år.»der er ingen grund til at overreagere, men vi må heller ikke være for tilbagelænede, når det drejer sig om styrken af den cannabis, der udbydes i dag«, udtaler EONN s direktør Georges Estievenart.»Markedsandelen for stærk cannabis er stadig forholdsvis beskeden, men det kan ændre sig og give anledning til alvorlig bekymring over de negative virkninger for folkesundheden«. Flere kommer i behandling men der er markante forskelle mellem landene Nye tal fra de ambulante narkotikabehandlingscentre i EU viser, at ca. 12% af alle klienter i behandling og 30% af alle nye klienter angiver cannabis som deres primære problematiske stof. Antallet af cannabisbrugere, der er registreret i behandlingssystemet, er steget støt siden midten af 1990 erne, hvor kun 9% af alle nye behandlingsanmodninger blev registreret som værende cannabisrelaterede (1996-data). Samtlige rapporterende lande bortset fra Grækenland og Det Forenede Kongerige melder om en vis stigning i cannabisklienters andel af de klienter, der er nye i behandlingssystemet, men billedet er langt fra entydigt. Det skyldes ikke kun forskelle i antallet af personer, der søger hjælp, men kan også hænge sammen med forskelle i serviceudbuddet og i henvisnings- og indberetningspraksis. Andelen af nye klienter, der søger behandling for cannabisbrug, er højest i Tyskland (48%) og lavest i Litauen (næsten nul). I Danmark, Frankrig, Finland og Sverige drejer det sig om mindst en tredjedel og i Den Tjekkiske Republik, Nederlandene, Spanien og Slovenien over 20%. Den stigende efterspørgsel efter cannabisbehandling er generelt mindre markant i EU s nye medlemsstater, selv om der er noteret stigninger i visse lande. USA har også registreret øget efterspørgsel efter behandlingstilbud. Her steg antallet af personer, der kom i behandling for marihuanabrug fra ca i 1992 til i Årsberetning 2004 Udvalgte aspekter 2

3 Typiske cannabisbrugere i behandling unge, bedre socialt integrerede og som oftest mænd Sammenlignet med klienter, der behandles for andre narkotikaproblemer, er cannabisklienter generelt yngre (i gennemsnit år), og der er en overvægt af mænd. Der behandles relativt få meget unge på de specialiserede narkotikabehandlingscentre, men de, der behandles, angiver ofte cannabis som det primære problematiske stof. Cannabis er årsagen til næsten samtlige (80%) behandlingsanmodninger fra unge under 15 år, og 40% af disse anmodninger kommer fra klienter i aldersgruppen år. Det fremgår af beretningen, at 45% af de klienter, der behandles for cannabisbrug, stadig er under uddannelse, og at det samme typisk gælder for 8% af de klienter, der behandles for problemer med andre stoffer, mens 24% er i fast arbejde. Det står i skarp kontrast til heroinklienter, som i langt de fleste tilfælde er uden arbejde. Mange cannabisklienter angiver også, at de har fast bolig, formentlig fordi mange af dem stadig bor hos deres forældre. De fleste cannabisklienter henvises til behandling af familie og venner, sociale myndigheder eller strafferetlige instanser. Kun en mindre andel henvender sig af egen drift. Størsteparten (84%) af de heroinbrugere, der kommer i narkotikabehandling inden for Europa, bruger stoffet hver dag. For cannabis vedkommende er det godt halvdelen, der bruger stoffet regelmæssigt (36% dagligt og 17% 2 6 gange om ugen). Den anden halvdel af brugerne melder om mere sporadiske brugsmønstre. 15% oplyste, at de brugte stoffet én gang om ugen eller mindre, og 28% havde ikke brugt det i måneden op til, at de kom i behandling. Nederlandene (80%) angiver den højeste andel af daglige cannabisbrugere blandt stofbrugere i behandling, mens Tyskland (41%) angiver den højeste andel af lejlighedsvise brugere. Tyskland har samtidig den højeste andel af nye cannabisklienter. Hjælp til cannabisbrugere i behandling»at forstå behovene hos dem, der søger hjælp for cannabisproblemer, er«, ifølge årsberetningen,»en forudsætning for at kunne gøre en effektiv indsats«. Cannabisklienter har andre brugsmønstre end andre stofbrugere, men der er også væsentlige forskelle mellem cannabisbrugerne indbyrdes. De kan groft set inddeles i to grupper. Den første gruppe består af yngre brugere, som typisk henvises til behandling af familien eller skolen, og som bruger cannabis alene eller eventuelt sammen med alkohol eller stimulerende stoffer. Den anden gruppe består af lidt ældre brugere, som oftere henvises til behandling af det strafferetlige system eller af sundhedsvæsenet, og som har større erfaring med andre illegale stoffer. Denne gruppe overlapper gruppen af kroniske stofbrugere. Cannabisbrugere har derfor meget forskellige behandlingsbehov. I visse lande Danmark, Tyskland, Grækenland, Frankrig, Nederlandene, Østrig, Sverige og Norge tilbyder behandlingscentrene tjenester, der er målrettet mod cannabisbrugere. Men generelt findes der alt for få specialiserede behandlingsmuligheder og tilbud om hjælp til cannabisklienter inden for Europa. Et af de centrale spørgsmål, der fremhæves i den nye beretning, er, hvorvidt det er»hensigtsmæssigt«at henvise lejlighedsvise cannabisbrugere til specialiserede narkotikacentre, hvor de måske kommer i berøring med kroniske heroinafhængige eller blandingsbrugere. Det påpeges bl.a., at»mange af disse specialiserede narkotikabehandlingscentre er gearet til at opfylde behovene hos en ofte kaotisk og marginaliseret befolkningsgruppe«, og at der derfor kan»sættes spørgsmålstegn ved deres egnethed som behandlingscentre for klienter med mindre akutte behov som f.eks. de fleste cannabisbrugere«. Egnede henvisningskanaler og initiativer er nødvendige for at kunne tilbyde personer med cannabisproblemer en effektiv behandling. Manglende brikker i puslespillet Det fremgår af beretningen, at personer, der behandles for cannabisproblemer i specialiserede centre, tegner sig for en»ikke ubetydelig andel«af dem, der søger behandling, og udgør en særlig undergruppe i behandlingspopulationen. Dette bør man holde sig for øje. Det viser også, at intensiv cannabisbrug ganske vist er forholdsvis sjælden, men at den udbredte brug af stoffet betyder, at et stort antal unge muligvis bruger stoffet Årsberetning 2004 Udvalgte aspekter 3

4 intensivt. Det kan få alvorlige følger for folkesundheden. Men dette»efterlader mange væsentlige spørgsmål... ubesvarede«, og det skal understreges, at det ikke er alle lande, der råder over data, som gør det muligt at foretage en nøjagtig vurdering af den aktuelle situation. Georges Estievenart har følgende kommentar:»vi har konstateret, at den regelmæssige brug af cannabis er stigende, og vi har påpeget frygten for stærkere cannabis. Kliniske undersøgelser har også vist os, at nogle cannabisbrugere rammes af akutte og kroniske sundhedsproblemer, hvorimod andre, der eksperimenterer med stoffet, ikke ser ud til at pådrage sig langsigtede skader. Men vi mangler stadig en vigtig brik i puslespillet, og det er forståelsen af, hvilke konsekvenser de ændrede brugsmønstre for cannabis inden for EU vil få, navnlig for behandlingstjenesterne. Vi mangler data, som gør det muligt for os at vurdere, i hvilket omfang regelmæssige brugere oplever problemer. Disse oplysninger er en forudsætning for at kunne udvikle, målrette og gennemføre effektive folkesundhedsforanstaltninger som reaktion på brugen af Europas mest populære narkotiske stof«. COMORBIDITET De fleste stofbrugere i behandling lider af psykiske sygdomme Narkotikabrug ledsages ofte af andre gener, heriblandt smitsomme sygdomme (HIV og hepatitis C) og sociale problemer. Langt mindre kendt er imidlertid de psykiske problemer i forbindelse med stofafhængighed, som kan gøre det vanskeligt at iværksætte en behandling. Ifølge årsberetningen har»et stort og formentlig voksende antal«af de stofbrugere, der i øjeblikket er i behandling, en psykisk comorbiditet dvs. en kombination af stofmisbrug og psykiske problemer. Mellem 50 og 90% af disse brugere lider angiveligt af personlighedsforstyrrelser og ca. en femtedel af mere alvorlige psykiske sygdomme. Det sker imidlertid jævnligt, at narkotikabehandlingstjenester såvel som psykiatrisk personale overser patienter med comorbiditet. Det er nemlig en kendt sag, at tilstanden er vanskelig at diagnosticere. Stofafhængighed og forstyrrende adfærd dækker ofte over personlighedsforstyrrelser, og psykiatriske syndromer forveksles tit med stoffremkaldte tilstande. Manglende uddannelse er også en hindring psykiatrisk personale og narkotikabehandlingspersonale ved som regel for lidt om hinandens områder og er derfor dårligt rustet til at håndtere comorbiditet og klienternes samlede problemer. Resultatet er ofte, at klienterne sendes frem og tilbage mellem de forskellige instanser (det såkaldte svingdørsproblem), hvilket kan betyde, at behandlingen afbrydes, og føre til høje frafaldsprocenter og frustration for såvel klienter som behandlere. Beretningen peger på behovet for en velstruktureret og integreret metode, som er baseret på støttekontaktpersoner, og som er tilpasset den enkeltes behov, og som følges konsekvent. Men, bemærkes det:»i de fleste lande findes der kun få specialiserede integrerede programmer eller enheder beregnet for comorbide-patienter, og udbuddet dækker langt fra behovet«. På uddannelsesområdet er der dog gjort visse fremskridt i Italien og Nederlandene, hvor der afholdes fælles kurser om comorbiditet for personale inden for det psykiske sundhedsområde og narkotikabehandlere. Andre lande melder om intern uddannelse, men gennemførelsen er»vilkårlig og mangelfuld«.»samarbejde og koordinering på tværs af alle instanser og i alle led af behandlingskæden er vigtig for at kunne tilbyde en effektiv behandling af comorbiditet og sikre en sammenhængende behandling og efterbehandling«, mener Georges Estievenart.»Det kræver både tid og betydelige menneskelige og organisatoriske ressourcer, men vil i sidste ende kunne betale sig«. Europa-Kommissionen er i øjeblikket i gang med en undersøgelse af de tjenester, der tilbydes klienter med comorbiditet i syv europæiske psykiatriske miljøer. Resultaterne ventes fremlagt i Årsberetning 2004 Udvalgte aspekter 4

5 EVALUERING AF DE NATIONALE NARKOTIKASTRATEGIER Narkotikapolitikkerne er blevet mere gennemskuelige end nogensinde før EU-landenes narkotikapolitikker er blevet»mere gennemskuelige end nogensinde før«, forlyder det i årsberetningen. 22 lande (heriblandt Norge) har iværksæt nationale narkotikastrategier, og mange af dem har prioriteret evaluering som et middel til resultatmåling og økonomistyring. Beretningen indeholder et særligt kapitel om evaluering af nationale narkotikastrategier, hvori det oplyses, at størsteparten af landene i dag evaluerer de tiltag, de iværksætter, mens andre lande Spanien, Frankrig, Irland og Portugal går endnu videre ved også at forsøge at vurdere virkningen af deres strategi over for selve narkotikaproblemet (konsekvensvurdering). En sådan politisk vilje til at iværksætte en mere evidensbaseret strategi må i sig selv anses for et vigtigt fremskridt. Men i praksis har der ifølge beretningen ikke været tegn på, at landene foretager helhedsvurderinger af virkningen af deres indsats over for narkotikafænomenet. Det er vanskeligt at finde en årsagssammenhæng mellem den pågældende narkotikapolitik og narkotikasituationen, fordi billedet ofte forstyrres af økonomiske og mere almene samfundsmæssige faktorer. Eksperter og fagfolk er enige om, at hvis en strategi skal kunne evalueres videnskabeligt, skal målene være klare, utvetydige og målelige og ledsages af resultatindikatorer, som gør det muligt at bedømme, i hvilken udstrækning målene er opfyldt. Kun få lande heriblandt Spanien og Irland har indtil nu fastsat sådanne indikatorer. Trods manglende viden konstateres der følgende i rapporten:»spredningen af overvågnings- og vurderingskulturen har øget kendskabet til narkotikaproblemet i EU og skabt grundlag for mere kvalificerede beslutninger... Mange narkotikaprojekter og specifikke narkotikainterventioner indeholder allerede et element af evaluering, og hvis denne tendens spreder sig til alle vigtige politiske tiltag på narkotikaområdet, vil dette gradvis bidrage til målingen af effektiviteten af de nationale narkotikastrategier i Europa«. Noter: Pressemeddelelser på 20 sprog samt Årsberetningen, Statistical bulletin, landeresuméerne og Reitox-nettets nationale rapporter kan ses på ( 1 ) An overview of cannabis potency in Europe, EONN Insights, nr. 6, Udarbejdet af dr. Leslie A. King under vejledning af Paul Griffiths og Chloé Carpentier fra EONN (kan downloades fra: Oplysninger om styrken af cannabisprodukter i de europæiske lande stammer fra: en gennemgang af den videnskabelige og tekniske litteratur om emnet, rapporter fra EU s medlemsstater (standardindberetninger jf. tabel 14 i forbindelse med deres deltagelse i EONN s og Reitox-nettets europæiske overvågningssystem for narkotika) samt oplysninger fra et særligt spørgeskema, der blev sendt til udvalgte eksperter inden for retsmedicin, toksikologi og narkotikatestning. Eksperter fra 13 EU-lande medvirkede i undersøgelsen. Årsberetning 2004 Udvalgte aspekter 5

ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096

ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING 2003: NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ÅRSBERETNING 2003 NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE UNION OG NORGE ISSN 1609-6096 ÅRSBERETNING NARKOTIKASITUATIONEN I DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union

Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union ISSN 1609-6096 2001 Årsberetning om Narkotikasituationen i Den Europæiske Union E.M.C.D.D.A. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug DA Juridisk meddelelse Denne publikation

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling

ISSN 2314-9043. Europæisk. narkotikarapport. Tendenser og udvikling DA Europæisk ISSN 2314-9043 narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013 Europæisk narkotikarapport Tendenser og udvikling 2013 I Retlig meddelelse Denne publikation tilhører Det Europæiske Overvågningscenter

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Danish Sammendrag på dansk HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Sammendrag De europæiske lande har i de seneste årtier opnået betydelige

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Beroligende middel: Cannabis

Beroligende middel: Cannabis Beroligende middel: Cannabis Sammenfatning Nuværende hollandsk Cannabis Politik Hvad sker der af nyt inden for forebyggelse og behandling Generelle bemærkninger om legalisering Nyere brugere, daglige

Læs mere

Drug and alcohol use among young people

Drug and alcohol use among young people Drug and alcohol use among young people EMCDDA 23 selected issue In EMCDDA 23 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Kapitel 3 Udvalgte problematikker Dette kapitel

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Polydrug use. EMCDDA 2002 selected issue. In EMCDDA 2002 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway

Polydrug use. EMCDDA 2002 selected issue. In EMCDDA 2002 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Polydrug use EMCDDA 2002 selected issue In EMCDDA 2002 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Kapitel 3 Udvalgte problematikker Dette kapitel kommer ind på tre

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Den økonomiske virkning af regulering inden for de liberale erhverv i forskellige medlemsstater

Den økonomiske virkning af regulering inden for de liberale erhverv i forskellige medlemsstater Forskningsrapport Den økonomiske virkning af regulering inden for de liberale erhverv i forskellige medlemsstater Regulering af tjenesteydelser Iain Paterson, Marcel Fink, Anthony Ogus m.fl. Resume Undersøgelse

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål?

Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål? Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål? Som et led i en større europæisk kortlægning har Gadejuristen fået foretaget en meningsmåling hos firmaet Synovate http://www.synovate.com/contact/europe/dk.

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland?

Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Social kapital - belyst i den nordjyske sundhedsprofil: Hvordan står det til med sundheden i Nordjylland? Jane Pedersen Specialkonsulent Region Nordjylland Gennem oplæget belyses følgende 1. Sundhedsprofiler

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

Vilkår og forudsætninger for kvalitetssikring. Indlæg v. DSFAM s møde d. 31.3.04

Vilkår og forudsætninger for kvalitetssikring. Indlæg v. DSFAM s møde d. 31.3.04 Vilkår og forudsætninger for kvalitetssikring Indlæg v. DSFAM s møde d. 31.3.04 Hvad er kvalitetssikring? Aktiviteter, der har til formål at sikre overensstemmelse mellem eksplicitte kvalitetsmål og det

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

www.tentsproject.eu 1

www.tentsproject.eu 1 www.tentsproject.eu 1 Denne folder er udarbejdet af J. Bisson (Dr. Med, FRCPsych) og B. Tavakoly (ph.d.), Cardiff Universitet, Wales, Storbritannien(2009) med bidrag fra partnere i Det Europæiske Netværk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Sociale forskelle i sundhed hvordan ser det du i Region Midtjylland? Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Sociale forskelle i sundhed hvordan ser det du i Region Midtjylland? Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Sociale forskelle i sundhed hvordan ser det du i Region Midtjylland? Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Hvad taler vi om, når vi taler om social ulighed i sundhed? Sociale forskelle i sundhed

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere