Aalborg Boldspilklub A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Boldspilklub A/S"

Transkript

1 Årsrapport for 2011

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5-6 Ledelsesberetning 7-20 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse 23 Balance Egenkapitalopgørelse 26 Pengestrømsopgørelse 27 Anvendt regnskabspraksis Noter Bestyrelse og direktionens ledelseshverv

3 Selskabsoplysninger m.v. Selskabet Aalborg Boldspilklub A/S Hadsundvej Aalborg CVR-nr Stiftet: 1. juli 1987 Hjemsted: Aalborg Tlf.: Bestyrelse Finn Viggo Nielsen (formand) Nils Dorin Jacobsen (næstformand) Ole Mølgaard Kristensen Jørn Simonsen Henrik Norman Thomsen Jesper Møller Christensen Direktion Poul Henning Sørensen, administrerende direktør Ledelseserhverv Bestyrelses- og direktionsmedlemmers ledelseserhverv fremgår af side 69 og 70 Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 19. april 2012, kl hos AaB Konference, Nordjyske Arena, Harald Jensensvej 9, 9000 Aalborg. 3

4 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Aalborg Boldspilklub A/S. Koncernregnskabet og årsrapporten for Aalborg Boldspilklub A/S udarbejdes efter International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU. Koncernregnskabet og årsrapporten udarbejdes herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsesberetningen udarbejdes ligeledes efter danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for u d- viklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og koncernens og selskabets finansielle stilling, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aalborg, den 27. marts 2012 Direktion Poul Henning Sørensen Adm. direktør Bestyrelse Finn Viggo Nielsen Nils Dorin Jacobsen Ole Mølgaard Kristensen Formand Næstformand Jørn Simonsen Henrik Norman Thomsen Jesper Møller Christensen 4

5 Den uafhængige revisors påtegning TIL KAPITALEJERNE I AALBORG BOLDSPILKLUB A/S PÅTEGNING PÅ KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Aalborg Boldspilklub A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel konce r- nen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financia l Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. LEDELSENS ANSVAR FOR KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retv i- sende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den i n- terne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. REVISORS ANSVAR Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af v o- res revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlæ g- ger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysni n- ger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for koncernens og selskabets udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende e f- ter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og selsk a- bets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 5

6 Den uafhængige revisors påtegning KONKLUSION Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. SUPPLERENDE OPLYSNINGER VEDRØRENDE FORHOLD I REGNSKABET Vi skal henvise til afsnittet i årsregnskabets note 1 Regnskabsmæssige skøn, vurderinger og usikke r- heder. Vi er enige i ledelsens beskrivelse af usikkerhederne om koncernens kapitalforhold, og forholdet har derfor ikke påvirket vores konklusion. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncer n- regnskabet og årsregnskabet. Aalborg, den 27. marts 2012 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Niels Jørgen Kristensen Statsaut. revisor Thomas Nic. Nielsen Statsaut. revisor 6

7 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal HOVEDTAL FOR KONCERNEN Beløb i t.dkk * 2008 ** 2007 ** Resultatopgørelse Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Andre driftsomkostninger Resultat før transferaktiviteter og finansielle poster Resultat af transferaktiviteter Resultat af primær drift Finansielle poster Resultat før skat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørende aktiviteter Årets resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Heraf rentebærende gæld * Sammenligningstallet for 2009 inkl. Ishockey og College, men ekskl. Håndbold. ** Sammenligningstal for er ikke tilpasset vedr. ophørende aktiviteter. 7

8 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Beløb i t.dkk * 2008 ** 2007 ** Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets samlede pengestrømme Investering Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver NØGLETAL Overskudsgrad (%) -39,8-36,2-51,8 20,9-3,8 Resultat pr. aktie (DKK) -2,69-14,12-25,50 8,78-1,57 Udvandet resultat pr. aktie (DKK) -2,69-14,12-25,50 8,69-1,55 Cash Flow pr. aktie (DKK) -2,59-8,53 2,98 14,22 2,03 Udbytte pr. aktie (DKK) Indre værdi pr. aktie (DKK) 1,3 6,4 20,3 45,6 43,2 Soliditetsgrad (%) 24,2 10,1 30,5 52,4 47,3 Ultimokurs (DKK) 1,4 7,8 11,7 24,5 41,2 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte * Sammenligningstallet for 2009 inkl. Ishockey og College, men ekskl. Håndbold. ** Sammenligningstal for er ikke tilpasset vedr. ophørende aktiviteter. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33, jf. note 14. Øvrige nøgletal er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal

9 Ledelsesberetning INDLEDNING Sportslige og forretningsmæssige ambitioner på flere områder har i det nuværende finansielle og markedsmæssige miljø vist sig umulig at gennemføre, og i konsekvens heraf måtte ledelsen i AaB i 2009 revurdere AaB s forretningsgrundlag, aktiver og aktiviteter, og efterfølgende udarbejde ny, fremadret tet forretningsplan. Denne plan blev igangsat i 2009 og videreført i regnskabsåret 2010 med forventning om fuld gennemførelse primo 2011 inklusiv en kapitaludvidelse. Kapitaludvidelsen blev gennemført med et nettoprovenu på ca. 36 mio. DKK, hvilket var c a. 15 mio. DKK mindre end det samlede udbud. Senere fraflytning af AaB Konference på Hadsundvej, forsinket tinglysning ved ejendomssalg, øgede spilleromkostninger i AaB Fodbold med henblik på overlevelse i Superligaen og generelt dårligere sportslige resultater end forventet i både fodbold og ishockey har påvirket 2011-regnskabet negativt. Denne udvikling har krævet yderligere tiltag, hvorfor ledelsen har besluttet at fortsætte optimeringspr o- grammet med afvikling af AaB College i sin nuværende form og afvikling af aktiviteten AaB Ishockey. Der er med virkning fra 1. juni 2012 indgået aftale med Aalborg Ishockey A/S om fremtidig drift af ishockeyaktiviteten, således selskabet ikke efter denne dato er involveret i ishockey. I konsekvens heraf har selskabet nedskrevet den hertil knyttede goodwill i 2011-regnskabet med ca. 1,7 mio. DKK. og yderligere afsat 0,5 mio. DKK til afviklingen. AaB College lukker pr. 30. juni 2012 ned for aktiviteten på Hadsundvej og udtræder af oprindelig ti -årig lejeforpligtelse hos Himmerland Boligforening på 61 værelser. Der er således tale om reduktion af fo r- pligtelser i niveauet 20 mio. DKK. I forbindelse hermed har selskabet nedskrevet forudbetalt depositum på 1,2 mio. DKK, som er indregnet i 2011 regnskabet. Selskabets 2011-regnskab er negativt påvirket ved indregning af 9,6 mio. DKK under ophørende aktivitet fra College- og ishockeyaktivitet. Omstruktureringsplanen fra 2009 inklusive de senest gennemførte handlinger har haft væsentlig negativ påvirkning på selskabets regnskabsresultater i perioden I 2009 regnskabet var der primært tale om en række regnskabsmæssige af- og nedskrivninger, mens regnskaberne i 2010 og 2011 er påvirket af en række konkrete handlinger ved bl.a. frasalg og afvikling. Som konsekvens heraf er balancen reduceret fra 312 mio. DKK til 78 mio. DKK ultimo Den samlede gennemførte omstruktureringsplan kan opsummeres på følgende hovedområder: Frasalg af bygninger på Hadsundvej over to omgange til 3F og Boligselskabet Himmerland. Håndboldaktiviteten er pr overdraget til Aalborg Håndbold. Ny stadionaftale med Aalborg Kommune inklusive frigivelse af forudbetalt depositum. AaB s ejerandel, forpligtelser og garantier i sportsbutikker er reduceret. Konferenceaktiviteten på Hadsundvej er lukket og flyttet til lokalerne på Nordjyske Arena. Gennemført kapitaludvidelse med nettoprovenu på ca. 36 mio. DKK i maj 2011, hvoraf ca. 30 mio. DKK blev brugt til betaling af gæld. 9

10 Ledelsesberetning Driften af AaB Konference er i sommeren 2011 outsourcet til Eurest Services. Ishockeyaktiviteten overdrages pr til Aalborg Ishockey A/S. AaB College er under afvikling og nedlukkes endeligt er selskabet fri af alle forpligtelser vedr. ti-årigt lejemål af 61 college værelser. Der er realiseret permanente omkostningsreduktioner ca. en halvering. Personaleomkostningerne er halveret i perioden fra 100 mio. DKK til 50 mio. DKK. Antallet af administrative medarbejdere er reduceret fra over 50 til aktuelt niveau på 15. Selskabet har i perioden afholdt store engangsomkostninger og omkostninger til eksterne rådgivere i arbejdet med at realisere den omfattende omstruktureringsplan. Det fremadrettede perspektiv tegner nu en ny, slankere og fokuseret fodbold virksomhed med et optimeret talentudviklingsprogram inkluderende en elite fodboldskole og en tilpasset administrativ organisation. RESULTATET I 2011 Resultatet i 2011 blev et underskud før skat på 39,8 mio. DKK, hvoraf 9,6 mio. DDK kan henføres til de to ophørende aktiviteter AaB College og AaB Ishockey, Selskabets balance er reduceret fra 225 mio. DKK ultimo 2010 til 78 mio. DKK ultimo Moderselskabets kortfristede rentebærende gæld er reduceret fra 123,3 mio. DKK til 5,1 mio. DKK AKTIVITETER I 2011 I januar etablerede selskabet aftale med lokalt Player Invest selskab med henblik på at kunne forstærke fodboldholdet i foråret 2011 og således optimere muligheden for at redde eksistensen i Superligaen. Selskabet har overtaget alle aktier i AaBsport.dk A/S (tidligere Sport Nord A/S) og ejer herigennem de 25,2% af anparterne i Sport on Top. AaB Ishockey sluttede en skuffende sæson allerede primo marts, og nåede mod forventning ikke i sem i- finalen. Ultimo marts blev AaB Konference på Hadsundvej afviklet, hvorefter konferencedriften alene videreføres i loungefaciliteterne på Nordjyske Arena. I samme forbindelse blev der etableret nye skybokse/ grupperum og investeret i nyt AV udstyr i loungeområdet på Nordjyske Arena. I april forlængede selskabet hovedsponsoraftalen med Spar Nord til udløb 30. juni Tilsvarende blev leverance- og sponsoraftalen med Royal Unibrew forlænget til 30. juni

11 Ledelsesberetning Selskabet reducerede i april direktionen, således at økonomidirektør Carsten Greiffenberg udtrådte. Primo maj kunne selskabet offentliggøre resultatet af kapitaludvidelsen med et nettoprovenu på ca. 36 mio. DKK. I maj lykkedes det ligeledes på sidste spilledag at redde eksistensen i Superligaen med en 10. plads. Med virkning fra 1. juli er driften af AaB Konference på stadion outsourcet til Eurest Services, således at alene salget af konferenceprodukter sker direkte i AaB. I juli blev ejendomshandlerne på Hadsundvej tinglyst og dermed formelt overdraget til købere. Salg s- summerne er frigivet i samme forbindelse. Selskabet fik i august forlænget aftalen med Aalborg Kommune om benyttelse af Aalborg Stadion til og fik samtidig frigivet forudbetalt leje på seks mio. DKK mod et års leje og rentesikring. I september flyttede administrationen fra Hadsundvej til fodboldanlægget på Hornevej, hvor alle selskabets aktiviteter i fremtiden vil være samlet. I forbindelse hermed blev dele af økonomifunktionen ou t- sourcet, og den samlede bemanding yderligere tilpasset. AaB s superligahold sluttede første halvdel af sæsonen på en 7. plads lavere placeret end forventet. Selskabet har ultimo året indgået aftale med Nordjyske koncernen om navnesponsorat af stadion, der de kommende tre år vil hedde: Nordjyske Arena. AaB har i 2011 haft 15 spillere på diverse danske ungdomslandshold. KAPITALGRUNDLAGET I januar 2011 blev der etableret et Player Invest selskab stiftet af en række nordjyske erhvervsfolk, der gjorde det muligt at sikre spillerforstærkninger til AaB fodbold med henblik på overlevelse i Superligaen. Aftalen med Player Invest er gennemført som en låneaftale på ca. syv mio. DKK., hvoraf ca. fem mio. DKK har påvirket driften i første halvår. Lånet forfalder først, når AaB realiserer transferindtægter fra egne udviklede talenter. I april / maj blev der gennemført en kapitaludvidelse, der ved fuldtegning skulle tilføre selskabet ca. 50 mio. DKK. Resultatet af emissionen blev et nettoprovenu på ca. 36. mio. kr., hvoraf ca. 30 mio. DKK blev brugt til betaling af gæld. I 1. kvartal 2012 er der etableret en finansieringsaftale med henblik på at sikre likviditeten hvori 1885 deltog. I forbindelse hermed er der afgivet sikkerheder herunder 2,5 mio. DKK i yderligere virkso m- hedspant til AaB Det er ledelsens vurdering, at selskabet med det nuværende kapitalberedskab har den fornødne likviditet i forhold til det aktuelle aktivitetsniveau og vedtagne budgetter. 11

12 Ledelsesberetning Det er samtidig vurderingen, at selskabet ved væsentlig negativ afvigelse fra budget kan få behov for tilførsel af likviditet. STRATEGIEN Selskabet opererer efter beslutning om frasalg af ishockey inden for følgende områder: Som hovedaktivitet - Fodbold på Superliganiveau. Udvikling af egne fodboldtalenter til Superliga og til evt. videresalg. AaB Konference, etableret i loungefaciliteterne på Nordjyske Arena, sikrer afvikling af VIP arrangementer til fodboldkampe og gennemfører eksterne konferenceaktiviteter. Værdiskabelsen sker med fodbold, herunder i særlig grad talentudvikling, som prioriteret omdrejningspunkt under maksimal udnyttelse af brandværdi, som AaB Fodbold indeholder lokalt og nationalt. Målet er at fastholde en plads i toppen af dansk fodbold med mulighed for deltagelse i europæiske turneringer. BERETNING / SEGMENTBESKRIVELSE I nærværende afsnit behandles driften i segmenterne: Sport og Konference. Opgørelsen for 2010 hhv fremgår af note 2. Selskabets to tilbageværende segmenter er indbyrdes afhængige med tværgående samarbejde de enkelte aktiviteter imellem. Således er konferenceaktiviteten direkte forbundet med kampafviklingen. Segment: Sport Sport er defineret som fodbold og salgsboder. I det samlede resultat indgår ligeledes en række ikke fo r- delte fællesomkostninger og AaB s 25,2% indirekte ejerandel af Sport on Top ApS. Samlet har segmentet: Sport underskud i 2011 på 27,6 mio. DKK. Den helt overordnede målsætning om overlevelse i Superligaen blev indfriet, hvilket har været helt a f- gørende for selskabets økonomi. En placering som nr. 10 ved sæsonafslutning og en placering som nr. 7 efter første. halvdel af indeværende sæson udløser væsentligt færre tv-penge end forventet. Modsat har fodbold trukket knap tilskuere i gennemsnit på hjemmebane, hvilket er på niveau med de bedste sæsoner, ligesom det i et ellers vanskeligt sponsormarked er lykkes at fastholde omsætningen. I AaB Fodbold følges en plan om etablering i toppen af den danske Superliga gennem et miks af rutinerede og unge spillere med udvikling af egne talenter. Aktuelt er truppens gennemsnitsalder under 24 år, og hele ti af 22 mand er af egen avl. På trods af de ekstraordinære omkostninger på ca. fem mio. DKK. til fodboldspillere i første halvår i bestræbelserne på at sikre Superliga overlevelse er de samlede lønomkostninger i ,5 mio. DKK lavere end realiseret i Det er planen at sænke det samlede løn- og investeringsbudget i de kommende år, hvilket allerede er delvist effektueret ved, at omkostningsniveauet er sænket med over 30% fra 1. halvår til 2. halvår

13 Ledelsesberetning Segment: Konference Konference defineres som salg til eksterne kunder, og i mindre omfang intern aktivitet - primært afholdelse af VIParrangementer i forbindelse med kampafvikling. Segmentet Konference har et samlet underskud i 2011 på 2,6 mio. DKK. Heraf vedrører ca.1,5 mio. DKK de afviklede aktiviteter på Hadsundvej. Ved udtræden af lejeforpligtelsen og i konsekvens af salget af ejendomme er alle konferenceaktiviteter nu samlet på stadion. Her er lokalerne udvidet med seks nye mindre møderum, der samtidig fungerer som skybokse til fodboldkampe. Desuden er alt AV-udstyr opgraderet. Som sidste led er den samlede drift outsourcet pr. 1. juli 2011 til Eurest Services. AaB kan således koncentrere kræfterne om salgsarbejdet af konferencer og aktiviteter. Den eksterne omsætning i konferenceaktiviteten på i alt 6,6 mio. DKK er i 2011 faldet med 2,7 mio. DKK. Dette kan henføres til afvikling af AaB Konference på Hadsundvej i første kvartal af regnskabsåret. RESULTATOPGØRELSEN AaB realiserede i 2011 et underskud før skat på 39,8 mio. DKK mod et underskud i 2010 på 50,1 mio. DKK. Nettoomsætningen er i 2011 realiseret med 68,2 mio. DKK, hvilket er på niveau med Der er faldende omsætning i konference p.g.a. lavere kapacitet ved fraflytning af Hadsundvej, Dette opvejes af øget entreindtægt og en mindre stigning i tv-penge. Sponsoromsætning er i 2011 på niveau med Andre driftsindtægter består i 2011 af en mindre avance ved salg af inventar. I 2010 bestod denne post af ejendomsavancer før nedskrivninger ved fraflytning, hvilket forklarer den negative afvigelse på 31 mio. DKK. Personaleomkostningerne er reduceret med 10,5 mio. DKK i forhold til 2010 og udgør i 2011regnskabet 49,7 mio. DKK. På trods af øgede omkostninger på ca. 5 mio. DKK. i første halvår af 2011 med henblik på overlevelse i Superligaen er lønomkostninger i fodbold reduceret med ca. syv mio. DKK. Øvrige reduktioner er generelle besparelser på øvrige forretningsområder. Ordinære af- og nedskrivninger er i 2011 på 4,3 mio. DKK mod 5,6 mio. DKK i Andre driftsomkostninger i 2010 består af ekstraordinære nedskrivninger i forbindelse med fraflytning af AaB Konference på Hadsundvej og ved salg af Collegebygningerne. Resultat af transferaktiviteter er negativt med 3,9 mio. DKK mod negativt resultat i 2010 på 5,9 mio. DKK. Udviklingen fremkommer i en kombination af netto højere transferindtægter og øgede afskrivninger i 2011 på transferrettigheder. Andel af resultat i associeret virksomhed er positiv med 0,1 mio. DKK. mod negativt resultat i 2010 på 5,3 mio. DKK. Finansielle indtægter og omkostninger er specificeret i note 10 og note 11. Nettoudgiften andrager 3,2 mio. DKK, hvilket er uændret i forhold til

14 Ledelsesberetning Resultat af ophørende aktiviteter på minus 9,6 mio. DKK i 2011 består af driften i AaB Ishockey og AaB College. Balancen Balancesummen pr. 31. december 2011 er på 78,5 mio. DKK mod 224,8 mio. DKK i Kontraktrettigheder på fodboldspillere er faldet fra 12,2 mio. DKK til 6,6 mio. DKK. Kortfristede aktiver er faldet fra 157,4 mio. DKK til 10,2 mio. DKK efter indfrielse af gæld. Egenkapitalen er 19 mio. DKK mod 22,7 mio. DKK i Kortfristede forpligtelser i alt er faldet fra 185,9 mio. DKK til 46,5 mio. DKK primært som følge af indfrielse af gæld til kreditinstitut i forbindelse med frigivelse af deponerede midler ved tinglysning af eje n- domshandler. Pengestrøm Likvide beholdninger er forbedret fra minus 36,8 mio. DKK ultimo 2010 til minus 11,5 mio. DKK en forbedring på ca. 25 mio. DKK. De væsentligste årsager til ændringen fremkommer p.g.a. gennemført kapitaludvidelse, frigivelse af d e- ponerede midler ved ejendomshandel, nedbringelse af kortfristet gæld og negativ driftsaktivitet. RISIKOFAKTORER Risikostyring Bestyrelsen vurderer løbende de samlede risikoforhold og enkelte faktorer ved selskabets aktiviteter, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, kontraktforhold m.v. Konjunkturer Indtægter fra selskabets sponsorer og konferencegæster vurderes til at være afhængige af den generelle økonomiske situation. Såfremt den økonomiske situation, specielt i koncernens nærområde, forværres, kan det få en negativ indflydelse på selskabets indtjening. Konkurrence- og markedsforhold i sports- og underholdningsbranchen Hovedparten af selskabets forretningsmæssige aktiviteter konkurrerer regionalt og primært om sama r- bejdspartnernes markedsføringsbudgetter og konferenceaktiviteter. Konkurrencefladen på det danske og det skandinaviske marked viser sig primært i forhold til rekrutt e- ring af fodboldspillere. I forhold til entreindtægter konkurreres der helt basalt om kundernes tid og valg af fritids aktiviteter samt andre underholdningstilbud herunder biografer, koncerter og andre sportsarrangementer. 14

15 Ledelsesberetning Ekstern regulering Selskabet er underlagt en række regler og bestemmelser herunder kommunale og idrætsorganisator i- ske bestemmelser. Selskabet er afhængig af de betingelser, som kommunen stiller for benyttelse af kommunens faciliteter til afvikling af kampe, træning og andre arrangementer. Ledelsen er løbende i d i- alog med Aalborg Kommune med henblik på at tilpasse betingelser og drift til glæde for begge parter. Aftalerne om AaB s udnyttelse af disse faciliteter er længevarende. Idrætsorganisatorisk er selskabet afhængig af regler inden for transferområdet i fodbold samt rammerne og betingelserne for de europæiske turneringer. Ledelsen deltager aktivt i de idrætspolitiske organer, hvori selskabet sportsligt er repræsenteret. Sportslige resultater Selskabets indtjening er i høj grad afhængig af de sportslige resultater. Topplacering i Superligaen giver direkte ekstra indtægter i form af øgede tv-indtægter, bonus fra sponsorer og tilskuerindtægter. Topplaceringer sikrer samtidig deltagelse i de europæiske turneringer, med deraf følgende væsentlige indtægter. Gode sportslige resultater smitter også af på de fremtidige indtægter, idet stabile topplaceringer gør AaB til en mere attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet og sikrer fokus på specielt fodboldspillere med deraf øgede transferindtægter. Ved nedrykning fra Superligaen er det vurderingen, at selskabets regnskabsmæssige resultat på s æ- sonniveau, og således henover to regnskabsår, samlet vil blive reduceret med i niveauet 25 mio. DKK. Kontrakter AaB har aftaler med godt 300 samarbejdspartnere på kontrakter med typisk løbetid på et år. Værdien af ca. 1/3 af aftalerne er længevarende åremålskontrakter inklusive selskabets største aftale, hovedsponsoraftalen i AaB Fodbold, der løber til sommeren Muligheden for forlængelse af sponsorkontrakter ved udløb eller erstatning af disse med nye sama r- bejdspartnere afhænger af de ydelser og betingelser, som AaB kan tilbyde sammenholdt med samarbejdspartnernes alternative muligheder. De sportslige aktiviteter i AaB er baseret på åremålskontrakter med trænere og spillere, hvor kontra k- terne lever op til reglerne i de respektive idrætsretlige organer. Reglerne for indgåelse og ophør af ansættelseskontrakter inden for idrætten adskiller sig fra reguleringen på det almindelige arbejdsmarked. AaB er derfor afhængig af de reguleringer, der måtte komme her. Transfersystemet inden for fodbold indeholder en række specifikke betingelser for fodboldspilleres overgang fra en klub til en anden. Det er AaB s opfattelse, at det er muligt kommercielt at agere inden for de nyeste regler i dette regi. Finansielle og kreditrisici Selskabet er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for en række finansielle risici. Der henvises til uddybende forklaring herom i note

16 Ledelsesberetning AKTIONÆRINFORMATION Aktiekapitalen Selskabets aktiekapital på DKK er fordelt på stk. aktier á nominelt DKK 1. Den nominelle størrelse pr. aktie er ved ekstraordinær generalforsamling i årets løb nedsat fra DKK 5 til DKK 1. Aktierne er fuldt indbetalte. Aktierne er ikke opdelt i klasser, og der er ikke knyttet særlige re t- tigheder til aktierne. Antallet af aktier er i forbindelse med kapitaludvidelse i maj 2011 udvidet med stk. Selskabets beholdning af egne aktier udgør i alt stk. Anskaffelsessummen for egne aktier er fr a- trukket direkte i egenkapitalen. Aktierne er noteret på NASDAQ OMX København og pr var kursen 1,40 svarende til en markedsværdi på 20,7 mio. DKK. Ejerforhold og stemmeandele Selskabet har pr. 31. december 2011, aktionærer. Følgende aktionærer har meddelt at eje 5 % eller mere af den samlede kapital: Nordjyske Holding A/S Aalborg Stiftstidendes Fond Spar Nord Bank A/S A/S Nørresundby Bank Bestyrelse og direktion og disses nærtstående ejede ca. 2% af selskabets aktiekapital pr. 31. december Selskabets aktier Selskabets aktier skal lyde på navn og kan ikke lyde på eller transporteres til ihændehaveren. Aktierne er omsætningspapirer. Alle aktier registreres i VP Securities A/S. Ingen aktionærer skal være pligtig at lade sine aktier indløse. Ingen aktier har særlige rettigheder. Vedtagelse af beslutninger Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed medmindre, andet følger af lovgivningen eller af vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. I tilfælde af ste m- melighed ved valg foretages ny afstemning blandt dem, som har opnået samme stemmetal. Står stemmerne herefter atter lige, trækkes der lod. Beslutning om vedtægtsændring, hvorved aktionærernes forpligtelser over for selskabet forøges, er kun gyldig såfremt den tiltrædes af samtlige aktionærer. Beslutning om ændring af vedtægternes 15.2 (udpegning af to bestyrelsesmedlemmer for AaB af 1885) er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af samtlige de på generalforsamlingen fremmødte stemm e- berettigede aktionærer. 16

17 Ledelsesberetning Beslutning om ændring af selskabets navn, hjemsted og formål, er kun gyldig, såfremt den tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemm e- berettigede aktiekapital, jf. Selskabslovens 107 stk. 2. Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning, der er fremsat eller tiltrådt af en enig bestyrelse, kræves for så vidt der ikke i lovgivningen kræves større majoritet eller enstemmighed at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af den afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Beslutningen skal i øvrigt opfylde de yderligere forskrifter, som vedtægterne måtte indeholde samt de særlige regler i Selskabslovens 107 stk. 2. Dersom forslag om vedtægtsændringer ikke er fremsat eller tiltrådt af en enig bestyrelse, kræves en d- videre, at mindst 2/3 af såvel det samlede antal stemmer som af stemmeberettigede aktiekapital er r e- præsenteret på generalforsamlingen. Dersom dette qourumkrav ikke er opfyldt, kan vedtagelse alligevel ske på en ny generalforsamling, hvis beslutningen der vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Udstedelse af aktier / erhvervelse af egne aktier På selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2011 blev besluttet følgende: Bemyndigelse til bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod vederlag, der ikke må være mere end 10% større eller mindre end den for selskabets aktier på NASDAQ OMX København senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs. VIRKSOMHEDSLEDELSE Komitéen for god selskabsledelse offentliggjorde i august 2011 ajourførte Anbefalinger for god selskabsledelse, baseret på følg eller forklar -princippet, og Nasdaq OMX Copenhagen A/S har implementeret anbefalingerne i Regler for udstedere af aktier. Anbefalingerne inkl. Reviderede anbefalinger for god selskabsledelse af august 2011 kan rekvireres på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside AaB har vurderet disse, og det er bestyrelsens opfattelse, at de væsentligste anbefalinger for god se l- skabsledelse praktiseres i AaB. AaB har udarbejdet en fuldstændig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret Redegørelsen kan læses via følgende link: KONTROL OG RISIKOSYSTEMER Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for selskabets risikostyring og interne kontroller, overholdelse af relevant lovgivning og regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Selskabet styrker løbende risiko- og kontrolsystemerne med henblik på at sikre et retvisende billede af såvel intern som ekstern finansiel rapportering. 17

18 Ledelsesberetning Selskabet har rapporteringsprocesser, der omfatter budgetrapportering og månedsvis rapportering i n- klusive afvigelsesforklaring og kvartalsvise vurderinger af årsresultatet. Rapporteringen omfatter ligel e- des resultatopgørelse, balance og likviditetsforecast samt evt. supplerende oplysninger - eksempelvis på salgsområdet. SAMFUNDSANSVAR Selskabet er bevidst om sit samfundsansvar, og vil i de kommende år arbejde på at styrke dette. Selskabet har endnu ikke vedtaget formelle politikker på området, og det praktiske arbejde med at implementere, systematisere og dokumentere indsatsen er endnu på et tidligt stadie. Der er i organisati o- nen en stærk bevidsthed om, at selskabet gennem tætte relationer til amatørforeninger og mange frivi l- lige deltager aktivt i det nordjyske foreningsliv. Selskabet bakker op om nationale og internationale regler for Fair Play, og har deltaget i antiracisme - kampagner arrangeret af DBU og UEFA. I samarbejde med Aalborg Kommune og AaB af 1885 er projektet Fra sport til job etableret med henblik på at hjælpe unge mennesker i arbejde via fodbold. Selskabet tager afstand fra vold på banen og uro på tilskuerpladserne. I forbindelse med afvikling af egne kampe er der etableret et tæt samarbejde med erfarne og veluddannede sikkerhedsfolk, med henblik på at sikre en positiv og sikker afvikling for spillere og tilskuere og med mindst mulig gene for omgivelserne. Selskabet har indgået aftale med de største Superligaklubber med henblik på at forbedre sikkerheden ved særlige risikokampe bl.a. gennem etablering af tilskuer registreringssystemer, og om nødvendigt ved at lukke udebaneafsnit. VIDENRESSOURCER Ledelsen og øvrige nøglemedarbejdere er et vigtigt aktiv for AaB. Det tilstræbes gennem kontinuerlige markedsmæssigt konforme ansættelsesvilkår og optimale betingelser i øvrigt, at fastholde nuværende og tiltrække nye nøglepersoner. Der er blandt andet indført forlængede opsigelsesvarsler for ledende medarbejdere. På det sportslige område besiddes specifikke kompetencer og stor viden om udvikling af egne talenter til elitespillere til gunst for ligaholdene samt generering af transferindtægter. AaB besidder stor viden om afvikling af kampe og andre større arrangementer med mange tilskuere, tvdækning og sikkerhedsmæssige risici. ØVRIGE FORHOLD AaB har ingen forsknings- og udviklingsaktiviteter og specielle miljømæssige forhold, ligesom AaB ikke har filialer i udlandet. 18

19 Ledelsesberetning VÆRDITEST OG MÅLING I forbindelse med regnskabsafslutningen har selskabet foretaget værditest af anlægsaktiverne. Der henvises særskilt til note 1. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Selskabets regnskabspraksis på dette område er beskrevet i note 1. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB Selskabets adm. dir., Poul Sørensen har i januar 2012 opsagt sin stilling. I konsekvens heraf er det aftalt, at direktionen udvides med sportsdirektør Lynge Jakobsen og kommerciel direktør Claus Jensen. Poul Sørensen fortsætter som adm. dir. frem til og med selskabets generalforsamling 19. april Herudover er der efter balancedagen ikke indtrådt væsentlige begivenheder af betydning for årsrappo r- ten. FORVENTNINGER 2012 Det er forventningen, at de seneste års frasalg og omstruktureringsaktiviteter fremadrettet vil forbedre selskabets økonomiske resultater. Alene den kendsgerning at der via gældsreduktion er sket en substantiel slankning af balancen forbedrer driften. Tilsvarende forventes forbedret drift gennem fokusering på kerneproduktet AaB Fodbold i kombination med allerede gennemførte omkostningsreduktioner. Selskabets konkrete forventninger til regnskabsåret 2012 er et nul resultat, hvilket er i overensstemmelse med prognosen i prospektet til kapitaludvidelsen fra foråret Resultatet vil i væsentligt omfang være afhængig af AaB Fodbold s sportslige resultater. 19

20 Ledelsesberetning UDSENDTE FONDSBØRSMEDDELELSER I 2011 Nr Periodemeddelelse for 3. kvartal 2011 Nr Finanskalender 2012 Nr AaB delårsrapport 1. halvår 2011 Nr AaB A/S - insideres beholdning af aktier Nr Ændring finanskalender 2011 Nr Ejendomssalg formelt gennemført Nr Periodemeddelelse for perioden 1. januar marts 2011 Nr Insideres erhvervelse af aktier i AaB Nr Storaktionærmeddelelse AS Nørresundby Bank Nr Storaktionærmeddelelse Spar Nord Bank A/S Nr Registrering af kapitalnedsættelse i AaB Nr AaB offentliggør resultat af fortegningsemission Nr AaB reducerer direktionen Nr Referat fra ordinær generalforsamling i AaB A/S Nr Storaktionærmeddelelse fra SEBC Holding ApS Nr Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S Nr AaB A/S forlænger sponsoraftaler Nr Rettelse til Børsmeddelelse nr. 2011/08 vedr. offentliggørelse af prospekt Nr AaB A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission Nr Årsrapport 2010 for Aalborg Boldspilklub A/S Nr Emission med fortegningsret Nr Referat af ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S Nr Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S Nr Referat af ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S Nr Økonomiske midler til spillerindkøb Nr Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Aalborg Boldspilklub A/S 20

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Aa.S.F. Holding A/S CVR-nr. 13897212 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10.03.2015 Dirigent Navn: Nils Dorin Jacobsen Aa.S.F. Holding A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Søndersøparken A/S CVR-nr

Søndersøparken A/S CVR-nr CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.12.13 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16

JPS Salg & Rådgivning A/S. Årsrapporten for 2015/16 Mågevej 6 7600 Struer CVR-nr. 35 64 49 97 Årsrapporten for 2015/16 (2. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11 2016 Jan

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.13 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere