Årsrapport Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Telefon Telefax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300."

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Telefon Telefax April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: Publikationen kan hentes på

3 Universitets- og Bygningsstyrelsen Årsrapport 2008

4 1. Beretning Præsentation af Universitets- og Bygningsstyrelsen... 3 Hovedopgaver for UBST... 3 Mission, vision og hovedmålsætninger for... 4 Universitets- og Bygningsstyrelsen Årets faglige resultater Årets økonomiske resultater Målrapportering Opgaver og ressourcer Redegørelse for reservation Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning Bilag til årsrapporten Noter til resultatopgørelsen og balancen Årets resultatopfyldelse Indtægtsdækket virksomhed Tilskudsfinansierede aktiviteter Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger... 37

5 1. Beretning > 1.1 Præsentation af Universitets- og Bygningsstyrelsen Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet). UBST har til formål at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til de danske universiteter. Pr. 1. januar 2007 har UBST som konsekvens af sektorforskningsinstitutionernes fusion med universiteterne overtaget ansvaret for en række af de statslige sektorforskningsinstitutioner. Desuden har styrelsen, som konsekvens af kommunalreformen, på vegne af Undervisningsministeriet fået til opgave at varetage det bygningsmæssige ansvar for de tidligere amtskommunale uddannelsesinstitutioner. I 2008 var den samlede bevilling for styrelsens ansvarsområde på ,4 mio. kr. De ,3 mio. kr. vedrører tilskud til universiteterne bevillinger til forskning og uddannelse. De -337,6 mio. kr. vedrører ejendomsadministrationen af både universiteter og de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner og er et overskudskrav. Herudover omfatter budgettet 60,7 mio. kr. til varetagelse af styrelsens politiske opgaver. UBST administrerer i alt et samlet bruttoareal på m 2 fordelt på universiteter, videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og en række institutioner under Undervisningsministeriet, herunder blandt andet gymnasier. UBST har over 1000 lejemål til forsknings- og uddannelsesformål. UBST s politiske og ejendomsrelaterede opgaver løses af styrelsens cirka 159 årsværk. Hovedopgaver for UBST UBST er bevillings- og regnskabsmæssigt opdelt i en almindelig virksomhed og en indtægtsdækket virksomhed. Under den almindelige virksomhed udføres styrelsens universitetspolitiske opgaver og ordinære drift. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres alle opgaver vedrørende UBST s ejen domme samt administrationen af de tidligere amtskommunale uddannelsesinstitutioner. En opgave som UBST varetager for Undervisningsministe riet. Hovedopgaverne for UBST omfatter: > Universitetspolitiske funktioner ( ) > Ejendomsadministration/nybyggeri ( samt & ) For yderligere information om UBST henvises til ubst.dk Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

6 Mission, vision og hovedmålsætninger for Universitets- og Bygningsstyrelsen Mission Universitets- og Bygningsstyrelsen sikrer optimale organisatoriske, juridiske, økonomiske og fysiske rammer for dansk forskning og danske uddannelser. Vision Menneskers viden og idérigdom er grundlaget for Danmarks velfærd og sammenhængskraft. Derfor arbejder Universitets- og Bygningsstyrelsen for, at danske forske re og studerende skal være konkurrencedygtige med de bedste udenlandske. Hovedmålsætninger og strategi UBST s fire hovedmålsætninger skal i kombination med styrelsens mission og vision være bærende for styrelsens arbejde og udvikling. 1. Vi vil opnå og til stadighed fastholde, at dansk forskning og danske universitetsuddannelser er i verdensklasse, og at danske universiteter er attraktive for de bedste danske og udenlandske forskere og studerende. 2. Vi vil være en fremsynet og kompetent bygningsforvalter, der sikrer dansk forskning og danske uddannelser funktionelle, bæredygtige og smukke fysiske ram mer. 3. Vi vil opfattes som en professionel, international orienteret og konstruktiv samarbejdspartner, der viser respekt for helheden og andres opgaver. 4. Vi vil levere høj service med fokus på ministerens og kundernes behov og ud nytte vores ressourcer og forvalte vores regler effektivt. 1.2 Årets faglige resultater I UBST s resultatkontrakt for 2008, indgået mellem UBST og Videnskabsministeriets departement, er der opstillet i alt 23 resultatkrav fordelt på fire hovedindsatsområder samt et internt punkt om økonomistyring. Målopfyldelsen indenfor hvert hovedindsatsområde vurderes ud fra opfyldelsen af de underliggende resultatkrav. UBST har i 2008 opfyldt 18 resultatkrav, delvist opfyldt tre og ikke opfyldt ét. Et enkelt resultatkrav er udgået af den samlede opgørelse. Styrelsens samlede målopfyldelse i 2008 er på 88,6 %, hvilket vurderes som tilfredsstillende. UBST s samlede indtægtsførte bevilling for 2008 er på -278,1 mio. kr. Den negative bevilling skyldes et krav fra Finansministeriet om, at UBST s ejendomsadministration skal give et overskud på 337,6 mio. kr. Styrelsens omkostninger i 2008 har samlet beløbet sig til 1.336,6 mio. kr. Disse omfatter både løn- og driftsomkostninger for de to hovedopgaver, men vedrører primært nybyggeri og vedligehold på ejendomsområdet. UBST s samlede overskud i 2008 udgør 618,5 mio. kr., hvilket vurderes som tilfredsstillende. Universitetspolitiske funktioner Styrelsens opgaver på det universitetspolitiske område handler om sikring af de organisatoriske, juridiske og økonomiske rammer for dansk forskning og danske universitetsuddannelser. Den indtægtsførte bevilling på det universitetspolitiske område i 2008 var på 56,3 mio. kr. Heraf havde styrelsen et mindreforbrug på lønsum på 3,6 mio. kr. Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

7 De universitetspolitiske funktioner er i resultatkontrakten for 2008 udmøntet i 16 resultatkrav, hvoraf 13 er opfyldt, ét er udgået af den samlede opgørelse, ét er delvist opfyldt og ét er ikke opfyldt. I 2008 er der blandt andet opnået væsentlige faglige resultater på det universitetspolitiske område i forbindelse med: Udvikling af eliteuddannelser, opfølgning på tilsyn vedrørende Erasmus Mundus uddannelser, udvikling af det dansk-kinesiske samarbejde og forslag til ændring af Universitetsloven. Udviklingen af det dansk-kinesiske samarbejde er en opgave, der ligger udover resultatkontrakten. De tre andre opgaver indgår i styrelsens resultatkontrakt for Samlet set har opgaveløsning og resultatopnåelse på det universitetspolitiske område været tilfredsstillende i Ejendomsadministration og nybyggeri Styrelsens opgaver vedrørende ejendomsadministration og nybyggeri handler om at sikre de fysiske rammer for dansk forskning og danske uddannelser. Den samlede bevilling for ejendomsadministration og nybyggeri er, som beskrevet ovenfor, omfattet af en negativ indtægtsbevilling. Samlet set har ejendomsadministrationen givet et overskud på 612,9 mio. kr. Overskuddet er blandt andet opstået gennem ejendomssalg, mindreudgift på vedligehold og renteindtægter. Opgaven vedrørende ejendomsadministration og nybyggeri er i UBST s resultatkontrakt for 2008 udmøntet i syv resultatkrav, hvoraf fem er opfyldt og to er delvist opfyldt. I 2008 er der opnået væsentlige faglige resultater på området i forbindelse med: Projekt Campus, det CO 2 -neutrale byggeri Green Lighthouse og laboratorieundersøgelsen. Disse opgaver indgår alle i styrelsens resultatkontrakt under målsætningen om sikring af optimale fysiske rammer for dansk forskning og danske uddannelser. Samlet set har opgaveløsning og resultatopnåelse i forhold til ejendomsadministration og nybyggeri været tilfredsstillende i Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

8 1.3. Årets økonomiske resultater Årets økonomiske resultater Ejendomsadministration Figur- og tabelnummerering følger Økonomistyrelsen vejledning. Der kan derfor mangle figurer og tabeller, hvilket skyldes at der ikke er bidrag hertil. Figur 1: Indtægter og omkostninger, Ejendomsvirksomheden Mio. kr R 2007 R 2008 B 2009 Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger løn Årets resultat udgør 612,9 mio. kr. Årets budgetterede resultat er 242,3 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab udgør således 370,6 mio. kr. Heraf hidrører 330,4 mio. kr. fra Almindelig virksomhed. Der er i regnskabet for 2008 foretaget en rettelse, der medfører en indtægt (fiktiv) på 138,4 mio. kr. Beløbet bortfalder på bevillingsafregningen. Den reelle afvigelse på udgør således 192,0 mio. kr. og skyldes primært en ekstraordinær indtægt (gevinst) ved salg af en ejendom samt mindre vedligeholdelse m.v. end forudsat ved budgettering. Af afvigelsen vedrører 40,2 mio. kr Finansiering. Den skyldes større renteindtægter på kassekreditten primært som følge af gevinsten ved ejendomssalget samt endnu ikke gennemførte afdrag på hovedlånet. Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

9 Figur 2: Balancens sammensætning, Ejendomsadministration Mio. kr Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver R 2007 R 2008 B 2009 Kortfristet gæld Langfristet gæld Hensatte forpligtelser Egenkapital Omsætningsaktiver Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Værdien af grunde og arealer og bygninger er i 2008 opgjort til ,9 mio. kr. Det svarer til 92 % af alle aktiverne. Ultimo 2008 er der endvidere en likvid beholdning på 866,1 mio. kr. Den langfristede gæld er opgjort til ,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 4.014,8 mio. kr. i forhold til Stigningen fordeler sig med 2.116,8 mio. kr. vedrørende tilgang fra sektorforskningsinstitutioner, regulering af hovedlån 1.678,8 mio. kr. og øvrig til- og afgang 219,2 mio. kr. Egenkapitalen er ultimo 2008 opgjort til 5.197,9 mio. kr. Det er en stigning på 1.056,6 mio. kr. i forhold til Figur 3: Egenkapitalens sammensætning, Ejendomsadministration Mio. kr R 2007 R 2008 B 2009 Overført overskud Egenkapital Øvrige Samlet egenkapital Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

10 Forskellen mellem værdi af grunde, arealer og bygninger og FF4 Langfristet gæld udgør i alt en friværdi på 3.970,8 mio. kr. svarende til 18 % af aktivernes værdi Årets økonomiske resultater Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ph.d.-stipendier og Overdragelse af driftsaktiver Figur 1: Indtægter og omkostninger, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ph.d.-stipendier i udlandet og Overdragelse af driftsaktiver Mio. kr R 2007 R 2008 B 2009 Bevilling Indtægter Afskrivninger Øvrige omkostninger løn Årets overskud på 63,0 mio. kr. består af et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., hvoraf 5,5 mio. kr. vedrører løn på Universitets- og Bygningsstyrelsen, et mindreforbrug på 57,2 mio. kr. på Overdragelse af driftsaktiver samt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på Ph.d.-studerende. Det realiserede resultat for Universitets- og Bygningsstyrelsen og Ph.-d. stipendier i udlandet er i overensstemmelse med det budgetterede resultat. Mindreforbruget på 57,2 mio. kr. skal dække et underskud fra 2007 på Overdragelse af driftsaktiver. Der var en stigning i bevilling og øvrige omkostninger i Stigningen skyldes, at der i forbindelse med sektorforskningsinstitutionernes overgang til universiteterne (selveje) på tillægsbevillingsloven for 2007 blev oprettet Overdragelse af driftsaktiver. De driftsaktiver, der blev overdraget til institutionerne i forbindelse med overgangen, skulle udgiftsføres på denne konto. Det var på grund af tidnød ikke muligt at kontakte sektorforskningsinstitutionerne for at få bekræftet saldiene vedrørende driftsaktiver. Der blev på baggrund af et udtræk fra SKS foretaget en vurdering af posteringer for resten af året. I rapporten blev igangværende arbejder ikke medtaget, da det blev forudsat at det hovedsagelig var byggearbejder. Forudsætningen var desværre ikke korrekt, og der opstod derfor et underskud. Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

11 I 2008 blev der på tillægsbevillingsloven optaget 56,5 mio. kr. til dækning af underskuddet for Forskellen mellem regnskabet (57,2) og tillægsbevillingen (56,5) er 0,7 mio. kr. Den skyldes, at gælden, som blev optaget i 2007 regnskabet, var større end den endeligt opgjorte gæld. I 2008 blev der udarbejdet refusionsopgørelser og foretaget en afregning med Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Endvidere blev der foretaget posteringer i regnskabet således, at de åbne balanceposter på Universiteter/sektorforskningsinstitutioner er udlignet. Universiteterne har i 2008 udarbejdet åbningsbalancer for de fusionerede sektorforskningsinstitutioner. Figur 2: Balancens sammensætning, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ph.d.-stipendier i udlandet og Overdragelse af driftsaktiver Mio. kr Aktiver Passiver R 2007 Aktiver Passiver Aktiver Passiver R 2008 B 2009 Kortfristet gæld Langfristet gæld Hensatte forpligtelser Egenkapital Omsætningsaktiver Finansielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Balancens sammensætning i 2007 er præget af merforbruget/underskuddet på 57,2 mio. kr. på Overdragelse af driftsaktiver. Aktiverne i 2007 er negative. Det skyldes, at kontoen Mellemregning stat/selvejende udviser en negativ saldo. Kontoen er anvendt til modpostering af underskuddet. Passiverne i 2007 er også negative hvilket skyldes underskuddet på 57,2 mio. kr. I 2008 er merforbruget udlignet, og omsætningsaktiver og egenkapitalen er positive. Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

12 Figur 3: Egenkapitalens sammensætning, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ph.d.-stipendier i udlandet og Overdragelse af driftsaktiver Mio. kr R 2007 R 2008 B 2009 Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital Figur 4: Låneramme og SKB-gæld, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ph.d.-stipendier i udlandet og Overdragelse af driftsaktiver Mio. kr R 2007 R 2008 B 2009 Kassekredit Bygge- og IT-kredit Langfristet gæld Låneramme Overdragelse af driftsaktiver indgår ikke i lånerammen og SKB-gæld. Der er ikke nye udviklingsprojekter under opførelse i 2008, og derfor er Bygge- og IT-kreditten ikke benyttet. I 2009 forventes der en minimal stigning i den langfristede gæld. Afskrivningerne af investeringer foretaget i 2008 vil være større, fordi der i 2009 afskrives for hele året. Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

13 1.4 Forventninger til kommende år Forliget om udmøntning af globaliseringspuljen fra 5. november 2008 medfører en række centrale opgaver for UBST i Styrelsen skal bidrage til, at der tilvejebringes et solidt grundlag for globaliseringsforhandlingerne i efteråret Dels i form af opfølgning på eksisterende forsknings- og uddannelsesinitiativer og dels i form af en række nye analyser. Den analyse af laboratoriestandarder som styrelsen gennemførte i 2008, kan allerede i 2009 komme til at danne udgangspunkt for betydelige investeringer i nybyggeri og modernisering af laboratoriemassen på universiteterne. Der er desuden forventning om byggeaktiviteter på blandt andet Syddansk Universitet. Alle byggeaktiviteter vil tage udgangspunkt i styrelsens energistrategi, der skal sikre, at de fremtidige byggerier lever op til lovgivningens strengeste energikrav. Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

14 2. Målrapportering > 2.1 Opgaver og ressourcer UBST er bevillings- og regnskabsmæssigt opdelt i en almindelig virksomhed og en indtægtsdækket virksomhed. Under den almindelige virksomhed udføres styrelsens universitetspolitiske opgaver og ordinære drift. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres alle opgaver vedrørende UBST s ejen domme og administrationen af de tidligere amtskommunale uddannelsesinstitutioner. Styrelsens to hovedopgaver er fordelt på følgende paragraffer i Finansloven for 2008: > Universitetspolitiske funktioner ( ) > Ejendomsadministration/nybyggeri ( samt & ) Opgaver under retter sig mod at sikre de organisatoriske, juridiske og økonomiske rammer for dansk forskning og danske uddannelser. Opgaver under og & retter sig mod at sikre de fysiske rammer for dansk forskning og danske uddannelser. Nedenstående tabel viser årets hovedtal fordelt på hovedopgaver: Tabel 2: UBST s økonomi og hovedopgaver i 2008 Hovedopgave mio. kr. Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Universitetspolitiske funktioner ,3 0,5 53,2 3,6 Ejendomsadministration/nybyggeri , , ,3 612,9 samt & ,2 63,9 65,1* 2,0 I alt -278, , ,6 618,5 *Heraf vedrører 38,6 mio. kr. sekretariatsopgaver for ejendomsadministrationen ( ) UBST s samlede indtægtsførte bevilling for 2008 er på -278,1 mio. kr. Der er en forskel mellem regnskabstallet (den indtægtsført bevilling) og bevillingen på Finanslov 2008 (-276,9 mio. kr.) på 1,2 mio. kr. Forskellen skyldes to forhold. For det første er der i regnskabet indtægtsført et forbrug af reserveret bevilling (uforbrugt bevilling fra tidligere år) på 0,8 mio. kr. For det andet er en bevilling vedrørende ingeniørkampagnen på 2,0 mio. kr. ikke medregnet i den indtægtsførte bevilling. Styrelsens negative bevilling skyldes et krav fra Finansministeriet om, at UBST s ejendomsadministration ( ) skal give et overskud på 337,6 mio. kr. Styrelsen har i 2008 haft indtægter på den indtægtsdækkede virksomhed og almindelig virksomhed på i alt 2.233,2 mio. kr. Disse indtægter er primært lejeindtægter fra UBST ejendomsportefølje. Omkostningerne i 2008 beløber sig til 1.336,6 mio. kr. De omfatter både løn- og driftsomkostninger for de to hovedopgaver, men vedrører primært nybyggeri og vedligehold på ejendomsområdet. Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

15 UBST s samlede overskud i 2008 udgør 618,5 mio. kr., hvilket vurderes som tilfredsstillende (for uddybning af regnskabsmæssige oplysninger se kapitel 3). Hovedopgave vedrørende universitetspolitiske funktioner Som vist i Tabel 2 var UBST s indtægtsførte bevilling på det universitetspolitiske område i 2008 på 56,3 mio. kr. Derudover havde styrelsen en indtægt på 0,5 mio. kr., der stammer fra renteindtægter. Styrelsens overskud på 3,6 mio. kr. på det universitetspolitiske område skyldes et mindreforbrug på lønsum (for uddybning af regnskabsmæssige oplysninger se kapitel 3). I et ressourcemæssigt og politisk perspektiv har væsentlige aktiviteter for UBST på det universitetspolitiske område i 2008 blandt andet været: Arbejdet med udvikling af eliteuddannelser, opfølgning på tilsyn vedrørende Erasmus Mundus uddannelser, udvikling af det dansk-kinesiske samarbejde og udarbejdelse af forslag til ændring af Universitetsloven. Udviklingen af det dansk-kinesiske samarbejde er en opgave, der ligger udover det fastlagte i resultatkontrakten. De tre andre opgaver indgår i styrelsens resultatkontrakt for I foråret 2008 iværksatte UBST en udbuds- og udvælgelsesproces, hvor universiteterne fik mulighed for at ansøge om midler til at udvikle eliteuddannelser og til indførelse af elitetaxameter. Den 4. april 2008 offentliggjorde ministeren navnene på de første 12 uddannelser og forløb, der officielt har fået elitestatus. Den 4. november 2008 blev anden udbudsrunde annonceret. Her fik universiteterne mulighed for at søge om midler til elitemoduler. Anden udbudsrunde blev afsluttet den 13. februar Arbejdet med eliteuddannelser er et led i udmøntningen af UBST s overordnede målsætning om at understøtte kvaliteten af danske universitetsuddannelser. I 2007 gennemførte UBST en undersøgelse af deltagerbetaling på de Erasmus Mundus uddannelser, der er udbudt ved danske universiteter. Undersøgelsen medførte en række opfølgningsopgaver i I starten af året blev der udsendt en udtalelse til universiteterne om reglerne for deltagerbetaling og universiteternes administration af uddannelserne. Der blev også nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Danske Universiteter og Danske Studerendes Fællesråd. Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde forslag til fremtidige rammer for danske universiteters deltagelse i uddannelser omfattet af en Erasmus Mundus aftale. Der er etableret en overgangsordning, der giver universiteterne adgang til at betale studieafgifter i udlandet for studerende optaget på Erasmus Mundus uddannelser, indtil en langsigtet løsning er på plads. Styrelsen har desuden brugt ressourcer på den politiske opfølgning på arbejdsgruppens forslag om fremtidige rammer for universiteternes deltagelse i Erasmus Mundus uddannelser. UBST og Videnskabsministeriets departement samarbejder med Danske Universiteter om at få etableret et dansk universitetscenter i Kina. En task force, der er nedsat af Danske Universiteter og bliver sekretariatsbetjent af UBST, offentliggjorde i september 2008 beslutningen om at etablere et universitetscenter i Kina i samarbejde med Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS). GUCAS er et af Kinas mest fremtrædende eliteuniversiteter. En rammeaftale blev underskrevet i Beijing i oktober Udviklingen af det dansk-kinesiske samarbejde indgår ikke i UBST s resultatkontrakt for 2008, men er et led i udmøntningen af den overordnede målsætning om at styrke internationaliseringen af danske universitetsuddannelser. Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

16 Med afsæt i processen omkring etablering af det dansk-kinesisk samarbejde sendte UBST den 19. december 2008 et udkast til forslag om ændring af Universitetsloven i høring. Forslaget sigter mod at give danske universiteter mulighed for at tildele danske eksamensbeviser for visse uddannelser i udlandet. Dette forslag er efterfølgende skrevet sammen med et forslag, som har til formål at gøre den eksisterende friplads og stipendieordning mere fleksibel. De to forslag er fremsat som et samlet ændringsforslag til Universitetsloven den 25. februar Sikring af optimale juridiske rammer for dansk forskning og danske uddannelser er et centralt element i UBST s mission. Hovedopgave vedrørende ejendomsadministration og nybyggeri Underopdelingen i Tabel 2 under ejendomsadministration og nybyggeri angiver, at UBST på vegne af Undervisningsministeriet har fået til opgave at varetage det bygningsmæssige ansvar for de tidligere amtskommunale uddannelsesinstitutioner ( ), og at styrelsen gennemfører bygningsvedligeholdelse af en række bygninger under andre ministerier ( ). Disse opgaver har i 2008 givet et overskud på 2 mio. kr. Den øvrige del af ejendomsadministrationen ( ) har, jævnfør Tabel 2, en negativ indtægtsbevilling. Samlet set har ejendomsadministrationen givet et overskud på 612,9 mio. kr. Overskuddet skyldes blandt andet gevinst ved ejendomssalg, mindreudgift på vedligehold og renteindtægter (for uddybning af regnskabsmæssige oplysninger se kapitel 3). Ud fra et ressourcemæssigt og politisk perspektiv har Projekt Campus, det CO 2 -neutrale byggeri Green Lighthouse og laboratorieundersøgelsen udgjort væsentlige aktiviteter indenfor ejendomsadministration og nybyggeri i De tre opgaver indgår i resultatkontrakten under målsætningen om sikring af optimale fysiske rammer for dansk forskning og danske uddannelser. Projekt Campus handler om udvikling af fremtidens forsknings- og undervisningsmiljøer. Arbejdet har i 2008 været rettet mod at udarbejde og formidle Videnskabsministeriets nye strategi for fysisk planlægning af campusområder. Strategien og en række konkrete anbefalinger præsenteres i bogen Campus og Studiemiljø - fysiske rammer til morgendagens universiteter. Bogen udkommer i foråret Som et led i arbejdet med udvikling af bæredygtigt byggeri har UBST i 2008 i samarbejde med Københavns Universitet, Københavns Kommune, Velux og Velfac gennemført en totalentreprisekonkurrence om et CO 2 -neutralt hus, Green Lighthouse. Bygningen opføres til brug for Det Naturvidenskabelige Fakultet på Nørre Campus. Den 31. juli 2008 offentliggjorde ministeren vinderen af konkurrencen. Første spadestik til bygningen blev taget den 29. oktober Green Lighthouse forventes at stå færdigt inden det globale klimatopmøde i København december UBST har i 2008 gennemført en teknisk tilstandsvurdering og efterfølgende analyse af laboratorier ved Københavns Universitet, Århus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Roskilde Universitet. Undersøgelsen peger på et behov for modernisering af laboratoriemassen for cirka 4,6 mia. kr Mål og resultater I UBST s resultatkontrakt for 2008, indgået med Videnskabsministeriets departement, indgår i alt 23 resultatkrav fordelt på fire hovedindsatsområder samt et internt punkt om økonomistyring. Prioriteringen af hovedindsatsområderne er angivet på en vægtet skala fra 1-5, hvor fem angiver højeste prioritet. Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

17 Målopfyldelsen indenfor hvert hovedindsatsområde er vurderet ud fra opfyldelsen af de underliggende resultatkrav. UBST har i 2008 opfyldt 18 resultatkrav, delvist opfyldt tre og ikke opfyldt et. Et enkelt resultatkrav er udgået af den samlede opgørelse (for uddybning se bilag 5.2). Styrelsens samlede målopfyldelse i 2008 er på 88,6 %, hvilket vurderes som tilfredsstillende. Hovedindsatsområder (resultatmål) Resultatmål A: Styrke internationalisering inden for UBST s virkefelt Resultatmål B: Styrke grundlaget for kvalitet og relevans på universiteterne Resultatmål C: Bedre rammer for institutioner og universitetsuddannelser Resultatmål D: Samspil med interessenter Resultatmål E: Intern økonomistyring i UBST Resultatkrav 1. Fleksibilitet i friplads- og stipendieordningen 2. Afdækning af barrierer for udenlandske gæsteforskeres og studerendes ophold i Danmark 3. Fysiske rammer for uddannelse og forskning i Norden 4. Udredning af rammer for Erasmus Mundus uddannelserne 1. Fordeling af basismidler efter resultater [udgået af opgørelsen] 2. Fokus på videnopbygning og benchmarking 3. Udvikling af eliteuddannelser 4. Bedre studiemiljø Projekt Campus 5. Undersøgelse af laboratoriestandarder 6. Opfølgning på Rigsrevisions- undersøgelse 7. Rammer for en supplerende læreruddannelse 1. Udvikling og vedligeholdelse af regelgrundlag 2. Effektiv ejendomsforvaltning 3. Handleplan for bæredygtige bygninger 4. Kvalitetssystem skal omfatte hele ejendomsforvaltningen 5. Tilsynsforpligtelse overfor universiteterne 6. Universiteternes anvendelse af videnskabelige stillinger 1. Dialogforum med de vigtigste samarbejdspartnere 2. Etablering af evalueringskultur i byggebranchen 3. Fire netkroner i Bedst på Nettet 1. Økonomioversigter til økonomikontoret 2. Løbende økonomistyring i UBST 3. UBST s årsrapport 2007 Antal mulige point/vægt Antal point 22 Antal opnåede point 5 3,75 5 3, Resultat 19,5 I alt 88,6 % Uddybning af resultatmål A - Styrke internationalisering inden for UBST s virkefelt Målsætningen om at styrke internationalisering indenfor UBST s virkefelt skal sikre, at de danske universitetsuddannelser er internationalt attraktive for udenlandske forskere og studerende, og at de giver danske unge stærke faglige kompetencer og muligheder for uddannelsesophold i udlandet. For at opfylde dette mål har styrelsen i 2008 udarbejdet en analyse om muligheder for at smidiggøre friplads- og stipendieordningen samt en analyse, der skal afdække barrierer for udenlandske gæsteforskeres og studerendes muligheder for midlertidigt ophold i Danmark (for uddybning se afsnit 2.2.2). Der er desuden sat et samarbejde med UBST s nordiske søsterorganisationer i gang om udvikling af de fysiske rammer for uddannelse og forskning i Norden. Hvad angår arbejdet med udredning af rammer for Erasmus Mundus uddannelserne, er det foregået i samarbejde med universiteterne og Danske Studerendes Fællesråd. Udvalgs- Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

18 arbejdet resulterede i august 2008 i en rapport med forslag til to langsigtede løsningsmodeller. Målsætningen om at styrke internationalisering indenfor UBST s virkefelt er tildelt 3,75 ud af 5 mulige point. Det vurderes som nogenlunde tilfredsstillende. Uddybning af resultatmål B - Styrke grundlaget for kvalitet og relevans på universiteterne Universiteterne spiller en central rolle for Danmarks konkurrencekraft, vækst og velstand. Det er derfor en målsætning for UBST at sikre, at universiteterne uddanner kandidater, der kan imødekomme den stigende efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft. På baggrund af beslutningen om at belønne de universiteter der gør det godt, har UBST udarbejdet en indikatormodel for tildeling af basismidler efter resultater. Modellen er udarbejdet i dialog med universiteterne, og rapporten forelå i overensstemmelse med resultatkontrakten i maj 2008 (for uddybning se pkt ). I maj er der også udarbejdet en redegørelse vedrørende de supplerende læreruddannelser med henblik på akkreditering. Derudover har styrelsen sikret grundlaget for, at ministeren i 2008 kunne godkende 12 eliteuddannelser ved danske universiteter. Endvidere er det eksisterende statistiske materiale om landets universiteter blevet udbygget med henblik på at muliggøre benchmarking på tværs af institutioner. På bygningsområdet har UBST udgivet en rapport om muligheder for udvikling af campusmiljøer i Danmark og gennemført en større undersøgelse af landets laboratoriestandarder (for uddybning se pkt ). Målsætningen om styrket grundlag for kvalitet og relevans på universiteterne er tildelt 3,75 ud af 5 point. Det vurderes som nogenlunde tilfredsstillende. Uddybning af resultatmål C - Bedre rammer for institutioner og universitetsuddannelser UBST ønsker at sikre optimale institutionelle og fysiske rammer for dansk forskning og danske uddannelser. Det indebærer løbende udvikling og vedligeholdelse af regelgrundlaget. Styrelsen har derfor i 2008, i overensstemmelse med årets resultatkontrakt, udarbejdet en ny adgangsbekendtgørelse og en ny bekendtgørelse om meritankenævn. UBST har desuden i samarbejde med Videnskabsministeriets departement kortlagt det nuværende tilsyn samt beskrevet en ny samlet tilsynsramme. Rapporten har i udkast været drøftet med universiteterne. Hvad angår institutionernes fysiske rammer, har styrelsen i 2008 sikret en effektiv ejendomsforvaltning i form af mindre end 3 % tomgang på lejemål samt fravær af sager i Finansudvalget som følge af overskridelser. Styrelsen har desuden i 2008 haft et intensiveret fokus på miljø- og energimæssige forbedringer af den nuværende og fremtidige bygningsmasse. Der er blandt andet igangsat projekter med CO 2 -neutrale bygninger og udarbejdet uddybende vejledninger på områderne energi og indeklima. Målsætningen om bedre rammer for institutioner og universitetsuddannelser er tildelt 5 ud af 5 point. Det vurderes som meget tilfredsstillende. Uddybning af resultatmål D - Samspil med interessenter UBST ønsker at være en professionel, international orienteret og konstruktiv samarbejdspartner, der viser respekt for helheden og andres opgaver. Derfor er styrelsen løbende i en tæt dialog med universiteter, interessenter og andre offentlige institutioner. I 2008 er der, i lighed med tidligere år, afholdt Dialogforum for universitetsmiljøets interessenter. Derudover har UBST haft fokus på udvikling og forbedring af styrelsens hjemmeside. Styrelsens hjemmeside opnåede i 2008 fire af i alt fem opnåelige netkroner i kvalitetsvurderingen Bedst på Nettet. På det bygningsmæssige område har styrelsen blandt andet haft fokus på udvikling af metoder til vurdering af samarbejde Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

19 i byggesager. UBST har gennem hele 2008 deltaget som statslig repræsentant i et udvalg vedrørende rådgivernøgletal. Målsætningen vedrørende samspil med interessenter er tildelt 4 ud af i alt 4 mulige point. Det vurderes som meget tilfredsstillende. Uddybning af resultatmål E Intern økonomistyring i UBST UBST har i overensstemmelse med resultatkontrakten for 2008 udarbejdet og fremsendt økonomioversigter til Videnskabsministeriets departement i august og oktober. Desuden er styrelsens Årsrapport 2007 underskrevet og offentliggjort på styrelsens hjemmeside rettidigt den 22. april Målsætningen om intern økonomistyring i UBST er tildelt 3 ud af i alt 3 mulige point. Det vurderes som meget tilfredsstillende Uddybende analyser og vurderinger Afdækning af barrierer for udenlandske gæsteforskeres og studerendes ophold i Danmark (resultatkrav A2) UBST har i 2008 gennemført en analyse, der afdækker de juridiske - herunder hjemmelsmæssige - økonomiske og bygningsmæssige barrierer for udenlandske gæsteforskeres og studerendes muligheder for en midlertidig bolig i Danmark. Analysen tager udgangspunkt i Projekt Campus, der omhandler muligheder for fremtidens campusområder. Analysen er ledsaget af en række forslag til initiativer, der kan fjerne barriererne. Den samlede rapport skal danne udgangspunktet for at ministeren kan gennemføre justeringer af hjemmelsgrundlaget, såfremt Finansministeriets tilslutning kan opnås. Rapporten er færdiggjort og sendt til UBST s direktion i december Resultatkravet vurderes som principielt ikke opfyldt, da rapporten ikke er forelagt for Videnskabsministeriets departement inden udgangen af Fordeling af basismidler efter resultater (resultatkrav B1) Basismidler til universiteterne skal fremover fordeles efter resultater. UBST har på den baggrund udarbejdet en indikatorbaseret fordelingsmodel. I 2008 gennemførte styrelsen en dialogbaseret kvalitetssikring af modellen med universiteterne, og processen blev afsluttet med udarbejdelse af en rapport i maj Implementering af modellen skulle være påbegyndt i 2008 med virkning fra finansloven Herefter skulle modellen justeres i overensstemmelse med bibliometriindikatoren i I forbindelse med de politiske forhandlinger om modellen i juni 2008 blev det imidlertid klart, at der ikke kunne opnås politisk enighed om denne implementeringsmodel. Regeringen besluttede derfor at udskyde implementering af modellen, til der kan foreligge en endelig version til brug for finansloven i Efter aftale med departementet er resultatkravet udgået af den samlede opgørelse af styrelsens resultatkontrakt. Bedre studiemiljø Projekt Campus (resultatkrav B4) Projekt Campus omhandler muligheder for udvikling af fremtidens campusområder. Projektet har i 2008 resulteret i bogen Campus og Studiemiljø fysiske rammer til morgendagens universiteter. Bogen indeholder Videnskabsministeriets nye strategi for fysisk planlægning af campusområder. Den viser, hvordan fysisk planlægning af campusområder kan bidrage til optimering af universiteternes forsknings- og undervisningsmiljøer. Bogen peger blandt andet på mulighederne for at arbejde med innovationsmiljøer og udvikling af faciliteter særligt rettet mod internationale forskere og studerende. Den viser desuden, hvordan universiteternes interaktion med det omgivende samfund kan udvikles på bæredygtig vis. Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

20 Det oprindeligt fastsatte tidspunkt for udgivelsen blev ændret, idet det blev vurderet, at indarbejdelse af laboratorieanalysens konklusioner (se nedenfor) var væsentlig. Campus og studiemiljø fysiske rammer til morgendagens universiteter er færdiggjort redaktionelt i december Bogen udkommer i foråret 2009, og resultatkravet vurderes derfor som delvist opfyldt Undersøgelse af laboratoriestandarder (resultatkrav B5) Universitets- og Bygningsstyrelsen har i 2008 gennemført en tilstandsvurdering af universiteternes laboratorier. Formålet var at få et skøn over, hvilke investeringer der skal gennemføres for at opretholde en standard, der kan sikre opfyldelse af målet om uddannelser og forskning i verdensklasse. Undersøgelsen har peget på et behov for modernisering af laboratoriemassen med samlede omkostninger på ca. 4,6 mia. kr. Beløbet fordeler sig med cirka halvdelen til Københavns Universitet, 1/6 til Århus Universitet og ca. 1/3 til Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Roskilde Universitet tilsammen. Gennemførelsen af laboratorieundersøgelsen har omfattet indhentelse af et større materiale fra universiteterne, og processen har i den henseende vist sig mere arbejdskrævende end forventet. Første rapportering på undersøgelsen lå klar i december Rapporten er sendt i høring hos universiteterne i januar Anden og sidste rapportering på laboratorieundersøgelsen ligger i foråret Resultatkravet vurderes derfor som delvist opfyldt. Opfølgning på Rigsrevisionsundersøgelsen (resultatkrav B6) I 2008 har UBST arbejdet på en opfølgning på Rigsrevisionens udtalelse vedrørende Undersøgelse af universiteternes kvalitetssikring og udvikling på uddannelsesområdet. Ud fra en vurdering af at denne opfølgning krævede et mere dybdegående arbejde end først antaget, nedsatte styrelsen i foråret 2008 et udvalg i samarbejde med universiteterne. Endelig afrapportering vedrørende Rigsrevisionens undersøgelse forventes afgivet i april Resultatkravet vurderes derfor som delvist opfyldt. 2.3 Redegørelse for reservation Tabel 3: Reservation, Universitets- og Bygningsstyrelsen mio. kr. Reserveret år Reservation primo Forbrug i året Reservation ultimo Færdigindretning og mindre ombygninger ,8 0,8 0 Forventet afslutning Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

21 3. Regnskab > 3.1. Anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis for Årsrapport 2008 er i overensstemmelse med de regler og principper, der fremgår af regnskabsbekendtgørelsen nr om statens regnskabsvæsen af 19. december 2006 og ØAV. Der er udarbejdet resultatopgørelser og balancer for følgende: Ejendomsadministration samt Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ph.d.-stipendier i udlandet og Overdragelse af driftsaktiver. Til tabeller og noter vedrørende Ejendomsadministration er der for balancen anvendt Navision SKS balance bogføringskreds 29101, fordi delregnskab 6 i nummerstrukturen henviser til Universitets- og Bygningsstyrelsen. På delregnskabet er der kun regnskabstal på egenkapitalen. 3.2 Resultatopgørelsen Tabel 4: Resultatopgørelse, Ejendomsadministration mio. kr B2009 Note Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling 284,1 337,6 276,5 Indtægtsført bevilling i alt 284,1 337,6 276,5 Salg af varer og tjenesteydelser , , ,8 Ordinære driftsindtægter i alt , , ,3 Ordinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger 1 Husleje 0 0,6 0 Forbrugsomkostninger i alt 0 0,6 0 Personale omkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Personale omkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger 271,8 276,7 494,2 Af- og nedskrivninger 0 10,1 0 Ordinære driftsomkostninger i alt 271,8 287,4 494,2 Resultat af ordinær drift , , ,1 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -116,0-102,7 0 Andre driftsomkostninger 45,3 33,5 50,3 Resultat før finansielle indtægter , , ,8 Finansielle poster Finansielle indtægter -30,1-55,4 0 Finansielle omkostninger 748,0 891,6 861,9 Resultat før ekstraordinære poster -379,8-480,0-238,9 Ekstraordinære poster 3 Ekstraordinære indtægter -12,2-138,8 0 4 Ekstraordinære omkostninger 0,9 5,9 0 Årets resultat -391,1-612,9-238,9 Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

22 Tabel 5: Resultatdisponering, Ejendomsadministration mio. kr Disponeret til overført overskud -391,1-612,9 Tabel 4: Resultatopgørelse, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ph.d.-stipendier i udlandet og Overdragelse af driftsaktiver mio. kr B2009 Note Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -318,5-120,8-64,1 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -1,0-0,9 0 Indtægtsført bevilling i alt -319,5-121,7-64,1 Salg af varer og tjenesteydelser -26,7-25,6-26,0 Ordinære driftsindtægter i alt -346,2-147,3-90,1 Ordinære driftsomkostninger Husleje 9,3 9,8 12,1 Forbrugsomkostninger i alt 9,3 9,8 12,1 Personaleomkostninger 0,0 0,0 88,9 Lønninger 67,6 74,7 Pension 10,8 11,3 Lønrefusion -1,8-1,8 Andre personaleomkostninger 0,2-0,2 1 Personaleomkostninger i alt 76,8 84,0 88,9 2 Andre ordinære driftsomkostninger 31,2 28,4 26,9 3 Af- og nedskrivninger 2,2 1,9 2,3 Ordinære driftsomkostninger i alt 119,5 124,1 130,2 Resultat af ordinær drift -226,7-23,2 40,1 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -40,2-38,6-50,3 Andre driftsomkostninger 1,8 0,0 9,4 Resultat før finansielle indtægter -265,1-61,8-0,8 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,7-0,5 Finansielle omkostninger 0,4 0,6 0,8 Resultat før ekstraordinære poster -265,4-61,7 0,0 Ekstraordinære poster 4 Ekstraordinære indtægter -0,4-1,3 Ekstraordinære omkostninger 323,1 0,0 Årets resultat 57,3-63,0 0,0 Tabel 5: Resultatdisponering, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ph.d.-stipendier i udlandet og Overdragelse af driftsaktiver mio. kr Disponeret til overført overskud 57,3-63,0 Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

23 3.3 Balancen Tabel 6: Balancen, Ejendomsadministration Aktiver (mio. kr.) Passiver (mio. kr.) Note Note Anlægsaktiver Egenkapital 5 Immaterielle anlægsaktiver Opskrivninger 26,7 23,0 Erhvervede koncessioner m.v. 474,8 474,8 Overført overskud 391,1 612,9 Immaterielle anlægsaktiver i alt 474,8 474,8 Egenkapital 3.723, ,0 6 Materielle anlægsaktiver 8 Egenkapital i alt 4.141, ,9 Grunde, arealer og bygninger , ,9 Igangværende arbejder for fremmed regning 1.442,5 139,5 9 Hensatte forpligtelser 330,2 305,8 Materielle anlægsaktiver i alt , ,4 10 FF4 Langfristet gæld , ,1 11 FF6 Bygge og IT-kredit 162,3 129,1 Anlægsaktiver i alt , ,2 12 Donationer 87,1 40,0 13 Prioritetsgæld 55,8 54,7 Omsætningsaktiver Anden langfristet gæld 0,7 0,7 7 Tilgodehavender 21,3 308,5 Langfristet gæld i alt , ,6 Likvide beholdninger 14 Leverandører af varer og 160,9 15,7 tjenesteydelser FF7 finansieringskonto 831,0 866,1 15 Anden kortfristet gæld 1.990,0 15,8 Andre likvider 216,5 0,0 Igangværende arbejder for fremmede 0,0 0,0 regning, forpligtelser Likvide beholdninger i alt 1.047,5 866,1 Kortfristet gæld i alt 2.150,9 31,5 Omsætningsaktiver i alt 1.068, ,6 Gæld i alt , ,1 Aktiver i alt , ,8 Passiver i alt , ,8 Tabel 6: Balancen, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ph.d.-stipendier i udlandet og Overdragelse af driftsaktiver Aktiver (mio. kr.) Passiver (mio. kr.) Note Note Anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver Startkapital 2,7 2,7 Færdiggjorte udviklingsprojekter 4,7 4,0 Overført overskud -56,6 7,4 Udviklingsprojekter under opførelse 0,1 0 Egenkapital i alt -53,9 10,1 5 Immaterielle anlægsaktiver i alt 4,8 4,0 Materielle anlægsaktiver 8 Hensatte forpligtelser 0,9 0,7 Inventar og IT-udstyr 1,5 1,5 6 Materielle anlægsaktiver i alt 1,5 1,5 Finansielle anlægsaktiver Langfristede gældsposter Statsforskrivning 2,7 2,7 FF4 Langfristet gæld 5,7 5,3 Finansielle anlægsaktiver i alt 2,7 2,7 FF6 Bygge og IT-kredit 0,0 0,0 Anlægsaktiver i alt 9,0 8,2 Langfristet gæld i alt 5,7 5,3 Kortfristede gældsposter Omsætningsaktiver Leverandører af varer og tjenesteydelser 9,3 9,0 7 Tilgodehavender -50,5 10,4 Anden kortfristet gæld 7,3 6,7 Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 10,6 10,9 FF5 Uforrentet konto 4,4 16,8 Igangværende arbejder for fremmede 7,2 0,0 FF7 Finansieringskonto 25,0 7,3 Reserveret bevilling 0,8 0,0 Likvide beholdninger i alt 29,4 24,1 Kortfristet gæld i alt 35,2 26,6 Omsætningsaktiver i alt -21,1 34,5 Gæld i alt 40,9 31,9 Aktiver i alt -12,1 42,7 Passiver i alt -12,1 42,7 Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

24 3.4 Egenkapitalforklaring Tabel 7: Egenkapitalforklaring, Ejendomsadministration mio. kr Egenkapital primo ,7 368,4 Startkapital primo 0 0 Ændringer i startkapital 0 0 Startkapital ultimo 0 0 Overført overskud primo 0,0 386,4 Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 Reguleret egenkapital Regulering af det overførte overskud Overført fra årets resultat 391,1 612,9 Bortfald af årets resultat 0-138,4 Overført overskud ultimo 391,1 474,5 Egenkapital ultimo ,4 842,9 Jævnfør de særlige bevillingsbestemmelser er Ejendomsadministration ikke omfattet af omkostningsbevillinger og administreres efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor der gøres brug af dele af omkostningsbevillingens funktionalitet. Egenkapital primo 2007 på -22,7 mio. kr. er videreførselsbeløb fra Ejendomsadministration, som i forbindelse med omlægning til den nye likviditetsordning, blev overført. Beløbet består dels af -10,5 mio. kr., som er en manglende låntagning i 2006 (er beskrevet i årsrapporten 2007), dels af -12,2 mio. kr. der vedrører medfinansiering fra institutioner som blev udlignet i 2007 regnskabet. Der vil i 2009 blive taget stilling til mulige justeringer således, at egenkapitalen ultimo på bevillingsafregningen svarer til regnskabet. Tabel 7: Egenkapitalforklaring, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ph.d.-stipendier i udlandet og Overdragelse af driftsaktiver mio. kr Egenkapital primo ,9-52,9 Startkapital primo 2,7 2,7 Ændringer i startkapital 0,0 0,0 Startkapital ultimo 2,7 2,7 Overført overskud primo 7,2-55,6 Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 Regulering af det overførte overskud Overført fra årets resultat -57,3 63,0 Bortfald af årets resultat -5,5 0,0 Overført overskud ultimo -55,6 7,4 Egenkapital ultimo ,9 10,1 Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

25 I årsrapporten for 2007 blev der anvendt regnskabsdata til opgørelse af egenkapitalforklaringen. Tallene for 2007 er korrigeret, så der er overensstemmelse med bevillingsafregningen for I balancen 2007 er tallet opgjort til -53,9 mio. kr. og -52,9 mio. kr. på bevillingsafregningen. Forskellen på 1,0 mio. kr. skyldes, at der på bevillingsafregningen blev korrigeret 0,8 mio. kr. vedrørende Byggesektionen, som blev overført fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Beløbet blev posteret i 2008 regnskabet. Endvidere er der i regnskabet for 2008 korrigeret 0,2 mio. kr. vedrørende en fejlpostering. I forbindelse med åbningsbalancen for 2007 blev likviditet overført i hele tusinder, hvilket gav en mindre uoverensstemmelse forhold til bevillingsafregningen. Bevillingsafregningen er korrigeret i henhold til Økonomistyrelsens vejledning. Egenkapitalen i regnskabet 2008 stemmer med bevillingsafregningerne. 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Universitets- og Bygningsstyrelsen Der er en forskel mellem FF4 kontoen og anlægsaktiverne på 0,2 mio. kr. Det skyldes, at der i supplementsperioden er posteret afskrivninger og omkostninger i forbindelse med anskaffelse af IT-udstyr. Beløbet er reguleret på FF4 i februar måned I 2007 blev åbningsbalancen korrigeret med 5,5 mio. kr. vedrørende feriepengeforpligtigelse. I forbindelse med opgørelsen af FF5 kontoen ultimo 2007 blev korrektionen ikke medtaget. FF5 kontoen blev senere reguleret med 5,5 mio. kr. Lånerammen har på grund af dette i flere tilfælde været overskredet. 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 8: Opgørelse af lønsumsforbrug, Universitets- og Bygningsstyrelsen og Ph.d.-stipendier i udlandet mio. kr. Akkumuleret opsparing ultimo 2006 Ultimo 2007 Ultimo 2008 Lønsumsloft 41,9 45,9 Lønforbrug* 41,3 40,3 Difference 1,8 0,6 5,6 * Ved opgørelsen af lønforbrug ultimo 2007 er der korrigeret for en nedskrivning af feriepenge vedrørende 2006 og en postering vedrørende feriepengeregulering, som blev bogført på et forkert delregnskab i I alt + 5,2 mio. kr. 3.7 Bevillingsregnskabet Tabel 9: Bevillingsregnskab, Ejendomsadministration mio. kr. Regnskab 2007 Budget 2008 Regnskab 2008 Difference Budget 2009 Nettoudgiftsbevilling 284,1 337,6 337, ,5 Nettoforbrug af reservation Indtægter , , ,8-303, ,8 Udgifter 1.066, , ,3-66, ,4 Årets resultat -391,1-242,3-612,9-370,6-238,9 Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

26 Der henvises til pkt Årets økonomiske resultater for Ejendomsadministration. Tabel 9: Bevillingsregnskab, Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ph.d.-stipendier i udlandet og Overdragelse af driftsaktiver mio. kr. Regnskab 2007 Budget 2008 Regnskab 2008 Difference Budget 2009 Nettoudgiftsbevilling -318,5-120,8-120,8 0-64,1 Nettoforbrug af reservation -1,0 0,0-0,9-0,9 0,0 Indtægter -68,1-76,7-66,1 10,6-76,3 Udgifter 444,9 197,5 124,8-72,7 140,4 Årets resultat 57,3 0,0-63,0-63,0 0,0 Der henvises til pkt Årets økonomiske resultat for Universitets- og Bygningsstyrelsen, Ph.d.-stipendier i udlandet og Overdragelse af driftsaktiver. Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

27 4. Påtegning > Universitets- og Bygningsstyrelsens årsrapport for 2008 er aflagt i henhold til Bekendtgørelse nr om statens regnskabsvæsen af 19. december Påtegningen er i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens 39, stk. 4. Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Universitets- og Bygningsstyrelsen CVR er ansvarlig for: Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer for Ejendomsadministration Universitets- og Bygningsstyrelsen Bygherreforpligtelser Universiteter Universiteter/sektorforskningsinstitutioner Overdragelse af driftsaktiver Forskellige tilskud Fælles bevillinger Det europæiske Universitetsinstitut Internationalt samarbejde Denmark s International Study Program Ph.d.-stipendier i udlandet som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret Påtegning: Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den marts 2009 København, den marts 2009 Universitets- og Bygningsstyrelsen Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Jens Peter Jacobsen Direktør Niels R. Korsby Kontorchef Universitets- og Bygningsstyrelsen > Årsrapport

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Nyt paradigme for årsrapporter m.v.

Nyt paradigme for årsrapporter m.v. Nyt paradigme for årsrapporter m.v. v/jakob Vittendorff Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Agenda Det formelle grundlag Arbejdet med paradigme og vejledning Ændringer i årsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Årsrapport 2006. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2006. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Udgivet af: Universitets og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 8790797302 Publikationen

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Vejledning om selvstændig likviditet - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Økonomistyrelsen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning,

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fårup Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8152. CVR-nr. 42041211 ÅRSREGNSKAB for Fårup Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8152 CVR-nr. 42041211 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere