Dagsorden for møde den 9. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for møde den 9. marts 2015"

Transkript

1 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet UH 27. februar 2015 Dagsorden for møde den 9. marts 2015 Efter aftale med fung. bestyrelsesformand indkaldes hermed til 1. bestyrelsesmøde i 2015 Mandag den 9. marts 2015 kl i Skolerådssalen på Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Philip de Langes Allé 10, Holmen. med følgende dagsorden: 1. Referat godkendes og underskrives 2. Bemærkninger til dagsordenen 3. Meddelelser fra fung. bestyrelsesformand, - herunder orientering om bestyrelsens beskikkelsesperiode m.v. 4. Meddelelser fra rektor siden sidst (bilag) 5. Godkendelse af Årsrapport 2014 (bilag) - herunder status på opfølgning på løn- og personalestyring 6. Status på strategiopfølgning (bilag) 7. Eventuelt 1/1

2 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet UH 12. januar 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl i Skolerådssalen, Holmen. Bestyrelsesdeltagere: Formand Johannes Due (JD), Anders Byriel (AB), Debora Domela (DD), Mette Kynne Frandsen (MKF), Carsten Holgaard (CH), Thomas Bo Jensen (TBJ), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Silje Jørgensen (SJ), Karen Mosbech (KM), Ann Merethe Ohrt (AMO), Jane Richter (JR), Heidi Jacobsgaard Schøbel (HJS), Anne- Louise Sommer (ALS). Øvrige deltagere: Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL). Referent: Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet Dagsorden: 1. Referat godkendes og underskrives 2. Bemærkninger til dagsordenen 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden 4. Meddelelser fra rektor siden sidst (bilag) 5. Opfølgning på strategiseminar (bilag) 6. Økonomi 6.a. Opfølgning på regnskab efter 3. kvartal 2014 (bilag) 6.b. Godkendelse af budget for 2015 (bilag) 6.c. Status på arbejde i Økonomi og HR (bilag) 7. Status på udviklingskontrakt (bilag) 8. Eventuelt Ad 1. Referat godkendes og underskrives KADK s studie- og karrierevejledningstilbud til de studerende blev drøftet på bestyrelsens strategiseminar i oktober Bestyrelsesformand Johannes Due opfordrede til, at der følges op på emnet på et af de kommende bestyrelsesmøder. Referatet blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger. Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Ad 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden Bestyrelsesformanden orienterede om møde med Rigsrevisor Lone Strøm. Mødet fandt sted som opfølgning på Rigsrevisionens bemærkninger til KADK i Beretning om revision af statsregnskabet for

3 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Mødet med Rigsrevisor foregik i god dialog, og bestyrelsesformanden udtrykte på mødet bl.a. ærgrelse over rapportens sprogbrug og manglende anerkendelse af de initiativer og løbende arbejde, som KADK i samarbejde med bl.a. revisionsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC) iværksatte allerede i 2013 for at sikre en bedre økonomistyring. Bestyrelsesformanden orienterede herefter om, at der endnu ikke er udpeget en ny formand for KADK s bestyrelse pr. 1. januar Uffe Hundrup orienterede endvidere om, at KADK forventer, at styrelsen snarest eller i forbindelse med udpegning af ny formand meddeler, hvorvidt bestyrelsens eksterne medlemmers forlænges til og med 31. januar 2016, som KADK tidligere har anmodet om. Bestyrelsen holdes orienteret. Bestyrelsesformanden sluttede punktet af med at ønske tillykke med, at arkitektskolen har fået godkendt to større EU-Horiszon2020 forskningsansøgninger samt, at det er lykkedes det konserveringsfaglige miljø i Danmark at få ICOM-CC's 18 kongres til København i Ad 4. Meddelelser fra rektor Rektor orienterede om, at 2014 har været et travlt år med implementeringen af mange nye store initiativer, og håbet er, at vi nu får lov at konstituere forandringerne. Det må dog forventes, at regeringen kommer med nye tiltag i løbet af 2015, som følge af det arbejde regeringens forskellige udvalg (herunder f.eks. kvalitetssikringsudvalget og udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser) er i gang med. Rektor redegjorde herefter for nogle af de mange resultater som KADK har opnået i 2014: Ny studiestruktur med 7 institutter og 39 nye studieprogrammer Ny organisering af de administrative enheder, der understøtter den ny organisering af de faglige miljøer Nyt nationalt censorkorps Implementering af nyt studieadministrativt system, STADS (implementering fortsat i proces) Etablering af nyt intranet Etablering af ny hjemmeside pr. 1. september 2014 (pt. over besøgende på sitet) Opfølgning og implementering af nye procedure og retningslinjer som følge af Rigsrevisionens revision af KADK (løbende revision samt lønrevision) m.v. Hertil kommer de mange faglige resultater, og at KADK har bidraget til udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelsers arbejde. Udvalgets anbefalinger forventes fremlagt i marts Det kommende år står bl.a. på konstituering af nye initiativer, implementering af udviklingskontraktens mål samt igangsættelse af arbejdet med en ny strategiproces (strategi for ). Der optages fra 2015 udelukkende via kvote 2 på alle uddannelser, og KADK skal endvidere forberede gennemførelsen af institutionsakkreditering i Rektor understregede, at erfaringer fra andre uddannelsesinstitutioner viser, at en institutionsakkreditering er en omfattende proces. Det er altafgørende at kvalitetsudvikling er en reel hjælp i dagligdagen og ikke fører til en unødig bureaukratisering af KADK. Lene Dammand Lund redegjorde herefter for regeringens kvalitetsudvalgs anden rapport: Høje Mål fremragende undervisning i de videregående uddannelser (november 2014), hvori de kunstneriske uddannelser fremhæves positivt på en række centrale områder i forhold til uddannelsen, herunder bl.a. de studerendes engagement og studieaktivitet, undervisere og tilrettelæggelse af undervisningen m.v. 2/5

4 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Rapportens overordnede konklusioner peger bl.a. på behovet for: at det overordnede ledelsesansvar styrkes og forankres klarere hos institutionens bestyrelse. at de ansvarlige for uddannelserne typisk uddannelseslederne - får det fulde ansvar for uddannelsernes indhold, tilrettelæggelse og gennemførelse og nødvendige beføjelser til at løfte opgaven, herunder de økonomiske ressourcer. at det bør sikres, at det enkelte universitet tildeles et minimum af basisforskningsmidler i forhold til at sikre forskningsbasering af institutionens uddannelsesaktivitet. at uddannelsesinstitutionerne bør have en større grundbevilling til uddannelse, mens et taxameter kun bør afspejle den marginale udgift ved en ekstra studerendes gennemførelse af uddannelsesforløbet. Rektor understregede, at der er behov for at studerede rapporten nærmere. Rapporten tager f.eks. ikke umiddelbart hensyn til, at de kunstneriske uddannelser har en høj grad af 1:1 undervisning, når man sammenligner undervisningstid og -kvalitet. Det betyder at man fejlagtigt konkluderer, at få undervisningstimer godt kan føre til høj studieaktivitet. Rektor vurderede, at det også kan være nødvendigt at drøfte, hvorvidt der er sammenhæng mellem den høje studieaktivitet og dimittendledigheden. Dvs. hvorvidt den høje studieaktivitet kan siges at være forbundet med, at de studerende fravælger studierelevant arbejde, og dermed forringer det nødvendige netværk til arbejdsmarkedet (jf. seneste dimittendundersøgelse for Arkitektuddannelserne, 2014). Ad 5. Opfølgning på strategiseminar Rektor redegjorde for opfølgning på bestyrelsens strategiseminar i oktober På seminaret besluttede bestyrelsen, at den kommende strategi skal være en to-årig strategi ( ) inden for den overordnede ramme af den nuværende strategi. KADK s strategi er dermed tidsmæssigt i overensstemmelse med udviklingskontraktens aftaleperiode. Der er i budgettet for 2015 afsat midler til strategiudvikling og ledelsen forventer at kunne orientere nærmere på det kommende møde i marts Ad 6. Økonomi Ad 6.a. Opfølgning på regnskab efter 3. kvartal 2014 Økonomichef Villy Dahl Jensen redegjorde for regnskabet efter 3. kvartal Resultatet af 3. kvartals regnskab ser alt i alt fornuftigt ud. Regnskabet efter 3. kvartal 2014 viser et overskud som følge af engangsindtægter fra lukning af gamle eksternt finansierede projekter og stor tilbageholdenhed med driftsudgifter i de administrative afdelinger. Der er dog samtidig konstateret manglende hensættelse til reetablering af visse af KADK s lejemål. De samlede forventningen til hele 2014 er et underskud på 2,5 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 6,1 mio. kr. Såfremt prognosen holder for 2014 vil det bevirke, at KADK ikke behøver at trække på den del af egenkapitalen, der vedrører statsforskrivningen (den del af KADK s egenkapitalen, der er bundet og fungerer som en statslig lånegaranti). Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Ad 6.b. Godkendelse af budget for 2015 Prorektor redegjorde for budgettet for Med forventet indtægter på 304,3 mio. kr. og omkostninger på 301,3 mio. kr. viser budgettet for 2015 et overskud på 3,0 mio. kr. Besparelsesplanen fra 2014 er indarbejdet i budgettet, som desuden rummer en pulje på 4,0 mio. kr. til understøttelse af udviklingskontrakten og strategiplanen. Hertil kommer en reserve på 2 mio. kr. til 3/5

5 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering imødegåelse af evt. usikkerheder og uforudsete udgifter, herunder f.eks. tyveri eller andet som skal dækkes af KADK s selvforsikringsordning. Prorektor orienterede om, at finanslovsreserveren efter aftale med styrelsen, er indregnet i budgettet, men at KADK endnu ikke ved, hvordan reserven skal udmøntes, og hvorvidt styrelsen ønsker at øremærke den til et særligt indsatsområde. Det budgetterede overskud på 3 mio. kr. i 2015 skal benyttes til at genopbygge egenkapitalen, der i 2013 er reduceret med 8,7 mio. kr. og i 2014 yderligere forventes at blive reduceret med 2,5 mio. kr. Egenkapital forventes ultimo 2015 at være på 9,2 mio. kr. (heraf udgør 5,4 mio. kr. den såkaldte statsforskrivning). Rektor meddelte, at ledelsen ikke er kommet spørgsmålet om selveje nærmere efter drøftelse med styrelsen, men forventer at en udmelding senest må komme på tale i 2015 samtidig med, at der kommer en politisk udmelding på anbefalingerne fra udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser. Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for Ad 6.c. Status på arbejde i Økonomi og HR Økonomichef Villy Dahl Jensen redegjorde for opfølgning på status på arbejdet i HR og Økonomi. Arbejdet har siden sidst har været fokuseret på særligt tre punkter: Opfølgning på anbefalinger fra rapport fra PWC, forår 2014 Opfølgning på Rigsrevisionens rapport vedr. lønrevision, januar 2014 Opfølgning på Rigsrevisionens løbende revision (rapport nov. 2014). Økonomi og HR har i forbindelse med opfølgningen på arbejdet løbende holdt møder med prorektor, og Styrelsen for Videregående Uddannelser. PwC har stået for kvalitetskontrol af KADK s arbejde med lønrevisionen. Ad Opfølgning på anbefalinger fra PWC PWC s rapport fra oktober 2013 indeholder 5 anbefalinger, som bestyrelsen løbende har fået status på: 1. Etablering af procedurer for månedlig afstemning af balancekonti (afsluttet) 2. Kompetenceløft til økonomifunktionen 3. Gennemgang og afstemning af alle eksternt finansierede projekter (afsluttet) 4. Implementering af en gennemsigtig projektøkonomistyring 5. Procedure til at kunne følge feriepengeforpligtelsen løbende Punkt 1 og 3 er tidligere afsluttet, og med seneste rapportering er punkt 2 vedrørende kompetenceløft af økonomifunktionen også afsluttet og der er etableret procedure for løbende møder og afstemning mellem Økonomi og institutterne. KADK har i forhold til at styrke projektøkonomistyringen (punkt 4) taget styringssystemet Navision Stat i brug. Udarbejdelse af en projekthåndbog følger tidsplanen, og forventes klar til brug pr. 1. januar 2015 (midlertidige instrukser for ansøgninger og samarbejdsaftaler med ekstern finansiering anvendes indtil projekthåndbogen kan tages i brug). Procedure for feriepengeforpligtigelser (punkt 5) er i proces, og der er udarbejdet et nyt elektronisk tids- og fraværsregistreringssystem, der er klar til at blive taget i brug i administrationen allerede inden nytår. Systemet implementeres herefter først på ét institut og udvides siden til de øvrige institutter i løbet af foråret. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4/5

6 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Ad Opfølgning lønrevisionsrapport, januar 2014 Villy informerede om, at arbejdet med opfølgning på lønrevisionen er så langt, at 23 ud af 31 punkter allerede er afsluttet. De udestående punkter kan sammenfattes i fire overordnede områder. Det drejer sig om: 1. Intern kommunikation i løn og personale (pkt 4 og 5): PwC bistår med arbejdet med udarbejdelse af beskrivelse af løn- og personaleprocesser. Punkterne forventes afsluttet inden jul. 2. Elektronisk tids- og fraværsregistrering, hvilket er i proces som bekrevet ovenfor. 3. Gennemgang af personalesager: Arbejdet er påbegyndt i 2014, og samtlige P-sager forventes gennemgået inden udgangen af Manglende hjemmel til anvendelse af overenskomst: KADK er i dialog med styrelsen. Det er planen at sagen er afsluttet inden september Bestyrelsen drøftede herefter effekten af de nye retningslinjer og øvrige tiltag, herunder brugen af tidsregistrering. Rektor understregede, at de nye tiltag er nødvendige, men at der er lagt mange kræfter i sikre at medarbejderne kun skal registrere og dokumentere det nødvendige i forhold til de krav bl.a. Rigsrevisionen stiller til os i forhold til god økonomistyring. Herudover er der arbejdet hårdt for at skabe brugervenlige IT-systemer til at understøtte bl.a. arbejdet med indregistrering. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med fremdriften i arbejdet med opfølgning på lønrevisionen. Ad Rigsrevisionens løbende revision. Villy Dahl Jensen redegjorde herefter for rapport fra Rigsrevisionens vedr. løbende revision af KADK (rapport november 2014). Rapporten peger på at visse forretningsgange og procedure ikke er etableret helt tilfredsstillende, hvilket er ærgerlige bemærkninger, idet flere initiativer ikke er taget i betragtning, herunder udarbejdelse af projekthåndbog samt arbejdet med at sikre hensættelser til reetablering af lejemål. Overordnet vurderes rapporten dog at give et positivt billede af KADK s opfølgningsarbejde. Villy Dahl Jensen oplyste, at der snarest vil blive udarbejdet svarskrivelse til Rigsrevisionen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Status på udviklingskontrakt Rektor meddelte, at styrelsen i forhandlingerne om udviklingskontrakten for har haft en høj grad af fokus på at målene skal have effekt i forhold til aftagerne. På KADK har vi været ambitiøse, men samtidig formuleret mål, som vi forventer at kunne opfylde, således at vi fortsat kan formå at efterleve Rigsrevisionen høje forventninger til vores målopfyldelse. KADK er gået med til at medtage et mål om at forbedre bruttoledigheden for KADK s dimittender, såfremt alt andet lige gør sig gældende. Dvs. såfremt konjunkturerne ikke ændrer sig negativt eller andre uddannelser udbyder yderligere design-, arkitekt- eller konserveringsbeslægtede uddannelser m.v. Udviklingskontraktens mål vil blive indarbejdet i KADK s strategi, og præsenteret for bestyrelsen. Den endelige kontrakt forventes færdigforhandlet inden for nærmeste periode. Udviklingskontrakten er fastsat til at blive underskrevet d. 8. januar 2015 ved en underskriftsceremoni i Uddannelsesministeriet [Kontrakten underskrives af den på tidspunktet fungerende bestyrelsesformand]. 7. Eventuelt Ingen bemærkninger til punktet. 5/5

7 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet UH 27. februar 2015 Meddelelser fra rektor Vedrørende dagsordenens punkt 4 Bilag vedrørende siden sidst KADK Ny stillingsstruktur: Det har længe været et stort ønske blandt designuddannelsernes videnskabelige personale at få en stillingstruktur som på de øvrige kunstneriske lange videregående uddannelser. Det er nu lykkes, og forhandlinger om en sådan struktur er netop afsluttet. Den nye stillingsstruktur træder i kraft samtidig med Uddannelses- og Forskningsministeriets nye bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved arkitektskoler, designskoler og konservatorskolen, dog tidligst den 1. august 2015 og senest 1. november Udvalg til fremtidssikring af de lange videregående kunstneriske uddannelser: For at styrke grundlaget for sin rapport har Udvalget til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser bedt KADK bidrage til udvalgets arbejde i forhold til at afdække undervisningsperspektivet. Konsulentfirmaet IS IT A BIRD (IIAB), stod for undersøgelsen, og har i uge 8-9 gennemført interviews med 17 medarbejdere fra henholdsvis Arkitektskolen og Designskolen, som KADK har stillet til rådighed. Udvalget forventer at fremlægge deres anbefalinger medio april Forskningssamarbejde: Konservatorskolen er sammen med Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst partner i forskningssamarbejdet CATS. CATS er, sammen med et internationalt konsortium - IPERION_CH - med 23 andre partnere, tilkendt Horizon bevilling på ca. 8 mio. Euro til en international forskningsinfrastruktur til varetagelse af kultur- og naturarven gennem integrering af nationale forskningscentre, universiteter og museer med faciliteter i verdensklasse. Blandt partnere findes National Gallery i London, Louvre i Paris og naturvidenskabelige forskningscentre over hele Europa. Uddannelsessamarbejde: Et nyt samarbejde mellem KADK og DTU ruster fremtidens arkitekter og ingeniører til at genanvende materialer i byggeriet og bidrage til at sikre naturens økosystemer. Uddannelses- programmet Bosætning, Tektonik og Økologi har de seneste måneder kørt et samarbejde med DTU, der både trækker internationale kræfter til KADK og styrker de studerendes tværfaglige kompetencer. Rammen for samarbejdet er fremtidens genbygningsstrategier og tankegangen om byers og bygningers stofskifte.' MADE - dansk-australsk udvekslingsprojekt: Studerende fra arkitekt-, design- og ingeniøruddannelserne har søgt om deltagelse i det dansk-australske udvekslingsprogram MADE by the Opera House. Fem talentfulde danske studerende er udvalgt. De fem studerende udgører det andet danske hold i rækken på i alt 100 danske og australske studerende, der inden for de næste 10 år skal på udveksling i henholdsvis Danmark og Australien. De danske studerende skal til Australien i perioden juli august 2015, hvor de i seks uger skal danne sig erfaringer med tværfaglige arbejdsmetoder ved at arbejde sammen om et projekt, der rummer både arkitektoniske, ingeniørmæssige og designrelaterede problemstillinger. Projektet vil have fokus på moderniseringen af Sydney Operaen. 1/2

8 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Stockholm Furniture Fair 2015: Studerende og undervisere fra Arkitektuddannelsen og Designuddannelsen har deltaget i Stockholm Furniture Fair Blandt disse har 12 bachelorstuderende fra Møbeldesign på Institut for Bygningskunst og Design har taget anderledes fat på emnerne alder og tradition, og udfordret aldersbegrebet i et intensivt møbelprojekt, som i Stockholm blev vist for en international møbelbranche i messeområdet for upcoming designere. Udstillingen vises på KADK i perioden 13.februar marts Debat: På bloggen idoart.dk, debatterer landets designstuderende, hvordan designuddannelsen anno 2015 skal se ud. Bloggen har udmøntet sig i et radioindslag på P4 d. 25. februar. Indslaget kan høres på: # (Ca. 1 time og 36 minutter inde i programmet). Du kan desuden læse mere på rektors blog på KADK s hjemmeside på: https://kadk.dk/designskolen/debat-om-designuddannelserne-om-opnaa-en-balanceretudvikling Hæderspris fra 15. juni Fonden: De to nyuddannede designere Mette Marie Lyng- Petersen og Ellinor Ericsson, der tog afgang fra Kunstakademiets Designskole i sommeren 2014, har modtaget hæderspris fra 15. juni Fonden for deres afgangsprojekter. Fondens bestyrelse har haft to ekspertudvalg til at hjælpe med at forestå udvælgelsen blandt de mange nyuddannede kunstnere. Hæderspriserne bliver givet til kunstnere, hvis arbejder på den ene side udviser høj kunstnerisk kvalitet og på den anden side viser projekter, der afsøger nye grænser. 2/2

9 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf København K Fax Danmark Journalnr.: Ledelsessekretariatet UH 5. marts 2015 Indstilling til bestyrelsesmøde d. 9. marts 2015 Vedr. dagsordenens punkt 5 Godkendelse af Årsrapport 2014 Vedlagt er udkast til Årsrapport 2014 med regnskab. De overordnede konklusioner fra årsrapporten viser, at såvel KADK s faglige resultater som KADK s økonomiske resultater vurderes tilfredsstillende. Årets samlede resultat i 2014 vurderes derfor som tilfredsstillende. Af årsrapportens faglige del fremgår det, at KADK ud af udviklingskontraktens 19 delmål i 2014, har opfyldt 12 mål helt, mens 7 mål er delvist opfyldt. KADK har ingen delmål, der ikke er opfyldt. Af årsrapportens økonomiske del fremgår det, at KADK har et underskud på regnskabet for 2014 på 2,4 mio. kr, hvilket vurderes tilfredstillende, idet Budget 2014 indeholdte et forventet underskud på 6,1 mio. kr. Resultatet kommer efter et år med større usikkerhed end normalt, som følge af en reorganisering af de faglige og administrative miljøer med oprettelse af de syv nye institutter samt helt nye studieordninger på arkitektur- og designområderne. Hertil kommer en meget stor lokalerokade af de faglige miljøer i forbindelse med oprettelsen af de nye institutter. Med årets regnskabsmæssige resultat er der skabt et godt grundlag for den fremadrettede økonomi på KADK. Det skal bemærkes, at vi fortsat er i dialog med Styrelsen for Videregående Uddannelser med henblik på afklaring af de sidste detaljer, som skal indgå i rapporten, herunder afklaring vedr. ny formand for KADK s bestyrelse. Det forventes, at KADK har fået en endelig afklaring fra styrelsen på de sidste detaljer senest mandag d. 9. marts 2015, således at et endeligt udkast til årsrapport kan præsenteres på mødet. Indstilling: - Det indstilles, at bestyrelsen godkender det endelige årsregnskab. Bilag: - Bilag 5.1: Udkast til KADK Årsrapport 2014 med regnskab Sagsbehandler: Uffe Hundrup, Ledelsessekretariatet Specialkonsulent 1/1

10 Udkast Årsrapport 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Marts 2015

11 Side 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag Påtegning af det samlede regnskab Bestyrelsens påtegning af det samlede regnskab Beretning Præsentation af virksomheden Virksomhedens omfang Årets resultater Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Målrapportering Målrapporteringens første del: skematisk oversigt Målrapporteringens anden del: uddybende analyser og vurderinger Redegørelse for den samlede kontraktperiode Redegørelse for reservation Forventninger til det kommende år Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse mv Balancen Egenkapitalforklaring Likviditet og låneramme Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Bilag til årsrapporten Tilskudsfinansierede aktiviteter Bilag: Afrapportering fra KADK s aftagerpaneler... 38

12 Side 3 Oversigt over tabeller, noter og bilag Beretning og Målrapportering Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet Tabel 2: Virksomhedens hoved- og nøgletal Tabel 2a: Centrale aktivitetsoplysninger Tabel 2b: Nøgletal for uddannelserne Tabel 2c: Nøgletal for forskningen Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver Regnskabstabeller Tabel 4: Resultatopgørelse Tabel 5: Resultatdisponering Tabel 6: Balancen Tabel 7: Egenkapitalforklaring Tabel 8: Udnyttelse af låneramme Tabel 9: Opfølgning på lønsumsloft Tabel 10: Bevillingsregnskab Obligatoriske noter Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Obligatoriske bilag Bilag 4.1: Tabel 11a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) Bilag 4.1: Tabel 11b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97) Øvrige tabeller Supplerende noter til regnskabet Øvrige bilag Bilag 4.2: Afrapportering fra KADK s aftagerpaneler

13 Side 4 Virksomhedsoplysninger Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Hovedadresse Philip de Langes Allé København K Tlf Fax Bestyrelse, pr. 31. december 2014 Formand Johannes Due* Næstformand Mette Kynne Frandsen Anders Byriel Debora Domela Carsten Holgaard Thomas Bo Jensen Jesper Stub Johnsen Silje Loa Thrysøe Jørgensen Karen Mosbech Ann Merete Ohrt Jane Richter Heidi Jacobsgaard Schøbel Anne-Louise Sommer Strategisk Ledelsesteam Rektor Prorektor Fagleder, Kunstakademiets Arkitektskole Fagleder, Kunstakademiets Designskole Fagleder, Kunstakademiets Konservatorskole Forskningsleder Uddannelsesleder (pr. 1/ Efter- og Videreudddannelsesleder) Chef for Ledelsessekretariat og Kommunikation HR- og Økonomichef IT- og Campuschef Lene Dammand Lund Svend Lawaetz Peter Thule Kristensen Tine Kjølsen Mikkel Scharff Henrik Oxvig Ida Engholm Kristian Rise Villy Dahl Jensen Henrik Karsbøl *Note: I perioden fra Johannes Dues fratrædelse d. 31. december 2014 og frem til ny formand blev udpeget har næstformand Mette Kynne Frandsen tegnet KADK s bestyrelse. Ny formand for KADK er pr. x. marts 2015 xx (navn) (Se i øvrigt afsnit 2.8: Forventninger til kommende år).

14 Side 5 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter Årsrapporten omfatter den hovedkonto på finansloven, som Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, CVR er ansvarlig for: , herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning Der tilkendegives hermed: 1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. 2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis, og 3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Sted, dato Sted, dato Underskrift Underskrift Rektor Lene Dammand Lund Kontorchef: Niels R. Korsby

15 Side Bestyrelsens påtegning af det samlede regnskab KADK bestyrelsesmøde den 9. marts 2015, Holmen. Underskriftsblad til godkendelse af Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserverings Årsregnskab XXX (Formand) Mette Kynne Frandsen (Næstformand) Anders Byriel Debora Domela Carsten Holgaard Silje Loa Thrysøe Jørgensen Thomas Bo Jensen Jesper Stub Johnsen Karen Mosbech Ann Merethe Ohrt Jane Richter Anne-Louise Sommer Heidi Jacobsgaard Schøbel

16 Side 7 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. KADK består af tre skoler med uddannelses- og forskningsaktiviteter inden for Arkitektur, Design og Konservering. Institutionen er forankret på flere lokaliteter: Kunstakademiets Arkitektskole (KA) og Kunstakademiets Designskole (KD) på Holmen, Kunstakademiets Designskoles glas- og keramikprogram på Bornholm (KDB) samt Kunstakademiets Konservatorskole (KK) på Esplanaden Mission og hovedopgave I henhold til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lbk. nr. 59 af 26. januar 2015, har: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering som højere uddannelsesinstitution til opgave på kunstnerisk og videnskabeligt grundlag at give uddannelse i arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering indtil det højeste niveau samt at udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og på videnskabeligt grundlag at drive forskning inden for arkitektur, design, kunsthåndværk, konservering og restaurering Vision KADK ønsker at være internationalt anerkendt som Nordens førende akademi inden for arkitektur, design og konservering. Vi vil skabe kandidater og viden, der former fremtiden, samfundet og kulturarven og udspringer af en unik kobling mellem videnskab, praksis og kunstnerisk udvikling. Det skal ske i et internationalt campusmiljø med de bedste værksteder, tegnebordsundervisning og projektbaseret uddannelse. KADK s kandidater skal være kendetegnet ved bevidstheden om, hvordan en særlig nordisk tilgang til formgivning kan udvikles og omsættes i nye kontekster. Vi vil sikre, at vores kandidater går ud i verden med analytiske, metodiske og kunstneriske færdigheder, der sætter dem i stand til at skabe, forandre og bevare fremtidens samfund og kultur (KADK s Vision og Strategi ) Udviklingskontrakt Der aflægges rapport for de økonomiske og faglige resultater i 2014 i henhold til den indgåede udviklingskontrakt for mellem KADK og uddannelses- og forskningsministeren Hovedkonti på finansloven Årsrapporten for 2014 omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

17 Side Virksomhedens omfang Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet 1000 kr., løbende priser Drift Administrerede ordninger mv. Anlæg Bevilling Regnskab Udgifter , ,2 Indtægter , ,3 Udgifter - - Indtægter - - Udgifter - - Indtægter - - For 2014 har Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering en nettoudgiftsbevilling på 270,5 mio. kr. fordelt på udgifter på 306,1 mio. kr. og indtægter på 35,6 mio. kr. Regnskabet for 2014 viser bruttoudgifter for 314,8 mio. kr. og indtægter for 41,9 mio. kr. KADK administrerer ikke bevillinger med tilskudsordninger ud over egen driftsbevilling. Forskellen mellem årets bevilling og regnskab på -2,4 mio. kr. hænger sammen med hensættelser til fraflytning af lejemål med en istandsættelsesforpligtelse, ekstraordinære afskrivninger i forbindelse med oprydning i anlægskartoteket, ekstra indtægter i forbindelse med betalingsstuderende og den sidste del af gennemgangen af eksternt finansierede projekter samt besparelser på de administrative udgifter og centrale puljer. 2.3 Årets resultater KADK s faglige resultater i 2014 vurderes som tilfredsstillende og det økonomiske resultat som tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2014 som tilfredsstillende. Det økonomiske resultat skal ses i lyset af den fortsatte oprydning i regnskabet efter fusionen Årets faglige resultater Udviklingskontrakten fastsætter 19 delmål for KADK i 2014, hvoraf 12 er helt opfyldt, 7 er delvist opfyldt. Årets faglige resultater vurderes på den baggrund at være tilfredsstillende. Nedenfor beskrives de væsentligste ledelsesmæssige og faglige resultater i 2014 nærmere. Ledelsesberetning For KADK blev 2014 et år præget af stor bevågenhed på det uddannelsespolitiske område samt store interne strategiske og organisatoriske forandringsprocesser. Disse er formuleret i KADK s Vision og Strategi for Med de mange nye faglige og administrative tiltag udvikler KADK sig som planlagt. Det er et omdrejningspunkt for strategien at skabe højere kvalitet i uddannelserne med afsæt i KADK s særlige videngrundlag (kunstnerisk, videnskabeligt og praksisbaseret). Det er derudover hensigten at arbejde for at fremme kandidaternes beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse. Et af KADK s væsentligste indsatsområder i 2014 er lanceringen af syv nye institutter med matchende uddannelses- og forskningsmiljøer. Disse er tilpasset arbejdsmarkedets behov. Bestyrelsens arbejde i 2014 Som opfølgning på bestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2014 implementerede KADK fra årets start en række nødvendige økonomiske tiltag for at bringe økonomien i balance og sikre den fort-

18 Side 9 satte udvikling af KADK. Med en økonomisk firepunktsplan blev der gennemført besparelser på følgende områder: Lønbudgettet blev reduceret i perioden Lejemål blev opsagt primo 2014 Driften blev planlagt reduceret med ca. 1 mio. kr. Langsigtede effektiviseringer blev påbegyndt - f.eks. øget digitalisering af manuelle processer. Det er, som det vil blive uddybet under afsnittet om Årets økonomiske resultater, lykkedes KADK at gennemføre tilpasningen af økonomien med et tilfredsstillende resultat. På det strategiske område har bestyrelsen haft fokus på den løbende opfølgning og det fortsatte arbejde med KADK s vision og strategi, samt indgåelse af ny udviklingskontrakt for perioden Med udviklingskontrakten har KADK ønsket at understøtte det igangværende strategiarbejde samt sætte nye mål, der understøtter de anbefalinger, som foreligger fra bl.a. Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser og Vækstteamet for kreative erhverv - design om behovet for øget relevans og samarbejde på området. I forbindelsen med at Uddannelses- og Forskningsministeren har nedsat Udvalget til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet, har KADK endvidere bidraget til dette arbejde. Der er bl.a. i samarbejde med de faglige organisationer på arkitektur og designområdet udarbejdet en samlet handlingsplan over brancheog institutionstiltag, hvis hensigt er at bidrage til at forbedre beskæftigelsessituationen for dimittenderne fra arkitekt- og designskolerne. Internationalisering og efter- og videreuddannelse: På bestyrelsens årlige strategiseminar i oktober 2014, hvor bestyrelsen varmede op til arbejdet med KADK s kommende strategi, har særligt den fortsatte internationalisering af KADK s uddannelser og efter- og videreuddannelsesområdet indgået som centrale emner for drøftelserne. De strategiske drøftelser afspejler sig desuden i bestyrelsens arbejde med udviklingskontrakten for I tæt dialog med aftagerne: KADK har igennem året haft en tæt dialog med institutionens tre aftagerpaneler, der alle har spillet en aktiv rolle. Aftagerpanelet for hhv. arkitektur og design har holdt fælles møde bl.a. med henblik på at drøfte, hvordan samarbejdet mellem KADK og aftagerne kan bidrage positivt til, at de nyudklækkede dimittender hurtigere kan træde ind på arbejdsmarkedet (jf. afrapporteringsbilag fra KADK s aftagerpaneler). Nye institutter og uddannelsesprogrammer Som del af visionen og strategien for har KADK fra sommeren 2014 oprettet syv nye institutter og 39 nye danske og engelsksprogede uddannelsesprogrammer, der sigter mod at skabe øget relevans og muligheder for samarbejde. Den nye organisering af de faglige miljøer har samtidig gjort det muligt at skabe et endnu tættere samspil mellem KADK s tre vidensfelter: praksis, forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Med de nye institutter og programmer

19 Side 10 samt tilhørende nye studieordninger har KADK dermed skabt forudsætningerne for mere specialiserede kandidater, som i højere grad retter sig mod et bredere arbejdsmarked. De nye institutter fordeler sig på tre institutter på Arkitektskolen, to institutter på Designskolen, et fælles institut mellem Arkitektskolen og Designskolen samt et institut på Konservatorskolen. Det nye fælles institut, Institut for Bygningskunst og Design, samler for første gang de faglige miljøer fra Arkitektskolen og Designskolen inden for fagene bygningskunst, rum-, møbel-, lys- og tekstildesign. Med det nye fælles institut er der bl.a. udbudt en række nye uddannelsesprogrammer, der kan søges af både bachelorer i arkitektur og i design. Instituttet har på kort tid vist, at der er et stort potentiale for faglig synergi og udvikling af tværfaglige samarbejder. Optimeret administration og service I 2014 blev de administrative funktioner omorganiseret for at understøtte og matche den nye faglige struktur på KADK. Derudover har det også været hensigten derved at forbedre og konsolidere de administrative processer, således at de i endnu bedre omfang kunne bidrag til KADK s samlede virksomhed som en helhed. På det administrative område er der i 2014 desuden gennemført en række væsentlige fusions- og udviklingsprojekter i samarbejde med fagmiljøerne. Blandt disse store projekter kan nævnes udvikling af nye studieordninger, fælles ph.d.-skole, udrulningen af et nyt studieadministrativt system (STADS) samt en række andre markante fælles digitale projekter som f.eks. ny fælles webside for KADK og bibliotek bl.a. med integreret forskningsdata og kandidatprofiler samt nyt intranet og nyt journaliseringssystem. Formålet med ændringerne har været at sikre effektiv administration, skabe øget synlighed og transparens samt optimering af e- infrastrukturen på KADK, som i det kommende år udvides med flere digitaliseringsprocesser. KADK har i desuden valgt at opkvalificere HR- og Økonomifunktionerne for at sikre en bedre økonomi- og løn- og personalestyring som følge af den særlige fokus, der har været på KADK s økonomi og løn- og personaleforvaltning i perioden. Uddannelserne: Stort ansøgerfelt, nye studieordninger og forkortet studietid Antallet af aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid er i 2014 i alt 1562 fordelt på 982 på arkitektuddannelsen, 587 på designuddannelsen og 83 på konservatoruddannelsen. Antallet af finansårsstuderende ligger således lige under aktivitetskravet på 1571 studerende med et lidt lavere antal arkitekt- og designstuderende end forudsat og et lidt højere antal konservatorstuderende end forudsat, hvor vi i 2013 med 1575 finansårsstuderende lå lige over aktivitetskravet. Designuddannelsen og arkitektuddannelsen havde i 2014 igen et meget højt antal ansøgere til bacheloruddannelserne, hvor 11,9 % i gennemsnit blev optaget. Antallet af eksterne ansøgere til kandidatuddannelserne steg igen i I alt søgte 1041 om optagelse og 7,2% blev optaget I 2014 gennemførte 262 studerende en bacheloruddannelse på KADK med en gennemsnitlig studietid på 3,05 år. 284 studerende gennemførte en kandidatuddannelse og her var den gennemsnitlig studietid 2,6 år. Den gennemsnitlige studietid for både bacheloruddannelserne og kandidatuddannelserne er forkortet i forhold til 2013, og resultatet er dermed meget tilfredsstillende.

20 Side 11 Gennemførselsprocenten for bachelorårgang 2010 er på 83,2 %, hvilket er på samme niveau som gennemførselsprocenten for årgang For kandidatårgang 2010 ligger gennemførselsprocenten lidt lavere end for årgang 2009 med 86,3 % mod 88,6 % for årgang Frafaldet på uddannelserne er størst på bacheloruddannelsen i arkitektur. Fra 2015 optager vi udelukkende studerende til bacheloruddannelserne via kvote 2, hvilket vi forventer, vil øge gennemførslen, såfremt alt andet lige. Det samlede frafald for bachelorårgang 2009 er på 16,6 % og holder sig dermed inden for målet på maksimalt 17 % frafald. Frafaldet på kandidatårgang 2009 er på 11,4 % og er dermed lavere end det maksimale frafald på 13 %. Det største frafald er på bacheloruddannelsen i arkitektur. Frafaldet er højere blandt studerende, som har søgt optagelse gennem kvote 1. Fra 2015 optages studerende udelukkende via kvote 2, og KADK forventer at vi som resultat vil se et mindre frafald fra bachelorårgang 2015, såfremt alt andet lige. I forbindelse med implementeringen af de nye institutter og programmer er der i 2014 udarbejdet nye studieordninger for arkitektuddannelsen, designuddannelsen samt en revideret studieordning for konservatorskolens kandidatuddannelse. Dertil kommer, at den tidligere selvstændige Kunsthåndværkeruddannelse på Bornholm i 2014 er blevet lagt ind som et program i bacheloruddannelsen i design. Med en bachelorgrad fra designuddannelsens glas- og keramikprogram på Bornholm er det nu muligt at søge om optagelse på kandidatuddannelsen på Holmen. Forskningen og kunstnerisk udviklingsvirksomhed: Vidensudvikling I 2014 blev KADK s ph.d.-skole etableret og konsolideret. Ph.d.-udvalget afholdt i alt 12 møder, udarbejdede et sæt fælles retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved KADK og udbød et omfangsrigt og fagligt varieret ph.d.-kursusprogram, primært rettet mod KADK s samlede ph.d.-bestand, som ultimo 2014 udgjorde 49 ph.d.-studerende fordelt på tværs af KADK s tre uddannelsesområder. Der blev indskrevet 10 nye ph.d.-studerende ved KADK s ph.d.-skole i Ud af de 10 ph.d. er er to ErhvervsPhD er, tre fuldt finansierede af private eller offentlige fonde, to finansierede af hhv. en offentlig og en privat virksomhed samt tre finansierede af KADK. Der blev tildelt 15 ph.d.- grader fra KADK s ph.d.-skole i I 2014 øgede KADK s forskere ansøgningsaktiviteten om eksterne midler markant. Der blev sendt over dobbelt så mange ansøgninger afsted og ansøgt om over dobbelt så mange midler som i Den øgede ansøgningsaktivitet gav sig udslag i, at KADK i 2014 opnåede tilsagn for ca. 25,5 mio. kr. til aktiviteter inden for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Samme beløb i 2013 var 6,5 mio. kr. En af 2014 s første bevillinger gik til professor Christoffer Harlang fra Institut for Bygningskunst og Kultur med projektet Bæredygtig Bygningsarv. Projektet er støttet af Realdania med 3,75 mio. kr., og består af fem underprojekter, hvor det er hensigten at udvikle metoder og anvisninger til, hvordan man kan renovere med respekt for miljøet og kulturarven. Året sluttede af med to prestigefulde EU-bevillinger fra Horizon 2020 til Center for IT og Arkitektur (CITA) på Institut for Bygningskunst og Teknologi. Det første projekt hedder Flora Robotica,

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen.

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014, kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Holmen. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet UH 12. januar 2014 Referat fra møde i bestyrelsen d. 17. december 2014,

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Årsrapport 2013. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapport 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: 19.38.08, Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Dagsorden for møde den 17. december 2014

Dagsorden for møde den 17. december 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7807 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Dagsorden for møde den 26. september 2011

Dagsorden for møde den 26. september 2011 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet MM 15. september 2011 Dagsorden for møde den 26. september 2011 Efter

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.00-12.00

Referat fra møde i bestyrelsen d. 15. august 2011 i Skolerådssalen, kl. 09.00-12.00 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Enhed: ledelsessekretariatet 25. august 2011 Initialer: UH Referat fra møde i bestyrelsen

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/

Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Arkitektskolen Aarhus 14. maj 2012 Bestyrelsen J.nr. 010-2-11 JCS/ Referat af møde i Bestyrelsen den 23. april 2012 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand), Nille Juul-Sørensen (næstformand), Trine

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus ÅRSRAPPORT 2013 Arkitektskolen Aarhus -2- Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 Påtegning af årsrapporten 4 1. Beretning 5 1.1. Præsentation af Arkitektskolen Aarhus 5 1.2. Årets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Årsrapport 2012. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Årsrapport 2012. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapport 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven: Hovedkonto: 19.38.08, Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/

Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Arkitektskolen Aarhus 10. december 2013 Bestyrelsen J.nr. 0122/7-13 LR/ Referat af møde i Bestyrelsen den 28. november 2013 Deltog i mødet: Ingelise Bogason (formand) (IB), Nille Juul-Sørensen (næstformand)

Læs mere

Dagsorden for møde den 22. juni 2015

Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk 12. juni 2015 Journalnr.: 11419 Ledelsessekretariatet UH Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Efter aftale med

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen

Fraværende: Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 18. marts 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Analyse 8. marts 2015

Analyse 8. marts 2015 8. marts 2015 Modellen for tilpasning af optaget på de videregående uddannelser er kun delvis robust Af Kristian Thor Jakobsen I september lancerede Uddannelses- og Forskningsministeriet en såkaldt dimensioneringsmodel,

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere