Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni årgang. Kender du en, der er vild med vand? se side 25

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni 2013 58. årgang. Kender du en, der er vild med vand? se side 25"

Transkript

1 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni årgang Kender du en, der er vild med vand? se side 25

2 Indhold Formanden tager ordet Formanden tager ordet 3 Referat fra generalforsamlingen kl. 19 i klubhuset 4 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i klubhuset 9 Revisionsprotokollat for året Ny bom lås den altid! 12 Kender du en der er vild med vand? 15 Seniorsejlerskolen i fuldt vigør 16 Seniorsejler 17 Aktuelle medlemskategorier og Kontingentsatser 20 Motorbåd stjålet i YF s havn 21 Bølge af tyverier og hærværk 23 Herreløs trailer og Wayfarer på pladsen 24 Brandbilerne kom susende 16 Notitser 27 Aktivitetskalender Bestyrelse 30 Andre kontakter 30 Referat Mandag d. 19. marts 2013 blev der afholdt ordinær generalforsamling i YF...s. 4 Seniorsejlerskolen i fuldt vigør Seniorsejlskolen er igen i år startet med god vind i sejlene... s. 12 Kender du en der er vild med vand? Vi har ledige pladser på vores minihold, som starter i august... s. 25 Ved årets generalforsamling fik vi valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen Karsten og Søren. De to kommer hver især med deres sejlklub-erfaringer i bagagen og er nu sammen med den øvrige bestyrelse trukket i arbejdstøjet. Efter generalforsamlingen er der f.eks. allerede ryddet godt op i klubbens mange bådforsikringer, om end der fortsat udestår en del arbejde på forsikringsområdet. Seniorsejlerskolen er også kommet rigtig godt ud af starthullerne med Morten Martens som leder det er lykkedes at få fyldt alle pladser i bådene op og Morten går lige nu og overvejer, hvordan man kan skaffe flere dygtige instruktører, som kan indgå i skolens teamwork fremover. Forårets hus- og havnedag var også rigtig produktiv. Vi tillod os at minde alle medlemmer om dagen via vores nye administrative system Klubmodul. Vi fik et godt fremmøde og masser af løste opgaver. Udover de klassiske opgaver med vinduespudsning og fjernelse af blade på pladsen, fik vi bl.a. rettet op på skrænten bag opti-stativerne. Vores cykelstativ, som har lignet noget der kunne slå en kolbøtte blev rettet ud og skruet fast på sit underlag. Aktiviteterne omkring etablering af nye flydebroer mod øst og vest fortsætter også om end vi kunne ønske en større fremdrift, som kunne sikre at vi kunne få projektet endeligt på plads. På nuværende tidspunkt kan det fastslås med sikkerhed, at det ikke er i vinteren , at de to prioriterede broer udskiftes. Derfor vil bådoptagning ske på det sædvanlige tidspunkt mandag den 28. oktober med standernedhaling lørdag den 26. oktober. Før vi kommer så langt, så er der heldigvis en HEL sommer med masser af dejlige sejladser på vores dejlige sø. Jeg skal også selv ned og sejle en masse tirsdag aftener det glæder jeg mig til! I ønskes alle rigtig god sejlads! Sejlerhilsner Gert Redaktionen er sluttet 29. maj

3 Referat fra generalforsamlingen kl. 19 i klubhuset Godkendt 30. april 2013 Til stede var 71 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 12 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. 1. Valg af dirigent Formanden, Gert Eriksen, ringede med klokken kl. 1907, bød velkommen og foreslog Henrik Wenkens som dirigent, hvilket han accepterede og blev derefter valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og indledte med at bemærke, at indkaldelsen til den ordinære generalforsamling var udsendt i god tid med de krævede oplysninger. Da ingen herefter fremkom med indvendinger, kunne dirigenten konstatere, at reglerne for indkaldelse var overholdt. Han erklærede generalforsamlingen for lovlig og åbnet, hvorpå han gav ordet til formanden. 2. Formandens beretning Formanden henviste kort til den i Furesø- Nyt Nr.1, Februar 2013 trykte beretning og supplerede denne med at nævne, at bestyrelsen havde haft et travlt år. Højdepunkterne var arbejde med at søge penge til havneprojektet, omlægning af regnskabet med henblik på en bedre styring af økonomien samt et nyt system til registrering og betaling fra klubmedlemmerne. Dette nye system, Klubmodul, var en nødvendighed, idet det gamle system blev lukket ned ved udgangen af Omlægningen havde fremkaldt stærke reaktioner blandt medlemmerne, hvilket krævede meget arbejde for bestyrelsen. Nu er alle registrerede; dog er der stadig medlemmer, som må kontaktes og betale på gammeldags vis. YF har ialt mistet 35 medlemmer, hvilket er noget højere end det medlemstab, der normalt sker omkring årsskifte. Formanden rettede en tak til alle, der ydede en indsats med drift, sejlads, træning og vedligeholdelse. Han sluttede med en formaning til medlemmerne: Skønt man ofte arbejder i grupper med begrænsede arbejdsopgaver, må man ikke glemme, at der er mange sider af klubarbejdet, og at alle må se på helheden. Beretningen blev herefter godkendt med akklamation. 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse Regnskabet for 2012 var udsendt i samme nr. af FuresøNyt som beretningen. På selve mødet blev omdelt en nyt regnskab, der afveg herfra, ved at posten renter under Indtægter var ændret fra 0 til kr Dirigenten havde den fyldige revisionsberetning i hånden. Han oplæste enkelte punkter, hvor revisorerne var kritiske, og sluttede med konklusionen, at regnskabet anses for retvisende. Der er enkelte punkter, hvorom der skal samarbejdes med bestyrelsen om systemændringer. En af revisorerne forespurgte om regnskabet havde været behandlet i bestyrelsen, hvilket formanden kunne bekræfte. Efter flere bemærkninger til revisionsberetningen meddelte Formanden, at denne ville fremkomme sammen med referatet. Kassereren, Per Svensson, kommenterede regnskabet og afvigelser fra budgettet. Kontingenterne er reguleret til lidt færre medlemmer. Andre poster, såsom løn til bogholder og betaling for vand og renovation er præget af, at der er sket forskydning af de kvartaler, hvori der skal betales. Sejladskontoens forøgelse skyldes i høj grad udskiftning af pontoner til gummibåde. Fondsstøtte er forsigtigvis optaget til nul i budgettet, men takket være en samlet fondsstøtte på næsten 205 kkr kunne årets endelige resultat efter afskrivninger vedr. både på kkr. 209 opgøres til et tab på kr Ved årsskiftet omlægges struktur for regnskab og budget. Ved hjælp af projektor kunne kassereren hurtigt og klart gennemgå de 9 grupper af kontingentbetalinger og de 5 grupper af betaling for bådpladser, vinterpladser mv. Han gav også en samlet oversigt over tilskuddene fra Rudersdal Kommune. Udskiftningen af pontoner til de 2 følgebåde ville bevirke, at disse bådes levetid blev forlænget med 8 år. Der er også afholdt udgifter til køb af følgebåden Ambjørn: 149 kkr, 2 Terajoller: 33,7 kkr og en brugt Soling: 27 kkr. Efter denne fyldige fremlæggelse af regnskabet var der ingen bemærkninger. Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. 4.a. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og rykkergebyr mm. Formanden nævnte, at der ikke var opkrævet noget strafgebyr i forbindelse med den nye registrering og betaling af kontingent mv. Med undtagelse af skabsleje, havde posterne fået en generel forhøjelse på 5 %. Efter nogen diskussion blev bestyrelsens forslag afgjort ved håndsoprækning. Der var 45 for og 10 imod. Bestyrelsens forslag var herefter vedtaget. 4.b. Forelæggelse af budget Formanden fremlagde budgettet, som det er vist i Furesø Nyt. Den nye opstilling rummer 3 områder: Ungdom, Senior og Fælles samt Ikke fordelte omkostninger. Kommentarer og bemærkninger fra salen. Der blev spurgt, om det var rimeligt med 5% forhøjelse af kontingenter mv., når man sigtede på 3% stigning i omkostningerne. Da masten på en af klubbens Solinge var blevet ødelagt i løbet af sommeren 2012 blev det foreslået, at budgettet blev øget med kr til køb af en anden Soling. Reparation af skader 4 5

4 referat fortsat var en stor udgift, og der blev spurgt, om forsikringerne burde øges. Birger tilbød at reparere den knækkede mast til Solingen; man skulle blot spørge ham. Dette fremkaldte bifald. Et medlem mente, at pladsleje for havnepladser skulle øremærkes til havnerenovering. Formanden svarede, at der tilstræbtes balance mellem klubbens medlemsgrupper, hvorfor det var et nej til ideen om øremærkning. Han henviste også til beslutningen på Generalforsamlingen 2011, hvor man besluttede en generel 25% kontingentforøgelse til henlæggelse til havnerenoveringsfonden. Nogle mente, at dette var for lidt, hvortil Alfred Ørsted fra salen svarede, at de 25% var en undergrænse, og at det var muligt at overføre flere midler end de 25%, hvis forholdene, f.eks. også kommende fondsmidler, tillod dette. Et medlem foreslog, at der skulle betales ekstra 15 kkr pr. bådplads til havnerenoveringsfonden. Svar: Bestyrelsen var imod dette, fordi vi også har et stort antal små både og fordi YF rummer mindre velhavende medlemmer. Ingen af de fremsatte ideer blev opretholdt som forslag, hvorfor budgettet blev sat til afstemning. Af de 71 optalte tilstedeværende stemte 3 imod, 6 markerede, at de hverken stemte for eller imod. Det fremlagte budget var herefter vedtaget. Forsamlingen holdt herefter en pause fra til Behandling af evt. indkomne forslag Forslag 1. Formanden brugte projektoren til en kort gennemgang af planerne om havnerenovering, som nævnt i Furesø Nyt. Han omtalte den tænkte opdeling i 3 scenarier, der er begrundet med vanskeligheder ved at skaffe finansiering. Det er vanskeligt at skaffe fondsstøtte til anlægsarbejder, og fondenes reaktion på ansøgninger er præget af krisen. Under den efterfølgende diskussion blev der spurgt om tidshorisonten. Svar: Denne afhang af fonde og låneforholdene, og man kunne selv i bedste fald tidligst starte efteråret Et medlem foreslog, at bestyrelsen kun fik bemyndigelse til Scenarie 1. Dette blev sat til afstemning ved håndsoprækning. For: 1, imod 50 og 6 tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod. Dette ændringsforslag var hermed forkastet. Et andet forslag, der indebar en ombytning af rækkefølgen for Scenarierne 2 og 3, motiveret med en fremskyndelse af det bredere slæbested, blev efter nogen diskussion ikke opretholdt. Bestyrelsens forslag blev herefter sat til afstemning ved håndsoprækning. For 55, imod: ingen og kun 1 markerede, at han hverken stemte for eller imod. Bestyrelsens forslag var herefter vedtaget. Forslag 2. Formanden gennemgik hovedpunkterne af forslaget om vedtægtsændringer. Dette fulgtes af enkelte spørgsmål og uddybende svar. Bestyrelsens forslag blev herefter sat til afstemning ved håndsoprækning, og her stemte 55 for, imod ingen, og 1 tilkendegav, at han hverken stemte for eller imod. Forslaget om vedtægtsændringer var hermed vedtaget, og dette skal derfor behandles på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. 6. Valg af bestyrelse, jfr. Vedtægternes 12 Dirigenten nævnte, at bestyrelsen ønskede at have 9 medlemmer, og da ingen talte imod dette, kunne valget gå i gang med dette sigte. Formanden, Gert Eriksen, var villig til at modtage genvalg. Der var ingen modkandidater, og han blev derefter genvalgt med akklamation. Sekretæren, Carsten Schmidt, var villig til at modtage genvalg, hvilket skete med akklamation. Leif Møller-Hansen var ikke tilstede, men formanden oplyste, han havde på forhånd erklæret sig villig til at modtage genvalg. LM-H blev derefter genvalgt med akklamation. Da Susanne Christfort Gormsen og Niels Hansen havde meddelt, at de ikke ønskede genvalg, skulle der nyvælges 2 personer for at bestyrelsen kunne komme op på 9 medlemmer. Formanden kunne pege på 2 kandidater: Karsten Hartmann Sørensen og Søren Fanø, som begge var villige til at modtage valg. De holdt begge en kort tale, hvori de introducerede sig selv. KHS har været medlem af YF i 36 år og har tidligere været formand. SF ejer en Soling, der har plads i havnen, og han er interesseret i kapsejlads. Der var ikke andre kandidater, og begge blev valgt med akklamation. Bestyrelsen består herefter af: Gert Eriksen, formand; Carsten Schmidt, sekretær; Per Svensson, kasserer; Søren Bentzen, Peter Salskov Iversen, Niels Bølling, Leif Møller Hansen, Karsten Hartmann Sørensen og Søren Fanø. Bestyrelsen vil på det konstituerende møde fordele arbejdsopgaverne nærmere. 7. Valg af juniorudvalg, jfr. Vedtægternes 13 Lærke Marie Sørensen var på valg, og hun var villig til at modtage genvalg, hvilket skete med akklamation. 6 7

5 referat fortsat Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i klubhuset De øvrige medlemmer af juniorudvalget: Helene Waldmann Jørgensen, Joakim Salskov-Iversen og Tobias Dahlberg-Garde har alle endnu et år af deres valgperiode. For første gang i lang tid kunne en generalforsamling slutte med et fuldt besat juniorudvalg.. 8.Valg af en eller to revisorer, jfr. Vedtægternes 15 Begge de to revisorer Peer Bent Nielsen og Hans Jørgen Sønderskov var villige til at modtage genvalg. De blev begge valgt med akklamation. 9. Eventuelt Der var et spørgsmål om betingelser for medlemmer med fritagelse for kontingent. Formanden svarede at ca. 18 trænere, som ikke længere sejlede i klubbens materiel var kontingentfritaget. Dette så man tilsvarende i mange andre sportsklubber. Et medlem ønskede, at regnskab og budget blev bragt med større læsbarhed i FuresøNyt: større typer og med undladelse af at svække kontrasten med mørk baggrund. Der blev spurgt, om det var muligt at sikre, at de tilstedeværende var medlemmer med stemmeret. Svar: Dette var muligt, men det ville være både besværligt og tidsrøvende at kontrollere alle ved indgangen. Bestyrelsen havde derfor undladt at kontrollere dette, men man var klar over, at dette kunne være et problem ved tætte afgørelser. Et medlem ville vide, hvilke både bestyrelsen hentydede til med betegnelsen: Veteranbåde i Furesø Nyt p.14 under budget. Svar: FUR I og TRITON. Formanden nævnte, at der førstkommende torsdag aften i YF ville være et foredrag af Jan Møller om singlehand langturssejlads: En sejltur Jorden rundt på 169 dage. Formanden nævnte endvidere, at der d. 24. april kl. 16 eller 18 i YF ville være et kursus i brug af hjertestarter og i genoplivning. Herefter var den ordinære generalforsamling slut kl Dirigenten spurgte herefter ud i forsamlingen, om man ønskede en kort pause inden den ekstraordinære generalforsamling. Der var ikke stemning for at holde pause, hvorfor man fortsatte direkte med Den ekstraordinære generalforsamling. Der var dog en del navnlig yngre medlemmer, der forlod klubhuset, inden man fortsatte. 1. Valg af dirigent Henrik Wenkens blev foreslået som dirigent, hvilket han accepterede og blev derefter valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at alle betingelser for afholdelse af denne ekstraordinære generalforsamling var opfyldte, og at den derfor var lovlig. Han erklærede den for åbnet og gav ordet til formanden. 2. Afstemning om indkomne forslag, der er vedtaget på den ordinære generalforsamling Formanden anbefalede forsamlingen at vedtage det fra bestyrelsen indkomne forslag til ændring af Vedtægternes 4, 5 og 6, der netop var vedtaget på den ordinære generalforsamling. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning. For forslaget stemte 35; imod stemte ingen, og 7 tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod forslaget. Bestyrelsens forslag var hermed vedtaget. Bestyrelsens forslag til ændring af Vedtægternes 4, 5 og 6 er derfor vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Ændringerne kan herefter skrives ind i vedtægterne. Dirigenten kunne derefter erklære forsamlingen for afsluttet. Formanden rettede en tak til Niels Hansen for hans arbejde i bestyrelse og sejlerskole gennem 4 år. Takken blev ledsaget af en vingave. Formanden takkede også Susanne Christfort Gormsen for hendes store arbejde igennem 2 år som Ungdomsafdelingens repræsentant i bestyrelsen og overbragte hende en vingave. Susanne takkede med en kort tale, hvori hun ønskede, at ungdomsarbejdet fortsættes i en fortsat ungdomsvenlig sejlklub. Hun takkede Ilene for hendes energiske og initiativrige ledelse af ungdomsaktiviteterne. Formanden takkede dirigenten for god ledelse af de to generalforsamlinger og overbragte ham en vingave, som forsamlingen ledsagede med applaus. Formanden takkede også referenten for forventet varetagelse af hvervet og ledsagede takken med en vingave, som ligeledes blev ledsaget af applaus fra forsamlingen. Møderne sluttede Dirigent: Henrik Wenkens Referent: Hans Saustrup Kristensen 8 9

6 10 11

7 Den nye bom er flot tømrerarbejde - og malet Rudersdal-grøn Ny bom lås den altid! YF har langt om længe fået en ny bom, som nu pryder adgangsvejen til YF s område. Den har vi har drømt om længe. Tusind tak til Søren Tømrer, Jørn Berril og Hans Saustrup, som har knoklet gennem de mørke vinterdage resultatet er rigtig flot! Som altid gælder det: En bom, som står ulåst, så der er fri adgang, er ren luksus for tyven, som på den måde har én barriere mindre at overvinde, når han skal til at køre sin vej med din eller andre medlemmers båd, motor eller andet grej. Derfor LÅS BOMMEN efter dig ALTID! Det er blevet rigtig nemt med den nye bom. Bestyrelsen og Husudvalget ved Finn Sørensen 12 13

8 Kender du en, der er vild med vand? Først til mølle Vi har ledige pladser på vores minihold, som starter i august. Vi planlægger hold mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl Kender du nogen, som har lyst til en plads på et af holdene, så bed dem kontakte trænerchef ilene Eriksen på tlf eller mail Vores minihold i Optimist består af 3-5 børn med 1 træner. Miniholdene kører over 8 gange med start i august. Deltagelse på minihold koster 400 kr. På miniholdet lærer du: sikkerhedsregler på havnen og på vandet brug af redningsvest rigtig påklædning gøre jollen klar til sejlads sætte jollen i vandet og komme rigtig væk fra broen hvordan du får jollen til at sejle i forskellige retninger Hvordan du får jollen tilbage til broen og standset Tage jollen op og rigge den af For at sejle på minihold skal du have følgende udstyr: 1 fuldt sæt ekstra tøj (undertøj, strømper, bukser etc...) 1 håndklæde du kan jo blive våd Vandtæt overtøj gerne almindeligt regntøj 1 varm trøje 1 par lange bukser Gummisko og/eller gummistøvler du kan også have våddragt og vådsko med Redningsvest kan du låne af klubben, vi bruger sejlerveste. Ilene Eriksen, YF Ungdom 14 15

9 Seniorsejlerskolen i fuldt vigør Seniorsejler Seniorsejlskolen er igen i år startet med god vind i sejlene. Bådene blev klargjorte i april måned med deltagelse af få men engagerede elever. Bådene har desuden fået et tiltrængt facelift og er nu blevet forsynet bl.a med luger ned til kahytten. Skolen var halvt fyldt med elever fra sæsonen før, men efter vores introduktionsdag, lørdag den 13. april, er holdene fyldte. Det kan man kalde en succes. Sejlmæssigt er vi også kommet godt fra start med nogle rigtig gode aftener, hvor vejret vinden og søen går op i en højere enhed. Med en så fin start og med det hold af elever og engagerede instruktører kan det kun blive en fin sæson. Der vil helt sikkert være et par elever eller flere der består den praktiske prøve til efteråret. Morten Martens, Leder af seniorsejlskolen Vi sejler som sædvanligt tirsdag aften kl: 18:30. Vi mødes på broen og ser hvor mange der er mødt og laver bådhold efter forholdene. Begge Solinger, Ilene og den nye White er sejlklare. Vi låner på forsøgsbasis Sven Bertelsens stortriss i den nuværende sæson, Trissen. I forsøgsperioden er det kun muligt at sejle med båden, hvis du har enten Leif, Sten eller Thomas med i båden. Torsdag formiddagshold. Et mødested for seniorsejlere med tid til at sejle om formiddagen. Vi mødes kl. 10:00, sejler nogle timer og spiser frokost sammen efter afrigning. For at kunne deltage skal man opfylde: YF s Sejladsreglement 2008 gældende for sejlads i YF s både. 1. Berettiget til at sejle i klubbens både er aktive medlemmer med duelighedsbevis eller førerbevis. e) Klubbens kølbåde skal være bemandede med minimum 2 personer, hvoraf en skal være fører

10 Seniorsejler fortsat 100 ÅR DANSK SEJLUNION i) Benyttelse af klubbens sejlbåde er normalt ikke tilladt ved vindstyrker over 12 m/s, medmindre sejladsen foregår under ledelse af et ansvarligt udvalg. 10 Gæster. Det er kun tilladt at modtage gæster i bådene efter forud indhentet tilladelse fra et bestyrelsesmedlem eller det ansvarlige udvalg. Gæsternes navn og adresse indføres i protokollen. I sejlbåde skal der foruden føreren og gæsterne medtages et besætningsmedlem, der er medlem af YF. HUSK at udfylde logbog før du sejler ud og rapporter hvad der mangler eller giver problemer. Hvis du selv kan reparere de manglerne er det være fint, ellers må du kontakte seniorudvalget. Sidste nyt: Michelles mast er repareret takket være en stor indsats fra Birger. Vi mangler nu at sætte båden i stand, så den kan blive sødygtig igen. 55+ er startet, desværre er tilmeldingerne pga. misforståelser blevet mindre end tidligere. Der er god plads til flere, hvis du selv eller nogen du kender har lyst til at sejle med. Seniorsejlerne vil gerne deltage i Sjælland rundt indvendig, søndag den 16. juni Skippermøde med kaffe med morgenmad kl Der sejles efter handikap, hvor den langsomste båd starter først. Herved opnås, at bådene kommer i mål nogenlunde samtidig. Alt efter vindforholdene forventes alle at være i mål ca. kl. 13. Frokost medbringes af deltagerne. Efter sejladsen er der præmieuddeling og fælles spisning. God vind Leif Møller-Hansen, Formand for Senior udvalget Jubilæumsbog: 100 år med sejlerglæde I anledning af 100 års jubilæet har Dansk Sejlunion udgivet bogen 100 år med sejlerglæde. Bogen er beretningen om sejlernes union, om klublivet og fællesskabet, om frivilligt arbejde, kapsejlads, bådtyper, bundmaling, tursejlads og to pilsnere i snor. Alt sammen fortalt af sejlere til sejlere. Læs fx om splitflaget på turbådene, om sejlads i Randers Fjord under krigen, om det flydende sommerhus, der samler familien og om brevduerne, der fløj med film fra OL-sejladserne i Kiel, Læs også et stort, eksklusivt interview med Paul Elvstrøm skrevet af hans barnebarn Katrine Elvstrøm Krause. Bogen er på 320 rigt illustrerede sider i A4-format. Den handler også om din klub for alle klubber er omtalt i bogen. Kort sagt: En mosaik af fortællinger og billeder om sejlads i 100 år. Bogen kan købes på sejlershoppen.dk. Pris pr. stk. 200 kr. + forsendelse. Klubber kan med fordel samle køb af bøger til medlemmerne. Henvendelse til DS, mail: 18 19

11 Aktuelle medlemskategorier og Kontingentsatser Kontingent m.v. gældende pr 1/ Alm. kontingenter kr. kr. Juniorkontingent pr. år pr. halvår 815 Seniorkontingent pr. år pr. halvår Ægtefællekontingent pr. år 662 pr. halvår 331 Pensionistkontingent (over 64 år) pr. år pr. halvår 890 Passivkontingent pr. år 470 pr. halvår 235 Foreningskontingent indm. før 2013, pr. båd pr. år pr. halvår Foreningskontingent indm og frem pr. år pr. halvår Indmeldelsesgebyr, 1. familiemedlem 610 Indmeldelsesgebyr, flg. familiemedlemmer 305 Indskud for bådplads Indskud for jolleplads Hold-kontingenter m.v. gældende sommeren 2013 Sommerskolekontingent (udover medl.skab) pr. sommer 900 Kapsejladsholdkontingent (udover medl.skab) pr. 2 mdr. 630 Minihold (engangs) 3 mdr. 400 Ællingehold (engangs) 3 mdr. 275 Familiesejlads, max. 3 pers. (engangs) 3 mdr. 700 Familiesejlads, max. 5 pers. (engangs) 3 mdr Plus55-senior (engangs) 3 mdr. 495 Plus55-pensionist (engangs) 3 mdr. 395 Leje af bådplads, skab og stativ/trailerplads Helårsplads pr. kvm. pr. år 280 pr. halvår 140 Halvårsplads pr. kvm. pr. år 190 pr. halvår 95 Optistativplads pr. år 430 pr. halvår 215 Skab pr. år 490 pr. halvår 245 Stativ / trailerplads (kun sommer) pr. sommer Leje af hal Bærbare joller i 1. og 2. uge pr. uge 140 Bærbare joller i 3. og 4. uge pr. uge 280 Andre både i 1. og 2. uge pr. uge 280 Andre både i 3. og 4. uge pr. uge 560 Opvarmning af hal (mindst 2 timer) pr. time 17 Opvarmning af hal pr. døgn 335 Leje af trailer, beddingvogn og kran kr. Trailer/beddingvogn 1.dag pr. dag 230 Trailer/beddingvogn flg.dage pr. dag 115 Kran (kun ikke-medlemmer) pr. gang 550 Diverse Depositum for nøgle 200 Klubstander 150 Slipsenål 90 Label til bil/båd 20 Ekstrakontingent for rykker 100 Ekstrakontingent for manglende rydning af landplads senest 15. maj pr. md 550 Junior-, senior-, ægtefælle-og passivkontingent, helårs-, halvårs-, optistativpladsleje samt skabsleje opkræves to gange om året med det halve af det årlige beløb. Alle andre beløb betales på en gang. For ægtefællekontingent og rabat på indmeldelsesgebyr kræves bopæl på samme adresse. Betalingsfrister Raten for 1. halvår skal være betalt senest 31. januar. Raten for 2. halvår skal være betalt senest 31.juli. Træf en aftale med kassereren, hvis du ikke kan overholde disse frister. Har du ikke en aftale, udsender vi rykkeropkrævning, der tillægges et gebyr på 100 kr. Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt iflg. klubbens love og har virkning fra det følgende halvår. Gert Eriksen, formand og Per Svensson, kasserer Motorbåd stjålet i YF s havn I begyndelsen af uge 21 blev vores motorbåd, SNEKKEN, stjålet fra vestbroen i klubbens havn. Benzintanken var sejlet tom, så tyvene må have været ude på en længere tur, som endte ved Furesøbad, hvor det blev observeret, at båden brutalt blev sejlet op på stranden med fuld fart, med det resultat, at mindst skruen, men måske også motoren (benet) er ødelagt! Alt ombordværende grej og alle hynderne samt låg til kistebænke og meget andet er forsvundet, og den elektriske installation omkring batteriet er splittet ad! Gæster og personale på restauranten ved søbadet havde set et par årige fulde knægte gå i land fra båden, for at tilslutte sig et støjende selskab på plænen syd for søbadet. Vi lånte Søløven og tovede vraget hjem til YF. Vi havde ikke sikret båden tilstrækkeligt, for den var bare fortøjet med almindeligt tov. Nu har vi lært, at man ikke bare kan have sin båd liggende på normal vis i havnen. Det fortælles, at der har været flere tyverier i YF. For fremtiden må vi tage alle forholdsregler mod tyveri! 20 21

12 Bølge af tyverier og hærværk Nu venter der en større reparation og anskaffelse af diverse inventar. Det løber nok op i kr., og det betyder, at vi ikke kommer ud at sejle på søen det næste par måneder og så gik den sommer!! Møg ærgerligt og kostbart! Vi har nu besluttet, at for fremtiden må vi fortøje med kevlar reb og hængelås, som ikke kan klippes eller skæres over. Desuden må vi fjerne vitale dele fra motoren, f.eks. dødemandsknappen og måske benzinslangen eller, hvad ved jeg, så vi måske kan få lov at have vores båd i fred. Hærværk kan vi måske vanskeligt undgå. Flemming Aamann Natten før standerhejsningen den 27. april havde flere bådejere indbrud i deres båd, med tyveri af alt fra vinglas til kogegrej og hynder. Natten før Kristi Himmelfarts dag blev en jolle stjålet på vestbroen og sejlet til Virum udstyret med en motor stjålet fra en anden båd. indbrud, er f.eks. set hos gsmteknik.dk til en pris på ca. 800 kr. Wirelås så båden kan låses fast til broen, den forhindrer også at båden kan skubbes ud i havnebassinet Derudover er det en god idé at fjerne ting på båden. Lej eventuelt et af klubbens skabe til disse ting. Mandag den 20. maj, blev en motorbåd stjålet. Efter nogle timers sejlads på søen blev båden sejlet op på kysten ved Frederiksdal Fribad og et par årige ikke helt promillefrie drenge blev set gå fra borde. De sluttede sig til en gruppe af unge i samme alder. Desværre anede tjenerne ved restauranten ikke uråd. - listen kunne desværre gøres meget længere Der er med andre ord god grund til at sikre sin båd bedst muligt. Som Bådejerlaugets formand vil jeg her komme med et par forslag til indkøb, som vil gøre det mere besværligt for tyvene: En KRAFTIG motorcykellås til at låse motoren fast på motorbeslaget, se f.eks. hos Thansen.dk, her findes en god en til ca. 400 kr. En lås, der dækker fløjmøtrikkerne, pris ca 400,- eller en påhængsmotorlås GSM alarm til montering i kahytten, som sender en SMS til bådejeren ved Husk det gælder om at gøre det så svært som muligt for tyven, sådan at han tager en anden båd helst et helt andet sted end i YF Når du er nede i YF, så se efter de andre bådejeres både, og giv besked, hvis der er sket indbrud gerne til Bådejerlauget og YF Bliver din egen båd udsat for tyveri eller indbrud så MELD det altid til Politiet! Det er jo også en forudsætning for at få erstatning fra din forsikring. Kontakt gerne Bådejerlauget angående sikring af din båd. Claus Thomsen, Bådejerlauget mail 22 23

13 Herreløs trailer og Wayfarer på pladsen Det er en god skik i YF, at man har ryddet sin vinterplads senest den 15. maj. Det skyldes bl.a. et krav i brugsretstilladelsen fra Rudersdal Kommune om at vores område skal holdes pænt og ryddeligt. Derfor vil både, stativer, bådvogne og bådtrailere, som uden aftale med Havneudvalget eller Bestyrelsen henstår i sejlergaden efter 15. maj, udløse et gebyr på kr. 550,-. Samme beløb opkræves hver den første i de efterfølgende måneder, hvor materiellet endnu ikke er fjernet. Ved bestyrelsens gennemgang i år kunne vi til stor glæde konstatere, at der kun var ganske få udeståender. Desværre var der et par udestående, som vi bestemt ikke brød os om bl.a. en trailer uden nummerplade, som heller ikke var mærket med medlemsnr. det er ellers et ubetinget krav i følge havnereglementet. Hvis det er ejerens plan at lade den forblive på pladsen, vil vi gerne have oplyst ejerens navn pr. mail til sådan at vi kan fremsende en opkrævning på pt kr. og 550 kr. yderligere pr. efterfølgende måned. Hvem vil kendes ved denne trailer? Denne Wayfarer-jolle var en anden udfordring, som vi blev opmærksomme på, da antallet af betalende Wayfarere pludselig ikke stemte med antallet af joller på pladsen. Den bærer navnet Dingo II på hækken, hvor den også har en etiket fra Sejlklubben Esrum Sø. Hvis det er ejerens plan at lade den forblive på pladsen, vil vi gerne have oplyst ejerens navn pr. mail til sådan at vi kan fremsende en opkrævning på pladsleje og kontingent mv. Næste trin: Hvis ingen vil kendes ved trailer eller Wayfarer, vil vi fra bestyrelsens side søge at få fjernet dem fra klubbens område snarest og senest 30. juni Om muligt ved overdragelse til Politiet som hittegods. Havneudvalget Hvem vil kendes ved denne Wayfarer-jolle? 24 25

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG.JUNI 2006 NR.2. - så lægger vi forårsarbejdet bag os

Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG.JUNI 2006 NR.2. - så lægger vi forårsarbejdet bag os Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG.JUNI 2006 NR.2 - så lægger vi forårsarbejdet bag os 2 Furesø Nyt BESTYRELSE: bestyrelse@yachtklubben.dk Seniorsejlads: Sune Elvig senior@yachtklubben.dk

Læs mere

Furesø Nyt. Standernedhaling lørdag den 26. oktober. bemærk start kl. 14.00. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 oktober 2013 58.

Furesø Nyt. Standernedhaling lørdag den 26. oktober. bemærk start kl. 14.00. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 oktober 2013 58. Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 oktober 2013 58. årgang Standernedhaling lørdag den 26. oktober bemærk start kl. 14.00 Indhold Formanden tager ordet Formanden tager ordet 3 Ranglistestævne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Furesø Nyt. HERSLEV SEJLERLEJR har god vind i sejlene -SE SIDE 10. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 Oktober 2012 57.

Furesø Nyt. HERSLEV SEJLERLEJR har god vind i sejlene -SE SIDE 10. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 Oktober 2012 57. Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 Oktober 2012 57. årgang HERSLEV SEJLERLEJR har god vind i sejlene -SE SIDE 10 Indhold Formanden tager ordet 3 Standernedhaling med suppe! 4 Sjælland

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang En skovdue står til søs... Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang Ny opdateret hjemmeside Comfort seat L 100 x B 48 x

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen

Robladet 1942-2012. med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5. Referatet fra generalforsamlingen MARTS / APRIL 2012 NR. 2. 71. årgang Robladet 1942-2012 r å 70 - vi e k k y l l si r ti med et udvidet fødselsdagsnummer. - læs artiklen på side 3-5 Referatet fra generalforsamlingen tirsdag 7. februar

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere