Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni årgang. Kender du en, der er vild med vand? se side 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni 2013 58. årgang. Kender du en, der er vild med vand? se side 25"

Transkript

1 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juni årgang Kender du en, der er vild med vand? se side 25

2 Indhold Formanden tager ordet Formanden tager ordet 3 Referat fra generalforsamlingen kl. 19 i klubhuset 4 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i klubhuset 9 Revisionsprotokollat for året Ny bom lås den altid! 12 Kender du en der er vild med vand? 15 Seniorsejlerskolen i fuldt vigør 16 Seniorsejler 17 Aktuelle medlemskategorier og Kontingentsatser 20 Motorbåd stjålet i YF s havn 21 Bølge af tyverier og hærværk 23 Herreløs trailer og Wayfarer på pladsen 24 Brandbilerne kom susende 16 Notitser 27 Aktivitetskalender Bestyrelse 30 Andre kontakter 30 Referat Mandag d. 19. marts 2013 blev der afholdt ordinær generalforsamling i YF...s. 4 Seniorsejlerskolen i fuldt vigør Seniorsejlskolen er igen i år startet med god vind i sejlene... s. 12 Kender du en der er vild med vand? Vi har ledige pladser på vores minihold, som starter i august... s. 25 Ved årets generalforsamling fik vi valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen Karsten og Søren. De to kommer hver især med deres sejlklub-erfaringer i bagagen og er nu sammen med den øvrige bestyrelse trukket i arbejdstøjet. Efter generalforsamlingen er der f.eks. allerede ryddet godt op i klubbens mange bådforsikringer, om end der fortsat udestår en del arbejde på forsikringsområdet. Seniorsejlerskolen er også kommet rigtig godt ud af starthullerne med Morten Martens som leder det er lykkedes at få fyldt alle pladser i bådene op og Morten går lige nu og overvejer, hvordan man kan skaffe flere dygtige instruktører, som kan indgå i skolens teamwork fremover. Forårets hus- og havnedag var også rigtig produktiv. Vi tillod os at minde alle medlemmer om dagen via vores nye administrative system Klubmodul. Vi fik et godt fremmøde og masser af løste opgaver. Udover de klassiske opgaver med vinduespudsning og fjernelse af blade på pladsen, fik vi bl.a. rettet op på skrænten bag opti-stativerne. Vores cykelstativ, som har lignet noget der kunne slå en kolbøtte blev rettet ud og skruet fast på sit underlag. Aktiviteterne omkring etablering af nye flydebroer mod øst og vest fortsætter også om end vi kunne ønske en større fremdrift, som kunne sikre at vi kunne få projektet endeligt på plads. På nuværende tidspunkt kan det fastslås med sikkerhed, at det ikke er i vinteren , at de to prioriterede broer udskiftes. Derfor vil bådoptagning ske på det sædvanlige tidspunkt mandag den 28. oktober med standernedhaling lørdag den 26. oktober. Før vi kommer så langt, så er der heldigvis en HEL sommer med masser af dejlige sejladser på vores dejlige sø. Jeg skal også selv ned og sejle en masse tirsdag aftener det glæder jeg mig til! I ønskes alle rigtig god sejlads! Sejlerhilsner Gert Redaktionen er sluttet 29. maj

3 Referat fra generalforsamlingen kl. 19 i klubhuset Godkendt 30. april 2013 Til stede var 71 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 12 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. 1. Valg af dirigent Formanden, Gert Eriksen, ringede med klokken kl. 1907, bød velkommen og foreslog Henrik Wenkens som dirigent, hvilket han accepterede og blev derefter valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og indledte med at bemærke, at indkaldelsen til den ordinære generalforsamling var udsendt i god tid med de krævede oplysninger. Da ingen herefter fremkom med indvendinger, kunne dirigenten konstatere, at reglerne for indkaldelse var overholdt. Han erklærede generalforsamlingen for lovlig og åbnet, hvorpå han gav ordet til formanden. 2. Formandens beretning Formanden henviste kort til den i Furesø- Nyt Nr.1, Februar 2013 trykte beretning og supplerede denne med at nævne, at bestyrelsen havde haft et travlt år. Højdepunkterne var arbejde med at søge penge til havneprojektet, omlægning af regnskabet med henblik på en bedre styring af økonomien samt et nyt system til registrering og betaling fra klubmedlemmerne. Dette nye system, Klubmodul, var en nødvendighed, idet det gamle system blev lukket ned ved udgangen af Omlægningen havde fremkaldt stærke reaktioner blandt medlemmerne, hvilket krævede meget arbejde for bestyrelsen. Nu er alle registrerede; dog er der stadig medlemmer, som må kontaktes og betale på gammeldags vis. YF har ialt mistet 35 medlemmer, hvilket er noget højere end det medlemstab, der normalt sker omkring årsskifte. Formanden rettede en tak til alle, der ydede en indsats med drift, sejlads, træning og vedligeholdelse. Han sluttede med en formaning til medlemmerne: Skønt man ofte arbejder i grupper med begrænsede arbejdsopgaver, må man ikke glemme, at der er mange sider af klubarbejdet, og at alle må se på helheden. Beretningen blev herefter godkendt med akklamation. 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse Regnskabet for 2012 var udsendt i samme nr. af FuresøNyt som beretningen. På selve mødet blev omdelt en nyt regnskab, der afveg herfra, ved at posten renter under Indtægter var ændret fra 0 til kr Dirigenten havde den fyldige revisionsberetning i hånden. Han oplæste enkelte punkter, hvor revisorerne var kritiske, og sluttede med konklusionen, at regnskabet anses for retvisende. Der er enkelte punkter, hvorom der skal samarbejdes med bestyrelsen om systemændringer. En af revisorerne forespurgte om regnskabet havde været behandlet i bestyrelsen, hvilket formanden kunne bekræfte. Efter flere bemærkninger til revisionsberetningen meddelte Formanden, at denne ville fremkomme sammen med referatet. Kassereren, Per Svensson, kommenterede regnskabet og afvigelser fra budgettet. Kontingenterne er reguleret til lidt færre medlemmer. Andre poster, såsom løn til bogholder og betaling for vand og renovation er præget af, at der er sket forskydning af de kvartaler, hvori der skal betales. Sejladskontoens forøgelse skyldes i høj grad udskiftning af pontoner til gummibåde. Fondsstøtte er forsigtigvis optaget til nul i budgettet, men takket være en samlet fondsstøtte på næsten 205 kkr kunne årets endelige resultat efter afskrivninger vedr. både på kkr. 209 opgøres til et tab på kr Ved årsskiftet omlægges struktur for regnskab og budget. Ved hjælp af projektor kunne kassereren hurtigt og klart gennemgå de 9 grupper af kontingentbetalinger og de 5 grupper af betaling for bådpladser, vinterpladser mv. Han gav også en samlet oversigt over tilskuddene fra Rudersdal Kommune. Udskiftningen af pontoner til de 2 følgebåde ville bevirke, at disse bådes levetid blev forlænget med 8 år. Der er også afholdt udgifter til køb af følgebåden Ambjørn: 149 kkr, 2 Terajoller: 33,7 kkr og en brugt Soling: 27 kkr. Efter denne fyldige fremlæggelse af regnskabet var der ingen bemærkninger. Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation. 4.a. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og rykkergebyr mm. Formanden nævnte, at der ikke var opkrævet noget strafgebyr i forbindelse med den nye registrering og betaling af kontingent mv. Med undtagelse af skabsleje, havde posterne fået en generel forhøjelse på 5 %. Efter nogen diskussion blev bestyrelsens forslag afgjort ved håndsoprækning. Der var 45 for og 10 imod. Bestyrelsens forslag var herefter vedtaget. 4.b. Forelæggelse af budget Formanden fremlagde budgettet, som det er vist i Furesø Nyt. Den nye opstilling rummer 3 områder: Ungdom, Senior og Fælles samt Ikke fordelte omkostninger. Kommentarer og bemærkninger fra salen. Der blev spurgt, om det var rimeligt med 5% forhøjelse af kontingenter mv., når man sigtede på 3% stigning i omkostningerne. Da masten på en af klubbens Solinge var blevet ødelagt i løbet af sommeren 2012 blev det foreslået, at budgettet blev øget med kr til køb af en anden Soling. Reparation af skader 4 5

4 referat fortsat var en stor udgift, og der blev spurgt, om forsikringerne burde øges. Birger tilbød at reparere den knækkede mast til Solingen; man skulle blot spørge ham. Dette fremkaldte bifald. Et medlem mente, at pladsleje for havnepladser skulle øremærkes til havnerenovering. Formanden svarede, at der tilstræbtes balance mellem klubbens medlemsgrupper, hvorfor det var et nej til ideen om øremærkning. Han henviste også til beslutningen på Generalforsamlingen 2011, hvor man besluttede en generel 25% kontingentforøgelse til henlæggelse til havnerenoveringsfonden. Nogle mente, at dette var for lidt, hvortil Alfred Ørsted fra salen svarede, at de 25% var en undergrænse, og at det var muligt at overføre flere midler end de 25%, hvis forholdene, f.eks. også kommende fondsmidler, tillod dette. Et medlem foreslog, at der skulle betales ekstra 15 kkr pr. bådplads til havnerenoveringsfonden. Svar: Bestyrelsen var imod dette, fordi vi også har et stort antal små både og fordi YF rummer mindre velhavende medlemmer. Ingen af de fremsatte ideer blev opretholdt som forslag, hvorfor budgettet blev sat til afstemning. Af de 71 optalte tilstedeværende stemte 3 imod, 6 markerede, at de hverken stemte for eller imod. Det fremlagte budget var herefter vedtaget. Forsamlingen holdt herefter en pause fra til Behandling af evt. indkomne forslag Forslag 1. Formanden brugte projektoren til en kort gennemgang af planerne om havnerenovering, som nævnt i Furesø Nyt. Han omtalte den tænkte opdeling i 3 scenarier, der er begrundet med vanskeligheder ved at skaffe finansiering. Det er vanskeligt at skaffe fondsstøtte til anlægsarbejder, og fondenes reaktion på ansøgninger er præget af krisen. Under den efterfølgende diskussion blev der spurgt om tidshorisonten. Svar: Denne afhang af fonde og låneforholdene, og man kunne selv i bedste fald tidligst starte efteråret Et medlem foreslog, at bestyrelsen kun fik bemyndigelse til Scenarie 1. Dette blev sat til afstemning ved håndsoprækning. For: 1, imod 50 og 6 tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod. Dette ændringsforslag var hermed forkastet. Et andet forslag, der indebar en ombytning af rækkefølgen for Scenarierne 2 og 3, motiveret med en fremskyndelse af det bredere slæbested, blev efter nogen diskussion ikke opretholdt. Bestyrelsens forslag blev herefter sat til afstemning ved håndsoprækning. For 55, imod: ingen og kun 1 markerede, at han hverken stemte for eller imod. Bestyrelsens forslag var herefter vedtaget. Forslag 2. Formanden gennemgik hovedpunkterne af forslaget om vedtægtsændringer. Dette fulgtes af enkelte spørgsmål og uddybende svar. Bestyrelsens forslag blev herefter sat til afstemning ved håndsoprækning, og her stemte 55 for, imod ingen, og 1 tilkendegav, at han hverken stemte for eller imod. Forslaget om vedtægtsændringer var hermed vedtaget, og dette skal derfor behandles på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. 6. Valg af bestyrelse, jfr. Vedtægternes 12 Dirigenten nævnte, at bestyrelsen ønskede at have 9 medlemmer, og da ingen talte imod dette, kunne valget gå i gang med dette sigte. Formanden, Gert Eriksen, var villig til at modtage genvalg. Der var ingen modkandidater, og han blev derefter genvalgt med akklamation. Sekretæren, Carsten Schmidt, var villig til at modtage genvalg, hvilket skete med akklamation. Leif Møller-Hansen var ikke tilstede, men formanden oplyste, han havde på forhånd erklæret sig villig til at modtage genvalg. LM-H blev derefter genvalgt med akklamation. Da Susanne Christfort Gormsen og Niels Hansen havde meddelt, at de ikke ønskede genvalg, skulle der nyvælges 2 personer for at bestyrelsen kunne komme op på 9 medlemmer. Formanden kunne pege på 2 kandidater: Karsten Hartmann Sørensen og Søren Fanø, som begge var villige til at modtage valg. De holdt begge en kort tale, hvori de introducerede sig selv. KHS har været medlem af YF i 36 år og har tidligere været formand. SF ejer en Soling, der har plads i havnen, og han er interesseret i kapsejlads. Der var ikke andre kandidater, og begge blev valgt med akklamation. Bestyrelsen består herefter af: Gert Eriksen, formand; Carsten Schmidt, sekretær; Per Svensson, kasserer; Søren Bentzen, Peter Salskov Iversen, Niels Bølling, Leif Møller Hansen, Karsten Hartmann Sørensen og Søren Fanø. Bestyrelsen vil på det konstituerende møde fordele arbejdsopgaverne nærmere. 7. Valg af juniorudvalg, jfr. Vedtægternes 13 Lærke Marie Sørensen var på valg, og hun var villig til at modtage genvalg, hvilket skete med akklamation. 6 7

5 referat fortsat Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i klubhuset De øvrige medlemmer af juniorudvalget: Helene Waldmann Jørgensen, Joakim Salskov-Iversen og Tobias Dahlberg-Garde har alle endnu et år af deres valgperiode. For første gang i lang tid kunne en generalforsamling slutte med et fuldt besat juniorudvalg.. 8.Valg af en eller to revisorer, jfr. Vedtægternes 15 Begge de to revisorer Peer Bent Nielsen og Hans Jørgen Sønderskov var villige til at modtage genvalg. De blev begge valgt med akklamation. 9. Eventuelt Der var et spørgsmål om betingelser for medlemmer med fritagelse for kontingent. Formanden svarede at ca. 18 trænere, som ikke længere sejlede i klubbens materiel var kontingentfritaget. Dette så man tilsvarende i mange andre sportsklubber. Et medlem ønskede, at regnskab og budget blev bragt med større læsbarhed i FuresøNyt: større typer og med undladelse af at svække kontrasten med mørk baggrund. Der blev spurgt, om det var muligt at sikre, at de tilstedeværende var medlemmer med stemmeret. Svar: Dette var muligt, men det ville være både besværligt og tidsrøvende at kontrollere alle ved indgangen. Bestyrelsen havde derfor undladt at kontrollere dette, men man var klar over, at dette kunne være et problem ved tætte afgørelser. Et medlem ville vide, hvilke både bestyrelsen hentydede til med betegnelsen: Veteranbåde i Furesø Nyt p.14 under budget. Svar: FUR I og TRITON. Formanden nævnte, at der førstkommende torsdag aften i YF ville være et foredrag af Jan Møller om singlehand langturssejlads: En sejltur Jorden rundt på 169 dage. Formanden nævnte endvidere, at der d. 24. april kl. 16 eller 18 i YF ville være et kursus i brug af hjertestarter og i genoplivning. Herefter var den ordinære generalforsamling slut kl Dirigenten spurgte herefter ud i forsamlingen, om man ønskede en kort pause inden den ekstraordinære generalforsamling. Der var ikke stemning for at holde pause, hvorfor man fortsatte direkte med Den ekstraordinære generalforsamling. Der var dog en del navnlig yngre medlemmer, der forlod klubhuset, inden man fortsatte. 1. Valg af dirigent Henrik Wenkens blev foreslået som dirigent, hvilket han accepterede og blev derefter valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at alle betingelser for afholdelse af denne ekstraordinære generalforsamling var opfyldte, og at den derfor var lovlig. Han erklærede den for åbnet og gav ordet til formanden. 2. Afstemning om indkomne forslag, der er vedtaget på den ordinære generalforsamling Formanden anbefalede forsamlingen at vedtage det fra bestyrelsen indkomne forslag til ændring af Vedtægternes 4, 5 og 6, der netop var vedtaget på den ordinære generalforsamling. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning. For forslaget stemte 35; imod stemte ingen, og 7 tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod forslaget. Bestyrelsens forslag var hermed vedtaget. Bestyrelsens forslag til ændring af Vedtægternes 4, 5 og 6 er derfor vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Ændringerne kan herefter skrives ind i vedtægterne. Dirigenten kunne derefter erklære forsamlingen for afsluttet. Formanden rettede en tak til Niels Hansen for hans arbejde i bestyrelse og sejlerskole gennem 4 år. Takken blev ledsaget af en vingave. Formanden takkede også Susanne Christfort Gormsen for hendes store arbejde igennem 2 år som Ungdomsafdelingens repræsentant i bestyrelsen og overbragte hende en vingave. Susanne takkede med en kort tale, hvori hun ønskede, at ungdomsarbejdet fortsættes i en fortsat ungdomsvenlig sejlklub. Hun takkede Ilene for hendes energiske og initiativrige ledelse af ungdomsaktiviteterne. Formanden takkede dirigenten for god ledelse af de to generalforsamlinger og overbragte ham en vingave, som forsamlingen ledsagede med applaus. Formanden takkede også referenten for forventet varetagelse af hvervet og ledsagede takken med en vingave, som ligeledes blev ledsaget af applaus fra forsamlingen. Møderne sluttede Dirigent: Henrik Wenkens Referent: Hans Saustrup Kristensen 8 9

6 10 11

7 Den nye bom er flot tømrerarbejde - og malet Rudersdal-grøn Ny bom lås den altid! YF har langt om længe fået en ny bom, som nu pryder adgangsvejen til YF s område. Den har vi har drømt om længe. Tusind tak til Søren Tømrer, Jørn Berril og Hans Saustrup, som har knoklet gennem de mørke vinterdage resultatet er rigtig flot! Som altid gælder det: En bom, som står ulåst, så der er fri adgang, er ren luksus for tyven, som på den måde har én barriere mindre at overvinde, når han skal til at køre sin vej med din eller andre medlemmers båd, motor eller andet grej. Derfor LÅS BOMMEN efter dig ALTID! Det er blevet rigtig nemt med den nye bom. Bestyrelsen og Husudvalget ved Finn Sørensen 12 13

8 Kender du en, der er vild med vand? Først til mølle Vi har ledige pladser på vores minihold, som starter i august. Vi planlægger hold mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl Kender du nogen, som har lyst til en plads på et af holdene, så bed dem kontakte trænerchef ilene Eriksen på tlf eller mail Vores minihold i Optimist består af 3-5 børn med 1 træner. Miniholdene kører over 8 gange med start i august. Deltagelse på minihold koster 400 kr. På miniholdet lærer du: sikkerhedsregler på havnen og på vandet brug af redningsvest rigtig påklædning gøre jollen klar til sejlads sætte jollen i vandet og komme rigtig væk fra broen hvordan du får jollen til at sejle i forskellige retninger Hvordan du får jollen tilbage til broen og standset Tage jollen op og rigge den af For at sejle på minihold skal du have følgende udstyr: 1 fuldt sæt ekstra tøj (undertøj, strømper, bukser etc...) 1 håndklæde du kan jo blive våd Vandtæt overtøj gerne almindeligt regntøj 1 varm trøje 1 par lange bukser Gummisko og/eller gummistøvler du kan også have våddragt og vådsko med Redningsvest kan du låne af klubben, vi bruger sejlerveste. Ilene Eriksen, YF Ungdom 14 15

9 Seniorsejlerskolen i fuldt vigør Seniorsejler Seniorsejlskolen er igen i år startet med god vind i sejlene. Bådene blev klargjorte i april måned med deltagelse af få men engagerede elever. Bådene har desuden fået et tiltrængt facelift og er nu blevet forsynet bl.a med luger ned til kahytten. Skolen var halvt fyldt med elever fra sæsonen før, men efter vores introduktionsdag, lørdag den 13. april, er holdene fyldte. Det kan man kalde en succes. Sejlmæssigt er vi også kommet godt fra start med nogle rigtig gode aftener, hvor vejret vinden og søen går op i en højere enhed. Med en så fin start og med det hold af elever og engagerede instruktører kan det kun blive en fin sæson. Der vil helt sikkert være et par elever eller flere der består den praktiske prøve til efteråret. Morten Martens, Leder af seniorsejlskolen Vi sejler som sædvanligt tirsdag aften kl: 18:30. Vi mødes på broen og ser hvor mange der er mødt og laver bådhold efter forholdene. Begge Solinger, Ilene og den nye White er sejlklare. Vi låner på forsøgsbasis Sven Bertelsens stortriss i den nuværende sæson, Trissen. I forsøgsperioden er det kun muligt at sejle med båden, hvis du har enten Leif, Sten eller Thomas med i båden. Torsdag formiddagshold. Et mødested for seniorsejlere med tid til at sejle om formiddagen. Vi mødes kl. 10:00, sejler nogle timer og spiser frokost sammen efter afrigning. For at kunne deltage skal man opfylde: YF s Sejladsreglement 2008 gældende for sejlads i YF s både. 1. Berettiget til at sejle i klubbens både er aktive medlemmer med duelighedsbevis eller førerbevis. e) Klubbens kølbåde skal være bemandede med minimum 2 personer, hvoraf en skal være fører

10 Seniorsejler fortsat 100 ÅR DANSK SEJLUNION i) Benyttelse af klubbens sejlbåde er normalt ikke tilladt ved vindstyrker over 12 m/s, medmindre sejladsen foregår under ledelse af et ansvarligt udvalg. 10 Gæster. Det er kun tilladt at modtage gæster i bådene efter forud indhentet tilladelse fra et bestyrelsesmedlem eller det ansvarlige udvalg. Gæsternes navn og adresse indføres i protokollen. I sejlbåde skal der foruden føreren og gæsterne medtages et besætningsmedlem, der er medlem af YF. HUSK at udfylde logbog før du sejler ud og rapporter hvad der mangler eller giver problemer. Hvis du selv kan reparere de manglerne er det være fint, ellers må du kontakte seniorudvalget. Sidste nyt: Michelles mast er repareret takket være en stor indsats fra Birger. Vi mangler nu at sætte båden i stand, så den kan blive sødygtig igen. 55+ er startet, desværre er tilmeldingerne pga. misforståelser blevet mindre end tidligere. Der er god plads til flere, hvis du selv eller nogen du kender har lyst til at sejle med. Seniorsejlerne vil gerne deltage i Sjælland rundt indvendig, søndag den 16. juni Skippermøde med kaffe med morgenmad kl Der sejles efter handikap, hvor den langsomste båd starter først. Herved opnås, at bådene kommer i mål nogenlunde samtidig. Alt efter vindforholdene forventes alle at være i mål ca. kl. 13. Frokost medbringes af deltagerne. Efter sejladsen er der præmieuddeling og fælles spisning. God vind Leif Møller-Hansen, Formand for Senior udvalget Jubilæumsbog: 100 år med sejlerglæde I anledning af 100 års jubilæet har Dansk Sejlunion udgivet bogen 100 år med sejlerglæde. Bogen er beretningen om sejlernes union, om klublivet og fællesskabet, om frivilligt arbejde, kapsejlads, bådtyper, bundmaling, tursejlads og to pilsnere i snor. Alt sammen fortalt af sejlere til sejlere. Læs fx om splitflaget på turbådene, om sejlads i Randers Fjord under krigen, om det flydende sommerhus, der samler familien og om brevduerne, der fløj med film fra OL-sejladserne i Kiel, Læs også et stort, eksklusivt interview med Paul Elvstrøm skrevet af hans barnebarn Katrine Elvstrøm Krause. Bogen er på 320 rigt illustrerede sider i A4-format. Den handler også om din klub for alle klubber er omtalt i bogen. Kort sagt: En mosaik af fortællinger og billeder om sejlads i 100 år. Bogen kan købes på sejlershoppen.dk. Pris pr. stk. 200 kr. + forsendelse. Klubber kan med fordel samle køb af bøger til medlemmerne. Henvendelse til DS, mail: 18 19

11 Aktuelle medlemskategorier og Kontingentsatser Kontingent m.v. gældende pr 1/ Alm. kontingenter kr. kr. Juniorkontingent pr. år pr. halvår 815 Seniorkontingent pr. år pr. halvår Ægtefællekontingent pr. år 662 pr. halvår 331 Pensionistkontingent (over 64 år) pr. år pr. halvår 890 Passivkontingent pr. år 470 pr. halvår 235 Foreningskontingent indm. før 2013, pr. båd pr. år pr. halvår Foreningskontingent indm og frem pr. år pr. halvår Indmeldelsesgebyr, 1. familiemedlem 610 Indmeldelsesgebyr, flg. familiemedlemmer 305 Indskud for bådplads Indskud for jolleplads Hold-kontingenter m.v. gældende sommeren 2013 Sommerskolekontingent (udover medl.skab) pr. sommer 900 Kapsejladsholdkontingent (udover medl.skab) pr. 2 mdr. 630 Minihold (engangs) 3 mdr. 400 Ællingehold (engangs) 3 mdr. 275 Familiesejlads, max. 3 pers. (engangs) 3 mdr. 700 Familiesejlads, max. 5 pers. (engangs) 3 mdr Plus55-senior (engangs) 3 mdr. 495 Plus55-pensionist (engangs) 3 mdr. 395 Leje af bådplads, skab og stativ/trailerplads Helårsplads pr. kvm. pr. år 280 pr. halvår 140 Halvårsplads pr. kvm. pr. år 190 pr. halvår 95 Optistativplads pr. år 430 pr. halvår 215 Skab pr. år 490 pr. halvår 245 Stativ / trailerplads (kun sommer) pr. sommer Leje af hal Bærbare joller i 1. og 2. uge pr. uge 140 Bærbare joller i 3. og 4. uge pr. uge 280 Andre både i 1. og 2. uge pr. uge 280 Andre både i 3. og 4. uge pr. uge 560 Opvarmning af hal (mindst 2 timer) pr. time 17 Opvarmning af hal pr. døgn 335 Leje af trailer, beddingvogn og kran kr. Trailer/beddingvogn 1.dag pr. dag 230 Trailer/beddingvogn flg.dage pr. dag 115 Kran (kun ikke-medlemmer) pr. gang 550 Diverse Depositum for nøgle 200 Klubstander 150 Slipsenål 90 Label til bil/båd 20 Ekstrakontingent for rykker 100 Ekstrakontingent for manglende rydning af landplads senest 15. maj pr. md 550 Junior-, senior-, ægtefælle-og passivkontingent, helårs-, halvårs-, optistativpladsleje samt skabsleje opkræves to gange om året med det halve af det årlige beløb. Alle andre beløb betales på en gang. For ægtefællekontingent og rabat på indmeldelsesgebyr kræves bopæl på samme adresse. Betalingsfrister Raten for 1. halvår skal være betalt senest 31. januar. Raten for 2. halvår skal være betalt senest 31.juli. Træf en aftale med kassereren, hvis du ikke kan overholde disse frister. Har du ikke en aftale, udsender vi rykkeropkrævning, der tillægges et gebyr på 100 kr. Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt iflg. klubbens love og har virkning fra det følgende halvår. Gert Eriksen, formand og Per Svensson, kasserer Motorbåd stjålet i YF s havn I begyndelsen af uge 21 blev vores motorbåd, SNEKKEN, stjålet fra vestbroen i klubbens havn. Benzintanken var sejlet tom, så tyvene må have været ude på en længere tur, som endte ved Furesøbad, hvor det blev observeret, at båden brutalt blev sejlet op på stranden med fuld fart, med det resultat, at mindst skruen, men måske også motoren (benet) er ødelagt! Alt ombordværende grej og alle hynderne samt låg til kistebænke og meget andet er forsvundet, og den elektriske installation omkring batteriet er splittet ad! Gæster og personale på restauranten ved søbadet havde set et par årige fulde knægte gå i land fra båden, for at tilslutte sig et støjende selskab på plænen syd for søbadet. Vi lånte Søløven og tovede vraget hjem til YF. Vi havde ikke sikret båden tilstrækkeligt, for den var bare fortøjet med almindeligt tov. Nu har vi lært, at man ikke bare kan have sin båd liggende på normal vis i havnen. Det fortælles, at der har været flere tyverier i YF. For fremtiden må vi tage alle forholdsregler mod tyveri! 20 21

12 Bølge af tyverier og hærværk Nu venter der en større reparation og anskaffelse af diverse inventar. Det løber nok op i kr., og det betyder, at vi ikke kommer ud at sejle på søen det næste par måneder og så gik den sommer!! Møg ærgerligt og kostbart! Vi har nu besluttet, at for fremtiden må vi fortøje med kevlar reb og hængelås, som ikke kan klippes eller skæres over. Desuden må vi fjerne vitale dele fra motoren, f.eks. dødemandsknappen og måske benzinslangen eller, hvad ved jeg, så vi måske kan få lov at have vores båd i fred. Hærværk kan vi måske vanskeligt undgå. Flemming Aamann Natten før standerhejsningen den 27. april havde flere bådejere indbrud i deres båd, med tyveri af alt fra vinglas til kogegrej og hynder. Natten før Kristi Himmelfarts dag blev en jolle stjålet på vestbroen og sejlet til Virum udstyret med en motor stjålet fra en anden båd. indbrud, er f.eks. set hos gsmteknik.dk til en pris på ca. 800 kr. Wirelås så båden kan låses fast til broen, den forhindrer også at båden kan skubbes ud i havnebassinet Derudover er det en god idé at fjerne ting på båden. Lej eventuelt et af klubbens skabe til disse ting. Mandag den 20. maj, blev en motorbåd stjålet. Efter nogle timers sejlads på søen blev båden sejlet op på kysten ved Frederiksdal Fribad og et par årige ikke helt promillefrie drenge blev set gå fra borde. De sluttede sig til en gruppe af unge i samme alder. Desværre anede tjenerne ved restauranten ikke uråd. - listen kunne desværre gøres meget længere Der er med andre ord god grund til at sikre sin båd bedst muligt. Som Bådejerlaugets formand vil jeg her komme med et par forslag til indkøb, som vil gøre det mere besværligt for tyvene: En KRAFTIG motorcykellås til at låse motoren fast på motorbeslaget, se f.eks. hos Thansen.dk, her findes en god en til ca. 400 kr. En lås, der dækker fløjmøtrikkerne, pris ca 400,- eller en påhængsmotorlås GSM alarm til montering i kahytten, som sender en SMS til bådejeren ved Husk det gælder om at gøre det så svært som muligt for tyven, sådan at han tager en anden båd helst et helt andet sted end i YF Når du er nede i YF, så se efter de andre bådejeres både, og giv besked, hvis der er sket indbrud gerne til Bådejerlauget og YF Bliver din egen båd udsat for tyveri eller indbrud så MELD det altid til Politiet! Det er jo også en forudsætning for at få erstatning fra din forsikring. Kontakt gerne Bådejerlauget angående sikring af din båd. Claus Thomsen, Bådejerlauget mail 22 23

13 Herreløs trailer og Wayfarer på pladsen Det er en god skik i YF, at man har ryddet sin vinterplads senest den 15. maj. Det skyldes bl.a. et krav i brugsretstilladelsen fra Rudersdal Kommune om at vores område skal holdes pænt og ryddeligt. Derfor vil både, stativer, bådvogne og bådtrailere, som uden aftale med Havneudvalget eller Bestyrelsen henstår i sejlergaden efter 15. maj, udløse et gebyr på kr. 550,-. Samme beløb opkræves hver den første i de efterfølgende måneder, hvor materiellet endnu ikke er fjernet. Ved bestyrelsens gennemgang i år kunne vi til stor glæde konstatere, at der kun var ganske få udeståender. Desværre var der et par udestående, som vi bestemt ikke brød os om bl.a. en trailer uden nummerplade, som heller ikke var mærket med medlemsnr. det er ellers et ubetinget krav i følge havnereglementet. Hvis det er ejerens plan at lade den forblive på pladsen, vil vi gerne have oplyst ejerens navn pr. mail til sådan at vi kan fremsende en opkrævning på pt kr. og 550 kr. yderligere pr. efterfølgende måned. Hvem vil kendes ved denne trailer? Denne Wayfarer-jolle var en anden udfordring, som vi blev opmærksomme på, da antallet af betalende Wayfarere pludselig ikke stemte med antallet af joller på pladsen. Den bærer navnet Dingo II på hækken, hvor den også har en etiket fra Sejlklubben Esrum Sø. Hvis det er ejerens plan at lade den forblive på pladsen, vil vi gerne have oplyst ejerens navn pr. mail til sådan at vi kan fremsende en opkrævning på pladsleje og kontingent mv. Næste trin: Hvis ingen vil kendes ved trailer eller Wayfarer, vil vi fra bestyrelsens side søge at få fjernet dem fra klubbens område snarest og senest 30. juni Om muligt ved overdragelse til Politiet som hittegods. Havneudvalget Hvem vil kendes ved denne Wayfarer-jolle? 24 25

14 Brandbilerne kom susende Notitser og kunne ikke komme til at slukke ildebranden i vores klubhus men bulede alle bilerne Det er ikke noget rart scenarie, hvis uheldet en dag skulle være ude, og vi skulle få behov for at ringe 112 på grund af ildløs. Desværre er det meget realistisk med bulede biler, når vi ser hvordan vores medlemmer pt. parkerer på livet løs på forpladsen ved klubhuset. Det skal derfor pointeres, at det ikke er tilladt at parkere din bil på forpladsen ved klubhusets sydgavl. Det er også ganske tydeligt skiltet at parkering er forbudt! Vejen fra Jægerhuset og ned til klubhuset er brandvej, derfor giver det sig selv at man heller ikke blokerer den med en bil men det ser vi desværre også. Bemærk venligst det nye skilt, hvor vejen starter ved Jægerhuset: Budskabet er: Stopforbud / Brandvej / Ærindekørsel tilladt. Rudersdal Kommune og Brandvæsenet mener det! Bestyrelsen Parkering på forpladsen er forbudt og vi mener det! Ledige skabe Der er atter ledige skabe i YF. Skabet koster pt. 245 kr. pr. 1/2 år. Beløbet opkræves på samme måde som kontingentet. Henvendelse om leje af skab sker til Husudvalget Briller, solbriller og linser til sejlere og folk du kender!!! BRUGTE BÅDE KØBES Glasfiberbåde (op til 23 fod), kanoer, kajakker, gummibåde og påhængsmotorer købes. Type, størrelse og stand underordnet. Kontant afregning. Ring og få et tilbud. Træffes alle dage kl på tlf Christian Thomsen Købmagergade København K Tlf optikkenshus.dk 26 27

15 Aktivitetskalender 2013 Kalenderen opdateres løbende - tjek for de nyeste informationer. I sejladsperioden er der følgende ugentlige aktiviteter: Hver mandag/tirsdag/onsdag/torsdag Hver mandag/tirsdag Hver tirsdag Hver torsdag (Fra 2/5 til og med 22/8) Hver søndag (fra 1/9 til og 29/9) Text stor Text lille Text bund Se YF Ungdom på hjemmesidenlogo Billede Sejladstræning for sejlerskolen Seniorsejlads Torsdagsmatch Søndagsmatch Kan jeg tale med banken, når børnene sover? Hos os kan du. Se mere på danskebank.dk/fordele Desuden er der alle de enkeltstående aktiviteter: Dag Måned Hvad Hvor Hvem august Ranglistestævne for Optimistklassen YF YF Ungdom aug/sept Sejlerskolens kapsejladsweekend YF Elever på sejlerskolen 15. september Hus- og havnedag YF Alle medlemmer og forældre 5. oktober Førerprøven YF Elever på sejlerskolen 26. oktober Standernedhaling YF Alle medlemmer 28. oktober Bådoptagning, bådejere YF Bådejere m.fl. 31. december Sidste frist for forslag til generalforsamlingen YF Alle medlemmer 28 29

16 Bestyrelse Andre kontakter Formand Gert Eriksen Tlf Ungdomssejler- og Juniorudvalg Karsten Hartmann Sørensen Tlf Kasserer Per Svensson Tlf Husudvalg Peter Salskov-Iversen Tlf Ungdomssejlerudvalg: Susse Bisgård Ilene Eriksen Peter Salskov-Iversen Karin Dahlberg-Garde Richard Müller Jan Sørensen Henrik Norup Anne Hopmann Torsdagsmatch-koordinering: Søren Christensen Finn Beldring Opti, Zoom8, 405, 29er og Yngling YF UNGDOM Ungdomssejlerudvalg Seniorsejlads: Leif Møller-Hansen 2.4mR-sejlerne: Jens Als Andersen Niels Ulstrup Træning: Ilene Eriksen Trine Bentzen Christian Gormsen Iben Johansen Nina Andersen Ulrich Svarrer Rasmus Louw-Reimer Joakim Salskov-Iversen Jonathan Bay Lærke Nørgaard Jena Mai Hansen Niels Joachim Gormsen Christian Iversen Mads Koefoed-Hansen Kasper Knigge Stine Carlslund Thomas Christensen Christian Peter Lübeck Katja Salskov-Iversen Mathias Schnack Bådejerlaug: Klaus Thomsen Furesø Nyt: Søren Bentzen Jan Toftlund Flagermussang og sjælemedicin Sekretær og bådpladser Carsten Schmidt Tlf Seniorudvalg Leif Møller-Hansen Tlf Juniorudvalget: Lærke Marie Sørensen Helene Waldmann Jørgensen Joakim Salskov-Iversen Tobias Dahlberg-Garde Bådplads motortilladelse: Carsten Schmidt Webmaster: Søren Bentzen D. 5. juli 1990 døde sanger og tekstforfatter Jan Toftlund. Han havde gennem to årtier givet samfundets svageste en stemme med sine fantastiske tekster, men han kunne meget mere end at tale de svagestes sag. Toftlunds ærinde var på ingen måde kommercielt, og han vandt aldrig større indpas i den brede befolkning. I dag huskes han bedst for teksten til Syrenprinsessen, som Kim Larsen gjorde så berømt; en tekst, som Toftlund selv havde sorteret fra. Furesø Nyt Søren Bentzen Tlf Kapsejlads Søren Fanø Tlf Havneudvalg Niels Bølling Tlf Yachtklubben Furesøen Dronninggårds Allé 124B 2840 Holte Tlf. kontor: Tlf. forhal: Denne udgivelse ønsker at øge kendskabet til Toftlunds unikke evne til at registrere sin omverden og ikke mindst evnen til at videreformidle observationerne. Toftlunds poesi er blevet sammenlignet med Emil Aarestrups, og den sammenligning kan man finde rigeligt belæg for i denne bog. Den rummer et udvalg så omfattende, at selv den inderligste fan vil se sig tilfredsstillet, mens nye øjne vil måbe over kvantitet og kvalitet. Siden Toftlunds død har hans manuskripter været gemt væk i en kuffert, og det er fundet af kufferten, som har gjort udgivelsen af denne bog mulig. Manuskripterne er affotograferet og gengivet i oprindelig størrelse, og selv om det aldrig var intentionen at publicere Toftlunds tekster i et trykt format, er denne bog nok det tætteste et forlag kan komme på at give Toftlund en stemme igen. De mere end 400 manuskripter, hvoraf mange aldrig har været udgivet før, er gengivet så autentisk, at Toftlunds indignation skinner igennem, når hans skrivemaskine har slået hul på papiret. Vi håber, at indignationen og passionen kan inspirere nutidens udøvende kunstnere, for teksterne er om muligt mere relevante i dag, end da de blev skrevet. Ud over teksterne rummer bogens 600 sider en række portrætter af Jan Toftlund, som han blev opfattet af venner, kollegaer og familie; portrætter der også tegner et billede af Toftlunds samtid. Udkommer torsdag den 7. februar 2013 Forlaget Ehrhorn-Hummerston Telefon: Titel: Jan Toftlund - Flagermussang og sjælemedicin Omfang: 600 sider (27x25 cm) Vejl. udsalgspris: 449,- ISBN: Gråbrødretorv 6-8, 3.sal Telefon: København K

17 Hellerup båd service Onsgårdsvej Hellerup Tlf Giro Førende mærker inden for sejlerbeklædning og bådudstyr lige ved Hellerup Havn YF Nøgler YF medlemsnøgle (F-nøgle) kan bestilles på mail: Depositum for nøgle er kr. 200, som betales kontant ved afhentningen. Nøglen kan afhentes mandag og onsdag kl Der kan træffes aftalen om andet tidspunkt for afhentning. Yachtklubben Furesøen Dronninggårds Allé 124B, 2840 Holte

Referat fra generalforsamlingen kl. 19 i klubhuset. Godkendt 30. april 2013

Referat fra generalforsamlingen kl. 19 i klubhuset. Godkendt 30. april 2013 1 Referat fra generalforsamlingen 2013-03-19 kl. 19 i klubhuset. Godkendt 30. april 2013 Til stede var 71 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 12 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

VELKOMMEN TIL: medlemsmøde i Yachtklubben Furesøen

VELKOMMEN TIL: medlemsmøde i Yachtklubben Furesøen VELKOMMEN TIL: medlemsmøde i Yachtklubben Furesøen Agenda: 1.Igangsættelsen af klubbens nye medlemssystem 2.Pause med oprettelse af ikke-oprettede 3.Status for klubbens havneprojekt 4.Evt. MEDLEMSMØDE

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for Yachtklubben Furesøen, maj 2015

Vedtægter for Yachtklubben Furesøen, maj 2015 , Dronninggårds Allé 124 B, 2840 Holte Mail: info@yachtklubben.dk Web: www.yachtklubben.dk Tlf. 4542 0973 Vedtægter for, maj 2015 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er - stiftet den 12. juni 1927. Klubbens

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015 Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015 Dagsordenen ifølge vedtægterne. Referat under hvert punkt Referenter Inga og Philipp 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen Jørgensen,

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2011 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2011 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2011 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Torsdag den 10. Marts 2011 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2011:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter Vedtægter 20.03.2013 Klubarrangementer og undervisning i klublokaler, skolestuer og restaurant er røgfrie. K.A.S. Vedtægter 2013 1. Navn, hjemsted og stander Klubbens navn er Kjøbenhavns Amatør- Sejlklub,

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Furesø Nyt. Lås bommen ALTID! (både efter indkørsel og udkørsel) Sådan undgår vi ubudne gæster:

Furesø Nyt. Lås bommen ALTID! (både efter indkørsel og udkørsel) Sådan undgår vi ubudne gæster: Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 Oktober 2011 56. årgang Sådan undgår vi ubudne gæster: Lås bommen ALTID! (både efter indkørsel og udkørsel) Indhold Formanden tager ordet 3 Re ferat

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Generalforsamling TCO 2014

Generalforsamling TCO 2014 Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling onsdag d.26.marts k.19.30 OB Fodbold, Atriumgården/L easy Lounge, Sdr.Boulevard 172 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere