DANSK VEJTIDSSKRIFT Ekspedition: Ktosterstræde 23, KØbenhavn IC. Ctr Nr AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VEJTIDSSKRIFT. 1939. Ekspedition: Ktosterstræde 23, KØbenhavn IC. Ctr. 6245. Nr. 1. 16. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Af"

Transkript

1 f REDAkTfO: Amtmand P. Chr. u. Stemann. Professor ved den pålytekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.). FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Af Charlottenlund Skov. Belægningen udi en med Kvarsit Stahias. DANSK VEJTIDSSKRIFT AIS Jens Villadsens Fabriker. Korebane gennem KØBENHAVN K. Kontorchef I Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. 16. AARGANG Ekspedition: Ktosterstræde 23, KØbenhavn IC. Ctr Nr. 1. Februar Redaktion: Ostervoidgade 6 C, Opg. G., Kjøbenhavn K. Palæ

2 Ii, Tilbud - Overslag - Forevisning - Service Dansk Vejznatcrialef brik, Frederikssund, Dansk Vejrnaterialefabrik, Herlev, Telf. Yrsa 101 Fyns Vejmatezialefabrik, Odense, Telf. 683 Telf. Kbhvn. C A/s Phønix, Vejen, Telf. 1 & 222 leveret fra Phønix Olieasfalt Mexas, Special Mexas, Phønix Vejtjære c ?crn Bitugranit & Phønix Staalslagger cci ?&

3 DANSK\7EJT1DSSKR1FT JProfesslr ( ( cl den pat q tekcc is In I. æreans Ialt.1. R CIc risten sen (ansv.) I? 1DAk11O \ : Ainlrnccncl P. Chr. v. Slencaccn. I Koictoc rlcc f i Ministeriet for offentlige.irbejder S. Garde. etrccar 1eda1tiozc: Østervoidgade C, Opg. G., KjØbenhavn IC Palæ fl Ekspedition: l{]oslerstræde 23, København K. C Nr. 1. (lnei{,\1d1ltikf(4h (k 5i\L5I l orinand for Søensku 1øqføreiiinqeit, der den Januar fejrede sit 25 Aars Jubilæum ved et festligt Møde i Stockholm. Foreningens Protektor Kong Gustaf beærede Festen med sin Nærværelse, I Forhindelse med Jubilæumsfesten holdt Renhøliningsehefen A. Bjørkman Foredrag om Snerydning, og (ler blev foretaget en Udflugt med Demonstration af Snervdning i Stockholm og Stockholms Len.

4 ninger om tilsvarende Forhold i Udlandet til Sammenligning med de vogtede Niveauoverkorsler, har jeg lejlighedsvis indhentet Oplys else af de ret hyppige Paakorsler af Lukningsindretningerne ved he der maatte kunne træffes til Forøgelse af Sikkerheden og til Undgaa i Forbindelse med em Undersøgelse at, hvilke Foranstaltninger Ved Direktør C. 1. Jensen. SKÆRINGER MELLEM JERNBANER OG VEJE NOGLE OPLYSNiNGER OM BEVOGTEDE NIVEAU ken ikke truffet andre Foranstaltninger end Maling. Forøvrigt be Led i den Form, hvori de anvendes herhjemme, altsaa drejelige er nede, omtrent danner en sammenhængende Flade, hvidmalet Maling var nær forestaaende. Endvidere var der ved Overkorsler I Frankrig havde jeg kun Lejlighed til at bese et mindre Antal Bomme, delvis pan Paris Lyon- -Mécliterranée s Strækninger, del mene, i en Bredde af i!2 2 m, var anbragt en Række store Katte med en ii to rode Tværstriber, medens de, naar Bommnen var oppe. gled bag hinanden som Følge af, at de var svagt skraat stillet. Ved kede Bom. Belysning af Bomumene forefandtes ikke, undtagen hvor Sydfrankrig, Schweiz, Tyskland og Sverrig. bragt [ii Udførelse paa begge Bomme ret nær Midten af den luk /4 1 m lange Bælter, afvekslende rode og hvide. Midt paa Bom is paa mindre Privathaner. Boinmnelle var i de fleste Tilfælde forsynet med et neclhængende lige Veje. 1)erimod anvendes enkelte Steder i Sydfrankrig Skyde led, d. v. s. Barrierer af Profiljern med Hjul løbende paa Skinner jeg kun har haft Lejlighed til at undersøge Lukningsindretninger i Fælles for de 4 nævnte Lande gælder, at Bomnmene med enkelte her i Landet anvendte, og jeg skal herefter fremsætte følgeide, idet Undtagelser nær holdtes særdeles godt malede, saaledes at Farverne tjenes saadanne Bomme (Led) saa godt sôm udelukkende af de fremstod klart. Hvor dette ikke var Tilfældet, blev det oplyst, at paa Hængsler ved Vejsiden, anvendes praktisk talt ikke ved offent parallclle mccl Banen. øjne i en. m Afstand. Desuden var den midterste Del af Hængeværket ændret saaledes, at nogle af.jerntraadene var erstattet med Lameller af flade Profiler, formentlig Letmetal, der, naar Bommen uden offentlig Karakter og uden Betydning for Automobiltrafik l)aagældende Lodsejere. Gitter (Hængeva rk), og saavel i Frankrig som i Tyskland var det Bommene var malet som almindeligvis her i Landet. d. v. s. mcci Bestræbelser fremme for at fremhæve Hængeværkerne. brede Veje mod Dobbeltbomme var de nævnte Foranstaltninger DANSK VEJTIDSSKHIV I

5 paa Bommen - 2 Stribe - fra, at det ikke var gjort noget for at fremhæve Hængeværket. I 50 m stod med Spidsen opad. Antal Katteojne: 15. Randen var 7 cm bred eventuelt I Schweiz var Forholdene omtrent som i Frankrig, naar bortses Gitter). paa et for Synligheden gunstigere Sted D.NSk \EJTIDSShHIF l 3 tændtes, hvad enten den ene eller den anden Konstruktion anvend Konstruktion) hele Feltet indenfor Randen bestod af rødt Signalglas, der helystes af 2 bagved anbragte elektriske Lamper. Lamperne ogsaa under Størstedelen af deres Bevægelse. Àpril 1926 (Trekant med rod Rand: indenfor Randen Billede af et overensstemmende med den internationale Overenskomst af 24. der tilfældigt var en Vejlanterne i Nærheden. Forsignal forelandtes var saaledes tændt ikke alene, medens Bommene var lukket, men tes, ved særlige Kontakter, der sattes i Virksomhed ecl Bommenes Bevægelse allerede ved en Drejning af ca 10 fra den lodrette Stil ling, og de slukkedes paa samme Sted under Loftningen. Lyset cm, hvidmalede foroven i 85 cm Højde mccl 1 4 Tværstriber. Stedet for en Række Katteojne langs Bommen var disse fastgjort i Randen af en ligesidet Trekant med SideLinie 70 cm, anbragt midt bragt Afstandspæle, Stk. 1,6 m høje Pæle af Tykkelse Som Forsignal anvendtes ogsaa her det internationale Trekantsignal, og mellem dette og Banen var paa Vejens højre Side an statte Bomme med automatiske Lys- eller Lyd- og Lyssignaler. Pælene var anbragt saalecles, at den første at Køretøjer holdt nærmere foran lukkede I3omme eller Lyssignaler fra Overkorslen, den næste anvendt enten en rød Lanterne i Trekantens Midte, eller (nyere og sortmalel. Ved mere befærdede Veje var i Stedet for Katteojne være sig ved m ode Lamper eller indirekte ved Reflektorer. I Stedet i Funktion end 10 m. Overholdelse al (lenne Bestemmelse er af Hensyn til det kørende Personale af støj Betydning, idet dette da el klar over, om Vej fa rdslen vil standse, og det vil endog i nogle saa Vejfærdslen til i Tide at formindske Farten, hvorved Sikker Tilfælde være i Stand til at afbøde en Ulykke. Herved tvinges og heden øges. international Karakter. lende. Antallet af paakorte Bomme var ringe til Trods for, at Vejfærd slen i et saa udpræget Turistland, som Schweiz er, er af meget de foran beskrevne, saavel som fra vore hjemlige Forhold. Det var I)et er værd at lægge Mærke til, at det var politimæssig forbudt, I 7 yskland var Ordningen af Sporgsmaalet stærkt afvigende fra Fra Banernes Side fandt man Forholdene ganske tilfredsstil Principielt undlod man rod Belysning paa selve Bommnen, det - Myndighedernes Samtykke forudsat - Striber 100 in fra denne, o. s. v. - I tilladt at er

6 Tredjedele var hvide. Den midterste Trediedel var atter dielt i 3 cippet ikke væsentligt forskelligt fra de tidligere beskrevne eller fra hvidt og sort var ganske forladt, og Dagbilledet var saaledes i Prin havde saaledes 2 røde Bælter, medens de iøvrigt var hvide. Den tid Dele, hvoraf den midterste var hvid, de to andre røde. Bominene Bommene var malet røde og hvide, dog saaledes at (le 2 yderste Bommen for Veje af ringere Betydning. stræbte efterhaanclen at forbedre den mindre gode Belysning af varierende Principper, alt efter Vejens Vigtighed, idet man dog til sørgede man for Belysning af Bommen ved direkte Bestraaliiig efter ligere anvendte, skrueliniede Inddeling med rødt, hvidt og sort eller eller omtrent oppe, lukket med et Dæksel, der automatisk glider Aahningen opad. lyse Bommen. Sne eller Smuds i at lægge sig paa Projektøren, naar den vender eller Petroleum, mcii dette sker kun undtagelsesvis; almindelig be En af disse Former gaar ud paa, at der i Vejlanternen anbringes bort, naar Bevægelsen indledes. Dækslet tjener til at forhindre den lodrette Stilling, og slukkes under Tilbagegangen paa samme [øren sidder i en efter Forholdene afpasset Afstand fra Bommen, saakaldte Ellmann-Belysning, der bestaar af Projektorer, anbragt i Højde eller noget højere anbringes særlige Lamper, som tændes og idet de er placeret saaledes, at de paa bedst mulig Maade kan l)e Punkt. En anden Form er, at der paa Lampestanderen i ca. halv sættes i Bevægelse, eller rettere, naar Bevægelsen andrager 150 fia en 100 Watts Lampe. Denne sidste tændes først, naar Bommen to Lamper, nemlig foruden den foreskrevne 40 Vatts Lampe tillige har hurtig meldt sig Kravet om stærkere Belysning, og der er da ved de mindre vigtige offentlige Overkorsler. Ved større Færdsel 1)enne Form er dog kun anvendt ved de mere primitive Forhold, saadan Maade, at Bommene under Sænkningen og i nedlukket Til nyttes Elektricitet, og Lamperne har en Størrelse paa 40 \Vatt. Side af Banen, der belyser en Plet af Vejen foran Sporet paa en kørsler, og dette sker i Almindelighed ved en Gadelanterne paa hver stand kommer ind i Lyskeglen. Som Lyskilde kan anvendes Gas slukkes paa lignende Maade, men hvis Anbringelse ci gunstigere. hviler de tyske Baner en lovmæssig Forpligtelse til at belyse Over fulgt forskellige Principper, d. v. s. at man tildels befinder sig paa Endvidere gives der en endnu mere effektiv Form, nemlig den fast Forbindelse med Boinmen, altsaa drejende sig med den. Projek indtil Ca. i m. Projektørens Lysaabning er, naar Bommen er oppe Den store Forskel indtræder derimod ved Natbilledet. 1)er paa Fn rsogs s lad jet. Flertallet af Bomme her i Landet. 4 DNSK VE.JTIDSNl11I T 1939

7 )\NSI VEJTIDSSKIIIFT Ekscïnjiler pui E ii n (I n ti B I!J S ti i ti Çj lulu Cli Bom (IzzkIet oq under Lukninq) ni cii nim indt iiqi Trnndha ngevwrlc. SiØrre Effekt kun nw,s Komiiinuf ion med Buunuhiwnqe,nrk.

8 D.\NSk VETTLDSSkH1 T 19;39 For at hindre den Ulempe, (ler fremkommer ved, at Personer stiller sig op mod den lukkede Bom og derved afskærer Projektør lyset, er der fra Bommens Ende til Projektoren og udenom denne anbragt en \Vire i Bommens Højde. Denne Form for Belysning er særdeles effektiv som Natbelys ning, men man er dog kommet ind paa endnu tydeligere Former for Kendetegning af Bommene, idet man ligesom i Frankrig lægger Vægt paa en Tydeliggørelse af Hængeværket. Dette er i enkelte Til fælde sket derved, at Hængeværkets lodrette Stænger udføres som flade Profiler af Letmetal, drejet op mod Projektørlyset, saaledes at de reflekterer Lyset mod de vejfarende og med stor Tydelighed viser en Hindring tværs over Vejen. I alle de nævnte Tilfælde tændes det særlige Lys ved Kvægsolvs kontakter, anbragt i Forbindelse med Bommene (eller en af dem). saaledes at blot en mindre Drejning er i Stand til at slutte Strom men. Saa vidt muligt anbringes Særbelysningen og ofte ogsaa de pan budte Belysningsindretninger saaledes, at den Ende af Bommen, der f. Eks. ved krumme Veje først ses af de vejfarende, bliver stærkest belyst. Som Forsignaler anvendes de internationale Mærker og ved vig tigere Veje tillige Afstandsmærker med Reflektorer anbragt i Skran striber 1, 2 eller 3 i AfstaHde henholdsvis 80, 160 og 240 mn fra Overkorslen. Paa de fjernest stillede Mærker er tillige det inter nationale Kendetegn anbragt. Disse Afstandsmærker er anbragt pan begge Sider af Vejen, altsaa ialt 12 Stk. pr. Overkorsel, og Bekost ningen for dem i leret Udførelse angaves til Ca. 500 RM = en. 900 Kr. pr. 12 Stk, færdig opstillet. De Forsøgssignaler af denne Art, der er opstillet her, har, saa vidt det har kunnet oplyses, kostet Kr. p1. Sæt 5 12 Stk. Desuden var ved Overkørslen anbragt Krvdsma rker med de nederste Arme forkortet. Der er ingen Tvivl om, at Overkorsler, afmærket efter de tyske Forskr ter, afgiver en særdeles god Kendetegning ved Nat, men Bekostningen vil ogsaa være ganske betydelig, og navnlig vil Til førselsledninger for Elektricitet kunne andrage store Summer. Hvor store lader sig ikke afgøre uden en detailleret Undersøgelse i hvert enkelt Tilfælde og Forhandling med den paagældende Elektricitets leverandør, idet Værkerne hyppigt forbeholder sig selv at etablere Leclningerne. Af de faldne Udtalelser fremgik det, at man selv med disse vidt gaaende Foranstaltninger ikke undgik Paakorsler og Ulykker, men nogen Statistik over, om Foranstaltningerne havde øget Sikker heden, fandtes ikke. Dels var Foranstaltningerne gennemført lidt efter lidt, og dels var der i samme Tid sket en saa stor Udvikling i

9 skriftsmæssig krævet. I).SSl. VEJI IDSSKI-tIFl I Sverriq har jeg haft Lejlighed til at se Bomme og Led ved lig Afmærkning. Vejen. Hvor der er Adgang til Elektricitet, er Lyset anbragt pan en Arm ud fra Stolpcn for Krydsmærket og lige under dette. Hvor Nr. 28/1934) blev iværksat, ialt 325 Bevogtninger, hvoraf med Hjemincl i nævnte Lov 37 alt er afløst at Lyssignaler, Viaciukter eller liggende Opgørelser over Antallet af Ulykker. Jeg havde Indtryk Vejtrafikken. at iu)gen Rettesnor ikke turde uddrages at de fore Elektricitet ikke var for Haanden, anvendtes Olielygter pan selve Paaskrift»Varning [ör Tâg<. Hovedmomentet var at undgaa Paatale i Retssager for utilstrække ket af, at Banerne naturligvis søgte at øge Sikkerheden, men at Forholdene her i Landet, for saa vidt angaar Privatbanerrze. Bommen. Det røde Lys vises kun ved Togtid. Varberg Borås Flerljunga og Götehorg Borâs Jernbaner. Led an nyoprettet, saaledes at der kun vil kunne blive Tale om Sikrings Udsigt, og 64) i en nærmere Fremtid ventes afløst, medens 23 er eller sa rlig Post, medens 144 Bomme er fjernbetjent. led ofte under mindre god Vedligeholdelse. Bomme var malet røde vendtes kun ved private Veje; de var fortrinsvis hvidmalede, men foranstaltninger ved 251 Overkørsi er. og gule i vekslende Felter uden Hængeærk, men undertiden pan Kencletegningen om Natten s ker ude! uk kende med rodt Lys mod Midten forsynet med en rund, gulinalet Træplade, som ikke er for Ved disse forefandtes, indtil Foranstaltninger i Henhold til Lov Efter denne Redegørelse skal jeg gaa over til en Beskrivelse a/ Ved alle offentlige Overkorsler ei anl)ragl Krydsmærker mccl Forskrifterne for Statsbaner og Privatbaner er enslydende. Af disse er 209 forsynet med Bomme og 42 med Led. Efter Færd selsin tensitet: Forøvrigt fordeler de sig saaledes At Bevogtiingerne er 65 Bomme og 42 Led betjent fra Station Led 31 2 Bomme Led 6 30 Bomme l-iovedvj I.(IU(.I(%j Iiiveje I rivu Veje hefærde hefærd ( hefarde i Starki IiddeLstaerkI Svagt

10 ningsinclretningerne, naar disse er lukket for Kørebanen. ningerne Ul)etjent i Henhold til Sikkerhedsreglcmentets 14 ved For 43 llevogtninger finder jævnlig liangering Sted med tilsva For (le vejfarende er Overkorslernes Tilstedeværelse kendetegnet rende længere Lukningstid. Af l3evogtninger lukker 200 for al legitim Færdsel, medens dci ved 117 findes tilladt eller utilladt Fodgængerfærdsel udenom Luk Af Bevogtningerne er 58 Ul)etjent ved visse Morgen- og Aftentog og nogle af dem tillige ved Søndagstug. Ialt lades Lukniiigsindret 527 Togpassager ugentlig. ningerne frembyder, da har jeg for at kunne bedømme Sporgs saaledes: maalet foretaget en Optalling af Paakorslernes Antal i Tiden fra 1. materiel Skade. oplyses April 1933 til i. Sept. d. A. At søge længere tilbage vil næppe have maa regnes for en Tilfældighed, om (ler sker Ulykker eller kun Hvad selve Lukningsindretningernes Udstyr angaar, skal følgende er forsynet med runde Plader e. 1. for at forøge Synligheden, medens Resten kun kendetegnes ved selve i3ornbjalken. Hvad Ken cietegningen om Natten an gaar, stiller F )rholdet sig er Trelyslygterne under Opstilling), des det med enkelte Undtagelser Dispensationer. som er meddelt med Antallet at tilskadekomne Personer, da det ved en Paakorsel har jeg ment det rettest at regne med Antallet at Paakørsler og ikke bragt, direkte Belysning. skal nævnes forsøgsvis Opstil ling al Afstandsnuerker, de snakaldte 53 har internationale Tavle r (2 har Polititavl er) 6 Overkorsler er forsynet med andre Kendingsinærker. hvoraf 3 2 l Mærker. 195 har ingen Kendingsmarker. Ved ca. 43 af disse sidste vil ifl [ernationale Tavler snarest 1)1 ive anbragt. Af de nævnte 209 l3omine er ill forsynet med Hængeværk, og Led og 185 Bomme er malet rode og hvide. 27 Led og 24 Bomme er udelukkende hvidmalet. 36 Led og 150 l3omnmne er forsynet med Trelyslygter (ved 18 Bomme 5 Led og 61 Bomme er forsynet med Katteojne, 5 Led og 47 Bomme er forsynet med Lanterner, 4 Led og 95 Bomme er forsynet med tilfældig eller særlig an Naai ikke alle Bonimne og Led el forsynet med Trelyslygter, skyl med Henblik pan deres Afløsning med andre Foranstaltninger. Naai dl erefter Sporgsmaalet er, hvor stor Fare Lukningsin dret \Tærdj, da Vej færdslen har været under stadig Udvikling. Ligeledes saaledes paa Vejen: D.\SI VEJTII)SSKI{l1 T 1939

11 Resultaterne stiller sig herefter saaledes, idet det i Parenthes ved ccl mindre betydelige Veje. Endvidere om Paakorslerne er sket ved Dag eller ved Nat, og om de er foraarsaget af lokalkendte Folk eller Side, og om Paakoislcr i Tilfælde, hvor Bommene har været ube stol [finger. af fremmede. Endvidere oplyses, om Paakørsler har fundet Sted, Ijent under Iagttagelse al de l orskriftsmæssige Sikkerhedsforan Lukningsindretningerne har hestaaet af Led eller Bomme. De første naar (ler har været udvist Forsommelser fra Bevogtningspersonalets Jeg har anset det for forinaalstjenligt at skelne mellem, om gør sig sikkert mere 1)emærket, men de er hovedsagelig anbragt Paakorscl at I og (Oven staaencle omfatter kun Paakørsler paa Led og Bomme) vaakort henholdsvis I (i Gange. paakørt henholdsvis I 2 7 Gange. lighed anvendes ved mindre befærdede Veje. alisan de afloste for Tidsrummet fra I April 1933 til Tidspunktet lur Aflosningen. Paakorslei ialt i Perioden: 230 (18,8); heraf ved Bomme: 21(1 Iøvrigt fordeler Paakorslerne sig som følger: givne statistiske Oplysninger omfatter alle Lukningsindretninger, loedc Tal angiver Tallene pr. I Million Togj)assager. 1)e her an 1939 D..NSK VEJTJDSSKRIIT 9 (21.7 og ved Led: 20 (8,0). Det maa herved, som foran anført, 1)emærkes. at Le d i Al minde Bom nme SLcrkt MikicIstærk Svagt bcfw Id cd da i1 cd be færd C(I( l)tig 5 (8,8) 27 ç2, 9 (0,93) Nat 65 (6,9) 18 ( (0,62) I ed J 1. Nat 4 (1,6) I to,4) (1 ( 1) At Paakorslerne skyldes Lokalkeiict ) I r( IniII( d 115 (11,9) 95 (9,8) Led 12 ( 4,8) 8 (3,2) Af Bomme er (1 3 i I Af Led er Der er desuden forekommet ved forsømt Betjening Bomme 6 ved ubetjente Bomme 1 Da 11 (1,4) 2 (0,8) 2 (0,80)

12 til Følge. Pr. 1. Sept var 532 Signaler i Drift ved Privatbaner. De indtil denne Dato forekomne Togpassager var 4 Millioner (4,001). Lyssignaler, skal anføres: Ialt 237 Led 20 Til Sammenligning med Sikkerheden ved Overkørsler, sikret med Bomme 217 hvorefter det samlede Antal Paakorsler bliver: 10 DÀNSK VE.JTIDSSKRIFT 1939 eller et Led. Dog kan nogen absolut Regel ikke udlecles heraf, idet der haves Eksempler paa, at Sammenstød med Tog kun har med tidig Lokomotivføreren oversaa det udeblevne Kontrollys. ved I Paakøsel var ude af Funktion paa Grund af en af Snevejr Af disse Tal ses det, at Sammenstød ved Overkørsler riiecl Lyssignaler kun udgør ca Halvdelen af Paakorsler af Bomme bereg foraarsaget Strømafbrydelse paa Høj spændingsnettet, hvor sam gunstigere, efterhaanden som Kendskabet til Signalerne udbredes, net efter Antallet af Togpassager. Dette Forhold vil kunne blive ved politimæssig Indgriben og ved voksende Færdselskultur. Det de øvrige Vej-Kategoriers Vedkommende synes der ogsaa at være OverkørsLer eller ved Overkørsler sikret ved Lyssignaler eller Over sigt, næsten altid medfører større Ulykke end Paakørsel af en Bom Sammenstød med selve Toget, hvad enten det sker ved bevogtede kan dog i denne Forbindelse ikke lades ude af Betragtning, at et hyppigheden ved Led ligger langt under det tilsvarende Antal ved Bomme og Led ved Knusning af Vindskærme o. I. har haft Ulykker ført materiel Skade, medens paa den anden Side Paakørsler af hold for Bomme er under 1f8 og Paakørslernes Antal ved Dag ved med en bedre Sikring. Det maa nemlig erindres, at 3/4 af Leddene Bomme. Man tør dog ikke heraf slutte, at Leddene er ensbetydende er anbragt ved svagt befærdede Veje, medens det tilsvarende For væsentlig forrykke Tallene. Led 0,8 og ved Bomme 0,93 pr. Million Togpassager, og da An saadanne Veje viser da ej heller nogen større Forskel, nemlig ved tallet af Led er ret ringe, vil en enkelt Paakørsel mere eller mindre Ved 42 Paakørsler fungerede Lyssignalet ilormalt, medens det Af foranstaaende Paakørselsstatistik fremgaar det, at Paakørsels Ved Nat er intet Led for svagt befærdede Veje paakørt, og for 10,75 pi. Million Togpassager. l)er er indtil nævnte Dato forekommet ialt 43 Paakørsler eller: eller 19,4 pr. Million Togpassager.

13 deres ret fyldige Træraminer og Diagonaler er ensbetydende med Anvendelse af Dobbeltied naar man hurtigt en Grænse for Spændvidden, som ikke er forenelig med Vejtrafikkens voksende Krav Keridetegning paa Vejen at Overkørslen Nærhed. kor sl er. korsle r, en navnlig om Natten tydeligere Kendetegning. er vel næppe heller Tvivl om, at den større Masse i Leddene med ko rsle r, til Vejudvidelser. Man maa af Forholdet snarere udlede Trangen TjI man tilstræbe en Ensartethed, som efter mit Skøn af færd til en Tydeliggorelse af Bommene, mulig i Forbindelse med en gunstigere Forhold til Stede for Leddenc end for Bommene, og der 1939 DANSk \ EJTIDSSKRIFT 11 hver at disse skal jeg anføre, at det samlede Antal Paakorsler ved neden forbundne med et lille Profiljern. I enkelte Tilfælde bestaar Hængeværket kun af ganske faa Traade, som forneden bærer en Trælægte. Tydeliggorelsen af Bomme og Led deler sig i 2 Opgaver, nemlig selsmæssige Hensyn i høj Grad er ønskelig, bør Valget falde ud til Fordel for Bomme. Tog, og der er sjældent lagt Vægt paa Maling paa fremtrædende geværkerne for det meste kun bestaar at tynde Jerntraade, for hindre Børn og Dyr i at løbe ind paa Banen foran et kommende Maade, hvad næppe heller har nogen væsentlig Betydning, da Hæn Jeg mener dog ikke herved at ville fremhæve Led paa Bommenes Bekostning, da de lider af følelige Mangler. Saaledes er deres Betjening vanskeligere, Lukningen og Oplukningen tager til Paakørsler angaar. Ulempe for de vejfarende længere Tid end Bommene, og selv ved derefter Bomme med Hængeværk, medens Bomme med runde Pla der og Led staar omtrent ens, hvad det forholdsmæssige Antal at 42 Overkørsler med Led er sket 20 Paakørsler ved 9 Over en for Dag og en for Nat, og til Bedømmelse af Betydningen af» 7»»» kun bestaaende af Bornbjælke er» 23»»»» runde Plader er sket 11» 111»» Bomme med Hængeværk er sket 111 Hængeværkerne paa Bommene er i Hovedsagen anbragt for at Det ses heraf, at Bommene i deres simpleste Form staar ringest, Talmæssigt kan forøvrigt Forholdet belyses derigennem, at sket 86 Paakørsler ved 44 Over Paakorsler ved 42 Over kø rsler, Paakorsler ved 8 Over

14 12 DANSK VEJTIDSSKttIF T Dag har været 138 og ved Nat 94. Imidlertid maa man ved disse Tal tage Fairdselsintensiteten saavel paa Bane som paa Vej I Be Iragtning. Efter Optæuing af Antallet af Togpassager Aaret rundt ved bestemte Overkersler paa en Række Baner viser det sig, at pct. deraf falder om Dagen og henholdsvis pct. om Natten, altaaa ca. dobbelt saa mange om Dagen som om Natten. I Henhold til en Opgørelse i Dansk Vejildsskrift Nr. 3, 1930, kan efter en Række Tællinger Intensiteten af Natfærdslen paa Veje paa Landet anslaas til % af Dagfærdslens. Tages Hensyn til disse For hold, maa Natpaakørslernes Antal multipliceres med 8, for at man kan Ian et Grundlag for Sanunenligning af Usikkerheds inomentet ved Dag og ved Nat. Tallet maa altsaa forstaas saa ledes, at snafremt der i Nattiden var lige saa stor Færdsel pan Vejen og Banen som om Dagen, vilde der til Sammenligning med de stedfundne 138 Dagpaakørsler svare 752 Natpaakersler, et For hold, som forekommer mig umiskendeligt at tyde pan, at Trangen til en Forbedring af Forholdene er størst ved Natkendetegningen. For Bomudstyrelse om Dagen er der i de foran omtalte Lande - naar bortses fra enkelte Forswgsindretnlnger - ikke store Prin cipielle Forskelle. l)et er vel muligt, at man ved Anvendelse ar mere eller mindre massive Skydeled udstyret pan iøjnefaldende Maader kunde opnaa en betydelig Effekt, men jeg mener dog. at saadanne maa lades ude af Betragtning her i Landet af Hensyn til den vanskeligere Betjening, Uanvendelighed ved Fjernbetjening. Krav til velegnede Terrænforhold umiddelbart ved Overkcmrslen og fremfor alt til deres Upaalidelighed under Sne- og Isforhold. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE TiLSKUD AF VEJFONDENE OG DE NORMALE MOTORAFGIFTER Af Amtsvejinspektør I. Houmand Madsen. Som bekendt udføres de fleste nye Vejanlæg og større Udvidelser ni bestaaende Veje m. v. her i Landet med Tilskud af de saakaldte Vejfonde, som udgør en I Lov Nr. 135 af 28. April 1931, som ændret ved Lov af 23. Marts 1932 bestemt Del at de samlede Motorafgifter. Saadanne Arbejder finaneleres i Reglen pan den Maade, at der fans 50 Procent Tilskud at Vejfondene, medens de andre 50 Procent maa tilskydes af de lokale kommunale Vej myndigheder enten af disses normale Motortilskud eller at Skatteyderne ved Udskrivning af Skat.

15 a m. a±2v gifter efter Forholdet mellem Amtets regnskabsmæssige Udgifter i forstaaelser gældende i vide Kredse. Jeg vil nu i det folgeucie forsøge at yde et Bidrag til Klarlæggelse af Vejfondstilskiidenes Indflydelse paa Tildelingen af den normale 193 DANSK VEJT1DSSKRIFT 13 Som bekendt faar en Amtskommune Del i de normale Motoraf sammenlagt med de første 50 Procent giver ialt 110 Procent, hvilket altsaa skulde betyde, at Vejfondsarbejder, der financieres paa nævnte Maadc, skulde kunne dækkes helt af Vejfonden og Merind komsten af normal Motorafgift. Regnestykket er imidlertid ikke udføres af et Amt: Først faas 50 Procent dækket af Vejfonden. regnskabsmæssige Udgifter, og da Amtet faar 60 Procent dækket enten der var uddelt Vejfondstilskud eller ikke, faas: idet det er min Opfattelse, at der i dette Forhold gør sig store Mis Motorafgift, særlig for Amts- og Sognekoinmunernes Vedkommende, af alle sine Vejudgifter af den normale Motorafgift, faas altsaa 60 Dernæst maa hele Udgiftsbeløbet (ogsaa Tilskudet) medregnes i de Procent dækket af hele Vejfondsarbejdet paa denne Maade og dette Sættes a = Amternes regnskabsmæssige Udgifter i en 6-aarig Pe riode excl. Udgifter til Vejfondsarbejder. de sidste 6 Aar og Amternes samlede regnskabsmæssige Udgifter i de sidste 6 Aar. Det samme gælder Sognekommunerne, kun at Pe rigtigt, hvilket følgende Beregninger vil vise: rioden er 3 Aar i Stedet for 6 Aar. Da Loven tillader, at Tilskud af Dersom der ikke havde været uddelt Vej fondstilskud og Amternes egne Bidrag til Vejfondsarbejderne ikke var blevet anvendt til andre Vejformaal, havde Amtet x faaet: at Vej fonstilskudene til de enkelte Koimnuner spiller en Rolle, naar Vejfonden medregnes i de regnskabsmæssige Udgifter, er det klart, faar Amtet a i normal Motorafgift: stykket opstillet saaledes, naar Talen er om et Vejfondsarbejde, som de normale Motortilskud skal beregnes. Jeg har ofte hørt Regne Dersom Amtet x skulde have lige meget i normal Motorafgift, ni = den normale Motorafgift, der skal fordeles efter før v = Amnternes Vejfondstilskud i fornævnte Periode. = Amtets æ regnskabsmæssige Udgifter i en 6-aarig Pe nævnte 6-aarig Periode. riode excl. Udgifter til Vejfondsarbejder. Amtet x9 Vej fondstilskud i fornævnte Periode. (lz + 2 l.r

16 lunde efter Ainternes rcgnskabsmæssige Udgifter, betyder (let, at Dækningsprocen ten for Vej fondsarbej derne som Regel er under 50. a2i a ø l)el af det samlede Vejfondshiclrag, der svarer til vedkommende al Kørehan ebelægningerne og Vej fon dsrnidlerne ucldel es nogen faar Amtet 5() Procent Tilskud af Vej fonden og ikke mere. Naar hertil kommer, at Amterne i Reglen forlods maa betale en vis Del 1)ette vil altsaa sige, at hvis et Amt i Vejfondstilskud faar en Amts samlede regnskahsmæssige Udgifter i Forhold til alle Amternes samlede regnskabsmæssige Udgifter, alt for en 6-aarig Periode, ifl = iii eller i = a±2v Ox z. 2,2 Millioner. i = 8,0 - faas y 27,8 Procent eller in = 19,2 (i =171,4 (Jr 8,9 Millioner Tages nu 1lgende Eksempel = (i. (12 ni ø 2i ) (Ja sættes v. 1 fans Dr (I (12 m ø 2 v) 12 iii iiia1-2v (i b I lig af følgende Ligning, idet Forøgelsen af den normale Motoraf Tilfælde. de andre Amters Bekostning, men (lette sker vist ikke i ret mange Det kan let beregnes, hvor stor en Part Amtet,u skal have af fondsarbej der. Vejfondsmidlerne for at Forøgelsen i normal Motorafgift kan be (lig Stigning i den normale Motorafgift Som Følge af u(lførte Vej Foranstaaende Beregninger passer godt med de Erfa ringer, der faar Amtet naturligvis ogsaa noget mere i normal Motorafgift paa ket 100 Procent eller mere ved Vejfonclsarhejder er derfor helt gal. er gjort i Maribo Amt, idet vi ikke har kunnet mærke na vnevær er virksomt i en 6 aarig Periode. bliver Dækningsprocenten endnu mindre. Al Tale om at faa dæk virke, at der bliver dækket 100 Procent af Vejfondsarbejdet, nem gift skal stige med D hvert Aar i 6 Aar, fordi Vejfondsarbejdet Faar Amtet en mindre Del i Vejfondsmidlerne end foran nævnt. Faar et Amt en større Andel i Vejfondsmidlerne end foran nævnt. 14 DANSK VEJTl1)SSKflhL T 19.19

17 - ni -, iii 1939 J)SSk VEJTLDSSKRIIT 15 Da Eksemplet er taget fra Maribo Amt, vil det altsaa sige, at dette Amt skal udføre et Vejfondsarbejde til 4,4 Millioner Kroner, hvoraf 2,2 Millioner skal dækkes af Vejfonden og det selv skal yde 2,2 Millioner, for at hele Arbejdet kan dækkes af Vejfonden og Mer indkomst af normal Motorafgift, altsaa at 1)ækningsprocenten kan l)live 100. Hvad der her er sagt om Amtskommunerne gælder ogsaa for Sognekommunerne, kun er Forholdet her saadant, at de fleste Sognekommuner aldrig faar noget Vejfondstilskud, hvorfor den store Part af disse taber i normal Motorafgift, hver Gang en Vej fondsuddeling til Sognekommunerne finder Sted. l)ette passer meget godt med Sognekoinmunernes Klager over, at de normale Motorafgifter daler Aar for Aar. For at imødegaa (lette Forhold, har alle de Sognekommuner, som ingen Vejfondstilskud faar, ikke andet at gøre end at forøge deres Vejbudgetter ved Udskrivning af Skat, hver (iang en Vejfondsud deling finder Sted, og hvor meget Kommunerne skal forøge deres \Tejl)udgetter for at beholde deres normale Motorafgift freingaar af nedenstaaende Beregning, idet (ler l)enyttes samme Betegnelser som Amterne og y er lig med det Beløb en Kommune skal forøge sit Bud get. ar j ij (læ i, 2 - v o (1+21, a l)ette vil sige, at en Sognekommune skal forøge sit \Tejbudget med et Beløb, der svare til det (lobl)elte af det Beløb, som Forhol det mellem Kommunens regnskabsmæssige Udgifter og samtlige Kommuners regnskabsmæssige Udgifter udgør af Vej fondsuddelin gen til Sognekommunerne. I foranstaaende Beregninger er ikke taget Hensyn til Rentetab under Arbejdernes Udførelse, men dette forværrer Forholdet for Kommunerne, idet det gør Dækningsproccnten endnu mindre. Nykøbing F., i Januar INTERNATIONALE VEJKONGRES I HAAG 1938 GENERALRAPPORT Af Dr. F.J. IVellensteyn, Direktør for Statens \Tejlaboratoriuin. 1. Sektion: konstruktion og Vedligeholdelse. 2. Forhandlingsemne. Fremskridt siden Münchenkongressen med Hensyn til Tilbered ning og Anvendelse i Vejbygning af følgende Stoffer:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ved Dansk Vejtidsskrifts 1O-Aars Jubilæum. Nr. 4. 1933. 10. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/ KØBENHAVN V

i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ved Dansk Vejtidsskrifts 1O-Aars Jubilæum. Nr. 4. 1933. 10. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/ KØBENHAVN V i 1933. Ekspeditionssekretær I Ministeriet for offentlige Arbejder II. Wahi. Ekspedition: Vestre Boulevard 2 A, Kjobenliavn V. Nr. 4. Itedaktion: Niels Brocksgade 6. Kjøbenhavn V. b Ved Dansk Vejtidsskrifts

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. 1930. Ekspedition: St. Kongensgade 132 1, Ejobenhavn E. Nr. 4. KAMMERHERRE, BARON J. WEDELL-WEDELLSBORG

DANSK VEJTIDSSKRIFT. 1930. Ekspedition: St. Kongensgade 132 1, Ejobenhavn E. Nr. 4. KAMMERHERRE, BARON J. WEDELL-WEDELLSBORG DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den jiolytekniske Lærednslnlt A. R. Christensen. REDAKTION: Fq. Kontorchef i Indenrigsministeriet, dizitsassessor I. Chr. u. Steizzann. I Fuldmægtig i Ministeriet for

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR DANSK VEJTIDSSKRIFT REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) Østervoidgade 10, Opgang G, KØbenhavn IC. Telefon Palæ 6670. Amtmand P. Chr. v. Sternann og Kontorchef

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3.

DANSK VEJTIDSSKRIFT GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3. Redaktion: Puggaardsgade 33, Ejobeithavn B. ). Azntsassessor 1. Chr. ø. Stemann. GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN REDAKTION: Professor A. 11.

Læs mere

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede.

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

BETÆNKNING ANGAAENDE MALING AF STATSBANERNES RULLENDE MATERIEL AFGIVET AF UDVALGET AF 14. JUNI 1926. KM Text. Et originaldokument fra KM-Text

BETÆNKNING ANGAAENDE MALING AF STATSBANERNES RULLENDE MATERIEL AFGIVET AF UDVALGET AF 14. JUNI 1926. KM Text. Et originaldokument fra KM-Text BETÆNKNING ANGAAENDE MALING AF STATSBANERNES RULLENDE MATERIEL AFGIVET AF UDVALGET AF 14. JUNI 1926 Et originaldokument fra KM-Text 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets Nedsættelse, Opgave og Virksomhed...4

Læs mere

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere.

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren

Potentiometer i Skærmgitteret. Koblingskondensatoren E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte?

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte? E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Foran et nyt Arbejdsaar.

Foran et nyt Arbejdsaar. E. D. R. er dee danske Afdeling af Internationa! Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

MENNESKEAANDENS SEJRE

MENNESKEAANDENS SEJRE MENNESKEAANDENS SEJRE OPFINDELSERNES HISTORIE I OMRIDS AF POUL LA COUR OG HELGE HOLST»FREM«DET NORDISKE FORLAG ERNST BOJESEN 1904 INDLEDNING ILøbet af de sidste halvandet hundrede Aar er vort Herredømme

Læs mere

De slumrende Forsøgskredse.

De slumrende Forsøgskredse. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGETEKNIK OG AMATØR-RADIO. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

Ubådene 5 2den April, 3 Havmanden, 6 Najaden og 2 Havfruen på øvelse i juni 1914. (Forsvarets Biblioteks arkiv)

Ubådene 5 2den April, 3 Havmanden, 6 Najaden og 2 Havfruen på øvelse i juni 1914. (Forsvarets Biblioteks arkiv) 1 Beretninger fra de danske ubåde 1909-1999 Udarbejdet i samarbejde med medlemmerne af Dansk Ubådsforening. Samlet, redigeret og delvist illustreret af Søren Nørby. Version 2.7. Ubådene 5 2den April, 3

Læs mere

7EJTIDSSKRIFT. *øahi r. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER. d14.

7EJTIDSSKRIFT. *øahi r. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER. d14. 7EJTIDSSKRIFT i d14. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER 1958 0 *øahi r NEO-MEX kaionisk asfalfemulsion til klæbning, topfyldning og overfladebehandling også på fugtig vejbane ni DI -q. m >

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL.

En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL. oz TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. En storsuper. Af OZ7HL. Der er mange forhold at tage i betragtning, når en stor super skal bygges, og hver amatør har sin ganske bestemte

Læs mere

SOCIALREFORMEN K. K. STEINCKE FORLAGET "FREMAD" KØBENHAVN 1933 SOCIALMINISTER 2;. OPLAG

SOCIALREFORMEN K. K. STEINCKE FORLAGET FREMAD KØBENHAVN 1933 SOCIALMINISTER 2;. OPLAG SOCIALREFORMEN EN KORTFATTET OVERSIGT AF SOCIALMINISTER K. K. STEINCKE 2;. OPLAG FORLAGET "FREMAD" KØBENHAVN 1933 Dansk Andels Trykkeri. I i INDHOLD Lovkompleksets 01nraade 5 Den nuværende Lovgivnings

Læs mere

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind?

Bedre Kvalifikationer paa Bekostning af Frisind? E. D. R. er den danske Afdeling af,,international Amateur RadioUnion, hvis Formaa! er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørs endernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation.

Forsømmelser i europæisk Rørfabrikation. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS (01)44 HILDA 4111 1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT JJI1.LI 1)1k ÅRGANG 42 STØBEASFALT med VERYNYL traf ikmarkering udført for Frederiksberg kommune E HOV lx kvalitet og

Læs mere

:JTI DSSKR! FT ÅRGANG 37. A S Phønix Vejen. A1S Fyns. Vejmaterialefabrik Odense

:JTI DSSKR! FT ÅRGANG 37. A S Phønix Vejen. A1S Fyns. Vejmaterialefabrik Odense 1960 :JTI DSSKR! FT A1S Fyns A S Phønix Vejen Vejmaterialefabrik Odense ÅRGANG 37 SIKKERHED REFLEKS 1 FÆRDSELSSTRIBEMALINB BIAS PERLER TIL REFLEKTERENDE LINIER MODERNE STRIBEMASKINER OPMÆRKNING OG AFSTRIBN

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

i>-6-^ - ^^w.^ ty* .-^ -fl* .-- érv i(^ 1.. '^, mfb ^;'''/#^ 1.^- % "MJ-.' >^ » <» / tf'/ .-^'. /...i

i>-6-^ - ^^w.^ ty* .-^ -fl* .-- érv i(^ 1.. '^, mfb ^;'''/#^ 1.^- % MJ-.' >^ » <» / tf'/ .-^'. /...i .-^'. /...i i>-6-^ - ^^w.^ ty*.-^ -fl* t^ I*.-- 1.. érv i(^ '^, #.^ mfb ^^. '^'^\ -\6^ ^;'''/#^ 1.^- % "MJ-.' >^»

Læs mere

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898.

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898. IlL ÉCM ^c J. F. Scavenius, Ico r.nsk POLITIK BRIEF KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. 1898. 0012456 i; -*' i Æ.Å^.Mi!f< J. F. ScaYenius, DANSK POLITIK KØBEIsHAVN. GYLDENDALSKE

Læs mere