Referat. Ældrerådet. Mødet den , kl. 12:30. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Ældrerådet. Mødet den , kl. 12:30. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG KOMMUNE"

Transkript

1 Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den , Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Demensudbygningsplan, del 2 (høringsgrundlag) Indstilling til - udbud på diabetesprodukter Tilsyn med hjemmeplejen orientering Budget Midler til hjemmesygepleje (til orientering) Sager til orientering/efterretning Orientering fra s repræsentanter Formandens orientering Sager til drøftelse/beslutning Tilsynsrapporter REVAS Tilsynsrapporter Embedslægeinstitutionen Nordjylland Eventuelt Lukket

3 Referat AALBORG KOMMUNE Tid Mødet den , Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Fraværende Jane Siewertsen Petitjean Jette Ulf Nielsen Kirsten Bendix Til stede Karin Krog (formand), lokalområde Nord Øst Ellen Jensen (næstformand), lokalområde Nord Øst Knud Drews, lokalområde Nord Øst Thorkil Steen Jensen, lokalområde Nord Vest Kirsten Madsen, lokalområdet Syd Øst Yrsa Rold Sørensen, lokalområde Syd Øst Kristian Sivertsen, lokalområde Syd Øst Ib Hansen, lokalområde Syd Vest Jørgen Linnemann, lokalområde Centrum Gordon Thøgersen, lokalområde Vest Joan Parsberg Iversen, lokalområde Øst Jørn Hviid Carlsen, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (ref.) Åben Punkt 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 1

4 Punkt 2. Godkendelse af referat. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 2

5 Punkt 3. Demensudbygningsplan, del 2 (høringsgrundlag) TIL HØRING v/ Deltagelse fra Myndighedsafdelingen, Ældre- og Handicapforvaltningen v/malene Frydendal Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget drøfter nedenstående indstilling med henblik på optagelse som en sag på budget 2013, at det nuværende samlede antal demenspladser, over en årrække, forøges med 96 fra 264 til 360 demenspladser ved byggeri af nyt demensplejecenter med minimum 60 pladser indeholdende dagcenter, aflastning og plejeboliger, udelukkende for demente samt en udvidelse af Gug plejehjem med ca. 20 demenspladser samt en omkonvertering af ca. 16 somatiske pladser til demenspladser. at fire plejehjem omdannes til demensplejecentre indeholdende dagcenter, aflastning og plejeboliger, udelukkende for demente. at der bevilliges ressourcer til indretning af de fire demensplejecentre, hvilket vil beløbe sig til mellem og kr. pr. omdannet demensplejecenter. at der stadig bevares et tilstrækkeligt antal demenspladser i de geografiske yderområder af kommunen, svarende til 77 pladser. at antallet af midlertidige demenspladser forøges med 28 pladser til 30 pladser, hvilket vil udgøre ca. 8 % af det samlede antal demenspladser på 360 pladser. at Ældre- og Handicapforvaltningen økonomisk kompenserer de berørte beboere, som frivilligt ønsker flytning i forbindelse med omlægning af deres plejebolig, for udgifterne forbundet hermed. Sagsfremstilling I forlængelse af at Ældre- og Handicapforvaltningen oplever stor efterspørgsel på plejeboliger til demente borgere, blev der i 2010 nedsat en teknisk gruppe, der havde til formål at beskrive nuværende og kommende behov for tilbud til denne målgruppe. Resultatet heraf blev rapporten: Demensanalyse En analyse af nuværende og fremtidige behov indenfor demensområdet. Analysen blev behandlet på Ældre- og Handicapudvalgets møde 20. oktober 2010, hvor udvalget besluttede at der skulle iværksættes yderligere arbejde med idéen om, at samle tilbud og kompetencer til demente i specielle demensplejehjem. I forlængelse heraf blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle forestå dette arbejde. Arbejdsgruppen har i den forbindelse således drøftet både fordele og ulemper, forbundet med en sammenlægning, og det er arbejdsgruppens vurdering, at fordelene ved en sammenlægning af demenspladserne, i form af samling af de faglige kompetencer og specialiserede tilbud til de demente, opvejer de ulemper der er forbundet med flytningerne af både somatiske og demente beboere. Det at samle og videreudvikle de særlige faglige kompetencer, vil sikre at fremadrettet vil kunne tilbyde alle demente borgere, uanset alder og pensionsstatus, et tilbud af høj kvalitet, som er både målrettet og rummeligt. Baggrunden for ønsket om specielle demensplejecentre er de store faglige udfordringer, der for nuværende er bredt ud over en stor del af s plejehjem, og som kan være store udfordringer for et almindeligt plejehjem, der først og fremmest har den somatiske pleje som kerneydelse. En af de meget håndgribelige udfordringer vi i dag står overfor, er manglen på en homogen placering af de demente. Ofte er der så Møde den Side 3

6 lange ventetider, at bevillingsenhederne må visitere til førstkomne ledige plads. Dette er ikke altid optimalt set i forhold til borgerens alder, diagnose og adfærd. Problematikken vil selvfølgelig kunne afhjælpes en del alene ved at udvide kapaciteten. Imidlertid løser en udvidelse af demenspladserne, på de eksisterende plejehjem, ikke de almene faglige problemstillinger, der beror på at demenspladserne stadig ikke er plejehjemmenes kerneydelse. Demensplejecentre der udelukkende består af demenstilbud vil naturligt nok have lettere ved at fastholde og udvikle fagligheden indenfor demensområdet, eftersom dette ville være deres kerneydelse. Den anden overordnede faktor drejer sig om at se demensplejen i en helhed med blot én indgang. Her kan man som dement borger blive inddraget i demensplejecentret via en af dets flere funktioner, såsom dagcenter, aflastning og plejeboliger. Her er tale om en skånsom modningsproces, hvor hensigten er at introducere den demente og dennes pårørende til demensplejecentret på en helt naturlig måde, hvor den demente typisk vil starte med daghjemsfunktionen, for så senere evt. at få brug for aflastning. Hensigten er her, via det allerede eksisterende kendskab til demensplejecentret, at lette den dementes og dennes pårørendes beslutning om et mere permanent boophold på plejehjemmet på sigt. Fremadrettet behov: Fremskrivning af demensforekomsten hos 60+ årige i Alder Demens hos mænd (%) Demens hos kvinder (%) år 0,2 0, år 1,8 1, år 3,2 3, år 7,0 7, år 14,5 16, år 20,9 28, år 29,2 44, år 32,4 48, I alt Kilde: Nationalt Videnscenter for demens Grafisk model af demensfremskrivningen for år Tallene viser stigning i antal demente i aldersgruppen 60 til 95 år. Tallene viser, at der specielt vil være en stigning blandt kvinder over 85 år. Ifølge de nye internationale tal får næsten hver tredje kvinde mellem 85 og 89 år og ca. hver anden over 90 år en demenssygdom. Tidligere anslog man, at det var henholdsvis hver femte (85-89 år) og hver tredje (>90 år) kvinde, der lider af Alzheimers eller en anden demenssygdom. Møde den Side 4

7 I vil udviklingen betyde, at når der i 2009 var personer, der led af en demenssygdom vil dette tal i 2020 være Det vil sige en stigning på 28 %. I 2040 lyder tallet på personer svarende til en stigning på 118 %. skal således bruge flere ressourcer på at udrede, behandle og pleje mennesker, der har en demenssygdom. Fremskrives antallet af nuværende demenspladser i med samme procentsats svarer det til en forøgelse af pladser med 74 i år På nuværende tidspunkt råder Ældre- og Handicapforvaltningen over 264 demenspladser fordelt på 21 af s 46 plejehjem. I tabellen nedenfor fremgår det, hvor mange visiterede borgere der har stået på venteliste til en demensbolig indenfor et halvt år: Måned Antal på venteliste til demensbolig December Januar Februar 34 Marts 30 April 34 Maj 26 Gennemsnit 33 Ventelisten er ikke eksakt, da der ofte søges på specifikke plejehjem, hvor blandt andet geografi spiller ind. De nye demensplejecentre bør dog på sigt kunne tage udfordringen op både i form af geografisk placering, men også på baggrund af at fagligheden højnes. Der er et stort behov for at udvide kapaciteten, og det anbefales at der sker en udvidelse på 96 ekstra demenspladser således, at der fremadrettet er 360 demenspladser i kommunen. Den faktuelle udvidelse på 96 demenspladser, beror på et skøn ud fra dels de sidste 10 måneders venteliste, dels det forventede fremtidige behov. Udvidelsen med 96 demenspladser skal således ses som et kvalificeret estimat for, ikke blot her og nu behovet, men også et mere fremtidigt behov. Demenspladser er fortrinsvis for udredte demente borgere, hvilket vil sige borgere med en demensdiagnose. Derudover findes der demente på stort set alle somatiske plejehjem. Disse borgere er blot blevet demente i tiden efter deres ankomst til plejehjemmene eller de er udredte borgere med en mere mild demensform. Der er således mange flere demente end hvad demenspladserne direkte antyder, ligesom alle prognoser forudser et stadigt stigende antal demente. Nyt demensplejecenter: Set ud fra et fagligt perspektiv, sammenholdt med den nyeste viden om dementes adfærd, behov for fysiske rammer osv., vil det optimale tilbud bestå af nye demensplejecentre, målrettet og specielt indrettet til demente, hvor der således er taget hensyn til dementes nærhedsbehov, afgrænsede arealer, logisk opbygning mv. Således peger arbejdsgruppen på det fordelagtige i at opføre nye demensplejecentre. Det anbefales at bygge et nyt demensplejecenter til 60 personer. Tidshorisonten på et nyopført demensplejecenter estimeres til at ligge på 3 til 5 år, fra nærværende indstilling er blevet godkendt og til et nyt demensplejecenter kan være opført. Det er en længere tidshorisont end normalt for et plejehjem, hvilket hænger sammen med, at der her er tale om et helt nyt koncept et plejehjem specielt bygget og indrettet til demente. Der er således brug for at Ældre- og Handicapforvaltningen udvikler nye modeller for hvorledes et nyt demensplejecenter skal se ud. Selve byggeperioden vil imidlertid ikke være forlænget, men holde sig på ca. 14 måneder. Udvidelse af Gug Plejehjem: Der forefindes en tilstødende grund til Gug Plejehjem, som disponerer over. Derfor lægges der også op til at udvide Gug plejehjem med i alt 20 nye demenspladser. Tidshorisonten estimeres her til at ligge på mellem 2 og 3 år. Den kortere tidshorisont skal forklares ud fra, at Møde den Side 5

8 der her kun er tale om en tilbygning. Selve byggeperioden vil ligesom ved et nyt demensplejecenter ligge på 14 måneder. Omkonvertering af somatiske pladser: Som et led i omstruktureringen af s plejeboligtilbud, er det nødvendigt at omkonvertere 16 somatiske plejehjemspladser til demenspladser. Omdannelse af fire plejehjem til demenscentre: Arbejdsgruppen anbefaler at de eksisterende demenspladser samles, og på baggrund heraf har arbejdsgruppen gennemgået kommunens eksisterende plejecentre og vurderet deres egnethed ud fra den fagligt tilgængelige viden om dementes særlige behov for indretning mv. På baggrund af denne gennemgang, vil arbejdsgruppen anbefale at nedenstående 4 plejecentre, fremadrettet anvendes til en samling af de kommunale demenstilbud. Udover at selve plejehjemmene bliver omdannet til demensplejecentre, vil eventuelle tilhørende aktivitetscentrene ligeledes ophøre som tilbud til somatiske borgere. Der vil være behov for indretningsmæssige ændringer på centrene, f.eks. mindre boligændringer, afgrænsning af haveanlæg og forberedelse til alarm og pejlesystemer m.m. Denne udgift vil komme løbende i forbindelse med implementeringen jf. plan for omlægning. Udgifterne anslås at beløbe sig til mellem og kr. pr. omdannet demensplejecenter. Demensplejecentre Samlede pladser i alt Nuværende demenspladser Fremtidige demenspladser Lions Park Skipper Klement Smedegården Gug Plejehjem Nyt demensplejecenter I alt De geografiske yderområder: Samling af demenspladserne, vil sikre en høj faglig kvalitet og rummelighed, men det er samtidig arbejdsgruppens vurdering, at der også fremadrettet skal tages højde for nærhed i yderområderne, hvorfor de resterende pladser ( = 77), anbefales placeret i de geografiske yderområder af kommunen. Der vil ved visitering til pladserne være behov for vurdering af den dementes adfærd og behov, således at nærhedsprincippet bliver underordnet behovet for faglig kvalitet og kompetencer, ligesom dette også bør være tilfældet i forhold til eventuelt pårørendes ønsker. Lokalområder Nuværende og fremtidige pladser Solvang 10 Solsidecentret 13 Fjordparken 16 Mou 12 Storvorde 10 Hassinghave 16 I alt 77 Midlertidige demenspladser: Der skal i detailplanlægningen tages stilling til placering af midlertidige pladser, målrettet demente borgere, og arbejdsgruppen vurderer, at der skal oprettes 28 flere pladser, således at vi kommer op på 30 midlertidige Møde den Side 6

9 demenspladser i alt - svarende til ca. 8 % af det samlede antal demenspladser på 360. Den mest hensigtsmæssige placering henskydes til en nærmere drøftelse mellem myndighedsafdelingen og ældreafdelingen. Kompensation: Arbejdsgruppen anbefaler, at der bruges ressourcer på at tilbyde de berørte beboere en flytning til et andet plejecenter i forbindelse med omlægningen, således at omlægningen kan ske hurtigere, og arbejdsgruppen anbefaler at de borgere som ønsker en flytning, kompenseres økonomisk i forbindelse med de udgifter, en flytning vil medføre herunder f.eks. flytning af telefon, fysisk flytning af indbo og flyttebil samt eventuel difference i indskud. Det forventes dog at være en begrænset gruppe som vil tage imod dette tilbud. Tidshorisont: En omlægning af de eksisterende pladser og samling af demenstilbuddene, kan foregå på forskellige måder. Nedenstående er oplistet fire forskellige modeller. Alle modeller har til fælles at der oprettes et nyt demensplejecenter på 60 pladser + en udvidelse af Gug Plejehjem med 20 pladser. Derudover er grundlaget for omlægningen i de tre første modeller: naturlig afgang. Model 1 I model 1 omlægger vi ét plejehjem ad gangen. Vi starter med ét plejehjem i 2013 (formentlig Lions Park) og følger herefter med de resterende tre plejehjem med ét års mellemrum. I denne model visiterer bevillingsenhederne udelukkende demente ind på det udvalgte plejehjem, når der bliver en plads ledig på plejehjemmet uanset om den ledige plads er en demensplads eller en somatisk plads. Udfordringer - Relativt lang tidshorisont formentlig 3-5 år inden alle pladser på det udvalgte plejehjem er konverteret til demenspladser. - Indflytning af demente borgere på somatiske afsnit i en overgangsperiode Ældre- og Handicapforvaltningen anbefaler model 1 Model 2 Til forskel fra model 1 går vi her i gang med at omlægge alle fire plejehjem på én gang efter samme model som i model 1, dvs. udelukkende visitering af demente borgere til de udvalgte plejehjem. Udfordringer - Relativt stor belastning af forvaltningen, idet mange ting skal handles af på én gang - Indflytning af demente borgere på somatiske afsnit i en overgangsperiode Model 3 Her kombineres model 1 (evt. også model 2) med inddragelsen af Fremtidens Plejehjem (fra efteråret 2013) og Vestergaarden/Lundbyesgade (fra januar 2014) på den måde, at somatiske beboere fra de fire udvalgte plejehjem får tilbud om at flytte til Fremtidens Plejehjem og Vestergaarden/Lundbyesgade. På den måde kan der hurtigere blive plads til demenspladser på de fremtidige demenscentre. Udfordringer - Relativt stor belastning af forvaltningen i forbindelse med flytning af borgere fra ét plejehjem til et andet, herunder forventningsafstemning mv. også i forhold til pårørende. - Beboere fra de fire udvalgte plejehjem kan få et uforholdsmæssigt stort tilvænningsbesvær ved genhusning på Fremtidens Plejehjem, da Fremtidens Plejehjem bliver et anderledes plejehjem end de plejehjem beboerne kom fra. - Større vanskeligheder med at sikre den rigtige målgruppe til Fremtidens Plejehjem. - Usikkerhed om, hvorvidt der overhovedet er borgere, der ønsker at flytte efter at de har etableret sig på et plejehjem. Møde den Side 7

10 Model 4 Model fire bygger grundlæggende på opsigelse af lejemål med de berørte beboere, dvs. en tvangsmæssig flytning af beboerne. Denne model kan kombineres med de tre første modeller, således at vi kan tage ét plejehjem ad gangen, eller alle fire på en gang. Vi kan også vælge at inddrage Fremtidens Plejehjem samt Vestergaarden/Lundbyesgade. Fordelen ved denne model er muligheden for kontrol over forløbet, herunder også muligheden for at fremskynde forløbet. Udfordringer - Modellen bygger ikke på frivillighed og/eller naturlig afgang og vil medføre mange ulykkelige ældre og pårørende. Forvaltningen kan ikke anbefale denne model. Oversigt over modellerne: Model Grundlag Intensitet Skønnet færdig år 1 Naturlig afgang 1 plejehjem ad gangen Naturlig afgang 4 plejehjem på en gang Naturlig afgang kombineret 1-4 plejehjem ad gangen med flytning af somatiske til Fremtidens Plejehjem mfl. 4 Opsigelse af lejemål 1 4 plejehjem ad gangen 2015 Tidsplan: FL (høring) ÆH-Udvalg (høring) Ældreråd (høring) Lokalråd (høring) AMU (høring) FMU (høring) FL ÆH-Udvalg Høringssvar erkender sagens kompleksitet, men har alligevel følgende bemærkninger: Det er vigtigt, at der tages vare på alle borgere med demens i hele, at undgå flytning af borgerne, at der på de berørte plejehjem tages hensyn til beboerne og de lokale borgere, at sikre personalet en ekspertviden om demens, og at sikre flere pladser til demente. Endelig stiller spørgsmål ved konsekvenserne for de somatiske beboere. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 8

11 Punkt 4. Indstilling til - udbud på diabetesprodukter Til høring v. Birgit A. Nielsen, Forsyningsvirksomhederne Indkøbsaftalefunktionen indstiller, at Handicaprådet godkender vedhæftede udbudsmateriale på diabetesprodukter. Sagsbeskrivelse Baggrund har en eksisterende aftale på området, der udløber 30. november Den eksisterende aftale har været gældende i 4 år. Samarbejde med andre kommuner Det er, der har ansvaret for aftalen, men derudover er Brønderslev, Hjørring, Læsø, Jammerbugt Kommuner koblet på aftalen. Nærværende notat og selve udbudsmaterialet er ligeledes fremsendt til ovennævnte kommuner. Brugergruppe Udbudsmaterialet har været gennemgået i en permanent nedsat Brugergruppe, hvor en repræsentant fra Diabetesforeningen, Dorte Hinzman deltager. Vigtige uddrag af udbudsmaterialet/tildelingskriterier For at sikre den mest optimale behandling af diabetesprodukterne, skal alt materiale vedrørende produkterne, f.eks. vejledning, sikkerhedsforskrifter, emballageudpakningsanvisninger mv. være på dansk. Evt. symboler/billeder skal være klart synlige og letforståelige. Det er vigtigt at al kommunikation med borgerne foregår på dansk. Leverandørens skal betjene Aalborg, Brønderslev, Hjørring, Læsø og Jammerbugt kommuners brugere og personale med faguddannet personale. Uddannelse, faglig kunnen og erfaring hos det personale, som leverandøren stiller til rådighed, skal kort beskrives i tilbuddet. Konsulentbistand skal kunne ydes i form af telefonisk og personlig rådgivning ved valg af produkt samt vejledning i brug af dette. Tildelingskriterier Pris 45 % Organisation, personalets faglige kvalifikationer, konsulentydelse/undervisning 15 % Sortimentsbredde 20 % Leveringstid/-sikkerhed 10 % Møde den Side 9

12 Miljø og arbejdsmiljø 10 % For at sikre, at borgerne der anvender produkterne, får tilbudt så gode produkter som overhovedet muligt, benyttes ovennævnte tildelingskriterier. Anbefaling På baggrund af gennemgang i brugergruppen anbefales det, at nævnte udbudsmateriale bliver udsendt efter gældende regler, dvs. at udbuddet bliver annonceret på kommunens og EU's hjemmesider, hvorefter potentielle leverandører, ved anmodning, får tilsendt udbudsmaterialet. Efter gennemgang af modtagne tilbud bliver der udfærdiget en ny aftale, der vil være gældende fra 01. december Bilag 1: Udbud på diabetesprodukter Bilag 2: Tilbudsliste diabetesprodukter Høringssvar tager sagen til efterretning med den bemærkning, at mulighed for, at kunne læse vejledning på fremmedsprog er til stede. Udbuddet dækker kvalitetskravene. synes, at der er fremsendt meget materiale, men det er et godt og forståeligt materiale. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 10

13 Punkt 5. Tilsyn med hjemmeplejen orientering TIL ORIENTERING v/ Iben Christensen, Myndighedsafdelingen, Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget den vedlagte tilsynsrapport vedr. leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp samt mad i Aalborg Kommune tages til efterretning (bilag 1). Sagsbeskrivelse Myndighedsafdelingen har ført tilsyn med leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice i henhold til Serviceloven 151, som siger, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser, og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder. Tilsynet er ført med de 26 leverandører - heraf 23 private - af hjemmehjælp, som er godkendt af Myndighedsafdelingen. Tilsynet er udført som stikprøvekontrol ude i borgernes hjem med fokus på om borgerne modtager den hjælp, de er bevilget, og om hjælpen leveres jf. kvalitetsstandarden. Herudover har der været tilsyn ude hos de leverandører, som leverer både personlig pleje og praktisk hjælp. Formålet her var at se på om der i tilrettelæggelsen af arbejdet, er sammenhæng mellem visiteret tid og medarbejdernes arbejdstid, samt om der er taget højde for eks. transporttid mellem besøgene hos borgerne. Desuden blev der taget stikprøver af, om medarbejdernes uddannelsesniveau er i overensstemmelse med leverandørkravene. På tilsynsbesøgene hos leverandørerne blev der ligeledes drøftet dokumentation, indberetning af afvigelser, samt afregning via CARE. Resultaterne fra tilsynsbesøgene vil blive brugt i det fremadrettede samarbejde med leverandørerne. De overordnede resultater vil blive fremlagt på leverandørmøder. Der, hvor der er konkrete kritikpunkter udover de overordnede konklusioner, kontaktes leverandøren med henblik på opfølgning. Tidsplan FL Ældre- og Handicapudvalget Forvaltningens MED orientering orientering tilsynsrapport hjemmepleje Møde den Side 11

14 Beslutning: Til orientering. Møde den Side 12

15 Punkt 6. Budget Midler til hjemmesygepleje (til orientering) TIL ORIENTERING v/ Kristian Cronwald, Ældrechef, Ældre- og Handicapforvaltningen Budget 2012 Serviceydelser for Ældre hjemmesygeplejen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender, at midler til hjemmesygepleje placeret i central pulje fordeles efter ressourcefordelingsmodellen. Sagsbeskrivelse På Ældre- og Handicapudvalgets møde godkendte udvalget Budgetfordeling 2012 inden for sektor Serviceydelser for Ældre. Heri indgik, Under hjemmesygeplejen er budgettet vedr. demografi på 4,2 mio.kr. reserveret i pulje under Ældresekretariatet med henblik på senere fordeling. På Ældre- og Handicapudvalgets temamøde den drøftede man Fremtidens ældrepleje set i lyset af Det Nære Sundhedsvæsen og med fokus på hjemmesygeplejen Konklusionen blev, at der skulle arbejdes videre med følgende temaer: Tværgående kompetenceudvikling ift. forebyggelse af indlæggelser i hele Ældre- og Handicapforvaltningen som er en del af indsats Budget Udarbejde akuttilbud ift. forebyggelse af indlæggelser. Dette kan ske med udgangspunkt i central enhed med udgående funktioner og er en del af indsats Budget 2013 Beskrive opgavefordelingen internt i Ældre- og Handicapforvaltningen mellem opgaver efter Sundhedsloven og Serviceloven Frivilligindsats/-tilbud anvendes tidligt og i forbindelse med Træning før pleje, som forebyggende netværksdannelse. Fastholde fokus på, at bruge vores helhedstænkning og Frihedsbrev til at tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Ift. det nære sundhedsvæsen, og opfølgning på sundhedsaftalerne, er det der en række initiativer, som er iværksat eller som skal iværksættes. Det drejer sig om: Den gode overgang er påbegyndt pr (del af sundhedsaftaler) Forløbsbeskrivelser for DM er påbegyndt Forløbsbeskrivelser for COL iværksættes i 2012 Medicingennemgang iværksættes i 2012 (del af sundhedsaftaler) Styrkelse af sygepleje ift. midlertidige pladser iværksat 1. februar 2012 Derudover betyder demografi også flere opgaver. Møde den Side 13

16 Tidsplan: FL Ældre- og Handicapudvalget FMU (orientering) Ældreråd (orientering) Bilag 5: Styringsmodel for sundhedsområdet og forslag til indsatser som følge af finansieringsomlægningen rettet d. 16. aug.docx Beslutning: Til orientering. Møde den Side 14

17 Punkt 7. Sager til orientering/efterretning. Online Welfare. Orientering v/ områdechef Anette Jensen, Ældreområde Øst. Der afholdes arrangement på Gl. Torv lørdag 21. april 2012 kl (materiale og pressemeddelelse blev udleveret). Beslutning: Til orientering. Møde den Side 15

18 Punkt 8. Orientering fra s repræsentanter. Lokalråd: Øst Næste møde 12. april Sydøst Næste møde 19. april Der blev orienteret om flytning af Det skæve hus i Svenstrup, som tænkes flyttet til Lykkeshøj i Kongerslev. Beslutning herom forventes den 18. april Nordøst Der afholdes fællesmøde med de 2 lokalråd og centerrådene den 12. april Ligeledes holdes IT ambassadørarrangement. Næste ordinære møde er 25. april På dagsordenen til fællesmødet er der et punkt om valg til og lokalrådene. Centerrådene i Nord ønsker der til næste valg bliver afholdt flere opstillingsmøder, end til det sidste valg. Vest Der blev orienteret om projekt Sygeplejersker på plejehjem. Thulebakken og Otiumgården blev nævnt i den forbindelse. AKA (s Aktionsgruppe) v/kirsten Madsen Oversigt over de 24 ansøgninger er tidligere udleveret. Enkelte projekter blev gennemgået og det blev oplyst, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling har godkendt alle indstillingerne fra AKA. Endelig blev der orienteret om AKA s besigtigelsestur til forskellige projekter, som afholdes lørdag 14. april Dit Blad v/ellen Jensen, Joan Parsberg Iversen, Kristian Sivertsen Intet Madsøjlen v/kirsten Madsen, Knud Drews og Ib Hansen Næste møde 24. april Emne: Normal kost og Fuld kost. Følgegruppen vedr. landdistriktspolitik v/kirsten Madsen Intet Arbejdsgruppe Budget 2012 v/ellen Jensen, Karin Krog, Joan Parsberg Iversen og Jørgen Linnemann Intet Arbejdsgruppe Teknik og Miljøudvalget v/knus Drews og Kristian Sivertsen Intet Møde den Side 16

19 Arbejdsgruppe Skole- og Kulturudvalget v/jørgen Linnemann Udvalgsbesøg på biblioteket i Vejgaard. Arbejdsgruppe Familie- og Socialudvalget v/jørgen Linnemann Intet Arbejdsgruppe Beskæftigelsesudvalget v/jørgen Linnemann Intet Arbejdsgruppe Forsyningsvirksomhedernes udvalg v/joan Parsberg Iversen Intet Arbejdsgruppe Sundhed og Bæredygtig Udvikling udvalg v/ Knud Drews og Joan Parsberg Iversen 2. udbud af samordnet kørsel udsat. Status på Rusmiddelpolitikken til orientering. Arbejdsgruppe Ældre- og Handicapudvalget v/ellen Jensen, Gordon Thøgersen og Karin Krog Årsrapport om den åbne linje samt regnskab Kommer til høring i. Klagedialog gruppen v/ellen Jensen, Yrsa Rold Sørensen og Jette Ulf Nielsen Orientering om klageniveau og nedsættelse af serviceniveauet. Mange klager. Gruppen fungerer godt, fordi man har indflydelse. Byggeprojekt Lundbyesgade v/joan Parsberg Iversen Intet Danske Ældreråd v/yrsa Rold Sørensen Orientering om det afsendte svar på vedtægtsændringer, som ældrerådet har fremsendt til Danske Ældreråd. Orientering om vedtægtsændringer. Det blev oplyst, at alle ændringer opstilles enkeltvis. Hvis ikke alle ændringer vedtages, skal sagen gå om. Orientering om kontingentstigning på omkring kr. Forslag fra Danske Ældreråd om at der skal betales 50 øre gange antallet af +60 årige. Ovennævnte punkter om vedtægtsændringer og kontingent tages med på s næste møde. Orientering om, at Ingrid Andreasen, Hjørring Ældreråd er på valg. Forventes valgt for et år. På næste møde i s tages stilling til om s Ældreråd stiller med en stedfortræder for Ingrid. Beslutning: Til orientering. Møde den Side 17

20 Punkt 9. Formandens orientering. Orientering om Kirsten Bendix sygemelding. Der sendes blomst. s årsberetning blev omdelt. Der trykkes yderligere 100 eksemplarer og der fremsendes en version til og lokalrådene. Erindring om Temadag den 18. april 2012 kl Sted meddeles senere sammen med dagsordenen. Årsberetningens fokusområder bliver dagsordenen sammen med ønske om en vurdering af fokusområderne og en prioritering heraf. Ligeledes skal et årshjul for drøftes på mødet. Sekretariatet udsender dagsorden. Afbud fra Thorkil Steen Jensen og Kirsten Bendix. Gordon møder delvist, da der samtidigt er lokalrådsmøde i Vest. Jette Ulf Nielsen blev udpeget til styregruppen vedr. robotstøvsugere. Til gruppen Midlertidig plads (Aflastningspladser) blev Yrsa Rold Sørensen og Ellen Jensen udpeget. Sundhedsuge på kommunens aktivitetscentre 7. til 12. maj Ifølge vedtægter og forretningsorden har næstformanden ingen særlige orienteringspunkter. Beslutning: Til orientering. Møde den Side 18

21 Punkt 10. Sager til drøftelse/beslutning. Forslag til mulige datoer for afholdelse af Temamøde om Det Nære Sundhedsvæsen v./vibeke Olesen, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. 30. april muligt hele dagen 3. maj muligt hele dagen vedtog at pege på 30. april 2012 kl Sammenfatning samt link til film udsendes inden mødet. Pressens omtale af at unge hjerneskadede bor på plejehjem. Ældre- og Handicapforvaltningen undersøger sagen. Ældre- og Handicapudvalget drøfter sagen den 18. april. orienteres efterfølgende. afventer Ældre- og Handicapudvalgets møde den 18. april april by mødet i Esbjerg. tidligere udsendt af Karin Krog (program etc.). Yrsa, Karin, Ellen og Jette deltager. Middagen fravælges. Temamødet den 18. april Vision 2012 : Opsummering af punkter. Se formandens orientering Årshjul (eksempel på Årshjul sendes ud sammen med dagsorden). Se formandens orientering s budget. Det blev besluttet, at følge nuværende praksis. Der udarbejdes budget- og regnskabsrapport hvert kvartal til s orientering. Beslutning: Godkendt. Møde den Side 19

22 Punkt 11. Tilsynsrapporter REVAS. Intet. Sekretariatet har forespurgt myndighedssekretariatet, hvorfor der den seneste tid ikke har været rapporter til orientering i. Sekretariatet afventer svar. Beslutning: Intet. Møde den Side 20

23 Punkt 12. Tilsynsrapporter Embedslægeinstitutionen Nordjylland. Intet. Sekretariatet har forespurgt myndighedssekretariatet, hvorfor der den seneste tid ikke har været rapporter til orientering i. Sekretariatet afventer svar. Beslutning: Intet. Møde den Side 21

24 Punkt 13. Eventuelt. Dokumentation om mulig kontingentforhøjelse fra Danske Ældreråd udsendes med næste dagsorden, da der ikke var modtaget materiale før dagens møde i. Beslutning: Til orientering. Møde den Side 22

Orientering fra Ældrerådets repræsentanter.

Orientering fra Ældrerådets repræsentanter. Punkt 10. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter.. Lokalråd: Nordøst: møde fælles med Nordvest. Kun 2 medlemmer tilbage i Nordvest. Der afholdes nu fælles lokalrådsmøder i indeværende valgperiode.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødet den 11.06.2013, kl. 09:30. Stigsborg Brygge 5, Mødelokale 160 AALBORG KOMMUNE

Referat. Ældrerådet. Mødet den 11.06.2013, kl. 09:30. Stigsborg Brygge 5, Mødelokale 160 AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 11.06.2013, Stigsborg Brygge 5, Mødelokale 160 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat... 2 3. Sager til drøftelse/beslutning.... 3 4. Sager til drøftelse/beslutning....

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødet den , kl. 10:30. Danmarksgade 19, mødelokale 2 (Temamøde) AALBORG KOMMUNE

Referat. Ældrerådet. Mødet den , kl. 10:30. Danmarksgade 19, mødelokale 2 (Temamøde) AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 04.11.2013, Danmarksgade 19, mødelokale 2 (Temamøde) 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Sager til orientering/drøftelse.... 3 3. Eventuelt.... 10 Lukket Referat AALBORG

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 15.05.2014, Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat... 2 3. Orientering: Tilsynspolitikken for hjemmeplejen 2014.... 3 4. Orientering:

Læs mere

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Ældrerådet Mødet den 8. januar 2015, kl. 09.30-13.30 Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Åben 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Godkendelse af referat 2 3. Tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb efter

Læs mere

Projektinitieringsdokument for Strategi for demensområdet Projektleder Projektejer Styregruppeformand

Projektinitieringsdokument for Strategi for demensområdet Projektleder Projektejer Styregruppeformand Projektinitieringsdokument for Strategi for demensområdet 2015-2020 Projektleder Projektejer Styregruppeformand PID Træning og aktivitetschef Hanne Brusgaard Petersen Chefgruppen Ældre Sundhed Ældrechef

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Status på politik for seniorliv orientering.

Status på politik for seniorliv orientering. Punkt 9. Status på politik for seniorliv - 2012 - orientering. 2012-25679. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og handicapudvalget, at vedlagte status på politik for seniorliv tages til

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødet den 05.11.2013, kl. 12:30. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Østerbro 7 AALBORG KOMMUNE

Referat. Ældrerådet. Mødet den 05.11.2013, kl. 12:30. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Østerbro 7 AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 05.11.2013, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Østerbro 7 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Sager til orientering/drøftelse.... 3 3. Sager til drøftelse/beslutning....

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 12.06.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 12.06.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 12.06.2014, kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat.... 2 3. Orientering om Sundheds- og Kulturforvaltningen.... 3

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat.... 2 3. Budget 2015-2018.... 3 4. Orientering: Test af skylle-

Læs mere

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem.

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. Punkt 6. Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. 2010-30032. Orienteringspunkt v/ Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at at afrapporteringerne fra Embedslægen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. 15. juni 2005 16:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Indledende drøftelse af budget 2006. Åben sag 2. Tilsyn

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Blad nr.: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets mandag den 11. januar 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale 2

Blad nr.: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets mandag den 11. januar 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale 2 1 Deltagere: Knud Clausen (KC) Erik Duerlund (ED) Flemming Jensen (FJ) Anna Jørgensen (AJ) Doris Sørensen (DS) Harry Skjoldemose (HAS) Leo Mortensen (LM) Inge Weisdal (IW) Bjarne Dambro (BD) Referat af

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget

DAGSORDEN. Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 14. december 2016 kl. 10.00 12.30 Sted: Københavns Rådhus, Snapstinget Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets møde 3. Høring

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder)

Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) Notat om arbejdsgruppernes foreløbige arbejde (ekstrakt af referater fra workshop og møder) August 2015 en del af arbejdet omkring kapacitetsanalyse omkring plejeboliger og ny struktur. GRUPPER FORMÅL

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Smedegården, Smedegårdsvej, 9220 Aalborg Øst

Smedegården, Smedegårdsvej, 9220 Aalborg Øst REFERAT Møde LOKALRÅDSMØDE - Plejeboligfunktionen Tid 23-03-2015, kl. 09.00-12.00 Plejeboligfunktionen Ældre- og Sundhed Sofiendalsvej 95 9200 Aalborg SV Sted Deltagere Smedegården, Smedegårdsvej, 9220

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 22.06.2016 kl. 17.00 Comwell Hvide Hus Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Køkkenløsninger

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,

Læs mere

Godkendelse: Leverandørkrav

Godkendelse: Leverandørkrav Ældre- og Handicapudvalget Punkt 6. Godkendelse: Leverandørkrav - 2015-83 2015-023303 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender at de reviderede leverandørkrav

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

Orientering af alternativ konsolideringsplan for plejeboligområdet

Orientering af alternativ konsolideringsplan for plejeboligområdet Punkt 6. Orientering af alternativ konsolideringsplan for plejeboligområdet 2015-055758 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at alternativ konsolideringsplan for plejeboligområdet

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Centralkøkkenet - M. P. Koefoeds Vej 1, 9800 Hjørring Fraværende:

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Mødedato: 20. januar 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 20. januar 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 20. januar 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Godkendelse/underskrift af referat 3 3 Høring - af Midttrafiks køreplaner

Læs mere

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 Punkt 6. Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at den reviderede kvalitetsstandard

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Møde den 12. juni 2017 kl. 09:00. Paraplyen

Ældrerådet. Referat. Møde den 12. juni 2017 kl. 09:00. Paraplyen Ældrerådet Referat Møde den kl. 09:00 Paraplyen Indkaldelse Poula Thrane Mogens Lehd Pedersen Vibeke Frej Ella Bertelsen Lillian Skjødt Ib Schaldemose Lone Karakavuk Annette Kjærsgaard John Rolsted 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Orientering om Årsrapport tilsyn på plejehjem ( REVAS)

Orientering om Årsrapport tilsyn på plejehjem ( REVAS) Punkt 8. Orientering om Årsrapport 2016 - tilsyn på plejehjem ( REVAS) 2016-031358 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At afrapporteringen for 2016 fra REVAS Aps,

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Eksterne deltagere: Lokalområdechef Dorte Dahl deltog fra kl. 12 under punkt 4.

Eksterne deltagere: Lokalområdechef Dorte Dahl deltog fra kl. 12 under punkt 4. REFERAT Møde: Omsorgs- og Boligudvalget Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 10:00 14:00 Mødested: Sjællandsgade 40, bygning i, 1. sal, lokale i207 Til stede: Arne Bjørn Nielsen, Hanne Simonsen, Jette R.

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro

Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune. Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d Lokale 83, Aabybro Til Ældrerådsmedlemmer i Jammerbugt Kommune Referat fra Ældrerådsmøde Torsdag d. 22. 01. 2009 Lokale 83, Aabybro Social-, Sundhed & Beskæftigelse Borgervænget 12, Brovst 9460 Brovst www.jammerbugt.dk Oprettet

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13 AALBORG BYRÅD Mødet den 12.05.2014, Boulevarden 13 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Befolkningsprognose 2015.... 2 3. Nedsættelse af ansættelsesudvalg for borgerrådgiverstillingen.... 7 4. Strategi

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Politikere Jørgen Hein Mette Ekstrøm Marianne Brint Nielsen, Knud-Erik Ledet, Hanne Rye Koch

Politikere Jørgen Hein Mette Ekstrøm Marianne Brint Nielsen, Knud-Erik Ledet, Hanne Rye Koch #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Tid Sted Lokalrådsmøde Vest 28. november 2016 kl. 09.00-12.00 - efterfølgende julefrokost. Otiumgården, Solstuen, Otiumvej 7, 9000 Aalborg.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. marts Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4. Møde slut:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 22. marts Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4. Møde slut: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Rådhus, mødelokale 4 Møde slut: 12.30 Fraværende: Jette Vestergaard 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 33 sprotokol fra sidste møde 3 34 Godkendelse

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 26.02.2013 kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Ældrerådet 26.02.2013 Punkter på åbent møde: 25. Budgettjek 2013 1 26. Eventuelt 3 Medlemmer:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2014

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2014 TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Seniorrådet 2014 Dato: 20.10.2014 Tidspunkt: Kl. 13.00 Sted: Lok. 214 Deltagere: Knud Madsen, Hanne Bager, Gert Clevin Gæster: Administrationen: Afbud: Fraværende: Per Fruerled,

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Flytning og ændring af tilbuddet Det skæve Hus (høringsgrundlag).

Flytning og ændring af tilbuddet Det skæve Hus (høringsgrundlag). Punkt 5. Flytning og ændring af tilbuddet Det skæve Hus (høringsgrundlag). 2012-3475. v. Jens Martin Sletting Hansen, Ældre- og Handicapforvaltningen Til høring Ældre og Handicapforvaltningen indstiller,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 6.august 2015/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2015-2027 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 3. Mødedato: Mødevarighed: 15.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Venteliste, specialiserede botilbud

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre

Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre Forslag til organisering af arbejdet med Fremtidens rehabiliterings- og plejecentre Baggrund Kommunalbestyrelsen vedtog den 8.9.2016 forslag til Fremtidens Rehabiliterings- og plejecentre, som skal gennemføres

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Ældrerådet Referat Dato: 25. august 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge Andersen

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Tids og handleplan for flytning af beboere på Møllegården og Hune Plejecenter

Tids og handleplan for flytning af beboere på Møllegården og Hune Plejecenter Tids og handleplan for flytning af beboere på Møllegården og Hune Plejecenter Tidsplanen er udarbejdet således at Møllegården og Hune plejecenter afvikles i løbet af 2016, processen vil forløbe samtidigt

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger

Kalundborg kommune oktober Plejeboliger Kalundborg kommune oktober 2013 Plejeboliger Kalundborg Kommune råder over et antal plejeboliger fordelt på 10 plejecentre i kommunen. Plejeboliger kan søges af personer, der har behov for en særlig bolig

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Omstrukturering af dagtilbud på psykiatriområdet v/ kontorchef Else Bønding, Handicap- og Psykiatriafdelingen

Omstrukturering af dagtilbud på psykiatriområdet v/ kontorchef Else Bønding, Handicap- og Psykiatriafdelingen Ældre- og Handicapforvaltningen Til Odense Handicapråd Ledelsessekretariatet Ørbækvej 100 Postboks 1220 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk Dagsorden til møde

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere