SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36"

Transkript

1 SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr Årsrapport for 1. juli december regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 27 Dirigent

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Resume Resume... 3 Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger... 4 Påtegninger Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal - koncernen... 7 Hoved- og nøgletal - moderselskabet... 8 Ledelsesberetning Koncern- og årsregnskab 1. juli december 26 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse - koncern Balance - koncern Resultatopgørelse - moderselskab Balance - moderselskab Egenkapitalopgørelse - koncern Egenkapitalopgørelse - moderselskab... 3 Pengestrømsopgørelse - koncern Pengestrømsopgørelse - moderselskab Noter

3 RESUME Koncernen har i regnskabsåret 25/6 realiseret et overskud efter skat på 29 mio. kr. og et overskud af fortsættende aktiviteter før skat på 23 mio. kr., hvilket omtrent svarer til det forventede. Der forventes et overskud før skat for regnskabsåret 27 i størrelsesordenen 2 mio. kr. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen i en 2 årig periode til at forhøje selskabets aktiekapital med nom. 1 mio. kr. svarende til 1 mio. nye aktier, som skal kunne tegnes til markedskurs. Selskabet arbejder fortsat med planer om at erhverve Schaumann Holding A/S datterselskab Schaumann Development A/S, der driver ejendomsudviklingsaktiviteter. UDVALGTE HOVED OG NØGLETAL, KONCERNTAL Beløb i mio. kr. Regnskabsår 25/6 24/5 23/4 22/3 21/2 18 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. Nettoomsætning 15,9 Resultat før skat af fortsættende aktiviteter 22,4 Årets resultat af fortsættende aktiviteter 33,4 Resultat af ophørte aktiviteter -4,7-3,5 -,4-15,9-21,5 Årets resultat 28,8-3,5 -,4-15,9-21,5 aktionærers andel af årets resultat 27, -3,5 -,4-15,9-21,5 Minoritetsinteressers andel af årets resultat 1,8 Statusdag Aktiver i alt 958,1 16,8 26,4 22,9 41, Egenkapital 5,1 5,9 9,4 9,3 25,3 Soliditet 5,2% 35,2% 35,6% 4,8% 61,6% Antal aktier (mio. stk), som er tegnede og fuldt indbetalte 5,1 1,4 1,4 1,4 1,4 3

4 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Strandvejen Hellerup Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. august 1975 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. juli december 26 Bestyrelse Hans Christian Steglich-Petersen, formand Leif Djurhuus, næstformand Jens Erik Høst Jens Schaumann Direktion Jens Schaumann Revision Kontaktpersoner vedr. spørgsmål om årsrapporten HLB Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jens Schaumann og Hans Christian Steglich-Petersen 4

5 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 25/6 for. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder (IFRS) og yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 26 samt resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli december 26. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 3. marts 27 Direktion: Jens Schaumann Bestyrelse: Hans Chr. Steglich-Petersen formand Leif Djurhuus Jens Erik Høst Jens Schaumann 5

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Vi har revideret årsrapporten for for regnskabsåret 1. juli december 26, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 26 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli december 26 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 3. marts 27 Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Thomas Nislev Statsaut. revisor 6

7 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Beløb i TDKK 25/6 24/5 23/4 22/3 21/2 Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat 2.97 Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Nøgletal Bruttomargin 18,3% Overskudsgrad 261% Soliditet 5,2% 35,2% 35,6% 4,8% 61,6% Egenkapitalforrentning 99,7% neg. neg. neg. neg. Resultat pr. aktie, fortsættende aktivitet (EPS) 9, Resultat pr. aktie udvandet, fortsættende aktivitet (EPS-D) 1, Antal aktier (mio. stk), som er tegnede og fuldt indbetalte 5,1 1,4 1,4 1,4 1,4 Nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 25". Hoved- og nøgletal for 25/6 og 24/5 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Sammenligningstallene for 21/2-23/4 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 7

8 HOVED- OG NØGLETAL FOR MODERSELSKABET Beløb i TDKK 25/6 24/5 23/4 22/3 21/2 Hovedtal Nettoomsætning 15 Bruttoresultat 86 Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster 1.75 Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Nøgletal Bruttomargin 57,3% Soliditet 93,5% 35,2% 35,6% 4,8% 61,6% Egenkapitalforrentning 143% neg. neg. neg. neg. Nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 25". Hoved- og nøgletal for 25/6 og 24/5 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Sammenligningstallene for 21/2-23/4 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 8

9 LEDELSESBERETNING Virksomhedens hovedaktiviteter Selskabets vedtægtsmæssige formål er i eget regi eller gennem besiddelse af ejerandele i danske eller udenlandske selskaber at købe, sælge, investere i, besidde, udleje, udvikle, formidle, finansiere og administrere fast ejendom eller værdipapirer eller hermed beslægtet virksomhed. Selskabet ser hele Europa som sit mulige virkefelt. Der er i 26 etableret langsigtede investeringer i faste ejendomme i Finland, København og Tyskland. Ved årets udgang besiddes finske butiks- og lagerejendomme med en værdi på 74 mio. kr. Et associeret selskab (49% ejet) ejer boligejerlejligheder på Østerbro i København med værdi på knap 1.5 mio. kr. og i Dortmund, Tyskland besiddes udlejningsboliger for værdi 12 mio. kr. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Aktiviteter Det regnskabsår, der dækkes af nærværende årsrapport, omfatter de 18 måneder fra den 1. juli 25 til den 31. december 26. drev i regnskabsårets første 6 måneder fodboldvirksomhed under navnet Akademisk Boldklubs Fodboldaktieselskab (AB). Fodboldaktiviteterne blev frasolgt pr. 31. december 25. Schaumann Holding A/S erhvervede i december 25 ved betinget aftale samtlige A-aktier i det daværende Akademisk Boldklubs Fodboldaktieselskab. På en ekstraordinær generalforsamling i Akademisk Boldklubs Fodboldaktieselskab den 26. januar 26 blev Schaumann Holding A/S aktiekøb endeligt, og Akademisk Boldklub Fodboldaktieselskab ændrede navn til. Den tidligere forskel mellem A- og B-aktier afskaffedes samtidig, og den eksisterende aktiekapital blev nedskrevet til dækning af tab fra 9,76 mio. kr. til 1,39 mio. kr., idet stykstørrelsen for den enkelte aktie blev reduceret fra kr. 7 til kr. 1. På samme generalforsamling blev det vedtaget med kort løbetid at bevilge Schaumann Holding A/S en ret til tegning af 3,75 mio. nye aktier á nom. kr. én pr aktie, som kunne tegnes til 4 kr. / aktie (kurs 4). Herudover vedtog den ekstraordinære generalforsamling at udstede en længereløbende tegningsret (i 2½ år) til Schaumann Holding A/S, hvorefter Schaumann Holding A/S kunne tegne yderligere 4 mio. nye aktier også til 4 kr. / aktie. Schaumann Holding A/S benyttede den kortløbende tegningsret til tegning af 3,75 mio. nye aktier den 24. marts 26, og herved tilførtes 15 mio. kr. i egenkapital, ligesom Schaumann Holding A/S herved opnåede en ejerandel af på 82 % af såvel kapital som stemmer. overtog i maj 26 aktiemajoriteten i selskabet Schaumann Investment A/S og hermed fulgte 484 udlejningsboliger i Dortmund i Tyskland. Sælger af Schaumann Investment A/S og dermed af de tyske boliger var Schaumann Holding A/S. Schaumann Investment A/S blev købt for en pris, der svarer til, at gav 12 mio. kr. for boligerne, hvilket svarer til sælgers kostpris for samme boliger. Boligerne i Dortmund giver et løbende afkast (nettoleje) på omkring 6 % af kostprisen. Med erhvervelsen af Schaumann Investment A/S fulgte endvidere et vist personalehold, som siden er blevet udvidet. Den hermed etablerede organisation har arbejdet målrettet mod erhvervelse af interessante ejendomsporteføljer med langsigtet investering for øje. Sigtet med erhvervelsen af boligerne i Dortmund var, at disse skulle være første del af en pakke af tyske ejendomme, som samlet skulle slutfinansieres med udstedelse af ejendomsobligationer. Der er dog ikke i 26 erhvervet yderligere tyske ejendomme. 9

10 LEDELSESBERETNING I september 26 erhvervede 521 udlejningsboliger ved Fælledparken på Østerbro i København for 1,415 mia. kr. fra en dansk pensionskasse. Boligerne er opført i videresolgte boligerne straks efter overtagelsen til et associeret selskab: Schaumann Østerfælled A/S. Det associerede selskab Schaumann Østerfælled A/S har i september 26 slutfinansieret købet af boligerne bl.a. ved optagelse af 2 obligationslån med hhv. 7 og 1 årig løbetid. Boligernes nettolejeindtægt er beskeden i f.t. købesummen, og investeringens forventede afkast henfører sig derfor primært til forventede avancer på videresalg af boligerne som individuelle ejerlejligheder i takt med at de nuværende lejere fraflytter. Den 1. november 26 erhvervede via datterselskaber en ejendomsportefølje i Finland bestående af detailhandelsejendomme og en lagerejendom for samlet op imod 74 mio. kr.. Den væsentligste lejer i porteføljen er møbelsalgskæden Maskun. Samtidig blev der indgået betinget købsaftale om køb for yderligere 35 mio. kr. finske ejendomme, som imidlertid først skal opføres af sælgerne, og derpå overtages i løbet af 27 og 28. Porteføljen giver et startafkast (første års nettoleje) på 6,8 % af kostprisen. Økonomiske forhold De økonomiske forhold kommenteres i det nedenstående med udgangspunkt i koncerntallene. Moderselskabets resultatopgørelse er stærkt afvigende fra koncernresultatopgørelsen, idet der i h.t. den anvendte regnskabspraksis (IFRS) ikke i moderselskabets resultatopgørelse indregnes resultater af datterselskaberne. Koncernens nettoomsætning på 16 mio. kr. består i alt væsentligt af lejeindtægter fra ejendomsporteføljerne i Tyskland og Finland. De hertil knyttede produktionsomkostninger (13 mio. kr.) fremstår som ganske store i forhold til lejeindtægterne. Dette skyldes, at hovedparten af produktionsomkostningerne udgøres af omkostninger til due diligence m.v., som ikke kan henføres til konkrete køb af ejendomsporteføljer. Posten andre driftsindtægter på 5 mio. kr. udgøres af avancen på salg af de 521 boliger på Østerbro. Avancen er reduceret med den del af den samlede avance, som udgøres af værdi af det associerede selskab, som har erhvervet boligerne. Værdien af det associerede selskab er efter denne koncern-eliminering optaget til kr. i balancen. Koncernens resultat før skat af fortsættende aktiviteter blev denne baggrund et overskud på 22 mio. kr. Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter udgør en indtægt på 11 mio. kr. Dette skyldes, at tilførsel af den nuværende aktivitet har muliggjort en aktivering af skatteværdien af tidligere oparbejdede underskud, idet disse underskud vil kunne give sparet skat af den fremtidige indtjening. Ophørte aktiviteter (fodboldaktiviteterne) belastede i regnskabsåret med et underskud efter skat på 5 mio. kr., men koncernens nettoresultat blev i alt et overskud på 29 mio. kr. Af dette overskud tilfalder 27 mio. kr. aktionærerne i og 2 mio. kr. tilkommer minoritetsinteresser, som er parter, der ejer minoritetsandele af de selskaber, som besidder den finske ejendomsportefølje, samt medarbejdere, som besidder en minoritetsandel af Schaumann Investment A/S. Aktivmassen på 958 mio. kr. består primært af de ovennævnte ejendomsporteføljer i Finland og Tyskland. Porteføljerne er optaget til dagsværdi, som grundet den nylige anskaffelsesdato svarer til kostprisen. Egenkapitalen inkl. minoriteter andrager pr. statusdagen godt 5 mio. kr. 1

11 LEDELSESBERETNING Den forventede udvikling Der vil i 27 blive arbejdet på erhvervelse af yderligere ejendomsporteføljer til anlæg. Selskabet er indstillet på at afhænde ideelle andele af de anlægsejendomsporteføljer, der måtte blive erhvervet i årets løb for at lette finansieringen. Derudover er selskabet ikke fremmed for at forsøge indkøb af ejendomme eller ejendomsporteføljer med videresalg eller videreformidling for øje. Selskabet forventer at realisere et overskud før skat i størrelsesordenen 2 mio. kr. i regnskabsåret 27. Som omtalt i selskabets børsprospekt af den 24. marts 26 vedrørende udvidelsen af selskabets aktiekapital arbejdes der fortsat med planer om et muligt køb af Schaumann Development A/S af Schaumann Holding A/S. Schaumann Development A/S beskæftiger sig med ejendomsudvikling. Såfremt et køb af Schaumann Development A/S gennemføres, vil der blive give nærmere oplysninger herom herunder om købets resultatpåvirkning. Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning Det associerede selskab Schaumann Østerfælled A/S har i januar i år fået gennemført en ejerlejlighedsopdeling af boligerne på Østerbro, således at hver bolig nu udgør én tinglyst ejerlejlighed, som kan sælges for sig f.eks. på det tidspunkt, hvor lejeren i den pågældende ejerlejlighed måtte fraflytte. Den 24. januar i 27 tegnede og indbetalte Schaumann Holding A/S i henhold til den tegningsret, som beskrevet i afsnittet Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold, 12,5 mio. nye aktier til 4 kr. / aktie. Herved tilførtes 5 mio. kr. i yderligere egenkapital. Den 23. marts 27 tegnede Schaumann Holding A/S yderligere 27,5 mio. nye aktier til 4 kr. / aktie i henhold til samme tegningsret. Aktierne blev straks efter indbetalt, og herved tilførtes yderligere 11 mio. kr. i egenkapital. Tegningsretten på oprindeligt 4 mio. nye aktier er derefter fuld udnyttet og dermed udtømt. Den finske ejendomsportefølje blev i januar 27 slutfinansieret bl.a. ved salg af obligationer med rente på 8%, som er optaget til notering på Københavns Fondsbørs, med datterselskabet Schaumann Retail Finland 1 A/S som debitor. Der er herudover ikke indtruffet hændelser, der kan have betydning for årsrapporten efter regnskabsårets udløb. Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamlingen På den ordinære generalforsamling, som afholdes den 24. april 27, agter bestyrelsen at foreslå følgende: Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi indtil 1% af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 1% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Københavns Fondsbørs. Bemyndigelsen i vedtægternes 8 (vedr tegningsret til 4 mio. nye aktier) er udgået som fuldt udnyttet. Som ny 8 forslås følgende bemyndigelse til bestyrelsen: Bestyrelsen bemyndiges til, i perioden indtil 1. maj 29, at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt kr. 1.. aktiekapital, svarende til 1.. nye aktier. Kapitalforhøjelsen skal 11

12 LEDELSESBERETNING kunne gennemføres ad en eller flere omgange mod kontant indbetaling, ved gældskonvertering, apportindskud eller en kombination heraf. Aktierne tegnes til markedskurs på udbudstidspunktet. Aktierne er omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets aktiebog. Nye aktier skal have samme rettigheder, som er gældende for de øvrige aktier i overensstemmelse med Selskabets til enhver tid gældende vedtægter. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at lave nødvendige ændringer af vedtægterne, der følger af forhøjelsen af selskabets aktiekapital. Bestyrelsen bemyndiges til, i perioden indtil 1. maj 29, at forhøje selskabets aktiekapital med nominelt kr. 5.. aktiekapital, svarende til 5.. nye aktier a DKK 1, som kan tilbydes nogle eller samtlige af selskabets eller dets datterselskabers medarbejdere eller ledelse. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte aktier. Kapitalforhøjelsen skal kunne gennemføres ad en eller flere omgange mod kontant indbetaling. Aktierne tegnes til markedskursen eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen, dog ikke under kurs pari. Bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem indtil 1. maj 29 at udstede tegningsoptioner (warrants) til nogle eller samtlige af selskabets eller dets datterselskabers medarbejdere eller ledelse efter bestyrelsens nærmere vurdering og på af bestyrelsen fastsatte vilkår til tegning ad én eller flere omgange af indtil i alt nominelt kr. 4.. aktier, svarende til 4.. nye aktier a DKK 1 ved kontant indbetaling. Tegning af aktier sker til den kurs og på de vilkår, som fastsættes af bestyrelsen, når de pågældende tegningsoptioner udbydes. Tegningskursen kan fastsættes til markedskursen eller en lavere kurs. Tegningsoptionerne kan tildeles vederlagsfrit. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de udstedte tegningsoptioner ligesom selskabets aktionærer ej heller skal have fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de pågældende tegningsoptioner. Til gennemførelse af den udnyttelse af tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelse bemyndiges bestyrelsen til i perioden indtil 1. maj 29 at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med indtil i alt nominelt kr. 4.. aktier, svarende til 4.. nye aktier a DKK 1 ved kontant indbetaling til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen. Tegningskursen kan fastsættes til markedskursen eller en lavere kurs. Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. Baggrunden for forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at kunne forhøje aktiekapitalen med 1 mio. kr. til markedskurs er, at bestyrelsen ønsker at have mulighed for herved at styrke selskabets kapitalgrundlag og likviditet og at kunne købe ny virksomhed mod betaling med nye aktier. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte på grundlag af årsrapporten for 25/6. Bestyrelsen foreslår dog generalforsamlingen at vedtage en bemyndigelse til bestyrelsen til at uddele ekstraordinært udbytte på et senere tidspunkt. Virksomhedens videnressourcer Medarbejdernes talent, erfaring og kompetencer er nøglen til virksomhedens succes. Derfor fokuserer virksomheden på at opretholde et attraktivt og udviklende arbejdsmiljø og på at give medarbejderne vilkår, som kan tiltrække og fastholde de mest talentfulde medarbejdere i branchen. Risici Koncernens soliditet var pr. statusdagen på 5 %, og den rentebærende gæld udgjorde 83 % af selskabets passiver. Koncernen var derfor på statusdagen højt belånt, og dermed som udgangspunkt følsom for rentestigninger og udsving på indtægtssiden. 12

13 LEDELSESBERETNING Der skal hertil bemærkes følgende: De i afsnittet Begivenheder efter regnskabsårets afslutning omtalte aktiekapitalforhøjelser, som medførte stigninger i egenkapitalen i to omgange på hhv. 5 mio. kr. og 11 mio. kr., har firdoblet egenkapitalen og dermed forøget soliditeten til ca. 2 %. I forbindelse med salget i januar 27 af obligationer til slutfinansieringen af den finske ejendomsportefølje, ophørte de ikke finsk relaterede koncernselskabers herunder moderselskabets hæftelse for finansieringen af den finske portefølje. Aktierne i Schaumann Retail Finland 1 A/S, som ejer den finske ejendomsportefølje, indgår ikke i koncernbalancen med nogen nettoværdi. Det kan på denne baggrund siges, at koncernens centrale selskaber ikke hæfter for den finske del af koncernbalancen, som udgør 76 mio. kr. Der kan på denne baggrund opgøres en korrigeret soliditet for koncernen, der ser således ud: Regnskabsmæssige aktiver for koncernen pr Heraf finske aktiver, der ikke efter januar 27 hæftes for Tilført likviditet ved kapitalforhøjelse i januar 27 Tilført likviditet ved kapitalforhøjelse i marts 27 Korrigeret aktivsum Regnskabsmæssig egenkapital for koncernens pr Egenkapitalforhøjelse i januar 27 Egenkapitalforhøjelse i marts 27 Korrigeret egenkapital 958 mio. kr. -76 mio. kr. 5 mio. kr. 11 mio. kr. 358 mio. kr. 5 mio. kr. 5 mio. kr. 11 mio. kr. 21 mio. kr. Korrigeret egenkapital / korrigeret aktivsum, (korrigeret soliditet) 59 % Virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø Virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø vurderes f.s.v.a. erhvervelse af bestående ejendomsporteføljer til anlæg eller videre formidling at være ubetydelig. Anderledes stiller det sig, hvis virksomhedens erhvervelse af de endnu ikke opførte erhvervsejendomme i Finland har været udslagsgivende for gennemførelsen af disse ejendommes opførelse. Opførelse af nye bygninger giver naturligvis en højst synlig påvirkning af landskabet, men det vurderes ikke, at nybyggeriet er specielt belastende med hensyn til forurening o.l. Virksomheden er af den holdning, at al relevant miljølovgivning skal overholdes, og virksomheden vil, så vidt den har indflydelse herpå, arbejde for sådan overholdelse. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Virksomheden har ingen forskningsaktiviteter i traditionel betydning. Udviklingsaktiviteterne består primært i udvikling af organisation, markedskendskab, kontaktnet og finansielle løsninger. Afdelinger i udlandet Virksomheden har i datterselskaber afdelingskontorer i Helsingfors i Finland samt i Frankfurt i Tyskland. Kontorerne har pr statusdagen hhv. 3 og 1 medarbejdere. 13

14 LEDELSESBERETNING Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling Koncernen har i det forgangne regnskabsår opnået et overskud på 29 mio. kr. efter skat, og et overskud før skat på 16 mio. kr. Resultatet før skat er summen af resultatopgørelsens resultat før skat af ophørende aktivitet (knap 23 mio. kr.) samt af resultat før skat af ophørte aktiviteter (godt -6 mio. kr. jf. note 9) Den 24. januar 27 meddelte selskabet ved en fondsbørsmeddelelse, at der for regnskabsåret 25/6 forventedes et overskud på godt 2 mio. kr. efter skat og godt 1 mio. kr. før skat. Oplysninger om ledelsen Hans Christian Steglich-Petersen, formand for bestyrelsen Hans Christian Steglich-Petersen er valgt til bestyrelsen den 26. januar 26. Antal aktier i selskabet: ingen. Leif Djurhuus, næstformand for bestyrelsen Leif Djurhuus er valgt til bestyrelsen den 26. januar 26. Antal aktier i selskabet: ingen. Leif Djurhuus er medlem af bestyrelsen i følgende selskaber: Schaumann Holding A/S Schaumann Boligudvikling K/S ApS KBIL nr. 119 Schaumann Development A/S Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Hoteladministrationsselskabet af A/S Egeskov & Lindquist A/S Festo A/S Leif Djurhuus er medlem af direktionen i følgende selskab: Hoteladministrationsselskabet af A/S Jens Erik Høst, bestyrelsesmedlem Jens Erik Høst er valgt til bestyrelsen den 26. januar 26. Antal aktier i selskabet: ingen. Jens Erik Høst er medlem af bestyrelsen i følgende selskaber: A/S PSE nr. 569 A/S PSE 38 nr Schaumann Boligudvikling K/S Copenhagen Investor A/S Investeringsselskabet Tue af 1. april 2 A/S 14

15 LEDELSESBERETNING Jens Erik Høst er medlem af direktionen i følgende selskaber: Small Cap Danmark A/S A/S PSE nr. 569 A/S PSE 38 nr Pagajo ApS Investeringsselskabet Tue af 1. april 2 A/S Jens Schaumann, bestyrelsesmedlem og direktør Jens Schaumann er valgt til bestyrelsen den 26. januar 26 og er tillige tiltrådt som direktør i selskabet fra samme dato. Jens Schaumann ejede den via Schaumann Holding A/S aktier i selskabet svarende dengang til 82% af såvel kapital som stemmer. Efter kapitalforhøjelser den 24. januar 27 og 23. marts 27 ejer Schaumann Holding A/S aktier i svarende til, at Schaumann Holding A/S ejerandel er øget til 97,9 % af såvel kapital som stemmer. Jens Schaumann er medlem af bestyrelsen for følgende selskaber: Schaumann Boligudvikling K/S Schaumann Holding A/S Jens Schaumann er medlem af direktionen I følgende selskaber: Schaumann Holding A/S Udover ovennævnte beklæder Jens Schaumann ledelsesposter i Schaumann Holding A/S datterselskaber. Oplysninger til fremme af den frie omsætning af selskabets aktier: Selskabets aktier Selskabets aktiekapital var pr. statusdagen fordelt på aktier på hver nominelt én krone. Alle aktier er optaget til notering på Københavns Fondsbørs, og alle aktier har lige udbytte- og stemmerettigheder. Schaumann Holding A/S, Strandvejen 58, 29 Hellerup ejede pr. statusdagen aktier i, hvilket svarer til 81,6 % af såvel kapital som stemmer. Der er selskabet bekendt ingen begrænsninger i aktiernes stemmerettigheder eller omsættelighed. Som omtalt i afsnittet Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold har den 26. januar 26 til Schaumann Holding A/S udstedt en ret til tegning af 4 mio. nye aktier i selskabet til 4 kr / aktie. Retten var gældende indtil den 28. juli 28. Som omtalt i afsnittet Begivenheder efter regnskabsårets afslutning er 12,5 mio. nye aktier tegnet den 24. januar 27, og yderligere 27,5 mio. nye aktier er tegnet den 23. marts 27, begge gange i henhold til tegningsretten, som herpå er udtømt. Aktiekapitalen har således i perioden fra til udviklet sig således: 15

16 LEDELSESBERETNING Antal aktier (svarende til nominel aktiekapital) pr Forøgelse af aktieantallet ved aktiekapitalforhøjelse den 24. januar Forøgelse af aktieantallet ved aktiekapitalforhøjelse den 23. marts Antal aktier (svarende til nominel aktiekapital) pr Schaumann Holding A/S ejer heraf pr aktier i selskabet svarende til 97.9 % af såvel aktiekapital som stemmer. Valg af bestyrelse og vedtægtsændringer Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Selskabets vedtægter kan ændres i henhold til aktieselskabslovens bestemmelser. Corporate Governance efterlever med nedenfor nærmere omtalte undtagelser de anbefalinger om god selskabsledelse, som gives i Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark. Rapporten er skrevet af et udvalg, der ved kommissorium af 2. marts 21 af erhvervsministeren bl.a. blev bedt om at fremkomme med forslag til anbefalinger om god selskabsledelse i Danmark. De af Nørby-udvalgets anbefalinger, der ikke efterleves, er følgende: Der offentliggøres ikke løbende fondsbørsmeddelelser m.v. på engelsk. Dette sker af hensyn til at spare ressourcer, ligesom en oversættelse til engelsk ville medføre, at et længere tidsrum ville passere før fondsbørsmeddelelser m.v. ville kunne offentliggøres. Der afholdes ikke løbende investormøder, idet der løbende skriftligt via fondsbørsmeddelelser offentliggøres al for investorerne relevant information. Selskabet offentliggør ikke kvartalsrapporter (men alene halvårsrapporter). Dette skyldes, at selskabet arbejder med investering i fast ejendom, og resultaterne af ejendomsinvesteringer og ejendomshandler måles ikke meningsfyldt på kvartalsbasis, men kan alene vurderes over langt længere tidsrum. Selskabets direktør Jens Schaumann er også medlem af selskabets bestyrelse, ligesom Jens Schaumann via Schaumann Holding A/S er majoritetsaktionær i selskabet. Selskabet finder, at det p.t. er af stor vigtighed, at Jens Schaumann tager aktivt del i selskabets daglige drift som direktør, p.g.a. Jens Schaumanns kontaktnet og evne til at generere nye forretninger, ligesom Jens Schaumann bør være repræsenteret i bestyrelsen p. g. a. sin store ejerandel. Der afholdes som minimum 3 ordinære bestyrelsesmøder pr. år, hvortil kommer et større antal møder med specielle punkter på dagsordenen. Selskabet har hidtil haft så mange anledninger til at afholde ekstraordinære møder, at det ikke af bestyrelsen opleves som et behov at afholde 5 årlige møder med fuld dagsorden efter forretningsordenen. Når dette forhold ændrer sig, vil bestyrelsen genoverveje behovet for antallet af årlige ordinære møder. 16

17 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for modervirksomheden og koncernen er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske lovbaserede oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder samt anerkendt regnskabsskik. Nærværende årsrapport er den første årsrapport for, der aflægges efter IFRS. Ved overgangen er anvendt IFRS 1 om førstegangsaflæggelse af IFRS. Der anvendes de regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der er gældende pr. 31. december 26. Implementering af regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, som endnu ikke er trådt i kraft, ville ikke have haft væsentlig indvirkning på årsrapporten. Årsrapporten aflægges i tusinde danske kroner. Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i tidligere årsrapporter vedrørte de i januar 26 afviklede fodboldaktiviteter. Indholdet af beskrivelse af anvendt regnskabspraksis er derfor tilpasset de nye aktiviteter. Resultat- og balancepåvirkninger vedrørende de afviklede fodboldaktiviteter er samlet på separate linier, jf. beskrivelse af praksis vedrørende ophørende aktiviteter. Herudover er regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Amortiseringen periodiseres over aktivets/forpligtelsens løbetid. Ved indregning og måling tages hensyn til begivenheder, der fremkommer mellem balancedagen og tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages en nedskrivningstest og hvis nødvendigt herefter en nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden samt dattervirksomheder, hvori direkte eller indirekte ejer mere end 5% af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse i virksomheden. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 2% og 5% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. 17

18 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af årsrapporten for moderselskabet og de enkelte dattervirksomheder, hvis regnskaber er udarbejdet i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Der sker sammenlægning af ensartede regnskabsposter. Ved konsolideringen foretages fuld eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra tidspunktet, hvor koncernen opnår kontrol. Solgte eller afviklede virksomheder udgår af konsolideringen på tidspunktet for overdragelse af kontrollen i virksomhederne. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder, men ophørte aktiviteter præsenteres særskilt, jf. særskilt afsnit herom. Dattervirksomheder, der er overtaget efter 1. juli 24, måles på transaktionstidspunktet til dagsværdi. På overtagelsestidspunktet fordeles kostprisen på identificerbare aktiver og forpligtelser, herunder udskudt skat af indregnede beløb. Positive forskelsbeløb mellem nettoværdien af identificerede aktiver og forpligtelser og kostprisen indregnes som goodwill i balancen. Negative forskelsbeløb indregnes som gevinst i resultatopgørelsen ved overtagelsen. Dattervirksomheder, der er overtaget inden 1. juli 24, indregnes i henhold til fordelingen af kostprisen i henhold til anvendt regnskabspraksis på overtagelsestidspunktet. I koncernregnskabet indregnes kapitalandele i associerede virksomheder i balancen til andel af indre værdi i virksomhederne. Minoritetsinteresser I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 1%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat præsenteres i resultatdisponeringen. Minoritetsaktionærernes andel af koncernens egenkapital præsenteres som en særskilt linje i egenkapitalen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i en anden valuta end koncernens funktionelle valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle aktiver, projektbeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta og måles med udgangspunkt i historiske kostpriser, omregnes til transaktionsdagens kurs. Ikke-monetære poster, som omvurderes til dagsværdi, omregnes ved brug af valutakursen på omregningstidspunktet. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld. Dagsværdien for afledte finansielle instrumenter opgøres på grundlag af markedsdata modtaget fra selskabets bankforbindelser. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som ikke er klassificeret som sikringsinstrumenter, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. 18

19 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes midlertidigt på egenkapitalen, indtil den sikrede transaktion gennemføres. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning i aktiver eller forpligtelser, overføres værdien af sikringsinstrumentet fra egenkapitalen til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres værdien af sikringsinstrumentet til resultatopgørelsen. Ændring i dagsværdien af afledte instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske dattervirksomheder, indregnes på egenkapitalen under reserve for valutakursreguleringer. Ophørende aktiviteter Aktiviteter og pengestrømme, der klart kan adskilles driftsmæssigt og regnskabsmæssigt fra den øvrige virksomhed, og hvor aktiviteterne enten er afhændet eller udskilt bestemt for salg, og salget forventes gennemført inden for 12 måneder i henhold til en formel plan, betragtes som ophørende aktiviteter. Resultat efter skat af ophørte aktiviteter samt værdireguleringer efter skat af tilhørende aktiver og forpligtelser præsenteres i en særskilt linie i resultatopgørelsen med sammenligningstal. I noterne oplyses omsætning, omkostninger, værdireguleringer og skat for den ophørte aktivitet. Aktiver og dertil knyttede forpligtelser for ophørte aktiviteter udskilles i særskilte linier i balancen. Pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter for de ophørte aktiviteter oplyses i en note. Leasingkontrakter Leasingkontrakter vedrørende materielle aktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning i balancen til opgjort kostpris svarende til dagsværdi eller (hvis lavere) nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afskrives som selskabets øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses i en note. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Omsætningen omfatter lejeindtægter og salgssummer fra solgte udviklingsejendomme, herunder ejendomme der er færdigudviklede eller færdigbyggede. Indtægter indregnes, når levering og risikoovergangen til køber har fundet sted. Salgssummer fra solgte ejendomme indregnes, når der er sket endelig aflevering til køber. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning, herunder driftsomkostninger for investeringsejendomme. Under produktionsomkostninger indregnes tillige projektudviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering. 19

20 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Andre driftsindtægter Regulering til dagsværdi af investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter. Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder i koncernregnskabet I koncernens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af associerede virksomheders resultat efter skat og efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i moderselskabets regnskab Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse som finansielle indtægter i det regnskabsår, udbyttet deklareres. I det omfang udloddet udbytte overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet, indregnes udbytte dog som nedskrivning på kapitalandelenes kostpris. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta, amortisationstillæg/-fradrag, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Låneomkostninger, der direkte kan henføres til anskaffelse af investeringsejendomme eller til udviklingsprojekter, tillægges kostprisen på de omfattede aktiver. Øvrige låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører. Regulering til dagsværdi af gældsforpligtelser indregnes i resultatopgørelsen under andre finansielle omkostninger. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber. Den samlede aktuelle selskabsskat vedrørende sambeskattede selskaber er fordelt mellem selskaberne i sambeskatningen i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling). De sambeskattede virksomheder indgår i acontoskatteordningen. BALANCEN Immaterielle aktiver Erhvervet goodwill fra overtagelse af aktiviteter eller virksomheder måles til kostpris med fradrag af nedskrivning for værdiforringelse. Der foretages ikke afskrivninger på goodwill. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende. Hvert goodwillbeløb er knyttet til en aktivitet (pengestrømsfrembringende enhed), der minimum én gang årligt testes for værdiforringelse. Værdien nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger nutidsværdien af de forventede fremtidige nettoindtægter fra den aktivitet, som goodwill er knyttet til. Nedskrivningen indregnes som en særskilt omkostningspost i resultatopgørelsen og kan ikke tilbageføres i senere perioder, hvis værdiforringelsen bortfalder. Immaterielle anlægsaktiver med en begrænset brugstid, eksempelvis rettigheder, patenter og licenser, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller måles til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Sådanne rettigheder afskrives over den kontraktlige løbetid. Immaterielle anlægsaktiver med ubegrænset levetid afskrives ikke, men testes årligt for værdiforringelse. 2

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K. CVR-nr. 28 98 58 27 Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1, 1 1220 København K CVR-nr. 28 98 58 27 Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79

Datapro A/S CVR nr. 26 55 41 79 CVR nr. 26 55 41 79 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere