Åbent Referat. til. Ældrerådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Ældrerådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 14:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 10, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette Mandahl-Barth, Ketty Bundgaard, Merry Brydsø, Inger Pedersen, Tom Øhlenschlæger, Ove Kristensen Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen Nikolaj Winther

2 Indholdsfortegnelse Side 71. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Orientering om åbent træningshold Beslutning om puljeansøgning vedrørende "klippekortsmodellen" Drøftelser af udfordringer og tiltag på demensområdet Status på plejeboliger i Varde Kommune Tidsplan for udbud af kostproduktion Høring vedr. Lokalplan for Varde Midtby Bilagsliste Underskriftsblad Side 165

3 71. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 7568 Sagsid.: 14/14860 Initialer: niwi Åben sag Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen Dagsorden blev godkendt Side 166

4 72. Gensidig orientering Dok.nr.: 7569 Sagsid.: 14/14860 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling Orientering v/formanden Orientering v/sekretariatet Gensidig orientering Merry orienterede om planerne for nedlæggelsen af Thueslunds og en flytning af aktiviteterne til forsamlingshuset. Sekretæren gøres opmærksom på, at punktet bliver behandlet på ældrerådsmødet in Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen Orienteringen tages til efterretning. Side 167

5 73. Orientering om åbent træningshold Dok.nr.: 7570 Sagsid.: 14/14860 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med ældrerådsmødet 28. januar, i forbindelse med orientering om ældrepuljen 2014, besluttede ældrerådet at blive orienteret om Varde Kommunes åbne træningshold samt vilkårene omkring deltagelse i den åbne træning. På ældrerådsmødet deltager Lilian Bertelsen, Leder for Træningsområdet. Konsekvens i forhold til visionen Ikke relevant. Økonomi Ikke relevant. Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler At: Orienteringen tages til efterretning. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen Sekretæren gav en kort orientering. Punktet tages op igen i marts-mødet. Side 168

6 74. Beslutning om puljeansøgning vedrørende "klippekortsmodellen" Dok.nr.: 7571 Sagsid.: 15/1829 Initialer: chrb Åben sag Sagsfremstilling Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har den 16. januar 2015 udmeldt puljen for klippekort til ældre. For at få del i midlerne skal kommunerne indsende et ansøgningsskema. Kommunerne forpligter sig i den sammenhæng til at anvende midlerne til en såkaldt klippekortsmodel. Ansøgningsfristen er den 18. februar Udvalget skal behandle forvaltningens forslag til indhold i ansøgningen. Med Finanslovsaftalen er der afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. i 2016 og årene frem til at styrke livskvaliteten for de svageste (fysisk og psykisk) hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Det er op til den enkelte kommune at afgrænse målgruppen lokalt. Der vil være modtagere på landsplan. Forholdstallet for Varde Kommune vil være ca. 130 borgere. Puljens formål er, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er omfattet af frit valg af leverandør til hjemmehjælp, tilbydes mindst en halv times ekstra ugentlig hjælp. Formålet med hjælpen er at medvirke til at øge livskvaliteten for målgruppen. Borgeren kan selv være med til at bestemme, hvordan den ekstra tid skal anvendes. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. De ældre kan bruge klippekortet til fx hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg. Varde Kommune skal i forbindelse med ansøgningen om puljemidlerne beskrive, hvilken målgruppe kommunen har tænkt sig at målrette klippekortsmodellen til, samt give eksempler på hvilke aktiviteter, borgeren kan anvende klippekortet til. Der ønskes på mødet en drøftelse af kriterierne for udvælgelse af målgruppen samt forslag til tilbud. Herefter vil forvaltningen udarbejde puljeansøgningen. Udvælgelsesparametre kan være: 1. Borgere med begrænset mobilitet. Det vil sige borgere, som kun i begrænset omfang og med vanskeligheder kan forlade eget hjem uden en form for ledsagelse 2. Borgere med demens 3. Borgere med hyppig kontakt til sundhedssystemet 4. Borgere med sociale problemstillinger 5. Borgere med sparsomt netværk og få, nære familiære relationer Aktiviteterne/tilbud til målgrupperne kan udgøre ledsagelse, aktiviteter i hjemmet, hovedrengøring alt afhængigt af målgruppens behov. Teamleder Anette Førgaard deltager under sagens behandling. Side 169

7 Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at borgere med begrænset mobilitet og få nære relationer er en risikogruppe i forhold til ensomhed og dårlig livskvalitet. Det er derfor anbefalingen, at denne gruppe tilgodeses ift. ordningen. Forvaltningen bemærker, at klippekortordningen kan være tung at administrere. Forvaltningen bemærker, at klippekortaktiviteterne bør afgrænses, således at det ligger inden for social- og sundhedsmedarbejderes almene og faglige kompetencefelt, således at ydelsen f.eks. ikke har håndværksmæssig karakter. Desuden bør indholdet være foreneligt med gældende regler for hygiejne, arbejdsmiljø og uniformspligt for medarbejderen. Forvaltningen bemærker, at kommunen selv skal planlægge administrationen, samt udarbejde retningslinjer for, hvordan en opdeling eller opsparing af timer kan administreres i ordningen. Konsekvens i forhold til visionen Visionen I et med naturen kan naturligt indgå i overvejelser om valg af aktiviteter/ tilbud. Retsgrundlag Finansloven for Økonomi Varde Kommune kan ifølge den udmeldte fordelingsnøgle få tildelt kr. fra puljen til klippekortordningen i 2015 og kr. i Herefter vil midlerne overgå til kommunernes bloktilskud. Høring Ældrerådet orienteres Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende afgrænsning af målgruppen, at udvalget kommer med forslag til aktiviteter til målgruppen, at udvalget bemyndiger forvaltningen til at udfylde og fremsende ansøgningen, og at udvalget i april måned 2015 orienteres om den praktiske tilrettelæggelse af ordningen. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Side 170

8 Målgruppen afgrænses til borgere, der timemæssigt får mest hjælp til personlig pleje, og ikke i forvejen er omfattet af ledsagerordning. Forvaltningens forslag til aktiviteter (bortset fra rengøring) lægges til grund for ansøgningen. Forvaltningen bemyndiges til at udfylde og fremsende ansøgningen. Udvalget orienteres i april 2015 om den praktiske tilrettelæggelse af ordningen. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen Ældrerådet støtter idéen om en klippekortsmodel. Ældrerådet mener, at målgruppen bør udvides. Ældrerådet ønsker at bliver hørt inden udvalgets behandling til april. Side 171

9 75. Drøftelser af udfordringer og tiltag på demensområdet Dok.nr.: 7572 Sagsid.: 14/15394 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forud for demenstemadagen den 25. marts 2015 ønskes en indledende drøftelse af håndteringen af samspillet mellem demente og ikke demente borgere på kommunens plejecentre. Demenskonsulenterne Karin Viuff og Betty Nielsen deltager under punktet for at præsentere nogle af de udfordringer, der er på området i Varde Kommune, og komme med bud på mulige løsningsforslag. Derudover vil de fortælle om deres arbejde med demente og medarbejdere på plejecentrene og deres erfaringer med forskellige tilgange. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at en præsentation efterfulgt af en drøftelse af de udfordringer, der kan opstå i samspillet mellem demente og ikke demente på kommunens plejecentre er væsentlig for den videre proces med at forbedre forholdene for beboere, pårørende og medarbejdere på kommunens plejecentre. Konsekvens i forhold til visionen Naturen kan inddrages til at fremme både fysisk og mental sundhed blandt beboerne på kommunes plejecentre. Nogle demente kan finde ro i naturen, og få stor glæde af afgrænsede haver, og de sanseindtryk naturen kan give dem. Retsgrundlag Ingen Økonomi --- Høring Ingen Bilag: 1 Åben Program temadag demens 17197/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget på baggrund af demenskonsulenternes oplæg drøfter udfordringer og tiltag på området, og at programmet for demenstemadagen godkendes. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Side 172

10 Drøftelse foretaget. Program for demenstemadagen blev godkendt. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 173

11 76. Status på plejeboliger i Varde Kommune Dok.nr.: 7573 Sagsid.: 15/1694 Initialer: chrb Åben sag Sagsfremstilling Notatet Status på plejeboliger i Varde Kommune belyser det aktuelle behov for plejeboliger i Varde Kommune i form af den aktuelle venteliste, samt udvikling i belægningsprocenter og udgifter til tomgangshusleje fra Desuden beskriver notatet forskellige scenarier for det fremtidige samlede behov for plejeboliger i Varde Kommune frem til Scenarierne er beregnet ud fra et estimeringsredskab udviklet af KL, som er baseret på demografiske fremskrivninger og de aktuelle forhold på plejeboligområdet. Resume Pr. 5. februar 2015 står der i alt 29 borgere på venteliste til en navngiven plejebolig i Varde Kommune. Der står ingen borgere på garantiventelisten, som er omfattet af den lovpligtige plejeboliggaranti. Udviklingen i belægningsprocenter og antallet af plejeboliger, der er betalt tomgangshusleje for i løbet af , viser, at der fra at have været ledig kapacitet i 2012 og 2013, stort set ingen ledig kapacitet har været gennem Sammenholdes ventelisten og udviklingen i den ledige kapacitet er konklusionen, at plejeboligmassen i Varde Kommune pt. lige netop modsvarer plejeboligbehovet. At den samlede plejeboligmasse er tilpas, betyder dog ikke, at den nødvendigvis er optimalt placeret i forhold til efterspørgslen. Forvaltningens oplevelse, som også indikeres i ovennævnte data for de enkelte centre, er, at der er stor efterspørgsel efter plejeboliger på visse centre, mens der er andre centre, hvor plejeboligerne er svære at besætte, på trods af at mange borgere står på venteliste til en plejebolig. Ud over pt. at være udfordret på placeringen af plejeboligmassen, vil Varde Kommune i fremtiden højst sandsynligt også blive udfordret på den samlede plejeboligmasse og karakteren heraf. Ifølge demografiske fremskrivninger vil der i 2030 være borgere i Varde Kommune over 65 år mod i dag, og gennemsnitsalderen blandt gruppen over 65 er stigende. Udviklingen i antallet af borgere med kronisk sygdom og demens er stigende og tendensen er, at sygehusene udskriver borgerne tidligere, hvilket lægger et stigende pres på de midlertidige pladser. Omvendt er der også data, der taler for, at sandsynligheden for at den enkelte får behov for en plejebolig er nedadgående. Tendensen er at ældre får flere leveår som raske og færre leveår med aktivitetsbegrænsning, og undersøgelser viser, at fremtidens ældregenerationer i højere grad vil foretrække at bo i eget hjem. Dertil skal lægges det øgede fokus på rehabilitering. KL har udarbejdet en model til fremskrivning af plejeboligbehovet baseret på demografiske fremskrivninger i kommunerne, som tages i anvendelse til at illustrere forskellige scenarier for udviklingen i behovsgrader frem til Behovsgraden er den andel af borgerne i en given aldersgruppe, der har behov for en plejebolig. Side 174

12 Scenarierne viser, at det stigende antal ældre i kommunen betyder, at der selv med betydelige fald i behovsgraderne, vil være en stigning i den samlede efterspørgsel efter plejeboliger i Varde Kommune. Teamleder Anette Førgaard deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Vurderingen er, at det den nuværende situation og udviklingen i efterspørgslen op til og prognoserne for fremtiden taget i betragtning, vil være en fordel at følge udviklingen i efterspørgslen efter plejeboliger. Det vil desuden være en fordel, at Varde Kommune foretager nærmere undersøgelser af det fremtidige behov for plejeboliger. Dette kan f.eks. være i form af indhentning af opdaterede lokale befolkningsfremskrivninger og nedsættelse af en arbejdsgruppe, der monitorerer området og iværksætter en udviklingsplan for området. På denne måde øges sandsynligheden for, at Varde Kommune på bedst mulig vis kan imødekomme fremtidens udfordringer med at sikre balance mellem udbud og efterspørgsel. Konsekvens i forhold til visionen Sundhedskonsekvensvurdering Det er væsentligt, at Varde Kommune har tilstrækkeligt med plejeboliger som på bedst mulig vis understøtter borgerens individuelle behov. Dette er af afgørende betydning for den enkelte borgers livskvalitet, men har også betydning for arbejdsmiljøet for personalet, der til dagligt yder hjælp til borgeren. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr af 23. september 2014 af lov om social service 83 stk. 1 1) Bekendtgørelse nr af 21. august 2013 af lov om almene boliger m.v. 105 Økonomi Analysen medfører på nuværende tidspunkt ikke ændringer ift. de besluttede økonomiske rammer på ældreområdet. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Status på plejeboliger i Varde Kommune 17156/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at der i forvaltningen foretages nærmere undersøgelser af det fremtidige behov for plejeboliger, som kan anvendes til konkret beslutningstagning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Side 175

13 Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Tages op igen i et af udvalgets førstkommende møder. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 176

14 77. Tidsplan for udbud af kostproduktion Dok.nr.: 7574 Sagsid.: 13/14372 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Den nuværende kontrakt om levering af mad til ældreområdet udløber med udgangen af maj På grund af de politiske overvejelser om indholdet i den opgave, der skal udbydes, på grund af organisatoriske overvejelser, jf. andet punkt på udvalgets dagsorden, og på grund af ressourcemæssige forhold i Indkøbskontoret er det ikke muligt at gennemføre en udbudsforretning, så en ny kontrakt kan indgås med virkning fra 1. juni På nuværende tidspunkt vurderes det mere realistisk, at en ny kontrakt kan indgås med virkning fra 1. januar Det indstilles, at der arbejdes ud fra denne tidsplan. Konsekvens i forhold til visionen Ingen. Retsgrundlag Bekendtgørelse nr af 7. december 2007 af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Økonomi --- Høring Ikke relevant. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes ud fra, at udbud gennemføres, så en ny kontrakt kan indgås med virkning fra 1. januar Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 177

15 78. Høring vedr. Lokalplan for Varde Midtby Dok.nr.: 7604 Sagsid.: 15/2363 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen for Varde Midtby, har Plan og Byg udsendt materiale til høring. Materialet kan læses i sin helhed på følgende link: 30ee9014b/Forslag%20til%20lokalplan% L02%20Varde%20Midtby%20- %20inkl.%20milj%C3%B8screening%20-%20reduceret%20st%C3%B8rrelse.pdf Ældrerådsmedlem Jutta Bruun Kristiansen har gennemgået materialet og har følgende forslag til ældrerådets høringssvar: Varde by skal være et åbent rum for alle, også for de medborgere der måtte være gangbesværede eller kørestolsbrugere, dette er ikke tilfældet med dette forslag, der begrænser tilgængeligheden med brosten, pigsten, chaussesten e. lign. Det fremgår ikke af forslaget, hvor brede båndene af glatte belægninger skal være. De bør som minimum have samme bredde som gangstativ/kørestol og med jævne bånd ind til alle forretninger/boliger. Forvaltningens vurdering Forvaltningen har ingen bemærkninger. Konsekvens i forhold til visionen Der vil ikke være umiddelbare konsekvenser ift. naturen. Retsgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 656 af 15/06/ i Retssikkerhedslovens bestemmelser vedrørende Ældreråd Økonomi Ingen. Høring Ingen. Anbefaling Forvaltningen anbefaler At: Ældrerådet drøfter udkast til høringssvar At: Ældrerådet fremsender høringssvar til teknisk område. Side 178

16 Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Per Bonde Nielsen, Jutta Bruun Kristiansen Ældrerådet besluttede at fremsende det i fremstillingen skrevne høringsssvar. Side 179

17 Bilagsliste 75. Drøftelser af udfordringer og tiltag på demensområdet 1. Program temadag demens (17197/15) 76. Status på plejeboliger i Varde Kommune 1. Status på plejeboliger i Varde Kommune (17156/15) Side 180

18 Underskriftsblad Edna Jessen Anne-Marie Søndergaard Rigmor Jensen Anette Mandahl-Barth Ketty Bundgaard Elin Østergaard Bertelsen Aage Meldgaard Per Bonde Nielsen Merry Brydsø Inger Pedersen Tom Øhlenschlæger Ove Kristensen Jutta Bruun Kristiansen Side 181

19 Bilag: Program temadag demens Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 25. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17197/15

20 Program temadag demens Der afholdes temadag om demens d. 25. marts kl i Fritidscenteret i Varde. Temadagen vil have et særligt fokus på håndteringen af samspillet mellem demente og ikke demente borgere på kommunens plejecentre. Temadagen afholdes som et borgermøde hvor interesserede foreninger, medarbejdere, Ældrerådet, frivillige, interesserede borgere samt pårørende inviteres, for at få viden om de problemstillinger der eksisterer i kommunen og samtidig komme med idéer til, hvordan vi kan løse de udfordringer kommunen står overfor. Program for temadagen: Kl Kl Kl Kl Kl : Kl : Velkomst ved Thyge Nielsen Orientering fra en af kommunens demenskonsulenter om udviklingen på demensområdet og hvilke udfordringer der opstår i samspillet mellem demente og ikke demente borgere på kommunen plejecentre. Hvilken betydning vil dette få, når der i fremtiden kommer flere demente beboere på plejecentrene? Hvordan ser vi som kommune disse udfordringer imødekommet? Der serveres sandwich Oplæg ved Ikast-Brande Kommunes ældrechef Dorte Jepsen. Dorthe vil fortælle omkring de erfaringer, de har gjort sig på demensområdet, i forbindelse med et projekt om at forbedre forholdende for kommunens demente borgere og disses pårørende. Oplægget kan omhandle: Projektbeskrivelse og erfaringer. Inspiration til løsninger via deres udarbejdede idékatalog. Uddannelse og læringsforløb til medarbejdere. Tidlig opsporing af demens. Paneldebat i samspil med deltagerne. Debatten styres af Thyge Nielsen og vil være med udgangspunkt i på forhånd formulerede spørgsmål. Panelet kan bestå af oplægsholdere, Thorkild Sloth Petersen, Kirsten Myrup, en repræsentant fra Alzheimer foreningen samt to pårørende. Opsamling og afrunding med Thyge Nielsen

21 Bilag: Status på plejeboliger i Varde Kommune Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 25. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17156/15

22 Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4 Udvikling i antallet af borgere i fast plejebolig fordelt på kategorier...5 Udgifter forbundet med at tilbyde borgeren en plejebolig...6 Fremskrivning af behovet for plejeboliger...6 Nuværende behovsgrader i Varde Kommune...7 Forventninger til fremtidens plejeboligbehov i Varde Kommune...8 Fremskrivning efter forskellige scenarier...9 Scenarie 1: fremskrivning af plejeboligbehov ved stabil behovsgrad...9 Scenarie 2: fremskrivning af plejeboligbehov ved let faldende behovsgrad de første fem år svarende til udviklingen Scenarie 3: fremskrivning af plejeboligbehov ved moderat/høj faldende behovsgrad på 25 % over 15 år...10 Demografiske fremskrivninger på lokalområder

23 Venteliste til plejeboliger Varde Kommune har i alt visitationsret til 474 plejeboliger. Heriblandt er der 62 plejeboliger der er målrettet demente borgere, 40 midlertidige plejeboliger og 14 rehabiliteringspladser. Den lovpligtige plejeboliggaranti betyder at ældre der er godkendt til en plejebolig højst må vente i to måneder, før de bliver tilbudt en plejebolig. Garantien gælder dog kun den garanti ventelisten, hvor den ældre ikke kan ønske en specifik plejebolig. I Varde Kommune er det meget få borgere der vælger at skrive sig op på den garanti venteliste. Praksis ifølge kvalitetsstandarden for plejeboliger er, at borgere der bor i en midlertidig plejebolig men som har behov for en permanent plejebolig, tildeles den første ledige plejebolig, såfremt der ikke er andre borgere på venteliste til boligen. Borgeren kan fortsat stå på venteliste til en permanent plejebolig efter eget ønske. Pr. 5. februar 2015 var der i alt 29 borgere på venteliste til en eller flere navngivne plejeboliger i Varde Kommune, heriblandt 3 på venteliste til en demensbolig. Til sammenligning var der pr. 7 marts borgere på venteliste til en plejebolig i Varde kommune. Det er værd at bemærke, at ventelisten også omfatter borgere der allerede bor i en plejebolig, samt borgere der bor i midlertidig plejebolig. Der er pt. ingen borgere på den generelle venteliste. I tabel 1 ses fordelingen af plejeboliger på de enkelte centre, samt den aktuelle venteliste. Borgeren kan prioritere flere centre, men det er kun borgerens 1. prioritet der er medtaget i oversigten. Område Plejeboliger Demenspladser Midlertidige boliger Rehabiliterin gspladser Venteliste 1. prioritet pr. 5/ Lyngparken Lyngparken demensafsnit Sognelunden Ansager 25 1 Søgården alternativt plejehjem Carolineparken Tistrup 24 0 plejecenter Helle Plejecenter Poghøj Skovhøj 14 0 Møllegården 21 0 Vinkelvejcentret 31 2 (demens) 0 Aktivitetscenter Ølgod Blåbjerg plejecenter I alt Tabel 1. Antal plejeboligpladser og aktuel venteliste 2

24 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje Belægningsprocenter og antallet af måneder med tomgangshusleje, kan give et billede af i hvilket omfang der fra har været ledig kapacitet på de enkelte centre. Belægningsprocenterne er baseret på afregningen til centrene, og viser noget om i hvilken grad plejeboligen er beboet. Belægningsprocenten kan være større end 100 % hvis to ægtefæller bor sammen i en bolig der er normeret til en person. Belægningsprocenten vil dog normalt være mindre end 100 %, da plejeboligen står tom i en kortere periode i forbindelse med at en ny beboer flytter ind. I den periode afregnes plejecentret ikke. For 2012 og 2013 har der kun været adgang til belægningsprocenter for områderne. Belægningsprocenter er kun opgjort for de permanente pladser. Tomgangshusleje betales af Varde Kommune, når der ikke er en beboer der betaler husleje for plejeboligen. Betales der tomgangshusleje for en bolig, er det et udtryk for at det ikke har været muligt at leje boligen ud i en periode. Tomgangshuslejen dækker også over eventuelle midlertidige pladser. Område Belægningsprocent måneder Belægningsprocent måneder Belægningsprocen t måneder Centerområde sydøst: 91,3 91,9 99,9 Lyngparken 97,2 Lyngparken demensafsnit 99 Sognelunden 96 Ansager 111 Søgården - alternativt 99,2 plejehjem Centerområde midt: 96,7 95,2 97,4 Carolineparken 96,2 Tistrup plejecenter 97,5 Helle Plejecenter 98,4 Centerområde nordvest: 93,8 96,1 97,3 Poghøj 98,7 Skovhøj 96,3 Møllegården 104,8 Vinkelvejcentret 90,1 Aktivitetscenter Ølgod 98,3 Tabel 2. Belægningsprocenter 3

25 Område Tomgangshusleje måneder Tomgangshusleje måneder Tomgangshusleje måneder Lyngparken og Søgården Sognelunden Ansager Carolineparken Tistrup plejecenter Ej opført Ej opført 2 Helle Plejecenter Poghøj Skovhøj Møllegården Vinkelvejcentret Aktivitetscenter Ølgod Blåbjerg plejecenter I alt Tabel 3. Antal måneder med tomgangshusleje Det ses at der fra 2013 til 2014 er sket en markant udvikling, i forhold til at belægningsprocenterne er gået op og antallet af boliger der betales tomgangshusleje er reduceret. Dette er et udtryk for, at der stort set ikke har været plejeboliger der har stået ledige i løbet af Det ses at der er den forventede sammenhæng mellem lave belægningsprocenter og betaling af tomgangshusleje i De plejeboliger der var venteliste til i februar 2015, havde generelt høj belægningsprocent og ingen udgifter til tomgangshusleje i Den aktuelle tendens med efterspørgsel efter specifikke plejeboliger, ser således ud til også at have været gældende i Der er ikke opgjort data om belægningsprocenter og separat tomgangshusleje for de midlertidige pladser. Oplevelsen er dog, at der er fuld belægning på de midlertidige pladser. I 2014 afregnede Varde Kommune for 142 ventedage for færdigvarselde, udskrevne patienter der ikke kunne hjemtages til kommunen samme døgn som de blev udskrevet. Dette tal kan med en forsigtig tolkning tages som et udtryk for, at Varde Kommune pt. har en passende kapacitet i forhold til midlertidige pladser, da tallet vurderes at være forholdsvist lavt. Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser Der er frit valg af plejebolig i Danmark, derfor kan en borger tildeles plejebolig i en anden kommune under forudsætning, at borgeren er visiteret til plejebolig i hjemkommunen og godkendt i modtage kommunen. Hjemkommunen afregner med modtagekommunen for borgerens ophold i plejeboligen. Nedenfor ses en opgørelse over antal borgere fra Varde Kommune der har valgt plejebolig i en anden kommune, samt borgere fra andre kommuner der har valgt plejebolig i Varde Kommune og de mellemkommunale afregninger herfor. Det ses at antallet af borgere der vælger plejebolig en anden kommune, overstiger antallet af borgere fra andre kommuner der vælger en plejebolig i Varde Kommune samt at tendensen er at netto afgangen er stigende. Denne tendens bør der tages hensyn til i forbindelse med prognoser for det fremtidige plejeboligbehov. 4

26 Borgere fra Varde Kommune der bor i plejebolig i anden kommune pr. 1 januar Antal borgere Udgifter i alt (forventet) Antal borgere fra andre kommuner der bor i plejebolig i Varde Kommune pr. 1 januar Antal borgere Afregning fra andre kommuner i alt: (forventet) Tabel 4. Mellemkommunale afregninger for plejeboligpladser Udvikling i antallet af borgere i fast plejebolig fordelt på kategorier Når borgeren visiteres ind til en plejebolig, tildeles borgeren en plejetyngdekategori, som har betydning for det beløb der afregnes til plejecentret. Der visiteres desuden til pakker der medfører afregning af tillæg. D for borgere med udad reagerende adfærd. E for borgere på en rehabiliteringsplads. F for borgere på specialenheder for demente. M for borgere på specialplejehjemmet Søgården. I tabel 5 ses det gennemsnitlige antal borgere på plejetyngdekategorierne A, B og C for borgere der er visiteret til en fast plejebolig i løbet af , samt det gennemsnitlige antal visiterede tillæg for alle borgere i plejebolig Plejetyngde A Plejetyngde B Plejetyngde C I alt Tillæg D Tillæg E Tillæg F Tillæg M Tabel 5. Plejetyngdekategorier og tillæg I figur 1 illustreres samme udvikling, enheden er her % af det totale antal borgere der er visiteret til en fast plads, for at lette sammenligningen. Det ses at forholdet mellem plejetyngdekategorierne er stabilt over tid. Funktionsniveauet for de borgere der bor i plejebolig er derfor, baseret på plejetyngdekategorierne, hverken blevet bedre eller ringere gennem de seneste tre år. Det ses at der tildeles væsentligt færre tillæg for at kompensere for 5

27 udad reagerende adfærd blandt demente og væsentlig flere tillæg for borgere på specialplejehjemmet Søgården. I forhold til sidste nævnte, har det den helt naturlige årsag at plejehjemmet blev færdigbygget i 2013, og at nogle borgere på forhånd var visiteret ind i kategorien Plejetyngde A Plejetyngde B Plejetyngde C Tillæg D Tillæg E Tillæg F Tillæg M Figur 1. udvikling i plejetyngde, % af total. Udgifter forbundet med at tilbyde borgeren en plejebolig Udgifterne til en plejebolig er baseret på de takster der opkræves, når borgere fra andre kommuner har ophold i en plejebolig i Varde Kommune. Taksterne er opgjort ud fra de totale omkostninger, der er forbundet med at tilbyde borgeren en plejebolig. Dette inkluderer udgifter til praktisk og personlig bistand, kommunal andel af boligydelse, APV-hjælpemidler og lignende, daglige aktiviteter, samt de kommunale udgifter der er forbundet med f.eks. forplejning og tøjvask. Dertil kommer borgerens egenbetaling til husleje, forplejning og diverse andre tilvalgsydelser. Plejeboliger 2015 takster udgift/år Kat. A Kat. B Kat. C D-tillæg F-tillæg E-tillæg M-tillæg Tabel 6. udgifter forbundet med borgere i plejebolig 6

28 Fremskrivning af behovet for plejeboliger KL har udarbejdet en model til fremskrivning af kommunernes behov for plejeboliger som er baseret på Danmarks statistiks demografiske fremskrivninger og de informationer kommunerne indberetter i forhold plejeboliger. Modellen er bygget op over en som udgangspunkt mekanisk fremskrivning af plejeboligbehovet ud fra andelen af personer i eller på venteliste til plejeboliger i de enkelte aldersgrupper. Dette baseline -forløb indebærer, at hvis antallet af personer i aldersgrupperne stiger eller falder, så vil behovet for plejeboliger ændres tilsvarende, alt efter hvilke forudsætninger der lægges ind i form af behovsgrad, opholdstid og tomgang. I modellen er der mulighed for at lægge forskellige behovsgrader ind til at illustrere udviklingen i fremtiden. KL har på forhånd lagt 3 forskellige udviklingsscenarier ind i modellen, hvoraf to benyttes i dette notat. KL gør sig ikke i forbindelse med modellen overvejelser om, hvorvidt der er et scenarie der vurderes at være mere realistisk end andre. Modellen er benyttet til at illustrere forskellige scenarier for det fremtidige behov for plejeboliger i Varde Kommune. Forudsætninger anvendt i modellen Gennemsnitlig opholdstid i plejebolig: KL har på baggrund af data fra Lovmodellen, skønnet at en borger i gennemsnit har et plejeboligbehov i 30 måneder, dette er inkl. den tid hvor borgere står på venteliste. Dette stemmer overens med træk fra 2012 der viser at den gennemsnitlige opholdstid for borgere i 2012 i Varde Kommune var 29,4 måneder. I brugen af KL s plejeboligmodel anvendes der derfor en gennemsnitlig behovsperiode på 30 måneder. Tomgang: Baseret på opgørelsen af tomgang fra 2014, er den gennemsnitlige tomgang sat til 0 måneder. Antal plejeboliger: Antallet af plejeboliger er sat til 474, som er det totale antal plejeboliger Varde kommune har visitationsretten til, tallet er inkl. Blåbjerg plejehjem og midlertidige pladser. Nuværende behovsgrader i Varde Kommune Behovsgraden udtrykker hvor stor en del af befolkningen i en andersgruppe der har behov for en plejebolig. Den aktuelle behovsgrad for borgere over 90 år er f.eks. på 36,13 % da 138 borgere ud af de 382 borgere over 90 år i Varde Kommune enten bor i en plejebolig, eller står på venteliste hertil. Nedenfor ses behovsgraden baseret på det indberettede antal indskrevne borgere i plejebolig i Varde Kommune fra 2014 samt borgere på venteliste primo

29 Desuden er der i tabellens kolonne 4 og 5 anført fiktive behovsgrader der bruges i fremskrivningsscenarierne 2 og 3 senere. Personer med behov Behovsgrad Nuværende Behovsgrad scenarie 2 Behovsgrad scenarie 3 Under 60 år 14 0,04 0,06 0, år 12 0,37 0,40 0, år 8 0,58 0,48 0, år 57 1,43 1,19 1, år 61 3,33 2,67 2, år 94 7,26 6,05 5, år ,80 13,46 11,85 Over 90 år ,13 33,04 27,10 Tabel 7. Nuværende behovsgrad samt scenarier til fremskrivning Forventninger til fremtidens plejeboligbehov i Varde Kommune Ifølge de demografiske fremskrivninger vil der i 2030 vil være borgere i Varde Kommune over 65 år mod i dag, og gennemsnitsalderen blandt gruppen vil være højere end i dag. Samtidig er andelen af borgere med kroniske sygdomme i Varde Kommune er ifølge Regions Syddanmarks seneste sundhedsprofil er stigende. Dette er en generel tendens som kan skyldes forbedrede behandlingsmuligheder og øget middellevetid, og det medfører at flere lever længere med deres kroniske sygdomme end tidligere. En særlig udfordring i denne sammenhæng er stigningen i antallet af demente. I Varde Kommune forventes der i 2030 at være 1301 borgeren med demens i 2030, mod 908 i 2015 (Nationalt Videns Center for Demens). Skal dækningsgraden med demenspladser i forhold til antallet af demente i kommunen være som i dag, skal der ifølge prognoser fra Nationalt Videns Center for Demens i 2030 være 89 demenspladser mod 62 i dag. I forhold til udviklingen i retningen af at borgerne på plejecentrene får mere specialiserede behov, er det også nødvendigt at være opmærksom på stigningen i antallet af plejekrævende bariatriske (BMI>35) borgere, som stiller særlige krav til de fysiske rammer. Samtidig tegner Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY), hvor udviklingen i ældres helbred fra 1994 til 2005 beskrives, dog et billede af at fremtidens ældre forventes en bedre sundhedstilstand end tidligere. Både mænd og kvinder har gennem de seneste år oplevet en stigning i gennemsnitlig levetid, og får flere år som raske og færre år med aktivitetsbegrænsninger. Ældresagens fremtids studie baseret på danskere, som har fortalt om deres ønsker og forventninger til deres liv som ældre viser, at de kommende års ældre i langt højere grad forventer at bevare så meget kontrol som muligt så længe som muligt. Hertil kommer, at Ældresagen i en undersøgelse fra 2012 konkluderer, at de ældre i højere grad fremover vil foretrække at blive boende i eget hjem. Den aktuelle fokus på rehabilitering, senest med indførelsen af 83a som giver borgeren en lovbestemt ret til at få vurderet sit rehabiliteringspotentiale, taler desuden for at borgerne i højere grad vil være selvhjulpne i fremtiden. 8

30 Det bør også tages i betragtning at flyttemønstret efter plejeboliger viser at der netto er flere borgere der flytter ud ad kommunen, og at tendensen hertil er stigende. Når de forskellige tendenser sammenholdes, taler det samlet set for, at det er sandsynligt at behovsgraden for den enkelte aldersgruppe bliver nedadgående fremadrettet, men at de personer der får behov for en plejebolig vil have et mere sammensat sygdomsbillede og behov for mere specialiserede tilbud. Fremskrivning efter forskellige scenarier I dette afsnit illustreres forskellige scenarier for fremskrivninger af det fremtidige plejeboligbehov. Scenarierne er ikke valgt ud fra en forventning om, at det er de konkrete behovsgrader der vil kunne illustrere den fremtidige udvikling i Varde Kommune, men alene for at illustrere hvordan plejeboligbehovet kan komme til at se ud i fremtiden. Scenarie 1: fremskrivning af plejeboligbehov ved stabil behovsgrad Ved en stabil behovsgrad og en uændret plejeboligmasse, ses det ud fra tabel 8, at der i 2030 vil mangle 250 plejeboliger. Scenariet er et af grundscenarierne i KL s model. Det vurderes fra forvaltningen at være et pessimistisk scenarie, da det forudsætter at forventningerne om at fremtidens ældre får flere leveår uden funktionsbegrænsninger ikke holder stik Venteliste primo året Beboere primo året Antal borgere i kommunen med behov Antal boliger i alt Behovsgrad pr. over 60-årig (pct.) 3,79 3,80 3,81 3,80 3,82 3,82 4,02 4,25 Tabel 8. Fremskrivning ved stabil behovsgrad Scenarie 2: fremskrivning af plejeboligbehov ved let faldende behovsgrad de første fem år svarende til udviklingen Dette scenarie fremskriver plejeboligbehovet efter en udvikling, hvor behovet falder svarende til udviklingen fra i løbet af de første 5 år og derefter står stille. Det ses, at der med denne udvikling og en stabil plejeboligmasse, i 2030 vil mangle 160 plejeboliger. Scenariet er et af grundscenarierne i KL s model. Det vurderes fra forvaltningen at være specielt, da det forudsætter at udviklingen i behovsgraden stopper efter 5 år, hvilket der ikke umiddelbart er noget der taler for. 9

31 Venteliste primo året Beboere primo året Antal borgere i kommunen med behov Antal boliger i alt Behovsgrad pr. over 60- årig (pct.) 3,79 3,70 3,60 3,49 3,40 3,30 3,46 3,66 Tabel 9. Fremskrivning ved let faldende behovsgrad Scenarie 3: fremskrivning af plejeboligbehov ved moderat/høj faldende behovsgrad på 25 % over 15 år Det ses, at der med denne udvikling og en stabil plejeboligmasse, i 2030 vil mangle 72 plejeboliger. Scenariet er forvaltningens bud på et optimistisk scenarie. Scenariet er medtaget for at vise, at der selv ud fra meget optimistiske prognoser vil være udfordringer på plejeboligområdet i fremtiden, hvis ikke plejeboligmassen øges Venteliste primo året Beboere primo året Antal borgere i kommunen med behov Antal boliger i alt Behovsgrad pr. over 60-årig (pct.) 3,79 3,74 3,68 3,61 3,57 3,50 3,35 3,18 Tabel 10. Fremskrivning ved moderat/høj faldende behovsgrad Demografiske fremskrivninger på lokalområder Varde Kommune har ikke hjemkøbt demografiske fremskrivninger på lokalområder siden Disse fremskrivninger er benyttet til at belyse de lokale behov for plejeboliger i rapporten Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser dokument nr /13. Der henvises til denne rapport for belysning af den mest optimale fremtidige geografiske fordeling af ældreboliger. 10

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge Nielsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 26. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl

Åbent Referat. til. Ældrerådet. Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 20. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Plejecentret Skovhøj, Kirkegade 71, Oksbøl Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Fredag den 29. januar 2016 Mødetidspunkt: 9:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Mødelokale 2, Bytoften Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Plejeboligplan for Varde Kommune

Plejeboligplan for Varde Kommune Dato Juli 2015 Dok.nr. 97 022 / 15 Sagsnr. 15 / 6795 Ref. thpe Plejeboligplan for Varde Kommune 2016 2025 1/31 Indhold 1.0 Indledning...4 2.0 Procesplan...5 3.0 Udgangspunktet for plejeboligplanen...6

Læs mere

Plejeboligplan Plejeboligplan for Varde Kommune

Plejeboligplan Plejeboligplan for Varde Kommune Plejeboligplan 2016-2025 Plejeboligplan 2016-2025 for Varde Kommune Målet er, at kommunen har et passende antal boliger, og ikke mindst at plejecentrene byder på optimale rammer for ældre med forskellige

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale hos Det Danske Madhus Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Plejeboligplan Plejeboligplan for Varde Kommune

Plejeboligplan Plejeboligplan for Varde Kommune Plejeboligplan 2016-2025 Plejeboligplan 2016-2025 for Varde Kommune Målet er, at kommunen har et passende antal boliger, og ikke mindst at plejecentrene byder på optimale rammer for ældre med forskellige

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 28. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Boligplan Udvalgsmødet d. 27. februar 2017

Boligplan Udvalgsmødet d. 27. februar 2017 Boligplan 2017 Udvalgsmødet d. 27. februar 2017 Baggrund for Boligplan 2017 Boligplan udarbejdes med 2-3 års mellemrum. Den tidsmæssige periode for boligplan 2017 er 2017-2027 Formål: Tilpasning af antal

Læs mere

Plejeboligplan for Varde Kommune 2016 2025

Plejeboligplan for Varde Kommune 2016 2025 Dato Juli 2015 Dok.nr. 97 022 / 15 Sagsnr. 15 / 6795 Ref. thpe Plejeboligplan for Varde Kommune 2016 2025 1/28 Indhold 1.0 Indledning...4 2.0 Procesplan...5 3.0 Udgangspunktet...6 3.1 Den nuværende struktur...7

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Varde Kommune Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Hedensted Rådhus mødelokale nr. 3 Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Behovsanalyse af plejeboligområdet

Behovsanalyse af plejeboligområdet Behovsanalyse af plejeboligområdet Et naturligt afsæt for en behovsanalyse af plejeboligområdet er udvikling i ældrebefolkningen. Alt andet lige er det naturligt at forvente at med flere ældre og særligt

Læs mere

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Præsentation af Boligplan SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Præsentation af Boligplan 2017 Der udarbejdes en Boligplan med 2-3 års mellemrum. Seneste Boligplan er Boligplan 2016, der blev byrådsgodkendt d. 22. juni 2016. Boligplan 2016 beskriver en række konkrete

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat. fra det konstituerende møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra det konstituerende møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 5.2.1,

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2013. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ældrerådet. Årsberetning 2013. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Dato 13.02.14 Dok.nr. 19584-14 Sagsnr. 14-835 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2013 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune August 2014 Indhold 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2011

Ældrerådet. Årsberetning 2011 Dato 13.04.12 Dok.nr. 1125238 Sagsnr. 1125235 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2011 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet

Åben Dagsorden. til. Ældrerådet Åben Dagsorden til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 27. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 10, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund

Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune oplever stigende ventelister til plejeboligerne, rehabiliteringspladser og øvrige tilbud under

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Centralkøkkenet - M. P. Koefoeds Vej 1, 9800 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 3. Mødedato: Mødevarighed: 15.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Venteliste, specialiserede botilbud

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-329 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 28. marts 2017 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Svend Sønnichsen Pkt. Tekst Side 19 Godkendelse af referat fra mødet den 28. februar 2017 1 20 Orientering: Klippekort til beboere

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Klippekort. Kvalitetsstandard 2017

Klippekort. Kvalitetsstandard 2017 Klippekort Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard klippekort Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for klippekortordningen i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2017. Lovgrundlag 3 Visitation

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 26. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 14:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Anette Mandahl-

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2012. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Ældrerådet. Årsberetning 2012. Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Dato 13.02.13 Dok.nr. 23986-13 Sagsnr. 13-3221 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2012 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om implementering af klippekort - Kl. 13:15-13:30 2 2 Orientering om plejehjemslæger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: 049 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Notat. Kapacitetsanalyse af boliger til voksne med udviklingshæmning

Notat. Kapacitetsanalyse af boliger til voksne med udviklingshæmning SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. maj 2016 Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Kapacitetsanalyse af boliger til voksne med udviklingshæmning Indledning Af den politiske

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødedato: 25. september 2014. Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Referat Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Sundhedshuset, Mødelokale 1, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen,

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde SydØst 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Mødedato: 17. februar 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. februar 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. februar 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Godkendelse/Underskrift af referat 3 3 Orientering vedr. Røg- og brandsikkerhedsforholdende

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-09.-2017 Mødeforum Sted Ældrerådet Marskgården, Marskvej 20B, 4700 Næstved Dato Onsdag den 13. september 2017 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 Deltagere Bjerking, Tove Scheel,

Læs mere

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 6.august 2015/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2015-2027 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Fælles-MED Social, Sundhed og Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3, Bytoften Fra medarbejdersiden: Arne Høivang Jensen, OAO/FOA,

Læs mere

Åbent referat til. Ældre- og Sundhedsområdet - ledermøder

Åbent referat til. Ældre- og Sundhedsområdet - ledermøder Varde Kommune Åbent referat til Ældre- og Sundhedsområdet - ledermøder Mødedato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget

Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget Notat Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget Plejeboligbehov i Albertslund Kommune 2016-2028 I de kommende år sker der en stigning i andelen af ældre borgere i Albertslund Kommune, og der

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed 1. Etablering af demensby på eksisterende plejecenter Byen i byen. 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Flytning af områdekontor 200 Etablering af P-pladser 1.100 Tilkørselsforhold 300 Indretning af butikker+indgang

Læs mere

Åbent referat til. Ældrerådet

Åbent referat til. Ældrerådet Åbent referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 30. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Anette

Læs mere

Seniorrådet vil dog gerne have punktet 'Næste mødedato' på referaterne fremover. Næste mødedato er nu tirsdag d. 15. marts 2016.

Seniorrådet vil dog gerne have punktet 'Næste mødedato' på referaterne fremover. Næste mødedato er nu tirsdag d. 15. marts 2016. Dagsorden Dato: 22-02-2016 09:00:00 Udvalg: Seniorrådet Sted: Den gamle byrådssal, Servicecenter Hørning 1 Godkendelse af dagsorden og referat Godkendelse af dagsorden og referat Dagsorden og referat godkendes

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2016 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2016 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Øvrige anlæg SSU-ØA-01 Ny Demensplan Udvalg: SSU / Center for Sundhed & Pleje Område: Tilbud til Ældre og Handicappede Funktion: 05.32.32 05.32.33 Baggrund BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG I 2014 var

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017.

Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Plejeboliger i Horsens Kommune Temadrøftelse, Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. maj 2017. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben sagnr.:27.42.00-p00-2-17 Dato: 22-05-2017 Fremtidens ældre ønsker

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Åbent referat til. Beskæftigelse

Åbent referat til. Beskæftigelse Åbent referat til Mødedato: Torsdag den 14. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 2, Bytoften Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF afbud i st. deltog Conny Knigge

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 13.12.2016 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis af henvendelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere