Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg"

Transkript

1 2015/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og indenrigsmin., j. nr Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne) 1 I lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014, som ændret ved 2 i lov nr. 312 af 29. marts 2014 og 2 i lov nr af 22. december 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 1, nr. 1, ændres»eller«til:»,«. 2. I 3, stk. 1, nr. 2, udgår»medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6, eller«. 3. I 3, stk. 1, nr. 3, ændres», medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6.«til:»eller«. 4. I 3, stk. 1, indsættes som nr. 4:»4) uden at være omfattet af nr. 1 har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark.«5. I 14, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter» 3, stk. 1, nr. 1«:»eller 4«. 6. I 47 a, stk. 2, 1. pkt., udgår»og 4« a, stk. 3, ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk I 47 a, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres»er den pågældende person med dansk indfødsret ikke under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. 6 i værgemålsloven«til:»har den pågældende person dansk indfødsret«. 2 I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 2. april 2014, som ændret ved 3 i lov nr af 22. december 2015, foretages følgende ændringer: 1

2 1. 1, stk. 3, ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk I 12, stk. 2, 1. pkt., udgår», iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6,«. 3. I 108 a, stk. 1, ændres»dansk statsborger«til:»person med dansk indfødsret« a, stk. 2, ophæves. Stk. 3 bliver herefter stk I 108 a, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., ændres»dansk statsborger«til:»person med dansk indfødsret«, og», der ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6,«udgår. Loven træder i kraft den 1. juli

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Gældende ret Europa-Parlamentsvalg Valgret og valgbarhed Hjælp til stemmeafgivningen Valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere Optagelse på valglisten Valgrets- og valgbarhedserklæring Kommunale og regionale valg Valgret og valgbarhed Hjælp til stemmeafgivningen Valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere Berigtigelse af valglisten Valgbarhedsattest 2.2. Social- og Indenrigsministeriets overvejelser Gruppen af personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens Valgret til personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens Lovforslagets indhold Europa-Parlamentsvalg Valgret Optagelse på valglisten Valgrets- og valgbarhedserklæring Kommunale og regionale valg Valgret Berigtigelse af valglisten Valgbarhedsattest 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 5. De administrative konsekvenser for borgerne 6. De miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Regeringen ønsker, at flest mulige inden for rammerne af grundloven skal have valgret til landsdækkende valg i Danmark. Det foreslås derfor at ændre valglovgivningen, således at personer, der er under værge- 3

4 mål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne, gives valgret til Europa-Parlamentsvalg og kommunale og regionale valg. Der har igennem en periode været en efterspørgsel blandt andet fra Institut for Menneskerettigheder efter at ændre valglovgivningen, således at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, får valgret til alle landsdækkende valg og folkeafstemninger i Danmark. Det er efter gældende ret en betingelse for valgret til alle landsdækkende valg og folkeafstemninger i Danmark, at man ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6. Det er regeringens vurdering, at grundloven ikke giver mulighed for at give personer, der som følge af værgemål efter værgemålslovens 6 har mistet deres retlige handleevne, valgret til folketingsvalg. Derimod kan grundloven ikke antages at være til hinder for at give valgret til personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg. Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets besvarelse af 17. marts 2014 af spørgsmål nr. 644 (alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. Det følger derudover af grundloven, at det er folketingsvælgere, dvs. de personer, der har valgret til Folketinget, der er stemmeberettigede ved grundlovsumiddelbare folkeafstemninger. Med henblik på i videre omfang at give personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, valgret foreslås, at denne personkreds gives valgret til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg. 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Gældende ret Europa-Parlamentsvalg Valgret og valgbarhed Valgret til Europa-Parlamentet har enhver, der på valgdagen enten 1) har valgret til Folketinget, dvs. har dansk indfødsret, er fyldt 18 år, har fast bopæl i riget og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, eller 2) har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget, har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, eller 3) er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, har opnået alderen for valgret til Folketinget, har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, jf. 3, stk. 1, i Europa-Parlamentsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april Den, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, har således ikke valgret til Europa-Parlamentet. Valgbar til Europa-Parlamentet er enhver, der har valgret til Europa-Parlamentet, og som fire uger før valgdagen opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 6, stk. 1. Eftersom personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, ikke har valgret til Europa-Parlamentet, er de nævnte personer dermed heller ikke valgbare til Europa-Parlamentet Hjælp til stemmeafgivningen 4

5 Vælgere, der ikke er i stand til at foretage stemmeafgivning på den i valglovgivningen foreskrevne måde, kan forlange fornøden hjælp til stemmeafgivningen, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 25, stk. 1, jf. folketingsvalglovens 49, stk. 1. Hjælpen ydes af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Vælgeren kan udpege en personlig hjælper i stedet for den ene af de to valgstyrere/tilforordnede, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 25, stk. 1, jf. folketingsvalglovens 49, stk. 2. Vælgere, der ikke selv er i stand til at afkrydse stemmesedlen, kan også få hjælp hertil. Hjælp til afkrydsning af en stemmeseddel kan dog kun ydes, såfremt vælgeren umiddelbart over for de to personer, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilken kandidatliste eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 25, stk. 1, jf. folketingsvalglovens 49, stk. 4. Tilsvarende skal stemmemodtageren eller stemmemodtagerne yde hjælp til brevstemmeafgivningen, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 26, stk. 1, jf. folketingsvalgsvalglovens 61, stk. 4 og Valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere Forud for hvert Europa-Parlamentsvalg vælges en valgbestyrelse for hver opstillingskreds, et antal valgstyrere for hvert afstemningsområde samt et antal tilforordnede vælgere, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 16, stk. 1, 1. pkt. Valgbestyrelsen, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere vælges efter reglerne i kapitel 5 i folketingsvalgloven, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 16, stk. 1, 2. pkt. Man kan vælges som medlem af valgbestyrelsen, hvis man er valgbar til kommunalbestyrelsen og er blevet valgt som medlem af kommunalbestyrelsen. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere vælges af kommunalbestyrelsen blandt de vælgere, der har valgret til Europa-Parlamentet og har bopæl i kommunen. Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, kan således ikke vælges som medlemmer af valgbestyrelsen, som valgstyrere eller tilforordnede vælgere Optagelse på valglisten Kommunalbestyrelsen udarbejder i de år, hvor der skal afholdes Europa-Parlamentsvalg, en valgliste over vælgerne i kommunen, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 14, stk. 1, 1. pkt. Ved udarbejdelse af valglisten og ved optagelse på denne liste af de personer, der har valgret efter Europa- Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 1, dvs. personer der har valgret til Folketinget, finder reglerne om valglister i folketingsvalg-loven tilsvarende anvendelse, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 14, stk. 2, 1. pkt. For tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, Færøerne eller Grønland gælder dog samme regler som for tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, udlandet, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 14, stk. 2, 2. pkt. De personer, der har valgret efter Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 2, (personer med dansk indfødsret og med bopæl i andre medlemsstater) optages efter anmodning på en særlig valgliste i Københavns Kommune, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 14, stk. 3, 1. pkt. De personer, der har valgret efter Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 3, (statsborgere i andre medlemsstater med bopæl i Danmark) optages på valglisten efter tilsvarende regler som dem, der gælder for personer, der har valgret efter 3, stk. 1, nr. 1, og som er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR) samt opfylder nogle øvrige lovfastsatte betingelser, jf. nærmere Europa-Parlamentsvalglovens 14 a, stk Valgrets- og valgbarhedserklæring 5

6 En person, der har dansk indfødsret, kan udøve sin valgret til Europa-Parlamentet i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union under forudsætning af, at den pågældende opfylder de øvrige valgretsbetingelser herfor. Social- og indenrigsministeren skal efter anmodning herom fra den pågældendes bopælsland bekræfte eller afkræfte en erklæring om, at den pågældende ikke har fortabt valgretten i Danmark, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 1. En person med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, skal i forbindelse med opstilling til Europa-Parlamentet i bopælslandet afgive en erklæring om, at vedkommende ikke har fortabt retten til at opstille til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Social- og indenrigsministeren giver efter anmodning herom fra vedkommende myndighed i bopælslandet oplysning om den pågældendes valgbarhed til Europa-Parlamentet i Danmark, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 2, 1. pkt. Hvis den pågældende person har dansk indfødsret og er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, meddeler social- og indenrigsministeren vedkommende myndighed i bopælslandet, at den pågældende ikke er valgbar til Europa-Parlamentet i Danmark, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 3. Hvis den pågældende person ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, meddeler social- og indenrigsministeren, at ministeren ikke har kendskab til, at den pågældende har fortabt sin valgbarhed til Europa-Parlamentet i Danmark, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 4, 1. pkt Kommunale og regionale valg Valgret og valgbarhed Valgret til kommunale og regionale valg har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, og derudover enten har dansk indfødsret, eller er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, eller er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen, jf. 1, stk. 1, i den kommunale og regionale valglov, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 2. april Endvidere har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol, valgret til kommunale og regionale valg, jf. den kommunale og regionale valglovs 1, stk. 2. Den, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, har derimod ikke valgret til kommunale og regionale valg, uanset at personen opfylder de øvrige valgretsbetingelser, jf. den kommunale og regionale valglovs 1, stk. 3. Den, der har valgret til kommunale og/eller regionale valg, er også valgbar til kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet, jf. den kommunale og regionale valglovs 3. Eftersom personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, ikke har valgret til kommunale og regionale valg, er de nævnte personer dermed heller ikke valgbare til kommunalbestyrelser og regionsråd Hjælp til stemmeafgivningen Hjælp til stemmeafgivningen, herunder brevstemmeafgivningen, ydes på samme måde ved alle landsdækkende valg og folkeafstemninger i Danmark. Der henvises til beskrivelsen af hjælp til stemmeafgivningen ved Europa-Parlamentsvalg i afsnit Reglerne om hjælp til stemmeafgivningen, herunder brevstemmeafgivningen, ved kommunale og regionale valg findes i den kommunale og regionale valglovs 55 og 67, stk. 4 og 6. 6

7 Valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere Forud for kommunale og regionale valg vælges en valgbestyrelse for hver kommune og hver region, jf. den kommunale og regionale valglovs 13, stk. 1. Derudover vælges et antal valgstyrere samt et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget, jf. den kommunale og regionale valglovs 16, stk. 1, og 17, stk. 1. Man kan vælges som medlem af valgbestyrelsen, hvis man er valgbar til kommunalbestyrelsen og er blevet valgt som medlem af kommunalbestyrelsen. Hvis man er valgt som medlem af kommunalbestyrelsen, kan man ligeledes vælges som medlem af valgbestyrelsen ved folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere vælges af kommunalbestyrelsen blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen. Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, kan således ikke vælges som medlemmer af valgbestyrelsen, som valgstyrere eller tilforordnede vælgere Berigtigelse af valglisten Kommunalbestyrelsen skal til og med valgdagen berigtige valglisten, hvis kommunen modtager meddelelse om flytning fra kommunen, dødsfald, iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6, eller erhvervelse henholdsvis fortabelse af dansk indfødsret, jf. den kommunale og regionale valglovs 12, stk. 2, 1. pkt Valgbarhedsattest Der kan udstedes valgbarhedsattester for danske statsborgere, der ønsker at opstille som kandidat til kommunale valg i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union. En anmodning om udstedelse af en valgbarhedsattest for en dansk statsborger, der ønsker at opstille som kandidat til kommunale valg i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, skal indgives til social- og indenrigsministeren, jf. den kommunale og regionale valglovs 108 a, stk. 1. Der kan ikke udstedes valgbarhedsattester for danske statsborgere, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, jf. den kommunale og regionale valglovs 108 a, stk. 2. For danske statsborgere, der ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, kan der dermed godt udstedes valgbarhedsattester med det indhold, at social- og indenrigsministeren ikke har kendskab til, at den pågældende har fortabt sin valgbarhed til kommunale og regionale råd i Danmark, jf. den kommunale og regionale valglovs 108 a, stk. 3, 1. pkt Social- og Indenrigsministeriets overvejelser Gruppen af personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6 Der er pr. 1. oktober 2015 i alt personer, der i Det Centrale Personregister (CPR) er registreret med ophold i Danmark og som værende under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6. Efter værgemålslovens 5, stk. 1, kan der iværksættes værgemål for den, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens, eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine anliggender, hvis der er behov for det. Bestemmelsen fastsætter således et retligt kriterium, medicinske kriterier og et behovskriterium for at iværksætte værgemål. Behovskriteriet betyder, at der alene skal iværksættes værgemål efter værgemålslovens 5, hvis der er behov for det. Per- 7

8 soner, der er under værgemål efter værgemålslovens 5, har valgret til alle landsdækkende valg og folkeafstemninger, såfremt de tillige opfylder de øvrige valgretsbetingelser. Det følger af værgemålslovens 6, stk. 1, 1. pkt., at den retlige handleevne kan fratages i forbindelse med værgemål efter 5, der omfatter økonomiske forhold, hvis dette er nødvendigt for at hindre, at den pågældende udsætter sin formue, indkomst eller andre økonomiske interesser for fare for at forringes væsentligt, eller for at hindre økonomisk udnyttelse. Det følger videre af værgemålslovens 6, stk. 2, at den, der er frataget handleevnen, er umyndig og ikke selv kan forpligte sig ved retshandler eller råde over sin formue, medmindre andet er bestemt. I bemærkningerne til 6 i forslaget til værgemålsloven er blandt andet anført følgende om eksempler på personer, der kan antages at høre til den persongruppe, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6 (Folketingstidende , tillæg A, side 2465): Det er hensigten, at denne type værgemål især skal anvendes over for de svage, der udviser aktiv adfærd. Hovedeksemplet er sindssyge, som under maniske perioder vil kunne træffe vidtrækkende skadelige økonomiske dispositioner, men der vil også kunne være behov for at fratage de aktive demente, psykisk udviklingshæmmede og skizofrene den retlige handleevne. Formålet med bestemmelsen er ikke kun at undgå, at de pågældende foretager uheldige aktive handlinger, men også at beskytte dem mod andres overtalelse, udnyttelse eller misbrug ved at indskrænke den svages mulighed for selv at disponere. Det fremgår af udtrækket fra CPR, at 18 år er den alder, hvor der er flest, der har fået frataget den retlige handleevne. Blandt personerne i udtrækket fik 16,4 pct. frataget den retlige handleevne, da de var 18 år. Det kan derudover ses af udtrækket, at 15,0 pct. af gruppen var 60 år eller ældre på tidspunktet for fratagelsen af den retlige handleevne. Det er derimod ikke muligt på baggrund af udtrækket fra CPR at sige noget om baggrunden for iværksættelsen af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, og der er heller ikke foretaget undersøgelser eller statistiske undersøgelser heraf. Det har ikke været muligt at drage klare konklusioner om sammensætningen af den persongruppe, der er frataget den retlige handleevne. For så vidt angår de personer, der har fået frataget den retlige handleevne på tidspunktet, hvor den pågældende ellers ville være blevet myndig, kan tidspunktet i sig selv tyde på, at baggrunden for værgemålet var en tidligt opstået og måske medfødt tilstand. Det kan ligeledes med nogen forsigtighed antages, at det for personer, der har fået frataget den retlige handleevne fra og med 60-års alderen, har været begrundet i demens eller lignende aldersbetingede sygdomme. Det har endvidere ikke været muligt at vurdere, hvorvidt den gruppe af personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, såfremt de tillige opfylder de øvrige valgretsbetingelser, rent faktisk vil være i stand til at stemme. Det kan formentlig antages, at persongruppen både omfatter personer, der ikke vil være i stand til at udøve deres valgret ved at afgive stemme, personer, der vil være i stand til at stemme med hjælp, og personer, der vil være i stand til at stemme på sædvanlig vis uden hjælp. For så vidt angår reglerne om hjælp til stemmeafgivningen henvises til afsnit vedrørende Europa-Parlamentsvalg og afsnit vedrørende kommunale og regionale valg. Det kan ikke udelukkes, at det kan betyde et marginalt fald i den samlede valgdeltagelse til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg, at der gives valgret til personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, hvis det på forhånd kan antages, at en del af persongruppen rent faktisk ikke vil være i stand til at udøve deres valgret. Det har ikke været muligt at foretage præcise beregninger af, hvor stor en del af det samlede antal stemmeberettigede persongruppen, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, vil udgøre. Dette skyldes, at antallet af personer, der er under værgemål med fratagelse 8

9 af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, kan ændre sig fra dag til dag i både opad- og nedadgående retning. Derudover er det uvist, om de personer, der er under værgemål med fratagelse af de retlige handleevne efter værgemålslovens 6, opfylder de øvrige valgretsbetingelser til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg. Persongruppen, der har valgret til kommunale og regionale valg, er ikke fuldstændig sammenfaldende med persongruppen, der har valgret til Europa-Parlamentsvalg. Ved det seneste kommunale og regionale valg den 19. november 2013 var vælgertallet Hvis persongruppen, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, havde haft valgret til dette valg og også på dette tidspunkt udgjorde i alt personer, ville denne persongruppe i alt have udgjort 0,043 pct. af det samlede vælgertal. Ved det seneste Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 var vælgertallet Hvis persongruppen, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, ligeledes havde haft valgret til dette valg og også på dette tidspunkt udgjorde i alt personer, ville denne persongruppe i alt have udgjort 0,046 pct. af det samlede vælgertal. Et eventuelt fald i valgdeltagelsen som følge af, at personer, der får valgret med forslaget, ikke kan udnytte den, vil på den baggrund være marginalt Valgret til personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6 Grundlæggende demokratiske principper taler for, at kredsen af personer med valgret til et folkevalgt organ er så bred som mulig, medmindre der foreligger modstående hensyn. Social- og Indenrigsministeriet har på baggrund af ovenstående overvejet, om det vil være hensigtsmæssigt at give valgret til persongruppen, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg. Som anført i afsnit 1 er grundloven ikke til hinder for at give valgret til personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg. Derimod er grundloven til hinder for at give de nævnte personer valgret til folketingsvalg og grundlovsumiddelbare folkeafstemninger. Ved at give valgret til personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg, vil der gælde forskellige valgretsbetingelser i forhold til på den ene side disse valg og på den anden side folketingsvalg og grundlovsumiddelbare folkeafstemninger. Ved folketingsvalg og folkeafstemninger vil det således fortsat være en betingelse for valgret, at personen ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6. Efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse skal dette forhold ikke tillægges afgørende vægt. Der er i forvejen forskellige valgretsbetingelser til de forskellige typer valg. Ved folketingsvalg og folkeafstemninger er det for eksempel en betingelse for at have valgret, at man har dansk indfødsret. Ved kommunale og regionale valg er det derimod en betingelse, at man enten har dansk indfødsret, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste tre år forud for valgdagen. Ved Europa-Parlamentsvalg skal man for at have valgret til valget i Danmark enten have dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union eller være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og have fast bopæl i Danmark. Det forhold, at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, ikke har rådighed over deres egne økonomiske forhold, eller det forhold, at denne persongruppe på grund af sindssygdom, herunder svær demens, hæmmet psykisk udvikling eller anden form for al- 9

10 vorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine anliggender, er efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse ikke en afgørende hindring for at udøve valgretten. Som anført kan der ydes hjælp til stemmeafgivningen, herunder afkrydsning af stemmesedlen. Hjælp til at afkrydse stemmestemmesedlen kan imidlertid kun ydes, hvis den pågældende umiddelbart over for dem, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme. Der henvises til Europa- Parlamentsvalglovens 25, stk. 1, jf. folketingsvalglovens 49, stk. 4, og den kommunale og regionale valglovs 55, stk. 4. Social- og Indenrigsministeriet har på baggrund af ovenstående overvejelser fundet det hensigtsmæssigt, at der gives valgret til persongruppen, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg Lovforslagets indhold Europa-Parlamentsvalg Valgret Det foreslås, at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne, får valgret til Europa-Parlamentsvalg. Med forslaget får således enhver valgret, der på valgdagen enten har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark eller har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union eller er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol. Personer under værgemål vil, såfremt de har behov for det, kunne forlange hjælp til stemmeafgivningen som enhver anden vælger. Hjælp til afkrydsning af en stemmeseddel kan dog kun ydes, såfremt vælgeren umiddelbart over for de to personer, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilken kandidatliste eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 25, stk. 1, jf. folketingsvalglovens 49, stk. 4. Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som opfylder de øvrige valgretsbetingelser, bliver således ifølge forslaget ligeledes valgbare til Europa- Parlamentet. Dette følger af Europa-Parlamentsvalglovens 6, stk. 1, hvorefter personer, der har valgret til Europa-Parlamentet, også er valgbare til Europa-Parlamentet. De pågældende personer vil ligeledes som udgangspunkt kunne vælges som valgstyrere og tilforordnede vælgere til Europa-Parlamentsvalg. Ved Europa-Parlamentsvalg vælger kommunalbestyrelsen valgstyrere og tilforordnede vælgere blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 16, stk. 1, 1. pkt., jf. folketingsvalglovens 29, stk. 1 og 2, og 30, stk. 1, 2. pkt. Kommunalbestyrelsen vil ved valget af valgstyrere og tilforordnede vælgere lovligt kunne lægge vægt på, at personerne skal kunne varetage valgstyrernes og de tilforordnede vælgeres opgaver på forsvarlig vis. På tilsvarende vis vil persongruppen kunne vælges som medlem af en valgbestyrelse ved Europa-Parlamentsvalg efter Europa- Parlamentsvalglovens 16, stk. 1, 1. pkt., jf. folketingsvalglovens 23, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3. Valgbestyrelsen vælges blandt den eller de berørte kommunalbestyrelsers medlemmer. Der henvises til afsnit om valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere ved Europa-Parlamentsvalg. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 2-4, med tilhørende bemærkninger. 10

11 Optagelse på valglisten Det foreslås, at personer, der har valgret efter lovforslagets 1, nr. 4, optages på valglisten på samme måde som de personer, der har valgret efter Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 1. Det indebærer, at reglerne om udarbejdelse af valglisten og for optagelse på valglisten i folketingsvalgloven vil finde tilsvarende anvendelse. Det betyder, at vælgerne skal optages på valglisten i den kommune, hvor de er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), jf. folketingsvalglovens 15. Det følger derudover, at der ved tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, Færøerne eller Grønland vil gælde de samme regler som for tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, udlandet. Det betyder, at personer, der er flyttet til kommunen fra udlandet, herunder Færøerne og Grønland, skal optages på valglisten i tilflytningskommunen, såfremt den pågældende senest 7. -dagen før valgdagen er flyttet til kommunen og senest denne dag har anmeldt flytningen til kommunen, jf. folketingsvalglovens 18, stk. 6, 1. pkt. Der henvises til afsnit om optagelse på valglisten. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 5, med tilhørende bemærkninger Valgrets- og valgbarhedserklæring Som en konsekvens af, at personer, der har valgret til Europa-Parlamentet, også er valgbare til Europa- Parlamentet, foreslås Europa-Parlamentsvalglovens 47 a ændret. Med lovforslaget skal social- og indenrigsministeren ved en anmodning herom fra en myndighed i kandidatens bopælsland meddele, at socialog indenrigsministeren ikke har kendskab til, at en person med dansk indfødsret har fortabt sin valgbarhed til Europa-Parlamentet i Danmark. Social- og indenrigsministeren meddeler dette, såfremt den pågældende har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og i forbindelse med opstilling til Europa-Parlamentet i bopælslandet har afgivet en erklæring om, at vedkommende ikke har fortabt retten til at opstille til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Der henvises til afsnit om valgrets- og valgbarhedserklæringer. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 7 og 8, med tilhørende bemærkninger Kommunale og regionale valg Valgret Det foreslås, at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne, får valgret til kommunale og regionale valg. Med forslaget får således enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, og derudover enten har dansk indfødsret, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen, jf. den kommunale og regionale valglovs 1, stk. 1. Desuden får enhver med forslaget valgret, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol, jf. den kommunale og regionale valglovs 1, stk. 2. Personer under værgemål vil, såfremt de har behov for det, kunne forlange hjælp til stemmeafgivningen som enhver anden vælger. Hjælp til afkrydsning af en stemmeseddel kan dog kun ydes, såfremt vælgeren umiddelbart over for de to personer, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilken kandidatliste eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme, jf. den kommunale og regionale valglovs 55, stk

12 Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som opfylder de øvrige valgretsbetingelser, bliver således ifølge forslaget ligeledes valgbare til kommunalbestyrelser og regionsråd. Dette følger af den kommunale og regionale valglovs 3, hvorefter personer, der har valgret til kommunale og regionale valg, også er valgbare til kommunalbestyrelser og regionsråd. De pågældende personer vil ligeledes som udgangspunkt kunne vælges som valgstyrere og tilforordnede vælgere til kommunale henholdsvis regionale valg. Ved kommunale og regionale valg vælger kommunalbestyrelsen og regionsrådet til fornyet fintælling af regionsrådsvalget valgstyrere og tilforordnede vælgere blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen, jf. den kommunale og regionale valglovs 16, stk. 1 og 2, og 17, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet vil ved valget af valgstyrere og tilforordnede vælgere lovligt kunne lægge vægt på, at personerne skal kunne varetage valgstyrernes og de tilforordnede vælgeres opgaver på forsvarlig vis. På tilsvarende vis vil de pågældende personer kunne vælges som medlem af en valgbestyrelse ved kommunale henholdsvis regionale valg, jf. den kommunale og regionale valglovs 14, stk. 1, sidste pkt. Valgbestyrelsen vælges blandt medlemmerne af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet. Der henvises til afsnit om valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere. Der henvises til lovforslagets 2, nr. 1, med tilhørende bemærkninger Berigtigelse af valglisten Som en konsekvens af, at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, får valgret til kommunale og regionale valg, foreslås den kommunale og regionale valglovs 12, stk. 2, 1. pkt. ændret. Med lovforslaget foreslås, at kommunalbestyrelsen ikke skal berigtige valglisten, hvis kommunen modtager oplysning om iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6, da disse oplysninger ikke fremover vil have betydning for valglisten. Der henvises til afsnit om berigtigelse af valglisten. Der henvises til lovforslagets 2, nr. 2, med tilhørende bemærkninger Valgbarhedsattest Som en konsekvens af, at personer, der har valgret til kommunale og regionale valg, også er valgbare til kommunale og regionale valg, foreslås den kommunale og regionale valglovs 108 a ændret. Med lovforslaget foreslås, at social- og indenrigsministeren efteranmodning fra en dansk statsborger udsteder en valgbarhedsattest med det indhold, at social- og indenrigsministeren ikke har kendskab til, at den pågældende har fortabt sin valgbarhed til kommunale og regionale råd i Danmark. Der henvises til afsnit om valgbarhedsattester. Der henvises til lovforslagets 2, nr. 4 og 5, med tilhørende bemærkninger. 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser af betydning for staten, kommunerne og regionerne. 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 12

13 5. De administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. De miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Det følger af artikel 8 i Rådets akt af 8. oktober 1976 med senere ændringer om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, at med forbehold for forskrifterne i akten er valgproceduren undergivet hver medlemsstats nationale forskrifter. De nationale forskrifter, der eventuelt kan tage hensyn til særlige forhold i medlemsstaterne, må ikke generelt berøre valgmetodens forholdstalskarakter. Bestemmelsen indebærer, at regler om for eksempel valgret fastsættes nationalt. Lovforslaget har indvirkning på den kreds af stemmeberettigede, der følger af Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 med senere ændringer om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, EF-Tidende 1993, nr. L 329, s. 34, samt Rådets direktiv 94/80/EF af 19. december 1994 med senere ændringer om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, EF-Tidende 1994, nr. L 368, s. 38. Ingen af direktiverne indeholder bestemmelser, der specifikt omtaler fratagelsen af valgretten for personer, der er under værgemål, men henviser blot til, at unionsborgere, der opfylder de betingelser for valgret og valgbarhed, der i henhold til bopælslandets lovgivning kræves opfyldt af landets egne statsborgere, har valgret og er valgbare. Lovforslaget indeholder således ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 18. december 2015 til den 21. januar 2016 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Alzheimerforeningen, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Seniorer, Danske Ældreråd, Dansk Industri, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Det Centrale Handicapråd, Domstolsstyrelsen, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Institut for Menneskerettigheder, KL, Landsorganisationen i Danmark (LO), Sjældne Diagnoser, Statsforvaltningen, ULF Udviklingshæmmedes Landsforbund, Vestre Landsret, Ældreforum, Ældremobiliseringen, Ældre Sagen og Østre Landsret. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner Ingen af betydning og regioner Negative konsekvenser/merudgifter Ingen af betydning 13

14 Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen Ingen Økonomiske konsekvenser Ingen Ingen for erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen Ingen for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Der er alene tale om en redaktionel ændring, der sikrer, at opremsningen af de enkelte numre i Europa- Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, sker ved brug af kommaer mellem de enkelte numre på nær det sidste nummer, hvor overgangen mellem det næstsidste og det sidste nummer sker ved brug af ordet eller. Til nr. 2 og 3 Efter Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 2, har enhver, der på valgdagen har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, valgret til Europa-Parlamentet. Det følger videre af Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 3, at enhver, der på valgdagen er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, har valgret til Europa-Parlamentet. Med den foreslåede ændring i lovforslagets 1, nr. 2, af Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 2, udvides kredsen af stemmeberettigede ved valg til Europa-Parlamentet til også at omfatte personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som opfylder de øvrige valgretsbetingelser efter Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 2. Det vil sige, at man har valgret, hvis man har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union. Med den foreslåede ændring i lovforslagets 1, nr. 3, af Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 3, udvides kredsen af stemmeberettigede ved valg til Europa-Parlamentet til også at omfatte personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som opfylder de øvrige valgretsbetingelser efter Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at man har valgret, hvis man er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, har opnået alde- 14

15 ren for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol. Ændringen af bestemmelserne indebærer endvidere, at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som opfylder de øvrige valgretsbetingelser efter Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 2 og 3, ligeledes bliver valgbare til Europa-Parlamentet, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 6, stk. 1. Efter denne bestemmelse er enhver, der har valgret til Europa-Parlamentet, også valgbar til Europa-Parlamentet. De foreslåede ændringer omfatter alene personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6. Personer, der alene er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, har allerede efter de gældende regler valgret, såfremt de opfylder de almindelige valgretsbetingelser. Om begrundelsen for lovforslagets 1, nr. 2 og 3, henvises til afsnit 2.2 i de almindelige bemærkninger om Social- og Indenrigsministeriets overvejelser. Der henvises i øvrigt til afsnit og i de almindelige bemærkninger. Til nr. 4 Det følger af Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, ikke har valgret til Europa-Parlamentet. Med forslaget indsættes et nyt nummer i Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, hvorved kredsen af stemmeberettigede ved valg til Europa-Parlamentet udvides til blandt andet også at omfatte personer, der har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark, men som ikke har valgret til Folketinget og derfor ikke er omfattet af Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 1. De personer, der er omfattet af lovforslagets 1, nr. 4, er således personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som opfylder de øvrige betingelser for valgret til folketingsvalg, der afholdes i Danmark, dvs. har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark. Denne gruppe bliver med forslaget ligeledes valgbare til Europa-Parlamentet, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 6, stk. 1. Den foreslåede ændring omfatter alene personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6. Personer, der alene er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, har allerede efter de gældende regler valgret og er valgbare, såfremt de opfylder de almindelige valgretsbetingelser. Om begrundelsen for lovforslagets 1, nr. 4, henvises til afsnit 2.2 i de almindelige bemærkninger om Social- og Indenrigsministeriets overvejelser. Der henvises i øvrigt til afsnit og i de almindelige bemærkninger. Til nr. 5 Ifølge Europa-Parlamentsvalglovens 14, stk. 2, 1. pkt., finder reglerne om valglister i folketingsvalgloven tilsvarende anvendelse ved udarbejdelse af valglisten og ved optagelse på valglisten af personer, der har valgret efter Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 1, dvs. personer, der har valgret til Folketinget. For tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, Færøerne eller Grønland gælder dog samme regler som for tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, udlandet, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 14, stk. 2, 2. pkt. 15

16 Det foreslås, at personer, der får valgret efter lovforslagets 1, nr. 4, optages på valglisten til Europa- Parlamentsvalg på samme måde som personer, der har valgret efter Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 1. For tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, Færøerne eller Grønland vil dog gælde samme regler som for tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, udlandet, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 14, stk. 2, 2. pkt. Lovforslagets 1, nr. 5, indebærer blandt andet, at personer, der får valgret efter lovforslagets 1, nr. 4, skal optages på valglisten i den kommune, hvor de er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), jf. folketingsvalglovens 15. Personer, der senest 15. -dagen før valgdagen er flyttet til kommunen, og som senest denne dag har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen, skal optages på valglisten i tilflytningskommunen, jf. folketingsvalglovens 18, stk. 2, 1. pkt. Personer, der senest 7. -dagen før valgdagen er flyttet til kommunen fra udlandet, herunder Færøerne og Grønland, og som senest denne dag har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen, skal optages på valglisten i tilflytningskommunen, jf. folketingsvalglovens 18, stk. 6, 1. pkt. Om begrundelsen for lovforslagets 1, nr. 5, henvises til afsnit i de almindelige bemærkninger om Social- og Indenrigsministeriets overvejelser. Der henvises i øvrigt til afsnit i de almindelige bemærkninger. Til nr. 6 Det følger af Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 3, jf. stk. 2, at social- og indenrigsministeren efter anmodning fra vedkommende myndighed i bopælslandet meddeler, at den pågældende ikke er valgbar til Europa-Parlamentet i Danmark, hvis den pågældende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6. Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 7, hvorved stk. 3 i Europa-Parlamentsvalglovens 47 a ophæves, således at 47 a, stk. 4, bliver til 47 a, stk. 3. Til nr. 7 og 8 Det følger af Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 2, 1. pkt., at social- og indenrigsministeren i de tilfælde, hvor en person med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, i forbindelse med opstilling til Europa-Parlamentsvalget i bopælslandet har afgivet en erklæring om, at vedkommende ikke har fortabt retten til at opstille til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, efter anmodning fra vedkommende myndighed i pågældendes bopælsland giver oplysning om den pågældendes valgbarhed til Europa-Parlamentet i Danmark. Det følger af Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 3, at social- og indenrigsministeren efter anmodning meddeler vedkommende myndighed i bopælslandet, at en person med dansk indfødsret, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, ikke er valgbar til Europa- Parlamentet i Danmark. Det følger af Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 4, 1. pkt., at social- og indenrigsministeren, hvis den pågældende person med dansk indfødsret ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, meddeler vedkommende myndighed i bopælslandet, at social- og indenrigsministeren ikke har kendskab til, at den pågældende har fortabt sin valgbarhed til Europa-Parlamentet i Danmark. 16

17 Det følger af Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 4, 2. pkt., at social- og indenrigsministeren, såfremt Folketinget tidligere har truffet afgørelse om, at den pågældende ikke er valgbar til Europa-Parlamentet, giver meddelelse herom til vedkommende myndighed i pågældendes bopælsland. Med lovforslagets 1, nr. 7, ophæves Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 3. Ophævelsen af bestemmelsen i Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 3, er en konsekvens af, at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som opfylder de øvrige valgretsbetingelser efter Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 2, med lovforslagets 1, nr. 2, får valgret og bliver valgbare til Europa-Parlamentet i Danmark. Med lovforslagets 1, nr. 8, ændres Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 4, 1. pkt., der med forslagets 1, nr. 7, bliver til 47 a, stk. 3, 1. pkt., således at social- og indenrigsministeren efter anmodning meddeler vedkommende myndighed i den pågældendes bopælsland, at social- og indenrigsministeren ikke har kendskab til, at den pågældende har fortabt sin valgbarhed til Europa-Parlamentet i Danmark, såfremt den pågældende person har dansk indfødsret. Dette gælder, hvis den pågældende har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union samt i forbindelse med opstilling til Europa-Parlamentsvalget i bopælslandet har afgivet en erklæring om, at vedkommende ikke har fortabt retten til at opstille til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Dette er en konsekvens af, at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som opfylder de øvrige valgretsbetingelser efter Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 2, med lovforslagets 1, nr. 2, får valgret og bliver valgbare til Europa-Parlamentet i Danmark. Med lovforslaget sker der ingen ændringer i Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 4, 2. pkt., der med lovforslagets 1, nr. 7, bliver til 47 a, stk. 3, 2. pkt. Den meddelelse, som social- og indenrigsministeren efter denne bestemmelse skal give til den pågældendes bopælsland, er uafhængig af den meddelelse, som social- og indenrigsministeren skal give efter Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 4, 1. pkt., der med forslagets 1, nr. 7, bliver til 47 a, stk. 3, 1. pkt. Om begrundelsen for lovforslagets 1, nr. 7 og 8, henvises til afsnit i de almindelige bemærkninger om Social- og Indenrigsministeriets overvejelser. Der henvises i øvrigt til afsnit i de almindelige bemærkninger. Til nr. 1 Til 2 Det følger af den kommunale og regionale valglovs 1, stk. 3, at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, ikke har valgret til kommunale og regionale valg. Med forslaget ophæves den kommunale og regionale valglovs 1, stk. 3. Kredsen af stemmeberettigede ved kommunale og regionale valg udvides således til også at omfatte personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som opfylder de øvrige valgretsbetingelser. De øvrige valgretsbetingelser er, at man på valgdagen skal være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen og herudover enten have dansk indfødsret, være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, være statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget i de sidste tre år forud for valgdagen, jf. den kommunale og regionale valglovs 1, stk. 1. Derudover har personer, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol, også valgret til kommunale og regionale valg, jf. den kommunale og regionale valglovs 1, stk

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2015-6028 Doknr. 299200 Dato 18-12-2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«.

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPMP/NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07004 Doknr. 124989 Dato 13-09-2013 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 147 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) til

Forslag. Lovforslag nr. L 147 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) til Lovforslag nr. L 147 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske

Læs mere

1. Overskriften til kapitel 5 affattes således: »Kapitel 5. Valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede«

1. Overskriften til kapitel 5 affattes således: »Kapitel 5. Valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede« Enhed Valg Sagsbehandler Nicoline N. Miller Koordineret med Sagsnr. 2014-21482 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og lov

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Christine Boeskov Koordineret med Sagsnr. 2016-558 Doknr. 341282 Dato 24-06-2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 368 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2016-2422 Doknr. 338100 Dato 12-04-2016 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Læs mere

Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til Til lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Økonomi- og Indenrigsministeriet valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 3 3 M O B I L 9 1 3 2 5 7 3 3 M P E D @ H U M A N

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 19. januar 2017.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 19. januar 2017. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 19. januar 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov

Læs mere

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17.

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. Ministerialtidende 2009 Udgivet den 10. september 2009 21. august 2009. Nr. 70. Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. november 2009 (Til alle kommunalbestyrelser, regionsråd,

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen BEK nr 130 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 VEJ nr 9458 af 29/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09335 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN Tingvej 31 8543 Hornslet Tlf. 8699 4444 Fax 8699 6644 E-mail: adv@soelgaard-knudsen.dk VÆRGEMÅL Værgemål for børn og unge: For mindreårige er indehaveren af forældemyndigheden værge. Er der fælles forældremyndighed,

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget LBK nr 390 af 27/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016 2390 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg FORSVARSMINISTEREN 8 Maj 2015 Folketingets Forsvarsudvalg har den 18. marts 2015

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3.

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

2008/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. november Betænkning.

2008/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. november Betænkning. 2008/1 BTL 17 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. november 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle regionernes sygehuse cc.: alle KB + Danske Regioner 7. maj 2009 Brevstemmeafgivning

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 VEJ nr 9624 af 03/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5210 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 363 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen)

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen) Vejledning nr. 10724 af 5. oktober 2015 om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 2013/1 LSF 124 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-07364 Fremsat den 29. januar 2014 af økonomi-

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge?

1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? Værgemål Pjecen indeholder: 1. Hvad er en værge? 2. Hvornår kan der være brug for en værge? 3. Hvem kan få en værge? 4. Former for værgemål A. Personlige og/eller økonomiske forhold, værgemålslovens 5

Læs mere

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag.

2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. 2007/2 LSV 18 A (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4000-22 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april 2008 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Lovforslag nr. L 124 Folketinget 2013-14 Fremsat den 29. januar 2014 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017 Til alle kommunalbestyrelser v/de valgansvarlige i kommunerne cc: KL, Danske Regioner og alle regioner 4 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2017-3153

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 127 af 11/02/2013 Gældende (Kommunal- regionalvalgloven) Offentliggørelsesdato: 13-02-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Vejledning nr af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION

Vejledning nr af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION Vejledning nr. 9624 af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION 1 Indhold 1. Indledning... 8 2. Oversigt over opgavefordelingen

Læs mere

mail: Sikker mail: Udarbejdet 2015, Joan Dahl Nørgaard

mail: Sikker mail:  Udarbejdet 2015, Joan Dahl Nørgaard mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Udarbejdet 2015, Joan Dahl Nørgaard Værgemål til Voksne. Hvornår og Hvordan? Indhold 1. Målgruppe 2. Formål

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bilag 1 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af

Læs mere

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål - 1 Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forvaltningen af umyndiges midler er et retsområde, som de fleste personer møder på et tidspunkt i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere