Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen"

Transkript

1 Socialudvalget Refer Do 06. maj 2014 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Skovbo og Solhøj, Gl. Vordingborgvej 43, Mern Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Michael Larsen Bemærkninger Virksomhedsbesøg: kl Plejecenter Skovbo kl Aktivitetscenter Skovbo kl Distrikt Skovbo/Solhøj kl Dialogmøde med Seniorrådet

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Virksomhedsbesøg Skovbo og Solhøj Dialogmøde med Seniorrådet - maj Kvartalsrapportering pr. 31. marts Socialudvalget Budget Socialudvalget Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til omdannelse af ældreboliger til plejeboliger for demente på Solvang Tillæg til leverandørkontrakt jvnf. lov om Social service Uanmeldte tilsyn Driftsorganisionen Multicenter Præstø Orienteringssag - Omsorgsmidler 79 - bevilling Orienteringssag - Ældre i tal Orientering fra formanden maj Eventuelt...25 Bilagsoversigt...26 Underskriftsside...28

3 Socialudvalget Virksomhedsbesøg Skovbo og Solhøj Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariet - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Socialudvalget ønsker besøge virksomhederne indenfor udvalgets område Sagsfremstilling Virksomhedsbesøg den 6. maj 2014 indledes med besøg på Plejecenter Skovbo kl Herefter fortsættes til distrikt Solhøj, herunder besøg på Egehuset. Distrikt Skovbo/ Solhøj har to plejecentre tilknyttet med aktivitetscentre begge steder. Hertil kommer udekørende personale og aktiviteter, samt daghjem for demente i Mern. Særligt for Skovbo gælder, der er særskilt ledelse for Aktivitetscenter Skovbo og Rehabiliteringsteam Ældre i 2014 og 2015, mens der bliver arbejdet med brugerstyrede aktiviteter tværgående i hele kommunen. Programmet for besøget er: Plejecenter Skovbo Kl Præsention af café, af plejecenter inklusiv orientering om initiiver i forhold til erhvervet hjerneskadede. Aktivitetscenter Skovbo og Rehabiliterende team Ældre Kl Præsention af aktiviteter og resulter Distrikt Skovbo/ Solhøj på Solhøj Kl Præsention af plejecenter inklusiv orientering om udekørende distrikt, samt særlige initiiver i Aktivitetscenter og Daghjem for demente. Socialudvalgets plan for virksomhedsbesøg er, to virksomheder besøges i tidsrummet kl på den dag, hvor udvalget efterfølgende afholder sit ordinære møde. Planen for besøg resten af 2014 foreslås fastlagt til: Do Sted Bemærkninger 3. juni 2014 Multicenter Præstø Indvielse fastlægges til august august 2014 Distrikt Fanefjord 2. september 2014 Distrikt Rosenvang Afsluttes med besøg påbrænderigården 7. oktober 2014 Distrikt Solvang Ombygning forventes være afsluttet 4. november 2014 Hjælpemiddeldepotet Her suppleret med deltagelse af sagsbehandlende terapeuter, der udover orientering om bevillingspraksis kan orientere om samarbejdet med forflytningsvejledere i distrikterne. 2. december 2014 Administrionsbygningen i Stege Der ønskes god jul kl. 13 2

4 Socialudvalget Indstilling Administrionen indstiller, udvalget tager orienteringen fra virksomheder til efterretning, udvalget godkender planen for virksomhedsbesøg for resten af 2014 Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Michael Larsen Godkendt. 3

5 Socialudvalget Dialogmøde med Seniorrådet - maj 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariet - Sagsbeh: Susanne Johansen Sagsfremstilling Maj måneds møde afholdes på Plejecenter Solhøj kl Socialudvalget afholder årligt to dialogmøder med Seniorrådet, hvor principielle emner drøftes. En gang årligt er kvalitetsstandarder i høring, det samme gælder uanmeldte tilsyn ved Embedslægen og ved Vordingborg Kommune. Maj måneds dialogmøde bliver en præsention af udvalgets og rådets medlemmer, samt drøftelse af forskellige principielle spørgsmål og ønsker til gensidig udveksling. Dagsorden: Præsention Orientering om budgetarbejdet Orientering om Puljen til løft af ældreområdet Orientering om digital post Stus fra ældreområdet bl.a. orientering om ventelister Orientering om byggeprojekterne i Præstø og på Solvang Eventuelt Refer udarbejdes under mødet. Indstilling Administrionen indstiller, udvalget tager stus og drøftelse til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Michael Larsen Godkendt. Refer udfærdiges. 4

6 Socialudvalget Kvartalsrapportering pr. 31. marts Socialudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Ældresekretariet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Budgettet for 2014 forventes overholdt indenfor rammen. Der er 3 overordnede usikkerheder i forhold til budgetoverholdelse. 1. Holder visitionsniveauet. Der gøres en stor indss med forebyggelse og rehabilitering, samt brug af velfærdsteknologi for give borgerne en mulighed for blive helt eller delvist selvhjulpne. Denne indss skal lykkes for bevare visitionsniveauet for servicelovsydelserne. Der forventes en stigning i antal sundhedslovsydelser, både i år og i de kommende år bl.a. som følge af den fortste opgaveflytning fra sygehuse, flere borgere med kroniske lidelser med behov for sygepleje mv. 2. Hjælpemidler. Forbruget af hjælpemidler svinger med millioner over årene, alt efter den enkelte borgers behov for udskiftning af hjælpemiddel, nytilkomne borgere, samt indssområderne rehabilitering og tidlig indss. Det er ikke muligt operere med et præcist aktivitetsbaseret budget, men med et estim på baggrund af foregående to års regnskab. 3. Mellemkommunal afregning. Det kan som anført i bilaget note 3 heller ikke forudsiges præcist, men mere nøjagtigt end foregående år. I forhold til 2013 ser det ud som om, stigningen på kørselsudgifter til aktivitetscentrerne nu er stagneret på sit højeste niveau. Der forventes en mere rolig drift i distrikterne i 2014 fordi det store kompetenceudviklingsprojekt på SOSU-området nu er på det sidste og der alene resterer omkostninger til ferie for jobrotionsanste mv. Udover allerede bevilgede anlægsprojekter, forventer ældreområdet i 2014 starte en successiv udskiftning af bilerne, hvoraf indkøb af de hidtil leasede biler i hjælpemiddeldepotet er de første. Drift 2014 Budgettet for 2014 forventes overholdt. Anlæg 2014 Vil blive behandlet ved halvårsrapporteringen. Dog kan det nu opgøres, et merforbrug på en anlægsbevilling fra 2013, vedr. APV, omklædningsrum, tøj mv. på knap kr. vil blive betalt af driften for Handleplaner Ikke aktuelt. Bilag: 1 Åben Kvartalsrapport til socialudvalget efter marts.docx 50025/14 5

7 Socialudvalget Indstilling Administrionen indstiller, udvalget godkender kvartalsrapporteringen. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Michael Larsen Anbefales godkendt. 6

8 Socialudvalget Budget Socialudvalget Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ældresekretariet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Procedure og tidsplan for budget Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på møde den 14. april 2014 godkendt budgetrammer for Budgetrammerne tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i budgettet for indeværende år og er tilpasset nye kommunalbestyrelsesbeslutninger, reguleret med seneste pris- og lønskøn fra KL samt demografiregulering og reduktionspuljen på 20 mio. kr., hvoraf Socialudvalgets andel er kr. På Socialudvalgets møde den 1. april 2014 blev der fremlagt en oversigt over de foreløbige budgetrammer for give udvalget en indikion af, hvordan budgetrammen udvikler sig fra 2014 til Socialudvalgets udmeldte rammer for budget 2015 og overslagsårene , i 2015-priser, er som nedenstående: kr. Regnskab 2013 Korr. Budget 2014* Budget 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Socialudvalg Budgetramme Budgetramme *Korrigeret budget 2014 er ekskl. overførslerne for Demografiregulering Der er konsteret en systemisk fejl i de tidligere års demografireguleringer. Fejlen har haft indflydelse på de sidste budgetoverslagsår, men da demografireguleringen i Vordingborg Kommune har været brugt i 4 år, står det nu klart, der er noget galt allerede i 2015 og specielt i Derfor er der nu beregnet en ny demografiregulering, hvor 2014 er brugt som basisår. Den er beregnet med de samme forudsætninger som tidligere, nemlig det kun er budgetramme 1, som reguleres, 30 % af budgetrammerne reguleres ikke, og det er således kun 70 % af budgetrammen, som reguleres ud fra ændringen i målgruppens antal i befolkningsprognosen. Demografireguleringen for Socialudvalget, præsenteret som forskellen til det senest vedtagne budget, som jo indeholder demografiregulering efter den forkerte beregningsmetode, er vist i nedenstående tabel. Reguleringen er derfor ikke et udtryk for den reelle samlede demografiregulering fra det tidligere år, men for forskellen til den tidligere demografiregulering kr Social Reduktionsforslag Demografireguleringen sammenholdt med andelen af reduktionspuljen betyder, der på udvalgets område i 2015 skal findes reduktioner på i alt kr. 7

9 Socialudvalget Administrionen har udarbejdet en analyse af serviceniveau og økonomi på ældreområdet og konkluderer, reduktionen kan håndteres bl.a. ved fortsættelse af den rehabiliterende og forebyggende indss. Udvalget har mulighed for omprioritere og eller foreslå nye tiltag finansieret indenfor udvalgets ramme. Det fremgår af den godkendte budgetprocedure. Socialudvalget har dialogmøde med Seniorrådet 6. maj 2014 og Seniorrådet har på sit ordinære møde 9. maj 2014 budget og budgetproces på dagsordenen. Udvalget kan fremsætte eventuelle ønsker om prioriteringsforslag som administrionen vil arbejde videre med. Bilag: 1 Åben Not serviceniveau og økonomi på ældreområdet 52325/14 2 Åben Budgetforslag i 2015-priser m. budgetrammer.xlsx 52323/14 3 Åben Budget Socialudvalget 40463/14 4 Åben Udgiftsniveau på ældreområdet mv. set i relion til sammenlignelige kommuner, 37598/14 regionen og hele landet 5 Åben Analyse af serviceniveau og økonomi på ældreområdet 52328/14 6 Åben Fravær - intern opgørelse virksomheder /14 7 Åben Procedure og tidsplan for budget Procedure og tidsplan for budget _ _v1.DOCX 37614/14 Indstilling Administrionen indstiller, udvalgets budgetramme danner grundlag for det videre arbejde med budgettet , udvalget drøfter budgettet med henblik på udarbejdelse af konkrete reduktionsskemaer, behovet for prioriteringsmuligheder indenfor udvalgets ramme drøftes. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Michael Larsen Reduktioner på driftssiden vil primært have fokus på antallet af visiterede borgere. Det forventes, der kan ske en reduktion på baggrund af øget rehabiliterende indss samt akut sygeplejeindss, således kvalitetsstandarder ikke ændres. For så vidt angår anlæg, er der særlige behov i forhold til klimaskærm på Skovbo og boliger på Grønsundvej. På baggrund af øget antal demente, ville det være ønskeligt, den sidste del af Solvang blev ombygget til boliger til demente. 8

10 Socialudvalget Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til omdannelse af ældreboliger til plejeboliger for demente på Solvang Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ældresekretariet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Resumé I Socialudvalgets budget for 2014 er der afs rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til omdanne ældreboliger på 1. sal af Distrikt Solvang til plejeboliger for demente. Sagsfremstilling Plejecentret Solvang er beliggende i stueetagen af bygningen på Orevej. Der er etableret 32 plejeboliger for demente. På 1. sal er oprindeligt etableret 32 ældreboliger. Der har generelt været udfordringer med udleje boligerne med gennemsnitligt 10 ledige boliger pr. måned, hvor ældreområdet betaler huslejen. Kommunalbestyrelsen har med sin vedtagelse af anlægsbudget 2014 fastlagt, halvdelen af førstesalens boliger ændrer stus og indrettes til plejeboliger for demente. Der er reserveret 2 mio. kr. til formålet. Kommunale ejendomme har indledt arbejdet med selve ombygningssagen i forhold til udbud af opgaven. Herefter følger den endelige advisering af borgere med tilbud om alterniv bolig. Den foreløbige orientering om den fremtidige ændrede stus af boligerne er ved budgetvedtagelsen givet mundtligt til beboerne på førstesalen af Solvang. Dialog med Boligselskabet Sjælland om fastlæggelse af husleje for de ombyggede boliger er aftalt til 30. april Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Distrikt Solvang Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Demens-plejeboliger - Distrikt Solvang Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til gennemførelse af omlægning og ombygning af boligareal med ældreboliger til plejeboliger for demente på Solvang. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Michael Larsen 9

11 Socialudvalget Anbefales godkendt. 10

12 Socialudvalget Tillæg til leverandørkontrakt jvnf. lov om Social service 91 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ældresekretariet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Serviceloven 91 og Sundhedsloven kapitel 38, 138 og 139, samt Sundhedsstyrelsens vejledning om hjemmesygepleje nr. 102 af 11. december 2006 og Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser, Sundhedsstyrelsen Resumé Leverandørkontrakt er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 21. november Tillæg til leverandørkontrakt drejer sig om levering af sundhedsfaglige opgaver til leverandører, der er godkendt til levering af plejeopgaver. Sagsfremstilling I nogle tilfælde delegerer Vordingborg Kommune sundhedsfaglige opgaver af leverandører der er godkendt til pleje. I disse tilfælde er leverandøren ansvarlig for sikre sig, personalet er kvalificeret til udføre opgaverne. Der skal være ans autoriseret personale eller ledelsen skal være autoriseret sundhedsperson. Procedure for delegering af sygeplejefaglige opgaver for ældreområdet Vordingborg Kommune skal følges. Leverandøren er ansvarlig for, personalet er instrueret i udførelsen af opgaverne, samt der føres tilstrækkeligt tilsyn hermed. Tilsyn jævnfør Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp. Vordingborg Kommune har ikke tidligere beskrevet delegionskompetencen i kontrakten med de prive leverandører. De prive leverandører har tidligere udført delegerede opgaver som en samlet opgavevaretagelse jævnfør serviceloven 83. De delegerede opgaver er opgaver, der jævnfør KL s partnerskabsprojekt om hjemmesygepleje nu beskrives under indsskaloget for sundhedslovsydelser og kan udføres af sygeplejersker, men også kan delegeres til andet sundhedspersonale efter gældende retningslinjer. De prive leverandører kan udføre delegerede sundhedsfaglige opgaver og stilles med tillæg til leverandørkontrakt skærpede krav til blive godkendt som praktiksted for SOSU personale efter et år som priv leverandør af pleje og af delegerede sundhedsfaglige opgaver. Bilag: 1 Åben Tillæg til Kontrakt om levering af personlig pleje og praktisk bistand 51090/14 2 Åben Procedure for delegering af sygeplejefaglige opgaver for ældreområdet 51089/14 Vordingborg Kommune 3 Åben Vejledning nr. 115.pdf 51091/14 Indstilling Administrionen indstiller, tillæg til leverandørkontrakt drøftes, tillæg til leverandørkontrakt godkendes. 11

13 Socialudvalget Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Michael Larsen Anbefales godkendt. 12

14 Socialudvalget Uanmeldte tilsyn 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Serviceloven 151. Lov om retssikkerhed og administrion på det sociale område 15 og 16. Tilsynspolitik er senest godkendt den 30. oktober Resumé Ældresekretariet gennemfører uanmeldt tilsyn hos prive og kommunale leverandører i plejeboliger og på Frit Valgs området en gang om året, som fastlagt i Tilsynspolitikken vedtaget første gang 5. december 2011 og senest 30. oktober Hertil kommer eventuelle stikprøver, anmeldt tilsyn, samt de løbende revisitioner. Sagsfremstilling Ældresekretariet gennemførte de uanmeldte tilsyn i perioden februar til april De uanmeldte tilsyn blev gennemført i alle distrikter og plejecentre, samt hos alle prive leverandører med mere end et års godkendelse bag sig. Rammer og principper for tilsyn blev gennemgået med prive leverandører 8. april Budskabet er siden gentaget løbende i den almindelige dialog. Tilsynet er en kontrol af om arbejdsgange og dokumention i Visitionsenheden og dialog med leverandører har den ønskede kvalitet når afgørelser træffes dvs. er afgørelser i overensstemmelse med borgerens behov og overholdes gældende lovgivning og kvalitetsstandarder. Tilsynet hos leverandører er en kontrol af, om arbejdet hos de tilfældigt udvalgte borgere udføres svarende til den givne visition, udføres med den forventede og aftalte kvalitet og omhu og om plan for indss er dokumenteret, opderes og evalueres svarende til borgerens behov. Uanmeldt tilsyn udføres med det lærende perspektiv for øje. Et uanmeldt tilsyn med behov for yderligere læring følges op af et anmeldt tilsyn få måneder efter det uanmeldte tilsyn. Hos de kommunale leverandører gennemførtes tilsynet hos borgere og medarbejdere af en visitor, der ikke er tilknyttet området suppleret med Fagspecialist for uddannelse og kompetenceudvikling, som er ansvarlig for læring, udvikling og kvalitetssikring. Hos de prive leverandører af en visitor og Fagspecialist for uddannelse og kompetenceudvikling. Samlet konklusion: Kommunale leverandører: Overordnet set er tilsyn meget tilfredsstillende både på plejecentre og på Frit Valgs området. Den kontinuerlige udvikling med fokus på borgeren, sundhedsfremme og effektfuld kompetenceudvikling er tydelig. Særligt bemærkes stor borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed. Der er udviklingspotentiale hos enkelte kommunale leverandører i forhold til arbejdsgange og dokumention, en indss, der er i gang. Et distrikt vil modtage anmeldt tilsyn juni Prive leverandører: Leverandører der udelukkende leverer praktisk hjælp har overvejende tilfredsstillende tilsyn. Der er tydeligt fokus på kerneydelsen og tilfredshed hos borgere og de anste, der arbejder med opgaven. Dog vil to leverandører modtage anmeldt tilsyn i

15 Socialudvalget Hos leverandører der leverer personlig pleje er der en positiv udvikling siden 2013 i indberetningen af leverede ydelser. Også ArbejdsPladsVurdering, APV som var hovedfokus i 2014, er stort set tilfredsstillende udført og særligt en leverandør har en høj faglig standard. Visitionsenheden: Har generelt set retvisende afgørelser og tilfredsstillende kommunikion heraf, samt god dialog med leverandører. Indssen fra 2013 med justering af arbejdsgange og indarbejdelse af funktionsvurdering i alle afgørelser har endnu ikke fuldt gennemslag ved alle tilsyn. Indssen er yderligere opprioriteret fra 2014, da der er tydelig sammenhæng og effekt både menneskeligt som økonomisk mellem den gode sagsbehandling og afgørelse og muligheden for yde tidlig og rehabiliterende indss. Visitionsenheden fortsætter arbejdet med funktionsvurderinger gennemføres hos alle borgere med mere end 15 timers hjælp om ugen. Ældresekretariet: Generelt set ydes rådgivning og vejledning i god dialog med leverandører. Der reguleres i arbejdsgange i takt med den læring, der opnås, og der er respekt for leverandøren udvikler og prioriterer i takt med de muligheder, de har. Leverandører rådgives og vejledes, der hvor der er behov for læring. Samtidig løses visse administrive opgaver centralt i sekretariet med henblik på den løbende harmonisering af de leverede ydelser. Ældrechefen bemærker, der forts vil være fokus på videreudvikle området og den gode kvalitet, samtidig med der er fokus på arbejde hen mod, den enkelte borger opnår empowerment og mulighed for blive uafhængig af hjælp og dermed sikre en forts effektiv drift af ældreområdet. Ældresekretariet formidler den samme viden om nyeste lovgivning til kommunale som prive leverandører. Hertil kommer anbefaling af, de prive leverandører kan opnå mulighed for udføre sundhedslovs ydelser på delegeret niveau svarende til den kommunale leverandør, såfremt kompetence til dette er til stede og der leveres personlig pleje. Udkast til tillæg til leverandørkontrakt behandles under særskilt punkt på udvalgets dagsorden. Der er ingen økonomiske konsekvenser eller grundlag for ændrede økonomiske prioriteringer som følge af de uanmeldte tilsyn. Bilag: 1 Åben uanmeldte tilsyn samlet konklusion - Samlet konklusion kommunale uanmeldte 50104/14 tilsyn 2014.docx 2 Åben Uanmeldt tilsyn Vintersbølle konklusion tilsyn Vintersbølle.docx 50178/14 3 Åben Uanmeldt tilsyn Ulvsund konklusion tilsyn Ulvsund.docx 50169/14 4 Åben uanmeldt tilsyn Solvang konklusion tilsyn Solvang.docx 50160/14 5 Åben Uanmeldt tilsyn Klintholm havn konklusion tilsyn KHC.docx 50128/14 6 Åben Uanmeldt tilsyn Fjordgården Konklusion Fjordgården.docx 50127/14 7 Åben Uanmeldt tilsyn Fanefjord Konklusion Fanefjord.docx 50118/14 8 Åben uanmeldt tilsyn Aggerhus Konklusion Aggerhus.docx 50109/14 9 Åben - Konklusion tilsyn Skovbo.docx 50146/14 10 Åben - konklusion tilsyn Rosenvang.docx 50137/14 11 Åben Tilsyn prive leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn Tarp 52017/14 Hjemmepleje.docx 12 Åben Tilsyn prive leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn Top 52030/14 Fritvalg.docx 13 Åben Tilsyn prive leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn Øko /14 Rengøring.docx 14 Åben Tilsyn prive leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn Pia 52008/14 P..docx 15 Åben Tilsyn prive leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn Nødkald Hjemmeservice.docx 51997/14 14

16 Socialudvalget Åben Tilsyn prive leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn Guld 51763/14 Rengøring.docx 17 Åben Tilsyn prive leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn DM 51756/14 Renservice.docx 18 Åben Tilsyn prive leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn /14 Curae.docx 19 Åben Tilsyn prive leverandører - Samlet konklusion.docx 51734/14 20 Åben - konklusion tilsyn Solhøj.docx 50151/14 21 Åben Konklusion uanmeldt tilsyn prive leverandører - Jette H s rengøring 52291/14 Indstilling Administrionen indstiller, udvalget drøfter konklusionerne fra de uanmeldte tilsyn, de uanmeldte tilsyn sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Michael Larsen Godkendt. 15

17 Socialudvalget Driftsorganisionen Multicenter Præstø Sagsnr.: 12/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ældresekretariet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Administrionens aftale for , kommissorium for anlægs- og driftsorganision for Multicenter Præstø Resumé Direktionen har den 24. januar 2012 godkendt kommissorium for anlægs - og driftsorganision for Multicenter Præstø. En tværgående arbejdsgruppe har siden arbejdet med den fremtidige driftsorganision. Sagen behandles i flere udvalg: Børn-, Unge- og Familieudvalget, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Psykiriudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, samt Socialudvalget. Sagsfremstilling Formål med Projekt Driftsorganisionen for Multicenter Præstø er udarbejde en organision for den fremtidige drift af Multicentret Præstø, der kan sikre centret kommer til fungere åbent og imødekommende overfor centrets beboere, brugere og borgere som et af lokalsamfundets aktive samlingssteder blive en rionel, effektiv og smidig serviceorganision med et godt og sikkert arbejdsmiljø Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til organisionsmodel. En række af de sidste spørgsmål er afklaret, enkelte resterer og kan afklares inden byggeriet står klart, enkelte spørgsmål kræver politisk beslutning. Den samlede driftsorganision kan samlet set fastlægges som beskrevet i vedhæftede bilag. Denne organisering anbefales for 2014, hvorefter særligt cafédrift udvikles i samarbejde med prive og frivillige aktører, så åbningstider kan udvides. Multicentret står færdigbygget 31. maj I juni og juli 2014 afprøves byggeriets tekniske faciliteter og eventuel fejlretning, indretning m.v. kan finde sted. Der er ikke muligt med etapevis indflytning fra 1. juni, hvor eventuelle fejl eller uhensigtsmæssige forhold kan udbedres i takt med indflytning. Det anbefales indretning finder sted i juni og juli i stedet, samt de forskellige samarbejdspartnere mødes og sikrer indretning og praktiske spørgsmål afklares blandt de kommende daglige aktører. Arbejdsgruppen bag Projekt Driftsorganisionen organiserer forløbet. Det anbefales beboere overflyttes fra Fjordgården til Multicentret pr. 1. august 2014 og i dagene herefter. Samtidig indflyttes til øvrige funktioner. Det anbefales indvielse af byggeriet finder sted efter indflytning. Der foreslås indvielse d.14. august kl Indtil videre er byggeriets navn Multicenter Præstø, men det anbefales proces vedrørende navngivning fastlægges. Der foreslås en offentlig annonceret mulighed for give byggeriet sit navn annonceret på kommunens sider i Sydsjællands Tidende med mulighed for indgive forslag til navn i perioden 11. juni til 19. juni Det foreslås formand og næstformand fra fire udvalg indstiller tre prioriterede forslag til endeligt valg af navn ved Kommunalbestyrelsens møde 26. juni Navn kan offentliggøres i Kommunalbestyrelsens nyhedsbrev 27. juni

18 Socialudvalget Multicenter Præstø kan være det lokale samlingssted for de mange generioner og aktiviteter. Et mødested, hvor generioner mødes, hvor det er muligt træffe de sunde valg, hvor fleksibilitet og "det lille ekstra" eksisterer. Et mødested der tager udgangspunkt i brugerens behov. Det forventes aktivitetstilbud og brug af caféen kan finde sted i tidsrummet kl og boligområdet anvendes hele døgnet af beboere, gæster og personale. Bookning af lokaler til fritidsbrugere og skole sker i det webbaserede bookingsystem. Øvrige brugere anvender outlookkalender som det sker ved mødeaktivitet i mødelokaler i Vordingborg Kommune. Der forventes som cafékunder være et dagligt klientel på brugere og ved særlige lejligheder, få gange om året, være personer til arrangement. Det må forventes være vanskeligt opnå rentabel drift med stort og bredt sortiment og lang åbningstid i caféen. Hertil kommer der ved flere aktører er særlige forhold, der skal tages hensyn til for overholde krav fra Fødevarestyrelsen bl.a. vedrørende ejerforhold og driftsansvar og hygiejnemæssigt. Der foreligger derfor to modeller vedrørende cafédrift, hvor det anbefales den kommunale aktør sikrer en basisåbningstid på tre timer i dagtiden alle ugens dage i en indkøringsperiode og der efterfølgende samarbejdes med priv aktør og eller frivillige frem mod en model, hvor cafédrift udelukkende varetages af priv aktør. Der vil være behov for yderligere indretning af boligområde uanset model for cafévirksomhed. Meromkostninger er bl.a. til ekstra køleskabe og ovne i boligområdet. Multicenter Præstø har budget til servicefunktioner, men der mangler endelig afklaring af personale til landskabspleje og vinterforanstaltninger, samt vedligehold af hallens område og rengøring af kommunale fællesarealer. Forventningen har været, omprioritering indenfor det samlede driftsområde skal finde sted, men der bør være opmærksomhed på, nye grønne anlæg kræver en særlig pasning for over tid fremstå som oprindeligt planlagt og opmærksomhed på rengøring af de kommunale fællesområder skal vurderes, fastlægges og aftales ved kommunale ejendomme bl.a. i dialog med Sundhedssekretariet. Det bør derfor overvejes, om der fra budget 2015 prioriteres midler til ekstra vedligehold af det nye grønne område, samt om omfang af rengøring udenfor boligområdet sammen med øvrige driftsomkostninger udenfor boligområdet overstiger det årlige rammebeløb på kr. (2013 kr.). Leveringssikkerhed, kvalitet og fleksibilitet er udgangspunktet for den service der skal leveres. De fælles indgangs-/ café- og fællesarealer indrettes målrettet brugerne bl.a. med infotavlerne og nøglefrit låsesystem. Vedrørende økonomi afs til drift se Multicenter Præstø s budget i bilag. Vedrørende opstart og engangsomkostninger er der på Sundhedssekretariets område afs et rammebeløb til drift. Beløbet for 2014 anvendes ikke fuldt ud og resterende beløb anbefales anvendt til indretning af lokaler. Der er på Ældresekretariets område afs kr. til indretning af boligarealer på anlægskonti. Disse mangler blive frigivet. Hertil tilføjes, Socialudvalget har reserveret kr. under anlægsmidler, som reserve. Denne reserve foreslås tilført driftsbudgettet til dækning af indskud og flytteudgifter for de af Fjordgårdens beboere, der skal flyttes til de nye plejeboliger. Der foreslås tilbageførsel af tilskud ved disse beboeres fraflytning fra deres nye bolig i takt med dette sker. Dvs. tilskud returneres løbende Vordingborg Kommune til kassebeholdningen. Vedrørende andre omkostninger skal det bemærkes, de kommende beboere fraflytter et tidligere plejehjem, hvor der ikke har været kommunal omkostning til boligydelse. Der anslås en meromkostning på kr. årligt. Denne omkostning forventes kunne rummes indenfor budgettet for 2014, men det bør vurderes om der for budget 2015 skal prioriteres ændret budget til denne ekstra omkostning. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) For Socialudvalget Bevillingsønske Konto 2014 Drift Ny driftsenhed 800 Anlæg

19 Socialudvalget Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb XA XA Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) For Sundheds- og Psykiriudvalget Bevillingsønske Konto Drift Ny driftsenhed Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Sundhedsområdet Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Økonomistaben kan oplyse der i den godkendte investeringsplan for budget 2014 på Socialudvalgets område er afs et beløb til inventar på kr. Beløbet er overført fra budget Ligesom der er afs kr. til inventar (med henblik på dække borgernes indskudslån og flytning). Derudover er der på Psykiri- og Sundhedsudvalgets driftsbudget afs et rammebeløb på kr. Bilag: 1 Åben Oplæg til driftsorganisionen for Multicenter Præstø 38520/14 Indstilling Administrionen indstiller, organisionsmodellen godkendes, proces vedrørende navngivning godkendes, plan for indflytning og indvielse tages til efterretning, model for drift af café i første omgang sker via kommunal leverandør, anlægsmidler i Ældresekretariet frigives til inventar, indretning m.v., rammebeløb i Sundhedssekretariet frigives, midler fra de reserverede anlægsmidler i Ældresekretariet overflyttes til driftsmidler til brug ved betaling af indskud og til flytteudgifter med bemærkningen, tilbageført tilskud successivt returneres kassebeholdningen i takt med tilbagebetaling finder sted, 18

20 Socialudvalget afklaring af budget til grønne områder og rengøring af kommunale servicearealer sker i forbindelse med budget Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Michael Larsen Anbefales godkendt. 19

21 Socialudvalget Orienteringssag - Omsorgsmidler 79 - bevilling 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariet - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Serviceloven 79. Sagsfremstilling Der bevilges tilskud til omsorgsaktiviteter efter Servicelovens 79. Tilskud bevilges af Socialudvalget. På Socialudvalgets budget for 2014 er midler til tilskud til omsorgsaktiviteter fastlagt til kr. Foreninger har udover 79 midler mulighed for søge 18 midler, samt søge midler i Frivillig puljen. Ansøgningsfrist for 79 midler er fastlagt til 15. marts i året, ansøgningsfrist og måde annonceres. Kriterier for bevilling er oprindeligt fastlagt af Socialudvalget med henblik på en administriv fordeling indenfor den givne ramme og i dialog med Seniorrådet. Seniorrådet har oprindeligt drøftet kriterier for bevilling med ønsket om inddragelse i de principielle drøftelser vedrørende bevilling af omsorgsmidler, men uden inddragelse i de enkeltstående bevillinger. Bevillinger sker derfor administrivt og med orientering til udvalget og til Seniorrådet. I 2011 blev uddelt ,00 kr. I 2012 blev uddelt ,00 kr. I 2012 besluttede Socialudvalget afsætte ekstra puljemidler, for supplere det oprindeligt budgetterede på ,00 kr. I 2013 var der afs ,00 kr. Disse midler blev alle uddelt. Der blev i 2013 uddelt midler til 22 foreninger, hvoraf 7 var nye i Alle foreninger opfyldte kriterierne og tilbød aktiviteter af sundhedsfremmende karakter og aktiviteter der imødegår social isolion. De 15 gengangere kunne fremvise relevante regnskaber i forbindelse med deres nye ansøgning. Der blev i 2013 uddelt mere end oprindeligt budgetteret grundet en teknisk administriv fejl. Merforbruget blev indarbejdet i Ældresekretariets regnskab. I 2014 er uddelt midler til 22 foreninger. I forhold til 2013 er registreret 3 nye, 2 har genoptaget tidligere års ansøgning, 17 ansøgte også i 2013 og 6 har undladt ansøge om 79 midler i Enkelte mangler aflevere retvisende regnskab. Udbetaling af det bevilgede beløb vil ske snarest efter regnskab 2013 er modtaget. Bilag: 1 Lukket 2 Åben Ansøgningsskema Serviceloven 79 fra Vordingborg Kommunes hjemmeside 3 Åben Vejledning til ansøgning om tilskud efter Serviceloven 79 fra Vordingborg Kommunes hjemmeside 50528/ /14 Indstilling Administrionen indstiller, udvalget tager orienteringen til efterretning, hovedkriterierne for bevilling af tilskud fastholdes. 20

22 Socialudvalget Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Michael Larsen Godkendt. 21

23 Socialudvalget Orienteringssag - Ældre i tal Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariet - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Ældreområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Det drejer sig om månedlig stistik i forhold til den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget og økonomistyring. Det drejer sig om kvartalsvis stistik vedrørende fordeling af opgaver mellem kommunal og prive leverandører. Det drejer sig om kvartalsvis stistik vedrørende udviklingen på boligområdet i forhold til ældre- og plejeboliger samt aflastningsboliger. Sagsfremstilling Ved udvalgets møde den 6. maj 2014 er to stistikker vedlagt som bilag baseret på da fra omsorgssystemet. Bilag viser ledelsesinformionen samlet set for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visition til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner. (stistik ultimo marts 2014) Den underliggende dokumention er tilgængelig i virksomhederne og anvendes som ledelsesinformion ved de månedlige budgetopfølgninger med virksomhederne. Der følges op på budget en gang månedligt i distrikterne, samt Hjælpemiddeldepot og Madservice. Ved budgetopfølgning drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding dag, aften og n. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast anste er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt håndtere ny udvikling på området. Der er særlig opmærksomhed på den demografiske udvikling, den rehabiliterende indss og velfærdsteknologi, samt til og afgang af borgere i denne forbindelse. Den samlede indss stiler mod fastholde et ensartet niveau af visition til pleje, omsorg og Sundhedslovsydelser over årene, med det formål kunne forebygge og sikre aktiviteter til en stadig voksende gruppe af borgere, der ellers ville være i risiko for få behov for massiv plejeindss. Der er særlig opmærksomhed på samspil og dialog mellem BUM modellens aktører, om den givne visition leveres til borgeren, samt om hjælpen tilpasses i takt med borgerens udvikling eller afvikling af færdigheder. Ældresekretariet bemærker, der styres meget tæt på det budgetterede niveau. Bilag viser venteliste til plejeboliger og ældreboliger. (stistik ultimo april 2014) Det skal særligt bemærkes, aflastningsboliger og pladser er bes kontinuerligt og sikrer borgere meget sjældent opholder sig på sygehus, såfremt de er færdigbehandlede. Hertil kommer akutstuer er fuldt ud i anvendelse. Mere end 50 % af aflastningspladserne anvendes gennemsnitligt af borgere, der ikke kan flytte retur i egen bolig, men venter på plejebolig. Aktuelt venter 28 borgere på plejebolig. Hertil kommer særligt ventelisten til Rosenvang og Vintersbølle er på mere end 10 borgere til hvert center. Dette skal ses i relion til den gennemsnitlige andel af boliger, der visiteres og tildeles over et år på knap 25 % af boligmassen. 22

24 Socialudvalget Borgere med akut behov dvs. ved ophold i aflastningsbolig eller i egen bolig, hvor vilkår er vanskelige - rådgives om der er alterniver på andre plejecentre, der vil forkorte ventetiden. Borgere kan komme i en situion, hvor de må flytte retur i deres oprindelige bolig med den mulige hjælp, såfremt der ønskes en specifik plejebolig. Der er aktuelt ikke ledige plejeboliger. Bilag: 1 Åben Aktivitetsbaserede budget og regnskab ultimo marts /14 2 Åben Venteliste boliger ultimo april /14 Indstilling Administrionen indstiller, udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Michael Larsen Godkendt. 23

25 Socialudvalget Orientering fra formanden maj 2014 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariet - Sagsbeh: Susanne Johansen Resumé Socialudvalgets formand orienterer ved hvert udvalgsmøde om aktuelle sager, drøftelser, aktiviteter og lignende. Sagsfremstilling Orientering siden udvalgsmødet april 2014 a) Vordingborg Kommunes hjemmeside vedrørende Socialudvalgets område redigeres aktuelt. Hjemmesiden gøres mere tilgængelig og vil blive udviklet forts. Det gøres tydeligere hvad der sker på plejecentre og aktivitetscentre. Og der arbejdes med billeder og beskrivelse af aktiviteter. Der arbejdes tillige med aktiviteter kan ses på GIS-kort. b) Gå-tur venner er i fuld aktivitet og vennerne ønsker eksperimentere med måling af aktivitetsniveau. Der er derfor investeret i skridttællere til både gå-tur ven og deltagende borger. Forventningen er, det bliver sjovt måle sin aktivitet. Erfaringen måling giver lyst til mere aktivitet er kendt fra Projekt Sund aldring. c) Udvalget har et ønske om kende folkepensionistens gennemsnitlige levevilkår. Ældresekretariet har udarbejdet det meriale, som det er muligt beregne og sammenligne med. Der er taget udgangspunkt i borgeren med almindelig folkepension i 2010 og Der er visse begrænsninger i merialet som følge af, visse kommunale opgaver er flyttet til Udbetaling Danmark. Den gennemsnitlige borger i plejebolig havde i 2010 ca kr. til rådighed. I 2014 ca kr. d) Stsforvaltningen har truffet beslutning om ikke rejse en principiel sag mod Vordingborg Kommune. En sag der var rejst af en priv leverandør. Bilag: 1 Åben Folkepensionisten før og nu 50281/14 Indstilling Administrionen indstiller, udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Michael Larsen Godkendt. 24

26 Socialudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Socialudvalget Område: Ældresekretariet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Sagsfremstilling. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Michael Larsen Intet. 25

27 Socialudvalget Bilagsoversigt 3. Kvartalsrapportering pr. 31. marts Socialudvalget 1. Kvartalsrapport til socialudvalget efter marts.docx (50025/14) 4. Budget Socialudvalget 1. Not serviceniveau og økonomi på ældreområdet (52325/14) 2. Budgetforslag i 2015-priser m. budgetrammer.xlsx (52323/14) 3. Budget Socialudvalget (40463/14) 4. Udgiftsniveau på ældreområdet mv. set i relion til sammenlignelige kommuner, regionen og hele landet (37598/14) 5. Analyse af serviceniveau og økonomi på ældreområdet (52328/14) 6. Fravær - intern opgørelse virksomheder (52329/14) 7. Procedure og tidsplan for budget Procedure og tidsplan for budget _ _v1.DOCX (37614/14) 6. Tillæg til leverandørkontrakt jvnf. lov om Social service Tillæg til Kontrakt om levering af personlig pleje og praktisk bistand (51090/14) 2. Procedure for delegering af sygeplejefaglige opgaver for ældreområdet Vordingborg Kommune (51089/14) 3. Vejledning nr. 115.pdf (51091/14) 7. Uanmeldte tilsyn uanmeldte tilsyn samlet konklusion - Samlet konklusion kommunale uanmeldte tilsyn 2014.docx (50104/14) 2. Uanmeldt tilsyn Vintersbølle konklusion tilsyn Vintersbølle.docx (50178/14) 3. Uanmeldt tilsyn Ulvsund konklusion tilsyn Ulvsund.docx (50169/14) 4. uanmeldt tilsyn Solvang konklusion tilsyn Solvang.docx (50160/14) 5. Uanmeldt tilsyn Klintholm havn konklusion tilsyn KHC.docx (50128/14) 6. Uanmeldt tilsyn Fjordgården Konklusion Fjordgården.docx (50127/14) 7. Uanmeldt tilsyn Fanefjord Konklusion Fanefjord.docx (50118/14) 8. uanmeldt tilsyn Aggerhus Konklusion Aggerhus.docx (50109/14) 9. - Konklusion tilsyn Skovbo.docx (50146/14) konklusion tilsyn Rosenvang.docx (50137/14) 11. Tilsyn prive leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn Tarp Hjemmepleje.docx (52017/14) 12. Tilsyn prive leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn Top Fritvalg.docx (52030/14) 13. Tilsyn prive leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn Øko-Rengøring.docx (52042/14) 14. Tilsyn prive leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn Pia P..docx (52008/14) 15. Tilsyn prive leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn Nødkald Hjemmeservice.docx (51997/14) 16. Tilsyn prive leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn Guld Rengøring.docx (51763/14) 17. Tilsyn prive leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn DM Renservice.docx (51756/14) 18. Tilsyn prive leverandører - Konklusion uanmeldt tilsyn Curae.docx (51748/14) 19. Tilsyn prive leverandører - Samlet konklusion.docx (51734/14) konklusion tilsyn Solhøj.docx (50151/14) 21. Konklusion uanmeldt tilsyn prive leverandører - Jette H s rengøring (52291/14) 8. Driftsorganisionen Multicenter Præstø 26

28 Socialudvalget Oplæg til driftsorganisionen for Multicenter Præstø (38520/14) 9. Lukket punkt - Orienteringssag - Omsorgsmidler 79 - bevilling (Lukket bilag) 2. Ansøgningsskema Serviceloven 79 fra Vordingborg Kommunes hjemmeside (50528/14) 3. Vejledning til ansøgning om tilskud efter Serviceloven 79 fra Vordingborg Kommunes hjemmeside (50527/14) 10. Orienteringssag - Ældre i tal 1. Aktivitetsbaserede budget og regnskab ultimo marts 2014 (51006/14) 2. Venteliste boliger ultimo april 2014 (52331/14) 11. Orientering fra formanden maj Folkepensionisten før og nu (50281/14) 27

29 Socialudvalget Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 28

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Klintholm Havn Centret, Sildemarken 2, 4791 Borre og Ulvsundcentret,

Socialudvalget. Referat. Klintholm Havn Centret, Sildemarken 2, 4791 Borre og Ulvsundcentret, Socialudvalget Refer Do 04. marts 2014 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 17:15 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Klintholm Havn Centret, Sildemarken 2, 4791 Borre Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 07. april 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Socialudvalget Referat Dato 02. september 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Heino Hahn, Vibe Bøgvad,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby

Socialudvalget. Referat. Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby Socialudvalget Refer Do 03. februar 2015 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 31. januar :00 Sluttidspunkt 18:30. Mødetidspun kt. Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 31. januar :00 Sluttidspunkt 18:30. Mødetidspun kt. Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 31. januar 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 03. juni 2014 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Aggerhuscentret, Parkvej 1, Bårse, 4720 Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 26. august 2013. Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:15. Distrikt Fanefjord, Fanefjord Haven 1, Askeby

Socialudvalget. Referat. Dato 26. august 2013. Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:15. Distrikt Fanefjord, Fanefjord Haven 1, Askeby Socialudvalget Refer Do 26. august 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:15 Sted Medlemmer Fraværende Distrikt Fanefjord, Fanefjord Haven 1, Askeby Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Socialudvalget s møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Socialudvalget s møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Socialudvalget s møde Mødedato: Tirsdag den 17. december 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Møderum 200, Rådhusparken 2 Medlemmer: Afbud: Peter Sørensen (A) (Formand), Charlotte

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 05. maj 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen,

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Refer Do 02. december 2014 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Administrionsbygningen, Storegade 56, Stege Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Refer Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde

Dagsorden Ordinært møde Vordingborg Kommune Det Frivillige Samråd Dagsorden Ordinært møde Do: Mandag den 12. maj 2014 Tidspunkt: kl. 17,00-19,00 Sted: Deltagere: Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Else Marie L Sørensen Niels

Læs mere

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1.

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1. Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 386.406 283.281 378.867-7.539 98% Budgetramme 1 394.805 392.697 292.189

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Vordingborg Kommune. Seniorrådet. Dagsorden. Dato Tidspunkt Salen, Storegade 56, Stege Fraværende Birgit Parkdal.

Vordingborg Kommune. Seniorrådet. Dagsorden. Dato Tidspunkt Salen, Storegade 56, Stege Fraværende Birgit Parkdal. Seniorrådet Dagsorden Tidspunkt 09.30 12.00 Sted Salen, Storegade 56, Stege Fraværende Birgit Parkdal Bemærk Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat....1 2. Godkendelse af dagsorden....1 3. Orientering

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 03. marts Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 03. marts Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 03. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Mødet slut kl. 10.50 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 13. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Michael

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 30. november 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: Jesper Steenholdt med afbud 30. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.3-08-203 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 203 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Refer Do 08. maj 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina Møhler, Helle

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Resultat på drift. Ældre. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Socialudvalget

Resultat på drift. Ældre. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Socialudvalget Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 391.362 208.111 388.967-2.395 99% Budgetramme 1 394.805 397.653 206.286

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 22. maj 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 19:30 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Kompetence- og delegationsplan for Ældre

Kompetence- og delegationsplan for Ældre Kompetence- og delegationsplan for Ældre Lovområde Lov om kommunernes styrelse Lov om Retssikkerhed Sundhedsloven, samt vejledning om hjemmesygepleje og vejledning om sygeplejefaglige optegnelser Bekendtgørelse

Læs mere