Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004"

Transkript

1 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Vision Strategi og resultatkrav/indsatsområder a Strategi og resultatkrav vedr. vidensmarkedsplads b Strategi og resultatkrav vedr. kompetenceudbygning c Strategi og indsatsområder vedr. forskningsnetværk d Strategi og indsatsområder vedr. efteruddannelse e Strategi og indsatsområder vedr. rådgivning f Resultatkrav og indsatsområder vedr. den interne opgavetilrettelæggelse Strategisk vægtning af kontrakt Kontraktperiode, afrapportering og mulighed for genforhandling

2 1. Indledning ViFAB blev i 2000 etableret for en 3-årig forsøgsperiode som en selvejende institution under det daværende Sundhedsministerium. Fra finansåret 2003 er centret gjort permanent. Centeret ledes af en bestyrelse Den daglige administrative og økonomiske ledelse af centeret varetages af centerchefen med ansvar over for bestyrelsen. Der henvises til for yderligere beskrivelse. Denne resultatkontrakt er indgået mellem VIFAB og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. VIFAB er i 2004 omfattet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncept for kontraktstyring, og kontrakten er udarbejdet i overensstemmelse med de af departementet fastsatte retningslinier herom. Det betyder, at kontrakten fra 2004 vil være rullende. Det er alene første års krav, der er bindende for centret. De flerårige mål er initiativområder. Centeret har primo 2004 ansatte svarende til 4,86. De knap 5 årsværk er fordelt på flg. stillinger/funktioner: 1 centerchef, 0,86 sekretær, 2 ACere/forskning og 1 ACer/vidensformidling. 2

3 2. Formål, opgaver, mission og værdier har ifølge vedtægterne til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området samt fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. Elementerne i ViFABs formål er i høj grad overlappende/integrerede. Når forskning igangsættes, skabes der løbende viden. Samtidig skaber den nuværende viden og dialog ny forskning. Det skaber en positiv spiral, hvor viden og forskning afføder hinanden. At skelne mellem forskning, viden og dialog i beskrivelsen af ViFABs nuværende og fremtidige aktiviteter skaber derfor et kunstigt skel, som ikke eksisterer i virkeligheden. Som en følge heraf har ViFAB valgt at arbejde med en integreret forståelse af forskning, viden og dialog i formuleringen ViFABs overordnede retning, dvs. ViFABs mission: ViFABs mission er at bidrage til skabelsen af en effektiv og tilgængelig vidensmarkedsplads for alternativ behandling og naturmedicin. Med vidensmarkedsplads forstås etablering af fora, hvor viden om alternativ behandling og naturmedicin forankres, udvikles og formidles. For at synliggøre hvordan ViFAB håndterer viden såvel internt som eksternt har vi valgt at angive de tre værdier, der er grundlæggende og dermed styrende for medarbejdernes og bestyrelsens arbejde med at realisere ViFABs formål. De værdier, der ligger til grund for arbejdet i ViFAB er initiativ, redelighed og fordomsfrihed. Initiativ: I ViFAB er vi igangsættende, vi ser muligheder frem for begrænsninger, og vi handler på baggrund af mulighederne I ViFAB er vi professionelt nysgerrige over for nye ideer og initiativer Redelighed: I ViFAB er vi saglige og pålidelige i vores handlinger og kommunikation I ViFAB vægter vi, at der er belæg for tolkningen og formidlingen af forskningsresultater. For eksempel formidler vi såvel positive som negative forskningsresultater Fordomsfrihed: I ViFAB er vi åbne og neutrale og har respekt for hinandens og vore interessenters forskelligheder I ViFAB respekterer vi hinandens og andres faglighed, og vi vægter at gøre brug af hinandens ressourcer 3

4 3. Vision ViFABs vision illustrerer ViFABs nuværende udviklingsretning, og hvor ViFAB ønsker at bevæge sig hen i løbet af de nærmeste 5-7 år mhp. opfyldelse af ViFABs mission. Elementerne i ViFABs vision komplementerer og understøtter hinanden mhp., at der via udnyttelse af synergieffekter kan opnås størst mulig kvalitet for færrest mulige ressourcer. ViFABs vision er illustreret grafisk ved figur 1: 4

5 Vidensmarkedsplads: Gennem vidensforankring, vidensudvikling og vidensformidling vil ViFAB sikre, at den viden, der genereres i visionens øvrige delelementer, udvikles og forankres internt i ViFAB såvel som gøres tilgængelig, dvs. udvikles og formidles eksternt. Kompetenceudbygning til alternative behandlere: ViFAB vil fastholde og udvikle efteruddannelse, kurser og vejledning for alternative behandlere om forskning mhp. at give alternative behandlere kvalifikationer, så de kan indgå som kvalificerede deltagere i tværfaglige forskningsprojekter, fx ph.d.-projekter, og gennemføre egne, mindre forskningsprojekter. Delelementerne vidensmarkedsplads og kompetenceudbygning vil være væsentlige videreudviklinger af allerede eksisterende aktiviteter i ViFAB. Herudover ønsker ViFAB i samarbejde med eksterne partnere at udvikle og realisere følgende aktiviteter: Etablering af et forskningsnetværk: ViFAB vil arbejde for etableringen af et forskningsnetværk, gerne med deltagelse af ph.d.- studerende inden for området alternativ behandling og naturmedicin. Det er hensigten, at forskerne skal være tilknyttet eksterne partnere, fx universiteter og sygehuse. Forskningsnetværket skal således fungere som et tværinstitutionelt netværk, hvor der tilbydes forskningskurser og workshops om relevante, tværfaglige emner med centrale, internationalt anerkendte forskere. Desuden vil ViFAB tilbyde erfaringsudveksling, working paper-serie mv. Formålet med forskningsnetværket er at styrke og stimulere forskningen inden for området. Etablering af en efteruddannelse: ViFAB ønsker at være aktivt medvirkende til, at der på de relevante uddannelsesinstitutioner etableres efteruddannelse for sundhedsfagligt personale om alternativ behandling på kandidat- /efteruddannelsesniveau. Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at sundhedsfagligt personale har adgang til viden om alternativ behandling og naturmedicin på et højt fagligt og forskningsbaseret niveau. Uddannelsen skal have et niveau, der gør den attraktiv for sundhedsfagligt personale i Norden og evt. Europa. Etablering af en neutral, saglig og uafhængig rådgivning: ViFAB vil tilbyde neutral, saglig og uafhængig rådgivning om alternativ behandling og naturmedicin. Den primære målgruppe er brugere af alternativ behandling, den sekundære målgruppe er sundhedsfagligt personale. 5

6 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder Resultatkravene og indsatsområderne 1 fungerer som en udmøntning af strategien altså som et udtryk for, hvad ViFAB på kort sigt skal opnå for at have de rette forudsætninger for at opfylde mål omkring visionen. Resultatkravene dækker kun et enkelt år (2004). Følgende afsnit beskriver ViFABs strategier og resultatkrav mhp. at realisere ViFABs vision. 4.a Strategi og resultatkrav vedr. vidensmarkedsplads Kernen i ViFABs vision er skabelsen af en vidensmarkedsplads. På vidensmarkedspladsen samles og systematiseres viden om alternative behandlingsformer og deres effekt (forskning), som efterfølgende gøres tilgængelig for ViFABs interessenter (brugere, sundhedsfagligt personale, forskere og alternative behandlere). Vidensmarkedspladsen vil primært blive realiseret via ViFABs hjemmeside, men også andre formidlings- og kommunikationsaktiviteter, fx kan publikationer og foredrag anvendes. Når ViFAB skal realisere strategierne, lægger centeret vægt på at skabe så mange synergieffekter som muligt mellem enkeltdelene i visionen. I denne sammenhæng er vidensmarkedspladsen central det er her den viden, der genereres i de øvrige enkeltdele, samles, systematiseres og formidles videre. På vidensmarkedspladsen ønsker ViFAB at opsamle den viden, der genereres direkte af ViFAB, fx beskrivelser af alternative behandlingsformer og filosofier mv. samt den eksternt genererede viden, fx Cochrane Reviews og resultater fra eksterne forskningsprojekter. Grundlaget for realiseringen af dette vil primært være: At anvende interne ressourcer til systematisering og formidling af viden inden for området både mht. viden om behandlingsformer, deres filosofi, baggrund osv. og den allerede eksisterende forskning. Sekundært realiseres dette ved: At uddele ViFABs forskningsmidler til eksterne forskningsprojekter. ViFAB har på finansloven for 2004 fået tilført en ekstrabevilling på 10 mio. kr. til forskning i alternativ behandling o.l. Bevillingen er en væsentlig tilførsel af midler til forskningen i alternativ behandling og kan anvendes over flere år. På den baggrund skal ViFABs bestyrelse i 2004 fastlægge retningslinier for uddeling af disse forskningsmidler med henblik på at sikre flest mulige synergieffekter mellem uddelingen af forskningsmidler og ViFABs øvrige aktiviteter og tilbud i de kommende år. 1 Indsatsområder defineres som områder, hvor der endnu ikke er fastsat resultatkrav, men hvor der i året må forventes at skulle ydes en vis arbejdsindsats, der på tidspunktet for udarbejdelsen af resultatkontrakten endnu ikke er konkretiseret. Initiativområde kan endvidere omfatte flerårige mål, hvor der i kontraktåret må forventes præsteret en indsats. 6

7 At indgå samarbejde med eksterne for at skabe ny viden, fx forskningsprojekter initierede af ViFAB, hvor ViFAB indgår i styregruppe. Desuden vil ViFAB systematisere allerede eksisterende viden, fx ved at udarbejde Cochrane Reviews. For at sikre at ViFABs formidling og kommunikation er redelig og fordomsfri, vil formidling af viden via ViFAB altid ske via medarbejdere ansat i ViFAB. Som et led i strategien med skabelsen af en vidensmarkedsplads vil ViFAB internt også arbejde med de processer, der skal sikre at viden inden for området genereres, opsamles, systematiseres og formidles, herunder sikre, at de nødvendige kompetencer hertil opbygges og videreudvikles internt i ViFAB. Resultatkrav for 2004 i relation til udmøntning af vidensmarkedsplads : 1. Årsberetning 2003; offentliggøres senest 1. maj 2004 på Opgørelsesmetode: Offentliggjort senest 1. maj 2004 = 100% Målopfyldelsen reduceres herefter med 25% for hver 2 uger, som offentliggørelsen udskydes ift. 1. maj Løbende opdatering af hjemmesiden: ift. aktuel viden og nyheder inden for området samt herudover: a. Udbygning med beskrivelser af yderligere 1 behandlingsformer under menupunktet behandlingsformer i Opgørelsesmetode: Opgøres simpelt (enten eller) b. Udarbejdelse/offentliggørelse af 1 tema i Opgørelsesmetode: Der er udarbejdet og offentliggjort et tema i 2004 = 100% Der er udarbejdet men ikke offentliggjort et tema i 2004 = 75% Der er hverken udarbejdet eller offentliggjort et tema i 2004 = 0% c. Offentliggørelse af Forskningsguide for alternative behandlere senest 1. april Opgørelsesmetode: Offentliggjort senest 1. april 2004 = 100% Målopfyldelsen reduceres herefter med 25% for hver 2 uger, som offentliggørelsen udskydes ift. 1. april

8 3. Arbejde på gennemførelse af et Cochrane Review inden for området. Opgørelsesmetode: Indsendelse af 1. version af et Cochrane Review i 2004 = 100% Opgøres simpel (enten eller). 4. Udarbejdelse af en dansksproget artikel vedr. forbruget af alternativ behandling i Danmark. Udarbejdelse af førnævnte artikel i 2004 = 100% Opgøres simpel (enten eller). 5. Med det formål at at fremme og udvikle forskningen i alternativ behandling i Danmark at stimulere til samarbejde på tværs af fagområder og institutioner/ institutter/organisationer at styrke samspillet om forskningen mellem etablerede, danske forskningsinstitutioner, danske alternative behandlingsmiljøer, den danske sundhedssektor og ViFAB at sikre koordination mellem de deltagende parters aktiviteter, bl.a. for at opnå øget medfinansiering har ViFABs bestyrelse besluttet, at ekstrabevillingen på Finansloven for 2004 på 10 mio. kr. til forskning i alternativ behandling skal udmøntes til såkaldte Større Tværgående Forskningsgrupper (STF). Idet der forventes en 50% medfinansiering fra de deltagende parter i de STF, forventes bevillingen at kunne dække udgifterne til 1-3 STF i en 3-5-årig periode. For at kunne komme i betragtning til midlerne skal STF først indsende en såkaldt interessetilkendegivelse, hvoraf der på baggrund af en faglig og strategisk vurdering udvælges et mindre antal STF, som får mulighed for at indgive en endelig ansøgning, hvoraf der igen sker en udvælgelse. I 2004 er der ansøgningsfrist for interessetilkendegivelsen, og i foråret 2005 forventes der ansøgningsfrist for ansøgningerne. Foranlediget af ekstrabevillingen vil ViFABs sekretariat således i 2004 og foråret have en del arbejde med udarbejdelse af opslag, vejledninger mv. samt diverse oplæg til bestyrelsen i denne forbindelse. Dette arbejde vil i /2009 blive afløst af sagsbehandling ifm. uddeling af midlerne samt aktiviteter, der støtter op omkring de STF og øvrige forskningsinitiativer inden for området. Disse aktiviteter skønnes primært at ville falde ind under områderne kompetenceudbygning, forskningsnetværk og rådgivning i ViFABs strategi. 8

9 Opslag af interessetilkendegivelse vedr. STF inden for forskning i alternativ behandling 2. a. Opslag af interessetilkendegivelse vedr. Større Tværgående Forskningsgrupper med ansøgningsfrist 1. oktober 2004, opslag senest 15. juli 2004 samt evt. revidering af ansøgningsmateriale ligeledes 15. juli; svar til ansøgerne senest 2 uger efter bestyrelsens beslutning er godkendt jf. forretningsordenen. Opgørelsesmetode: Opslag og ansøgningsmateriale offentliggjort 15. juli 2004 og svar til ansøgerne senest 2 uger efter bestyrelsens beslutning er godkendt = 100% Målopfyldelsen reduceres herefter med 25% for hver 2 uger, som offentliggørelse af opslag og ansøgningsmaterialet udskydes med og med 25% for hver 2 uger som svar til ansøger udskydes. 4.b Strategi og resultatkrav vedr. kompetenceudbygning ViFAB tilbyder kompetenceudbygning for alternative behandlere vedrørende forskning i alternativ behandling i form af (telefonisk) konsulenthjælp til mindre forskningsprojekter, temadage og workshops om forskningsrelaterede emner. På ViFABs hjemmeside offentliggøres publikationen Forskningsguide for alternative behandlere inden 1. april 2004, jf. resultatkrav 2.c ViFAB ønsker at udbygge sine tilbud mhp. at give alternative behandlere kvalifikationer, så de dels kan indgå som kvalificerede deltagere i tværfaglige forskningsprojekter, fx ph.d.- projekter, og dels kan gennemføre mindre forskningsprojekter. Strategien hertil vil være længerevarende kursusforløb, hvor deltagerne præsenteres for og arbejder sig igennem alle faser af et forskningsprojekt. Desuden ønsker ViFAB på sigt at tilbyde længerevarende vejledningsforløb, hvor alternative behandlere får tilknyttet en vejleder/konsulent fra ViFAB samtidig med, at den alternative behandler udarbejder et mindre forskningsprojekt eller en systematisk beskrivelse af sit fagområde. Resultatkrav for 2004 i relation til udmøntning af kompetenceudbygning : 6. 4 temadage/workshops for alternative behandlere om forskningsrelaterede emner. Temadage/workshops afvikles som dubletter dvs. 2 forskellige temadage/workshops afholdes i Århus, hvorefter temadagen/workshoppen dubleres på Sjælland eller Fyn. 3 Der udarbejdes et evalueringsskema til hver temadag/ workshop for at måle deltagernes tilfredshed med temadage/workshops. 2 Stimulering af eksterne forskningsmiljøer fx via uddeling af midler til forskningsprojekter har betydning for genereringen af viden inden for området (jf. vidensmarkedsplads ) men kan, afhængigt af bevillingsmodtagerne, også indvirke på områderne kompetenceudbygning og forskningsnetværk. 3 Den ene dublet vil dog evt. kunne være af mere vidensformidlende karakter jf. vidensmarkedsplads. Målgruppen vil dog fortsat være alternative behandlere. 9

10 Opgørelsesmetode: Der er afholdt 4 temadage/workshops og opnået en gennemsnitlig brugertilfredshed 4 på 3 i de skriftlige vurderinger fra deltagerne = 100% Målopfyldelsen reduceres herefter med 25% for hver 2 temadage/workshops, som ikke afholdes og med 12,5% for hver temadag/workshop, som ikke opnår en gennemsnitlig brugertilfredshed på mindst Konsulenthjælp/forskningsvejledning på mindst 40 tirsdage mellem kl samt løbende efter aftale. Opgørelsesmetode: Der er konsulenthjælp tilgængelig på telefon mindst 40 tirsdage = 100% Målopfyldelsen reduceres herefter med 2,5% for hver dag mindre end de 40, som konsulenthjælpen er tilgængelig. Realiseringen af såvel vidensmarkedspladsen som kompetenceudbygning skal primært ske via ViFABs finanslovsbevilling. Evt. vil delelementer blive finansieret via eksterne fondsmidler eller lignende. Herudover ønsker ViFAB i samarbejde med eksterne partnere at udvikle og realisere følgende aktiviteter: 4.c Strategi og indsatsområder vedr. forskningsnetværk Indsatsområder for 2004 i relation til udmøntning af forskningsnetværk Via ViFABs formidlings- og dialogskabende aktiviteter blandt andet i relation til opslag af interessetilkendegivelser vedr. Større Tværgående Forskergrupper - vil ViFAB søge at stimulere interessen for at igangsætte forskningsprojekter vedr. alternativ behandling i eksterne forskningsmiljøer, og bidrage aktivt til, at der skabes forskningsnetværk for de forskere, der arbejder inden for området. På længere sigt er det er også vigtigt, at forskere og ph.d.-studerende har adgang til et tværinstitutionelt netværk, som kan bidrage med inspiration og sparring til de forskningsmæssige emner, der er særegne inden for det alternative behandlingsområde. ViFAB ønsker at bidrage til, at der tilbydes forskningskurser og workshops om relevante tværfaglige emner med centrale, internationalt anerkendte forskere i det omfang, det er muligt at finansiere aktiviteterne - fx via fondsmidler o.lign. Tilsvarende vil forskellige former for erfaringsudveksling, fx via internettet, workshops i ViFABs regi mv. være mulige strategier til styrkelse af netværket og stimulering af forskningen inden for området. De konkrete tiltag vil afhænge af, hvad der kan aftales og findes finansiering til. 4 Der anvendes en 5 trins-skala til måling af brugertilfredsheden med arrangementet hvor 5 er en samlet vurdering af arrangementet som meget godt, 3 neutral og 1 meget dårlig. 10

11 4.d Strategi og indsatsområder vedr. efteruddannelse Gennem ViFABs kendskab til området og internationale netværk vil ViFAB arbejde for, at der i Danmark bliver mulighed for at udbyde efteruddannelse for sundhedsfagligt personale om alternativ behandling på kandidat-/efteruddannelsesniveau. ViFAB vil bidrage til efteruddannelsen i form af at være sparringspartner og facilitator for højere læreanstalter og tilsvarende institutioner, der ønsker at arbejde for at en sådan efteruddannelse. I denne sammenhæng er det vigtigt for ViFAB, at uddannelsen sikres et højt fagligt og forskningsbaseret niveau. ViFAB vil ligeledes indgå aktivt i udarbejdelse af mindre efteruddannelsesforløb i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i det omfang, der kan opnås finansiering hertil. Indsatsområder for 2004 i relation til udmøntning af efteruddannelse Networkning mhp. etablere eksterne samarbejdspartnere samt evt. fundrasing i relation til den videre realisering af ViFABs strategier vedr. efteruddannelse. 4.e Strategi og indsatsområder vedr. rådgivning ViFAB arbejder for, at brugerne af alternativ behandling får en uafhængig, neutral og saglig rådgivning om alternativ behandling og naturmedicin. Formålet med rådgivning er at give brugere af alternativ behandling og sekundært sundhedsfagligt personale neutral og saglig rådgivning. Brugerne skal få den nødvendige information til selv at kunne træffe kvalificerede valg mht., om brugen af alternativ behandling/naturmedicin er relevant for dem i deres givne situation. Det er ViFABs strategi, at rådgivning skal bemandes med medarbejdere, der både har en sundhedsfaglig baggrund og kendskab til alternativ behandling/naturmedicin. ViFAB vil indgå eksterne samarbejder fx med patientforeninger, fonde, amter o.lign. med det formål finansiere og realisere en sådan rådgivning. Indsatsområder for 2004 i relation til udmøntning af rådgivning Networkning mhp. at finde eksterne samarbejdspartnere samt evt. fundrasing i relation til den videre realisering af ViFABs strategier vedr. rådgivning. 11

12 4.f Resultatkrav og indsatsområder vedr. den interne opgavetilrettelæggelse. Som led i departementets ansvar for den overordnede tilrettelæggelse af ministerområdets økonomistyring og langsigtede udvikling kan der fastsættes krav til den interne opgavetilrettelæggelse. Der sættes med disse krav fokus på VIFABs evne til at tilrettelægge sine opgaver, således at der sikres størst mulig effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen. Resultatkrav vedr. den interne opgavetilrettelæggelse: 8. Udarbejdelse af opgavehierarki som grundlag for udformning af resultatkontrakt 2005 og strategisk vægtning. Indenrigs- og sundhedsministeriet har i 2004 offentliggjort en strategi for effektivisering og kvalitetsudvikling i opgavevaretagelsen på ministerområdet. Af effektiviseringsstrategien fremgår, at alle institutioner på ministerområdet som grundlag for kontrakterne i 2005 skal have udarbejdet et første udkast til opgavehierarki i form af en overordnet gruppering af opgaver/aktiviteter m.v. (fase I). Opgavehierarkiet, der i 2006 skal være dækkende for institutionens opgaver (fase II), forventes at udgøre en fælles forståelsesramme på ministerområdet og udgøre det fremtidige grundlag for opstilling af mål- og resultatkrav. Resultatkravet for 2004 er, at der er inden 1. november 2004, i samarbejde med/under rådgivning af departementet, er foretaget en overordnet gruppering/gennemgang af centrets opgaveportefølje og på baggrund heraf foretages en vurdering af VIFABs muligheder for at anvende opgavehierarkiet som grundlag for resultatkontrakten for 2005 (overordnet gruppering). Opgørelsesmetode: Opgøres simpelt (enten/eller) Indsatsområde vedr. udmøntning af Personalestyrelsens personale- og ledelsespolitik Det er VIFABs hensigt løbende at udmønte Personalestyrelsens initiativforslag for 2004 vedr. den nye personale- og ledelsespolitik på områder, hvor dette efter en nærmere vurdering findes hensigtsmæssigt under hensyntagen til VIFABs ressourcemæssige udgangspunkt. VIFAB vil således løbende holde sig ajourført med de relevante initiativer. 12

13 5. Strategisk vægtning af kontrakt Nr. Resultatkrav Vægt i pct. Vidensmarkedsplads: 85 1 Offentliggørelse af årsberetning 5 2.a Beskrivelse af behandlingsform 5 2.b Offentliggørelse af tema 10 2.c Offentliggørelse af forskningsguide 5 3 Udarbejdelse mv. af Cochrane Review 12,5 4 Udarbejdelse af dansksproget artikel vedr. forbrug af alt.beh. i DK 12,5 5 Opslag vedr. interessetilkendegivelser 35 Kompetenceudbygning: 10 6 Afholdelse 4 temadage/workshops om forskningsrelaterede emner 5 7 Konsulenthjælp/forskningsvejledning 5 Intern opgavetilrettelæggelse 5 8. Udarbejdelse af opgavehierarki (overordnet gruppering) 5 I alt

14 6. Kontraktperiode, afrapportering og mulighed for genforhandling Kontrakten træder i kraft 1. januar 2004 og forudsættes at være 4-årig. Der er tale om en rullende kontrakt, hvor resultatkravene omfatter 2004 og flerårige mål er initiativområder. Ved den årlige genforhandling forlænges kontrakten med yderligere ét år, således at kontrakten til stadighed dækker en 4-årig periode. Afrapporteringen af resultatkravene finder sted primo april, august og november måned i forbindelse med ViFABs bidrag til rammeredegørelserne. Afrapportering omfatter en vurdering af målopfyldelsen af resultatkravene, opgjort i oversigtsform, eventuelt suppleret med uddybende bemærkninger. I den årlige rapportering i årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatkrav og initiativområder. Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted, såfremt der sker væsentlige ændringer i grundlaget for kontrakten, eller hvis de forudsætninger, der ligger til grund for styrelsens opfyldelse af de opstillede mål, ændres. Genforhandling eller justering kan finde sted, når parterne er enige herom. Forhandlinger om fornyelse af kontraktstyringsaftalen indledes i efteråret København, den 15. september 2004 Århus, den 9. september 2004 For Indenrigs- og Sundhedsministeriet For ViFAB Ib Valsborg Departementschef Helle Langhoff Lønroth Centerchef 14

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 ÅRSBERETNING 2006 INDHOLD 1. Indledning...2 2. ViFABs aktiviteter i 2006...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Udvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden...6 2.1.3 Artikelserie

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4

1. Indledning... 3. 2. Om ViFAB... 4 7 Indhold 1. Indledning... 3 2. Om ViFAB... 4 2.1 Formål, opgaver og mission... 4 2.2 Vision... 5 2.3 Bestyrelse... 7 2.4 Centerets medarbejdere... 8 2.5 Økonomi... 9 3. ViFABs aktiviteter i 2004... 13

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2007 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2007... 4 2.1 Forankring og formidling af viden... 5 2.1.1 Udvikling af hjemmeside... 5 2.1.2 Brugen af hjemmesiden... 7 2.1.3 Information

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2008... 3 2.1 Forankring og formidling af viden... 3 2.1.1 Information om folkesygdomme og alternativ behandling... 4 2.1.2 Udvikling

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21

INDHOLD ÅRSBERETNING 2005 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 / 21 Årsberetning 2005 INDHOLD 1. Indledning...3 2. ViFABs aktiviteter i 2005...4 2.1 Forankring og formidling af viden...4 2.1.1 Indholdsudvikling af hjemmeside...5 2.1.2 Bedst på nettet...6 2.1.3 Brugen af

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden Rammeaftale Januar 2015 Lokale & Anlægsfonden 2015-2018 Rammeaftalen mellem Lokale og Anlægsfonden og Kulturministeriet fastlægger mål for Lokale Anlægsfondens virksomhed i aftaleperioden inden for de

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Resultatkontrakt Statsforvaltningen Syddanmark

Resultatkontrakt Statsforvaltningen Syddanmark Resultatkontrakt 2008 Statsforvaltningen Syddanmark Indledning Denne resultatkontrakt gælder for kalenderåret 2008, og er indgået mellem Statsforvaltningen Syddanmark og Velfærdsministeriet. Resultatkontrakten

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Beskrivelse af tilskudsordning (forskning) Det Strategiske Forskningsråd Karakteristika I 2010 er der i alt afsat ca. 1 mia.kr. til strategisk

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER I N T E R N A T I O N A L A N E R K E N D E L S E A F P R O B L E M - O G P R O J E K T B A S E R E T L Æ R I N G O G D E D O K U M E N T E R E D E R E S U L T

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009 Finansministeriet Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor Genopslag 2009 Ansøgningsfrist: Tirsdag den 8. december 2009 Finansministeriet Indhold 1. Introduktion 3 Temaer,

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Tættere på fondsprojekter. Det 60. danske byplanmøde Århus, 7. oktober 2010

Tættere på fondsprojekter. Det 60. danske byplanmøde Århus, 7. oktober 2010 Tættere på fondsprojekter Kommunernes fondsbillede Drømmen Skrækscenariet En udvidelse af kommunekassen, som gør det muligt uden modkrav at realisere projekter fra lokalpolitikernes ønskeliste Den gamle

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04)

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Det Udenrigspolitiske Nævn 2013-14 UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Statut for Center for Militære Studier NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Center for Militære Studier", forkortet CMS. Den engelske

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kvalitet og samspil i forskningen

Kvalitet og samspil i forskningen Reform af forskningsrådssystemet: Kvalitet og samspil i forskningen Øget konkurrence Styrket ledelse Bedre koordination Oktober 2002 Regeringen TRYKT UDGAVE: ISBN 87-91258-39-1 WEB UDGAVE: ISBN 87-91258-40-5

Læs mere

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter

Bilag 2. Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Bilag 2 Intern vejledning i udarbejdelse af resultat- og direktørkontrakter Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Introduktion til resultat- og direktørkontrakter... 3 2 Proces for indgåelse af resultat- og direktørkontrakter...

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 166 Offentligt Notat Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Formål

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger Forslaget om etablering af et Videnscenter om Børn og Unges levevilkår i Grønland blev fremsat under den landsdækkende

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Viden i skolen (VIS)

Viden i skolen (VIS) Viden i skolen (VIS) Abstrakt: Folkeskolereformen lægger vægt på at fremme praksisnær forskning til skolerne. Praksisnær forskning er en afgørende faktor til forbedringen af skolen. Det er en vanskelig

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Afsluttende afrapportering pr. 25. august 2015

Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Afsluttende afrapportering pr. 25. august 2015 Dato 25. august 2015 Sagsnr. 2014092769 CHD CHD@dkma.dk Handlingsplan for Sundhedsstyrelsens tilsynsvirksomhed Afsluttende afrapportering pr. 25. august 2015 På baggrund af EPSO-rapporten af 10. juni 2014

Læs mere

Satspuljeopslag: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser

Satspuljeopslag: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser Dato 18-08-2015 Sagsnr. 4-1613-58/1 Satspuljeopslag: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser Som led i satspuljeaftalen for 2014-17 er der afsat i alt 15 mio. kr. til en pulje til forskningsprojekter

Læs mere

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 17. august 2009 KS Baggrundsnotat Bindinger på universiteternes basismidler til forskning I princippet skulle basismidlerne til universiteterne være

Læs mere