BESTILLING 2012 ORDER Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTILLING 2012 ORDER 2012. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >"

Transkript

1 BESTILLING 2012 ORDER 2012 Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

2 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel Auditorium Balcony 1st.floor METRO P4 P3 P2 P7 P1 P5 CENTER BOULEVARD Parkering Parking Cafe Nouvelle ØST-hal EAST hall Hal H / Hall H Indgang ØST EAST Entrance m² HB3 HB4 Scandinavian Shoe Centre Fashion Mart Hal B Hall B Hal C5 Hall C5 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B m² Buffet Bel Restaurant Bella Vista 1.sal/1 st.floor Centerhal / Center Hall Hal E / Hall E Center Cafe 7.660m² Cafe Bel Bel Point A2 A3 Focus INFORMATION Kiosk Kongressal Congress Hall Bel Club Udstiller Cafeteria Exhibitors Club Sekretariat Secretariat Gourmet Torvet Hotel Hotel A m² Kongres Foyer Congress Lobby Auditorium 15 Pressekontor Press Office DEN DANSKE BANK Change/Cambio Bella Center Information Hal C Hall C Auditorie Foyer Auditorium Lobby Auditorie Balkon 1.sal Indgang KONGRES CONGRESS Entrance Indgang VEST WEST Entrance m² STAND UDSTYR / STAND EQUIPMENT Teknisk Udstiller Service er placeret i stueplan i butiksarkaden i International House / Technical Exhibitor Service is placed on the ground floor in the shopping arcade at International House International House Shopping Arcade Reception C1 C2 C3 C4 CATERING Bella Center Services kontaktes på telefon / Bella Center Services can be contacted by phone Der tages forbehold for trykfejl og ændringer / Subject to alterations without notice.

3 Sådan bestiller du! Hvis du ønsker at bestille varer hos os, skal du først udfylde skemaerne i dette katalog med firmaoplysninger, udstillingens navn samt dit standnummer. Det er vigtigt, at du underskriver skemaerne, så vi hurtigt kan ekspedere din ordre. Skemaerne kan faxes på: eller sendes til adressen: Bella Center, Center Boulevard, 2300 Kø benhavn S, Att.: Teknisk Service. Det vil være til stor hjælp, hvis du indtegner din stand og ekstraleverancer på vedlagte detailtegning, så vi har mulighed for at levere og placere de bestilte varer dér, hvor du ønsker det. Kommercielle betingelser Bella Center forbeholder sig ret til at fakturere bestilte serviceydelser/leverancer samt katalogvarer til standopbygning, standindretning, servering m.m. forud for arrangementet, til betaling netto kontant. Ved forfakturering er Bella Center ikke forpligtet til at levere de bestilte serviceydelser/leverancer, såfremt betaling ikke har fundet sted forud for arrangementet. Betaling kan finde sted med almindeligt anerkendte betalingsmidler. Udstilleren indestår for betaling for Bella Centers leverancer til standen, uanset om leverancerne er bestilt af udstilleren eller udstillerens leverandører. De nævnte priser er gældende for arrangementsperioden (dog max. 5 dage). Alle priser er ekskl. moms og gældende fra Salgspriser i Euro er vejledende. Ved stigning i valutakursen på over 2,5% forbeholdes der ret til ændring af priser. Alle fakturaer vil blive tillagt dansk moms, medmindre der oplyses gyldigt VAT-nummer ved arrangementstilmelding. EU-kunder uden for Danmark kan ved oplysning af gyldigt VAT-nummer undgå at skulle betale danske moms på 25% for visse serviceydelser bestilt hos os. Ekspeditionsgebyr ved bestilling efter deadline Bella Center forbeholder sig ret til at fakturere et ekspeditionsgebyr for ordrer modtaget efter deadline og i opbygningsperioden jf. information i Tekniske Standinformationer. Ordrer modtaget i opbygningsperioden kan ikke garanteres udført til udstillingens åbning. Annullering af bestilte ydelser Såfremt en ordre annulleres mere end 21 dage før arrangementsstart, faktureres der udelukkende påløbne omkostninger. Såfremt en ordre annulleres under 21 dage før arrangementsstart, forbeholder vi os ret til at fakture hele beløbet jævnfør katalogprisen eller den oplyste pris. Reklamation Har du reklamationer på leverancer, der bliver leveret gennem Bella Center, skal vi have dem skriftligt, inden udstillingen lukker. Ellers kan vi desværre ikke godtage reklamationerne. How to order! If you wish to order products from us, please fill in the forms in this catalogue and include company information, name of exhibition and your stand number. It is important that you sign the forms so that we are able to handle your order quickly. The forms may be faxed to (+45) , or mailed to: Bella Center, Center Boulevard, 2300 Co penhagen S, Denmark. Att.: Technical Ser vice Department. It will be a great help if you indicate the position of your stand and extra orders on the enclosed plan, so that we can deliver and position your orders where you want them. Commercial conditions Bella Center reserves the right to invoice services, supplies, catalogue items for stand construction, fitting or serving prior to the event with the net amount to be paid in cash. Bella Center is not obliged to deliver the ordered services and items if payment has not been made prior to the event. Payment can be made by any conventional means. The exhibitor guarantees to pay for Bella Center s deliveries to the stand regardless of whether the deliveries have been ordered by the exhibitor or the exhibitor s supplier. The prices are for the period of the event (max. 5 days). All prices are ex. DK VAT and valid from For your information our prices in Euro are only guided prices. By any change in the International Exchange rate we reserve the right to adjust these prices. All invoices will be assigned Danish VAT unless given a valid VAT number for event subscription. EU Customers outside Denmark may by disclosure of a valid VAT number avoid to pay Danish VAT of 25% for certain services commissioned from us. Surcharge for ordering after deadline Bella Center reserves the right to invoice a surcharge for orders received after the deadline and during the Stand buildup in accordance with the information in the Technical Stand Information. Orders received during build-up cannot be guaranteed in time for the opening of the exhibition. Cancellation of ordered services: In case an order is cancelled more than 21 days prior to opening of the event, only expenses occurred will be invoiced. In case an order is cancelled less than 21 days prior to opening, Bella Center reserves the right to invoice the full amount of the order related to the catalogue price or the price offered. Complaints Should you wish to lodge a complaint about services supplied by Bella Center, this must be done in writing and de livered before the close of the event, otherwise the management cannot ac cept the complaint.

4 Indholdsfortegnelse Contents Standens grundopbygning Booth Shell Scheme 5-8 Møblering af standen Furnishing the Booth 9-16 Belysning, el og VVS Lighting, Electricity and Plumbing Stof, skilte og tæpper Textiles, Signage and Carpets AV- og PC-udstyr AV and PC Equipment Netværk og telefoni Network and Telecom Andre serviceydelser: Other Services: Standværtinder Hostesses Vagter Guards Blomster Flowers Fotografering Photography Gulvvask Floor wash 160 varer 160 items Nøglefærdige stande Turnkey Stands Basic Turnkey Basic Turnkey Classic Turnkey Classic Turnkey Premium Turnkey Premium Turnkey Fashion Turnkey Fashion Turnkey Jewellery Turnkey Jewellery Turnkey 160 Fashion Turnkey 160 fashion Turnkey Forplejning Catering Snacks Snacks Frokostposer Lunch bag Menuer Menus Drikkevarer Beverages Service Cutlery Forsikring Insurance 40 Transport af udstillermateriale Transportation of Exhibition Goods 42

5 Afmelding af opbygning / Removal of construction 5 nr. Afmelding af opbygning Removal of construction Afmeld opbygning / Cancel stand construction 0,00 0, Spots fjernes / Remove spots 0,00 0, Friser fjernes / Remove fascia boards 0,00 0, Vægge fjernes / Remove walls 0,00 0, Tæppe fjernes / Remove carpet 0,00 0,00 nr. Grundopbygning Basic stand construction Grundopbygning / Basic construction 337,00 45, Grundopbyg. tæppe / Basic Construct. Carpet 417,00 56,35 nr. Symbol Vægge Bemærk Walls Standvæg / Wall panel 97,5x243cm 411,00 55, Dørelement / Door unit 97,5x243cm 727,00 98, Spånplade rå / Chipboard raw Price/sqm. 259,00 35, Spånpl., mal 1 / Chipboard, paint 1 Price/sqm. 313,00 42, Spånpl., mal 2 / Chipboard, paint 2 Price/sqm. 365,00 49, Skiltefrise / Fasciaboard 297x27,5cm 269,00 36,35 Varenumrene kræver røropbygning, som kan bestilles på varenr Varenr leveres umalet, mens malede vægge som basis bestilles i sort eller hvid farve. Spånpladevægge kan produceres efter mål. / Items requires frame construction which can be ordered through item Item No requires BC shell scheme. Item No is delivered unpainted, while painted walls can be ordered in black or white. Chipboard wall can be produced according to required measurement. nr. Symbol Loft grundopbygning Mål Bemærk Ceiling shell scheme Measure Rørramme / Framework H 0 2,5 m 85,00 11, Høj rørramme / Raised framework H 2,5< m 181,00 24, Røropbygning / Frame construction 0 2,5 m Price/Sqm 85,00 11, Overrør / Top tube Max 15 kg 92,00 12, kræver BC opbygning, ligesom varenr er ekskl. wirer og højderør, der bestilles særskilt. / Item No requires BC shell scheme, just as Item are excl. wires and uprights, which should be ordered separately.

6 Standens grundopbygning / Booth shell scheme 6 nr. Liftleje Dato/Tid Lift rental Date/Time Banner op og ned / Banner up and down 1.281,00 173, Saxlift, 7m / Siccor lift, 7m Price/hour 204,00 27, Saxlift, 10m / Siccor lift, 10m Price/hour 279,00 37, Lift m/ fører / Lift with driver NB 1.281,00 173,11 Den nævnte sats er pr. time og en lift med fører opkræves som minimum for ½ time afhængig af opgavens omfang. Husk at bestille lift til såvel ophængning som nedtagning. Oplys gerne omfang af opgave. / The mentioned rate is per hour. A lift with driver is charged with a ½ hour minimum depending of the task. Remember to order lift for hanging as well as dismantling. nr. Gulv Bemærk Højde valg Flooring Heights Hævet gulv / Chipboard floor Price/sqm. 7,8/12,8cm 315,00 42,57 BEMÆRK: Pris er oplyst pr. kvadratmeter. I tekstfeltet "stk" skrives antal kvadratmeter. Angiv også ønsket gulvhøjde. Gulvet kan bære max. 400 kg pr. kvm. Huller for installation i gulv ifølge tilbud. / NOTE: Price is per square metre. Under "Qty" please indicate square metre needed. Also state preferred height. The floor can carry max. 400 kilos per sqm. Installations in the floor acc. to quote. nr. Symbol Wirer Hal A Vægt Højde Wires Hall A Weight Height Wire Hal A/C/H / Wire Hall A/C/H 0 49 kg 529,00 71, Wire hal A/C/H / Wire Hall A/C/H kg* 590,00 79, Wire f. højderør / Wire f. uprights 382,00 51, Kædetalje / Chain block max 500 kg 614,00 82, Taljepunkt hal A&E / Rigging Point Hall A & E 2.059,00 278,24 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr er ekskl. taljer. Ved opsætning af wire på 100 kg eller mere i hal A skal der indhentes tilbud fra Teknisk Service. Hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. / Remember to state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is excl. hoists. Dropwire for 100 kg or more in Hall A is according to quote. Hall heights are stated in the Technical Info Catalogue. nr. Symbol Wirer Hal B Vægt Højde Wires Hall B Weight Height Wire kabelbk. / Wire CeilingGrid 0 49 kg 205,00 27, Wire Kabelbk. / Wire CeilingGrid kg 267,00 36, Wire Lysgade / Wire Arcade 0 49 kg 529,00 71, Wire Lysgade / Wire Arcade kg 590,00 79, Taljepunkt / Rigging point >100 kg 1.321,00 178,51

7 Standens grundopbygning / Booth shell scheme 7 nr. Symbol Wirer Hal B Vægt Højde Wires Hall B Weight Height Lysgade taljepunkt / Light Arcade Rigging Point 2.059,00 278, Kædetalje / Chain block max 500 kg 614,00 82,97 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr monteres i kabelbakkesystem, mens varenr monteres i lysgader. Husk at varenr er ekskl. taljer og at hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. / Remember til state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is mounted in the ceiling grid, while item is mounted in the arcades. Please note that item is excl. hoists and that hall heights are stated in the Technical info Catalogue. nr. Symbol Wirer Hal C Vægt Højde Wires Hall C Weight Height Wire Hal A/C/H / Wire Hall A/C/H 0 49 kg 529,00 71, Wire hal A/C/H / Wire Hall A/C/H kg* 590,00 79, Wire f. højderør / Wire f. uprights 382,00 51, Taljepunkt / Rigging point >100 kg 1.321,00 178, Lysgade taljepunkt / Light Arcade Rigging Point 2.059,00 278, Kædetalje / Chain block max 500 kg 614,00 82,97 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr er ekskl. taljer. Hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. / Remember to state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is excl. hoists. Hall heights are stated in the Technical Info Catalogue. nr. Symbol Wirer Hal E Vægt Højde Wires Hall E Weight Height Wire Syd / Wire South 0 49 kg 698,00 94, Wire Syd / Wire South kg 760,00 102, Wire Nord / Wire North 0 49 kg 1.227,00 165, Wire Nord / Wire North kg 1.288,00 174, Wire f. højderør / Wire f. uprights 472,00 63, Taljepunkt hal A&E / Rigging Point Hall A & E 2.059,00 278, Kædetalje / Chain block max 500 kg 614,00 82,97 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr er ekskl. taljer. Hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. / Remember to state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is excl. hoists. Hall heights are stated in the Technical Info Catalogue.

8 Standens grundopbygning / Booth shell scheme 8 nr. Symbol Wirer Hal H Vægt Højde Wires Hall H Weight Height Wire Hal A/C/H / Wire Hall A/C/H 0 49 kg 529,00 71, Wire hal A/C/H / Wire Hall A/C/H kg* 590,00 79, Wire f. højderør / Wire f. uprights 382,00 51, Taljepunkt H / Rigging point H 1.321,00 178, Kædetalje / Chain block max 500 kg 614,00 82,97 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr er ekskl. taljer. Hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. * Der kan max. opsættes 75 kg wirer i H hal. / Remember til state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is excl. hoists. Hall heights are stated in the Technical Info Catalogue. *Only a max of 75 kg wires can be placed in the H hall. nr. Symbol Wirer Hal HB Vægt Højde Wires Hall HB Weight Height Wire hal HB / Wire Hall HB 0 49 kg 339,00 45, Wire hal HB / Wire Hall HB kg 401,00 54, Wire f. højderør / Wire f. uprights 382,00 51, Taljepunkt / Rigging point >100 kg 1.321,00 178, Kædetalje / Chain block max 500 kg 614,00 82,97 Husk at påføre det antal kilo wiren skal bære samt hvor lavt wiren ønskes hængt over gulv. Varenr er ekskl. taljer. Hallernes højde er beskrevet i Teknisk Info kataloget. / Remember til state the number of kilos that the wire must carry as well as how low the wire should be hanged against the floor. Item No is excl. hoists. Hall heights are stated in The Technical Info Catalogue.

9 Møblering af standen / Furnishing the booth 9 nr. Stole Bemærk Seating Forma 633,00 85, Diana rød / Diana red 135,00 18, Emma rød / Emma red 124,00 16, Cristal 296,00 40, Lotte 197,00 26, Big Blo I 881,00 119, Luovo NB 321,00 43, Panton sort / Panton Black NB 378,00 51, Lauria sort / Lauria black NB 515,00 69, Polesella sort / Polesella Black NB 163,00 22, Karina 135,00 18, Molly 169,00 22, Ann Mari sort / Ann Mari black 169,00 22, Diana sort / Diana black 135,00 18, Emma sort / Emma black 124,00 16, Solana I / Solana I chair NB 2.540,00 343, Asti grå / Asti grey NB 183,00 24, Julie koksgrå / Julie Dark Grey 135,00 18, Pomp rund / Pomp round 662,00 89, Polesella hvid / Polesella white NB 168,00 22, Big Blo II 1.399,00 189, Panton hvid / Panton white NB 378,00 51, Sara hvid / Sara white 75,00 10, Mette hvid / Mette white 169,00 22, Diso beige NB 348,00 47, Emma beige 124,00 16, Laura beige 146,00 19, Ero/S 647,00 87, Diana blå / Diana blue 135,00 18,24

10 Møblering af standen / Furnishing the booth 10 nr. Stole Bemærk Seating Jane blå / Jane blue 202,00 27, Emma grå / Emma grey 124,00 16, Laura grå / Laura grey 146,00 19, Diana grå / Diana grey 135,00 18, Limone / Limone z/a NB 218,00 29, Alba beech NB 305,00 41, Jane m/ armlæn / Jane w/ armrests 242,00 32, Solana II / Solana II sofa NB 4.122,00 557,03 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Borde Bemærk Tables Soft Cube NB 300,00 40, Adam 90,00 12, Peter 179,00 24, John hvid / John white 179,00 24, John sort / John black 179,00 24, Eric 179,00 24, Tom hvid / Tom white 179,00 24, Tom sort / Tom black 179,00 24, Per hvid / Per white 483,00 65, Per sort / Per black 483,00 65, Sten 844,00 114, Monesi NB 448,00 60, Medola 150 sort / Medola 150 black NB 469,00 63, Medola 75 sort / Medola 75 black NB 321,00 43, Medola 40 sort NB 321,00 43, Meta NB 529,00 71, Mentana NB 585,00 79, Mede NB 587,00 79,32

11 Møblering af standen / Furnishing the booth 11 nr. Borde Bemærk Tables Dr. Na beige NB 686,00 92, CPH Moda bord / CPH Moda table 169,00 22, Lille dug / Small cloth 140x225 65,00 8, Stor dug / Large cloth 197x380 76,00 10,27 NB = Skal bestilles mindst 3 uger før levering. Bemærk venligst at alle bordmål er angivet som længde x bredde x højde. / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery. Please note that all measurements for tables are stated as lenght x width x height. nr. Barmøbler Bemærk Bar furniture Larino 611,00 82, Petago grøn / Petago Green NB 489,00 66, Petago Rød / Petago red NB 489,00 66, Caspro I NB 536,00 72, Caspro III NB 1.071,00 144, Parona 274,00 37, Happy 235,00 31, Poggio NB 364,00 49, Tara 141,00 19, Paolo NB 325,00 43, Riesi sort / Riesi Black NB 418,00 56, Riesi grå / Riesi Grey NB 418,00 56, Donna 128,00 17, Petilia antracit / Petilia Antracite NB 870,00 117, Petilia sølv / Petilia Silver NB 870,00 117, Levante White NB 1.216,00 164, Morés NB 628,00 84, Trani NB 659,00 89, Salo NB 496,00 67, Poul 70 hvid / Poul 70 White 179,00 24, Poul 80 hvid / Poul 80 White 179,00 24,19

12 Møblering af standen / Furnishing the booth 12 nr. Barmøbler Bemærk Bar furniture Poul 70 sort / Poul 70 Black 179,00 24, Poul 80 sort / Poul 80 Black 179,00 24, Molare beech NB 515,00 69, Molare sort / Molare Black NB 515,00 69,59 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Reoler & stativer Bemærk Shelving & Racks Ovale 814,00 110, Magazin aluminium / Magazin Alu NB 895,00 120, Spectro NB 494,00 66, Zig zag 483,00 65, Volvera NB 598,00 80, Vola Ostra NB 598,00 80, Thomas 315,00 42, Thomas tråd / Thomas Wire 315,00 42, Ekstra hylde / Extra shelf 73,00 9, Circular 483,00 65,27 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Diske Bemærk Counter Units Karen hvid / Karen White 361,00 48, Karen sort / Karen Black 361,00 48, Compubar 2.983,00 403, Susan 338,00 45, Tina hvid / Tina White 495,00 66, Tina sort / Tina Black 495,00 66, Nina hvid / Nina White 478,00 64, Nina sort / Nina Black 478,00 64,59

13 Møblering af standen / Furnishing the booth 13 nr. Diske Bemærk Counter Units Bella smal / Bella small 517,00 69, Bella bred / Bella wide 517,00 69, Piana NB 2.213,00 299, Benevento sort / Benevento Black NB 522,00 70, Torino NB 698,00 94,32 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Glasvitriner Bemærk Showcases Gloria lille / Gloria small 506,00 68, Gloria stor / Gloria large 731,00 98, Puebla display / Puebla showcase 3.241,00 437, Canale krom / Canale Chrome NB 1.836,00 248, Canale Alu NB 1.836,00 248, Verona NB 1.979,00 267, Etna NB 1.336,00 180, Crespino NB 1.749,00 236, Pamplona display / Pamplona showcase 3.881,00 524,50 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Tøjstativer og spejle Bemærk Clothes stands and mirrors Camilla ,00 23, Camilla ,00 23, Camilla ,00 34, Paula 174,00 23, Sophie 87,00 11, Rosa ,00 27, Mary 371,00 50, James 130,00 17,57

14 Møblering af standen / Furnishing the booth 14 nr. Tøjstativer og spejle Bemærk Clothes stands and mirrors Ranzo NB 343,00 46, Damegine / Female Torso 541,00 73, Herregine / Male Torso 541,00 73, Barnegine / Child torso 541,00 73, Tøjgondol / Clothing rack 752,00 101, Gondolstang / Pole for rack 53,00 7, Skogondol / Shoe rack 752,00 101, Skohylde / Shelf for rack 55,00 7, modul1 / 160 Module ,00 152, modul2 / 160 Module ,00 212, modul+ / 160 Module+ 440,00 59, Hylde / Shelf 146,00 19, Bøjlestang / Tube 146,00 19, Buksestang / Tube for Trousers 290,00 39, Alu solo reol / Alu Solo Rack 427,00 57, Alu duo reol / Alu Duo Rack 1.076,00 145, Alu trio reol / Alu Trio Rack 1.293,00 174, Folderamme / Folding Frame 536,00 72, Prøverum / Dressing Room 1.191,00 160, Ekstra prøverum / Extra dressroom 865,00 116, CPH Moda prøverum / CPH Moda dressing room 1.020,00 137,84 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery nr. Podie og afskærmning Bemærk Plinth, ropes and poles Podie / Podium OBS 464,00 62, Locri sort / Locri black NB 428,00 57, Locri rød / Locri red NB 428,00 57,84 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering. OBS = Husk at angive højde og tæppefarve ved bestilling af podie. / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery. OBS = Remember to state height and carpet colour by order of podium.

15 Møblering af standen / Furnishing the booth 15 nr. Køleskabe, kaffemaskiner m.m. Husk Strømbehov Refrigerators, coffee machines etc. Remember Power plug Cusaro NB 5100 Watt 2.330,00 314, Expokit NB 6000 Watt 5.054,00 682, Opvaskemaskine / Dishwasher NB 3600 Watt 6.319,00 853, Frigaro 400 Watt 506,00 68, Frigaro glas / Frigaro Glass NB 75 Watt 3.361,00 454, Mikroovn / Microwave oven NB 1600 Watt 1.336,00 180, Kaffemaskine / Coffee maker 800 Watt 393,00 53, El kedel / Boiler 2000 Watt 293,00 39,59 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering. Varenumrene og udlejes ikke, men sælges. / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery. Item No and are not for rental, purchase only. nr. Tilbehør Accessories Brochureholder / Brochure rack 99,00 13, Staffeli / Easel 179,00 24,19 Varenummer udlejes ikke, men sælges. / Item No is not offered for rent, only for sale. nr. Affald Waste disposal Philip sort / Philip Black 73,00 9, Philip grå / Philip grey 73,00 9, Affaldsstativ / Garbage Rack 135,00 18, Ray papirkurv / Ray paper basket 36,00 4,86 nr. Møbelpakke Bemærk Furniture Package Pakke Penne / Package Penne NB 2.485,00 335, Pakke Vada / Package Vada NB 2.700,00 364, Pakke Trend, lille / Package Trend, small 3.229,00 436, Pakke Trend, mellem / Package Trend, medium 4.254,00 574, Pakke Trend, stor / Package Trend, large 9.020, ,92 NB = Skal bestilles senest 3 uger før levering / NB = Should be ordered at least 3 weeks before delivery

16 Pengeskabe / Safes 23 nr. Pengeskabe Safes Pengeskab 77 cm / Safe 77 cm 6.989,00 944, Pengeskab 123 cm / Safe 123 cm 7.945, , Pengeskab 158 cm / Safe 158 cm 7.454, , Pengeskab 193 cm / Safe 193 cm 8.394, ,32 Disse pengeskabe tilbydes kun på Copenhagen Jewellery Fair, men vi giver gerne pristilbud på leje af pengeskabe i anden sammenhæng. / These safes are only offered to exhibitors at the Copenhagen Jewellery Fair, but we can make you a special price offer if you wish to rent safes for other events at Bella Center. nr. Symbol El-forsyning Indhold Valg Power supplies Contents Choise ,3 kw / 1.3 kw 1 x 230V 884,00 119, ,3 kw / 2.3 kw 1 x 230V 1.190,00 160, ,6 kw / 3.6 kw 1 x CEE or 2 x 230V? 1.704,00 230, ,9 kw / 6.9 kw 1 x CEE or 3 x 230V? 2.543,00 343, kw 16Amp CEE 3.222,00 435, ,8 kw / 13.8 kw 32Amp CEE 3.548,00 479, ,2 kw / 17.2 kw 32Amp CEE 4.074,00 550, ,1 kw / 24.1 kw 32Amp CEE 5.340,00 721, ,5 kw / 34.5 kw 63Amp CEE 5.840,00 789, ,4 kw / 43.4 kw 63Amp CEE 6.826,00 922, Døgnstrøm / 24 hour supply a+b* 0,00 0, Tilslutning / Connection a* 0,00 0, Tillæg fra loft / Fee from ceiling Only halls C & E (a*) 0,00 0,00 Ekstra stikkontakter er tillæg til varenr Hvis bestilling af CEE-stik, så husk at medbringe eller leje eltavle. a) Afregnes efter tilbud. b) Leverancen tillægges 35% af elforsyningsprisen. Ved flere el-forsyninger skal det angives hvilken af dem, der skal have tilknyttet døgnstrømmen. / Extra sockets are supplement to item No If you order CEE connections, please remember to bring or rent a fusebox. a) According to quote. b) The power supply is added 35% of the price of the electricity supply. Please state which power supply requires 24 hour current. nr. Symbol El-tilbehør Volt / Amp Bemærk Electrical appliances CEE stik / CEE socket 230/16blue NB 462,00 62, CEE stik / CEE socket 400/16red 462,00 62, CEE stik / CEE socket 400/32 462,00 62,

17 Belysning, el og VVS / Lighting, electricity and plumbing 17 nr. Symbol El tilbehør Volt / Amp Bemærk Electrical appliances CEE stik / CEE socket 400/63red 880,00 118, CEE stik / CEE socket 400/125red 880,00 118, Stik med jord / Earthed socket 230V Excl power 387,00 52, Forlængerledning / Extension cord Collect at BC Shop 97,00 13, Forlænger m/ jord / Ext. cord earthed Collect at BC Shop 191,00 25, El tavle 16A / Fusebox 16A 16 Amp 811,00 109, El tavle 32A / Fusebox 32A 400/32red 1.031,00 139, El tavle 63A / Fusebox 63A 63A 2.040,00 275,68 Bemærk: Et CEE stik kan godt monteres på vores 1,3 kw el forsyning. / NB: A CEE plug can be connected to our 1300 watt electrical supply. nr. Symbol Lamper Bemærk Højde? Lamps Height? Café pendel / Café pendant 94,00 12, Gulvlampe Victoria / Floor lamp 765,00 103, WS lampe grøn / WS lamp green 109,00 0, WS lampe rød / WS lamp red 806,00 108, WS lampe sort 18 / WS lamp black ,00 108, WS lampe sort 28 / WS lamp black ,00 0, Erco spot ,00 40, Unispot / Uni spot ,00 28, Erco spot arm ,00 43, Halogen arm spot ,00 42, Spotskinne / Spot power rail 3x75 757,00 102, Ekstra spot / Extra spot ,00 25, Ekstra spot B3 1 / Extra spot B3 1 a* 407,00 55, Grå halogen / Grey halogen 500 / b* 842,00 113, Sort halogen / Black halogen 500 / b* 842,00 113, Sort halogen / Black halogen 1000 / b* 873,00 117, Sort halogen / Black halogen ,00 122, Ophæng / Hanging halogen b* Re ,00 78,78

18 Belysning, el og VVS / Lighting, electricity and plumbing 25 nr. Symbol Lamper Bemærk Højde? Lamps Height? Sort halogen / Black halogen ,00 122, Ophæng / Hanging halogen b* Re ,00 78, Ophæng E / Suspension Halogen E b* Re ,00 174, Ophæng E / Suspension Floodlight E c* 931,00 125, Hvid lysspand / White floodlight 500 / c* 1.457,00 196, Sort lysspand / Black floodlight 500 / c* 1.457,00 196, Sort lysspand / Black floodlight 1000 / c* 1.500,00 202, Spot til lysrig / Spot for lighting truss 422,00 57, Rispapirlampe / Ricepaper lamp ,00 47, Rispapirlampe / Ricepaper lamp ,00 47,97 GENERELT: Strøm er inkluderet i al belysning leveret af BC. Husk at placere lampesymbol på detailtegning. ØVRIGT: a) kun til spotskinner i hal B3-1. b) Højdeanbefaling: 500W = 3-3,5 m over gulv, 1000W = 4 m over gulv og 2000W = 5 m over gulv. Vare påkrævet, hvis halogen skal hænges fra loft. c) Vare påkrævet, hvis lysspand skal hænges fra loft. / GENERAL: Power is included in all lighting supplied by BC. Remember to place lamp symbol on details sketch. OTHER: a) Only for power rails in Hall B3-1. b) Height recommendation: 500W = m above floor, 1000W = 4 m above floor and 2000W = 5 m above floor. Items needed if halogen lamp must hang from ceiling. c) Item needed if floodlight must hang from ceiling. nr. Symbol VVS Bemærk Tid/dato? Plumbing Time/date? Vask, lille / Sink, small Cold/Warm 4.869,00 657, Vask, stor / Sink, large Cold/Warm 4.869,00 657, Vandhane / Water tap Acc. to quote 0,00 0, Afløb / Drainage 1" RG 1.579,00 213, Elvandvarmer / Water heater 15 l./230v 2.332,00 315, Vand & afløb / Water and drainage ½" /1" RG 2.106,00 284, Vand / Water ½" 1.579,00 213, Trykluft / Compressed air Acc. to quote (a*) 0,00 0, Tilslutning / Installation Acc. to quote 0,00 0,00 Varenr og er tilsluttet vand, afløb og el-forsyning. I hal C og E, hvor installationer kommer fra gulvet, pålægges ekstra udgift, såfremt vand/trykluft ønskes ned fra loft. Afløb kan dog ikke leveres fra loft i disse haller. a) Varenr kræver bestilling af strøm. I øvrigt fremføres trykluft til stand gennem ½" indvendigt rørgevind og elforsyning. / Item and includes water, drainage and power supply. In Hall C & E, where water and compressed air are supplied from sub floor ducts, the exhibitor can expect a surcharge, if installations are to be supplied from the ceiling. However, drainage cannot be supplied from the ceiling in these halls. a) Item requires an order of power supply. Furthermore, compressed air is delivered to the stand by use of ½ " int. screw thread and power supply acc. to quote

19 Belysning, el og VVS / Lighting, electricity and plumbing 19 nr. Professionel standbelysning Antal spot Professional lighting for stands Spot Qty Single rig 9 m / Single Truss 9 m , , Single rig 12 m / Single Truss 12 m , , Lysrig 3x6 / Lighting truss 3x , , Lysrig 6x6 / Lighting truss 6x , , Lysrig 6x9 / Lighting truss 6x , , Lysrig 9x9 / Lighting truss 9x , , Lysrig 12x9 / Lighting truss 12x , , Spot til lysrig / Spot for lighting truss 422,00 57,03 Alle lysrigge inkluderer strøm og fokusering. For specielle forespørgsler kontakt venligst Teknisk Service. / All lighting trusses include power supply and focusing. For special offers please contact the Technical Service department.

20 Stof, skilte og tæpper / Textiles, signage & carpets 20 nr. Symbol Forhæng Curtains Forhæng, hvidt / Curtain, white 333,00 45, Forhæng, sort / Curtain, black 333,00 45,00 Bemærk venligst at farvegengivelserne i printet katalog og på web shoppen af tekniske årsager kan afvige fra den oprindelige farve. / Please note that the colours shown in the printed catalogue and on the web shop may vary slightly from the original due to technical limitations.

BESTILLING 2014 ORDER 2014. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

BESTILLING 2014 ORDER 2014. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > BESTILLING 2014 ORDER 2014 Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > Indholdsfortegnelse Contents Kort over Bella Center Map of Bella Center 3 Handelsbetingelser Terms of service 4 Nøglefærdige

Læs mere

Standopbygning og tæpper / Stand construction and carpets

Standopbygning og tæpper / Stand construction and carpets Standopbygning og tæpper / Stand construction and carpets 5 nr. Vægge og friser no. Walls and fascia boards 2001011 Ekstra væg / Extra stand wall 100x250 cm 338,00 45,66 2001122 Farvet væg / Coloured wall

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > TEKNISK INFO TECHNICAL INFO Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 1 2 3 4 5 6 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 3 2 1 2 METRO

Læs mere

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

TEKNISK INFO TECHNICAL INFO. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > TEKNISK INFO TECHNICAL INFO Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > 150mm porebetonvæg opstillet på 300mm høj Lecasokkel 1 2 3 4 5 6 Auditorium Balcony 1st.floor 9 8 7 6 4 3 2 1 2 METRO

Læs mere

FORPLEJNING TIL STANDEN 2013 FOOD & BEVERAGE FOR THE STAND 2013. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center >

FORPLEJNING TIL STANDEN 2013 FOOD & BEVERAGE FOR THE STAND 2013. Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > FORPLEJNING TIL STANDEN 2013 FOOD & BEVERAGE FOR THE STAND 2013 Scandinavia s largest Congress and Exhibition Center > Madvarer Vi har sammensat et lækkert udvalg af menuer, der kan anvendes ved receptioner

Læs mere

Multinational Association of Supportive Care in Cancer EXHIBITOR S TECHNICAL MANUAL

Multinational Association of Supportive Care in Cancer EXHIBITOR S TECHNICAL MANUAL Multinational Association of Supportive Care in Cancer EXHIBITOR S TECHNICAL MANUAL Dear Exhibitor, This Exhibitor Services Manual contains important information and is designed to assist you in preparing

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Hvem kan leje Alle ansatte i Danmark i CH A/S og CHH A/S, som er skattepligtige i Danmark, kan leje husene. Du skal være ansat på tidspunktet for lejemålets afholdelse.

Læs mere

Informationsmappe Outbounds

Informationsmappe Outbounds Informationsmappe Outbounds Indholdsoversigt: 2. Danish RotaryYouthExchange Committee, adresser og telefonnumre 3. Rotary Youth Exchange Program, Rules and Guidelines, dansk oversættelser og fortolkning

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

Exhibitor s booklet DSE Fair Lyngby 2015

Exhibitor s booklet DSE Fair Lyngby 2015 Exhibitor s booklet DSE Fair Lyngby 2015 Get the Danish and English version as pdf on www.studerende.dk/dml15info Hent den danske og engelske version som pdf på www.studerende.dk/dml15info Contents Dear

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

NÅR DU HAVNER I STRUER...

NÅR DU HAVNER I STRUER... Prisliste og guide til Holstebro-Struer Havn NÅR DU HAVNER I STRUER... DOCKING IN STRUER... Tariff and Guide for Holstebro-Struer Harbour 2012 Udgaven Havneguiden 2012 er udarbejdet af Havnekontoret, Kulgade

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

Programme WOC DENMARK. WOC Tour. July 30 - August 5, 2006. 47106 WOC programme.indd 1 7/17/06 1:38:16 PM

Programme WOC DENMARK. WOC Tour. July 30 - August 5, 2006. 47106 WOC programme.indd 1 7/17/06 1:38:16 PM Programme WOC DENMARK 1.-5. august 2006 WOC Tour July 30 - August 5, 2006 47106 WOC programme.indd 1 7/17/06 1:38:16 PM WOC Tour July 30 - August 5, 2006 INDHOLD CONTENTS Velkommen til WOC Tour 2006...

Læs mere

udsøgte vine AUKTION 735 EFTERSYN hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter Bredgade 33. 1260 Kbh. K

udsøgte vine AUKTION 735 EFTERSYN hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter Bredgade 33. 1260 Kbh. K u d s ø g t e v i n e 1. S E P T E M B E R 2 0 0 4 A U K T I O N 7 3 5 udsøgte vine hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter AUKTION 735 Bredgade 33. 1260 Kbh. K onsdag 1. september... kl. 19 sælges

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

www.occ.dk : teknik@ose.dk Standskitse 1 Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af. Vi ønsker at

Læs mere

Eksempel på opbygget stand

Eksempel på opbygget stand Eksempel på opbygget stand Side 17 af 41 AUGUST 2012 Overligger nr. 2003 ½ standplade nr. 2001 Skiltefrise nr. 2002 Standplade nr. 2000 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ Tlf. 6556 0100

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 3400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold CONTENTS INHALT INNHOLD INNEHÅLL DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................

Læs mere

KOSTAFDELINGEN HUSORDEN

KOSTAFDELINGEN HUSORDEN GRENAA GYMNASIUM www.grenaa-gym.dk PRAKTISK INFORMATION INTERNATIONAL ATMOSFÆRE KOSTAFDELINGEN HUSORDEN Velkommen Velkommen til kostafdelingen på Grenaa Gymnasium, hvor vi er mange, som glæder os til at

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 1710 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................ 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere