STUDIEORDNING for. fr.. Kommunikation. Performance design CND.COMM. ROSKILDE Ul. ITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING for. fr.. Kommunikation. Performance design CND.COMM. ROSKILDE Ul. ITET"

Transkript

1 STUDIEORDNING for fr.. Kommunikation og Performance design CND.COMM. ROSKILDE Ul. ITET

2 Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer og Fællesregler af 27. september 2012 med senere ændringer. 1. Om uddannelsen 1.1 Formål 1.2 Kompetenceprofil 1.3 Hovedområdetilknytning 1.4 Normering 1.5 Titel 1.6 Stud ienævn 1.7 Censorkorpstilknytning 2. Adgangskrav og ment 2.1 Adgangskrav 2.2 Ment 2.3 Forhåndsmerit 3. Uddannelsens elementer 3.1 Kurser 3.2 Projekter 3.3 Projektorienteret praktikforløb 3.4 Speciale 4. Uddannelsens opbygning 4.1 Skematisk oversigt 4.2 Anbefalet studieforløb 5. Uddannelsen semester semester semester semester - specialet 6. Generelle bestemmelser 6.1 Tilmelding/framelding og omprøve 6.2 Særlige prøvevilkår 6.3 Faglige udvælgelseskniterier 6.4 Beståelseskrav 6.5 Frist for afslutning af uddannelse 7. Dispensation og klageadgang 7.1 Dispensation 7.2 Klageadgang 8. Ikrafttræde[ses- og overgangsbestemmetser 8.1 Ikrafttræden 8.2 Overgangsregler 9. Adgangskrav 9.1 Retskrav 9.2 Andre adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC 9.3 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra andre universiteter 9.4 Adgangsgivende professionsbacheloruddannelser 9.5 Ansøgere uden adgangsgivende bacheloruddannetser 9.6 Ansøgere uden bacheloruddannelser 2

3 1. Om uddannelsen Kandidatuddannelsen cand.comm. i Kommunikation og Performance design er en tværfaglig uddannelse, som består af studier af to selvstændige fag, hvoraf Kommunikation udgør fag i og Performance design udgør fag Formål Formàlet med kombinationskandidatuddannelsen cand.comm. i Kommunikation og Performance design er at videreudvikle den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for teoretisk og praktisk kendskab tit vilkårene for strategisk kommunikation i en faglig kontekst til forskellige målgrupper herunder intern og ekstern kommunikation i og fra institutioner, virksomheder og foreninger, suppleret med viden, færdigheder og kompetencer fra faget Performance-design. Performance-design er et tværvidenskabeligt forsknings- og praksisfelt, som skrives ind i en bred kommunikationsfaglig ramme. Faget arbejder med performance og design som analytisk og metodisk greb, og er et konstruktivt skabende fag med fokus på kultur. Kombinationsuddannelsen er tilrettelagt med særligt henblik på at kvalificere til arbejde inden for funktioner som kommunikationsmedarbejder i institutioner, virksomheder og foreninger og som kommunikationsrådgiver, herunder selvstændig virksomhed, med henblik på strategisk kommunikation og information, der indebærer formidling af viden til relevante målgrupper og vidensdeling mellem relevante aktører. Kombinationen med Performance-design giver særlige forudsætninger for at arbejde med brugen af events, live performances, udstillinger og lign, former for oplevelsesorienteret kommuniikation. Kombinationskandidatuddannetsen skal endvidere give kandidaten faglige forudsætninger for at påbegynde en fors ke rud danne Is e. Uddannelsen udbydes på dansk, med enkelte studieelementer på engelsk. Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget medmindre andet er angivet. 1.2 KompetenceprofiL Kombinationskandidatuddannelsen cand.comm. i følgende kompetencer: Kommunikation og Performance design giver den studerende Viden: Forskningsbaseret viden om begreber, teorier og metoder samt praktisk orienteret viden om planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og kommunikations- og informations-processer til udvalgte målgrupper og mellem forskellige aktører Forskningsbaseret viden om de medieformer, der anvendes i strategisk kommunikation, herunder typiske fremstillingsformer og tekniske forudsætninger Viden om fremstillingsmæssige og æstetiske problemer i arbejdet med strategisk kommunikation i en faglig kontekst, herunder problemer, som i særlig grad knytter sig til den eller de forudsatte målgrupper Forskningsbaseret viden om begreber, teorier og metoder samt praktisk orienteret viden med særligt henblik på planlægning og tilrettelæggelse af events, live performances, udstillinger og lign. oplevelsesorienterede aktiviteter Viden om muligheder og problemer i forbindelse med brugen af oplevelsesorienteret kommunikation og andre former for performative aktiviteter i en faglig kontekst Viden om et performance-designs kommunikative og æstetiske virkemidter og designets oplevelses- og deltagelsespotentia ler Viden om vilkår og kontekst for strategisk kommunikation i og fra institutioner, virksomheder og foreninger Færdigheder: Kan planlægge, udarbejde og vurdere strategisk kommunikation i en faglig kontekst, både som produkter og som processer Kan tage ansvar for planlægning og valg af metoder til empiriske undersøgelser af brugerne og af virkningen af strategisk kommunikation Kan vurdere relevansen af en given kommunikationsindsats i forhold til indsatsens mål 3

4 Kan analysere og formulere avancerede kommunikationsrelevante problemstillinger kommunikationsfaglige termer Kan udtrykke sig på et idiomatisk, grammatisk og ortografisk korrekt dansk, og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt på en måde der er tilpasset målgruppen for en kommunikationsindsats Kan formidle forskningsbaseret viden om kommunikation og performance-design og kan diskutere professionelle problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister Kan planlægge, tilrettelægge og vurdere et performance-design som led i en kommunikations- eller in format i ons indsats Dokumenterer færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset problemstilling inden for fagområderne Kompetencer: Kan selvstændigt planlægge, gennemføre og vurdere en undersøgelse af en kommunikationsfaglig problemstilling med anvendelse af fagområdets nyeste viden og etablerede teorier, metoder og praksis Kan selvstændigt igangsætte og gennemføre kommunikationsindsatser i de former, herunder performance designs, der arbejdes med i uddannelsen, samt indgå i samarbejde med andre faggrupper Kan rådgive institutioners, virksomheders og foreningers ledelser om den nødvendige indsats på kommunikations- og informationsområdet Kan arbejde på en gang konstruktivt skabende og kritisk-analytisk med egen praksis. Kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller Kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for kommunikation og performance-design, herunder deltagelse forsknings- og udviklingsarbejde, feks. med henblik på at påbegynde en forskeruddannelse 1.3 Hovedområdetilknytning Uddannelsen hører under det Humanistiske hovedområde. Uddannelseselementerne for Performance design hører under det Humanistiske hovedområde. 1.4 Normering Kombinationskandidatuddanne[sen cand.comm. i normeret til 120 ECTS. Kommunikation og Performance design er en 2-årig uddannelse 1.5 Titel cand.comm. i Kommunikation og Performance design Master of Arts (MA) in Communication Studies and Performance Design 1.6 Studienævn Uddannelsen hører under Studienævn for Kommunikationsfagene. 1.7 Censorkorpsti[knytning Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for kommunikation, journalistik og performance design. Uddannelseselementer for Performance design hører under censorkorpset for kommunikation, journalistik og performance design. 2. Adgangskrav og ment 2.1 Adgangskrav Se bilag 4

5 2.2 Ment Roskilde Universitet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af universitetet, godkende, at beståede uddannelseselementer, jf. uddannelsesbekendtgorelsen, træder i stedet for uddannelsesetementer i en anden uddannelse på samme niveau efter uddannetsesbekendtgørelsen. Roskilde Universitet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i henhold til uddannelsesbekendtgorelsen. Ansøgere har pligt til at søge ment for evt, tidligere beståede uddannelseselementer på kandidatniveau, jf. Kandidatadgangsbekendtgørelsen. 2.3 Forhåndsmerit Studerende, der som en del af uddannelsen ønsker at gennemføre uddannelseselementer ved et andet universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet, kan ansøge Roskilde Universitet om forhåndsmerit for planlagte uddannelseselementer. Godkendelse af forhåndsmerit kan kun gives, hvis den studerende (i forbindelse med ansøgningen) forpligter sig til at fremsende dokumentation for, om uddannelseselementerne er beståede eller ej, når de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er gennemført. Desuden skat den studerende give sit samtykke til, at Roskilde Universitet kan indhente de nødvendige oplysninger hos værtsinstitutionen, hvis den studerende ikke selv kan fremskaffe dokumentationen. Når der foreligger dokumentation for, at de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er beståede, godkender Roskilde Universitet administrativt, at disse meriteres ind i uddannelsen ved universitetet. Efter forslag fra den studerende kan Roskilde Universitet i de tilfælde, hvor de forhåndsmeriterede uddannelseselementer feks, ikke udbydes af værtsinstitutionen, foretage ændringer i godkendelsen at forhåndsmeritten. 3. Uddannelsens elementer 3.1 Kurser Disse studieelementer skat give den studerende en teoretisk og metodisk viden samt færdigheder inden for uddannelsens fagområde. Den studerende skal fagligt forberedes til at kunne fordybe sig i problemstillinger, der er relevante i forhold til projektarbejde og speciatet. Kursusformen kan være forelæsninger, holdundervisning, casearbejde, workshops mm. 3.2 Projekter Projektarbejdet er problemorienteret, eksemplarisk og deltagerstyret. Det skal udvikle og dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. Projektarbejdet indebærer en valgfri og selvstændig formulering af et problem inden for rammerne i studieordningen. Projektarbejdet foregår i grupper bestående af 2-6 studerende. Emnet for projektarbejdet vælges af de studerende inden for de emner og temaer, som studienævnet har fastsat. Studietederen kan i særlige tilfælde tillade, at en studerende udarbejder et projekt eller eksamineres alene. 3.3 Projektonienteret praktikforløb En studerende kan ansøge studienævnet om forhåndsgodkendelse til at gennemføre et særligt tilrettelagt, fagligt relevant projektorienteret praktikforløb, som træder i stedet for enkelte specificerede dele af det ordinære uddannelsesforløb. Det projektorienterede praktikforløb, som bla. omfatter udarbejdelse af en praktikprojektrapport, er normeret til 15 ECTS. Når ansøgningen om forhåndsgodkendelse er imødekommet, tildeler studielederen den studerende en vejleder. Studienævnet skal ved sin behandling at ansøgningen sikre, at den studerende gennem det 5

6 projektorienterede praktikforløb opnår faglige kompetencer, der i omfang og niveau svarer til de kompetencer, der kan opnås gennem det ordinære uddannelsesforløb. 3.4 Speciale Kombinationskandidatuddannelsen indeholder et større selvstændigt studiearbejde, som dokumenteres ved udarbejdelse af et speciale. I specialet skal den studerende dokumentere viden om og færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med en afgrænset, faglig og relevant problemstilling. Den studerende skal dokumentere færdigheder i at analysere, kategorisere, diskutere, argumentere, vurdere og reflektere på et videnskabeligt grundlag samt kunne vælge og forholde sig kritisk til kilder, litteratur, teori og metoder anvendt i specialet. Med specialet skal den studerende demonstrere færdighed i at kunne kommunikere en akademisk undersøgelse til fagfæller samt demonstrere kompetence til at igangsætte, styre og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelses- og skriveproces. 4. Uddannelsens opbygning 4.1 Skematisk oversigt Speciale 3OECTS L FAGI I FAGI FAG2 5ECTS IOECTS I5ECTS _j FAG2 3OECTS FAGI 30 EC TS 4.2 AnbefaLet studieforløb For at bidrage til sikring af uddannelsens kvalitet og progression, samt for at støtte den studerende i forhold til studieplanlægning, anbefales følgende studieforløb: 1. semester: Kommunikation Et obligatorisk kursus i Strategisk kommunikation (5 ECTS) (Kernekursus) Et obligatorisk kursus i Organisationskommunikation (5 ECTS) (Fagkursus 1) Et valgfrit kursus (5 ECTS) Et projekt i Strategisk Kommunikation i en faglig kontekst 1(15 ECTS) 2. semester Performance-design Et obligatorisk kursus i Æstetik (5 ECTS) Et obligatorisk kursus i Kulturproduktion (5 ECTS) Et valgfrit kursus (5 ECTS) Et projekt i Performance-design (15 ECTS) 3. semester: Kommunikation og Performance-design. Kommunikation: Et obligatorisk kursus i Æstetisk kommunikation (5 ECTS) (Fagkursus 2) Et valgfrit kursus (10 ECTS) Performance-design: 6

7 - Projektet Et projekt Performance-design (15 ECTS) 4. semester: Kommunikation Speciale Det anbefales at praktik eller et studieophold i udlandet placeret 3. semester. Der kan kun gennemføres en praktik å is ECTS i Løbet af kandidatuddannelsen. 5. Uddannelsen semester Formål 1. semester har til formål at den studerende skal tilegne sig mere dybtgående viden om de problemer, som knytter sig til strategisk kommunikation i en faglig kontekst. Der lægges vægt på en uddybende behandling af begreber, teorier og metoder, samt videreudvikling af praktiske færdigheder i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og vurdering at kommunikations- og informationsprocesser og produktion af informativt materiale, der sigter mod formidling at viden til relevante målgrupper og vidensdeling mellem relevante aktører. Uddannelseselementer i 1. semester Semesteret omfatter: Et obligatorisk kursus i Strategisk kommunikation (5 ECTS) (Kernekursus) Et obligatorisk kurssus i Organisationkommunikation (5 ECTS) (Fagkursus 1) Et valgtrit kursus (5 ECTS). De studerende vælger blandt de kurser som udbydes at Studienævnet i det aktuelle semester Et projekt i Strategisk kommunikation i en faglig kontekst I (15 ECTS). i 1. Semester kan efter godkendelse i studienævnet erstattes at et projektorienteret praktikforlob (15 ECTS). Der kan maks gennemføres én praktik at 15 ECTS i uddannelsen TiteL Seneste ændring 1september 2016 Undervisningssprog Type ECTS-normering Læringsudbytte/ bedømmelseskriterier. Strategisk kommunikation (Kommunikation) Dansk Obligatorisk kursus 5 ECTS Viden Indsigt i og overblik over nye teoretiske og metodiske retninger, der kan bidrage til at forstå betingelserne for strategisk kommunikation Indblik i de komplekse problemer og udfordringer der knytter sig til planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering at strategisk kommunikation, i et stadigt skriftende og globalt medielandskab Færdigheder Færdighed i at detinere, analysere og evaluere effekten at strategisk kommunikation..... Færdighed i at afdække kommunikationsproblemer, identificere interessenter og beskrive problemernes art, intensitet, og omfang, samt færdighed i at forklare årsagerne til disse problemer og kortlægge deres mulige konsekvenser. Færdighed i at udvælge og anvende relevante teoretiske og metodiske tilgange til at analyse at organisationers brug at strategisk kommunikation. Kompetencer 7

8 Kompetence i selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for strategisk kommunikation Studiet af strategisk kommunikation handler om, hvordan organisationer og andre aktører arbejder strategisk med deres interne og eksterne kommunikation. Det er en tværfaglig disciplin, der trækker på teorier inden for kommunikation, manage ment, marketing, branding og kultur. løbet af kurset bliver de studerende introduceret til de centrale teorier, modeller og begreber inden for strategisk kommunikation. Overordnet indhold. Kurset vil ud over teori ogsa præsentere cases og eksempler fra forskellige typer af organisationer. Målet med kurset er at gøre de studerende i stand til at analysere organisationers og andre aktørers strategiske kommunikationog kommunikative udfordringer, kortlægge interessenters roller og engagement, udvikle strategier for intern og ekstern kommunikation, samt anbefale og planlægge strategiske kommunikationstiltag. Undervisnings- og arbejdsform Kurset kan bestå af en blanding af forelæsninger, diskussioner, peer feedback og øvelser (bl.a.som hjemmearbejde i grupper). Det er organiseret omkring en række temaer som fastlægges i kursusplanen for det konkrete kursus. Emaerne for det aktuelle kursusudbud vil fremga ved kursets start Prøveform En individuel, bunden skriftlig hjemmeopgave på 5 normalsider å trykenheder (inkl, mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, referenceliste og eventuelle bilag medregnes ikke. De nærmere krav til den skriftlige hjemmeopgave fastlægges i den konkrete kursusplan ved kursets start. Den skriftlige hjemmeopgave afleveres online senest en uge efter kursusafslut ningen. Gruppeprøve eller individuel prøve Hjælpemidler til eksamen Bedømmelse Censur Tidsmæssig placering Individuel Alle 7-trins-skalaen Ingen Ved kursusafslutning Titel. Seneste ændring 1september 2016 Undervisningssprog Type ECTS-normering Organisationskommunikation (Kommunikation) Dansk Obligatorisk kursus 5 ECTS Viden Overblik over forskelle og ligheder mellem forskellige videnskabelige tilgange til at forstå og analysere organisationskommunikation Læringsudbytte/ Indblik i hvordan forskellige teoretiske tilgange supplerer eller modsiger bedømmelseskriterier hinanden. Indsigt i forskellige traditioners kernebegreber, underliggende antagelser og begrænsninger Færdigheder 8

9 Færdighed i at identificere kommunikationsproblemer i organisatoriske kontekster og anskue disse problemer fra forskellige teoretiske vinkler Færdighed i at reflektere kritisk og uafhængigt over teoriernes kernebegreber og grundlæggende antagelser i en sproglig form der er faglig præcis, korrekt og klar Færdighed i at analysere relevant empiri, vurdere om empirien be- eller afkræfter den foreslåede teori, og ræsonnere om begrænsningerne i analysen. Kompetencer Kompetence til at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for organisationsanatyse Kursets sigte er at sætte de studerende i stand til at opdage og afdække oversete kommunikationsproblemer i konkrete organisatoriske kontekster; til at formulere forskningsbaserede fortolkninger af årsagerne til problemerne; til at afprøve og udfordre de foreslåede forklaringer ved at finde og fortolke relevant empiri; til at udtænke praktiske løsninger; og til at reflektere kritisk og uafhængigt over teoriens forudsætninger, analysens begrænsninger, og anbefatingernes utilsigtede konsekvenser. Overordnet indhold Kursets udgangspunkt er, at alle organisationer har deres egne særprægede tænkemåder og talemønstre, mærkelige regler og ritualer, partikulære holdninger og handlinger; at disse organisationskulturer kan være lige så forskellige fra hinanden, som dem vi kender fra antropologernes fortællinger om fremmede Livsformer i fjerntliggende steder som Bali eller Botswana; og at forskellige organisationskulturer danner grundlag for forskellige kommunikationsmenstre med hensyn til hvad medlemmerne at kulturen (ikke) taler om, hvem de (ikke) taler med, hvordan de (ikke) taler til hinanden, hvad de typisk (ikke) Lyver om, osv. Kurset starter derfor med en diskussion at forskellige perspektiver på sammen hængen mellem organisationskultur og kommunikation. Efterfølgende udvides og udfordres den kulturelle perspektiv på organisationskommunikation ved gradvist at inddrage alternative teoretiske traditioner. Undervisningen tager gennemgående udgangspunkt i autentiske cases, der som oftest involverer systematiske fordrejninger, misforståelser, og andre former for miskommunikation. En kendt filosof bemærkede engang, at når vi åbner en dør, lægger vi sjældent mærke til dørhåndtaget, medmindre det er gået i stykker. Det samme gælder for kommunikation i organisationer: Det er først, når den bryder sammen, at vi virkelig begynder at lægge mærke til den. Hvis man forstår, hvorfor kommunikation ikke virker, når det ikke virker, bliver det meget lettere at forstå, hvorfor det virker, når det virker. Undervisnings- og arbejdsform Forudsætning for deltagelse Prøveform Kurset består at en blanding at forelæsninger, diskussion, og kan omfatte gruppearbejde og peer feedback. Det er organiseret omkring en række temaer, som vil fremgå ved kursets start. Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på engelsk En individuel, bunden skriftlig hjemmeopgave på 5 normalsider å trykenheder (inkl, mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, referenceliste og eventuelle bilag medregnes ikke. opgaven skal den studerende med udgangspunkt i kursuslitteraturen demon strere evnen til at udarbejde teoretisk velfunderet analyser af kommunikations problematikker i organisationer. Gruppeprøve eller individuel prøve Individuel Den skriftlige hjemmeopgave afleveres online senest en uge efter kursusafslut ningen. 9

10 Hjælpemidler til eksamen Alle Bedømmelse 7-trins-skalaen Censur Ingen Tidsmæssig placering I slutningen at kursusforløbet TiteL Seneste ændring 1september 2016 Undervisningssprog Type ECTS-normering Værkstedskursus med mundtlig prøve (Kommunikation) Dansk Valgfrit kursus Der vil være tale om kurser som f.eks. mundtlig retorik, mundtlig præsentation med powerpoint -støtte, produktion og præsentation at en poster, video produktion, lydproduktion eller anden audio-visuel produktion. De kurser, som udbydes i det aktuelle semester, fremgår af <kursus.ruc.dk>. 5 ECTS Viden Viden om et afgrænset udsnit at relevant faglitteratur og praktiske metoder,, som anvendes i forbindelse med det aktuelle medie Kendskab til gængse fremstillingstormer og de æstetiske og etiske problemer og muligheder, der knytter sig til det aktuelle medie Færdigheder Færdigheder i selvstændigt at planlægge og udarbejde et medieprodukt Læringsudbytte/. til specifikke malgrupper. bedømmelseskriterier..,. Færdighed i at arbejde pa en gang kreativt skabende og kritisk refleksivt med egen praksis Færdighed i at analysere og håndtere de problemer, der knytter sig til kommunikation at viden til forskellige må[grupper. Kompetence Kompetencer til at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering i arbejdet inden for emneområdet Kurserne indeholder præsentation og kritisk diskussion at praktiske metoder og medier, som anvendes i strategisk kommunikation, samt indøvning af de nødven Overordnet indhold dige færdigheder. I kurserne indgår vejledning om den aktuelle faglitteratur og andre kilder og deres anvendelse i praksis. Holdundervisning: en blanding at læreroplæg, diskussion, øvelser, studenteroplæg Undervisnings- og arbejdsform. og forberedelse hjemme, bla. i torm at hjemmeopgaver. Forudsætninger for at kunne ga til. eksamen Aktiv tilfredsstillende deltagelse i mindst 80 % at undervisningen. Aktiv deltagelse indebærer f.eks. deltagelse i diskussioner og øvelser, udarbejdelse og fremlæg-gelse af opgaver, studenteroplæg og lign. De nærmere krav til den aktive, tilfredsstillende deltagelse afhænger at kursets,, indhold og mal, og fremgar at beskrivelsen at det konkrete kursus i Hvis kravet om tilfredsstillende aktiv deltagelse ikke er opfyldt, bruges et eksamensforsøg og den studerende tilmeldes et værkstedskursus med mundtlig prøve det etterfølgende semester Prøveform. Preveformen er en mundtlig prøve hvori der indgår en mundtlig præstation som kan omfatte et produkt (poster, powerpoint -præsentation eller lign) med kritisk.. retleksion og efterfølgende diskussion, eller fremlæggelse at en produktion med kritisk refleksion og efterfølgende diskussion. 10

11 og Prøveformen skal muliggore en individuel bedømmelse at den enkelte studerende. Prøven har en varighed af 30 min, inkl votering Gruppeprøve eller individuel prøve Bedømmelse Censur Individuel 7-trins-skalaen Ingen TiteL Seneste ændring 1september 2016 Undervisningssprog Type ECTS-normering Værkstedskursus med skriftlig prøve (Kommunikation) Dansk Valgfrit kursus Der vil være tale om kurser som feks. Journalistisk formidling, Akademisk skrivning, Udforming og tilrettelæggelse af foldere, pjecer, plakater og lign. Web-formidling Digital publicering og lign. De kurser, som udbydes i det aktuelle semester, fremgår af <kursusruc.dk>. 5 ECTS Viden Viden om et afgrænset udsnit at relevant faglitteratur og praktiske metoder, som anvendes i forbindelse med det aktuelle medie Kendskab til gængse fremstillingsformer og de æstetiske og etiske problemer og muligheder, der knytter sig til det aktuelle medie Færdigheder Færdigheder i selvstændigt at planlægge og udarbejde et medieprodukt Læringsudbytte/. til specifikke malgrupper bedømmelseskriterier.... Færdighed at arbejde pa en gang kreativt skabende og kritisk refleksivt med egen praksis. Færdighed i at analysere og håndtere de problemer, der knytter sig til kommunikation at viden til forskellige målgrupper. Kompetencer Kompetencer til at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering i arbejdet inden for emneområdet Kurserne indeholder præsentation og kritisk diskussion af praktiske metoder og medier som anvendes i strategisk kommunikation, samt indøvning at de nødven Overordnet indhold dige færdigheder. kurserne indgår vejledning om den aktuelle faglitteratur og andre kilder og deres anvendelse i praksis. Undervisnings- og arbejdsform Holdundervisning: en blanding af læreroptæg, diskussion, øvelser, studenteroplæg forberedelse hjemme, bla. i form af hjemmeopgaver. Forudsætninger for at kunne ga til eksamen Aktiv tilfredsstillende deltagelse i mindst 80 % at undervisningen. Aktiv deltagelse indebærer f.eks. deltagelse i diskussioner og øvelser, udarbejdelse og fremlæg-gelse at opgaver, studenteroplæg og lign. De nærmere krav til den aktive, tilfredsstillende deltagelse afhænger af kursets,, indhold og mal, og fremgar at beskrivelsen af det konkrete kursus i Hvis kravet om tilfredsstillende aktiv deltagelse ikke er opfyldt, bruges et eksamensforsøg og den studerende tilmeldes et værkstedskursus med skriftlig prøve det efterfølgende semester 11

12 Prøveform Prøveformen er en individuel skriftlig prøve (hjemmeopgave), hvori der indgår et eller flere skriftbaserede produkter (journalistiske artikler, faglige artikler,fotdere, pjecer, plakater, web-sider mv.) suppleret med en kortfattet kritisk refleksion over arbejdets mål og resultat på i alt 5 normalsider å trykenheder (inkl. Mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, referenceliste og de fremlagte produkter medregnes ikke. Gruppeprøve eller individuel prøve Bedømmelse Censur Den skriftlige hjemmeopgave afleveres i online senest en uge efter kurs usa fs lut ni nge n. Individuel 7-trins-skalaen Ingen Tt i e Seneste ændring 1september 2016 Undervisningssprog Type ECTS-normering Kursus med hovedvægten på viden, teori og research-metoder (Kommunikation) Dansk Valgfrit kursus De kurser, som udbydes i det aktuelle semester. fremgår af <kursus.ruc.dk>. 5 ECTS Viden Viden om et afgrænset emneområde inden for kommunikation, information og medier, herunder viden om aktuelle metoder som kan anvendes til undersøgelse at emneområdet Kendskab til aktuelle og centrale teorier samt kommunikationsfaglige begreber og termer af relevans for emneområdet Færdigheder Læringsudbytte/ Færdigheder i at analysere en konkret problemstilling i bedømmelseskriterier kommunikationsfaglige termer Færdigheder i anvendelse af relevant teori på en konkret kommunikationsfaglig problemstilling Færdigheder i anvendelse at relevante metoder til undersøgelse at den kommunikationsfaglige problemstilling Kompetencer Kompetence til at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering i arbejdet inden for emneområdet Overordnet indhold Kurserne indeholder præsentation og kritisk diskussion samt afprøvning at viden om et afgrænset emneområde at relevans for kommunikation og information i en faglig kontekst, herunder præsentation og diskussion begreber, teorier og under søgelsesmetoder. I kurserne indgår vejledning om den aktuelle faglitteratur og andre kilder. Holdundervisning: en blanding af læreroplæg, diskussion, øvelser, studenteroplæg Undervisnings- og arbejdsform og forberedelse hjemme, bla. i form afhjemmeopgaver. Der forventes aktiv deltagelse i undervisningen. Prøveform En individuel bunden skriftlig hjemmeopgave på 5 normalsider å tryk enheder (inkl, mellemrum). Forside, indholdsfortegnelse, referenceliste og eventuelle bilag medregnes ikke. Den skriftlige hjemmeopgave afleveres oonline senest en uge efter kursusafslutning. 12

13 Gruppeprøve eller individuel prøve Hjælpemidler til eksamen Bedømmelse Censur Individuel Alle 7-trins-skalaen ingen Tt i e [ Type ECTS-normering Projekt i strategisk kommunikation i en faglig kontekst I (Kommunikation) Projekt 15 ECTS Viden Forskningsbasereret viden om de teoretiske, metodiske og praktiske pro-blemer og muligheder, der knytter sig til strategisk kommunikation i en faglig kontekst i og fra institutioner, virksomheder og foreninger, til udvalgte målgrupper og mellem forskellige aktørgrupper Forskningsbaseret viden om begreber, teorier og metoder med særligt henblik på planlægning og tilrettelæggelse af kommunikationsmateriale og/eller kommunikations- og informationsprocesser Forskningsbaseret viden om og evne til at reflektere på et højt teoretisk niveau over kommunikation og information som samfundsmæssig og kulturel aktivitet Teoretisk og praktisk viden om fremstillingsmæssige og æstetiske problemer i arbejdet med strategisk kommunikation i en faglig kontekst, herunder problemer, der i særlig grad knytter sig til den eller de forudsatte målgrupper Færdigheder Skal demonstrere beherskelse af begreber, teorier og metoder, samt videreudvikling af praktiske færdigheder i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og vurdering af kommunikations- og Læringsudbytte/ informationsprocesser og/eller produktion af kommunikationsmateriale bedømmelseskriterier Skal kunne planlægge, designe og vurdere et produkt, der sigter mod kommunikation af viden til en eller flere nærmere afgrænsede må Igru pper Skal kunne tilrettelægge, gennemføre og vurdere en kommunikations eller informationsproces, der sigter mod formidling af eller kommunikation om viden til en eller flere nærmere afgrænsede målgrupper eller mellem forskellige aktørgrupper Skal kunne foretage empiriske målgruppeanalyser og afprøvning med brugere af et eller flere formidlingsprodukter, dele af produkter og/eller kommunikations- og informationsaktiviteter Kompetencer Skal selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre kommunikationsindsatser samt indgå i produktionshold i samarbejde med andre, herunder professionelle teknikere og producenter Skal kunne rådgive virksomheders og foreningers ledelser om den nødvendige indsats på kommunikations- og informationsområdet Skal kunne håndtere og styre komplekse og uforudsigelige kommunikationsplanlægningsstrategier som forudsætter nye løsningsmodelier Skal selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering inden for kommunikationsområdet Projekt om et selvvalgt problem i relation til strategisk kommunikation i en faglig Overordnet indhold kontekst. Emnet for projektarbejdet vælges af de studerende i overensstemmelse 13

14 med kravene til læringsudbytte og evt, nærmere afgrænsede emner og temaer som stud ienævnet har fastsat. Projektet kan være overvejende teoretisk eller indeholde et eller flere eksempler på planlægning, gennemførelse og vurdering af en selvstændig produktion, eller selvstændig tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af en kommuni kationsproces. Projektet udføres normalt som gruppeprojekt med 2-6 deltagere, men studiele deren kan i særlige tilfælde tillade at en studerende udarbejder et projekt eller eksamineres alene. Projektet afsluttes med udarbejdelsen af en skriftlig projektrapport. Projektrapporten har et anbefalet omfang på 45 normalsider, dog maksimalt 60 sider. En normalside er trykenheder (inkl. melterum). Forside, indholds fortegnelse, referenceliste og eventuelle bilag medregnes ikke. Hvis projektet omfatter et kommunikationsprodukt eller dokumentation af en proces, er det anbefalede omfang af den skriftlige rapport 30 normalsider og maksimalt 45 sider. Undervisnings- og arbejdsform. Hvis projektet omfatter en produktion eller en kommunikationsproces, skal.. rapporten indeholde en redegørelse for de teoretiske og praktiske overvejelser forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og eventuel vurdering af produk tet/processen, og for de erfaringer, der er gjort gennem arbejdet. Projektrapporten skal være skrevet på et i det væsentlige idiomatisk, grammatisk og ortografisk korrekt dansk, fremstillingen skal være klar og overskuelig, tittera turhenvisninger og andre noter skal være fyldestgørende og i overensstemmelse med god praksis. De(n) studerende skal demonstrere beherskelse af en funktionel typografi og tayout. Valget af illustrationsmateriale skal være hensigtsmæssigt i forhold til projektets indhold og form. I produktioner, der indeholder skriftlig eller mundtlig tekst, lægges der vægt på, at den sproglige fremstilling svarer til kommunikationens indhold og formål, her under målgruppens forudsætninger, og at den overholder normale formkrav med hensyn tit grammatik og retskrivning henholdsvis udtale. Mundtlig projekteksamen med udgangspunkt i projektrapporten og eventuelt supplerende materiale (produkt eller procesdokumentation). Under prøven afsættes op til 5 min, per studerende til en selvvalgt, forberedt præsentation med afsæt i det fælles projektarbejde. Prøven forløber derudover som en samtale mellem de(n) studerende, eksaminator og censor under ledelse af eksaminator. Prøveform Under eksaminationen skal det sikres, at alle eksaminander på lige vilkår får mulighed for at demonstrere deres kendskab til det fælles projekt og for at vise deres faglige niveau i relation til det forventede læringsudbytte. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af den fælles projektrapport mv. og den mundtlige præstation. Prøvens længde, inkl. votering og tilbagemelding fastsættes som følger: i eksaminand: 30 minutter 2 eksaminander: 60 minutter 14

15 Gruppeprøve eller individuel prøve Gruppeprøve 3 eksaminander: 75 minutter 4 eksaminander: 90 minutter 5 eksaminander: 105 minutter 6 eksaminander: 120 minutter Hvis der er mere end 6 deltagere, kan studielederen beslutte at gruppen opdeles. Hvis de eksamineres samlet, tillægges 15 min, for hver yderligere studerende. Hjælpemidler til eksamen Bedømmelse Censur Præsentationsudstyr 7-trins-skalaen Ekstern Titel. Type ECTS-normering Projektorienteret praktikfor[øb (Kommunikation) Projektorienteret praktikforløb 15 ECTS Viden Skal opnå viden om og kunne identificere, hvordan kommunikationsfagets teorier, begreber og metoder kan bruges til at beskrive, forstå, analysere, vurdere og ændre praksis Skal kunne reflektere over, hvordan valg af forskellige analyse- og/eller kommunikationsstrategier kan få betydning for opgaveløsningen Skal kunne udvikle nye forståelser og ny viden i mødet mellem kommunikationsfagets teorier, metoder og begreber og fagområdets praksis Skal kunne identificere kommunikationsfaglige problemstillinger i konkrete praksissammenhænge, og få indsigt i, hvordan den organisatoriske og ressourcemæssige kontekst har betydning for opgave[osningen Færdigheder Skal kunne anvende og vurdere kommunikationsfagets metoder til at producere, vælge og beskrive empiri, herunder reflektere over egen rolle i frembringelse af analysemateriale Læringsudbytte/ Skal kunne beskrive, kategorisere, analysere og diskutere konkrete bedømmelseskriterier praktiske problemstillinger ved hjælp af kommunikationsfagets teorier, begreber og metoder Skal kunne vurdere og opstille ændringsforslag til konkret praksis på baggrund af teoretisk og analytisk baseret viden Skal kunne formidle forskningsbaseret viden om kommunikation og diskutere professionelle kommunikationsproblemstillinger på et videnskabeligt grundlag med både fagfæller og ikke-specialister Kompetencer Skal kunne reflektere over nødvendige kommunikationsfaglige kompetencer for deltagelse i, Løsning af eller forståelse af konkrete praksisopgaver/-problemstillinger Skal kunne reflektere over egen læreproces og læringsudbytte i forhold til læringsmålene for modulet, herunder hvordan egne handlinger i praktiktorløbet i samspil med de organisatoriske vilkår på praktikstedet fik betydning for faglig og social involvering Skal kunne evaluere og reflektere over, hvordan hidtidig opnået viden, færdigheder og kompetencer gennem studiet har kunnet anvendes i arbejdet med praktikprojektets praksisopgaver/problemstillinger Gennemførelse af praktik på en fagligt relevant arbejdsplads med henblik på Overordnet indhold,.... førstehandskendskab til typiske arbejdsopgaver, og med henblik pa nærmere 15

16 erfaringer om sammenhængen mellem praksis og det akademiske indhold i uddanne Is en. Det anbefales stærkt, at studerende, der har praktik på 1. semester (fag 1) eller andet semester (fag 2) vælger at bruge semesterets valgkursus på det praktikunderstøttende kursus Kommunikation i praksis (værkstedskursus med mundtlig eksamen). På kurset får den studerende klædt på til at skrive praktikrapporten og vejledning heri. Tages praktik på 3.semester anbefales det, at den studerende deltager i kursusgangene, selvom de ikke kan få ECTS point for det, fordi det understøtter projektarbejdet. Praktikarbejdet tilrettelægges samarbejde med praktikværten. forbindelse med praktikforløbet tilbyder Kommunikation et praktikunderstøttende kursus. Gennem aftale med praktikstedet sikres det, at den studerende har mulighed for at følge dette kursus. I tilknytning til praktikken udarbejdes en praktikrapport, hvor den studerende beskriver de fagligt relevante elementer af de problemstillinger, vedkommende har arbejdet med, og hvor den studerende reflekterer over de erfarede praksisser i feltet, egen faglig læring i tilknytning til disse, samt relationen til og mellem praksis og forskning på området. Hvis der er flere studerende i samme praktikforløb, kan de udarbejde en fælles praktikrapport. Undervisnings- og arbejdsform. Praktikrapporten skal være mellem normalsider. En normalside er trykenheder (inkl. mellerum). Forside, indholdsfortegnelse, referenceliste og eventuelle bilag medregnes ikke. Hertil kommer eventuelt supplerende materiale, som dokumenterer produkter og! eller processer. Dette kan have karakter af en portfolio med produkter og/eller beskrivelser af processer, der er blevet arbejdet med i det projektorienterede praktikforløb. Praktikrapporten skal være skrevet på et i det væsentlige idiomatisk, grammatisk og ortografisk korrekt dansk, fremstillingen skal være klar og overskuelig, littera turhenvisninger og andre noter skal være fyldestgørende og i overensstemmelse med god praksis. De(n) studerende skal demonstrere beherskelse at en funktionel typografi og layout. Valget af illustrationsmateriale skal være hensigtsmæssigt i forhold til projektets indhold og form. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en praktikrapport og eventuelt supple rende materiale (produkt eller procesdokumention). Under prøven afsættes op til 5 min, til en selvvalgt, forberedt præsentation med afsæt i praktikforløbet og praktikrapporten. Prøven forløber derudover som en samtale mellem de(n) studerende, eksaminator og censor under ledelse af eksaminator. Prøveform... Under eksaminationen skal det sikres eksaminanden far mulighed for at demon strere sit kendskab til praktikprojektet og for at vise sit faglige niveau i relation til det forventede læringsudbytte Der er afsat 30 minutter til eksaminationen, inkl. votering og tilbagemelding. Hvis der deltager flere studerende, afholdes prøven som en gruppeprøve og der afsætte 30 minutter for hver af de 2 første studerende, og derefter 15 minutter forj 16

17 - Projektet hver yderligere studerende. Gruppeprøve eller individuel prøve Individuel prøve Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten mv. og den mundt lige præstation. Hjælpemidler til eksamen Bedømmelse Censur Præsentationsudstyr 7-trins-skalaen Ekstern semester Formål 2. semester har til formål at kvalificere den studerende i at træffe æstetiske, organisatoriske og virkefeltspecifikke valg i eget performance design. Uddannetseselernenter i 2. semester Semesteret omfatter: Et obligatorisk kursus i Æstetik (5 ECTS) Et obligatorisk kursus i Kutturproduktion (5 ECTS) Et valgfrit kursus (5 ECTS) Et projekt i Performance-design (15 ECTS) i 2. semester kan efter ansøgning udskiftes med et projektorienteret praktik-fortøb (15 ECTS). Der kan maks gennemføres én praktik af 15 ECTS i uddannelsen. Titel Æstetik (Performance design) Seneste ændring 1september 2016 Undervisningssprog Type ECTS-normering Læringsudbytte/ Dansk Obligatorisk kursus 5 ECTS Viden Viden om højeste internationale forskning og forskningsbaseret viden inden for fagområdet, herunder om æstetiske teorier og virkemidler. Viden om analyse af æstetiske virkemidler. Viden om fagområdets centrale problemstitlinger. Færdigheder Færdigheder i at identificere, analysere og formidle æstetiske fænomener og deres oplevelsesmæssige potentialer i forhold til Performance Design. Færdigheder at bruge sit fagsprog og skrive klart, korrekt og præcist. Færdigheder i at strukturere en tekst, så den udgør et sammenhængende, fremadskridende, fokuseret og konsistent argument for sin overordnede påstand. Færdigheder i kritisk at reflektere over fagområdets viden. Kompetencer Kompetence til at vurdere æstetiske virkemidler i nutidig kulturproduktion. Kompetence til at vurdere egne og medstuderendes skriftsproglige præstationer på baggrund af faglige kvalitetskriterier. 17

18 I Gennem arbejdet med aktuelle æstetiske teorier om sansning og iscenesættelse introducerer kurset tit æstetiske fænomener og deres oplevelsesmæssige potentialer med særligt henblik på kulturproduktion og performance design. Med Overordnet indhold udgangspunkt i aktuelle eksempler og casestudier opøves den studerende i at identificere, analysere, vurdere og formidle et performance-designs æstetiske virkemidler. Undervisnings- og arbejdsform En blanding af forelæsninger, casestudier og øvelser, hvor de studerende reflekterer over, anal.yserer og diskuterer æstetiske virkemidter i forhold tit Performance design. Prøveform Eksamen er en bunden, individuel skriftlig opgave på 5-6 normatsider å 2400 tegn (inkl, mellemrum), eksklusiv forside, tekst tit illustrationer, indholdsfortegnelse, titteraturtiste og eventuelle bilag. den individuelle, skriftlige opgave skat den studerende identificere og analysere æstetiske virkemidter og deres oplevelsesmæssige potentialer i en case med nddragelse af aktuette, og for faget relevante, æstetiske teorier. Den studerende titbydes muligheden for at modtage mundtlig feedback på sit skrifttige arbejde. Gruppeprøve eller individuel prøve Individuel Hjælpemidler tit eksamen Bedømmelse Censur Tidsmæssig placering Atte 7-trins-skalaen Intern Opgaven udteveres i forbindetse med kursusundervisningen og afleveres efter kursets afslutning. Tidspunkt fremgår af kursusplan. Titel. Seneste ændring 1september 2016 Undervisningssprog Type ECTS-normering Læringsudbytte/ bedømmelseskrite rie r Kutturprodu ktion (Performance design) Dansk Obligatorisk kursus 5 ECTS Viden Den studerende opnår viden om højeste internationale forskning og forskningsbaseret viden inden for organisering af kulturproduktion. Den studerende får empirisk baseret indsigt i den politiske dagsorden omkring kultur- og oplevetsesøkonomi, organiseringsformer og arbejdsforhold i kreative brancher og de særlige organisatoriske træk og arbejdsmarkedsforhold, der kendetegner disse brancher. Færdigheder Den studerende opnår færdigheder i at beskrive, analysere, diskutere, lede og anvise organisatoriske rammer for kulturelle projekter, kulturelle institutioner og kreative erhverv. Den studerende opnår færdigheder i at kortlægge de netværksstrukturer, som kulturelle produktioner ofte foregår i, hvor der typisk er tale om produktioner, der ikke kun foregår på markedsvi[kår, 18

19 Overordnet indhold men også involverer frivilbg arbejdskraft, samt sponsoreres og støttes af statslige institutioner, fonde og private virksomheder. Kompetencer Kompetence til at styre arbejds- og udvikungssituationer i kreative erhverv, der er komplekse og uforudsigeuge. Kompetence til at kunne navigere på forskelbge organiseringsniveauer (mikro-, meso- og makroniveau). Kompetence til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering, idet den studerende opnår et sådant kendskab til organisering i kreative erhverv og kulturproduktion, at den studerende kan indgå i et produktionsteam i samarbejde med andre professionelle fagfolk. Kompetence til at vurdere egne og medstuderendes skriftsproglige præstationer på baggrund af faglige kvalitetskriterier. Kurset omhandler organisering i kulturelle, kreative og oplevelsesorienterede brancher og de særlige organisatoriske og produktionsmæssige forhold der kendetegner disse. Med udgangspunkt i aktuelle eksempler og casestudier opøves den studerende i at identificere, analysere, vurdere og formidle Performance Designs organisatoriske og produktionsmæssige dimensioner. En blanding at forelæsninger, casestudier og øvelser, hvor de studerende reflekterer over, analyserer og diskutere organisatoriske og produktionsmæssige Undervisnings- og arbejdsform dimensioner i Performance Design. I kurset indgår arbejde med skriftsproglig fremstilling knyttet til fagets problemfelter og begreber. Eksamen er en bunden, individuel skriftlig opgave på 5-6 normalsider å 2400 tegn (inkl, mellemrum), eksklusiv forside, tekst til illustrationer, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. I den individuelle, skriftlige opgave skal den studerende identificere og analysere Prøveform organisatoriske og produktionsmæssige forhold i en case med inddragelse af aktuelle og for faget relevante teorier om organisering og kulturproduktion. Den studerende tilbydes muligheden for at modtage mundtlig feedback på sit skriftlige arbejde.. Gruppeprøve eller individuel prøve Individuel Hjælpemidler til eksamen Alle Bedømmelse 7-trins-skalaen Censur Intern Tidsmæssig placering Opgaven udleveres i forbindelse med kursusundervisningen og afleveres efter kursets afslutning. Tidspunkt fremgar at kursusplan. Titet Va[gfrit emne (Performance design) Seneste ændring 1september 2016 Undervisningssprog Dansk Valgkursus. yp e ECTS-normering 5 ECTS 19

20 Viden Viden om state-of-the-arts inden for det specifikke virkefelt, dets historiske udvikling og aktuelle designpraksis. Viden om de for virkefeltet relevante metoder og teorier. Viden om de for virkefeltet gældende medie- og formidhngsspecifikke praksisser. Færdigheder Designfærdigheder i at kunne koncipere, formidle, tilrettelægge, afvikle og evaluere design inden for det specifikke virkefelt. Færdigheder i at kunne omsætte teori inden for det specifikke virkefelt Læringsudbytte! til egen designpraksis. bedømmelseskriterier. Færdigheder i at anvende metoder inden for det specifikke virkefelt. Færdigheder i reflekteret og kritisk at udarbejde designløsninger på baggrund af viden om virkefeltets praksis. Kompetencer Kompetence til selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre design og fagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar for designløsningen. Kompetence til selvstændigt at tage stilling til muligheder og begrænsninger ved egen designpraksis og dens konsekvenser for specialisering inden for det specifikke virkefelt. Overordnet indhold, Valgfrit kursus udvikler den studerendes egen designpraksis, og understøtter gennem workshops, konceptudvikling, 1:1 designafprøvninger og intern feedback fra medstuderende og undervisere på området den studerendes evne til at eksperimentere og være nyskabende inden for det pågældende virkefelt... Pa valgfrit kursus kan desuden gives mulighed for inddragelse og feedback fra eksperter og praktikere inden for virkefeltet for at understøtte arbejdsmarkedsrelevansen, problemorienteringen og anvendeligheden af den studerendes design. Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, øvelser og workshops, hvor den studerende gennem udvikling af egne designkoncepter kan afprøve metoder og viden inden for det specifikke virkefelt. Der arbejdes desuden med Undervisnings- og arbejdsform. studenterfeedback, hvor studerende i grupper eller enkeltvis giver respons på hinandens designløsninger med inddragelse af det på kurset relevante teori. Kurset bestås ved aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. Foruden løbende deltagelse i diskussioner og øvelser, indebærer aktiv deltagelse udarbejdelse og fremlæggelse af opgaver der underbygger kursets konstruktivt-skabende formål. Det kan for eksempel være design koncepter, bidrag til udstillinger, audiovisuelte produktioner, audiowalks, film, fotonarrativer, guidede ture, spil eller lignende. Prøveform Gruppeprøve eller individuel prøve De nærmere krav til den aktive, tilfredsstillende deltagelse afhænger af indhold og mål, og fremgår af beskrivelsen af det konkrete kursus i kursus.ruc.dk Omprøve: Skriftlig opgave i form af en individuel bunden hjemmeopgave på mellem 5 og 6 normalsider (å 2400 tegn inkl, mellemrum), samt et refleksionspapir på 2-3 normalsider (å 2400 tegn inkl, mellemrum) over kursustemaets relation til Performance Design som forsknings- og praksistradition og sammenhængen mellem dette og de øvrige studieaktiviteter på semesteret. Den individuelle bundne hjemmeopgave afleveres 7 dage efter udlevering. Individuel 20

21 Hjælpemidler til eksamen Bedømmelse Censur Alle Bestået/Ikke bestået Ingen Tt i e Type ECTS-normering Projekt: Performance-design, æstetik og produktion I (Performance Design) Projekt 15 ECTS Viden Viden om Performance Design som forskningsbaseret fagområde. Viden om fagområdets centrale problemstillinger og øvelse i kritisk at reflektere over denne viden, og herudfra træffe æstetiske og organisatoriske valg i forhold til egen designpraksis. Viden om organisering og praktisk tilrettelæggelse af performance design. Viden om Performance Designs æstetiske virkemidler og designets receptions- og deltagelsespotentialer. Viden om akademiske genrer og/eller formidlingsgenrer. Forståelse af de særlige kommunikationssitutationer som uddannelsens/ uddannelseselementets skriftlige arbejder indgår i. Refleksion over skriveprocesser og akademisk skrivepraksis. Færdigheder Færdigheder i på et videnskabelig grundlag at reflektere over fagområdets videnskabelige problemstillinger og formulere en fagligt begrundet problemstilling inden for Performance Design. Færdigheder i at begrunde valg at teorier og metoder og tilvejebringelse og anvendelse at empirisk materiale i videnskabelig analyse. Læringsudbytte/ Færdigheder i selvstændigt at træffe æstetiske og organisatoriske valg, bedømmelseskriterier reflektere over virkningen at disse og derved tage ansvar for egen designpraksis, faglig udvikling og specialisering. Færdigheder i at placere egen performance-designpraksis i forhold til de komplekse organisatoriske og samfundsmæssige sammenhænge, som æstetiske fænomener og kulturproduktion indgår i. Færdighed i at skrive i overensstemmelse med genrespecifikke tekstnormer og med fokus på målgruppen (fagfolk). Færdighed i at strukturere en tekst, så den udgør et sammenhængende, fremadskridende, fokuseret og konsistent argument for sin overordnede påstand. Færdighed i at introducere, kvalificere, bruge og henvise til kilder. Færdighed i at bruge sit tagsprog og skrive klart, korrekt og præcist. Kompetencer Kompetencer i problemorienteret projektarbejde, hvor den studerende tager udgangspunkt i en samfundsrelevant problemstilling og gennem projektet analyserer dens løsning. Kompetence i at se designløsninger som en del af en større samfundsmæssig kontekst. Kompetencer i selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne varetage en skriveproces afstemt efter normer i en akademisk kontekst. Overordnet indhold. Den studerende skal udvælge og benytte relevante teorier og metoder til analyse at faglige problemstillinger inden for Performance Design, hvor tre dimensioner dækkes: æstetik, organisering og deltagelse. Projektet skal forholde sig til æstetisk og organisatorisk praksis i relation til performance-design, og skal desuden forholde sig til en deltagergruppe, et publikum eller anden form for gruppe at interaktivt involverede eller interessenter. 21

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

CRDNING for. Kommunikation D.SCI ENT. ROSKILDE Ui1IVERSITET

CRDNING for. Kommunikation D.SCI ENT. ROSKILDE Ui1IVERSITET og CRDNING for Kommunikation D.SCI ENT. ROSKILDE Ui1IVERSITET Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 at 16. december 2013 om bachel.or- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

STUDIEORDN ING for Informatik. Performance design CAND.SCI ENT. ROSKILDE UNIVERSITET

STUDIEORDN ING for Informatik. Performance design CAND.SCI ENT. ROSKILDE UNIVERSITET STUDIEORDN ING for Informatik og Performance design CAND.SCI ENT. ROSKILDE UNIVERSITET Denne studieordning udstedes i henhow til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

STUDIEORDN ING for. Informatik. Kommunikation CAL D.SCI ENT. ROSKILDE UNIVERSITET

STUDIEORDN ING for. Informatik. Kommunikation CAL D.SCI ENT. ROSKILDE UNIVERSITET STUDIEORDN ING for. Informatik og Kommunikation CAL D.SCI ENT. ROSKILDE UNIVERSITET Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannetser

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

1. Om uddannelsen. 1.2 Kompetenceprofil

1. Om uddannelsen. 1.2 Kompetenceprofil ox. -I. -I 9 III 0 z z Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 at 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) med senere

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. kandidatuddannelsen. cand.soc i Globale Studier

Studieordning for. kandidatuddannelsen. cand.soc i Globale Studier Studieordning for kandidatuddannelsen cand.soc i Globale Studier Roskilde Universitet 1. september 2015 med ændringer fra 1. september 2017 Side 1 Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for den fagintegrerede kandidatuddannelse i Kommunikation

Studieordning for den fagintegrerede kandidatuddannelse i Kommunikation Studieordning for den fagintegrerede kandidatuddannelse i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Denne studieordning erstatter studieordning af 1. september 2013 med ændringer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUD JRDN ING for Ie studier. Kommunikaton CAÇSOC. ROSKILDE UNIVERSITET

STUD JRDN ING for Ie studier. Kommunikaton CAÇSOC. ROSKILDE UNIVERSITET I STUD JRDN ING for Ie studier og Kommunikaton CAÇSOC. ROSKILDE UNIVERSITET Denne studieordning udstedes henhold til bekendtgørelse nr. 1520 at 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved

Læs mere

Plan, By og Proces og Kommunikation

Plan, By og Proces og Kommunikation STUDIEORDNING for Plan, By og Proces og Kommunikation CAN D.SOC. ROSKILDE U1IVERSITET Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Pædågogik& Uddannelsesstudiér

Pædågogik& Uddannelsesstudiér ROSKILDE U1IVERSITET CAN D.MAG. Kommunikatiofl og Pædågogik& Uddannelsesstudiér STUDIEORDN ING for Denne studieordning udstedes henhold til bekendtgørelse nr. 1520 at 16. december 2013 om bachetor- og

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for. kandidatuddannelsen. cand.soc i Globale Studier

Studieordning for. kandidatuddannelsen. cand.soc i Globale Studier Studieordning for kandidatuddannelsen cand.soc i Globale Studier Roskilde Universitet 1. september 2015 Med ændringer af 1. september 2016 Side 1 Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDN ING for. Kommunikation. Politik og admini tration CAND.COMM. ROSKILDE UNIVERSITET

STUDIEORDN ING for. Kommunikation. Politik og admini tration CAND.COMM. ROSKILDE UNIVERSITET STUDIEORDN ING for Kommunikation. og Politik og admini tration CAND.COMM. ROSKILDE UNIVERSITET Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 at 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

STUDIEORDN ING for. Engelsk. Performance de gn. càr D.MAG. ROSKILDE UNIVERSITET

STUDIEORDN ING for. Engelsk. Performance de gn. càr D.MAG. ROSKILDE UNIVERSITET STUDIEORDN ING for Engelsk og Performance de gn càr D.MAG. ROSKILDE UNIVERSITET Denne studieordning udstedes henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

STUDIEORDNING for Geografi. Kommunikation LCAN D.SCI ENT. ROSKILDE U[. TET

STUDIEORDNING for Geografi. Kommunikation LCAN D.SCI ENT. ROSKILDE U[. TET STUDIEORDNING for Geografi og Kommunikation LCAN D.SCI ENT. ROSKILDE U[. TET Denne studieordning udstedes henhold tit bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved

Læs mere

STUDIEORDN ING for. Engelsk. Kommunikation CAN D.MAG. ROSKILDE UVERSITET

STUDIEORDN ING for. Engelsk. Kommunikation CAN D.MAG. ROSKILDE UVERSITET STUDIEORDN ING for Engelsk og Kommunikation CAN D.MAG. ROSKILDE UVERSITET Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1.

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. ARKITEKTSKOLEN AARHUS Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1 UDDANNELSENS MÅL... 2 2 UDDANNELSENS LÆRINGSMÅL...

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Studieordning for Master i professionel kommunikation. Studieordning for Master i professionel kommunikation

Studieordning for Master i professionel kommunikation. Studieordning for Master i professionel kommunikation Studieordning for Master i professionel kommunikation Roskilde Universitet 1. september 2014 Med ændring af 15. august 2016 Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse af 7. december 2009

Læs mere

I-I III. o I -II LI) II)

I-I III. o I -II LI) II) o I 0 LI) I ni zi ni II) ni -I 0 m (I) (I) -II 1 III.M I-I 0 Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 at 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

og Plan, By og Proces

og Plan, By og Proces STUDIEORDNING for Performance design. og Plan, By og Proces CAN D.COMM. ROSKILDE UNIVERSITET 1. Om uddannelsen 1,2 KompetenceprofiL 1.3 HovedområdetiLknytning 1.5 TiteL 1.1 FormâL 1.4 Normering september

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

STUDIEORDNING for. Fysik. Kommunikation CAN D.SCI ENT. ROSKILDE UN!VERSITET

STUDIEORDNING for. Fysik. Kommunikation CAN D.SCI ENT. ROSKILDE UN!VERSITET STUDIEORDNING for Fysik og Kommunikation CAN D.SCI ENT. ROSKILDE UN!VERSITET Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Pædagogik & Uddannelsesstùdier

Pædagogik & Uddannelsesstùdier STUDIEORDN ING for Performance design og Pædagogik & Uddannelsesstùdier I ROSKILDE UNIVERSITET specia Denne studieordning udstedes henhold til bekendtgørelse nr. 1520 at 16. december 2013 om bachelor-

Læs mere

STUDIEORDNING for Internationale udviklingsstudier og Socialvidenskab

STUDIEORDNING for Internationale udviklingsstudier og Socialvidenskab STUDIEORDNING for Internationale udviklingsstudier og Socialvidenskab CAND.SOC. SEPTEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET 1 Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for. kandidatuddannelsen. cand.soc i Virksomhedsledelse

Studieordning for. kandidatuddannelsen. cand.soc i Virksomhedsledelse Studieordning for kandidatuddannelsen cand.soc i Virksomhedsledelse Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelorog kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

STUDIEORDN ING for. Kemi. og Kommunikation CAN D.SCI ENT. ROSKILDE UNIVERSITET

STUDIEORDN ING for. Kemi. og Kommunikation CAN D.SCI ENT. ROSKILDE UNIVERSITET STUDIEORDN ING for I, Kemi og Kommunikation CAN D.SCI ENT. ROSKILDE UNIVERSITET Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING for. Virksmhedsstudiçr. Kommunikatic CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET

STUDIEORDNING for. Virksmhedsstudiçr. Kommunikatic CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET CAN D.SOC. ROSKILDE UNIVERSITET Kommunikatic og Virksmhedsstudiçr STUDIEORDNING for Denne studieordning udstedes i henhotd tit bekendtgørelse nr. 1520 at 16. december 2013 om bachetor- og kandidatuctdannetser

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R. September 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I A M E R I K A N S K E S T U D I E R September 1997 Senest revideret september 1997 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere