GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE"

Transkript

1 1965

2 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Bal'willg 0111 skoleåret SKOLE A R I 9 6 S MIDTJYSK BOGTRYK. GRI NDSTED

3 SI. olens oq;:m isation Skolens administration: Fru Karen Høirup, 0konomiinspcklOr Aage Vinter. Giro dl (O 53) 2 O') 22 - IO linier. Kostelevernes drengeafd. dl (O 53) (13,45-15 og 19,30-20,30). Kostelevcrncs pigeafd. tll (O 53) (13,45_15 og 19,30-20,30). Skolebestyrer: Cand. psych. Poul Borking, til (O 53) Tra:ffetid ps skolen: kj. 0'),00-10,00. Inspektor: Finn Dimich, df. (O SJ) Træffetid på skolen: kl. 09,00-10,00. Skolelæge: Fru Alice Zinn, tlf. (O SJ) La:rerrådec : Formand: b::rer Borge Fredensborg. Næstform:tnd: lærer S. V. Pedersen. Sekretær: overlærer, fru Krogsga:'lrd. Kostlærere: Pigeafdtlingen: lærerinderne fru Dinmann, frk. Larsen og frk. M:trker. Drengeafddingen: Borge Fredensborg, Mogens H:tnsc:n, A:tge Vinter, A. Rongaard, Gerner Christensen og E. Henriksen., ÅRSFESTEN l,rj,,!. dm 26. j,m; 1961 Kl. n,jo Guds~jencste i Grindsted K irke ved pulor Pcr O Slerhye, Ho rnslet (Irg. 49) K1. ].J.JO Tra nslok~lion og skolnfslutning pi 'Grand HOlel. KI. li,og Elevforeningen. generalforsamling i BibliOle1te. KI. 19,JO nmlu dimillendernc, fol'2:1dre og gamle elever ved k.ffeoordene pi Gr.nd Hotel'. Herefter d.ns. KI. l F.kkeltog til og bil ved Tronsoen, Du nyt.kld. btg~nd" 17. dugujl kl. 10.

4 Grindsted Kost- og Realskole er oprettet som privatskole 1902 og har siden 1917 haft ret til at dimittere til alm. forberedelseseksamen (præliminæreksamen). I hene til 1956 har 1190 elever bestiet denne eksamen ved skolen. Siecn da er præl iminærskolen aflost af en ren mellem- og realskole og har dimitteret 600 elever til mellemskoleeksamen, 586 til realeksamen og 25 til 9. klasses afgangsprove. Skolen har børnehaveklasse, fuld hovedskole, 8. og 9. klasser, underskole Sllmt tolirigt realkursus. I maj-juni eksamenstermin Ir indstiller skolen 50 elever til realeksamen og 19 elever i 9. klasse. Eksamen kan tages med 4 fremmede sprog: engelsk, tysk, fransk og latin. 3

5 Kostskolen (for drenge og piger) Kostskolen har plads til 40 piger og 86 drenge. Der fores tilsyn med kostelevernes lektielæsning. _ Kosteleverne har pligt til at deltage i! times legemligt arbejde daglig (havearbejde, oprydning o. s. v.). Bortset fra gulvvask skal de selv holde deres værelser i orden. Alle værelser er med centralvarme. Fritiden soges udfyldt med sport, fællehure og andet, Skolen har wcckcnd-hync ved Kvie So. - Forældre må phegnc, at der anvendes ca kr.!l rlip til udflugter og lignende, HjenHcjse-weck-end hver 14. dag. Kostelever skal hver sondag, de opholder sig p1\. skolen, skrive brev til deres hjem. Det forudsættes, at de kan tilbringe efterlirs-, jule-, p1iske- og sommerferie i deres hjem eller hos andre p&rørcndc. Hver elev må ved afrejse selv sorge for at medtage sine ejendele sit som cykle, sko, radio o. s. v. Kostelevernes udstyr Toiletgrejer: Kam, borste, 4 vaskekl, negle. og tandborsre, randp:lsta, sa:be. Pudsegrejer: 2 skobørster, skosvæne, J stoveklude. Fodtoj: Skolesko, pæne sko, hjemmesko, evt. skistovler eller gummistøvler. Arbejdsroj: Arbejdsbenklæder eller overalls. Gymnastiktoj: Bil bukser, hvid troje, gymnastiksko, evt. fodboldsrovle r. (For piger bh. gymnastikdragt). - 1 pose til gymnastiktøj. Undertøj: 6 undertrøjer, 6 par underbukser, 6 par stromper, J pyjamas. (For piger 8 undererojer, 12 par benkla:der, J underkjoler, 4 par stromper, J pyjamas eller natkjoler). Skjorrer: 6 daglige og 1 hvid. Lommetorklæder: 10 stk. Toj: 1 sæt skoletoj med to par benklæder, vindjakke. pullover efter lrstiden, 1 sæt pænt tøj, 1 slips. (For piger 2- J kjoler, 1 nederdd evt. slacks. 2 bluser eller sweaters efter hstiden). Ovenoj : 1 frakke eller vindjakke, regnvejrstoj, I par vanter, 1 halstørklæde, hovedbeklædning. Sengetoj: 1 dyne, 1 pude, 3 dynebelfæk, J pudevh, 3 lagner, 1 sengetæppe. Håndklæder: 6 frottc. Skoletaske og sæk eller pose til vasket0j, 1 kuffert, 1 skrivebordslampe, I skriveunderlag samt en lille pude til skrivebordsstol, 1 papirkurv. 4

6 Elevværdse Fyldepen: skoleren af god kvalitet, mærket med elevens navn.. Alle tiende/e tydeligt mærkede med navn. Eleven m!!. gerne medbringe sovepose eller uldent tæppe til weekend-ture, samt cykel (knallert forbudt). på værelset forefindes : l seng, l skab, 1 skrivebord med skuffe, l boghylde og I stol til hver elev. Eleverne må ikke medbringe kommode, skab eller kiste. _ H eller ikke tørrehjelm, hojfjeldssol, elek. varmeapparat o. lign.,

7 Der,kifte, p 3.,engene hver 1-1. dag, og v:ukerøj ~ndt"~ hjn". (f)rr k:\n Hs vasket og stoppet på skolen for kr. 25,00 pr. md.). Husk : Dåbsan est, fl ynebe\'is, sygekasse- og Ixgekon fra skolelægen Slmt vaccinationskort. - Alle kostelever sk::11 \'ære medlemmer af Grindsted sygekasse. Det understreges, at forældrene bor drage omsorg for barnets indmeldelse i sygekasse. Da det er skolens opfattelse, al det er i hjemmenes interesse, at eleverne er axkket forsik ringsmxssigt på de almindeligste førsikringsområder, har skolen tegnet en kombineret elevrorsikring (omfattende brand, vand, tyveri, ansvar og ulykke). Prxmien andrager kr. 1,50 pr. måned for alle 5 brancher. Der beregnes betaling for IO mdr., altså 15 kr. pr. år. Eleverne indtager ane måltider sammen med fru Hoirup og de af skolt""ns lzrt""re, der spiser pot skolen. Vi vil gerne indsk,crpe folgende; Pakker, som forxldre eller pårerende sender eleverne, m~ indeholde frugt eller lign., men aldrig penge. Vil man af en eller anden grund sende ekstra penge, ml det ske gennem s:'olens komar. Penge, der bli\'er fundet indlagt i pakker eller breve, vil blive konfiskeret og tilbagesendt hjemmet. Skolens lommepenge-ordning for kosteleverne er kr. 6,00 ugentlig, der udbetales hver lordag og er beregnet til rent private udgifter, herunder porlo. Rt""alk1. Hr dog kr. 7,00. Indkob pl regning kan kosteleverne kun foretage på rekvisitionssedier, udleverede af skolen. Hvis ikke anden aftale er truffet med skolen, skal indkob ud over skolerek"isitter foretages fra hjemmet. Koste/ever Jkal bæde efter fnier og weeh'lld-rtjser modt pj sko/i'/! ;m/w kl. 22 aftenen for forjte Jkoledag og Jkal v.ert -ve/forberedte til den kommende skolcd.. g. BIi~e' m,.,. forhindr't sk.. 1 mtddtl,lu 8;'{.'es pj tlf. (O JJ) mellem kl. 18 og 18,30. - Forud for wukend-rejut tit times ekstra l~sning fredag aften. Hjemmet bedes omg. underrette skolen, såfreml ell elevs li/bagerejse af tvingende grilliii er blevet udsklidt. Ved hjemkomslcli er del en pligl at melde sig hos dm vagtbavende l~rer eller fm Høirup, ligesom mali fjed afre;sr mil mrge for at fli sagl faruellil samme. Ordensregler 6,45 V... kning. 7,00-7,30 Ophold pl egct værelse. (Vinduer!bnes, kng redes, gulv fcjcs, mobler stg"e, al). 7,20 Inspektion af værelkt. 7,45 Morgenmad. (Fodtoj, hlr, h~ndtr og Mgl.. eft"' ks).

8 Pejsestuen i Pig~k oll~ g;et 8,00 Skole,iden Ix:l>y"dcr. (I,,!;.," eleve' ml kumme pl v.. rehe. i.kule liden). Skolet:uk~r shl p~kk., om aftenen til hele dagen. II,H- 12,15 Middagsmad. 1-4,00 Skoletiden Slllt. 1-4,05 EflenniddagSle 104,15-15,00 Oprydning, hvenbejde og lignende. 15,00-16,-45 Frilid (udetime). 16.H 17,-45 Lzselue. '18,00 Aftensmad. Derefter m! skolen ikke forlades udcn spcciellilladclsc. 18,30-19,30 Lzscstue. 20,H Sko pudse. Aftenvask. (Elev~r under 15 år). 21,00 Lyset slukkes. 21,H Sko pudsc'!. Aftenvask. (Elevor o"cr 15 år). 22,00 LYSCI slukkes. 22,30 Lyset slukkes for rcl!kl:usernc.,

9 Før alh, spisetider o rdn~. hrnd~r, negle og h1.. Gummofon, blndoptager og ndio pi vrrelst't kun eft"r nrrmere ~ft~l" (licens shl vrre betalt ~f hjemmet, hilleringskon sendes til skolen). Der m! ikke flyues om pl møblerne uden dlbdelse og rom m! ikke slls i "æggene. Der ml jkke modtages besøg p.\ v;ercherne uden tilladelse. _ Go:stcr bedes forn henvcnde sig hos den vagthavcnde lærer eller hos fru Høirup. Eleverne fra dcn cnc gang m5. ikke komme pl de andre gange uden tilladelse. Ophold i kl;useværclser og skoleg;!.ng" efter skoletid er ikke tilladt. IXn elektriske installation ml under ingen omslzndigheder rores. Ødd"'gges noget af skolens materiel, skal det slraks meddel"s. Man ml under ingen om5ljtndigheder Une, hverken loj eller J><'nge, af hinanden. Banden og andre uhemsord Amt Slojend" opforsel forbudl. EI"v"r over IS Ir ml ryge, nlr de h:ar hjemmets tilladelse. Der ml ryges eft"r.ikolctid (dog ikk" i IzseSluetid) pl vrrelser og i Jamlingmuen - aldrig pi gaden eller i skøleglrden. n~r bn,~iefonerc<,il drcngekol1cgie. p1 nr og til pis.kollegie. p! nr hverdage i tiderne 13,45-15,00 og 19, (Opkald kan ikke Ventes besvaret udenfor de angivne dder). Kostelevernes søndagsunderholdning / 8 Tur til Randooldal med rutebiler - spadseretur, medbragt mad, dans og fz lles hffeoord. 30/8 Pejseaften i haven med oplzsning af Borking, polser og sodavand, fzll". Ang. 6/ 9 Lrsbillcder fra halien. 1)/ 9 FrlleStur lil huset v"d K vie $O. 20/9 Dans i gymnasliksalen. 25/ 9-27/ 9 fotb,ngel week-end pi grund af skolens deltagelse sporlsstz Vnel Varde. De _tii_o' crs ble' ne«h"vde udflugt til Vejers. 3/ 10 Nat-terrain løb, slultende med varm eaeao k\. H. II / IO Underholdning ~f ko!lelcvcrne: Claus Boldsen, _Lasse. og Finn Papc - guitar og ung. 1/ 11 Klassiske plader for d" zldsle - legeslue for de yng re. 8/ 11 Mortensaflen m"d midd:ag, loneri og alle Izrere med familie rom gz.sler. 15/ 11 Lysbilledu fra en rejse til Schweiz, 21 / 11 5kolefcsf for de sml - de zldre hyggeaften med fjernsyn. 28/ 11 5kolefcSI for de slore - skolekomedie i. Kino. - dans pi _Grand. hotel. 6/ 12 Opla:sning, sang og julehygg". 12/ 12 19/12 IO/ I 16/ 1, Til julekoncert. )uleafsluming p ~ kostskole n. Oplo:sning og fjernsyn. Hyggeafl"n.

10 Kos{R,,; og spis~stu~ 23/ 1 Voll~ybalhurnering. 30/ 1 Gerner Christensen læste for 05. 6/ 2 Klubaften. 13/ 2 Fjernsyn og film. 20/ 2 Fortalte [O kostelever, Poul Erik Ladefoged og Stig Vagn Hansen, om henholdsvis Grlilnhnd og Færlilerne samt viste lysbi!leder og film, som de selv havde taget. 27{2 Fastelavn. 6/ ) Sang og dans med 05 selv. 14/ 3 Pigtrldsbal med skolens orkester. 20/ 3 Kostelevfe51 med damer. Middag kl. 18,30. Fin underholdning af kostelever 1'1 skolens scene og derdter d~ns i gymnastiksalen, senere forfriskninger og polser. 27/ 3 Hyggeaften..3/ 4 Indendørsfodbold med et hold fra Nr. Nissum semmanum Samt spørgsml 1 og Svar (Kvikke hovederi). 10/ 4 Fortalte Gerner Christensen om sit ophold i Frøslev. 2:1/ 4 Dc store repeterede, skriftlig eksamen begyndte 26/4. 2/; De sml sl fjernsyn. 4/ 5 Holdt vi i. maj-aften. Ovu hundrede af lys i skolens vinduer. Kl. 21 samledes vi til fest og aftenbffe. 9

11 Kostelevernes hobby aftener har i vimer været folgende: Slojd med Bertelsen. Bridge ved fru Hoirup. Stofuyk med frk. Larsen og Marker. Gymnastik med frk. Larsen og Marker. Studiekreds med hr. og fru Rostghd,.. Det nye Afrika «. Skak med hr. og fru Rostg:'!.rd. (Vi deltog i marts med:; elever i en sbkturnering i Esbjerg mellem skolerne i Ribe amt, hvor vi fik en 5. plads blandt de ca. 100 deltagere). Bogbinding med Kjær. Boldspil for de a:ldste: B. Fredensborg. Gymnastik og boldspil for de yngre: Mogens H ansen. Tysk: Diurich og Gammelby. Engelsk : Schonberg. Skolepenge m. V. Undervisning for elever fra Grindsted kommune er gratis fra og med 6. klasse, d. v. s. 6., 7., 8., 9., 1., 2. og 3. real, t. og 2. kursusklasse. For de ovrige klassetrin kan hel eller delvis friplads søges. Skolepenge er: Kursus L, I I. og II J. real S. og 9. klasse 5., 6. og 7. klasse 3. og 4. klasse l. og 2. klasse Kostelever ialt: Kursus Øvrige kostelever Sovesal for de sm!!. 650 kr. 10 raler a kr. 65 (lirlig bogleje kr. 150) 600 kr. 10 rater a kr. 60 (lirlig bogleje kr. 110) 550 kr. 10 rater a kr. 55 (:'!.rlig bogleje kr: l 1 O) 400 kr. 10 rater a kr. 40 (lirlig bogleje kr. 100) 350 kr. 10 rater a kr. 35 (lirlig bogleje kr. SO) 250 kr. i IO rater a kr. 25 ingcn bogleje kr. i 10 ratcr a kr :'l.rlig bogl (se ov.) 5000 kr. i 10 rater a kr lidig bogl (se ov.) 4600 kr. i 10 raler a kr årlig bogl. (se o,'.) Raterne forfalder med l. rate ved skoleårets begyndelse _ 2. rate den 1. sept. o. s. v. indtil 10. rate d(']} 1. maj. For ('lever ankomm('t efter august r~gncs sept. for l. rate, og l. juni forfalder 10. rate.

12 Enhver udmeldelse m~ ske ved et $kolek",utals besyndel~ gxldende fra dets udgang, dog kan udmeldelse foretaget efter \. febr. f()r~t træde i kraft pr. I. juli. Boger ~hl ved udmeldelse afleveres ps. kontoret. Bortkomne høger skal erstaues med deres fulde pris. En uges lejrskoleophold er obligatorisk en gang i de tre!r, eleven gh i realafd. (som ohest for 2. reals elever) eller 8. og 9. klasse. Udgiften andrager ca. 100 kr. For selvbetalende elever betales latinundervisning med kr. 95 "ed skole ~reu begyndelse. Nre elever skal mode med lægekort og dllbsauesr. Ved indb. for koitel""cr beder vi Dem benyne til.endte giro_indlwn_ lingskort: hvis kupon er Deres kvittering. Dc vil lette os arhejdet meget den dag, vi shl modtage alle de nre elever, hvis De venligst vil indsende I. rate nogle dage for (husk en giro-indbetaling tager 4 dage om at komme frem). Hvis en rale ikke er indbetalt senest 14 dage efter forfaldsdag, vil VL tillade os :n opkræve gennem postv~net (med til1::.::g af porto). Ved forste indbetaling betales den!r1ige bogleje samt for kostelever: Kr. 15,00 for en komh. ele\'-forsikring. Kr. 100,00 til elevens private udlæg. Kr. 100,00 i depositum, der afregnes den dag, eleven rejser, samt I. rate for ophold og skolepenge. Ordensregler Forsommelser Slvel for skolens som for hjemmets skyld må enhver forsommeise skriftligt meddeles skolen. Gymnastik Drengenes gymnastikdragt hesi!. af Cl par hvide sko, blå korre benklæder og en hvid undcr- "

13 (,:1\ (. ~ m.- ""l l~~0, 1: ~) '~ II 'li> -(\ l)) Ø nskes en elev fritaget for gymna5tik, sk ~ l der foreligge skriftlig meddelelse fra hjemmet. _ For fritagelse i en længere periode kræves b:geaucst. Alle elever medbringer Mndklæde til bad. 0. Karakterboger I~"'(r, gange 3.rligt), Ur i nov. og marts (kursister J, eleverne karaktcrbogcr med «'~ A~~) hjem til forevisning og undersk rivning; disse skal. er...:;.. \ r _ \... ri, afleveres p:\ forste skoledag efter forevisningen ti l ~C), ::::~~"''" Ko"dovom,,f1""" p',kol,", f) 0~ ( vvt-., K7l1uuruder m. m. ~.. V'i' ) f ' Al skade pi skolens materie! skal straks anmel (J des og m!!. erstattes. Konfirmation Skolen Legger bedst mulig timeplan efter, at eleverne soger konfirmationsforberedelse fra 7. klasse j de to jorsu skoll'timer tirsdag. S:'!.frcmt hjemmet ikke har meget presserende " delsen fo reg:'!.r hos en af Grindsted sogn$ præster, der er vilhge til at modtage børnene, men fo r trinsvis fra 7. kl. FTlkvarter Ønsker hjemmet, at en elev skal blive inde i frikvarteret, mil skriftlig meddelelse herom sendes til skolen med begrundelse. Skolen giver gerne eleverne mulighed for at besorge ærinder fo r hjemmet, men de'1.len skal i hvert tilfælde spørge om tilladelse til al forlilde skolell. Glemmeskabet er til stadighed alt for velforsynet med ting, der ikke er m:crkedc og derfor vanskeligt kall afleve-

14 ro:! Iii ";cm,,. IXt kan derfor ikke krahisi nok hennilies til hjemmene, at skolttekvisitter, ovato; o. s. ti. mærkes med navn. Sparsommelighed Skolen anmoder indtrængende hjemmene om, :n elevernes lommepenge indskrænkes mest muligt, sj. bornenes,.slikken.. ikke tager overmnd, og samtidig beder vi om, :11 hjemmene Sloner skolens arbejde for den opsparing, der praktiseres i de forskellige klasser. Opsparingen har til hensigt at lette elevernes deltagelse i lejrskoloophold, udenlandsrejser og lignende. Penge og v~rdigtnstandt m1\. aldrig opbevares i frakkelommer eller tasker, men skal deponeres hos en b,:rer eller p1\. komoret lil skoletidens ophor. Realklasserne Re.. I A 1964: Bus, Palle SI«n, Vejle. Erikun, Alke Kairo, Grindsted. Hansen, Sol""ig Gronholt, Århus. Iversen, Birthe, Billund. Jensen, Erik Phup, H~nne. Kri$I~n$en, Birthe, Hein$vig. L~uTlcn, llent Christian Brandl, Grindsted. Lund, Erik Wendelbo, Odense, Pedersen, Erik Peter Kouglrd, BUhoj. Rasmussen, Lu. Ingeborg, Århus. Tor~, Lise, Billund. Wilbtun, Ulla, Vejle. R~.. I : Axelsen, Ell<' Molglrd, ØSler-Linnel. Birkelund, Momi, Vorbasse. Callsen, Benny Schack, Ansager. Carstensen, Johannes, Filskov. v. Dippe, Carl Gusta" Andreas, Haderslev. Eriksen, KiTSI.. n Andrea Norregh d, Vorbuse. J ~kobsen, &nl Engrlbrekt, Vorln._. Jorgensen, &nl HoUe, Vorb:use. Krislensen, Hans Jorgen Simoni, Brondersle'. Nielsen, Jonna Kyed, Heinsvig. Nielsen, J'lrp;en Grove, Heills"ig. Soremen, Ulla, Kolding. Therkildsen, Soren, Darum. Uning, Jan, Arhus. Rf.. 1 C 19M: Grunnel, Nanna, Grindsted. Hansen, ~rtrud, E>bjerg. Kja:r, Niels Chrinian, BoslTup. Lauridsen, Birgit Kloster, Heinsvig. Laursen, Thoger Kjzr, Ansager. l..:i:borg. May H:m5en, Vorbasse. Nielsen, Gunnar, Rhggive. Nissen, Grete, Vejle, Nielsen, Mona Nordborg, Grene. Petersen, Ellen Falk, Heinsvig. P r",sle~1rd, Rol! /l.hrius, Heins"ig. RcfshoJ, Flemming, Hein,vig. Schmidt, Agnete Abrie, øse. Skygebjerg, Solvejg Gurli, Vorbasse. Sorensen, Niels Dahl, Vejle. "

15 9. klasse 1964 Buodesen, Niels Jorgen, Hcjnsvig. Han!ICn, Niels Kristian, Lund pr. Molby. Jen!ICn, Birgit Sonja, Hejnsvig. jesperlen, Birthc Elbæk, Skovlund pr. Molby. Krislensen, Benle D~mkjær, Slenderup. bndm~rk, Sigrid, Hoddc. Larsen, Ernsl Lykke, Ansager. Niellen, Jorn Sllmpe, Odense. Væsel, Ole, Ansager. Morgensang ~. maj sl.:oleghden - Flaget hejses Fra maj til maj 4. maj holdtes som s:edvanlig lysfest p3. skolen. 5. maj sang vi morgensang i skolegllrden efter fl aghejsning, og undervisningen standsede kl maj begyndte mundtlig eksamen med lalin. 30. maj fejrede realisterne sidste skoledag. 23. juni sane II I c punktum efter eksamen med en 3 dages udflugt til Sønderborg sammen med S. V. Pedersen.

16 27.juni holdt vi afslutning. der begyndte i kirken, hvor Poul Fromse;er prz:dikede. Selve translokationen foregik om eftermiddagen, aften fe Sten var prz:get af mange 25- og rs jubilarer. 18. august modte vi alle veloplagte for igen at begynde arbejdet. 8. september var alle til et udmærket sportsstz'>ne i Esbjerg. For ikke aktive ddtagen' var der arrangeret besøg pl Tovvz:rksfabrikken, i Kunstpavillonen og i _Kruses Have_. I I. september var der afrejse til lejrskole i Ullits. Ægteparrene Lerbech, RO$lglrd samt 5. V. Pedersen var ledere. 25. september var skolen til idr:eustzvne i Va~de. Dagen efter havde vi mlneu.,lov. J. oktober 51 vi film fra Indien. 29. oktober fejrede skolen F.N.-dag med foredrag og lysbilleder. 30, oktober havde vi forzldremode. 31. oktober rejste III real, II real og 9. kl. til København for at se Brechts: Arturo Ui på Det ny Teater. 21. november var der skolefest for de sml klasser med morsom optr:cden. 28. november holdtes skolefest for de store klasser. - Om eftermiddagen bestyrelsesmøde i elevforeningen ved fru Hllirup. 7. december havde vi juleindkøbsmlnedslov. 19. december mødtes vi til hyggelig morgenmad i pejsestuen, hvor sode terner $Orgede godt for 05. Ved morgensangen kom Luciabruden med sine terner og sang de smukke middelalderlige Luciaviser under ledelse af Jytte Andreasen og Grethe Schonberg. 22. december opfortes $Om indledning til juleferien det smukke traditionelle krybbespil, der satte os alle i den rigtige julestemning. 7. januar sluttede juleferien. JO. januar fik de ;t:ldste klasser lejlighed til at se en del af ChurchilIs bi- $%uelse i T.V. -3. februar havde eleverne skojtefridag, mens lzrerne holdt lzrermode. 15. februar havde vi minedslov. 4. marts havde vi bes0g af en svensk rejselektor, der fortalte om Bohuslcn. 16. marts var de smås forældre indbudt til forældremøde. 26. marts mlltte skolen lukke i 4 dage. SO pct. af eleverne og mange :d lærerne havde innuenl.a. "

17 5. april begyndte eleverne fra 9. klasse p~ en uges erhvervspraktik. 9. april mindedes ved morgensangen. 23. april: Foredrag af ghaneseren Georg Okay Tetteh om Ghana som dansk koloni og selvstrcndigt rige, om folk og kultur. 26. april begyndte skriftlig eksamen. 30. april: Generalforsamling i for.ddreforeningen. l. maj: Sprang linden i skoleglrden ud, og vi fik ~ L indefridag. fra kl. IO. Lærerkollegiet holdt lærermøde. Lærerpersonale og fagfordeling - skoleåret Poul Borking: Dansk, religion og specialundervisnin~. " Finn Dittrieh: Matematik, tysk og engelsk. H edvig Krogsgaard: Matematik, dansk og geografi. Leo Straaso Kj:.:r: Naturl:.:re, formning, tysk og engelsk. Michael Schønberg: H istorie, engelsk og tysk. Soren Viggo Pedersen: Dansk, n~turlzre, geog r ~fi og tysk. Børge Lcrbeeh Sørensen: Engelsk, historie, dansk og religion. Joh~nne Lerbech Sorensen: Engelsk, dansk og religion. Børge Fredensborg: Matematik, naturlære og gymnastik. Thomas Lewald: Maskmskrivning. Gerner Christensen: Dansk, tysk, fransk og latin. Karen Borking: D:lI\tk og engelsk. Aage Vinter: Blankelskrivning med vid~re og færdselsl:cre. Axel Rostg3.rd: Biologi, geografi og orientering. Mogens Hansen: Matematik og geografi. Niels Gammelby: Dansk, mat., naturlz~e, Poul Erik Hansen: Biologi og orientering. tysk og formning. Eduard Henriksen: Legemsovelser, dansk og regning. Jytte Andreasen: Dansk. Ester Dittmann: Dansk, regning, speci~ l unde r visning. Else Larsen: Gymnastik og h1ndarbejde. Ellen M~ r ker: Dansk og regning.

18 17

19 Farvel til Ørsteds Karakterskab Realeksamen 1965 betyder afsked med ug, mg o. s. v., som flere generationer har følt sig fo rtrolig med. Vi skal nu alle vænne os til at bruge og sætte os ind i arvtageren, den skkaldte 13 skala. Om denne ny karakterskaias kvalitet og berettigelse har der vuet hidsige diskussioner gennem de IO år, den har eksisteret. Imidlertid er skalaen en realitet, og et flertal af forældre vil sporge og har spurgt: H vad står karaktererne for i vore bqrns karakterboger, og hvad kræves der for at best3. realeksamen? Jeg skal her prove at besvare disse spørgsmål. Skalaen benyttes i 8., 9. og IO. klasse og i realafdelingen og bcst3.r af følgende IO karakterer: og O. Om yderpunkterne: 13 og O gælder, at de yderst sjældent vil blive benyttet, idet 13 gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation, medens O gives for den helt uantagelige præstation. Tilbage 5th 8 karakterer, som det er praktisk at dele i Ire grupper, hvor [ 1 bliver højeste karakter i bedste og 3 betegner laveste karakter i dårligste gruppe. Skalaen kan herefter afbildes på følgende måde: Gruppe I. II for det udmærkede øg selvstændige. IO for det udmærkede, men noget rutineprægede. Gruppe 2. 9 for den gode præstation, lidt over middel. S for den middelgode præm.tion. 7 for den rn jævne præstation, lidt under middel. Gruppe 3. 6 for det noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende. 5 for det usikre og ikke tilfredsstillende. 3 for det meget u,ikre, m~gct mangdfl1lde og utilfred>slillc"dc. Det store flertal af landets elever vil i folge denne inddeling befinde sig på et gennemsnit i 2. gruppe, h,'or S betegner midtpunktet. Overgangen til den ny skala vil komme til at betyde et for m;g ;u se glædeligt brud på tidligere tiders tilbedelse og begejstring for det hellige gennemsnit. Dette vil efter de ny bestemmelser ikke mere figurere på eksamensbeviset, hvor det hidtil ligefrem blev angivet som eksamensresultatet. For at best3. realeksamen kræves at summen af samtlige karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at summen af de [O lavesil." karakterer plus gennemsnittet af de ovrige karakterer er mindst [3. Til belysning af disse beslemmelser vil jeg opstille nogle txnkte eksempler. Lad os tænke os, at en elev får ialt 12 karakterer ved eksamen. Sum- "

20 men sk~l.. f", r!w<r.. mm.. l<c I være: S5 gange 12 = 66 som det ~bsolutt( minimum. P3. grund af bestemme1sf 2 vi] denne sum imidlertid ikke na:r altid være tilstrækkelig, hvad folgende vil vise : Eks. l : En elev har opn3.et folgende karakterer : ;-;-; -7-S-6-S- 3. Den s~mlede sum er 68 ~ltså over 66. Gennemsnittet af de IO karakterer: 60:10 = 6 hertil lægges summen af S og 3, og vi U r H, altså over 13. Ele.-en har bestået, begge betillgelser er opfyldt. Eks. 2: Der er opnået folgende kar.akterer: ; I Samlet sum er 75, altså Slorre end de nodv. 66. Gennemsnit ~f de IO karakterer: 69:10 = 6,9 henillægges 3+3 og vi Hr 12,9, altd. under de lj. Eleven har ikke besd.ct, kl.ln den cnc betingelse er opfyldt. Eks. 3: En elev h ~r fået el O og et 3. Hvis vi holder os til de 12 karakterer, sk:tl eleven for ~ t best:1 de resterende 10 karakterer mindst opnå 100 point. d. v. s. i~1t IOJ point. Disse tænkte eksempler kan nok odelægge ens nalteso,-n og understreger, at skalaens ydergrænser kun i få, sj.cldne tilfælde tages i anvendelse. Ja, delte ble'- en tor v~ndring i kar.aktcrernes verden. Det er imidlertid af storste,-igtighed, at forældre og arbejdsgivl're f:'l.r StoTSt mulig forst~else af denne nye karakterskaia. Læs d ~rfor fo rs!e halvdel :"lf dette indlæg en g:"lng til. Film Dillrich. Teater Den JO. oktolk-r foretog de :ddst~ klaner, undet ledelse af overlærer 1'olichael ScbønlK-rg samt lærerne Jytte Andreasen og Niels G:"lmmelby, en teatertur til København. Turen gjal(1t Bert Brecht's.Artufo Ui.. Vi startede klokken IO og nåede København ved IS-tiden. Herefter var der sl et par timers tid til at sitxkke benene. M:"lngc benyttede lejlisheden til at besøge familie og venner. FOTCstillingen, dcr opfones Pl Del Ny Tealer, handlede 0111 H itlers vej til magten. Den skildredes som ~n magtkamp mellem to af Chicagos gangsterb:"lnder. fra hvi lken m:"lnge p:"lr:"lleller til H itlers egen bandekarriere kan trxkkes. Mellem optrinene vistes ved hj.. dp ~f en projektor de historiske bkta.,,>

21 Stykket vakte SIOrt bifald! 0,16 tornede vi ind på nattogets Mrde sæder, og ved S,30-tiden skimtede meget søvnige ojne atter Grindsted. Et stykke som dette her har, bortset fra den :em underholdende side, ogs3. stor menneskelig og pxdagogisk bf;tydning. Det gælder nemlig om, at de unge får lejlighed til at opleve d megn som muligt, mens de er i den modtagdige alder. Det være sig såvel teater som anden form for kunst. Denne tanke forte til, at hr. Scbonberg for to!ir siden (for dove orer, desværre!) slog til lyd for oprettehen af en kulturel landsorg:misation med specielt benblik på vi unge. Denne skulle planlægge og gennemfore teaterog filmbesog for bom og unge under uddannelse. Man skulle her udvide den nu,,;:erende skolescene til ogd at omfatte kobenhavnerteatrene og landsdelsscenerne. Samtidig skulle de unge have lejlighed til f. eks. at se film som.ravnckvanerct ~ i stedet for ~En dag kom en kai e o. lign. films med tvivlsomt indhold og mission. Endvidere skulle der arrangeres koncerter og kunstudstillinger. En slor affære som kan klares med små belob for den enkelte. En sådan o'iani~tion ville naturligvis også få store problemer. Det storste "ille nok være den transportm:j:ssige side af sagen. Her skulle man forslog fremmest sorge for, al ingen ~hovede at kore 8 timer med tog. Vi har trods alt mange lokale lufthavne i dag. Dette er naturligvis en kæmpemæssig affxre, men grebet an med den rette ånd skulle den nok kunne lade sig gennemfore. Tak for i!r. Jolm Andreasen, III. real B. Lejrskolen l mange 5.r har vi haft lejrskole pi Bornbolm, det har været en så bst tradition, at vi næsten ikke troede, det kunne være anderledes. Dog har vi lærere flere gange lait om, at det kunne være rart at prove noget andet, og vi har også diskuteret, hvilke steder der kunne byde på imeressame opgaver; Sonderjylland, Nordsjælland og Limfjordsegnene har i denne forbindelse været na:vnt. l år blev del si, at vi brod traditionen. Vi bestemte os for Vesthimmerland, nærmere stedfxstet Lcjrg!lrden, Dollerup Strand ved Foulum pr. VIlirs. Vi havde en dejlig lejr her i et pragtfuldt landskab lige ned til Limfjorden med udsigt over til Salling og Fur. Stede! bød på mange gode opga"er, bllde historiske, biologiske, geologiske og erhvervsmæssige.

22 Pot grund af det sene tidspunkt var vejret ikke det allerbedste, idet vi var ved at drukne i regn, da vi ankom til lejren, og det var også nogel køligt, det sidste kunne der bljdcs pi med en god kakkelovn og en pejs. Lejren var organiseret således, at vi sclv sorgede for husholdningen, som fru Lerbech stod for bistået af fru Rostghd plus forskellige hold af elever. Den pxdagogiske side blev dækket af hr. S. V. Petersen, hr. Rostg:l.rd og undertegnede. Skal man nævne noget af alt det, vi oplevede, er det nok bedst at henvise til dagbogen. De to II. rc:..ler rejste med tog fra Grindsted k\. 9,15 under hr. Petersens ledelse, mens de to familier + div. hunde korte derop i bil, bl. a. for at have befordringsmidler ved hinden, da lejren 11 ret ensomt. Den folgende dag var hjemmedag, hvor stedets geologi blev gennemgået om formiddagen, og eftermicidagen blev brugt til et besøg i Foulum kirke, som blev opmålt, tegnet og beskrevet. Om aftenen så vi forskellige fi lm om Limfjorden. Sondag fo rmiddag var vi alle i kirke i Foulum, og om eftermiddagen var vi på tur i rutebil til Farsø, hvor vi så Johs. V. Jensens sten og hus, videre gik turen til Vitskol kloster, som vi fik meget grundig forevist, herfra kørte vi til Ertebølle for at studere de fo rskellige geologiske lag, som tydeligt kan ses her, vi fandt ogsl en del forsteninger. Mandagen blev brugt til en heldagstur til Salling og Fur. På Fur var vi på»lille Jenshoj«, øens hojeste punkt, hvorfra der er en vidunderlig udsigt, vi aflagde Rodsten et besog, ligesom det meget interessante museum på I'ur [,\cv [,c~ugt, hcr kunne vi fipig ~tujcfc futmcningcr. I S"lling var [,csoget på Spourup det mest interessante. Tirsdagen blev hovedsagelig brugt til at indsamle, studere og lave udstilling af, hvad stranden kunne byde på. Om aftenen kom hr. og fru Borking på besog, og vi fik et meget spændende foredrag om bierne. Om onsdagen var vi på en ny heldagstur, denne gang med tog til Ålborg. Her aflagde vi besog på ~ De Danske Spritfabrikken, C. \'(J. Obel s tobaksfabrikker og i Sallings varehus, desuden var vi ude og se Lindholmhojene. Vi VlT hjemme ved 24-tiden, og en dejlig kop kahe ventede 05. Torsdlgen blev brugt til at få de forskellige 0Plpver færdige, og fredag formiddag kl. 10 rejste vi fra Lejrg.hden efter en indholdsrig uge. B. Lerbech SOTeIISr'j.

23 )!- Mesterlektiens klub Filmkundskab var emnet for sæsonens forste mode. Soren Viggo Pedersen viste en række kortfilm og lagde op til en diskussion om filmenes form og indhold. Der var stof til mange timers debat, 55. det vil nok være et emne, som med udbytte kan genoptages. Forfatteren, redaktør Georg Leth \;:a, en inspirerende introduktion til Nis Petersens forfatterskab og læste desuden prøver af sin egen litterære produktion. Digterens arbejde med stoffet fik vi belyst pi en ny og overraskende mlde i et foredrag om ~ tjrsdagslitteraturen" ved lektor Skov Thomassen, Esbjerg. Desværre var der ikke tid til diskussion i forbindelse med det litterære foredrag, men ved rt senere mode blev diskussionsformell taget op og afprøvet på forskellige aktuelle emner under Michael Schonbergs vejledende kritik. Der er ingen tvivl om, at Mesterlektien kan have stor betydning, ikke blot for styrkelsen af kammeratskabet, men især som et forum for meningsudveksling om emner, der ligger uden for skolens pensum. Vi anbefaler de kommende afgangsklasser at videreføre denne tradition. Mesterlektien

24 Sporten Igen i dette 3.r har vi deltaget i de to udmærkede StæVner i Varde og Esbjerg, og som sxdvane er, platerede vi os pænt, selv i Varde, hvor vi naturligt er distanteret på grund af vor ringe elevmængde i forhold til vore modstandere. Fra begyndelsen af det ny skoleår vil vore udendors træningsmuligheder blive meget forbedrede, idet atletikbanerne ved annekset vil vxre klar til at tage i brug, og samtidig henlxgges boldspillet til vore nye blner, som i modsætning til de tidligere benyttede er beliggende i skolens umiddelbare nærhed. l vinterhalvåret har trxningen fundet sted som sædvanlig med hovedu:gten på gymnastik og med forske:lige boldspil som supplement. Vi scr frem til næste skoleh med stor forventning, idet vi tror, at "ore dtermnden udmærkede muligheder vil inspirere eleverne til :\t dyrke sporlen med endnu stone iver end hidtil. Sportsfærerne. Skolekomedie Der er noget hyggeligt ved skolekomedie. Den ml \'ære i slægt med menneskehedens :ddste underholdning. En gruppe af stammen tager masker på og giver sig til at opu'æde for stammefrænderne. Succes'en er på forhånd givet: det er altid sjovt at se nogle af hverdagens kumpaner :"Igere noget andet end deres velkendte jeg. Og :'or kumpanernes vedkommende er sucees'ens virkninger mærkbar i lang tid efter tæppefaldet: de skal i uger og måneder efter forestillingen oftere end for kaldes til orden i timerne. Man kan undre sig over, at man skal helt frem til den Blå Betænknings tid, for aktivisering af eleverne bliver officiel god latin. Erfaringerne må dog være gjort for halve 1I.rhundreder siden. Sel v et do ungt menneske som undertegnede så sin fo rste film S0111 g årig og var som IO-hig betaget af en Mester jake1-forestilling i et telt på en gadekærsplads. Det \'ar dog alligevel godt gjort! Som nyonl\'endt frl'm ~ kridtsvenlig har man været med ti at IrO, at TV kun havde chance som kulturerstatning for amerikanere. Nu synes man rommetider, at eleverne ved mere fra TV end fra lærerne. Men b~de for og efter var skolekomedien! Hvornår man nu cnd er Startet p ~ det hanoi, må det vxre op s t ~ Ct som cn blanding af trang til underholdning og efterligning. Kunst har det nok aldrig værel. "

25 Valg af skolekomedie er altid et problem. Det er sv:::rt. fordi der er så mange hensyn at tage. Lærerradet havde besluttet at gå uden om eksamensklasserne. Det giver erfa ringsmæssigt et afbræk i skolearbejdet at deltage. Medens vi stovede rundt i litteraturhistorien efter ideer, kom Else arochner og Vita Ritto med et fo rslag om at spil!e -Jeg vil være miss«. En parodi på tidens mange miss-konkurrencer. Vi tog mod forslaget. Det lykkedes næsten helt at komme uden om eksamensklasserne under udvælgelsen 'af skuespillere. Når flokken er udvalgt (efter det gode, gamle, traditionelle skolekomedieprincip: så mange med som muligt!), og proverne begynder, gor man generationers skolekomedie-insltuktorers erfaring om igen: de fleste vil gerne være beromte, men de færreste onsker at gå de pinsler igennem, som ifolge H. C. Andersen skal til for at blive det. Det fyger med trusler om afskedigelse, men intet kan kue de medvirkendes tro på, at der er tid nok til at la:re replikkerne. For dem er det altafgorende at komme ned pil teatrets Kene og få kulisserne hængt op. Det er deres faste overbevisning, at prøverne falder så dårligt ud, fordi de fo regh under illusoriske forhold i gymnastiksalen, og fordi insrruktoren s:t ensidigt hænger sig fast i kravet om at kunne replikkerne. Lidt rampelys ville klare det hele. Det har unægteligt også sin virkning, - da replikkerne er lærd Jo nærmere man kommer generalpro ven, jo enklere b:iver instruktionen. Den lyder simpelthen: _Om igen.«af lutter irritation hos de medvirkende opsis.r en brudstykkevis sammenhæng, og det ender med det mirakel, at alle pil forestillingsaftenen med Else Brochners sufflosehjælp klarer deres replikker. Milske er det kun instruktoren, der foler det som et mirakel. De medvirkende har ikke næret nogen tvivl. N!ir tiden har sat sin grænse, og produktet skal præsenteres, fole r instruktoren sig som gamle dages familiefader, nh der serveres vandgrod: _Så spiser vi alle med _ og vi spiser op!«laner fra salen kommer som en uventet og uforklarlig overraskelse. De unge mennesker må!ibenban være morsomme. Han gestikulerer, nikker og roser fra kulis,en. Gode kolll'ger og kvikke elever fra 3. real manipulerer med bagtæpper og sceneudnyr. P!i en eller anden måde er hele forvirringen endt i _ en skolekomedie! Hvordan det hele så ud, og hvad det blev til, ville han den dag i dag gerne vide. Mon det sjoveste ved en skolekomedie ikke er den sidste uge for forestillingen? Mange - og mange års _ beredvi ll ige medhjælpere deltager i anstrengelserne for at få en fest ud af det. Overl:t:rer Stråsø Kjær st3.r næsten

26 med honnor parat til at lave kulisser, fru Edith Kjær, fru Krogsgård, fru Borking m. fl. klæder på og sminker, fru Grethe Schonberg, der allerede under proverne har leveret masser af humør og klaverspil, leverer til forestillingen både dito og datter. Rosrgård producerede Klods-Hans' ged og en krage, der meget mere var et produkt af hans kunstneriske f:tn tasi end af hans naturhistoriske indsigt. Og Vinter, som man aldrig kommer uden om, fandt hist og her noget, der kunne bruges. Over vandene svævede Gammelby og hans lnd. Aftenen for forestillingen dromte jeg, at jeg kom for sent, men drammen trostede mig med, at Gammelby var der, og da jeg endelig ankom, gik alt som det skulle. - Og som i drømmen var Gammelby der sammen med Bo, Poul Erik, Stig, Erik Aes, Else, Vita og flere, som jeg ikke kan komme i tanke Oll). Gemer Christensen. Skole bio og -scene Med hensyn til repertoiret i den just afsluttede sæson kan man vel for filmenes vedkommende sige det samme som sidste h : for dårlige film for de små elever, kva litetsfilm for de Store. Med hensyn til de to teaterforestillinger var der en lille bedring at spore, men så sandelig ikke noget at råbe hurra for, når man tager i betragtning, hvor meget det betyder, at born får den rigtige indstilling til kunsten. Et lille hjertesuk : - Hvornår mon det går op for alle de, der sover åndelig talt, at musik, teater, film og billedkunst ogsi horer med i opdragelsen og således horer ind under skolens rammer? Det bu rde være nok at henvise til den nu afsluttede kunstdebat. Tilslutningen fra denne skole har været!!leget fin, ca. 90 pct. Skolebio har i sæsonen vist folgende film : Yngste hold : _Paw«, "Robin H ood«, _H atari «og "Venner for livet«. Ældste hold: _Ærens vej«, "En dag kom en kat«, ~ Hajen «og _Djævelens oje«. Dansk skolescene har vist to teaterforestillinger : "Det lille tehus" og,.scapins rævestreger«. Søren Viggo Pedersen. "

27 Anneksel Nyanskaffelser og forandringer Efter erhvervelsen af,.teknisk skole_ har iskoldret 64/65 de tre re:..l klasscr haft til husc der, og samtidig er der indrettet nyt fysiklokale i det Store lokale ovenpi. Det gamle fysiklokale er inddraget til fjernsyns og lysbi lledlokale, og pi.trekanten«, den hjørnegrund, der fulgt e med.teknisk skole_, er der indretter en dejlig 5portSplad~ til volleyball, basketball, h5.ndbold, spring, kuglesrod o. $. v., medens fodbold foreg5.r pl den bane, Grindsted kommune velvilligst har stillet til skolens disposition. - For av rigt har vi, ikke meget originalt, omdobt.teknisk skole«til,.anneksct«. KO$ukolens køkken, der for f1 ar siden blev moderniseret, har yderligere fået en ansigtsloftning, og der er anskaffet opvaskemaskine, storre røremaskine, elektrisk kippande ovn m. v. - Samtidig er spisestuen gjort s! stor, :\t alle 125 kostelever kan spise samlet. Af andre nyanskahelser er der 20 skrivemaskiner, og ogsl til skrivemaskineundervisningen vil der nzste l r blive indrenel et nyt lokale i Annek $Cl. _ Endvidere er der anskaffet nyt fjernsynsapparat, sl skolen nu dispo-

28 nerer o"er tre fjunsyn. Ogs1 slojdlok:ll~t hu vi m...d RO~'C""rll< hjxlp Het i fin orden med nye hovlebxnke og nyt v:l.:rktoj. Alle fire kostafdejinger har Hel hver deres opholdsstue, og til lumlepl:tds for navnlig de mindre kostelever, har skolen af Grindsted kommune lejet et dejligt stykke jord (2,) ha) i byens udkant, hvor der blde bn leges rovere og øldater, bygges hytter og fiskes. Camping ved Mose! med 3 real b Mandag den 26. juni for kl 7 stanede vognmand 0 sterg!rd sin kleinbus, og jeg med familien i Taunus'en fulgte efter. Efter at have taget elever op i Heinsvig og Vorbasse var vi blevet fuldtallige og kone direkte til gra:nu'n i $tr!lende vejr. Som r~,irlligere lure tog vi hul p3. madpakkerne ved Sankelmark, Efter et ophold i ]esteburg, en lille by syd for Hamburg, korte vi uden afbrydelse til Lippstadt. Her h;u man mellem tilgroede bombekratere indrettet en hyggelig campingplads ned til Mariesee. Trods den lange køretur _ vi nlede forst frem kj. 20 _ blev det sent, for der faldt ro over lejren, idet eleverne hurtigt ble" fine venner med restaurationens og pladsens indehaver. Tirsdag om morgenen gik turen videre. I Anendorn besøgte vi drypstenshulen Atta Hohle, der er blandt Tysklands storste. Imens havde min kone i herlige omgivelser lidt uden for byen, hvor der arbejdes p3. et mægtigt opdxmningsprojekt, smurt en mængde madder af von medbragte fordd, Det gjorde stort indtryk p3. nogle arbejdere ps. stedel, men de blev direkte imponerede Ol'er at se, hvor hurtigt al maden forsvandt. Via Koblenz og op langs Mosel n3.ede vi hen mod aften vort m!!l Cochem. Campingpladsen ligger her vidunderligt ned til flodbredden over for byen. 1 forbindelse med pladsen er byens moderne friluftsbad indrettet. Dc folgende dage levedes et driverli,', hvor den enkelte indrettede sig $0111 han "ille. Dc energiske travede i bjergene, log en daglig dukkert i bassinet, Muderede borgruinen, der hxvcr sig højt o\'er byen, andre dasede i grxsset mellem teltene, men alle fandt krxttcr til at studere byens aften liv. En af dagene ble\' afsal til en rhimur med et lokalt busselskab. Turen gik til bl. ;\. Riidesheim. Ocr rom;\ntische Rbein, alle de mange ridderborge og den beromte Lordeyklippe ble\' bcl.lildret fr;\ rhind;\mperens dæk, Mecl bussen fr;\ Koblenz,'endte trxtte de"er hjem til pladsen i den ophedede "

29 Oslo luren bus. Det havde v:leret turens varmeste dag, og af d~n grund blev udflugten ikke den ventede sukce5. Lørdag forlod vi MoseL I Koblenz' stormagasiner blev der købt gaver til dem derhjemme for de sidste penge. $Qm ps. tidligere ture 1.a:,,~tl:S JUl alle blul eher at vtnde hjem. Nord for Hamburg fandt vi en campingplads til sidste overnatning. Søndag formiddag forlod vi 51 Tyskland og nlede hjem til omkring klo 17 i silende regn. Filln DiEtrich. Als-turen Efter at have været oppe i sidste eksamensfag tog J. r. c tirsdag d. 23. juni 1964 pi en lille tur til Sønderborg for at s1app~ lidt af oven på en hektisk tid. Da klasselærerinden forstuvede foden, faldt det i undertegnedes lod at tage med p! turen. Vi dasede i solen, lavede mad, sejlede en rur p! Flensborg fjord og nod i det hele taget livet. En dag var familien Lerbeck p! besog, og, i korte en "

30 lur ud p:1 den frodige o. Als. hvor vi gjorde holdt i Au~us[enborl!, Momm:Hk og Nordborg. Det hele var tænkt ganske upretentiost - og: s1dan blev det, men vi havde det rart. Fordelen ved sådan en tur er, at den er billig, alle fra kilssen kan komme med. Endvidere er det jo sådan i dag, at mange i sommerferien kommer med deres forældre til udlandet. Kan man så ikke lige så godt lade være med at arrangere rejser for afgangsklasserne? Deltagerne - der sik kert aldrig mere kommer på tur sammen _ vat i hvert fald enige om, at dette var en passende afslutning på skolegangen og et godt kammeratskab. Vi var hjemme fredag aften d. 26. og nåede således afslutningsfesten om lordagen - og hele sommerferien! Soren Viggo Pedersen. Skolepatruljen l det sidste skoleår har vi haft 5 SPS'er, som har varetaget sikkerheden under vore togelevers rejser til og fra skolen. T årets løb har der kun været nogle få indberetninger, som har nod"endiggjon skolens phale af d!l.rlig opforsel og dårlig færdsel på jernbanen. Vi har patruljer pli. Brandebanen og Koldingbanen, hvor der endnu et par år vil være tilstrækkeligt med elever til at opretholde systemet, [ marts måned deltog 6. klasse i en færdsels-konkurrence fra R!l.det for Storre Færdselssikkerhed. Af [9 elever viste det sig, at de 7 havde besvaret opgaverne rigtigt og dermed gået videre til loduxkningen. Ideen med disse opgaver var selvfølgelig bl. a. at prøve eleverne i færdselsb;re. - Men der er tillige knynet en konkurrence til losningen af opgaverne. Blandt alle rigtige losninger udtrækkes 20 fra forskellige skoler. De 20 vindere inviteres til København. hvor de sbl kappes om fi re pladser på det endelige hold, der i maj måned sendes til Tyskland for at deltage i en stor international færdselskonkurrence (Coupe Scolaire Internationale) mea tilsvarende hold af skoleelever fra en lang række lande. I [964 deltog Danmark for forste gang i denne konkurrence i Hilversum i Holland og vandl første-prisen, en flot sølvpobl samt guldmedaljer til de fire på holdet. [ det forlobne skoldr har regulati vet for skolrpatruljer været p3. vej. Det er efterhånden et par år siden, at det daværende Skolepatruljn:id udarbejdeae helt nye remingslinier for skolepatruljernes oprettelse og funktion. Dette regulativ har siden været til behandling i Undervisningsministeriets Skolefærdsels-udva[g, og herfra er det blevet sendt til udtalelse hos flere forskellige ministerier og andre kontorer, som i en s:idan situation bør

31 have lejlighed til at komme med der~, komn,e11t:lrer. Vejen h,u været lang, og mange moder har været aflloldt, inden det med længsel ventede regulativ endelig har set dagens lys. Cirkulære af 29. mam Foruden en r::t:kke nye og re"iderede bestemmelser for skolepatruljerne indeholder cirkub:ret besu."mmelser om skolernn f:crdselsundervisning, cyklistprover, skolt""bus$er m. m. Skolepatruljerne har som tidligere afholdt hsfester over hele landet. Bortset fra sidste ~r, da de almindelige ~rsfes t cr aflostes af skolepatruljestævnet i København, plejer R3.det for Storre Færdselssikkerhed at arrangere ca. 20 store fester rundt om i landet i samarbejde med lokale repræsentanter. Da disse arrangementer krxver, at mange skolepatruljer m! rejse ~ tore afstande, er festerne fra i h delt op i langt nere og mindre omfattende fester. Vor pauulje var med til patruljefescen i Vingstedhallen lordag den 3-. april, hvor Vejle politi på bedste måde havde sorgel for ell festlig aften med masser af pigltåd og varme polser. Der blev uddelt udmærkelsestegn til dygtige palruljemedlemmer, og hos os blev det Bjarne Rahbxk, som modtog denne påskonnelse for sit vcl udførte arbejde. Leo SrrJsø Kj.lr. Erhvervspraktik I 3.r har skolen atter haft elever ude i erh,-crvsprak tik, ialt 18 clc,-cr fra 9. kj. Efter at have brugt nogle af orientcringstinerne til de problemer, der knyu~r,is til,!,t vldse erhv~rv, har vi under.rogt de muligheder og betingelser, som knytter sig til det enkelte erhverv, og om eleven kan opfylde de krav, der stilles fra erhvervslivet, til at kunne påbegynde en uddannelse netop i dct onskede fag. Her er det, erhvervspraktikken skulle have sin betydning, at eleven allerede i sin skoletid Ur stiftet bekendtskab med lit erhverv$onske og flr lejlighed til at $C og prave, om faget nu vil kunne opfylde de krav og onsker, som eleven har gjort sig om faget, d vel som man fra :trln::jdspladsen hurtig i mang~ tilfælde kan se, om elevcn har de evner og anlæg, som fagct kr.cver. Det er af SlOr bctydning, at vorc afgangselever hurtigt Hr valgt det rigtige erhverv, inden al for megen tid spildes med at prove sig fre!ll, så de unge får skyld for at v:.:re vanskelige eller flakkere. Opgørelsen o\'er ind-

32 glede b::re-kontrakter viser, at der stadig er for mange, der bliver ophævet i det forste Izreh, ofte pi grund af andet erhvervsonskl'. Netop her har vi fr:j. skolen en af de storste vanskeligheder :tt arbejde med. Elevernes erhverv$onsker er meget spredt ud over de mange nye erhvervsmuligheder, der er i d:tg, men GrindstOO5 erhvernliv er ikke d alsidig, 51 ahe omker kan opfyldes. Desuden er der det problem at sl3s med, at mange andre oplands-skoler nyder godt af, at erh,'ervem: ogs! tager imod deres praktikanter, ug uh Jer ~I..al tages hen$yn til, hvornlr det pils ser bedst ind i bade skolens og erhvenliveu arbejde, er det kun en kan periode, udsendelsen kan finde sted. Nu ml vi vzre kommet gennem prove3rene og have opdaget mangler og fejl, $Om bor renes, hvis dette arbejde skal have nogen vzrdi og ikke ~un betrngtes som nogle skolefridage, dvel som erhvervslivet heller ikke ml fole sig noget p3.rvunget. Skal det positive ved arbejdet udnyttes, ml der et mere snzvert samarbejde til mellem skolerne og de faglige organisationer, 51 erhvervspraktikken ikke kun bliver noget teoretisk, men af praktisk værdi for de unge, d de fh den bedst mulige start pll den frennid, de alle ser hen til. Ani Rostgr1rJ. "

33 ,

34 Krybbespil og Carol Service Også i år kunne man, når man {,,,,rdedes på skolens gange, ca, fire uger for juleferien høre de første engelske Carols blive sunget i klasseværelserne, Som et led i engelskundervisningen er det fornyende blde for elever og I:l!rcre lt beskæftige sig med noget, som ikke har med bogci1s slof :n gore. derfor prover vi at leve os lidt ind i engelsk juleforventning og -stcmning. Carols Service holdes ofre i England, og hvor englxndere bosætter sig, i kirker, skoler og kollegier i tiden for jul. En sådan $ervice er en vekslen mellem Carols (julesange) og opl%sning fra Bibelen. Her på skolen har vi som en slags illustration til sangene og bibelteksterne tillige et krybbespilopfort af de mindre khmer. Forudsætningen for en virkelig oplevelse ved opforelsen af dette er, at bornene har tilegnet sig de engelske C~ro l s, og at bibelteksterne er lxst pl klas5erne og gennemgået med eleverne. Afslutningsdagen for juleferien modes hele skolen i gymnastiksalen, hvor der er pyntet med gran og levende lys. En af eleverne byder p:\ engelsk velkommen, og derefter veksler sang og oplæsning af bibehekster, medens begivenhederne fra julenat pi beskeden m:1de illustreres, medens man synger. Bibelteksterne er taget, dels fra det Gamle og dels fra det Ny Testamente og leder frem til $elve juleevangeliet; som afslutning lx$es beretningen om " De Vise Mænd... Nogle af de "ngelske Carols synges på melodier vi kender, andre har vi m~ttet lære i ugerne forud. Efter at have sunget "Dejlig er jorden«p1l. dansk g:'lr krybbespillcu!licjvirkende ud, og i h havde vi den snlukke tilfojelse,:\t de små i bornehaveklas5en, uden forudglende instruktion. men "e1 blret frem af oplevelsen. sang "Dejlig er den himmel bile for os. ~ræm i e r: Elevforeningen! præmie for hojeste eksamen: Roll Marius Præsteghd, Hejnsvig. Mogens Hoirups rejselegat + bedste kammerat: Bent Holle JQrgcnsen, Vorbasse, Odd Fellows præmie: Soren Terkildien, Darum. "

35 Desuden var der pr:emier ti l : Bente Damkjær Christensen, Stenderup. Niels Jorgen Bundesen, Hejnsvig. Thoger Kjær Lauridsen, Ansager. Bi rte Iversen, Billund. Alice Kalleso Eriksen, Grindsted. Bent Engelhardt Jacobsen, Vorbasse. Mona Nordberg N ielsen, Grene. Erik Korsgaard Petersen, Bbahoj. Hædersbevisning: Nål og diplom fra Rådet fo r storre Færdselssikkerhed, for god inds:m i skolepahuljearbejdet : Agnete Marie Schmidt, ø se. Endvidere har 2 realister, der deltog i forlaget Gjellerups konkurrence:.skriv et digt eller en novclle~, modtaget præmie. _ Det er 2 kostelever, John Andreasen og Hans H en rik Hajgrav, der begge havde indsendt et digt, hvoraf vi gengiver det ene. " KZ 65 Eli samling faldef.erdige skure, hllll/lredvis af skorstene, dette var wgm/g 1m ko,/centratiollslejr, skllrwe er forbenv,erende barakker, sjwrstencm: kn:matorier. '\/"11 vandrer gennem dcm/e spogelsesby _ symbolet p.1 mwneskelig ollds k.~b, sj langlojer r,, kker - Piglråd. Endnll sdr vagttårnenes silhuetter mod bimlem blinde hvaving, - mcii aldrig mere skal projeklorerne soge ofre blandl dissc sk"r~, aldrig mere skal maskingeværet lordne - gr,essel J",e lagt sin forbllrmcm/( k.1be over steder, hist og ber vokser, omsier Il ~, il:i - men aldrig, aldrig vil,k riger forstml/me! J' John Anci".",". III,.. I n..; ;.ejrnrnrn! 11it:lf.!!Jf: _

36 ARS SKRIFT Udgiver.r Gri nds[cd Rea lskoles Elcvforcning RrJi.~",, 33. lrl:~"1: ~r b.-sly,rlwr Grim/SIr" RMlskcln El(trfi'mrill.~s b..<lyrrlsr ".ø.,o;. (i""""". U«"n<",~,"j I""n,.d. 6(;. ";, ~.,,...r. i.%r~r ~rw '.,-«" P<dnSffl. Nu"""". M, G""d~.d. na "form."j. j... ~ P,,,...,,"'. V;d<b.. ~. k',!<r<r. """'"r"'h,,, ~nuj 1'"IoHn, S.okpd. lu. G,h'd".J. A.. \1. ru",... H"j"'''Jn "... n, ~7. ~:'hj<1~. I~, II,...". "rrnhu!<n< 8. IIddow<. "",ø,'" k,,>f,f. Finl:>nd,~:w~ M. bb)<,g. JS

37 Hilsen fra formanden på generalforsamlingen 1964 udnævnte vi Karen Hoirup til æresmedlem af elevforeningen. Det var en udnævnelse, vi alle synes, var meget velfortjent. Der er nu igen 4 æresmedlemmer, 3 kvinder og I mand. Vi må være matriarkalske i vor indstilling, og det passer da også strålende til, :n det er Mor Karen, der administrerer skolen. Knud (Ditlev) Pedersen onskede Jot fratræde som kasserer, men ville godt fortsæt te i bestyrelsen. Begge dele skete fyldest. Knud, vi onsker dig til lykke med so års fodsclsdagen i år og takker dig for mange, mange års trofast virksomhed som vor altid oplagte og fornojelige kasserer. Vi er glade for, du stadig er hos os i bestyrelsen. Krogsgård fejrede sit 40 års jubilæum med at tage bestyrelsen grusomt skole for noget, vi desværre ikke var alt for velorienterede om på grund af de mange udskiftelser, der har været i de senere tider. Det drejede sig om elevforeningens legatfond. Nu er vi noget bedre med, og jeg tror, vi skal have taget spørgsmålet op til revision på den kommende generalforsamling. Til afslutningsfesten var jubilarerne modt op i StOrt tal. Det var tydeligt, at gensynet var fuldt af glæde og overraskelse, som vi heldigvis så ofte har oplevet det på vor gamle skole. Vi nærede dog ængstelse for Kamnu Pettersons helbred og har nu haft den sorg, at hun ikke længere er i vore rækker. Kamma og SV. Å. Petterson prægede livet på skolen i en lang og. syntes vi, festlig tid. Det er noget, vi elever fra dengang altid vil huske som noget lyst og venligt i vor tilværelse. Sidste årsskrift bragte et interview med oberst Ib Pedersen, som jeg måtte love at fortælle om Afrika nu denne gang. Og det gør jrg gerne, Iletop i betragtning af, at mine tanker i ca. halvdelen af min fritid uroliggores af dette kontinent. Det skal forstås sådan, at tankerne vækkes og bevæger sig i både lyse og morke baner. Afrika vil altid have en sådan magt Ol"ef en europæer, der har levet der, at hvad der end sker, passiv bliver man ikke ladt tilbage igen, for eller imod må man hele tiden stille sig i forhold til så mange ting. Og af andre mennesker bliver man så pludselig spurgt:»h v:1.d

38 mener du om hjxlp til U-landene, du som har været der nede?" Og så ved man meget og mener meget, for kendsgerninger behover ikke at vxre ensrettede, de er som oftest forvirrende. Det er godt for politikerne, ~t de nxppe ved sl meget, og det er mhke klogt, ~t udlandsdanskerne sl godt som aldrig bliver spurgt tilr:'lds af dem. Det er klart, at det at udvikle sig, det er principielt noget, man gor sdv. Og hvordan er det med vor egen udvikling? Har den vestlige verden formlet at gore mennesker tilfred;e og positive? Bliver vore lande ikke overbefolkede? Er vor fauna ikke doende? Er det sj dejligt at ind:'lnde afbrxndt benzin? Skal byerne bygges efter, at mændene en og en hver dag skal have deres nansponblikdlse anbragt uden for kontoret? Ah ja, samfundsudvikling, Jeg har set afrikanere bloms:re ved det, og jeg ved, der er mange, der dm af det, især nh d.. re~.. t - parti - _<y~tem er h~ndfn<t _ Trn mie, n~r jee siger, at store skarer, mange stammer, af afrikanere nødig vil have en anden tilværelse end den, de har i dag og har haft gellllem årtusinder. Det er i al væsentlighed de nilotiske og nilo-hamitiske folk, der har det tilfdles, at de er kvæghyrder, pastoralister. Hvis de skal samfundsudvikles, skal det være meget varsomt. Stammedcd er ikke et ukendt fænomen i Afrika. Og det er for en gangs skyld ikke sydafrikanernes skyld, selvom de har pressens store bevågenhed, hvad de enorme sammenstod stamme mod Stamme, folk mod folk i Afrika, ikke har. Hvorfor Hr vi hojst fodnoter om det? H vad siger politikerne? Under udviklingshjælpens auspicier kan vi let komme til at se nogle af de agerdyrkende stammer blomstre op, medens kvæghyrderne dor eller i bedste flid som folk falmer og opsluges af den store samfundslykke. Men udviklingen kan ikke st"ndses. Det ved vi selv, derfor må vor hjælp gives til U-landene på en så direkte måde og med så stor indsigr, at vi kan kontrollere effekten. Vi må ikke hjælpe et folk eller en stamme til en styrke, der omgående benyttes (bevidst eller ubevidst) til at kvxle et andet med (direkte eller indirekte), og noget sldant sker i dag. Men der er lyspunkter. Jeg tror på mennesker, der tager til Afrika for midt i et landsbysamfund at vise, hvordan vi hu mhtet gore for at forbedre visse materielle tilstande, der i sin tid hindrede os i at begynde den udvikling, hvis usikre retning sl kan diskuteres til dommedag. Og 51 har jeg et Stort h1b, nemlig det, at stammeafrikanerens sunde tilfredshed med tilværelse'! "il folge ham, n?!.r han bliver samfundsafrikaner. Det, ved jeg, kniber man~ e gange. Men de mennesker, der sendes til U-landene, ml skoles mere. end "

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver Rettenøgle til 2. udgave 2006, ISBN 87-91909-00-7 (Denne rettenøgle kan frit hentes fra vores hjemmeside: www.synope.dk) Verbalsubstantiver, s. 55 Opgave 1. 1. Du skal henvende dig på kontoret. 2. Du skal

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30 Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård. Telefon: 49 13 96 87 www.steinerskolen-kvistgaard.dk E-mail-adr.: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7.

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21

Italien 2015. Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Italien 2015 Fritids- & ungdomsklubben KLUb Allerød Søparken 3 3450 Allerød 48 17 79 21 Information Afgang Fredag d. 26. Juni kl. 10.30 Mødetid kl. 10.00 Bagageindlevering Torsdag d. 25. juni kl. 15.00

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Deltagerbrev til Landslejren 2011

Deltagerbrev til Landslejren 2011 Deltagerbrev til Landslejren 2011 Kære deltager Du sidder nu med deltagerbrevet til Landslejren 2011 på Sletten. Her står de sidste praktiske informationer som du får brug for i forbindelse med lejren.

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere