Årsberetning Vordingborg Kommune 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Vordingborg Kommune 2011"

Transkript

1 Årsberetning Vordingborg Kommune 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNEOPLYSNINGER... 3 BORGMESTERENS FORORD... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 HOVED- OG NØGLETAL UDVALGENES POLITIKOMRÅDER - KORT FORTALT KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab Balance Pengestrømsopgørelse Noter til driftsregnskab og balance PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 47

3 Kommuneoplysninger Kommune Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: Vordingborg 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Direktion Revision Henrik Holmer (A), borgmester Erling B. Nielsen (F), 1. viceborgmester Knud Larsen (V), 2. viceborgmester Asger Diness Andersen (V) Birgitte Steen Jørgensen (B) Birthe Helth (A) Bo Manderup (V) Brit Skovgaard (V) Carsten Olsen (A) Carsten Rasmussen (A) Else-Marie L. Sørensen (F) Eva Sommer-Madsen (V) Heino Hahn (O) Ib Johansen (A) Ivan Tolborg (V) Jørn Elo Hansen (V) Karin O. Jørgensen (F) Kim Petersen (V) Kurt Johansen (A) Lena Schroll (F) Mette Høgh Christiansen (A) Michael Ryberg Juliussen (F) Niels Fog (C) Per Stig Sørensen (O) Peter Jonassen (F) Poul A. Larsen (A) Søren Nybo (C) Thomas Christfort (C) Yvette Espersen (O) Tomas Therkildsen, kommunaldirektør Lisbeth Mogensen, børne- og kulturdirektør Helle Linnet, social- og arbejdsmarkedsdirektør Torben Gleesborg, udviklingsdirektør KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Årsberetning for 2011 Side 3

4 Borgmesterens forord Kommunens regnskab for 2011 opfylder målet. Det viser, at anstrengelserne med at overholde det vedtagne budget har båret frugt, og der nu er kommet godt styr på udgifterne. Regnskabet viser et overskud på ordinær drift på 155 mio. kr. Der er dermed et grundlæggende overskud i kommunens virksomhed. Efter anlægsinvesteringer, låneoptagelse og afdrag samt finansielle forskydninger bliver den samlede påvirkning af kassebeholdningen en styrkelse på 35,4 mio. kr. Med dette resultat er kassebeholdningen ved årets udgang 77 mio. kr., og den gennemsnitlige daglige likviditet udgør 202 mio. kr. i december Det er meget glædeligt, at vi nu kan styrke kassebeholdningen, og at kommunens økonomi dermed er blevet mere robust. Kommunens samlede serviceudgifter var i ,9 mio. kr. lavere end den ramme, som skulle overholdes. Dermed undgår Vordingborg Kommune at blive straffet af statens økonomiske sanktioner. Det forventes også, at landets kommuner samlet set overholder rammen for 2011, og der er dermed ingen kommuner som straffes. Det er andet år i træk, at både Vordingborg og landets kommuner samlet set overholder budgettet. Det er et meget tilfredsstillende resultat, vi har nået. Det skyldes en fælles indsats, hvor der i hele kommunen, såvel hos ansatte som hos politikere, har været udvist stor ansvarlighed og tilbageholdenhed. Vi har været meget målrettede og haft et stærkt fokus på at fastholde den grundlæggende økonomiske balance, som blev skabt i Kommunen står nu langt bedre rustet til udfordringerne i de kommende år. I 2013 mister kommunen omkring 54 mio. kr. i kassebeholdningen, når flere opgaver, blandt andet udbetalingen af pensioner, flyttes fra kommunen til det nye statslige Udbetaling Danmark. I budgettet for er der også ekstraordinære anlægsudgifter, som vil reducere kassebeholdningen med omkring 46 mio. kr. Disse kendte udgifter vil tilsammen give en reduktion af kassebeholdningen med omkring 100 mio. kr. i løbet af de næste år. I årene fremover skal vi fortsat have fokus på øget bosætning og erhvervsudvikling, og her vil bl.a. udviklingen af Klintholm Havn i forbindelse med havvindmølleparken ved Krigers Flak, den faste forbindelse over Femern bælt og etableringen af Udbetaling Danmark være med til at skabe øget beskæftigelse og udvikling. Jeg vil gerne takke alle, både medarbejdere og kolleger i kommunalbestyrelsen, for et godt samarbejde i Henrik Holmer Borgmester Årsberetning for 2011 Side 4

5 Kommunens årsberetning Regnskabsresultat Regnskabet for 2011 viser et samlet overskud på 74,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr. i korrigeret budget. Dertil kommer optagne lån, afdrag på lån samt finansielle forskydninger, som samlet set betyder, at kommunekassen styrkes med 35,4 mio. kr. Dette overskud er sammen med overskuddet fra 2010 med til at give politisk råderum og mulighed for at håndtere kommende udfordringer fornuftigt. Det er et tilfredsstillende resultat, som er et udtryk for, at de seneste års fokus på økonomistyring har haft en påholdende effekt i hele organisationen. Aftalen med Regeringen om kommunernes økonomi i 2011 Aftalen var et led i genopretningen af dansk økonomi, der over en flerårig periode skulle styrke den offentlige økonomi. Der var således ikke plads til serviceudvidelser. Det fremgik også af aftalen at et mindre antal kommuner kunne foretage en målrettet justering af den kommunale indkomstskat inden for en samlet ramme med 300 mio. kr. uden sanktioner. Vordingborg Kommune fik tilsagn om mulighed for at hæve skatteindtægterne med et nettoprovenu på 31,7 mio. kr. Vordingborg Kommunes serviceudgiftsramme blev fastlagt til 1.823,6 mio. kr. og regnskabet for 2011 viser et samlet forbrug på 1.798,7 mio. kr., eller 24,9 mio. kr. under det fastlagte niveau. Det er således gået godt med at overholde det samlede budget og den særlige ramme for serviceudgifter, som har været i fokus de seneste år. Således er kommunen ikke i fare for at blive straffet af en økonomisk sanktion, som ville være tilfældet, hvis rammen for serviceudgifter var overskredet. Årsberetning for 2011 Side 5

6 Ordinær driftsvirksomhed Resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 154,9 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 150,4 i oprindeligt budget 2011, svarende til et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget for 2011 er der tale om et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. Indtægterne i form af skatter, statstilskud og udligning blev 48,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget 25,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Sammenfatning af Regnskabsresultatet i mio. kr. Driftsudgifterne blev 47,4 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret og 49,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den væsentligste årsag til forskellen mellem oprindeligt budget og regnskabsresultatet er finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, som både betød flere udgifter og flere indtægter i form af statstilskud, sidstnævnte blev justeret i midtvejsreguleringen, som blev aftalt mellem regeringen og KL i økonomiaftalen af 12. juni Kun ét udvalgsområde, Teknikudvalget, har haft et merforbrug. Det blev på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resten af udvalgsområderne er enten i balance eller har et mindreforbrug, som overføres til Teknikudvalgets merforbrug kan bl.a. henføres til de store regnmængder i sommeren Der er som altid afvigelser med både merforbrug og mindre indtægter samt mindreforbrug og merindtægter. Der henvises til sektorbemærkningerne på side 12 i denne beretning, hvor der overordnet vil blive redegjort for resultater og afvigelser. Samlet er der til ordinær driftsvirksomhed givet tillægsbevillinger på netto 23,6 mio. kr. og ifølge gældende bevillingsregler forventes 50,9 mio. kr. af uforbrugte driftsbevillinger i 2011 overført til og genbevilget i Regnskab 2010 Budget 2011 Korr. Budget 2011 Regnskab 2011 Det skattefinansierede område Indtægter , , , ,7 Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) 2.407, , , ,1 Renter mv. 16,4 20,2 20,3 16,7 Resultat af ordinær drift -84,2-150,4-126,8-154,9 Anlægsudgifter 107,4 100,1 168,1 122,5 Ekstraordinære poster ,0 Forsyningsvirksomhed -2,9 0,3 0,3-1,8 Resultat -20,3-50,0 41,6-74,2 Lånoptagelse -50,0-34,2-34,3-52,7 Afdrag på lån 34,4 35,3 35,3 70,6 Finansforskydninger -44,7-0,2-7,6 20,9 Samlet påvirkning af kassebeholdningen -40,0-49,1 35,0-35,4 Negative tal er indtægter/overskud positive tal er udgifter/underskud Styring og evaluering Vordingborg Kommunes styringsmodel er aftalestyring. Udvalgene indgår aftaler på politikområdeniveau med relevante fagsekretariatschefer og stabschefer. Fagsekretariatscheferne indgår Årsberetning for 2011 Side 6

7 videre virksomhedsaftaler med virksomhedslederne, der udmønter den overordnede aftale med udvalget. Aftalen indeholder de politiske mål og indsatsområder, der skal prioriteres det enkelte år og helt overordnede status/servicemål, der præciserer krav til serviceniveauet på området. I sektorbemærkningerne er der redegjort overordnet for målopfyldelsen på hvert enkelt politikområde og i det bilagte regnskabsmateriale er en komplet gennemgang af alle mål og status på arbejdet med dem. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny effektiviserings- og innovationsstrategi, som skal være med til at sikre, at der arbejdes vedholdende på at få mest muligt ud af ressourcerne. Fremover skal Vordingborg Kommune være bedre til at finde nye løsninger, blive bedre til at udnytte andres erfaringer, samle op på vores egne erfaringer og dele dem med andre. Udviklingen af gode idéer skal sættes i system, og der skal løbende arbejdes med at forbedre metoder, processer og arbejdsgange. En ny planstrategi, skal være med til at sætte nye mål indenfor bosætning, erhvervsudvikling, landdistriktsudvikling og Femern Bælt. Derudover er der udarbejdet en klimastrategi og handleplan, som også er en del af planstrategien. Det er hensigten at klimastrategien skal benyttes til at sprede viden og øge bevidstheden om nødvendigheden af indførelse af klimaforbedrende tiltag. Af øvrige tiltag kan nævnes arbejdet med at udvikle kvaliteten i undervisningen i folkeskolen ved udarbejdelse af nye tiltag til kvalitetsudvikling. Ligesom der er arbejdet med at implementere nyt aftalestyringskoncept, økonomiske spilleregler ved godkendelse af Principper for økonomistyring og nyt koncept for budgetopfølgning er igangsat primo Investeringer Nettoinvesteringerne udviser et forbrug på 122,5 mio. kr. i 2011 mod budgetteret 100,1 mio. kr., eller 22,4 mio. kr. mere. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 68 mio. kr. heraf er 39 mio. kr. genbevillinger fra De uafsluttede projekter ved årets udgang bliver sædvanligvis genbevilget i 2012 og der forventes overført 33,8 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i De største projekter i 2011 var: Renovering af Iselingeskolen Genopretning og vedligeholdelse af veje Ombygning af banegårdspladsen i Vordingborg Energirenovering af kommunale bygninger Cykelstier på Møn Opstart på Multicenter i Præstø Forsyningsvirksomheder Forsyningsområdet - affaldshåndtering viser et samlet overskud på 1,8 mio. kr. Der var budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 2,1 mio. kr. kan bl.a. henføres til mindreudgift i forbindelse med udfærdigelse af affaldsplan og ekstraindtægt vedrørende ordningen glas og papir. Årsberetning for 2011 Side 7

8 Indtægter hvor kom pengene fra? I 2011 udgjorde de samlede indtægter 2.689,4 mio. kr. Indtægterne kom fra indkomstskatter, ejendomsskatter, selskabsskat, lån, udligning og generelle statslige tilskud. Stigningen i indtægter fra 2010 forklares hovedsageligt ved det forhøjede statstilskud i forbindelse med den ændrede finansieringsmodel på beskæftigelsesområdet. Indtægter i mio. kr. Regnskab 2010 Regnskab 2011 Indkomstskat 1.478, ,4 Ejendomsskat 144,7 173,7 Selskabsskat 15,4 15,5 Lån 50,0 52,7 Udligning og generelle tilskud 870,1 997,1 Finansiering i alt 2.558, ,4 Finansiering i øvrigt Den langfristede gæld (inkl. kursregulering af valutaswapaftaler) blev forøget med 19 mio. kr. fra 2010 til 2011 til i alt 596 mio. kr. Afdrag på eksisterende lån steg i samme periode med 36 mio. til 63 mio. kr. Denne stigning skyldes, at der, i forbindelse med modtaget kapitaludlodning fra Vordingborg Energi Holding A/S, er foretaget ekstraordinær gældsafvikling. Der er i samme periode blevet optaget nye lån svarende til 53 mio. kr., hvilket er en stigning på 3 mio. kr. i forhold til året før. Udvalgte nøgletal i mio. kr Langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) Afdrag på lån (ekskl. ældreboliger) Optagne lån Kassebeholdning (likvid beholdning 31.december) Gennemsnitlig kassebeholdning (365-dages gennemsnit) Ultimo 2011 udgør den likvide beholdning 77 mio. kr., hvilket er 35,4 mio. kr. mere end primo Resultatet af kommunens drifts- og anlægsregnskab har styrket beholdningen med 74,2 mio. kr., mens låneoptagelse, afdrag på lån, balanceforskydninger og kursreguleringer reducerede beholdningen med 38,8 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet, opgjort som gennemsnittet af de sidste 365 dages kassebeholdning, blev styrket væsentligt med 44 mio. kr. til i alt at udgøre 202 mio. kr. i december Likviditetsstyrkelsen er sket i overensstemmelse med budget 2011 og kan henføres til effekten af tidligere gennemførte budgetreduktioner bl.a. indenfor børne-, unge- og ældreområdet. I 2012 er der budgetteret med at kassebeholdningen styrkes med 1,1 mio. kr. og såfremt dette realiseres vil kassebeholdningen ultimo 2012 udgøre 78 mio. kr. Årsberetning for 2011 Side 8

9 Pengestrømsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2010 Regnskab 2011 Årets resultat 20,3-74,2 Finansiering Låneoptagelse -50,0-52,7 Afdrag på lån 34,4 70,6 Finansforskydninger -44,7 20,9 Finansiering i alt -60,3 38,8 Ændringer af likvide aktiver -40,0-35,4 Likvide aktiver primo året 1,6 41,6 Likvide aktiver ultimo året 41,6 77,0 Negative tal er indtægter/overskud positive tal er udgifter/underskud i opgørelsen af resultat, finansiering og ændring. Vedrørende likvide aktiver er de positive tal udtryk for en positiv likviditet/kassebeholdning. De omvendte fortegn her skyldes, at der er tale om en beholdning og ikke en bevægelse. Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet henover 2011 er vist i nedenstående diagram. Gennemsnitlig likviditet mio.kr Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Ekstraordinære poster I 2011 har der været en stor merindtægt på 40 mio. kr., hvilket er kapitaludlodning fra Vordingborg Energi Holding A/S, hvoraf de 24 mio. kr. er gået til ekstraordinær gældsafvikling og de 16 mio. kr. er deponeret og vil i 2012 blive modregnet i statstilskuddet. Årsberetning for 2011 Side 9

10 Personale Personaleoversigten viser kommunens faktiske personaleforbrug i regnskabsåret, omregnet til helårspersoner. Område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v I alt På alle områder ses et fald i antallet af fuldtidsstillinger i 2011, samlet er der et fald på 77,9 i forhold til regnskab Nedgangen skyldes primært en tilpasning af aktiviteter i forhold til de vedtagne budgetrammer, ligesom det faldende børnetal, betyder at personalenormeringerne er reduceret på skole- og daginstitutionsområdet. I 2011 har der været gennemført en trivselsundersøgelse for medarbejdere og ledere. Resultatet var positivt og viste at kommunens medarbejdere trives og er glade for arbejdspladsen. Der er dog altid områder som kan forbedres, hvilket sker ved at den enkelte arbejdsplads udvælger indsatsområder fra trivselsundersøgelsen og arbejder videre med dette. Der er ligeledes gennemført en kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø og der udarbejdes en samlet plan for udbedring af de kortlagte problemer med det fysiske arbejdsmiljø. Derudover er der gennemført en dialogbaseret ledelsesevaluering ultimo Fremtiden Udover fortsat fokus på økonomistyringen er det i 2011 besluttet at indføre et nyt system til administrativ styring, herunder løn, debitor og økonomisystem, hvilket betyder at det nye system implementeres i løbet af 2012 og sættes i drift 1. januar Det nye system vil blandt andet forbedre styringsvilkårene for alle virksomheder og områder. Befolkningsprognosen viser at der forventes et fald i antallet af borgere i Vordingborg Kommune i de kommende år. Et af de vigtigste temaer bliver derfor fastholdelse og tiltrækning af borgere og arbejdspladser til kommunen. Derfor igangsættes en række tiltag for at brande kommunen som et attraktivt område for både virksomheder og borgere. Der er ligeledes taget initiativer for at styrke kvaliteten af de serviceydelser kommunen stiller til rådighed for borgerne. Årsberetning for 2011 Side 10

11 Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr. Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal Regnskab 2011 Regnskab 2010 Regnskab 2009 Regnskab 2008 Regnskab 2007 Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg -154,9-72,4-1,8 0,0-84,2 23,2-2,9 0,0-31,8 60,1-2,5 3,9-26,7 88,5-2,9 11,6-22,1 42,0-1,6 0,0 Resultatopgørelsen (omkostningsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed (1) Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder -52,7-92,7-0,2-13,8-13,8-1,3 21,1 39,1-0,9 25,6 115,4-2,8 3,2 26,2-1,6 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger 2.239,7 185,2 77, ,2 134,2 41, ,2 50,0 1, ,5 60,5-5, ,4 51,7-34,7 Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtelser (2) Langfristet gæld - heraf ældreboliger Kortfristet gæld (3) (4) 981,2 380,8 887,7 291,2 252,2 851,2 426,4 876,0 299,5 188,4 655,5 404,6 862,9 307,5 255,8 688,9 387,4 803,3 263,1 217,5 943,3 393,5 763,0 235,3-58,4 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille ,20 32, ,90 28, ,90 28, ,50 27, ,53 27,79 Indbyggertal ) Som følge af ændret regnskabspraksis figurerer anlæg fra 1. januar 2010 under driften 2) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af yderligere hensatte forpligtelser 3) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af feriepengeforpligtelse 4) Pr. 1. januar 2010 er krav om indregning af feriepengeforpligtelse ophævet Årsberetning for 2011 Side 11

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Mindreforbrug budget budget (ift. korr. budget) Resultat på drift 325,1 312,4 283,9-28,5 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser et samlet mindreforbrug på 28,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Mindreforbruget skyldes dels en generel tilbageholdenhed i administrationens forbrug, hvilket har resulteret i at stabe og sekretariater forventer at overføre 6,4 mio. kr. fra 2011 til budget 2012, og dels er der en stor forskydning i udbetalingen og forbruget af en række tilskud og projekter. De er igangsat og der er givet tilsagn, men er ikke færdiggjort i Det forventes derfor at der overføres mio. kr. fra 2011 til budget 2012 til projekter mv., som forventes videreført eller afsluttet i Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalget har opstillet en lang række mål for administrationens arbejde i De mest iøjnefaldende og væsentligste resultater på udvalgets område i 2011 har været følgende. - Udarbejdelse og vedtagelse af ny planstrategi. - Planlægning af en række initiativer for at fastholde og tiltrække borgere, virksomheder og arbejdspladser til kommunen. Eksempelvis er en bosætningskampagne ved at være klar til igangsætning, der er ikke truffet beslutning om at lukke Lindholm, ATP bygger kontorhus til Udbetaling Danmark og Vordingborg Kommune tilbyder ledige at blive opkvalificeret til at kunne få job i Udbetaling Danmark, der arbejdes på at få fængselsfunktionæruddannelsen til Vordingborg i forbindelse med bygning af nyt fængsel på Nordfalster samt flere andre initiativer der skal styrke Vordingborg Kommune i kampen om arbejdspladser og skatteborgere. - Fokus på folkeskolen er et projekt, der er arbejdet meget med i Formålet er at skabe mulighed for at udvikle kvaliteten af det undervisningstilbud, der gives til kommunens børn, uden at skulle øge den økonomiske ramme. Anbefalingerne, om at samle skolerne i fem distrikter med undervisning på flere forskellige matrikler, giver mulighed for at effektivisere, således at der indenfor en uændret ramme bliver råd til at øge lærernes kompetencer og undervisningens kvalitet. Det vedtagne forslag til skolestruktur indeholder de nævnte formål og træder i kraft 1. august 2012 ved starten af skoleåret 2012/13. - Planlægningen og projekteringen af et Multicenter i Præstø er også afsluttet i Byggeriet er igangsat i første kvartal 2012, og vil, når det er færdigt i sommeren 2013, være en unik institution, der kombinerer ældreboliger, dagcenter, sundhedscenter og idrætshal. Årsberetning for 2011 Side 12

13 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Mindreforbrug budget budget (ift. korr. budget) Resultat på drift 566,8 639,1 638,9-0,2 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser et samlet mindreforbrug på -0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Der er i 2011 givet tillægsbevilling på 72,3 mio. kr., heraf 73,7 mio. kr. som kompensation for finansieringsomlægningen for beskæftigelsesområdet fra 1. januar Budgetramme 1 udviser et samlet forventet merforbrug på 1,8 mio. kr., som kan henføres til merforbrug på konto 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), hvor merforbruget er på 2,2 mio. kr. Budgetramme 2 udviser et samlet forventet mindreforbrug på 2 mio. kr., eller mindre end 0,5 % af det samlede korrigerede budget inden for denne budgetramme. Dette mindreforbrug kan ikke umiddelbart henføres til en enkelt budgetpost. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgets mål og indsatsområder er i stort omfang fastlagt gennem den årlige beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplan 2011 tager udgangspunkt i fire ministermål, hvor der er fastlagt lokale niveau for måltal: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt. Mål: Arbejdskraftreserven begrænses til 974 personer i december Resultat: 882 jobklare ledige i arbejdskraftreserven december målet opfyldt Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Mål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger begrænses til fuldtidspersoner i december Resultat: borgere på permanente forsørgelsesordninger i december målet opfyldt. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller i uddannelse. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål: Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse (ekskl. SU) begrænses til 841 fuldtidspersoner i december Resultat: 751 unge under 30 år modtog offentlig forsørgelse i december målet opfyldt. Årsberetning for 2011 Side 13

14 Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Antallet af ny-danskere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål: Antallet af ny-danskere, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 319 i december Resultat: 337 ny-danskere modtager offentlig forsørgelse i december målet ikke nået. I 2011 er således opfyldt 3 af de 4 ministermål på beskæftigelsesområdet. Med udgangspunkt i tidligere års problemer med at styre udgifterne til førtidspension, blev der i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for 2011 sat mål for den maximale tilgang til førtidspension. Måltal for antallet af nye tilkendelser af førtidspension blev fastsat til 20 tilkendelser om måneden i 11 af årets måneder (ekskl. juli) i alt 220 tilkendelser. I alt er der i 2011 blevet givet 187 nye tilkendelser af førtidspension. Antallet af personer på sygedagpenge ud over 52 uger har været stigende frem til starten af 2011, hvor ca. 200 personer havde modtaget sygedagpenge i forløb af mere end 52 ugers varighed. Fra 1. april 2011 er der etableret et offentligt-privat partnerskab med en privat samarbejdspartner på området for at søge at begrænse antallet af lange forløb. OPP-samarbejdet er indgået for en 3- årig periode frem til 31. marts 2014, og målet er, at antallet af lange forløb skal reduceres til 80. Der blev for 2011 opstillet et delmål om, at antallet af lange forløb ved udgangen af året skulle være nedbragt til 125. Dette delmål er opfyldt. Denne reduktion er sket, uden der er sket tilsvarende stigninger i antallet af borgere på andre forsørgelsesordninger. Samtidig er fødekæden til de lange sager indskrænket: Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er reduceret med næsten 25 % fra slutningen af 2010 til slutningen af 2011 samtidig med, at det samlede antal personer på sygedagpenge er reduceret med 14 %. På den anden side er det ikke i 2011 lykkedes at begrænse et markant merforbrug til den særlige puljeordning for fleksjob i Vordingborg Kommunes institutioner. Puljeordningen indebærer, at institutionernes lønudgifter til ansatte i fleksjob ud over det almindelige løntilskud (½ eller 2/3 af grundlønnen) dækkes af en bevilling fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget. Budgettet for 2011 gav mulighed for, at der højest var ansat personer i puljeordningen, men det faktiske antal ansatte har været personer. Dette merforbrug er i 2011 dækket gennem omplaceringer inden for udvalgets samlede budgetramme. Men der er behov for at tage ordningen og de økonomiske konsekvenser heraf op til fornyede overvejelser i Borger- og Arbejdsmarkedsservice lægger i starten af 2012 forslag herom op til drøftelse i direktionen. Årsberetning for 2011 Side 14

15 Sundhedsudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Mindreforbrug budget budget (ift. korr. budget) Resultat på drift 151,6 152,0 152,8 +0,8 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser samlet et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et overskud til virksomhederne på 4,3 mio. kr. som forventes overført til 2012 og et underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering (Vordingborg kommunens betaling til regionen for sygehusydelser) på 5,1 mio. kr. Årsagen til overskuddet på virksomhederne, i alt 4,3 mio. kr., skyldes dels en generel tilbageholdenhed, hvorfor planlagte aktiviteter, indkøb og ansættelser er udsat til 2012 efter opfordring fra ledelsen, dels ekstra indtægter via projektmidler og vakante stillinger i perioder. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering er ydelser der betales til regionen efter indberetning af aktiviteter på sygehusene. Udgiften er afhængig af borgernes forbrug af ydelser, i det regionale sundhedsvæsen. Den samlede merudgift på sundhedsområdet for 2011 er 4,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 91,3 mio. kr. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgsaftalen består af 16 overordnede mål for områderne sundhedspleje, tandpleje, træning, misbrug og forebyggelse. Alle mål er opfyldt eller på vej mod opfyldelse. Vedtagelsen af den nye sundhedspolitik har været en vigtig forudsætning for at prioritere Sundheds ydelser i forhold til evidens eller bedste viden om behandling og forebyggelse. Netop evidenskriteriet betyder, at alle indsatser tager afsæt i Vordingborg kommunes sundhedsprofil, den veldokumenterede ulighed i sundhed og viden om effekten af strukturel forebyggelse. Prioriterede målgrupper er: socialt udsatte, kronikere, sårbare familier. Blandt store succeser i 2011 kan fremhæves: etablering af velbesøgt alkoholbehandling i Stege, fuld økonomisk implementering af patientskolerne og et udbygget samarbejde med patientforeninger om vedligeholdelsestilbud til kronikergrupper, rekruttering af helt nye typer af rygere gennem utraditionelle rygestoptilbud (og rygestopfastholdelse langt over landsgennemsnit), udvikling af forældreuddannelse og særlige tilbud til unge mødre, overvældende rekruttering til nyt tilbud om børnetræning, implementering af familiebaseret overvægtsrådgivning og udvikling af bedre specialbehandlingstilbud i tandplejen (kirurgi, narkose) som i stigende omfang købes af andre kommuner. Næsten alle sundhedsydelser går på tværs af andre forvaltningsområder og sektorer. Systematisk samarbejde med Arbejdsmarked er implementeret i form af særlige sundhedstilbud til ledige og sygemeldte, mens der, trods indledende spadestik, er behov for et fortsat fokus på tværgående udviklingsarbejde med Ældre, Skole, Dagtilbud og Kultur/fritid. Det gælder områder som omsorgstandpleje og vedligeholdelsestræning, kostpolitikker og breddeidræt. Der vil blive fulgt op på disse mål i Årsberetning for 2011 Side 15

16 Socialudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Mindreforbrug budget budget (ift. korr. budget) Resultat på drift 418,4 411,4 401,4-10,0 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser samlet et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes at der har været udvist generel tilbageholdenhed samt opsparing reserveret til uddannelse og biler. Af det overskud der overføres til 2012 vil de ca. 5,5 mio. kr. blive brugt på distrikternes SOSUbudgetter, hvor der er en manko i forhold til det forventede forbrug, ca. 3 mio. kr. vil blive brugt på kompetencegivende uddannelse for hele personalet, og endelig vil resten blive brugt på biler, idet den givne anlægsbevilling på 3 mio. kr. ikke dækker den fulde udskiftning af biler der skal ske i Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgets 8 indsatsområder og delmål i 2011 er alle opfyldt: At der sættes fokus på den hjerneskadede borger Målgrupper og indsats er fastlagt. Kvalitetsstandard for 107 Skovbo er godkendt i Kommunalbestyrelsen 15. december Indsatsen har karakter af afklaringsophold, der giver retning for at fastlægge den permanente indsats for borgeren. Indsatsen vil udvikle sig i årene fremover bl.a. som konsekvens af Vordingborg Kommunes engagement i det tværsektorielle projekt: Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. At der sættes fokus på indsatsen i forhold til den demente borger Målet blev opnået således at 90 % af indsatsen beskrevet i demenspolitikken er implementeret og planen for implementering af de sidste 10 % er fastlagt bl.a. ved ansættelse af demenskonsulent pr. 1. april 2012 og plan for kompetenceudvikling vedrørende udadreagerende demente er udarbejdet. At der sættes fokus på hverdagsrehabilitering Projekt Aktiv pleje er iværksat 1. oktober 2011 og løber 1 år. Succeskriteriet var oprindeligt, at dokumentation skulle fremlægges ved årets udgang. Som følge af at opstart fandt sted i oktober måned er dokumentationen sparsom og fremlægges ikke. Status er, at projektet har erfaring med at indarbejde daglig træning under udførelse af hjælp til praktisk bistand og personlig pleje, at indarbejde tilgængelighed og mulighed for socialt samvær for borgere med funktionsnedsættelse og at velfærdsteknologi er implementeret som en daglig del af driften til alle borgergrupper i tæt tværfagligt samarbejde. Årsberetning for 2011 Side 16

17 At den iværksatte ændring i forhold til madservice opleves som en succes Cafémiljø med DUKA pc adgang er under etablering. Samarbejde med frivillige og organisationer er fortsat i fokus. Der udtrykkes dagligt tilfredshed med madservice og cafémiljø. Borgere er spurgt mundtligt og alle oplever generelt en tilfredsstillende kvalitet af den leverede mad, og har en positiv oplevelse af cafémiljø på dagen. En egentlig brugerundersøgelse er planlagt til Køkkenområdets budget er i balance og den planlagte besparelse ved at ændre produktionen fra 6 til 2 produktionskøkkener er opnået. Indsatsen får i 2012 betydning for fastsættelsen af madtakst og levering den nedsættes. At det mulige niveau af ydelser løbende formidles Vordingborg Kommunes hjemmeside, foldere og brochurer på området er tilgængelige, opdateres kvartalsvis og ad hoc. At den aftalte visitationsændring dokumenteres og den mulige justering som følge af den stramme økonomistyring afrapporteres. Status og eventuelle justeringer på området formidles, bl.a. ved de månedlige budgetopfølgninger, der er implementeret som økonomistyringsredskab siden At indsats i forhold til hjælpemidler fortsat er i fokus Der er opnået en økonomisk gevinst og/ eller uafhængighed for mere end 10 borgere ved at bevilge et alternativt hjælpemiddel frem for at bevilge den forventede plejeindsats eller praktisk bistand. Potentialet er stort og indsatsen en fast del af Ældresekretariatets opgaver, der fokuseres særligt på ny teknologi. Et særligt projekt med hæve-/sænke badestol er beskrevet og har medført implementering af denne på alle plejecentre. Derudover er nye arbejdsgange i forbindelse med forflytning en større indsats, der har medført fastlæggelse af procedure og retningslinjer for forflytning ved én medarbejder. At indsats i forhold til formidling og dialog fortsat er i fokus Der arbejdes fortsat med at afsøge området med kommunikationshjælpemidler. Der vil i 2012 blive mulighed for videokonference og lignende projekter også i forhold til borgerkommunikation. Webcam er ikke afprøvet, men der undersøges, hvilke muligheder der er for trådløs forbindelse i plejeboliger i Vordingborg Kommune. DUKA pc til caféer er implementeret, vil bl.a. muliggøre den borgernære betjening via Vordingborg Kommunes hjemmeside. Teledermatologiprojekt med Roskilde Sygehus afvikles og afsluttes i Årsberetning for 2011 Side 17

18 Psykiatriudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Mindreforbrug budget budget (ift. korr. budget) Resultat på drift 132,5 143,8 131,8-12,0 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser samlet et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et overskud til virksomhederne på 9 mio. kr. og et overskud på øvrige områder under udvalgets ramme med 3 mio. kr. Det samlede overskud på 12,0 mio. kr. skyldes tilbageholdenhed og stram økonomistyring både i den centrale visitation og på virksomhederne. Overskuddet forventes overført til Der er givet tillægsbevillinger svarende til netto 11,3 mio. kr. heraf vedrører hovedparten overførsler fra tidligere år. Psykiatri- og Handicapområdet har arbejdet med at ændre særtakster til takstgrupper, således at taksten er kendt på forhånd for grupper af borgere med et bestemt funktionsniveau og ikke i samme grad individuelt tillagte særtakster. Det er især Autismecentret, som har haft mange særtakster. Der er også arbejdet med taksten for socialpædagogisk støtte i eget hjem, jf. Servicelovens 85. Ændringen i lov om handleforpligtelse har medført usikkerhed på området, da Vordingborg Kommune er nettosælgerkommune af længerevarende botilbud og bofællesskaber. Ca. 80 % af borgerne i vores botilbud har anden betalingskommune som nu også har handleforpligtigelsen for deres borgere. Dette betyder en ændret adfærd mellem kommuner og en udfordring med at styre udviklingen fremadrettet således at tilbuddene i Vordingborg Kommune er bæredygtige fremover. Der er ca. 500 medarbejdere i kommunens tilbud på området. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Der er opnået en mere sikker økonomistyring på området, gennemsigtighed i tallene og ledelsesinformation, så politikerne i højere grad kan pege på ændringer / prioritere politiske initiativer på området. Samtidig er der arbejdet med en mere entydig visitation, gennemsigtighed i serviceniveau, bedre overgang fra barn til voksen m.m., men der er fortsat et stykke vej til at målsætningen er nået. I 2011 er der arbejdet med strukturen på udvalgets område, hvor især Bo- og naboskabsområdet (tilbud til udviklingshæmmede) har været i fokus. I 2012 er det Socialpsykiatrien (tilbud til sindslidende), som er i fokus. Der er også sket en del udvikling i dagtilbuddene, herunder i Vordingborg Sociale Virksomhed, aktivitetstilbud og væresteder. Der er også fokuseret på nye behov, som bl.a. især drejer sig om ADHD, både udvikling af visitationsredskaber og af tilbud til borgere med ADHD og andre nyere behov for kompensation for funktionsnedsættelser. Der er udarbejdet en vejledning for områdets tilsyn og dialog med kommunale og private tilbud, samt afholdt et konkret dialogmøde med de private botilbud primo februar Endelig har der været holdt både en frivillighedsuge og en frivillighedsdag i Årsberetning for 2011 Side 18

19 Beløb i mio. kr. (netto) Oprindeligt budget Teknikudvalget Korrigeret budget Regnskab Mindreforbrug (ift. korr. budget) Skattefinansieret Bygningsvedligeholdelse, budgetramme 1 Vej- og trafikområdet, budgetramme 1 Vej- og trafikområdet, Budgetramme 2 - vinter 7,7 65,5 7,1 0,3 64,2 7,1 0,7 69,3 6,1 + 0,4 + 5,1-1,0 Resultat på drift 80,3 71,6 76,1 + 4,5 Brugerfinansieret Centralvaskeriet 0,0 0,0 0,1 + 0,1 Resultat på drift 80,3 71,6 76,2 + 4,6 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser et samlet merforbrug/underskud på i alt 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede merforbrug fordeler sig med et underskud på det skattefinansierede område, budgetramme 1 på i alt 5,5 mio.kr. og et overskud på budgetramme 2 på i alt 1,0 mens det brugerfinansierede område udviser et underskud på i alt kr. Der udarbejdes handleplan på Vej- og trafikområdet. Der er givet negative tillægsbevillinger svarende til i alt 8,7 mio. kr., som dels vedrører Bygningsvedligeholdelse (bygningspuljen og andre faste ejendomme) dels Vej- og trafikområdet. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser et merforbrug på i alt 0,4 mio. kr. som primært skyldes afledte ekstraudgifter i forbindelse med nedrivning af Parkvænget 2-6 og Karolinegangen 4, 6 og 8. På Vej- og trafikområdet er årsagen til merforbruget på 5,1 mio. kr. primært det usædvanligt våde vejr i sommervækstsæsonen, som gav store og tvingende udgifter til afvandingsarbejder på brønde, ledninger, grøfter og rabatter (merforbrug på i alt 2 mio. kr.) samt øgede udgifter til græsklipning (merforbrug på i alt 2,2 mio. kr.). Endvidere vurderede sekretariatet det tvingende nødvendigt, at udføre en række vedligeholdelsesarbejder på kommunens cirka 100 km klasse 6-veje på Møn, for at kunne opfylde sin forpligtigelse som vejmyndighed (merforbrug 1,2 mio. kr.). Mindreforbruget på vintervedligeholdelse skyldes at november og december 2011 var varmere og med mindre sne end forventet. Årsberetning for 2011 Side 19

20 Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale I forbindelse med bygningsvedligeholdelsesarbejder tilstræbes det til stadighed at opnå synergi, med anlægspuljen til energibesparende foranstaltninger, for på denne måde at opnå fuld effekt af de samlede økonomiske investeringer i kommunens bygningsmasse. Prioritering af midlerne tager udgangspunkt i den vedligeholdelsesregistrering af de kommunale bygninger, som blev igangsat i 2008 og løbende bliver opdateret i kommunens digitale vedligeholdelsesdatabase. Større tag- og facaderenoveringer har præget indsatsen i Endvidere har der været stor fokus på optimering af tekniske installationsanlæg set i sammenhæng med energibesparende foranstaltninger. Med baggrund i afslutning af energimærkning af kommunens bygningsmasse, er der i 2011 gennemført energibesparende tiltag i kommunens ejendomme med en samlet besparelse på 1,3 mio. kr. i energibudgettet til følge. De gennemførte tiltag er beregnet til at udløse en årlig CO2 besparelse på cirka 381 ton. Der er desuden i 2011 foretaget opdatering af digitale tegneredskaber, der gør det muligt at digitalisere den eksisterende tegningsmasse og i øvrigt leve op til fremtidens digitalisering af kommunalt byggeri når det gælder renovering, ombygning og nybyggeri. Udvalgsaftalen på vej- og trafikområdet består af 11 overordnede mål for områderne vejmyndighed og vejdrift samt for virksomhederne havne og kørselskontor. Målene har fokuseret på dialog og kommunikation med borgere/lokalråd, anvendelse af digitale systemer, forbedret intern dokumentation og planlægning, udmøntning af trafiksikkerhedsmål samt implementering af ny struktur for havneområdet. Alle mål er opfyldt eller er på vej imod opfyldelse. Lokalrådene har udtrykt stor ros til sekretariatet for processen, dialogen og medinddragelsen omkring tilblivelsen af kommunens nye cykelstiplan, som blev vedtaget af Teknikudvalget i november Der vil blive fulgt op på alle mål igen i Årsberetning for 2011 Side 20

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1.

Note Faktisk forbrug. Virksomheder 318.841 330.450 242.210 321.487-8.963 97% Forebyggelse & Aktivitetscentre 20.393 19.848 12.934 18.059-1. Resultat på drift Ældre Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 388.514 386.406 283.281 378.867-7.539 98% Budgetramme 1 394.805 392.697 292.189

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere