Årsberetning Vordingborg Kommune 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Vordingborg Kommune 2011"

Transkript

1 Årsberetning Vordingborg Kommune 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNEOPLYSNINGER... 3 BORGMESTERENS FORORD... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 HOVED- OG NØGLETAL UDVALGENES POLITIKOMRÅDER - KORT FORTALT KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab Balance Pengestrømsopgørelse Noter til driftsregnskab og balance PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 47

3 Kommuneoplysninger Kommune Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: Vordingborg 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Direktion Revision Henrik Holmer (A), borgmester Erling B. Nielsen (F), 1. viceborgmester Knud Larsen (V), 2. viceborgmester Asger Diness Andersen (V) Birgitte Steen Jørgensen (B) Birthe Helth (A) Bo Manderup (V) Brit Skovgaard (V) Carsten Olsen (A) Carsten Rasmussen (A) Else-Marie L. Sørensen (F) Eva Sommer-Madsen (V) Heino Hahn (O) Ib Johansen (A) Ivan Tolborg (V) Jørn Elo Hansen (V) Karin O. Jørgensen (F) Kim Petersen (V) Kurt Johansen (A) Lena Schroll (F) Mette Høgh Christiansen (A) Michael Ryberg Juliussen (F) Niels Fog (C) Per Stig Sørensen (O) Peter Jonassen (F) Poul A. Larsen (A) Søren Nybo (C) Thomas Christfort (C) Yvette Espersen (O) Tomas Therkildsen, kommunaldirektør Lisbeth Mogensen, børne- og kulturdirektør Helle Linnet, social- og arbejdsmarkedsdirektør Torben Gleesborg, udviklingsdirektør KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Årsberetning for 2011 Side 3

4 Borgmesterens forord Kommunens regnskab for 2011 opfylder målet. Det viser, at anstrengelserne med at overholde det vedtagne budget har båret frugt, og der nu er kommet godt styr på udgifterne. Regnskabet viser et overskud på ordinær drift på 155 mio. kr. Der er dermed et grundlæggende overskud i kommunens virksomhed. Efter anlægsinvesteringer, låneoptagelse og afdrag samt finansielle forskydninger bliver den samlede påvirkning af kassebeholdningen en styrkelse på 35,4 mio. kr. Med dette resultat er kassebeholdningen ved årets udgang 77 mio. kr., og den gennemsnitlige daglige likviditet udgør 202 mio. kr. i december Det er meget glædeligt, at vi nu kan styrke kassebeholdningen, og at kommunens økonomi dermed er blevet mere robust. Kommunens samlede serviceudgifter var i ,9 mio. kr. lavere end den ramme, som skulle overholdes. Dermed undgår Vordingborg Kommune at blive straffet af statens økonomiske sanktioner. Det forventes også, at landets kommuner samlet set overholder rammen for 2011, og der er dermed ingen kommuner som straffes. Det er andet år i træk, at både Vordingborg og landets kommuner samlet set overholder budgettet. Det er et meget tilfredsstillende resultat, vi har nået. Det skyldes en fælles indsats, hvor der i hele kommunen, såvel hos ansatte som hos politikere, har været udvist stor ansvarlighed og tilbageholdenhed. Vi har været meget målrettede og haft et stærkt fokus på at fastholde den grundlæggende økonomiske balance, som blev skabt i Kommunen står nu langt bedre rustet til udfordringerne i de kommende år. I 2013 mister kommunen omkring 54 mio. kr. i kassebeholdningen, når flere opgaver, blandt andet udbetalingen af pensioner, flyttes fra kommunen til det nye statslige Udbetaling Danmark. I budgettet for er der også ekstraordinære anlægsudgifter, som vil reducere kassebeholdningen med omkring 46 mio. kr. Disse kendte udgifter vil tilsammen give en reduktion af kassebeholdningen med omkring 100 mio. kr. i løbet af de næste år. I årene fremover skal vi fortsat have fokus på øget bosætning og erhvervsudvikling, og her vil bl.a. udviklingen af Klintholm Havn i forbindelse med havvindmølleparken ved Krigers Flak, den faste forbindelse over Femern bælt og etableringen af Udbetaling Danmark være med til at skabe øget beskæftigelse og udvikling. Jeg vil gerne takke alle, både medarbejdere og kolleger i kommunalbestyrelsen, for et godt samarbejde i Henrik Holmer Borgmester Årsberetning for 2011 Side 4

5 Kommunens årsberetning Regnskabsresultat Regnskabet for 2011 viser et samlet overskud på 74,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr. i korrigeret budget. Dertil kommer optagne lån, afdrag på lån samt finansielle forskydninger, som samlet set betyder, at kommunekassen styrkes med 35,4 mio. kr. Dette overskud er sammen med overskuddet fra 2010 med til at give politisk råderum og mulighed for at håndtere kommende udfordringer fornuftigt. Det er et tilfredsstillende resultat, som er et udtryk for, at de seneste års fokus på økonomistyring har haft en påholdende effekt i hele organisationen. Aftalen med Regeringen om kommunernes økonomi i 2011 Aftalen var et led i genopretningen af dansk økonomi, der over en flerårig periode skulle styrke den offentlige økonomi. Der var således ikke plads til serviceudvidelser. Det fremgik også af aftalen at et mindre antal kommuner kunne foretage en målrettet justering af den kommunale indkomstskat inden for en samlet ramme med 300 mio. kr. uden sanktioner. Vordingborg Kommune fik tilsagn om mulighed for at hæve skatteindtægterne med et nettoprovenu på 31,7 mio. kr. Vordingborg Kommunes serviceudgiftsramme blev fastlagt til 1.823,6 mio. kr. og regnskabet for 2011 viser et samlet forbrug på 1.798,7 mio. kr., eller 24,9 mio. kr. under det fastlagte niveau. Det er således gået godt med at overholde det samlede budget og den særlige ramme for serviceudgifter, som har været i fokus de seneste år. Således er kommunen ikke i fare for at blive straffet af en økonomisk sanktion, som ville være tilfældet, hvis rammen for serviceudgifter var overskredet. Årsberetning for 2011 Side 5

6 Ordinær driftsvirksomhed Resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 154,9 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 150,4 i oprindeligt budget 2011, svarende til et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget for 2011 er der tale om et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. Indtægterne i form af skatter, statstilskud og udligning blev 48,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget 25,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Sammenfatning af Regnskabsresultatet i mio. kr. Driftsudgifterne blev 47,4 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret og 49,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den væsentligste årsag til forskellen mellem oprindeligt budget og regnskabsresultatet er finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, som både betød flere udgifter og flere indtægter i form af statstilskud, sidstnævnte blev justeret i midtvejsreguleringen, som blev aftalt mellem regeringen og KL i økonomiaftalen af 12. juni Kun ét udvalgsområde, Teknikudvalget, har haft et merforbrug. Det blev på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resten af udvalgsområderne er enten i balance eller har et mindreforbrug, som overføres til Teknikudvalgets merforbrug kan bl.a. henføres til de store regnmængder i sommeren Der er som altid afvigelser med både merforbrug og mindre indtægter samt mindreforbrug og merindtægter. Der henvises til sektorbemærkningerne på side 12 i denne beretning, hvor der overordnet vil blive redegjort for resultater og afvigelser. Samlet er der til ordinær driftsvirksomhed givet tillægsbevillinger på netto 23,6 mio. kr. og ifølge gældende bevillingsregler forventes 50,9 mio. kr. af uforbrugte driftsbevillinger i 2011 overført til og genbevilget i Regnskab 2010 Budget 2011 Korr. Budget 2011 Regnskab 2011 Det skattefinansierede område Indtægter , , , ,7 Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) 2.407, , , ,1 Renter mv. 16,4 20,2 20,3 16,7 Resultat af ordinær drift -84,2-150,4-126,8-154,9 Anlægsudgifter 107,4 100,1 168,1 122,5 Ekstraordinære poster ,0 Forsyningsvirksomhed -2,9 0,3 0,3-1,8 Resultat -20,3-50,0 41,6-74,2 Lånoptagelse -50,0-34,2-34,3-52,7 Afdrag på lån 34,4 35,3 35,3 70,6 Finansforskydninger -44,7-0,2-7,6 20,9 Samlet påvirkning af kassebeholdningen -40,0-49,1 35,0-35,4 Negative tal er indtægter/overskud positive tal er udgifter/underskud Styring og evaluering Vordingborg Kommunes styringsmodel er aftalestyring. Udvalgene indgår aftaler på politikområdeniveau med relevante fagsekretariatschefer og stabschefer. Fagsekretariatscheferne indgår Årsberetning for 2011 Side 6

7 videre virksomhedsaftaler med virksomhedslederne, der udmønter den overordnede aftale med udvalget. Aftalen indeholder de politiske mål og indsatsområder, der skal prioriteres det enkelte år og helt overordnede status/servicemål, der præciserer krav til serviceniveauet på området. I sektorbemærkningerne er der redegjort overordnet for målopfyldelsen på hvert enkelt politikområde og i det bilagte regnskabsmateriale er en komplet gennemgang af alle mål og status på arbejdet med dem. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny effektiviserings- og innovationsstrategi, som skal være med til at sikre, at der arbejdes vedholdende på at få mest muligt ud af ressourcerne. Fremover skal Vordingborg Kommune være bedre til at finde nye løsninger, blive bedre til at udnytte andres erfaringer, samle op på vores egne erfaringer og dele dem med andre. Udviklingen af gode idéer skal sættes i system, og der skal løbende arbejdes med at forbedre metoder, processer og arbejdsgange. En ny planstrategi, skal være med til at sætte nye mål indenfor bosætning, erhvervsudvikling, landdistriktsudvikling og Femern Bælt. Derudover er der udarbejdet en klimastrategi og handleplan, som også er en del af planstrategien. Det er hensigten at klimastrategien skal benyttes til at sprede viden og øge bevidstheden om nødvendigheden af indførelse af klimaforbedrende tiltag. Af øvrige tiltag kan nævnes arbejdet med at udvikle kvaliteten i undervisningen i folkeskolen ved udarbejdelse af nye tiltag til kvalitetsudvikling. Ligesom der er arbejdet med at implementere nyt aftalestyringskoncept, økonomiske spilleregler ved godkendelse af Principper for økonomistyring og nyt koncept for budgetopfølgning er igangsat primo Investeringer Nettoinvesteringerne udviser et forbrug på 122,5 mio. kr. i 2011 mod budgetteret 100,1 mio. kr., eller 22,4 mio. kr. mere. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 68 mio. kr. heraf er 39 mio. kr. genbevillinger fra De uafsluttede projekter ved årets udgang bliver sædvanligvis genbevilget i 2012 og der forventes overført 33,8 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i De største projekter i 2011 var: Renovering af Iselingeskolen Genopretning og vedligeholdelse af veje Ombygning af banegårdspladsen i Vordingborg Energirenovering af kommunale bygninger Cykelstier på Møn Opstart på Multicenter i Præstø Forsyningsvirksomheder Forsyningsområdet - affaldshåndtering viser et samlet overskud på 1,8 mio. kr. Der var budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 2,1 mio. kr. kan bl.a. henføres til mindreudgift i forbindelse med udfærdigelse af affaldsplan og ekstraindtægt vedrørende ordningen glas og papir. Årsberetning for 2011 Side 7

8 Indtægter hvor kom pengene fra? I 2011 udgjorde de samlede indtægter 2.689,4 mio. kr. Indtægterne kom fra indkomstskatter, ejendomsskatter, selskabsskat, lån, udligning og generelle statslige tilskud. Stigningen i indtægter fra 2010 forklares hovedsageligt ved det forhøjede statstilskud i forbindelse med den ændrede finansieringsmodel på beskæftigelsesområdet. Indtægter i mio. kr. Regnskab 2010 Regnskab 2011 Indkomstskat 1.478, ,4 Ejendomsskat 144,7 173,7 Selskabsskat 15,4 15,5 Lån 50,0 52,7 Udligning og generelle tilskud 870,1 997,1 Finansiering i alt 2.558, ,4 Finansiering i øvrigt Den langfristede gæld (inkl. kursregulering af valutaswapaftaler) blev forøget med 19 mio. kr. fra 2010 til 2011 til i alt 596 mio. kr. Afdrag på eksisterende lån steg i samme periode med 36 mio. til 63 mio. kr. Denne stigning skyldes, at der, i forbindelse med modtaget kapitaludlodning fra Vordingborg Energi Holding A/S, er foretaget ekstraordinær gældsafvikling. Der er i samme periode blevet optaget nye lån svarende til 53 mio. kr., hvilket er en stigning på 3 mio. kr. i forhold til året før. Udvalgte nøgletal i mio. kr Langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) Afdrag på lån (ekskl. ældreboliger) Optagne lån Kassebeholdning (likvid beholdning 31.december) Gennemsnitlig kassebeholdning (365-dages gennemsnit) Ultimo 2011 udgør den likvide beholdning 77 mio. kr., hvilket er 35,4 mio. kr. mere end primo Resultatet af kommunens drifts- og anlægsregnskab har styrket beholdningen med 74,2 mio. kr., mens låneoptagelse, afdrag på lån, balanceforskydninger og kursreguleringer reducerede beholdningen med 38,8 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet, opgjort som gennemsnittet af de sidste 365 dages kassebeholdning, blev styrket væsentligt med 44 mio. kr. til i alt at udgøre 202 mio. kr. i december Likviditetsstyrkelsen er sket i overensstemmelse med budget 2011 og kan henføres til effekten af tidligere gennemførte budgetreduktioner bl.a. indenfor børne-, unge- og ældreområdet. I 2012 er der budgetteret med at kassebeholdningen styrkes med 1,1 mio. kr. og såfremt dette realiseres vil kassebeholdningen ultimo 2012 udgøre 78 mio. kr. Årsberetning for 2011 Side 8

9 Pengestrømsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2010 Regnskab 2011 Årets resultat 20,3-74,2 Finansiering Låneoptagelse -50,0-52,7 Afdrag på lån 34,4 70,6 Finansforskydninger -44,7 20,9 Finansiering i alt -60,3 38,8 Ændringer af likvide aktiver -40,0-35,4 Likvide aktiver primo året 1,6 41,6 Likvide aktiver ultimo året 41,6 77,0 Negative tal er indtægter/overskud positive tal er udgifter/underskud i opgørelsen af resultat, finansiering og ændring. Vedrørende likvide aktiver er de positive tal udtryk for en positiv likviditet/kassebeholdning. De omvendte fortegn her skyldes, at der er tale om en beholdning og ikke en bevægelse. Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet henover 2011 er vist i nedenstående diagram. Gennemsnitlig likviditet mio.kr Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Ekstraordinære poster I 2011 har der været en stor merindtægt på 40 mio. kr., hvilket er kapitaludlodning fra Vordingborg Energi Holding A/S, hvoraf de 24 mio. kr. er gået til ekstraordinær gældsafvikling og de 16 mio. kr. er deponeret og vil i 2012 blive modregnet i statstilskuddet. Årsberetning for 2011 Side 9

10 Personale Personaleoversigten viser kommunens faktiske personaleforbrug i regnskabsåret, omregnet til helårspersoner. Område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v I alt På alle områder ses et fald i antallet af fuldtidsstillinger i 2011, samlet er der et fald på 77,9 i forhold til regnskab Nedgangen skyldes primært en tilpasning af aktiviteter i forhold til de vedtagne budgetrammer, ligesom det faldende børnetal, betyder at personalenormeringerne er reduceret på skole- og daginstitutionsområdet. I 2011 har der været gennemført en trivselsundersøgelse for medarbejdere og ledere. Resultatet var positivt og viste at kommunens medarbejdere trives og er glade for arbejdspladsen. Der er dog altid områder som kan forbedres, hvilket sker ved at den enkelte arbejdsplads udvælger indsatsområder fra trivselsundersøgelsen og arbejder videre med dette. Der er ligeledes gennemført en kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø og der udarbejdes en samlet plan for udbedring af de kortlagte problemer med det fysiske arbejdsmiljø. Derudover er der gennemført en dialogbaseret ledelsesevaluering ultimo Fremtiden Udover fortsat fokus på økonomistyringen er det i 2011 besluttet at indføre et nyt system til administrativ styring, herunder løn, debitor og økonomisystem, hvilket betyder at det nye system implementeres i løbet af 2012 og sættes i drift 1. januar Det nye system vil blandt andet forbedre styringsvilkårene for alle virksomheder og områder. Befolkningsprognosen viser at der forventes et fald i antallet af borgere i Vordingborg Kommune i de kommende år. Et af de vigtigste temaer bliver derfor fastholdelse og tiltrækning af borgere og arbejdspladser til kommunen. Derfor igangsættes en række tiltag for at brande kommunen som et attraktivt område for både virksomheder og borgere. Der er ligeledes taget initiativer for at styrke kvaliteten af de serviceydelser kommunen stiller til rådighed for borgerne. Årsberetning for 2011 Side 10

11 Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr. Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal Regnskab 2011 Regnskab 2010 Regnskab 2009 Regnskab 2008 Regnskab 2007 Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg -154,9-72,4-1,8 0,0-84,2 23,2-2,9 0,0-31,8 60,1-2,5 3,9-26,7 88,5-2,9 11,6-22,1 42,0-1,6 0,0 Resultatopgørelsen (omkostningsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed (1) Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder -52,7-92,7-0,2-13,8-13,8-1,3 21,1 39,1-0,9 25,6 115,4-2,8 3,2 26,2-1,6 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger 2.239,7 185,2 77, ,2 134,2 41, ,2 50,0 1, ,5 60,5-5, ,4 51,7-34,7 Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtelser (2) Langfristet gæld - heraf ældreboliger Kortfristet gæld (3) (4) 981,2 380,8 887,7 291,2 252,2 851,2 426,4 876,0 299,5 188,4 655,5 404,6 862,9 307,5 255,8 688,9 387,4 803,3 263,1 217,5 943,3 393,5 763,0 235,3-58,4 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille ,20 32, ,90 28, ,90 28, ,50 27, ,53 27,79 Indbyggertal ) Som følge af ændret regnskabspraksis figurerer anlæg fra 1. januar 2010 under driften 2) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af yderligere hensatte forpligtelser 3) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af feriepengeforpligtelse 4) Pr. 1. januar 2010 er krav om indregning af feriepengeforpligtelse ophævet Årsberetning for 2011 Side 11

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Mindreforbrug budget budget (ift. korr. budget) Resultat på drift 325,1 312,4 283,9-28,5 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser et samlet mindreforbrug på 28,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Mindreforbruget skyldes dels en generel tilbageholdenhed i administrationens forbrug, hvilket har resulteret i at stabe og sekretariater forventer at overføre 6,4 mio. kr. fra 2011 til budget 2012, og dels er der en stor forskydning i udbetalingen og forbruget af en række tilskud og projekter. De er igangsat og der er givet tilsagn, men er ikke færdiggjort i Det forventes derfor at der overføres mio. kr. fra 2011 til budget 2012 til projekter mv., som forventes videreført eller afsluttet i Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalget har opstillet en lang række mål for administrationens arbejde i De mest iøjnefaldende og væsentligste resultater på udvalgets område i 2011 har været følgende. - Udarbejdelse og vedtagelse af ny planstrategi. - Planlægning af en række initiativer for at fastholde og tiltrække borgere, virksomheder og arbejdspladser til kommunen. Eksempelvis er en bosætningskampagne ved at være klar til igangsætning, der er ikke truffet beslutning om at lukke Lindholm, ATP bygger kontorhus til Udbetaling Danmark og Vordingborg Kommune tilbyder ledige at blive opkvalificeret til at kunne få job i Udbetaling Danmark, der arbejdes på at få fængselsfunktionæruddannelsen til Vordingborg i forbindelse med bygning af nyt fængsel på Nordfalster samt flere andre initiativer der skal styrke Vordingborg Kommune i kampen om arbejdspladser og skatteborgere. - Fokus på folkeskolen er et projekt, der er arbejdet meget med i Formålet er at skabe mulighed for at udvikle kvaliteten af det undervisningstilbud, der gives til kommunens børn, uden at skulle øge den økonomiske ramme. Anbefalingerne, om at samle skolerne i fem distrikter med undervisning på flere forskellige matrikler, giver mulighed for at effektivisere, således at der indenfor en uændret ramme bliver råd til at øge lærernes kompetencer og undervisningens kvalitet. Det vedtagne forslag til skolestruktur indeholder de nævnte formål og træder i kraft 1. august 2012 ved starten af skoleåret 2012/13. - Planlægningen og projekteringen af et Multicenter i Præstø er også afsluttet i Byggeriet er igangsat i første kvartal 2012, og vil, når det er færdigt i sommeren 2013, være en unik institution, der kombinerer ældreboliger, dagcenter, sundhedscenter og idrætshal. Årsberetning for 2011 Side 12

13 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Mindreforbrug budget budget (ift. korr. budget) Resultat på drift 566,8 639,1 638,9-0,2 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser et samlet mindreforbrug på -0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Der er i 2011 givet tillægsbevilling på 72,3 mio. kr., heraf 73,7 mio. kr. som kompensation for finansieringsomlægningen for beskæftigelsesområdet fra 1. januar Budgetramme 1 udviser et samlet forventet merforbrug på 1,8 mio. kr., som kan henføres til merforbrug på konto 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), hvor merforbruget er på 2,2 mio. kr. Budgetramme 2 udviser et samlet forventet mindreforbrug på 2 mio. kr., eller mindre end 0,5 % af det samlede korrigerede budget inden for denne budgetramme. Dette mindreforbrug kan ikke umiddelbart henføres til en enkelt budgetpost. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgets mål og indsatsområder er i stort omfang fastlagt gennem den årlige beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplan 2011 tager udgangspunkt i fire ministermål, hvor der er fastlagt lokale niveau for måltal: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt. Mål: Arbejdskraftreserven begrænses til 974 personer i december Resultat: 882 jobklare ledige i arbejdskraftreserven december målet opfyldt Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Mål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger begrænses til fuldtidspersoner i december Resultat: borgere på permanente forsørgelsesordninger i december målet opfyldt. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller i uddannelse. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål: Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse (ekskl. SU) begrænses til 841 fuldtidspersoner i december Resultat: 751 unge under 30 år modtog offentlig forsørgelse i december målet opfyldt. Årsberetning for 2011 Side 13

14 Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Antallet af ny-danskere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål: Antallet af ny-danskere, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 319 i december Resultat: 337 ny-danskere modtager offentlig forsørgelse i december målet ikke nået. I 2011 er således opfyldt 3 af de 4 ministermål på beskæftigelsesområdet. Med udgangspunkt i tidligere års problemer med at styre udgifterne til førtidspension, blev der i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for 2011 sat mål for den maximale tilgang til førtidspension. Måltal for antallet af nye tilkendelser af førtidspension blev fastsat til 20 tilkendelser om måneden i 11 af årets måneder (ekskl. juli) i alt 220 tilkendelser. I alt er der i 2011 blevet givet 187 nye tilkendelser af førtidspension. Antallet af personer på sygedagpenge ud over 52 uger har været stigende frem til starten af 2011, hvor ca. 200 personer havde modtaget sygedagpenge i forløb af mere end 52 ugers varighed. Fra 1. april 2011 er der etableret et offentligt-privat partnerskab med en privat samarbejdspartner på området for at søge at begrænse antallet af lange forløb. OPP-samarbejdet er indgået for en 3- årig periode frem til 31. marts 2014, og målet er, at antallet af lange forløb skal reduceres til 80. Der blev for 2011 opstillet et delmål om, at antallet af lange forløb ved udgangen af året skulle være nedbragt til 125. Dette delmål er opfyldt. Denne reduktion er sket, uden der er sket tilsvarende stigninger i antallet af borgere på andre forsørgelsesordninger. Samtidig er fødekæden til de lange sager indskrænket: Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er reduceret med næsten 25 % fra slutningen af 2010 til slutningen af 2011 samtidig med, at det samlede antal personer på sygedagpenge er reduceret med 14 %. På den anden side er det ikke i 2011 lykkedes at begrænse et markant merforbrug til den særlige puljeordning for fleksjob i Vordingborg Kommunes institutioner. Puljeordningen indebærer, at institutionernes lønudgifter til ansatte i fleksjob ud over det almindelige løntilskud (½ eller 2/3 af grundlønnen) dækkes af en bevilling fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget. Budgettet for 2011 gav mulighed for, at der højest var ansat personer i puljeordningen, men det faktiske antal ansatte har været personer. Dette merforbrug er i 2011 dækket gennem omplaceringer inden for udvalgets samlede budgetramme. Men der er behov for at tage ordningen og de økonomiske konsekvenser heraf op til fornyede overvejelser i Borger- og Arbejdsmarkedsservice lægger i starten af 2012 forslag herom op til drøftelse i direktionen. Årsberetning for 2011 Side 14

15 Sundhedsudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Mindreforbrug budget budget (ift. korr. budget) Resultat på drift 151,6 152,0 152,8 +0,8 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser samlet et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et overskud til virksomhederne på 4,3 mio. kr. som forventes overført til 2012 og et underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering (Vordingborg kommunens betaling til regionen for sygehusydelser) på 5,1 mio. kr. Årsagen til overskuddet på virksomhederne, i alt 4,3 mio. kr., skyldes dels en generel tilbageholdenhed, hvorfor planlagte aktiviteter, indkøb og ansættelser er udsat til 2012 efter opfordring fra ledelsen, dels ekstra indtægter via projektmidler og vakante stillinger i perioder. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering er ydelser der betales til regionen efter indberetning af aktiviteter på sygehusene. Udgiften er afhængig af borgernes forbrug af ydelser, i det regionale sundhedsvæsen. Den samlede merudgift på sundhedsområdet for 2011 er 4,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 91,3 mio. kr. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgsaftalen består af 16 overordnede mål for områderne sundhedspleje, tandpleje, træning, misbrug og forebyggelse. Alle mål er opfyldt eller på vej mod opfyldelse. Vedtagelsen af den nye sundhedspolitik har været en vigtig forudsætning for at prioritere Sundheds ydelser i forhold til evidens eller bedste viden om behandling og forebyggelse. Netop evidenskriteriet betyder, at alle indsatser tager afsæt i Vordingborg kommunes sundhedsprofil, den veldokumenterede ulighed i sundhed og viden om effekten af strukturel forebyggelse. Prioriterede målgrupper er: socialt udsatte, kronikere, sårbare familier. Blandt store succeser i 2011 kan fremhæves: etablering af velbesøgt alkoholbehandling i Stege, fuld økonomisk implementering af patientskolerne og et udbygget samarbejde med patientforeninger om vedligeholdelsestilbud til kronikergrupper, rekruttering af helt nye typer af rygere gennem utraditionelle rygestoptilbud (og rygestopfastholdelse langt over landsgennemsnit), udvikling af forældreuddannelse og særlige tilbud til unge mødre, overvældende rekruttering til nyt tilbud om børnetræning, implementering af familiebaseret overvægtsrådgivning og udvikling af bedre specialbehandlingstilbud i tandplejen (kirurgi, narkose) som i stigende omfang købes af andre kommuner. Næsten alle sundhedsydelser går på tværs af andre forvaltningsområder og sektorer. Systematisk samarbejde med Arbejdsmarked er implementeret i form af særlige sundhedstilbud til ledige og sygemeldte, mens der, trods indledende spadestik, er behov for et fortsat fokus på tværgående udviklingsarbejde med Ældre, Skole, Dagtilbud og Kultur/fritid. Det gælder områder som omsorgstandpleje og vedligeholdelsestræning, kostpolitikker og breddeidræt. Der vil blive fulgt op på disse mål i Årsberetning for 2011 Side 15

16 Socialudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Mindreforbrug budget budget (ift. korr. budget) Resultat på drift 418,4 411,4 401,4-10,0 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser samlet et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes at der har været udvist generel tilbageholdenhed samt opsparing reserveret til uddannelse og biler. Af det overskud der overføres til 2012 vil de ca. 5,5 mio. kr. blive brugt på distrikternes SOSUbudgetter, hvor der er en manko i forhold til det forventede forbrug, ca. 3 mio. kr. vil blive brugt på kompetencegivende uddannelse for hele personalet, og endelig vil resten blive brugt på biler, idet den givne anlægsbevilling på 3 mio. kr. ikke dækker den fulde udskiftning af biler der skal ske i Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgets 8 indsatsområder og delmål i 2011 er alle opfyldt: At der sættes fokus på den hjerneskadede borger Målgrupper og indsats er fastlagt. Kvalitetsstandard for 107 Skovbo er godkendt i Kommunalbestyrelsen 15. december Indsatsen har karakter af afklaringsophold, der giver retning for at fastlægge den permanente indsats for borgeren. Indsatsen vil udvikle sig i årene fremover bl.a. som konsekvens af Vordingborg Kommunes engagement i det tværsektorielle projekt: Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. At der sættes fokus på indsatsen i forhold til den demente borger Målet blev opnået således at 90 % af indsatsen beskrevet i demenspolitikken er implementeret og planen for implementering af de sidste 10 % er fastlagt bl.a. ved ansættelse af demenskonsulent pr. 1. april 2012 og plan for kompetenceudvikling vedrørende udadreagerende demente er udarbejdet. At der sættes fokus på hverdagsrehabilitering Projekt Aktiv pleje er iværksat 1. oktober 2011 og løber 1 år. Succeskriteriet var oprindeligt, at dokumentation skulle fremlægges ved årets udgang. Som følge af at opstart fandt sted i oktober måned er dokumentationen sparsom og fremlægges ikke. Status er, at projektet har erfaring med at indarbejde daglig træning under udførelse af hjælp til praktisk bistand og personlig pleje, at indarbejde tilgængelighed og mulighed for socialt samvær for borgere med funktionsnedsættelse og at velfærdsteknologi er implementeret som en daglig del af driften til alle borgergrupper i tæt tværfagligt samarbejde. Årsberetning for 2011 Side 16

17 At den iværksatte ændring i forhold til madservice opleves som en succes Cafémiljø med DUKA pc adgang er under etablering. Samarbejde med frivillige og organisationer er fortsat i fokus. Der udtrykkes dagligt tilfredshed med madservice og cafémiljø. Borgere er spurgt mundtligt og alle oplever generelt en tilfredsstillende kvalitet af den leverede mad, og har en positiv oplevelse af cafémiljø på dagen. En egentlig brugerundersøgelse er planlagt til Køkkenområdets budget er i balance og den planlagte besparelse ved at ændre produktionen fra 6 til 2 produktionskøkkener er opnået. Indsatsen får i 2012 betydning for fastsættelsen af madtakst og levering den nedsættes. At det mulige niveau af ydelser løbende formidles Vordingborg Kommunes hjemmeside, foldere og brochurer på området er tilgængelige, opdateres kvartalsvis og ad hoc. At den aftalte visitationsændring dokumenteres og den mulige justering som følge af den stramme økonomistyring afrapporteres. Status og eventuelle justeringer på området formidles, bl.a. ved de månedlige budgetopfølgninger, der er implementeret som økonomistyringsredskab siden At indsats i forhold til hjælpemidler fortsat er i fokus Der er opnået en økonomisk gevinst og/ eller uafhængighed for mere end 10 borgere ved at bevilge et alternativt hjælpemiddel frem for at bevilge den forventede plejeindsats eller praktisk bistand. Potentialet er stort og indsatsen en fast del af Ældresekretariatets opgaver, der fokuseres særligt på ny teknologi. Et særligt projekt med hæve-/sænke badestol er beskrevet og har medført implementering af denne på alle plejecentre. Derudover er nye arbejdsgange i forbindelse med forflytning en større indsats, der har medført fastlæggelse af procedure og retningslinjer for forflytning ved én medarbejder. At indsats i forhold til formidling og dialog fortsat er i fokus Der arbejdes fortsat med at afsøge området med kommunikationshjælpemidler. Der vil i 2012 blive mulighed for videokonference og lignende projekter også i forhold til borgerkommunikation. Webcam er ikke afprøvet, men der undersøges, hvilke muligheder der er for trådløs forbindelse i plejeboliger i Vordingborg Kommune. DUKA pc til caféer er implementeret, vil bl.a. muliggøre den borgernære betjening via Vordingborg Kommunes hjemmeside. Teledermatologiprojekt med Roskilde Sygehus afvikles og afsluttes i Årsberetning for 2011 Side 17

18 Psykiatriudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Mindreforbrug budget budget (ift. korr. budget) Resultat på drift 132,5 143,8 131,8-12,0 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser samlet et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et overskud til virksomhederne på 9 mio. kr. og et overskud på øvrige områder under udvalgets ramme med 3 mio. kr. Det samlede overskud på 12,0 mio. kr. skyldes tilbageholdenhed og stram økonomistyring både i den centrale visitation og på virksomhederne. Overskuddet forventes overført til Der er givet tillægsbevillinger svarende til netto 11,3 mio. kr. heraf vedrører hovedparten overførsler fra tidligere år. Psykiatri- og Handicapområdet har arbejdet med at ændre særtakster til takstgrupper, således at taksten er kendt på forhånd for grupper af borgere med et bestemt funktionsniveau og ikke i samme grad individuelt tillagte særtakster. Det er især Autismecentret, som har haft mange særtakster. Der er også arbejdet med taksten for socialpædagogisk støtte i eget hjem, jf. Servicelovens 85. Ændringen i lov om handleforpligtelse har medført usikkerhed på området, da Vordingborg Kommune er nettosælgerkommune af længerevarende botilbud og bofællesskaber. Ca. 80 % af borgerne i vores botilbud har anden betalingskommune som nu også har handleforpligtigelsen for deres borgere. Dette betyder en ændret adfærd mellem kommuner og en udfordring med at styre udviklingen fremadrettet således at tilbuddene i Vordingborg Kommune er bæredygtige fremover. Der er ca. 500 medarbejdere i kommunens tilbud på området. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Der er opnået en mere sikker økonomistyring på området, gennemsigtighed i tallene og ledelsesinformation, så politikerne i højere grad kan pege på ændringer / prioritere politiske initiativer på området. Samtidig er der arbejdet med en mere entydig visitation, gennemsigtighed i serviceniveau, bedre overgang fra barn til voksen m.m., men der er fortsat et stykke vej til at målsætningen er nået. I 2011 er der arbejdet med strukturen på udvalgets område, hvor især Bo- og naboskabsområdet (tilbud til udviklingshæmmede) har været i fokus. I 2012 er det Socialpsykiatrien (tilbud til sindslidende), som er i fokus. Der er også sket en del udvikling i dagtilbuddene, herunder i Vordingborg Sociale Virksomhed, aktivitetstilbud og væresteder. Der er også fokuseret på nye behov, som bl.a. især drejer sig om ADHD, både udvikling af visitationsredskaber og af tilbud til borgere med ADHD og andre nyere behov for kompensation for funktionsnedsættelser. Der er udarbejdet en vejledning for områdets tilsyn og dialog med kommunale og private tilbud, samt afholdt et konkret dialogmøde med de private botilbud primo februar Endelig har der været holdt både en frivillighedsuge og en frivillighedsdag i Årsberetning for 2011 Side 18

19 Beløb i mio. kr. (netto) Oprindeligt budget Teknikudvalget Korrigeret budget Regnskab Mindreforbrug (ift. korr. budget) Skattefinansieret Bygningsvedligeholdelse, budgetramme 1 Vej- og trafikområdet, budgetramme 1 Vej- og trafikområdet, Budgetramme 2 - vinter 7,7 65,5 7,1 0,3 64,2 7,1 0,7 69,3 6,1 + 0,4 + 5,1-1,0 Resultat på drift 80,3 71,6 76,1 + 4,5 Brugerfinansieret Centralvaskeriet 0,0 0,0 0,1 + 0,1 Resultat på drift 80,3 71,6 76,2 + 4,6 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser et samlet merforbrug/underskud på i alt 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede merforbrug fordeler sig med et underskud på det skattefinansierede område, budgetramme 1 på i alt 5,5 mio.kr. og et overskud på budgetramme 2 på i alt 1,0 mens det brugerfinansierede område udviser et underskud på i alt kr. Der udarbejdes handleplan på Vej- og trafikområdet. Der er givet negative tillægsbevillinger svarende til i alt 8,7 mio. kr., som dels vedrører Bygningsvedligeholdelse (bygningspuljen og andre faste ejendomme) dels Vej- og trafikområdet. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser et merforbrug på i alt 0,4 mio. kr. som primært skyldes afledte ekstraudgifter i forbindelse med nedrivning af Parkvænget 2-6 og Karolinegangen 4, 6 og 8. På Vej- og trafikområdet er årsagen til merforbruget på 5,1 mio. kr. primært det usædvanligt våde vejr i sommervækstsæsonen, som gav store og tvingende udgifter til afvandingsarbejder på brønde, ledninger, grøfter og rabatter (merforbrug på i alt 2 mio. kr.) samt øgede udgifter til græsklipning (merforbrug på i alt 2,2 mio. kr.). Endvidere vurderede sekretariatet det tvingende nødvendigt, at udføre en række vedligeholdelsesarbejder på kommunens cirka 100 km klasse 6-veje på Møn, for at kunne opfylde sin forpligtigelse som vejmyndighed (merforbrug 1,2 mio. kr.). Mindreforbruget på vintervedligeholdelse skyldes at november og december 2011 var varmere og med mindre sne end forventet. Årsberetning for 2011 Side 19

20 Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale I forbindelse med bygningsvedligeholdelsesarbejder tilstræbes det til stadighed at opnå synergi, med anlægspuljen til energibesparende foranstaltninger, for på denne måde at opnå fuld effekt af de samlede økonomiske investeringer i kommunens bygningsmasse. Prioritering af midlerne tager udgangspunkt i den vedligeholdelsesregistrering af de kommunale bygninger, som blev igangsat i 2008 og løbende bliver opdateret i kommunens digitale vedligeholdelsesdatabase. Større tag- og facaderenoveringer har præget indsatsen i Endvidere har der været stor fokus på optimering af tekniske installationsanlæg set i sammenhæng med energibesparende foranstaltninger. Med baggrund i afslutning af energimærkning af kommunens bygningsmasse, er der i 2011 gennemført energibesparende tiltag i kommunens ejendomme med en samlet besparelse på 1,3 mio. kr. i energibudgettet til følge. De gennemførte tiltag er beregnet til at udløse en årlig CO2 besparelse på cirka 381 ton. Der er desuden i 2011 foretaget opdatering af digitale tegneredskaber, der gør det muligt at digitalisere den eksisterende tegningsmasse og i øvrigt leve op til fremtidens digitalisering af kommunalt byggeri når det gælder renovering, ombygning og nybyggeri. Udvalgsaftalen på vej- og trafikområdet består af 11 overordnede mål for områderne vejmyndighed og vejdrift samt for virksomhederne havne og kørselskontor. Målene har fokuseret på dialog og kommunikation med borgere/lokalråd, anvendelse af digitale systemer, forbedret intern dokumentation og planlægning, udmøntning af trafiksikkerhedsmål samt implementering af ny struktur for havneområdet. Alle mål er opfyldt eller er på vej imod opfyldelse. Lokalrådene har udtrykt stor ros til sekretariatet for processen, dialogen og medinddragelsen omkring tilblivelsen af kommunens nye cykelstiplan, som blev vedtaget af Teknikudvalget i november Der vil blive fulgt op på alle mål igen i Årsberetning for 2011 Side 20

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 BORGMESTERENS FORORD... 3 PÅTEGNINGER... 4 LEDELSENS PÅTEGNING... 4 HOVEDKONKLUSIONER... 5 REGNSKABSRESULTAT... 5 INDTÆGTER... 6 HVOR

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen,

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Noter: 1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet

INDHOLDSFORTEGNELSE. Noter: 1 = Autoriserede oversigter iflg. Økonomi- og Indenrigsministeriet Specifikationer til regnskab Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER: 1)... 3 Drift, statsrefusion og anlæg: Udvalget for Økonomi, Planlægning

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Specifikationer til regnskab

Specifikationer til regnskab Specifikationer til regnskab Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BEMÆRKNINGER MED MÅLOPFYLDELSE PÅ UDVALGSAFTALER: 1)... 3 Drift, statsrefusion og anlæg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2008

Regnskab & årsberetning 2008 Regnskab & årsberetning 2008 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Kommunens årsberetning 7 Den kommunale organisation 7 Driftsåret 8 Anlæg 10

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 11. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted - Medlemmer Fraværende Bemærkninger Henrik Holmer, Poul A. Larsen, Birgitte Steen

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10 Indholdsfortegnelse Side Forord 1 Byråd, direktionen og revision 2 Beskrivelser Teknisk Udvalg 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 7 Det Sociale Udvalg 10 Økonomiudvalget 14 Nøgletal 16 Økonomisk beretning

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere