Årsberetning Vordingborg Kommune 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Vordingborg Kommune 2011"

Transkript

1 Årsberetning Vordingborg Kommune 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMUNEOPLYSNINGER... 3 BORGMESTERENS FORORD... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 HOVED- OG NØGLETAL UDVALGENES POLITIKOMRÅDER - KORT FORTALT KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab Balance Pengestrømsopgørelse Noter til driftsregnskab og balance PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 47

3 Kommuneoplysninger Kommune Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: Vordingborg 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Direktion Revision Henrik Holmer (A), borgmester Erling B. Nielsen (F), 1. viceborgmester Knud Larsen (V), 2. viceborgmester Asger Diness Andersen (V) Birgitte Steen Jørgensen (B) Birthe Helth (A) Bo Manderup (V) Brit Skovgaard (V) Carsten Olsen (A) Carsten Rasmussen (A) Else-Marie L. Sørensen (F) Eva Sommer-Madsen (V) Heino Hahn (O) Ib Johansen (A) Ivan Tolborg (V) Jørn Elo Hansen (V) Karin O. Jørgensen (F) Kim Petersen (V) Kurt Johansen (A) Lena Schroll (F) Mette Høgh Christiansen (A) Michael Ryberg Juliussen (F) Niels Fog (C) Per Stig Sørensen (O) Peter Jonassen (F) Poul A. Larsen (A) Søren Nybo (C) Thomas Christfort (C) Yvette Espersen (O) Tomas Therkildsen, kommunaldirektør Lisbeth Mogensen, børne- og kulturdirektør Helle Linnet, social- og arbejdsmarkedsdirektør Torben Gleesborg, udviklingsdirektør KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Årsberetning for 2011 Side 3

4 Borgmesterens forord Kommunens regnskab for 2011 opfylder målet. Det viser, at anstrengelserne med at overholde det vedtagne budget har båret frugt, og der nu er kommet godt styr på udgifterne. Regnskabet viser et overskud på ordinær drift på 155 mio. kr. Der er dermed et grundlæggende overskud i kommunens virksomhed. Efter anlægsinvesteringer, låneoptagelse og afdrag samt finansielle forskydninger bliver den samlede påvirkning af kassebeholdningen en styrkelse på 35,4 mio. kr. Med dette resultat er kassebeholdningen ved årets udgang 77 mio. kr., og den gennemsnitlige daglige likviditet udgør 202 mio. kr. i december Det er meget glædeligt, at vi nu kan styrke kassebeholdningen, og at kommunens økonomi dermed er blevet mere robust. Kommunens samlede serviceudgifter var i ,9 mio. kr. lavere end den ramme, som skulle overholdes. Dermed undgår Vordingborg Kommune at blive straffet af statens økonomiske sanktioner. Det forventes også, at landets kommuner samlet set overholder rammen for 2011, og der er dermed ingen kommuner som straffes. Det er andet år i træk, at både Vordingborg og landets kommuner samlet set overholder budgettet. Det er et meget tilfredsstillende resultat, vi har nået. Det skyldes en fælles indsats, hvor der i hele kommunen, såvel hos ansatte som hos politikere, har været udvist stor ansvarlighed og tilbageholdenhed. Vi har været meget målrettede og haft et stærkt fokus på at fastholde den grundlæggende økonomiske balance, som blev skabt i Kommunen står nu langt bedre rustet til udfordringerne i de kommende år. I 2013 mister kommunen omkring 54 mio. kr. i kassebeholdningen, når flere opgaver, blandt andet udbetalingen af pensioner, flyttes fra kommunen til det nye statslige Udbetaling Danmark. I budgettet for er der også ekstraordinære anlægsudgifter, som vil reducere kassebeholdningen med omkring 46 mio. kr. Disse kendte udgifter vil tilsammen give en reduktion af kassebeholdningen med omkring 100 mio. kr. i løbet af de næste år. I årene fremover skal vi fortsat have fokus på øget bosætning og erhvervsudvikling, og her vil bl.a. udviklingen af Klintholm Havn i forbindelse med havvindmølleparken ved Krigers Flak, den faste forbindelse over Femern bælt og etableringen af Udbetaling Danmark være med til at skabe øget beskæftigelse og udvikling. Jeg vil gerne takke alle, både medarbejdere og kolleger i kommunalbestyrelsen, for et godt samarbejde i Henrik Holmer Borgmester Årsberetning for 2011 Side 4

5 Kommunens årsberetning Regnskabsresultat Regnskabet for 2011 viser et samlet overskud på 74,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr. i korrigeret budget. Dertil kommer optagne lån, afdrag på lån samt finansielle forskydninger, som samlet set betyder, at kommunekassen styrkes med 35,4 mio. kr. Dette overskud er sammen med overskuddet fra 2010 med til at give politisk råderum og mulighed for at håndtere kommende udfordringer fornuftigt. Det er et tilfredsstillende resultat, som er et udtryk for, at de seneste års fokus på økonomistyring har haft en påholdende effekt i hele organisationen. Aftalen med Regeringen om kommunernes økonomi i 2011 Aftalen var et led i genopretningen af dansk økonomi, der over en flerårig periode skulle styrke den offentlige økonomi. Der var således ikke plads til serviceudvidelser. Det fremgik også af aftalen at et mindre antal kommuner kunne foretage en målrettet justering af den kommunale indkomstskat inden for en samlet ramme med 300 mio. kr. uden sanktioner. Vordingborg Kommune fik tilsagn om mulighed for at hæve skatteindtægterne med et nettoprovenu på 31,7 mio. kr. Vordingborg Kommunes serviceudgiftsramme blev fastlagt til 1.823,6 mio. kr. og regnskabet for 2011 viser et samlet forbrug på 1.798,7 mio. kr., eller 24,9 mio. kr. under det fastlagte niveau. Det er således gået godt med at overholde det samlede budget og den særlige ramme for serviceudgifter, som har været i fokus de seneste år. Således er kommunen ikke i fare for at blive straffet af en økonomisk sanktion, som ville være tilfældet, hvis rammen for serviceudgifter var overskredet. Årsberetning for 2011 Side 5

6 Ordinær driftsvirksomhed Resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 154,9 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 150,4 i oprindeligt budget 2011, svarende til et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget for 2011 er der tale om et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. Indtægterne i form af skatter, statstilskud og udligning blev 48,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget 25,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Sammenfatning af Regnskabsresultatet i mio. kr. Driftsudgifterne blev 47,4 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret og 49,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Den væsentligste årsag til forskellen mellem oprindeligt budget og regnskabsresultatet er finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, som både betød flere udgifter og flere indtægter i form af statstilskud, sidstnævnte blev justeret i midtvejsreguleringen, som blev aftalt mellem regeringen og KL i økonomiaftalen af 12. juni Kun ét udvalgsområde, Teknikudvalget, har haft et merforbrug. Det blev på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resten af udvalgsområderne er enten i balance eller har et mindreforbrug, som overføres til Teknikudvalgets merforbrug kan bl.a. henføres til de store regnmængder i sommeren Der er som altid afvigelser med både merforbrug og mindre indtægter samt mindreforbrug og merindtægter. Der henvises til sektorbemærkningerne på side 12 i denne beretning, hvor der overordnet vil blive redegjort for resultater og afvigelser. Samlet er der til ordinær driftsvirksomhed givet tillægsbevillinger på netto 23,6 mio. kr. og ifølge gældende bevillingsregler forventes 50,9 mio. kr. af uforbrugte driftsbevillinger i 2011 overført til og genbevilget i Regnskab 2010 Budget 2011 Korr. Budget 2011 Regnskab 2011 Det skattefinansierede område Indtægter , , , ,7 Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) 2.407, , , ,1 Renter mv. 16,4 20,2 20,3 16,7 Resultat af ordinær drift -84,2-150,4-126,8-154,9 Anlægsudgifter 107,4 100,1 168,1 122,5 Ekstraordinære poster ,0 Forsyningsvirksomhed -2,9 0,3 0,3-1,8 Resultat -20,3-50,0 41,6-74,2 Lånoptagelse -50,0-34,2-34,3-52,7 Afdrag på lån 34,4 35,3 35,3 70,6 Finansforskydninger -44,7-0,2-7,6 20,9 Samlet påvirkning af kassebeholdningen -40,0-49,1 35,0-35,4 Negative tal er indtægter/overskud positive tal er udgifter/underskud Styring og evaluering Vordingborg Kommunes styringsmodel er aftalestyring. Udvalgene indgår aftaler på politikområdeniveau med relevante fagsekretariatschefer og stabschefer. Fagsekretariatscheferne indgår Årsberetning for 2011 Side 6

7 videre virksomhedsaftaler med virksomhedslederne, der udmønter den overordnede aftale med udvalget. Aftalen indeholder de politiske mål og indsatsområder, der skal prioriteres det enkelte år og helt overordnede status/servicemål, der præciserer krav til serviceniveauet på området. I sektorbemærkningerne er der redegjort overordnet for målopfyldelsen på hvert enkelt politikområde og i det bilagte regnskabsmateriale er en komplet gennemgang af alle mål og status på arbejdet med dem. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny effektiviserings- og innovationsstrategi, som skal være med til at sikre, at der arbejdes vedholdende på at få mest muligt ud af ressourcerne. Fremover skal Vordingborg Kommune være bedre til at finde nye løsninger, blive bedre til at udnytte andres erfaringer, samle op på vores egne erfaringer og dele dem med andre. Udviklingen af gode idéer skal sættes i system, og der skal løbende arbejdes med at forbedre metoder, processer og arbejdsgange. En ny planstrategi, skal være med til at sætte nye mål indenfor bosætning, erhvervsudvikling, landdistriktsudvikling og Femern Bælt. Derudover er der udarbejdet en klimastrategi og handleplan, som også er en del af planstrategien. Det er hensigten at klimastrategien skal benyttes til at sprede viden og øge bevidstheden om nødvendigheden af indførelse af klimaforbedrende tiltag. Af øvrige tiltag kan nævnes arbejdet med at udvikle kvaliteten i undervisningen i folkeskolen ved udarbejdelse af nye tiltag til kvalitetsudvikling. Ligesom der er arbejdet med at implementere nyt aftalestyringskoncept, økonomiske spilleregler ved godkendelse af Principper for økonomistyring og nyt koncept for budgetopfølgning er igangsat primo Investeringer Nettoinvesteringerne udviser et forbrug på 122,5 mio. kr. i 2011 mod budgetteret 100,1 mio. kr., eller 22,4 mio. kr. mere. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 68 mio. kr. heraf er 39 mio. kr. genbevillinger fra De uafsluttede projekter ved årets udgang bliver sædvanligvis genbevilget i 2012 og der forventes overført 33,8 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i De største projekter i 2011 var: Renovering af Iselingeskolen Genopretning og vedligeholdelse af veje Ombygning af banegårdspladsen i Vordingborg Energirenovering af kommunale bygninger Cykelstier på Møn Opstart på Multicenter i Præstø Forsyningsvirksomheder Forsyningsområdet - affaldshåndtering viser et samlet overskud på 1,8 mio. kr. Der var budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 2,1 mio. kr. kan bl.a. henføres til mindreudgift i forbindelse med udfærdigelse af affaldsplan og ekstraindtægt vedrørende ordningen glas og papir. Årsberetning for 2011 Side 7

8 Indtægter hvor kom pengene fra? I 2011 udgjorde de samlede indtægter 2.689,4 mio. kr. Indtægterne kom fra indkomstskatter, ejendomsskatter, selskabsskat, lån, udligning og generelle statslige tilskud. Stigningen i indtægter fra 2010 forklares hovedsageligt ved det forhøjede statstilskud i forbindelse med den ændrede finansieringsmodel på beskæftigelsesområdet. Indtægter i mio. kr. Regnskab 2010 Regnskab 2011 Indkomstskat 1.478, ,4 Ejendomsskat 144,7 173,7 Selskabsskat 15,4 15,5 Lån 50,0 52,7 Udligning og generelle tilskud 870,1 997,1 Finansiering i alt 2.558, ,4 Finansiering i øvrigt Den langfristede gæld (inkl. kursregulering af valutaswapaftaler) blev forøget med 19 mio. kr. fra 2010 til 2011 til i alt 596 mio. kr. Afdrag på eksisterende lån steg i samme periode med 36 mio. til 63 mio. kr. Denne stigning skyldes, at der, i forbindelse med modtaget kapitaludlodning fra Vordingborg Energi Holding A/S, er foretaget ekstraordinær gældsafvikling. Der er i samme periode blevet optaget nye lån svarende til 53 mio. kr., hvilket er en stigning på 3 mio. kr. i forhold til året før. Udvalgte nøgletal i mio. kr Langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) Afdrag på lån (ekskl. ældreboliger) Optagne lån Kassebeholdning (likvid beholdning 31.december) Gennemsnitlig kassebeholdning (365-dages gennemsnit) Ultimo 2011 udgør den likvide beholdning 77 mio. kr., hvilket er 35,4 mio. kr. mere end primo Resultatet af kommunens drifts- og anlægsregnskab har styrket beholdningen med 74,2 mio. kr., mens låneoptagelse, afdrag på lån, balanceforskydninger og kursreguleringer reducerede beholdningen med 38,8 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet, opgjort som gennemsnittet af de sidste 365 dages kassebeholdning, blev styrket væsentligt med 44 mio. kr. til i alt at udgøre 202 mio. kr. i december Likviditetsstyrkelsen er sket i overensstemmelse med budget 2011 og kan henføres til effekten af tidligere gennemførte budgetreduktioner bl.a. indenfor børne-, unge- og ældreområdet. I 2012 er der budgetteret med at kassebeholdningen styrkes med 1,1 mio. kr. og såfremt dette realiseres vil kassebeholdningen ultimo 2012 udgøre 78 mio. kr. Årsberetning for 2011 Side 8

9 Pengestrømsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2010 Regnskab 2011 Årets resultat 20,3-74,2 Finansiering Låneoptagelse -50,0-52,7 Afdrag på lån 34,4 70,6 Finansforskydninger -44,7 20,9 Finansiering i alt -60,3 38,8 Ændringer af likvide aktiver -40,0-35,4 Likvide aktiver primo året 1,6 41,6 Likvide aktiver ultimo året 41,6 77,0 Negative tal er indtægter/overskud positive tal er udgifter/underskud i opgørelsen af resultat, finansiering og ændring. Vedrørende likvide aktiver er de positive tal udtryk for en positiv likviditet/kassebeholdning. De omvendte fortegn her skyldes, at der er tale om en beholdning og ikke en bevægelse. Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet henover 2011 er vist i nedenstående diagram. Gennemsnitlig likviditet mio.kr Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Ekstraordinære poster I 2011 har der været en stor merindtægt på 40 mio. kr., hvilket er kapitaludlodning fra Vordingborg Energi Holding A/S, hvoraf de 24 mio. kr. er gået til ekstraordinær gældsafvikling og de 16 mio. kr. er deponeret og vil i 2012 blive modregnet i statstilskuddet. Årsberetning for 2011 Side 9

10 Personale Personaleoversigten viser kommunens faktiske personaleforbrug i regnskabsåret, omregnet til helårspersoner. Område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v I alt På alle områder ses et fald i antallet af fuldtidsstillinger i 2011, samlet er der et fald på 77,9 i forhold til regnskab Nedgangen skyldes primært en tilpasning af aktiviteter i forhold til de vedtagne budgetrammer, ligesom det faldende børnetal, betyder at personalenormeringerne er reduceret på skole- og daginstitutionsområdet. I 2011 har der været gennemført en trivselsundersøgelse for medarbejdere og ledere. Resultatet var positivt og viste at kommunens medarbejdere trives og er glade for arbejdspladsen. Der er dog altid områder som kan forbedres, hvilket sker ved at den enkelte arbejdsplads udvælger indsatsområder fra trivselsundersøgelsen og arbejder videre med dette. Der er ligeledes gennemført en kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø og der udarbejdes en samlet plan for udbedring af de kortlagte problemer med det fysiske arbejdsmiljø. Derudover er der gennemført en dialogbaseret ledelsesevaluering ultimo Fremtiden Udover fortsat fokus på økonomistyringen er det i 2011 besluttet at indføre et nyt system til administrativ styring, herunder løn, debitor og økonomisystem, hvilket betyder at det nye system implementeres i løbet af 2012 og sættes i drift 1. januar Det nye system vil blandt andet forbedre styringsvilkårene for alle virksomheder og områder. Befolkningsprognosen viser at der forventes et fald i antallet af borgere i Vordingborg Kommune i de kommende år. Et af de vigtigste temaer bliver derfor fastholdelse og tiltrækning af borgere og arbejdspladser til kommunen. Derfor igangsættes en række tiltag for at brande kommunen som et attraktivt område for både virksomheder og borgere. Der er ligeledes taget initiativer for at styrke kvaliteten af de serviceydelser kommunen stiller til rådighed for borgerne. Årsberetning for 2011 Side 10

11 Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr. Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal Regnskab 2011 Regnskab 2010 Regnskab 2009 Regnskab 2008 Regnskab 2007 Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg -154,9-72,4-1,8 0,0-84,2 23,2-2,9 0,0-31,8 60,1-2,5 3,9-26,7 88,5-2,9 11,6-22,1 42,0-1,6 0,0 Resultatopgørelsen (omkostningsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed (1) Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder -52,7-92,7-0,2-13,8-13,8-1,3 21,1 39,1-0,9 25,6 115,4-2,8 3,2 26,2-1,6 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger 2.239,7 185,2 77, ,2 134,2 41, ,2 50,0 1, ,5 60,5-5, ,4 51,7-34,7 Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtelser (2) Langfristet gæld - heraf ældreboliger Kortfristet gæld (3) (4) 981,2 380,8 887,7 291,2 252,2 851,2 426,4 876,0 299,5 188,4 655,5 404,6 862,9 307,5 255,8 688,9 387,4 803,3 263,1 217,5 943,3 393,5 763,0 235,3-58,4 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille ,20 32, ,90 28, ,90 28, ,50 27, ,53 27,79 Indbyggertal ) Som følge af ændret regnskabspraksis figurerer anlæg fra 1. januar 2010 under driften 2) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af yderligere hensatte forpligtelser 3) Pr. 1. januar 2008 krav om indregning af feriepengeforpligtelse 4) Pr. 1. januar 2010 er krav om indregning af feriepengeforpligtelse ophævet Årsberetning for 2011 Side 11

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Mindreforbrug budget budget (ift. korr. budget) Resultat på drift 325,1 312,4 283,9-28,5 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser et samlet mindreforbrug på 28,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Mindreforbruget skyldes dels en generel tilbageholdenhed i administrationens forbrug, hvilket har resulteret i at stabe og sekretariater forventer at overføre 6,4 mio. kr. fra 2011 til budget 2012, og dels er der en stor forskydning i udbetalingen og forbruget af en række tilskud og projekter. De er igangsat og der er givet tilsagn, men er ikke færdiggjort i Det forventes derfor at der overføres mio. kr. fra 2011 til budget 2012 til projekter mv., som forventes videreført eller afsluttet i Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalget har opstillet en lang række mål for administrationens arbejde i De mest iøjnefaldende og væsentligste resultater på udvalgets område i 2011 har været følgende. - Udarbejdelse og vedtagelse af ny planstrategi. - Planlægning af en række initiativer for at fastholde og tiltrække borgere, virksomheder og arbejdspladser til kommunen. Eksempelvis er en bosætningskampagne ved at være klar til igangsætning, der er ikke truffet beslutning om at lukke Lindholm, ATP bygger kontorhus til Udbetaling Danmark og Vordingborg Kommune tilbyder ledige at blive opkvalificeret til at kunne få job i Udbetaling Danmark, der arbejdes på at få fængselsfunktionæruddannelsen til Vordingborg i forbindelse med bygning af nyt fængsel på Nordfalster samt flere andre initiativer der skal styrke Vordingborg Kommune i kampen om arbejdspladser og skatteborgere. - Fokus på folkeskolen er et projekt, der er arbejdet meget med i Formålet er at skabe mulighed for at udvikle kvaliteten af det undervisningstilbud, der gives til kommunens børn, uden at skulle øge den økonomiske ramme. Anbefalingerne, om at samle skolerne i fem distrikter med undervisning på flere forskellige matrikler, giver mulighed for at effektivisere, således at der indenfor en uændret ramme bliver råd til at øge lærernes kompetencer og undervisningens kvalitet. Det vedtagne forslag til skolestruktur indeholder de nævnte formål og træder i kraft 1. august 2012 ved starten af skoleåret 2012/13. - Planlægningen og projekteringen af et Multicenter i Præstø er også afsluttet i Byggeriet er igangsat i første kvartal 2012, og vil, når det er færdigt i sommeren 2013, være en unik institution, der kombinerer ældreboliger, dagcenter, sundhedscenter og idrætshal. Årsberetning for 2011 Side 12

13 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Mindreforbrug budget budget (ift. korr. budget) Resultat på drift 566,8 639,1 638,9-0,2 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser et samlet mindreforbrug på -0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Der er i 2011 givet tillægsbevilling på 72,3 mio. kr., heraf 73,7 mio. kr. som kompensation for finansieringsomlægningen for beskæftigelsesområdet fra 1. januar Budgetramme 1 udviser et samlet forventet merforbrug på 1,8 mio. kr., som kan henføres til merforbrug på konto 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), hvor merforbruget er på 2,2 mio. kr. Budgetramme 2 udviser et samlet forventet mindreforbrug på 2 mio. kr., eller mindre end 0,5 % af det samlede korrigerede budget inden for denne budgetramme. Dette mindreforbrug kan ikke umiddelbart henføres til en enkelt budgetpost. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgets mål og indsatsområder er i stort omfang fastlagt gennem den årlige beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplan 2011 tager udgangspunkt i fire ministermål, hvor der er fastlagt lokale niveau for måltal: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt. Mål: Arbejdskraftreserven begrænses til 974 personer i december Resultat: 882 jobklare ledige i arbejdskraftreserven december målet opfyldt Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Mål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger begrænses til fuldtidspersoner i december Resultat: borgere på permanente forsørgelsesordninger i december målet opfyldt. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller i uddannelse. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål: Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse (ekskl. SU) begrænses til 841 fuldtidspersoner i december Resultat: 751 unge under 30 år modtog offentlig forsørgelse i december målet opfyldt. Årsberetning for 2011 Side 13

14 Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Antallet af ny-danskere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål: Antallet af ny-danskere, som modtager offentlig forsørgelse, skal begrænses til 319 i december Resultat: 337 ny-danskere modtager offentlig forsørgelse i december målet ikke nået. I 2011 er således opfyldt 3 af de 4 ministermål på beskæftigelsesområdet. Med udgangspunkt i tidligere års problemer med at styre udgifterne til førtidspension, blev der i forbindelse med fastlæggelsen af budgettet for 2011 sat mål for den maximale tilgang til førtidspension. Måltal for antallet af nye tilkendelser af førtidspension blev fastsat til 20 tilkendelser om måneden i 11 af årets måneder (ekskl. juli) i alt 220 tilkendelser. I alt er der i 2011 blevet givet 187 nye tilkendelser af førtidspension. Antallet af personer på sygedagpenge ud over 52 uger har været stigende frem til starten af 2011, hvor ca. 200 personer havde modtaget sygedagpenge i forløb af mere end 52 ugers varighed. Fra 1. april 2011 er der etableret et offentligt-privat partnerskab med en privat samarbejdspartner på området for at søge at begrænse antallet af lange forløb. OPP-samarbejdet er indgået for en 3- årig periode frem til 31. marts 2014, og målet er, at antallet af lange forløb skal reduceres til 80. Der blev for 2011 opstillet et delmål om, at antallet af lange forløb ved udgangen af året skulle være nedbragt til 125. Dette delmål er opfyldt. Denne reduktion er sket, uden der er sket tilsvarende stigninger i antallet af borgere på andre forsørgelsesordninger. Samtidig er fødekæden til de lange sager indskrænket: Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er reduceret med næsten 25 % fra slutningen af 2010 til slutningen af 2011 samtidig med, at det samlede antal personer på sygedagpenge er reduceret med 14 %. På den anden side er det ikke i 2011 lykkedes at begrænse et markant merforbrug til den særlige puljeordning for fleksjob i Vordingborg Kommunes institutioner. Puljeordningen indebærer, at institutionernes lønudgifter til ansatte i fleksjob ud over det almindelige løntilskud (½ eller 2/3 af grundlønnen) dækkes af en bevilling fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget. Budgettet for 2011 gav mulighed for, at der højest var ansat personer i puljeordningen, men det faktiske antal ansatte har været personer. Dette merforbrug er i 2011 dækket gennem omplaceringer inden for udvalgets samlede budgetramme. Men der er behov for at tage ordningen og de økonomiske konsekvenser heraf op til fornyede overvejelser i Borger- og Arbejdsmarkedsservice lægger i starten af 2012 forslag herom op til drøftelse i direktionen. Årsberetning for 2011 Side 14

15 Sundhedsudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Mindreforbrug budget budget (ift. korr. budget) Resultat på drift 151,6 152,0 152,8 +0,8 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser samlet et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et overskud til virksomhederne på 4,3 mio. kr. som forventes overført til 2012 og et underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering (Vordingborg kommunens betaling til regionen for sygehusydelser) på 5,1 mio. kr. Årsagen til overskuddet på virksomhederne, i alt 4,3 mio. kr., skyldes dels en generel tilbageholdenhed, hvorfor planlagte aktiviteter, indkøb og ansættelser er udsat til 2012 efter opfordring fra ledelsen, dels ekstra indtægter via projektmidler og vakante stillinger i perioder. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering er ydelser der betales til regionen efter indberetning af aktiviteter på sygehusene. Udgiften er afhængig af borgernes forbrug af ydelser, i det regionale sundhedsvæsen. Den samlede merudgift på sundhedsområdet for 2011 er 4,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 91,3 mio. kr. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgsaftalen består af 16 overordnede mål for områderne sundhedspleje, tandpleje, træning, misbrug og forebyggelse. Alle mål er opfyldt eller på vej mod opfyldelse. Vedtagelsen af den nye sundhedspolitik har været en vigtig forudsætning for at prioritere Sundheds ydelser i forhold til evidens eller bedste viden om behandling og forebyggelse. Netop evidenskriteriet betyder, at alle indsatser tager afsæt i Vordingborg kommunes sundhedsprofil, den veldokumenterede ulighed i sundhed og viden om effekten af strukturel forebyggelse. Prioriterede målgrupper er: socialt udsatte, kronikere, sårbare familier. Blandt store succeser i 2011 kan fremhæves: etablering af velbesøgt alkoholbehandling i Stege, fuld økonomisk implementering af patientskolerne og et udbygget samarbejde med patientforeninger om vedligeholdelsestilbud til kronikergrupper, rekruttering af helt nye typer af rygere gennem utraditionelle rygestoptilbud (og rygestopfastholdelse langt over landsgennemsnit), udvikling af forældreuddannelse og særlige tilbud til unge mødre, overvældende rekruttering til nyt tilbud om børnetræning, implementering af familiebaseret overvægtsrådgivning og udvikling af bedre specialbehandlingstilbud i tandplejen (kirurgi, narkose) som i stigende omfang købes af andre kommuner. Næsten alle sundhedsydelser går på tværs af andre forvaltningsområder og sektorer. Systematisk samarbejde med Arbejdsmarked er implementeret i form af særlige sundhedstilbud til ledige og sygemeldte, mens der, trods indledende spadestik, er behov for et fortsat fokus på tværgående udviklingsarbejde med Ældre, Skole, Dagtilbud og Kultur/fritid. Det gælder områder som omsorgstandpleje og vedligeholdelsestræning, kostpolitikker og breddeidræt. Der vil blive fulgt op på disse mål i Årsberetning for 2011 Side 15

16 Socialudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Mindreforbrug budget budget (ift. korr. budget) Resultat på drift 418,4 411,4 401,4-10,0 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser samlet et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes at der har været udvist generel tilbageholdenhed samt opsparing reserveret til uddannelse og biler. Af det overskud der overføres til 2012 vil de ca. 5,5 mio. kr. blive brugt på distrikternes SOSUbudgetter, hvor der er en manko i forhold til det forventede forbrug, ca. 3 mio. kr. vil blive brugt på kompetencegivende uddannelse for hele personalet, og endelig vil resten blive brugt på biler, idet den givne anlægsbevilling på 3 mio. kr. ikke dækker den fulde udskiftning af biler der skal ske i Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgets 8 indsatsområder og delmål i 2011 er alle opfyldt: At der sættes fokus på den hjerneskadede borger Målgrupper og indsats er fastlagt. Kvalitetsstandard for 107 Skovbo er godkendt i Kommunalbestyrelsen 15. december Indsatsen har karakter af afklaringsophold, der giver retning for at fastlægge den permanente indsats for borgeren. Indsatsen vil udvikle sig i årene fremover bl.a. som konsekvens af Vordingborg Kommunes engagement i det tværsektorielle projekt: Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. At der sættes fokus på indsatsen i forhold til den demente borger Målet blev opnået således at 90 % af indsatsen beskrevet i demenspolitikken er implementeret og planen for implementering af de sidste 10 % er fastlagt bl.a. ved ansættelse af demenskonsulent pr. 1. april 2012 og plan for kompetenceudvikling vedrørende udadreagerende demente er udarbejdet. At der sættes fokus på hverdagsrehabilitering Projekt Aktiv pleje er iværksat 1. oktober 2011 og løber 1 år. Succeskriteriet var oprindeligt, at dokumentation skulle fremlægges ved årets udgang. Som følge af at opstart fandt sted i oktober måned er dokumentationen sparsom og fremlægges ikke. Status er, at projektet har erfaring med at indarbejde daglig træning under udførelse af hjælp til praktisk bistand og personlig pleje, at indarbejde tilgængelighed og mulighed for socialt samvær for borgere med funktionsnedsættelse og at velfærdsteknologi er implementeret som en daglig del af driften til alle borgergrupper i tæt tværfagligt samarbejde. Årsberetning for 2011 Side 16

17 At den iværksatte ændring i forhold til madservice opleves som en succes Cafémiljø med DUKA pc adgang er under etablering. Samarbejde med frivillige og organisationer er fortsat i fokus. Der udtrykkes dagligt tilfredshed med madservice og cafémiljø. Borgere er spurgt mundtligt og alle oplever generelt en tilfredsstillende kvalitet af den leverede mad, og har en positiv oplevelse af cafémiljø på dagen. En egentlig brugerundersøgelse er planlagt til Køkkenområdets budget er i balance og den planlagte besparelse ved at ændre produktionen fra 6 til 2 produktionskøkkener er opnået. Indsatsen får i 2012 betydning for fastsættelsen af madtakst og levering den nedsættes. At det mulige niveau af ydelser løbende formidles Vordingborg Kommunes hjemmeside, foldere og brochurer på området er tilgængelige, opdateres kvartalsvis og ad hoc. At den aftalte visitationsændring dokumenteres og den mulige justering som følge af den stramme økonomistyring afrapporteres. Status og eventuelle justeringer på området formidles, bl.a. ved de månedlige budgetopfølgninger, der er implementeret som økonomistyringsredskab siden At indsats i forhold til hjælpemidler fortsat er i fokus Der er opnået en økonomisk gevinst og/ eller uafhængighed for mere end 10 borgere ved at bevilge et alternativt hjælpemiddel frem for at bevilge den forventede plejeindsats eller praktisk bistand. Potentialet er stort og indsatsen en fast del af Ældresekretariatets opgaver, der fokuseres særligt på ny teknologi. Et særligt projekt med hæve-/sænke badestol er beskrevet og har medført implementering af denne på alle plejecentre. Derudover er nye arbejdsgange i forbindelse med forflytning en større indsats, der har medført fastlæggelse af procedure og retningslinjer for forflytning ved én medarbejder. At indsats i forhold til formidling og dialog fortsat er i fokus Der arbejdes fortsat med at afsøge området med kommunikationshjælpemidler. Der vil i 2012 blive mulighed for videokonference og lignende projekter også i forhold til borgerkommunikation. Webcam er ikke afprøvet, men der undersøges, hvilke muligheder der er for trådløs forbindelse i plejeboliger i Vordingborg Kommune. DUKA pc til caféer er implementeret, vil bl.a. muliggøre den borgernære betjening via Vordingborg Kommunes hjemmeside. Teledermatologiprojekt med Roskilde Sygehus afvikles og afsluttes i Årsberetning for 2011 Side 17

18 Psykiatriudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Mindreforbrug budget budget (ift. korr. budget) Resultat på drift 132,5 143,8 131,8-12,0 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser samlet et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et overskud til virksomhederne på 9 mio. kr. og et overskud på øvrige områder under udvalgets ramme med 3 mio. kr. Det samlede overskud på 12,0 mio. kr. skyldes tilbageholdenhed og stram økonomistyring både i den centrale visitation og på virksomhederne. Overskuddet forventes overført til Der er givet tillægsbevillinger svarende til netto 11,3 mio. kr. heraf vedrører hovedparten overførsler fra tidligere år. Psykiatri- og Handicapområdet har arbejdet med at ændre særtakster til takstgrupper, således at taksten er kendt på forhånd for grupper af borgere med et bestemt funktionsniveau og ikke i samme grad individuelt tillagte særtakster. Det er især Autismecentret, som har haft mange særtakster. Der er også arbejdet med taksten for socialpædagogisk støtte i eget hjem, jf. Servicelovens 85. Ændringen i lov om handleforpligtelse har medført usikkerhed på området, da Vordingborg Kommune er nettosælgerkommune af længerevarende botilbud og bofællesskaber. Ca. 80 % af borgerne i vores botilbud har anden betalingskommune som nu også har handleforpligtigelsen for deres borgere. Dette betyder en ændret adfærd mellem kommuner og en udfordring med at styre udviklingen fremadrettet således at tilbuddene i Vordingborg Kommune er bæredygtige fremover. Der er ca. 500 medarbejdere i kommunens tilbud på området. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Der er opnået en mere sikker økonomistyring på området, gennemsigtighed i tallene og ledelsesinformation, så politikerne i højere grad kan pege på ændringer / prioritere politiske initiativer på området. Samtidig er der arbejdet med en mere entydig visitation, gennemsigtighed i serviceniveau, bedre overgang fra barn til voksen m.m., men der er fortsat et stykke vej til at målsætningen er nået. I 2011 er der arbejdet med strukturen på udvalgets område, hvor især Bo- og naboskabsområdet (tilbud til udviklingshæmmede) har været i fokus. I 2012 er det Socialpsykiatrien (tilbud til sindslidende), som er i fokus. Der er også sket en del udvikling i dagtilbuddene, herunder i Vordingborg Sociale Virksomhed, aktivitetstilbud og væresteder. Der er også fokuseret på nye behov, som bl.a. især drejer sig om ADHD, både udvikling af visitationsredskaber og af tilbud til borgere med ADHD og andre nyere behov for kompensation for funktionsnedsættelser. Der er udarbejdet en vejledning for områdets tilsyn og dialog med kommunale og private tilbud, samt afholdt et konkret dialogmøde med de private botilbud primo februar Endelig har der været holdt både en frivillighedsuge og en frivillighedsdag i Årsberetning for 2011 Side 18

19 Beløb i mio. kr. (netto) Oprindeligt budget Teknikudvalget Korrigeret budget Regnskab Mindreforbrug (ift. korr. budget) Skattefinansieret Bygningsvedligeholdelse, budgetramme 1 Vej- og trafikområdet, budgetramme 1 Vej- og trafikområdet, Budgetramme 2 - vinter 7,7 65,5 7,1 0,3 64,2 7,1 0,7 69,3 6,1 + 0,4 + 5,1-1,0 Resultat på drift 80,3 71,6 76,1 + 4,5 Brugerfinansieret Centralvaskeriet 0,0 0,0 0,1 + 0,1 Resultat på drift 80,3 71,6 76,2 + 4,6 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2011 Regnskabet for 2011 udviser et samlet merforbrug/underskud på i alt 4,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede merforbrug fordeler sig med et underskud på det skattefinansierede område, budgetramme 1 på i alt 5,5 mio.kr. og et overskud på budgetramme 2 på i alt 1,0 mens det brugerfinansierede område udviser et underskud på i alt kr. Der udarbejdes handleplan på Vej- og trafikområdet. Der er givet negative tillægsbevillinger svarende til i alt 8,7 mio. kr., som dels vedrører Bygningsvedligeholdelse (bygningspuljen og andre faste ejendomme) dels Vej- og trafikområdet. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser et merforbrug på i alt 0,4 mio. kr. som primært skyldes afledte ekstraudgifter i forbindelse med nedrivning af Parkvænget 2-6 og Karolinegangen 4, 6 og 8. På Vej- og trafikområdet er årsagen til merforbruget på 5,1 mio. kr. primært det usædvanligt våde vejr i sommervækstsæsonen, som gav store og tvingende udgifter til afvandingsarbejder på brønde, ledninger, grøfter og rabatter (merforbrug på i alt 2 mio. kr.) samt øgede udgifter til græsklipning (merforbrug på i alt 2,2 mio. kr.). Endvidere vurderede sekretariatet det tvingende nødvendigt, at udføre en række vedligeholdelsesarbejder på kommunens cirka 100 km klasse 6-veje på Møn, for at kunne opfylde sin forpligtigelse som vejmyndighed (merforbrug 1,2 mio. kr.). Mindreforbruget på vintervedligeholdelse skyldes at november og december 2011 var varmere og med mindre sne end forventet. Årsberetning for 2011 Side 19

20 Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale I forbindelse med bygningsvedligeholdelsesarbejder tilstræbes det til stadighed at opnå synergi, med anlægspuljen til energibesparende foranstaltninger, for på denne måde at opnå fuld effekt af de samlede økonomiske investeringer i kommunens bygningsmasse. Prioritering af midlerne tager udgangspunkt i den vedligeholdelsesregistrering af de kommunale bygninger, som blev igangsat i 2008 og løbende bliver opdateret i kommunens digitale vedligeholdelsesdatabase. Større tag- og facaderenoveringer har præget indsatsen i Endvidere har der været stor fokus på optimering af tekniske installationsanlæg set i sammenhæng med energibesparende foranstaltninger. Med baggrund i afslutning af energimærkning af kommunens bygningsmasse, er der i 2011 gennemført energibesparende tiltag i kommunens ejendomme med en samlet besparelse på 1,3 mio. kr. i energibudgettet til følge. De gennemførte tiltag er beregnet til at udløse en årlig CO2 besparelse på cirka 381 ton. Der er desuden i 2011 foretaget opdatering af digitale tegneredskaber, der gør det muligt at digitalisere den eksisterende tegningsmasse og i øvrigt leve op til fremtidens digitalisering af kommunalt byggeri når det gælder renovering, ombygning og nybyggeri. Udvalgsaftalen på vej- og trafikområdet består af 11 overordnede mål for områderne vejmyndighed og vejdrift samt for virksomhederne havne og kørselskontor. Målene har fokuseret på dialog og kommunikation med borgere/lokalråd, anvendelse af digitale systemer, forbedret intern dokumentation og planlægning, udmøntning af trafiksikkerhedsmål samt implementering af ny struktur for havneområdet. Alle mål er opfyldt eller er på vej imod opfyldelse. Lokalrådene har udtrykt stor ros til sekretariatet for processen, dialogen og medinddragelsen omkring tilblivelsen af kommunens nye cykelstiplan, som blev vedtaget af Teknikudvalget i november Der vil blive fulgt op på alle mål igen i Årsberetning for 2011 Side 20

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere